Hotărârea nr. 71/2018

Hotararea nr. 71 - pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 112/20.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație”, utilizate încadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Sector 2ROMÂNIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021)252.80.39

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.

112/20.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație”, utilizate în cadrul

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Sector 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.03.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 112/20.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație ”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Sector 2.

Analizând:

-    Adresa nr. 21756/06.03.2018 prezentată de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 28092/14.03.2018 înaintat de Directorul Direcției Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Adresele înaintate de serviciile publice de interes local aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Procesul verbal nr. 23343/01.03.2018 încheiat cu ocazia consultărilor dintre membrii Consiliului Local Sector 2 și reprezentanții salariaților, personal contractual, din cadrul instituțiilor din subordinea CLS 2;

Procesul verbal nr. 28466/14.03.2018 încheiat cu ocazia întâlnirii Comisiei RepraSintanților Consiliului Local de Consultare cu reprezentanții salariaților eoi.irrhytuaii din cadrul aparatului de specialitate al primarului Sector 2;

-    Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, i^n cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Art. 11 din Legea- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătiti din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art I Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 112/20.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Sector 2 se modifică și se completează conform Anexei , ce conține 9 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 112/20.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Sector 2, rămân aplicabile.

Artl III Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București va duce la

/prevederile prezentei hotărâri.

im vlXvaZ

^S^f^'Art. IV (1) Prezenta hotărâre se publică în „Monitorul Oficial al Municipiului București”.

(2) Anexa se comunică instituțiile interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.

Hotărârea nr. 71 București, 20.03.2018

Prezenta Hotărâre conține un număr de 12 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Loca! al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 20.03.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare