Hotărârea nr. 43/2018

Hotararea nr. 43 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 20/2018 privind majorarea impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, pentru terenul situat la adresa din Str. Atleților nr.10, sector 2, BucureștiROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 252.80.39
HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 20/2018 privind majorarea impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, pentru terenul situat la adresa din Str. Atleților nr.10, sector 2, București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.03.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 20/2018 privind majorarea impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, pentru terenul situat la adresa din Str. Atleților nr.10, sector 2, București;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 28478/14.03.2018 întocmit de Directorul Executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 28849/15.03.2018 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios - Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

- Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Dispoziția nr. 507/09.03.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea unor atribuții ale Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

- pi^oziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de


exer

J©JSecretar al Sectorului 2 București, 1 în vedere reglementările cuprinse în:

-    art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare ;

-    Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1 -6 ale municipiului București de a aduce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, precum și a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017.

In temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art I Titlul Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 20/2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Atleților nr. 10, Sector 2, București, se va citi:

,,Hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H. C.L. Sector 2

nr, 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat din Str- Atleților nr. 10, Sector 2, București. ”

II Articolul 1 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 20/2018 se modifică și se completează și va avea următorul conținut:

„Art. 1 Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru terenul situat la adresa din Str. Atleților nr.10, Sector 2, București Sector 2, București, începând cu data de 1 ianuarie 2019.”

Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 20/2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Atleților nr. 10, Sector 2, București rămân aplicabile.

Art. IV Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 20.03.2018 cu respectarea prevederilor art. 42 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.