Hotărârea nr. 66/2018

Hotararea nr. 66 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Mențiunii nr. 97, Sectorul 2 al Municipiului BucureştiROMÂNIA


Municipiul București Consiliul Local Sector 2
2,

''■' i ii ▼HO TÂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Mențiunii nr. 97,

Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.03.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD din Str. Mențiunii nr. 97, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:


-    Raportul de specialitate nr.25765/07.03.2018 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de informare și consultare a publicului nr.25764/07.03.2018 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Mențiunii nr. 97, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 4 CA 1/5 din 17.01.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

-    Dispoziția nr. 507/09.03.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea unor atribuții ale Primarului Sectorului 2 al Municipiului București către Viceprimarul Sectorului 2 - Dl. Popescu Dan Cristian;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbamsrp^iiUnjșnajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” RegSîâHibfltului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

In temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Mențiunii nr. 97, Sector 2 - Extindere locuință - P+1E+M, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului, prevăzută în anexa 3 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

ROMÂNIA

V^jlu/'Municiniul București Primăria Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel:+(4021) 209.61.84; fax.+(4021) 209.61.83


RBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U. 03.2018


~ VIZAT , spre ne&c * > âft ibar©

SECKHTAR,


RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU STR. MENȚIUNII NR. 97, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

-    Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str. Mențiunii nr. 97, Sector 2, București avizat sub nr. 4 CA 1/5 din 17.01.2018, a fost îndeplinită procedura de consultarea și informarea publicului, propunerea de extindere locuință către limita posterioară cu un corp - P+l E+M fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din Str. Mențiunii nr. 97, Sector 2, București avizat sub nr. 4 CA 1/5 din 17.01.2018, s-au notificat vecinii conform declarației notariale prezentată de beneficiar. Nu au fost depuse obiecții din partea acestora.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.
ROMÂNIA

Municipiul București Primăria Sector 2www.ps2.ro - Strada Cliiristigiilor nr. 11-13. Tel:


URBANISM, CADASTRU ȘI GESTIONARE Tț Nr.

ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București Arhitect-șef


{HORII) - S.«...

VUAl


•pre „«schimbare,!

secretar, J


Ziua


CABINET SECRETAR

N........2//s:..........

Luna .......Anui/fe?/$


Ca urmare a cererii adresate de *1) DNA. FUGARU NICULINaTcu reședința/sediul*2) municipiul București, sectorul 2, cod poștal

......... Str. Mențiunii nr. 97, telefon/fax ........ e-mail .......... înregistrată la nr. 106315/2017, completată cu nr. 119511/2017, în

conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ

Nr. 4 CA 1/5 din 17.01.2018


Pentru Planul urbanistic de detaliu *3) Extindere locuință - P+1E+M generat de imobilul din STRADA MENȚIUNII NR. 97, SECTOR 2, BUCUREȘTI;

Inițiator: DNA. FUGARU NICULINA Proiectant: B.I.A. "DĂNUȚ STROE”

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Cristian T. STROE - RUR - D, E;

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane strada Mențiunii și Strada Gheorghe Rovența conform acte de proprietate =300,0mp, 294,Omp din măsurători cadastrale. Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează în U.T.R. „Lle” - locuințe individuale pc loturi subdimensionate cu / fără rețele edilitare, în care POT maxim =60%, CUT admis=max. 1,2 pentru P+1E, respectiv 0.6 pentru regim de înălțime P. Se admite mansardarea construcțiilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu panta de 45 grade; în cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018. conform certificatului de urbanism nr. I 114/103”M” din 29.09.2017.

Funcțiuni predominante: locuințe individuale;

-    H. max. = P+1E;

-    POT max = 60%;

-    CUT. max = 1,2; în cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC;

-    retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pc aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplascaza. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

-    retrageri minime față de limitele laterale clădirile senii-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față dc teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

-    retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față dc limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin dc 5,0 metri;

Prevederi P.U.D. propuse:

-    retrageri minime față de limitele laterale = extinderea către limita posterioară cu un corp P+IE+M, amplasat pc limita stângă și dreaptă de proprietate, cuplat cu imobilele existente pe aceste limite, conform plan anexat;

-    retrageri minime față de limitele posterioare = retras cu min. 3,Om;

-    circulații și accese: accesul în incintă se va realiza conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 157555/16.11.2017, planului anexat din Strada Mențiunii;

-    echipare tehnico-cdilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; Se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități .

P.O.T.=47%, CUT=1; H. maxim =7,00m;

în urma ședinței Comisiei tehnice dc amenajare a teritoriului și urbanism din data de 17.01.2018 se avizează favorabil Planul Urbanistic dc Detaliu.

Prezentul aviz este valahii numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) Ut. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanjsrfTnr. 1114/103”M" din 29.09.2017, emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 lei conform chitanță nr. 53999/18.12.2017 seria^

Arhitect Arh. urb,-;


Mircea Silviu CHIRA, întocmit: ing. Alexandri Ediția / Reviz
Șef Servicii ing. Maria/lȚAl


rfiAN


forijt MACHEEIqN, prof. dr. arh. Angelica STAN, prof.dr.arh. Mihai COGHECI, prof.dr.arh. GeorgicS MITRACHE, conf.dr.arh. Cătalin/SARBUy    G


Cod SADIJ - AVA


PRECIZĂRI

1)    Numele și prenumele solicitantului.

-    persoană fizică; sau

-    reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

2)    Adresa solicitantului:

-    pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

-    pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

3)    Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4)    Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

5)    Se precizează condițiile pentru:

-    completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

-    refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

-    Primăria Municipiului..........;

-    Primăria Orașului..........;

-    Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef, de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLU aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.


1

!>

- 1

1

<1

1

1

1 ,, ,1

pp 700—15<j>

1

1

L—<-

i    <

PROFIL TRANSVERSAL STRADA MENȚIUNII


BILANȚ TERITORIAL


CONFORM PUG MUNICIPIUL BUCUREȘTI APROBAT CU HCGMB 224/2015 UTR L1e- LOCUINȚE POT max. 60%

CUT max 1,2

REGIM ÎNĂLȚIME P+1E+M


EXISTENT

PROPUS

mp

%

mp

%

Total suprafață teren

300,00

100,00

300,00

100,00

Suprafața construita ,din care:

120,00

40,0

141,00

47,00

Constr. Exist, menținute

41,00

Constr. Existente prop. desființare

79,00

Construcții nou propuse

100,00

Circulații (acces, trotuare):

55,00

18,3

60,00

20,0

Spații verzi

125,00

41,7

99,00

33,0

INDICATORI URBANISTICI

Funcțiune

locuință

Locuința

Regim de înălțime

P

P+1E+M

înălțime maximă la comisa

5,00

7,00

POT ( max 60%, conf PUG)

40%

iiwii

CUT (max 1,2, conf PUG)

0,40

u:: a r». fi- /

Sc sol ( max. 180 mp, conf PUG)

120,00

îiw

Sc desf (max 360 mp, conf PUG)

120,00

(301,00-


’ SECRETAR,


ÎUf -ucureștF iSi ■./ FORULUI 2NUME


Sef proiect


Arh. Danut Stroe


întocmit


Arh.Cristina Stroe


DesenatSCARA

1:500


DATA

nov. 2017


PUD- STRADA MENȚIUNII NR. 97, BUCUREȘTI SECTOR 2 EXTINDERE LOCUINȚA PARTER CU UN CORPP+1E+M


REGLEMENTARI


Faza:

P.U.D


Planșa nr.


4