Hotărârea nr. 72/2018

Hotararea nr. 72 - pentru aprobarea Metodologiei de emitere a ,,Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza sectorului 2 alMunicipiului Bucureşti”>4^


ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 252.80.39

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Metodologiei de emitere a „Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului București ”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.03.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de emitere a „Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului București

Analizând:

-    Expunerea de motive nr. 21891/27.02.2018 prezentată de Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 22234/16.03.2018 prezentat de Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 29140/16.03.2018 prezentate de Poliția Locală Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei de Comerț, Investiții, Servicii Publice, Privatizare și Protecția Consumatorului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Dispoziția nr. 527/15.03.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea unor atribuții ale Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;


-    Digp £iția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de

Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;

-    Hotărârea Guvernului nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement;

-    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 218/2015 privind stabilirea nivelurilor si taxelor locale în Municipiul București, începând cu anul 2016, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. r) și alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 (1) Se aprobă Metodologia de emitere a “Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561-restaurante, 563-Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932-Alte activități recreative și distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului București ”, conform anexei nr. 1.

(2)    Se aprobă modelul “Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN” și al formularelor, potrivit anexelor nr. 2-7.

(3)    Anexele nr. 1-7 conțin un număr de 14 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Iț^dasarea taxelor provenite din eliberarea „Autorizației privind desfâșu^&ww^j/tăților prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri și aligțjito'servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, pe

raza Sectorului 2 al Municipiului București”, se face de către Direcția Venituri Buget

Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București.

Art. 3 La data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 26/2016 cu completările și modificările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Autorizațiile privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, eliberate anterior prezentei hotărâri, își mențin valabilitatea pe perioada pentru care au fost emise, iar solicitările de vizare anuală formulate după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se vor soluționa în conformitate cu Metodologia aprobată prin prezenta hotărâre.

Art. 5 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București, Poliția Locală Sector 2 și Direcția Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


Hotărârea nr. 72București, 20.03.2018

Prezenta Hotărâre conține un număr de 17 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 20.03.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa nr.l la H.C.L. nrH/2018

METODOLOGIA

de emitere a Autorizației privind desfigurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 -restaurante, 563 - Baruri si alte activități de servire a băuturilor si 932 - Alte activități recreative și distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului București

I.    Dispoziții generale

Art. 1 (1) Activitatea de desfășurare a activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive poate fi desfășurată de comercianții autorizați în condițiile Legii nr. 359/2004, pentru persoanele juridice, respectiv societăți comerciale, regii autonome, organizații cooperatiste și ale Ordonanței de Urgenta nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, precum și de către alte persoane juridice ce pot desfășura activități conexe prevăzute de grupele CAEN mai sus menționate, care nu necesită, conform legii, înregistrarea la Registrul Comerțului.

(2) Prin prezenta metodologie sunt reglementate condițiile de emitere a Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, denumită în cele ce urmează „Autorizația privind desfășurarea activităților” precum și perioada de valabilitate a acesteia, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind stabilirea unor reguli generale de exercitare a acestor activități.

II.    Autorizația privind desfășurarea activităților Metodologia de emitere

Art. 2. Autorizația privind desfășurarea activităților se emite cu condiția îndeplinirii cumulative a următoarelor criterii:

a.    dovada deținerii legale a spațiului în care își desfășoară activitatea;

b.    îndeplinirea condițiilor pentru desfășurare activităților prevăzute de legislația specifică în domeniul pe care polițiștii locali au competență și atribuții de verificare;

c.    desfășurarea unor activități comerciale care se încadrează în normele de conviețuire socială, ordine și liniște publică.

Art. 3 Modelul autorizației privind desfășurarea activităților este prevăzut în anexa nr.7 la Hotărâre. Art. 4 (a) Autorizația privind desfășurarea activităților" se emite la cerere, agenților economici care desfășoară activități de alimentație publică sau alte activități recreative sau distractive-formularele cererilor regăsindu-se în anexele nr. 2 și 3, la prezenta hotărâre.

(b) Nu se vor emite autorizații de desfășurare a activităților pentru construcțiile expertizate tehnic și încadrate în clasa I de risc seismic prin raport de expertiză tehnică, indiferent de forma de proprietate, destinație, categorie și clasă de importanță, până la finalizarea lucrărilor de intervenție realizate în scopul creșterii nivelului de siguranță la acțiuni seismice a construcțiilor existente cu excepția modificărilor intervenite prin lege.

Art.5. a) Cererea pentru emiterea Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor" se va depune la sediul Poliției Locale Sector 2 din șos. Pantelimon nr. 27, sector 2 și va fi însoțită de următoarele documente:

-    Act identitate - BI/CI (copie) al reprezentantului legal;

-    Certificatul de înregistrare și certificatul constatator conform Legii nr. 359/2004 (S.C., P.F.A., I.I.) -după caz

spre neschimbare, SECRETAR,

-    Declarație pe proprie răspundere privind tipul unității de alimentație publică (înregistrată la Primăria Sectorului 2) - conform HG nr. 843/1999 - anexa nr. 4;

-    Dovada deținerii spațiului de desfășurare a activității (act proprietate, contractul de închiriere, asociere sau concesionare etc.);

-    Releveul spațiului, din documentația cadastrală avizată sau întocmit de persoană autorizată (cu materializarea caracteristicilor funcționale - spațiu deservire, pregătire - predare, de depozitare, anexe utilități);

-    Dovada neîncadrării clădirii în clasa I de risc seismic;

-    Dovada achitării taxei pentru emiterea „Autorizației privind desfășurarea activităților”

-    Planșe foto (spațiu deservire, pregătire - predare, de depozitare, anexe utilități, fațadă)

b)    Cererea pentru emiterea „Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupa CAEN 932 - Alte activități recreative și distractive'1'’ se depune la sediul Poliției Locale Sector 2 din șos. Pantelimon nr. 27, sector 2 și va fi însoțită de următoarele documente:

-    Act identitate - Bl/Cl (copie) al reprezentantului legal;

-    Certificatul de înregistrare și Certificatul Constatator conform Legii nr. 359/2004 (S.C., P.F.A., I.I.)

-    după caz

-- Dovada deținerii spațiului de desfășurare a activității (act proprietate, contractul de închiriere, asociere sau concesionare etc.);

-    Releveul spațiului, din documentația cadastrală avizată sau întocmit de persoană autorizată (cu materializarea caracteristicilor funcționale - spațiu deservire, pregătire- predare, de depozitare, anexe utilități);

-    Dovada neîncadrării clădirii în clasa I de risc seismic;

-    Dovada achitării taxei pentru emiterea „Autorizației privind desfășurarea activităților”

-    Planșe foto (spațiu deservire, pregătire- predare, de depozitare, anexe utilități, fațadă)

c)    Nu vor fi înregistrate decât cererile însoțite de documentația completă.

d)- 1) Pentru soluționarea cererilor depuse conform reglementărilor prevăzute la lit. (a) și (b), Poliția Locală Sector 2 București, prin personalul de specialitate desemnat, va întocmi un referat privind legalitatea solicitării, pe baza verificărilor efectuate pe linia disciplinei în construcții, control comercial, protecția mediului, prevenire și control împotriva incendiilor și alte activități de control stabilite sau delegate în condițiile legii în limita atribuțiilor și competențelor. Documentele verificate vor fi următoarele: Autorizația de Mediu, contracte de prestări servicii salubrizare pentru deșeuri menajere, deșeuri reciclabile, uleiuri uzate, deșeuri de origine animală, alte tipuri de deșeuri, contract sau proces verbal prestări servicii dezinsecție, deratizare, dezinfecție, evidența gestiunii deșeurilor pe categorii, buletine, măsurători, determinări privind calitatea factorilor de mediu, certificat urbanism, autorizație de construire/desființare și proiectul de execuție, acte proprietate care atestă calitatea de titular/proprietar, contract antrepriză și prestări servicii, proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor, alte documente legal întocmite referitoare la construcții, acte justificative privind proveniența mărfurilor, chitanțe privind ocuparea domeniului public, declarația tipului de unitate, acte justificative privind calificarea personalului, adaosul comercial practicat și declarat la Administrația Financiară, avize, autorizații, acorduri eliberate de autoritățile locale Sector 2, modalitatea de afișare a prețurilor și tarifelor, orarul de funcționare, atestatul de producător, buletinele de verificare metrologică ale mijloacelor de măsurare, acordul asociațiilor de proprietari/locatari și a vecinilor direct afectați, tipul de comerț practicat, termenele de valabilitate ale produselor alimentare, soldări, lichidări, promoții, vânzări cu preț redus, proiectul privind scenariul de securitate la incendiu, planul de intervenție, instrucțiuni de apărare împotriva incendiilor, persoana desemnată să îndeplinească atribuții specifice împotriva incendiilor, contract cu persoane fizice/juridice atestate în condițiile Legii nr. 307/2006 Rep., mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor, Autorizație/Acord/Executare Jocuri de artificii.

De asemenea vor fi menționate și ridicate în copie: Aviz/Autorizație/Negație de Securitate la Incendiu, Autorizație/Aviz/Punct de vedere ale Direcției Sanitar-Veterinare și Siguranța Alimentelor, Direcției de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Agenția de Mediu și alte documente/avize/autorizații/acorduri/puncte de vedere necesare.

în termen de 3 zile de la data înregistrării cererilor de solicitare pentru Autorizația de desfășurare a activităților de alimentație publică se vor înștiința toate instituțiile cu atribuții în autorizarea funcționării, respectiv: Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Autoritatea de

VIZAT 1

spre neschimbare, SECRETAR,

Mediu, Autoritatea de Protecția Muncii așa cum sunt prevăzute in Legea nr. 359/2004 - privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, pentru a lua măsuri conform competențelor ce le revin și pentru aplicarea unitară a legii.

în cazul imobilelor situate în zone ce exced competențele legale de efectuare a controlului pe linia disciplinei în construcții de către Poliția Locală Sector 2 București va fi solicitat puntul de vedere al compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București/Poliției Locale a Municipiului București.

în cazul în care Primăria Municipiului București prin reprezentanții săi, constată încălcări ale prevederilor Legii 50/1991 Rep. - privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, documentația va fi completată cu expertiza tehnică verificată cde un expert autorizat MLPTL din care să rezulte că sunt îndeplinite cerințele esențiale referitoare la „rezistență mecanică și stabilitate”privind starea structurii de rezistență a imobilului în configurația prezentată prin Releveul actualizat depus la documentație. Expertizele se vor solicita în scopul determinării și eliminării tuturor riscurilor și situațiilor de pericol iminent pentru persoane și bunuri.

-2) în cazul în care, în exercitarea competențelor verificate pe linia disciplinei în construcții sunt identificate lucrări de construire pentru care solicitanții nu dețin Autorizația de construire și procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, documentația va fi completată, în mod obligatoriu cu expertiza tehnică verificată de un expert autorizat MLPTL din care să rezulte că sunt îndeplinite cerințele esențiale referitoare la „rezistență mecanică și stabilitate”privind starea structurii de rezistență a imobilului în configurația prezentată prin Releveul actualizat depus la documentație, însoțită de dovada solicitării intrării în legalitate pentru cazurile sancționate.

-3) Situațiile identificate la art. 5 d) alin. 1 și alin. 2 vor fi aduse la cunoștință în termen de 5 zile Oficiului Național al Registrului Comerțului București, Inspectoratului pentru Situații de Urgentă București, caz în care se încadrează in prevederile H.G.R. nr. 571/2016 - pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, pentru unitățile de alimentație publică unde aria de desfășurare depășește 200 mp.

Art. 6

1)    Documentația necesară pentru obținerea Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri si alte activități de servire a băuturilor si 932 - Alte activități recreative și distractive, se depune la sediul Poliției Locale Sector 2 din Șoseaua Pantelimon nr.27, Sector 2, București, într-un singur exemplar și va fi repartizată Compartimentului Autorizare Agenți Economici din cadrul Direcției Control, Serviciul Control Comercial și Autorizare.

2)    După primirea dosarului înregistrat, personalul de execuție din cadrul Compartimentului Autorizare Agenți Economici va solicita serviciilor de specialitate concluziile verificărilor întreprinse în teren.

3)    Verificările în teren și emiterea concluziilor controlului efectuat se vor face în termen de 10 zile de la primirea documentației.

4)    Pe baza concluziilor primite de la serviciile de specialitate, personalul de execuție din cadrul

Compartimentului Autorizare Agenți Economici va întocmi Referatul prin care se propune emiterea „Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - restaurante, 563 -Baruri si alte activități de servire a băuturilor si 932 - Alte activități recreative și distractive ”, după care acesta va fi înaintat spre avizare Șefului Serviciului Control Comercial și Autorizare și Directorului Direcției Control.

5)    Personalul de execuție din cadrul Compartimentului Autorizare Agenți Economici completeză referatul de autorizație privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 -restaurante, 563 - Baruri si alte activități de servire a băuturilor si 932 - Alte activități recreative și distractive și îl înaintează spre aprobare Directorului General al Poliției Locale Sector 2 însoțit de Referatul prin care se propune emiterea Autorizației privind desfășurarea activităților.

6)    Formularul autorizației va fi tipărit strict pentru obiectivul și activitatea pentru care a fost solicitată, asigurându-se elemente de securizare necesare și va cuprinde :

-    date de identificare a solicitantului

-    datele de identificare a obiectivului autorizat

-    activitatea autorizată

-    semnătura Primarului Sectorului 2

7)    Autorizația se întocmește în 2 exemplare - exemplarul 1 cartonat, care va fi eliberat solicitantului și exemplarul 2 necartonat, care va rămâne în evidența Serviciului Control Comercial și Autorizare -Compartimentul Autorizare Agenți Economici.

8)    „Autorizația privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563

-    Baruri si alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive”, se înregistrează în baza de date a Serviciului Control Comercial și Autorizare - Compartimentul Autorizare Agenți Economici.

9)    Documentația de autorizare se arhivează și se păstrează în cadrul Serviciului Control Comercial și Autorizare - Compartimentul Autorizare Agenți Economici.

10)    Rezolvarea solicitării se va face în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii.

Eliberarea către reprezentantul societății comerciale/I.I./P.F.A. a “Autorizației privind desfășurarea activităților” se realizează la sediul Poliției Locale Sector 2 din Șoseaua Pantelimon nr. 27, sector 2, autorizația fiind însoțită de un exemplar al Declarației pe proprie răspundere privind tipul unității de alimentație publică (înregistrată la Primăria Sectorului 2) pe care se va aplica ștampila Poliției Locale Sector 2, pe baza de semnătură, pe copia autorizației.

11)    „Autorizația privind desfășurarea activităților” se păstrează de către solicitant la sediul/punctul de lucru pentru care a fost eliberată și se afișează la loc vizibil, în original.

Art.7 în cazul în care, după primirea concluziilor verificărilor întreprinse în teren nu se poate emite autorizația, se va întocmi un referat, semnat de către șeful Serviciului Control Comercial și Autorizare, directorul Direcției Control, Directorul General al Poliției Locale Sector 2, de respingere a cererii.

Respingerea cererii va fi motivată și comunicată solicitantului de către reprezentanții Compartimentului Autorizare Agenți Economici, în termen de 30 zile.

Art.8- 1) Valoarea taxei privind emiterea autorizației de desfășurare a activităților este cea prevăzută de Codul Fiscal și de H.C.G.M.B, după caz;

2)    Taxa pentru emiterea/vizarea anuală a autorizației se încasează de către Direcția Venituri Buget Local, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 2271/2015, privind Codul Fiscal și a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, și a H.C.G.M.B. nr. 218/2015, respectiv 3.000 lei, pentru o suprafață de până la 500 mp, inclusiv și 4.000 lei pentru o suprafață mai mare de 500 mp

3)    Taxa pentru emiterea/vizarea anuală a Autorizației privind desfășurarea activităților se face venit la bugetul local.

III. Perioada de valabilitate

Art.9 -1)„Autorizația privind desfășurarea activităților” este valabilă pe toată durata în care agentul economic îndeplinește cumulativ condițiile care au stat la baza emiterii ei, cu obligativitatea achitării taxei anual și obținerii vizei în perioada 01 - 31.12 a fiecărui an de funcționare.

2)    La modificarea condițiilor inițiale de desfășurare a activităților/obiect activitate, punct de lucru -agentul economic va solicita emiterea unei noi ,Autorizații de desfășurare a activităților”, în conformitate cu situația nou creată.

3)    în cazul modificării caracteristicilor funcționale (modificări de natură constructivă la interior sau

vizat

spre neschimbare, SECRETAR,

exterior), privind unitatea de alimentație publică pentru care s-a emis autorizația, precum și la modificarea sediului social sau a punctului de lucru, agentul economic are obligația notificării Poliției Locale Sector 2 prin depunerea unei declarații pe proprie răspundere - cu noile caracteristici funcționale - precum și dovada legală care stă la baza modificării caracteristicilor inițiale.

IV. Vizarea Autorizației privind desfășurarea activităților

Art.10 - (1) Titularul autorizației privind desfășurarea activităților, este obligat să solicite viza anual, în perioada 01 - 31.12, conform Ordonanței de Urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 2271/2015, privind Codul Fiscal și a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, și a H.C.G.M.B. nr. 218/2015.

2)    Cererea pentru vizarea anuală (anexa 5) a „Autorizației privind desfășurarea activităților prevăizute în grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor" se va depune la sediul Poliției Locale Sector 2 din șos. Pantelimon nr. 27, sector 2 și va fi însoțită de următoarele documente prezentate de agentul economic:

-    Act identitate - BI/CI (copie) al reprezentantului legal;

-    Certificatul de înregistrare și certificatul constatator conform Legii nr. 359/2004 (S.C., P.F.A., I.I.) -după caz

-    Declarația pe proprie răspundere privind tipul unității de alimentație publică - conform HG nr. 843/1999 - anexa nr. 4 (înregistrată la Primăria Sectorului 2);

-    Dovada deținerii spațiului de desfășurare a activității (act proprietate, contractul de închiriere, asociere sau concesionare etc.);

-    Releveul spațiului, actualizat întocmit de persoană autorizată (cu materializarea caracteristicilor funcționale - spațiu deservire, pregătire- predare, de depozitare, anexe utilități);

-    Dovada neîncadrării clădirii în clasa I de risc seismic;

-    Dovada achitării taxei pentru emiterea Autorizației de desfășurare a activitățilod'

-    Planșe foto (spațiu deservire, pregătire- predare, de depozitare, anexe utilități, fațadă)

3)    Cererea pentru vizarea anuală(anexa 6) a Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupa CAEN 932 - Alte activități recreative și distractive" se depune la sediul Poliției Locale Sector 2 din șos. Pantelimon nr. 27, sector 2 și va fi însoțită de următoarele documente:

-    Act identitate - BI/CI (copie) al reprezentantului legal;

-    Certificatul de înregistrare și Certificatul Constatator conform Legii nr. 359/2004 (S.C., P.F.A., I.I.)

-    după caz

-    Dovada deținerii spațiului de desfășurare a activității (act proprietate, contractul de închiriere, asociere sau concesionare etc.);

-    Releveul spațiului, actualizat întocmit de persoană autorizată (cu materializarea caracteristicilor funcționale - spațiu deservire, pregătire- predare, de depozitare, anexe utilități);

-    Dovada neîncadrării clădirii în clasa I de risc seismic;

-    Dovada achitării taxei pentru emiterea Autorizației privind desfășurarea activităților"

-    Planșe foto (spațiu deservire, pregătire - predare, de depozitare, anexe utilități, fațadă)

4)    Documentația necesară pentru vizarea Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor si 932 - Alte activități recreative și distractive", se depune la Sediul Poliției Locale Sector 2 din Șos. Pantelimon nr. 27, Sector 2, București, într-un singur exemplar și va fi repartizată Compartimentului Autorizare Agenți Economici din cadrul Direcției Control, Serviciul Control Comercial și Autorizare.

5)    După primirea dosarului înregistrat, perosnalul de execuție din cadrul Compartimentului Autorizare Agenți Economici va solicita serviciului de specialitatea concluziile verificărilor întreprinse în teren.

6)    Verificările în teren și emiterea concluziilor controlului efectuat se vor face în termen de 10 zile de la primirea documentației.

VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR,

Documentele verificate vor fi următoarele: Autorizația de Mediu, contracte de prestări servicii salubrizare pentru deșeuri menajere, deșeuri reciclabile, uleiuri uzate, deșeuri de origine animală, alte tipuri de deșeuri, contract sau proces verbal prestări servicii dezinsecție, deratizare, dezinfecție, evidența gestiunii deșeurilor pe categorii, buletine, măsurători, determinări privind calitatea factorilor de mediu, certificat urbanism, autorizație de construire/desființare și proiectul de execuție, acte proprietate care atestă calitatea de titular/proprietar, contract antrepriză și prestări servicii, proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor, alte documente legal întocmite referitoare la construcții, acte justificative privind proveniența mărfurilor, chitanțe privind ocuparea domeniului public, declarația tipului de unitate, acte justificative privind calificarea personalului, adaosul comercial practicat și declarat la Administrația Financiară, avize, autorizații, acorduri eliberate de autoritățile locale Sector 2, modalitatea de afișare a prețurilor și tarifelor, orarul de funcționare, atestatul de producător, buletinele de verificare metrologică ale mijloacelor de măsurare, acordul asociațiilor de proprietari/locatari și a vecinilor direct afectați, tipul de comerț practicat, termenele de valabilitate ale produselor alimentare, soldări, lichidări, promoții, vânzări cu preț redus, proiectul privind scenariul de securitate la incendiu, planul de intervenție, instrucțiuni de apărare împotriva incendiilor, persoana desemnată să îndeplinească atribuții specifice împotriva incendiilor, contract cu persoane fizice/juridice atestate în condițiile Legii nr. 307/2006 Rep., mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor, Autorizație/Acord/Executare Jocuri de artificii.

De asemenea vor fi menționate și ridicate în copie: Aviz/Autorizație/Negație de Securitate la Incendiu, Autorizație/Aviz/Punct de vedere ale Direcției Sanitar-Veterinare și Siguranța Alimentelor, Direcției de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Agenția de Mediu și alte documente/avize/autorizații/acorduri/puncte de vedere necesare.

In termen de 3 zile de la data înregistrării cererilor de solicitare pentru Autorizația de desfășurare a activităților de alimentație publică se vor înștiința toate instituțiile cu atribuții în autorizarea funcționării, respectiv: Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Autoritatea de Mediu, Autoritatea de Protecția Muncii așa cum sunt prevăzute in Legea nr. 359/2004 - privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, pentru a lua măsuri conform competențelor ce le revin și pentru aplicarea unitară a legii.

7)    Pe baza concluziilor primite de la serviciile de specialitate, personalul de execuție din cadrul Compartimentului Autorizare Agenți Economici va întocmi Referatul prin care se propune vizarea „Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - restaurante, 563 -Baruri si alte activități de servire a băuturilor si 932 - Alte activități recreative și distractive", după care acesta va fi înaintat spre avizare Șefului Serviciului Control Comercial și Autorizare și Directorului Direcției Control.

8)    Personalul de execuție din cadrul Compartimentului Autorizare Agenți Economici completeză formularul de vizare a „Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri si alte activități de servire a băuturilor si 932 - Alte activități recreative și distractive" și îl înaintează spre aprobare Directorului General al Poliției Locale Sector 2 însoțit de Referatul prin care se propune vizarea autorizației împreună cu documentația aferentă.

9)    Documentația de autorizare privind desfășurarea activităților se arhivează și se păstrează în cadrul Serviciului Control Comercial și Autorizare - Compartimentul Autorizare Agenți Economici.

10)    Rezolvarea solicitării se va face în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii.

11)    în cazul în care, după primirea concluziilor verificărilor întreprinse în teren nu se poate viza autorizația, se va întocmi un referat, semnat de către șeful Serviciului Control Comercial și Autorizare, directorului Direcției Control, Directorul General al Poliției Locale Sector 2, de respingere a cererii.

12)    Respingerea cererii va fi motivată și comunicată solicitantului de către reprezentanții Compartimentului Autorizare Agenți Economici.

V. Retragerea/suspendarea „Autorizației privind desfășurarea activității din grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 -Alte activități recreative și distractive".

Art.ll

1) Retragerea Autorizației privind desfășurarea activităților" se realizează la propunerea organului constatator, respectiv al Poliției Locale Sector 2 în următoarele situații:

a) încălcarea Legii nr. 61/1991 republicată, constatată prin proces verbal de către Poliția

Locală Sector 2,

2)    Retragerea Autorizației privind desfășurarea activităților" se face prin dispoziție emisă de Primarul Sectorului 2, la propunerea Compartimentului Autorizare Agenți Economici ca urmare a înștiințării făcute de către organele constatatoare din cadrul serviciilor de specialitate ale Poliției Locale Sector 2.

3)    Un exemplar al dispoziției se transmite agentului economic, prin poștă, de către Compartimentul Autorizare Agenți Economici odată cu solicitarea scrisă către acesta de predare a exemplarului orignal al autorizației.

4)    După comunicarea dispoziției agentului economic, agentul constatator din cadrul Poliției Locale Sector 2 va lua măsuri, conform O.G. nr. 99/2000 *republicată*, de suspendare a activității.

Art.12

1) Suspendarea Autorizației de desfășurare a activităților" se realizează la propunerea organului constatator, respectiv al Poliției Locale Sector 2 în următoarele situații: a) încălcarea repetată a Legii nr. 61/1991 *republicată*, constatată prin proces verbal de

către Poliția Locală Sector 2.

Suspendarea intervine pe o perioadă de 3 luni de la data săvârșirii contravenției, fiind considerată perioadă de monitorizare.

b)    modificări neautorizate ale spațiilor în care își desfășoară activitatea, conform Legii nr. 50/1991, republicată.

Suspendarea intervine până la completarea documentației cu Expertiza tehnică verificată de expert MLPTL, din care să rezulte că sunt îndeplinite cerințele esențiale referitoare la „rezistență mecanică și stabilitate”, releveul spațiului actualizat și asumat de expert, precum și dovada solicitării intrării în legalitate.

c)    neîndeplinirea cumulativă a tuturor condițiilor ce au stat la baza emiterii Autorizației de desfășurare a activităților.

2)    Suspendarea Autorizației de desfășurare a activităților" se face prin dispoziție emisă de Primarul Sectorului 2, la propunerea Compartimentului Autorizare Agenți Economici ca urmare a înștiințării făcute de către organele constatatoare din cadrul serviciilor de specialitate ale Poliției Locale Sector 2.

3)    Un exemplar al dispoziției se transmite agentului economic, prin poștă, de către Compartimentul Autorizare Agenți Economici odată cu solicitarea scrisă către acesta de predare a exemplarului original al autorizației privind desfășurarea activității.

4)    După comunicarea dispoziției agentului economic, agentul constatator din cadrul Poliției Locale Sector 2, va lua măsuri, conform O.G. nr. 99/2000 ^republicată*, de suspendare a activității.

VI. Dispoziții finale

Art.13 Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta hotărâre se sancționează potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art.14 Prevederile prezentei proceduri se aplică tuturor agentilor economici ce desfășoară activități în clasa CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive. Compartimentul de specialitate din cadrul Poliției Locale a Sectorului 2 va coopera cu instituțiile/autoritățile cu atribuții în domeniu, privind funcționarea acestor agenți economici.


PRIAflDIMILDE'.

MEI

..


VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

CERERE

pentru emiterea “AUTORIZAȚIEI PRIVIND DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor”.

DOMNULE PRIMAR,

S.C./I.I./P.F.A...........................................................................................................................................

înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr...............................................................

având sediul în nr......., bl.............,


localitatea..........................str.....................................................................................

sc...,ap................, tel....................................................................................................,    reprezentată

prin...............................în calitate de........................., posesor al CI/BI/pașaport nr.......................................,

serie.............................eliberat de....................................................................................................................

Vă rog să aprobați emiterea Autorizației privind desfășurarea activităților în conformitate cu

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr.................., pentru punctul de lucru situat

în......................................................................................................................

Anexez prezentei următoarele documente, în două exemplare:

-    Act identitate - BI/CI (copie) al reprezentantului legal;

-    Certificatul de înregistrare și Certificatul Constatator conform Legii nr. 359/2004 (S.C., P.F.A., I.I.) - după caz

-    Declarația pe proprie răspundere privind tipul unității de alimentație publică - conform HG nr. 843/1999 (înregistrată la Primăria Sectorului 2) - Anexa nr. 4;

-    Dovada deținerii spațiului de desfășurare a activității (act proprietate, contractul de închiriere, asociere sau concesionare etc.);

-    Releveul spațiului din documentația cadastrală avizată sau întocmit de persoană autorizată (cu materializarea caracteristicilor funcționale - spațiu deservire, pregătire - predare, de depozitare, anexe utilități);

VIZAT

spre neschimbare


-    Dovada neîncadrării clădirii în clasa I de risc seismic;

-    Dovada achitării taxei pentru emiterea „Autorizației privind desfășurarea activităților”

-    Planșe foto (spațiu deservire, pregătire - predare, de depozitare, anexe utilități, fațadă)

Nota:

„Celelalte documente necesare Autorizării vor fi verificate și anexate la data și ora controlului efectuat de către serviciile de specialitate ale Poliției Locale Sector 2, Direcția Control.

Poliția Locală Sector 2, în termen de 3 zile, va înștiința toate autoritățile cu atribuții în domeniul autorizării funcționării: Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov, Autoritatea Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Autoritatea de Mediu, Inspectoratul Teritorial de Muncă cu privire Ia solicitarea dumneavostră”.

Documentația va fi depusă la sediul'Poliției Locale Sector 2 din Șos. P antei imon nr. 27, într-un singur exemplar șz se va intocmi opis.

Data


Semnătura


CERERE
pentru emiterea “AUTORIZAȚIEI PRIVIND DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR prevăzute în grupa CAEN 932 - Alte activități recreative si distractive”

S.C./I.I./P.F.A............................................................................................................................................................

înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr...........................................................având sediul în

localitatea....................................str......................................................................., nr....., bl......., sc.......    ,

ap........., telefon........................., reprezentată prin.................................................în calitate de...............

posesor al CI/BI/pașaport nr..........................., serie........................, eliberat de......................................

Vă rog să aprobați emiterea Autorizației privind desfășurarea activităților în conformitate cu

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr..........................................................pentru punctul de

lucru situat în....................................................................................................................................

Anexez prezentei următoarele documente, în două exemplare:

-    Act identitate - BI/CI (copie) al reprezentantului legal;

-    Certificatul de înregistrare și Certificatul Constatator conform Legii nr. 359/2004 (S.C., P.F.A., LI.) - după caz

-    Dovada deținerii spațiului de desfășurare a activității (act proprietate, contractul de închiriere, asociere sau concesionare etc.);

-    Releveul spațiului, din documentația cadastrală avizată sau întocmit de persoană autorizată (cu materializarea caracteristicilor funcționale - spațiu deservire, pregătire- predare, de depozitare, anexe utilități);

-    Dovada neîncadrării clădirii în clasa I de risc seismic;

-    Dovada achitării taxei pentru emiterea „Autorizației privind desfășurarea activităților”

Planșe foto (spațiu deservire, pregătire - predare, de depozitare, anexe utilități, fațadă)    VÎZAT*

spre neschimbate, SECRETAR,

Nota:

„Celelalte documente necesare Autorizării vor fi verificate și anexate la data și ora controlului efectuat de către serviciile de specialitate ale Poliției Locale Sector 2, Direcția Control.

Poliția Locală Sector 2, în termen de 3 zile, va înștiința toate autoritățile cu atribuții în domeniul autorizării funcționării: Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov, Autoritatea Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Autoritatea de Mediu, Inspectoratul Teritorial de Muncă cu privire Ia solicitarea dumneavostră”.

Documentația, va fi depusă la sediul Poliției Locale Sector 2 din Șos. Pantelimon nr. 27, într-un singur exemplar și se va intocmi opis.

Data


Semnătura


CERERE

privind vizarea Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor

DOMNULE PRIMAR,

S.C/I.I/P.F.A.............................................................................................................................

.......................................înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr...........................................

având sediul în localitatea................................, str.................................................., nr.............,

bl..................................., se..........ap.................tel.................................................,

reprezentată prin................................................, în calitate de....................................................,

CI/BI/pașaport nr........................., serie...........................eliberat de .......................

Vă rog să aprobați vizarea Autorizație privind desfășurarea activităților nr..............

emisă în conformitate cu H.C.L.S2 nr............../...............pentru punctul de lucru situat

în.....................................................................................................................

VIZAT


pentru anul............................................. i

i

Anexez prezentei următoarele documente:

-    Act identitate - BI/CI (copie) al reprezentantului legal;

-    Certificatul de înregistrare și Certificatul Constatator conform Legii nr. 359/2W4 (S.C., P.F.A., 1.1.) - după caz

-    Declarația pe propria răspundere privind tipul unității de alimentație publică - conform HG nr. 843/1999 (înregistrată la Primăria Sectorului 2) - anexa nr. 4;

-    Dovada deținerii spațiului de desfășurare a activității (act proprietate, contractul de închiriere, asociere sau concesionare etc.);

-    Releveul spațiului, actualizat întocmit de persoană autorizată (cu materializarea caracteristicilor funcționale - spațiu deservire, pregătire- predare, de depozitare, anexe utilități);

-    Dovada neîncadrării clădirii în clasa I de risc seismic;

-    Dovada achitării taxei pentru emiterea „Autorizației privind desfășurarea activităților”

-    Planșe foto (spațiu deservire, pregătire- predare, de depozitare, anexe utilități, fațadă)

Nota:

„Celelalte documente necesare Autorizării vor fi verificate și anexate la data și ora controlului efectuat de către serviciile de specialitate ale Poliției Locale Sector 2, Direcția Control.

Poliția Locală Sector 2, în termen de 3 zile, va înștiința toate autoritățile cu atribuții în domeniul autorizării funcționării: Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov, Autoritatea Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Autoritatea de Mediu, Inspectoratul Teritorial de Muncă cu privire la solicitarea dumneavostră”.

Documentația va fi depusă la sediul Poliției Locale Sector 2 din Șos. P anteiimon nr. 27, într-un singur exemplar și se va intocmi opis.

Data


Semnătura


DECLARAȚIE

Subsemnatul.................................................., cu domiciliul în...................................................................

str...................................................... nr.............., bl......., sc........, ap.........., județul/sectorul.....................

în calitate de 1).................................., la Societatea Comercială.......................................................................

înregistrată la registrul comerțului sub nr. de înmatriculare................................., cu sediul social în...............

județul/sectorul................................................................................................. str...........................................

nr......................, bl................... sc....................., ap...........................

declar pe propria răspundere că unitatea de alimentație publică situată în..........................................................

(sediul unității)

este de tipul......................................................având următoarele caracteristici funcționale:

1. Total suprafață (mp)......................................................, din care :

•    deservire..............................................

•    de pregătire/predare..............................

•    de depozitare........................................

VIZAT

Isore neschimbare.l ' P SECRETAR, '


•    anexe - utilități......................................

(birouri, grupuri sanitare, vestiare etc)

2. Numărul locurilor pentru consumatori:

Total,

din care:

Saloane

Terasă

Gradină de vară

Data

Semnătura agentului economic și ștampila societății comerciale


CERERE

pentru vizarea Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupa CAEN 932 - Alte activități recreative și distractive

DOMNULE PRIMAR,

S.C/I.I/P.F.A...................................................................................................................

înmatriculată Ia Registrul Comerțului cu nr.............................................................................

având sediul în localitatea........................................................, str........................................

................................, nr............................., bl................, sc................., ap................., tel.

...................................... , reprezentată prin.......................................................................în

calitate de .............................. posesor al CI/BI/pașaport nr......................................... serie

...................eliberat de.......................................

Vă rog să aprobați vizarea Autorizației privind desfășurarea activităților nr................. emisă

în conformitate cu H.C.L.S2 nr.............../ ..............................., pentru punctul de lucru situat

pentru anul.......................................................

VIZA’

(spre nescbimbare,

p SECRETAR,


Anexez prezentei următoarele documente:

-    Act identitate - BI/CI (copie) al reprezentantului legal;

-    Certificatul de înregistrare și Certificatul Constatator conform Legii nr. 359/200TȚSU., P.F.A., I.I.) -după caz

-    Dovada deținerii spațiului de desfășurare a activității (act proprietate, contractul de închiriere, asociere sau concesionare etc.);

-    Releveul spațiului, actualizat întocmit de persoană autorizată (cu materializarea caracteristicilor funcționale - spațiu deservire, pregătire - predare, de depozitare, anexe utilități);

-    Dovada neîncadrării clădirii în clasa I de risc seismic;

-    Dovada achitării taxei pentru emiterea „Autorizației privind desfășurarea activităților”

-    Planșe foto (spațiu deservire, pregătire- predare, de depozitare, anexe utilități, fațadă)

Nota:

„Celelalte documente necesare Autorizării vor fi verificate și anexate la data și ora controlului efectuat de către serviciile de specialitate ale Poliției Locale Sector 2, Direcția Control.

Poliția Locală Sector 2, în termen de 3 zile, va înștiința toate autoritățile cu atribuții în domeniul autorizării funcționării: Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov, Autoritatea Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Autoritatea de Mediu, Inspectoratul Teritorial de Muncă cu privire la solicitarea dumneavostră”.

Documentația vafi depusă la sediul Poliției Locale Sector 2 din Șos. Pantelimonnr. 27, într-un singur exemplar și se va intocmi opis.

Data


Semnătura


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 2

POLIȚIA LOCALĂ SECTOR 2

AUTORIZAȚIE

privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN.........................

Nr................./.......................................

în baza H.C.L.S2 nr...........................


se autorizează S.C./I.I./P.F.A


cu sediul în....................................


Str


Nr............., Bl... , Sc........, Ap..........., Sector.................Tel

înmatriculată în registrul comerțului sub nr...........................

r VIZAT Upre neschimbare,

secretar,


să desfășoare activitatea (clasa CAEN, denumire)................................

la punctul de lucru situat în....................................................................

Strada........................................................................

Nr...................Bl.............., Sc................, Ap.............Sector..........Tel

Durata valabilității autorizației 01.01.20..... - 31..12.20......, cu posibilitatea de prelungire prin viză

anuală.

Alte mențiuni: Valabilitatea autorizației este condiționată de deținerea tuturor documentelor care au stat la baza emiterii acesteia.

Nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind activitatea desfășurată atrage, după caz, retragerea/suspendarea autorizației și sancționarea conform legislației în vigoare.

Autorizația se emite strict pentru obiectivul și activitatea pentru care a fost solicitată.

Observații:..................................................................................................................

PRIMAR

PRIMĂRIA SECTORULUI 2

Eliberată la data de...........................

Nu se admit ștersături Nu este transmisibilă31 £&/


VIZE ANUALE

Anul...........

Chitanța nr

Suma.........

PRIMAR

Anul.........................

Chitanța nr..............................

Anul.........................

Chitanța nr..............................

Suma........

PRIMAR

Suma........

PRIMAR

Anul...........

Anul..........

Anul...........

Chitanța nr

Chitanța nr

Chitanța nr.

Suma.........

PRIMAR

Suma........

PRIMAR

Suma.........

PRIMAR

Anul...........

Anul..........

Anul...........

Chitanța nr

Chitanța nr

Chitanța nr

Suma.........

PRIMAR

Suma........

PRIMAR

Suma........

PRIMAR

Anul...........

Anul..........

Anul..........

Chitanța nr

Chitanța nr

Chitanța nr

Suma.........

PRIMAR

Suma........

PRIMAR

Suma........

PRIMAR

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,