Hotărârea nr. 70/2018

Hotararea nr. 70 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Nicolae Cânea nr. 31A, Sectorul 2 al Municipiului BucureştiROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor „r. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021)252.80.39

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Nicolae Cănea nr. 3 IA,

Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.03.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD din Str. Nicolae Cănea nr. 3IA, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr.27004/12.03.2018 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de informare și consultare a publicului nr.27053/12.03.2018 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Nicolae Cânea nr. 3 IA, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 5 CA 1/6 din 17.01.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

-    Dispoziția nr. 507/09.03.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea unor atribuții ale Primarului Sectorului 2 al Municipiului București către Viceprimarul Sectorului 2 - Dl. Popescu Dan Cristian;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea ilamelitului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de

v    Ji amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

/târârea Consiliului Local Sector 2 ni’. 27/25.04.2016 privind aprobarea”

ww fimentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e” și art. 81 alin. (2) Ut. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Nicolae Cânea nr. 31A, Sector 2 - Locuință - Parter, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului, prevăzut în anexa 3 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-3 conțin 5 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


ța hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului

Buci

MITEIIAU tHotărârea nr. 70 București, 20.03.2018

Prezenta Hotărâre conține un număr de 7 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată

al Municipiului București în ședința ordinară din data de 20.03.2018 cu respectarea prevederilor arh republicată, cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două) exemplare.

ROMÂNIA

^■^Municipiul București Primăria Sector 2Certiflc&t NÂ1263


ISO9001


IQNefca


Clasa 3008 categoriile 2, 4, 6


DIREGWHJRBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE Nr. 27053/12.03.2018


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.61.84; fax. +(4021) 209.61.83


TERITORIU - S. A JXU..- ~

VIZAT

gpre norc i Nibare, SECRET R,


RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU STR. NICOLAE CÂNEA NR. 31A, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

-    Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str. Nicolae Cânea nr. 3 IA, Sector 2, București avizat sub nr. 5 CA 1/6 din 17.01.2018, a fost îndeplinită procedura de consultarea și informarea publicului, propunerea de edificare locuință - parter a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la secțiunea Informații Publice -fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din Str. Nicolae Cânea nr. 3IA, Sector 2, București avizat sub nr. 5 CA 1/6 din 17.01.2018, s-au prezentat acordurile notariale ale vecinilor pentru amplasare pe limita de proprietate și s-au notificat vecinii conform declarației notariale prezentată la dosar.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.


1 'j,ROMANIA

Municipiul București Primăria Sector 2


TA

k I


ilIQNeCi


ISO9001


PROGRAMUL PUNCTUL VIRC€


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.61.92; fax. +(4021) 209.61.83


:ția u.banism, cadastru și gestionare teritoriu

Nr. 7503/26.02.2018


VIZAT
spi 8 neschimbare

șecretar.

I ISABELA ELENA• c-Jd


PRIMĂRIA K-cron 2 BUCUREȘTI

CABINE SECtffc-Wt

INTRARE .

Nr.


ROMANIA

Sector 2 Municipiul București

Arhitect-șef    __

Ca urmare a cererii adresate de *1) DNA. GUtJU-iSĂBELA- EL&NA-&uJdomiciliiil/sediiil*2) muiîîcipJuTTtucfirești, cod"

poștal.........sector 2, Str. Plugușor nr. 66, telefon/fax........ e-mail........., înregistrată la nr. 107471/2017, completată cu nr.

7503/2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


IEȘI%......

lUa ..lf...(Luria ...C/r?...... /


AVIZ

Nr. 5 CA 1/6 din 17.01.2018

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Locuință - Parter, generat de imobilul din Str. Nicolae Canea nr. 31A, Sector 2, București.

Inițiatori: DNA. GUGIU ISABELA ELENA

Proiectant: S.C. SDH ARCHITECTURE S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: urbanist - Daniela A. GLINISCHI - RUR - D, E, G7;

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat format teren liber de construcții este situat în intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane: Str. Nicolae Cănea și Strada Tulpinei în suprafață totală 266,00 mp - identificat cu număr cadastral 200079 (conform extras de carte funciară) este proprietate privată persoană fizică.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează în V.T.R, „Ele” - locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu / fără rețele edilitare, în care POT maxim =60%, CUT adniis=max. 1,2 pentru P+1E, respectiv 0,6 pentru regim de înălțime P. Se admite mansardarea construcțiilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu panta de 45 grade; în cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018, conform certificatului de urbanism nr. 615/78"C” din 15.06.2017.

Funcțiuni predominante: locuințe individuale;

-    H. max. = P+1E;

-    POT max = 60%;

-    CUT. max = 1,2;

-    retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

-    retrageri minime față de limitele laterale clădirile scmi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat:

-    retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

Prevederi P.U.D. propuse:

-    retrageri minime față de limitele laterale = stânga: amplasat pe limita stângă; dreapta: retras cu min. 2,Om, conform planului anexat, cu respectarea Codului Civil.

-    retrageri minime față de limitele posterioare = pe limita posterioară cu respectarea planului anexat și acordurilor notariale prezentate: Construcția se va înscrie în cdiftcabilul maxim admis prin PUD și se va retrage astfel încât vor fi respectați indicatorii admiși.

-    circulații și accese: accesul auto se va realiza din str. Nicolae Cânea, cu respectarea avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1566976/19.10.2017; se va rezerva teren pentru dezvoltarea profilului propus al străzii care va ajunge la 20,Om (carosabil + trotuare), conform avizului SPU, avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1566976/19.10.2017 și planului anexat.

-    echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar și planșa de rețele edilitare semnată de specialist atestat RUR.

P.O.T.=42,5%, CUT=0,42 H. maxim=5,0m;

In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 17.01.2018 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de dpnstruire (DTAC) șe'po obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este va]

de urbanism nr. 615/78”C” din 15.06.2017, emis dc Primăria Sectorului 2 și se ta>


... ,— poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu la data emiterii sale pe toată durata dc valabilitate a certificatului zcu 13,0 lejZonform chitanță seria FF nr. 4017/14.11.2017.

Arliițpcfp Arh. ur,brj4)iȘef/Sfe rvflciu,

lRABAN


Comisia Tehnică dc ,

Mircea Silviu CHIRA. întocmit?ing. Alexandi Ediția


cnajarca Jciitoriiilui și Urbanism a Sectorului 2: prof.dr.arh. Georgică MITRACHE, conf.dr.arh. Cătălin SARBU.

/ 4ex.


TlOfip MACHEDOț^+prof. dr. arh. Angelica STAN, prof.dr.arh. MihayffOCHECI,


prof.dr.arh


Cod SADU - AVA


PRECIZĂRI

Numele și prenumele solicitantului.

-    persoană fizică; sau

-    reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

2J Adresa solicitantului:

-    pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

-    pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

3)    Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4)    Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

51 Se precizează condițiile pentru:

-    completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

-    refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

-    Primăria Municipiului..........;

-    Primăria Orașului..........;

-    Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZS2

-    respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.

3 L A N C ADASTRAL SCARA 1:500 aferent imobilului situat în Str. Nicolae Cănea, Nr. 31-33, sector 2, București


IE 202046


PLAN URBANISTIC DE DETALIU

STRADA NICOLAE CÂNEA NR. 31A

SECTOR 2 BUCUREȘTI


IE 208017,


IE 209294


W ri ce se r demola


IE 217561


Parter

REGLEMENTARI URBANISTICE


LEGENDA

SC. 1/500


t'ai'celii(Cc)

ttr.

ret.

'cootxtDnate pct.de contur

Lungirii 1

loturi D(l, 1*1)

X fnl

V (ml

t

2

3

1

I 5 6

7

30

31

32

561497.229 561497.361 561301.9-14 561508.195 661511.761 561515.003 561517.760 561511.170 561500.950 561191.325

311017.500 31 HM?. 599 311850 550 311055.120 341057.491 341860.061 341861 994 311070.832 341060.962 311855 021

0.10

5.45

7.75

4 .20 1.14 3.37 11.02 fi 2.90 21.99 u 10.20 1

S (Cc ) =266,30-np    . 26n    >!

Profil transversal A-A Str. NICOLAE CÂNEA - profil existent d SCARA l :200


IE 200075 Str. Nicolae Cânea,


E 203630


Proprietar: GUGIU ISABELA ELENA S. teren din acte si măsurători = 266,0 mp Nr. cadastral = 200079
MUNICIPIUL BUCUREȘTI LIMITĂ ZOn'e'i srMĂWA SECTORULUI 2

LIMITA P.LLD? ÂMM .4/VFA'Â LIMITA PROPRIETĂtetV/ZUL C.T.VAT. LOCUINȚEI

Arhitec;


GARAJ/ MĂGĂZÎ


CIRCULAȚII PIETONALE CIRCULAȚII CARQSĂBti


TARI


IE 206777


Ufi ce se demola


• * r ' ' ziua ța cu exemplarul^ \tta la data de

cliitanla nr.


2,00 ,

7,00

_f 2,00-

, 2,50

9,00-9,50    .

Profil transversal A-A str. NICOLAE CÂNEA - profil propus °


limita de proprietate cu nr. poștale pare


2.00 fl.Op

-4--


14,00


20,00


BILANȚ

Steren = 266,38

mp

%

Sconstruita

Ssp. verde

Scirculatii

Sexpropriata

TOTAL

112,42

53,20

4,86

95,90

266,38

42,20

19,97

1,83

36,00

100%

Hmax.=5,00m

Sdesfasurata    112,45

locuința unifamiliala ‘Parcarea se va rezolva in incinta

cf. HCGMB nr. 66/2006 *se admite mansardarea clădirilor existente cu șarpanta, cu condiția luării in calculul CUT-ului a unei suprafețe suplimentare de minim 60% din aria construita la sol a clădirii


OCPI București, Bd. Expoziției, nr. 1A, sector 1, ROMAf Data 11 05 2017 întocmit Adrian Păun


Proiectări


PROPUNERI REG

EDIFICABIL MAXIJVTDE IMPLEMENTARE PROPUS -LOCUINȚA UNIFAMILIALA EDIFICABIL DE PRINCIPIU SPAȚIU VERDE IN INCINTA’"

ACCES AUTO    l pre neschimbate,

ACCES PIETONAL    ț

TEREN EXPROPRIAT PENTRU CAUZA DE UTILITATE PUBLICA cf. RLU- PUZS2 CONTUR STRADA EXISTENTA


INDICATORI URBANISTICI

conf. P.U.D. conf. P.U.G. POT propus 42,50%    60%

0,42


CUT propus RH propus Parter Hinaxim 5,00m


S.C. SDH Architecture S.R.L.

str. Temisana nr.19, București J40/3174/2008 - CUI 23353656 tel: 0744838406


0,6

Parter


Beneficiar: gugiu isabela elena Denumire proiect:


PR. NR.

U20/20171


PUD CONSTRUIRE LOCUINȚA str. NICOLAE CÂNEA NR.31A

Specialitatea

URBANISM

Scara

REGLEMENTARI

Sef proiect

Urb. Daniela Glinischi

1/500

URBANISTICE

Proiectat

Urb. Daniela Glinischi    --

Faza PUD

PI. 4


900


1580

i    490

320

575

145

I    I    1

1
150


CAMfRA DE ZI S- 21.1,2 mp


160


150


490


DORMITOR S- H.A2 mp


CAMERA DC ZI S: 37.02 mp

BUCĂTĂRIE S: 10.19 mp


340205


40 o. 160


240    . 45


l;


360


360PLAN URBANISTIC DE DETALIU

STRADA NICOLAE CÂNEA NR. 31A

SECTOR 2 BUCUREȘTI


ILUSTRARE DE TEMA - VOLUMETRIE


LEGENDA
Proprietar: GUGIU ISABELA ELENA S. teren din acte si măsurători = 266,0 mp Nr. cadastral = 200079


CIPIUL BUCUL 1»IA SECTOR^

PLAN ANEXĂ /s AVIZUL C.T.UJfr.

din    2.1

Arhitect Ș

>\\


PUD CONSTRUIRE LOCUINȚA str. NICOLAE CÂNEA NR.31A

Specialitatea

URBANISM

Scara

ILUSTRARE DE TEMA VOLUMETRIE

Sef proiect

Urb. Daniela Glinischi

55

GRAFICA

Proiectat

Urb. Daniela Glinischi

Faza PUD

PI. 8