Hotărârea nr. 7/2018

Hotararea nr. 7 - privind solicitarea emiterii avizului conform al Ministerului Educației Naționale pentru schimbarea destinației imobilului situat în str. Caroteni nr.21-23, sector 2, aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax:+(4021) 252.80.39
HOTĂRÂRE

privind solicitarea emiterii avizului conform al Ministerului Educației Naționale pentru schimbarea destinației imobilului situat în str. Caroteni nr.21-23, sector 2, aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 02.06.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea emiterii avizului conform al Ministerului Educației Naționale pentru schimbarea destinației imobilului situat în str. Caroteni nr.21-23, sector 2, aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

Analizând:

-    Raportul de specialitate și Nota de fundamentare înregistrate sub numărul 6450/22.01.2018 prezentate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sector 2;

-    Raportul de specialitate nr.8452/29.01.2018 întocmit de către Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 10759/01.02.2018 întocmit de către Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale precum și Avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie,

Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de \F$wfetari din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;


-    Dispoziția Primarul Sectorului 2 nr. 223/02.02.2018 privind delegarea pentru perioada 05.02.2018-09.02.2018 a atribuțiilor specifice Secretarului Sectorului 2, doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcția Administrație Publică Locală;

-    Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter

temporar de către d-na Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2

București;

Având în vedere reglementările cuprinse în :

-    Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare;

-    Art. 112 alin. 6 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

-    Art. 9 pct.l din Ordinul ministerului educației naționale și cercetării științifice nr. 5819/25.1 1.2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia;

-    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 151/20.07.2001 privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat in administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 152/04.12.2003 privind transmiterea in administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor in care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, unitățile de învățământ special si unitățile sanitare publice de interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 25/2016 privind transmiterea unor imobile din administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin (2) lit. n) din Legea nr.

215/2001 privind administrația publica locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,


HOTĂRĂȘTE

Art.l (1) Se solicită emiterea Avizului conform al Ministerului Educației Naționale pentru schimbarea destinației imobilului situat în str. Caroteni nr. 21-23, sector 2, aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, din spațiu cu destinația „educație timpurie, nivelul antepreșcolar și activități conexe educației și învățământului” în spațiu cu destinația acordării de servicii sociale și măsuri de protecție specifice sistemului de protecție a copilului.

(2) Imobilul compus din teren și clădire se identifică potrivit anexelor nr. 1 și 2, care conțin 2 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 și Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 7 București, 06.02.2018

Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința extraordinară din data de 06.02.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. /2018

DA TE DE IDENTIFICARE ALE IMOBIL ULUI SITUA T ÎN STR. CAROTENI NR.21-23, SECTOR 2, AFLA T ÎN ADMINISTRAREA DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

Nr.crt.

Adresa imobil

Persoana juridică care are imobilul în administrare

Caracteristici tehnice ale imobilului

1.

București, Str. Caroteni nr. 21-23, sector 2

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția

Copilului Sector 2

Teren în suprafață totală de 2.686 mp

4 corpuri de construcție CI, C2, C3, C4 cu o suprafață totală construită la sol de 409,57 mp

înscris în CF 220466, nr. cadastral 220466, UAT București sector 2

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, METEHĂU


VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,


-kuexcL ui. O

¥


UI


PLAN DE AMPLASAMENT Si DELIMITARE A CORPULUI DE PROPRIETATE

(Intravilan)

SCARA 1:500

Municipiul: București


)s,iV^ •. Numele proprietarului :Domeniul public al Municipiului București Teritoriul administrativ: Sector'2 [W 77    Administrator. Directa Generala pentru Administrarea Patrimoniului sector 2

Cod SI RUTA: 179150 VW,"    ;{’ Vy    Adresa: str. Calea Moșilor nr.229

Adresa corpului de proprietate: Str; Caroteni/nr.i>3'    Localitatea: București

Judetut/sectorul: sector 2 fnp.r'iîHAlKJ* i’tfStrulANi'

Număr cadastral:EXECUTAT GEOCAD 95 SRL Sept. 2004