Hotărârea nr. 67/2018

Hotararea nr. 67 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Olimpiadei nr. 21, Sectorul 2 al Municipiului BucureştiROMÂNIA


Municipiul București Consiliul Local Sector 2

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Olimpiadei nr. 21,

Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.03.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD din Str. Olimpiadei nr. 21, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr.21203/26.02.2018prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de informare și consultare a publicului nr.21208/26.02.2018 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Olimpiadei nr. 21, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 12 CA 1/13 din 17.01.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

-    Dispoziția nr. 507/09.03.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea unor atribuții ale Primarului Sectorului 2 al Municipiului București către Viceprimarul Sectorului 2 - Dl. Popescu Dan Cristian;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urban&mi și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;


'rtfuMi/eȚ Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” n de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

In temeiul art. 45 alin. (2) lit.„e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Olimpiadei nr. 21, Sector 2 - Locuință - Sp+P+2E, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului, prevăzut în anexa 3 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr. 1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile

de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. <


NR. 215/2001,

SECI

Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Loca! al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 20.03.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două) exemplare.

ROM ANI A


Cil 5-Municipiul București Primăria Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. I l-l3, Tel:+(4021) 209.61.84; fax.+(4021) 209.61.83

DIREMJFURBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U.
Nr. 21208/26.02.2018    "

VIZAT

ipre neschimbat, p SECRETAR^

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STR. OLIMPIADEI NR. 21, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

-    Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str. Olimpiadei nr. 21, Sector 2, București avizat sub nr. 12 CA 1/13 din 17.01.2018, a fost îndeplinită procedura de consultarea și informarea publicului, propunerea de edificare locuință - Sp+P+2E fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la secțiunea Informații Publice -fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din Str. Olimpiadei nr. 21, Sector 2, București avizat sub nr. 12 CA 1/13 din 17.01.2018, s-au notificat vecinii conform declarației notariale prezentată de beneficiar fără obiecții din partea acestora.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.
ROMÂNIA

Municipiul București Primăria Sector 2JL

Certificat Nr.12O3


ISO9001


PROGRAMUL PUNCTUL VEROE


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.61.92; fax. +(4021) 209.61.83


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI

CABINET SECRETAR INTRARE iești

Ziua


ȚIA U.BANISM, CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU Nr. 16264/26.02.2018

ROMÂNIA    1

Sector 2 Municipiul București    Ic-rsfC:

Arhitect-șef    LNi


Luna


Ca urmare a cererii adresate de *1) STANCU CRISTIțUNJjTSTANCUDANlELA cu domiciliul/sediul*2) municipiul

București, cod poștal........, sector 2, Str. Olimpiadei nr. 21, telefon/fax........ e-mail........., înregistrată la nr. 105964/2017,

completată cu nr. 4910/16264/13.02.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. 12 CA 1/13 din 17.01.2018

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Locuință - Sp+P+2E generat de imobilul din Str. Olimpiadei nr. 21, Sector 2,

București.

Inițiatori: STANCU CRISTIAN ȘI STANCU DANIELA

Proiectant: S.C. N&G DECOR ART S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: arhitect - Veturia Marta F. BULIE - RUR - D, E, F6, G5, G6;

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat format teren și fundația ruină amplasată pe acesta este situat în intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane: Str. Olimpiadei și Strada Leliliu în suprafață totală 334,00 (367,Omp din măsurători cadastrale) - identificat cu număr cadastral 216651 (conform extras de carte funciară) este proprietate privată persoane fizice.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează în U.T.R. „Lla” - subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție, pe parcelări tradiționale/spontane, în care indicatori urbanistici admiși sunt: P.O.T.=niax.45%; C.U.T.= 0,9 pentru P+IE, P.O.T.=max.45%; C.U.T.= 1,3 pentru P+2E, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018.

Funcțiuni predominante: locuințe;

-    H max = P+2E

-    POT max = 45%;

-CUT. max = 1,3;

-    retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologici predominante existente pe strada pe care se amplascaza. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

-    retrageri minime față de limitele laterale clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

-    retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri; în cazul loturilor puțin adânci se acceptă construirea clădirilor pe latura posterioară a parcelei numai în cazul în care pe această limită există deja calcanul unei clădiri principale de locuit, iar adosarea respectă înălțimea și lățimea calcanului acesteia, prevederea nefiind valabilă în cazul unor anexe și garaje.

Prevederi P.U.D. propuse:

-    retrageri minime față de limitele laterale = stânga: retras cu min. 3,Om; dreapta: retras cu min. 3,Om, conform planului anexat, cu respectarea Codului Civil.

-    retrageri minime față de limitele posterioare = retras cu min. 2,0 față de limita posterioară cu respectarea planului anexat; Construcția se va înscrie în edificabilul maxim admis prin PUD și se va retrage astfel încât vor fi respectați indicatorii admiși. Construcția va 11 amplasată retras cu min. 2,Om față de terenul din față - Olimpiadei nr. 21 A;

-    circulații și accese: accesul auto se va realiza conform planului anexat din Strada Olimpiadei:

-    echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare: se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar și planșa de rețele edilitare.

P.O.T.=45%, CUT=1,3, H. maxim în planul fațadei=10,0m;

In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 17.01.20/8 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată ș/vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face opiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D/ cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (Dj/AC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la da/ emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1187/27”O” din 12.10.2017, emis de Primăria Sectorului 2 și se taxeazfl cu 1 y0 lei conform chitanță seria AE nr. 13521/13.02.2018.


Mircea Silviu CHIRA întocmit: irig. Alexandri Edi/ia / ffev/S
1ATU


r Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2: prof.dr.arh. Florin MACMEDf N cprof dr. arm Angelica STAN, prof.dr.arh c    v (itda ci ir:    Px«xi;n CÂddii    '    /    *    ~ ’    f\/ ; /


Șef Strvipu, ing. Mar/ia DARABAN

w


jCHECI, prof.dr.arh.


Cod SADU - AVA


PRECIZĂRI

IJ Numele și prenumele solicitantului.

-    persoană fizică; sau

-    reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

2)    Adresa solicitantului:

-    pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

-    pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

3)    Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4J Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

5) Se precizează condițiile pentru:

-    completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

-    refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

-    Primăria Municipiului..........;

-    Primăria Orașului..........;

-    Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitecta l-șef sau, "pentru arhitectul-șef, de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.


PLAN URBANISTIC BE DETALIU

LOCUSNȚĂ ■ Sp+P+2E

REGLEMENTARI URBANISTICE SC. 1/500

LIMITE

LIMITA ZONEI STUDIATE

LIMITA TEREN CE A GENERAT PUD

FUNCȚIUNI EXISTENTE

|    | LOCUINȚE INDIVIDUALE

COMERȚ SI PRESTĂRI SERVICII

•<OOO plantat ii de Aliniam

PROPUNERE

PROPUNERE ACCE^AUȚCi ••• ACCES PIETONAL

INDICATORI URBANISTIC

P.O.T.max = 45%

C.U.T.max = 1,3;

RH -Hc. = 10,00 m

"L1a” - locuințe individuale și colective mici, cu maxim P+2 niveluri, situate în afara zonei protejate, cu regim de construire continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat, izolat); realizate pe parcelari tradiționale

BILANȚ TERITORIAL


(mp)

%

SUPRAFAȚA TEREN

367,00

100

SUPRAF. CONSTRUITĂ PROPUSĂ

122,00

33

SUPRAF. CIRCULAȚII

135,00

37

SUPRAF. SPAȚII VERZI

110,00

30

P.O.T. maxim

45

C.U.T. maxim (pt. P+2E)

1,3


S.C. N&G DECOR ART SRL

TITLUL PROIECTULUI:

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

STR. OLIMPIADEI NR. 21

SECTOR 2, BUCUREȘTI

PROIECT

nr.

2017

PROIECTAT:    ,

arh. Veturia Marta Bulie    yO

TITLUL PLANȘEI:

REGLEMENTĂRI URBANISTICE

SCARA

1/500

ÎNTOCMIT:    \YYP

arh. Veturia Marta Buli^yȚJ

NOIEMBRIE-2017

Prezenta documentație constituie proprietatea intelectuală a BIA-arh. V. Marta Bulie Utilizarea ia altă lucrare decât cea pentru care a fost emisă constituie o încălcare a Legii drepturilor de autor. Reproducerea este interzisă.

PLANȘA

nr. 5

DESENAT:    Ț

arh: Veturia Marta Bulie