Hotărârea nr. 41/2018

Hotararea nr. 41 - privind aprobarea unui ajutor de urgență în caz de deces pentru doamna Cibi AgafiaROMÂNIAMunicipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr 11-13, Tel:+(4021) 209.60.00 Fax:+(4021) 252.80.39

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui ajutor de urgență în caz de deces pentru doamna Cibi Agafia

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.03.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență în caz de deces pentru doamna Cibi Agafia;

Analizând:

-    Raportul de Specialitate nr. 20562/21.02.2018 și Nota de Fundamentare nr. 20563/21.02.2018 prezentate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 26704/09.03.2018 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari precum și avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind

iWea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de

d


re de Secretar al Sectorului 2 București;

Dispoziția nr. 507/09.03.2018 privind delegarea unor atribuții ale Primarului

ctorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului României nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului României nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 167/2016 privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social și a persoanelor și familiilor cu risc de marginalizare socială;

In temeiul art. 45 alin. (I) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE


1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în caz de deces, în cuantum lei doamnei Cibi Agafîa, având    cu domiciliul în Str.

Sector 2, București, pentru suportarea cheltuielilor

ocazionate de înmormântarea domnului Cibi Anton-Ion,

Art.2. Finanțarea se face din bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, prin sume alocate cu această destinație.

Art.3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

PREȘEDINTE DE METEHĂUA
Hotărârea nr. 41 București, 20.03.2018

Prezenta Hotărâre confine un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București in ședinja ordinară din data de 20.03.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.