Hotărârea nr. 73/2018

Hotararea nr. 73 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 176/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Centrului Cultural „Mihai Eminescu”ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel:+(4021) 209.60.00 Fax:+(4021) 252.80.39

HO TÂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 176/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului Cultural „Mihai Eminescu”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.03.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 176/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului Cultural „ Mihai Eminescu

Analizând:

-    Nota de fundamentare nr. 9476/30.01.2018 prezentată de Centrul Cultural „Mihai Eminescu”, instituție de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raport de specialitate nr. 12478/05.02.2018 prezentat de Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Adresa nr. 28197/15.03.2018 întocmită de Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

- Disfboziția nr. 527/15.03.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind

delcgarp^jmor atribuții ale Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

"Mt

^poziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind .^^.Ja cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice deconducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    art. 81 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare.

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I Se modifică și se completează anexele nr. 1 - 3 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 176/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului Cultural „Mihai Eminescu”, conform anexelor nr.l - 3, ce conțin 23 de pagini și fac parte din prezenta hotărâre.

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 176/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului Cultural „Mihai Eminescu1', rămân aplicabile.

Art. III Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Managerul Centrului Cultural „Mihai Eminescu” vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

IV (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului

București.

(2) Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la

sediul Primăriei Sectorului 2.

Hotărârea nr. 73 București, 20.03.2018

Prezenta Hotărâre conține un număr de 26 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 20.03.2018 cu respectarea prevederilor art. 42 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.