Hotărârea nr. 65/2018

Hotararea nr. 65 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șos. Andronache nr.168, Sectorul 2 al Municipiului BucureştiROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiiior nr. 11-13, Tel:+(4021) 209.60.00 Fax:+(4021) 252.80.39

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Andronache nr.168,

Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii ni-. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr, 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.03.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD din Șos. Andronache nr. 168, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 23194/01.03.2018 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de informare și consultare a publicului nr. 23195/01.03.2018 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Șos. Andronache nr.168, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 14 CA 1/16 din 17.01.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

-    Dispoziția nr. 507/09.03.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea unor atribuții ale Primarului Sectorului 2 al Municipiului București către Viceprimarul Sectorului 2 - Dl. Popescu Dan Cristian;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;


Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” lamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a jriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei ice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

In temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu — Sos. Andronache nr. 168, Sector 2 - Locuință - P+1E, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului, prevăzut în anexa 3 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


re se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului

BuciPrezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de ConsiliupiucOtâl Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 20.03.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două) exemplare.

ROM ANI A

itlQWct


Municipiul București Primăria Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel:+(4021) 209.61.84; fax.+(4021) 209.61.83

RBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U.

03.2018    -—

VIZAT

pi'tî <w» a Hlrnfeaî"©, SECRETAR,

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU ȘOS. ANDRONACHE NR. 168, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

-    Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Șos. Andronache nr. 168, Sector 2, București avizat sub nr. 14CA 1/16 din 17.01.2018. a fost îndeplinită procedura de consultarea și informarea publicului, propunerea de edificare locuință - P+1E a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro în data de 18.01.2018, putând fi consultată la secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Șos. Andronache nr. 168, Sector 2, București avizat sub nr. 14 CA 1/16 din 17.01.2018, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUIA

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.
ROMANIA

Municipiul București Primăria Sector 2IS09001


PROGRAMUL PUNCTUL VERDE


www.ps2.ro - Strada Cliirisligiilor nr. 11-13, Tel: +

Y4Q2U2QSJ3_192Jax.

PRIMĂiVji "A <•■.:

+(4021) 209.61.83

' nft :■/    «PEȘTI

tECHVUXH

INTRA

///£

lESifc

Ziua ...47- c.a


:ția u.banism, cadastru și gestion,

Nr. 4543/23.01.2018

ROMÂNIA    'iSpr©

Sector 2 Municipiul București Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de *1) DNA. MARIN PETRUȚA cu domiciliul/sediul*2) municipiul București, cod poștal

........, Sector 2, Șos. Andronache nr. 168, telefon/fax......., e-mail..........înregistrată la nr. 97542/2017, completată cu nr.

45, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:nescbinibar©»


AVIZ

Nr. 14CA 1/16 din 17.01.2018

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Locuință - P+1E generat de imobilul din Șos. Andronache nr. 168, Sector 2, București.

Inițiatori: Dna. MARIN PETRUȚA

Proiectant: S.C. FORUM S.R.L. 105 ARHITECTURA SRL

Specialist cu drept de semnătură RUR: - arh. Daniel M. JITARU - RUR - D, E;

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat format din teren și construcții este situat în intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane: Șos. Andronache în suprafață totală de 241,0mp (240,53mp din măsurători cadastrale) este proprietate privată persoană fizică.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior Terenul se încadrează în zona mixtă ”.M3” - zonă mixtă situată în afara limitelor zonei de protecție cu înălțimi maxime de P+4E, în care POT=60%, CUT=2.5, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018. înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta la 45 grade.

Funcțiuni predominante: servicii, birouri, locuințe;

-    îl. max. = P+4E;

-    P.O.T. max = 60%;


-    CUT. max = 2.5;

-    retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aliate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

-    retrageri minime față de limitele laterale clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

-    retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

Prevederi P.U.D. propuse:

-    retrageri minime față de limitele laterale = stânga: cuplat cu construcția existentă pe această limită; dreapta: retras cu min. 3.5m cu respectarea avizelor prezentate precum și Codului Civil. Cuplat pe limita față cu construcția existentă.

-    retrageri minime față de limitele posterioare = retras cu min. 2,Om în proiecție pe verticală față de limita posterioară:

-    circulații și accese: accesul auto se va realiza din Șos. Andronache conform planului anexat:

-    echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico - edilitare.

P.O.T.=34%, CUT=0,7, H. maxim cornișă =7,Om;

în urma ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din data de 17.01.2018 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data eniiteriLSale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 616/35”A” din 15.06.2017, emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 lei conform chitanță seria FF nr. 6215/12.01.2017.


Arh./țife'


•7

// *


orinlui și Urbanism a Sectorului 2: prof.dr.arli. Florin MAdlEDON, prof. dr. arh. Angelica STAN, prof.dr.arli. Miliai COCHECI, prof.dr arh eorgică MITRACIIE, conf.dr.arli. Cătălin/SÂRBU.

Cod SADU - AVA

PRECIZĂRI

|J Numele și prenumele solicitantului.

-    persoană fizică; sau

-    reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

2)    Adresa solicitantului:

-    pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

-    pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

3)    Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4)    Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

5)    Se precizează condițiile pentru:

-    completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

-    refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

-    Primăria Municipiului..........;

-    Primăria Orașului..........;

-    Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhiteetul-șef", de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZS2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.


PLAN URBANISTIC DE DETALIU

STRADA ȘOSEAUA ANDRONACHE NR. 168, SECTOR 2, BUCUREȘTI

SCARA 1/500ZONA LOCUINȚE INDIVIDUALE EXISTENTE TEREN AFERENT CONSTRUCȚIILOR

CIRCULAȚII

CIRCULAȚII CAROSABILE

CIRCULAȚII PIETONALE (TR^ARE) ACCES AUTO

C»»**ETAR,

ACCES PtETONAL


Bilanț teritorial (lotul 2)

Zonificare funcțională

mp

%

Suprafață construită rezultată

80.80

33,59

Zone spații verzi amenajate

86,75

36,06

Parcaje, alei pavate si carosabile

72,98

30,35

Total

240.53

100


NR. 168-lot 2 S teren ■ 240,53mp S construită rezultată S desfășurată rezultată * P.O.T. - 33.59%

C.U.T.-0.634 Regim de înălțime-P+E Hcornlșă (față de cota 0,105


forum arhitectura


NR.168 -lot 1+2 S teren - 287,39mp

mp S construită rezultată - 120.87 mp 152,54mp S desfășurată rezultată -192.61 mp

P.O.T.-42.05%

C.U.T.-0.67

Regim de înălțime - P+E 6,17m Hcornișă(fațădesgtaJUiQ) 6,17m


z^EA CQ%REGLEMENTĂRI URBANISTICE

-^CONTRACT

02

AUGUST 2017

FAZA

P.U.D.

SCARA

1/500

U06


Bilanț teritorial (lotul 1+ lotul 2)

Zonificare funcțională

mp

%

Suprafață construită rezultată

120,87

42.05

Zone spații verzi amenajate

86.75

30,18

Parcaje, alei pavate si carosabile

79,77

27,77

Total

287.39

100

S,C. FORUM 105 ARHITECTURA S.R.L.

CUL22566885 J40/19211/2007 Cont IBAN: R094BTRL04301202G92648XX

Întocmit

șef proiect

COORDONATOR Arh.Daniel Jitaru