Hotărârea nr. 5/2018

Hotararea nr. 5 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 128/2017 privind înființarea și componența Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 134/2017ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 252.80.39
HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 128/2017 privind înființarea și componența Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 134/2017

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 06.02.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 128/2017 privind înființarea și componența Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 134/2017;

Analizând:

-    Raportul de specialitate și Nota de fundamentare nr. 168/17.01.2018 prezentate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 5916/19.01.2018 prezentat de Direcția Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Dispoziția Primarul Sectorului 2 nr. 223/02.02.2018 privind delegarea pentru ...perioadă) 05.02.2018-09.02.2018 a atribuțiilor specifice Secretarului Sectorului 2,

Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcția Administrație Publică

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea și metodologia de funcționare a comisiei pentru protecția copilului;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 1/03.01.2018 privind exercitarea cu caracter temporar de către domnul Cirică Răzvan-Ionuț a funcției publice de conducere de Director General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 71/2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2.

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I Se modifică și se completează anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 128/2017 privind înființarea Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 134/2017, conform anexei ce conține o pagină și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 128/2017 privind înființarea Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 154/2017 rămân aplicabile.

AșOflI Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Secretarul Sectorului 2 al Mugidițij'ului București și Directorul General al Direcției Generale de Asistență LocfoSfeiProtecția Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 5 București, 06.02.2018

Prezenta Hotărâre confine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința extraordinară din data de 06.02.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa la H.C.L. Sector 2 nr. 5/06.02.2018

COMPONENȚA NOMINALĂ A COMISIEI PENTRU PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

Nr.

crt.

Nume si prenume

Institutia/organismul privat pe care-1 reprezintă

Funcția in comisie

Supleant

1.

Niță Elena

Secretatul Sectorului 2

Președinte

-

2.

Cirică Răzvan-Ionuț

Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2

Vicepreședinte

Uzun Claudia

3.

Cozma Romeo Adrian

Psihopedagog desemnat de Inspectoratul Școlar Sector 2 - București

Membru

Perșinaru

Sorina

Marinela

4.

Asist.univ. dr. Mirela Iancu

Medic specialist psihiatrie pediatrică - Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

Membru

Dr. Popeia Daniela

5.

11 ie Andrei a

Reprezentant al Fundației Copii în Dificultate/Children in Distress

Membru

Jipa Aurora

6.

Marius Gherghel

Reprezentant al Asociației Caritas București

Membru

Muzelak

Cristina

7.

Tudor Patricia

Reprezentant al

Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București

Membru

Hulea Vasilica