Hotărârea nr. 74/2018

Hotararea nr. 74 - pentru aprobarea numărului şi cuantumului burselor aferente semestrului II al anului şcolar 2017 - 2018 pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului BucureştiROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209 60.00 Fax: +(4021) 252.80.39
HOTĂRÂRE

pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2017 - 2018 pentru elevii din învățământulpreuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.03.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2017 - 2018 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București

Analizând:

-    Nota de fundamentare nr. 26231/08.03.2018 prezentată de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 27717/15.03.2018 prezentat de Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 29198/16.03.2018 prezentat de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar și avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Dispoziția nr. 527/15.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea unor atribuții ale Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin.(7), coroborat cu art. 82 și art. 105 alin. (2) lit.d ).

-    Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5.576/2011,

privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul o oj

prețțmyersitar de stat cu modificările și completările ulterioare aduse prin Ordinul Ministerului

[iei, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3470/2012;

-    Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Elotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 16/2017 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al municipiului București începând cu anul școlar 2017-2018 astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 50/2017, H.C.L. Sector 2 nr. 120/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 223/2017.

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j). și alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă numărul burselor ce se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat în semestrul II al anului școlar 2017 - 2018, structurat în funcție de tipul bursei, în conformitate cu anexa ce conține un număr de 3 pagini și care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă cuantumul burselor prevăzute la art.l al prezentei hotărâri, conform prevederilor Ordinului Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr.5576/2011, cu modificările și completările ulterioare, în articolele menționate astfel:

a)    , bursă performanță - 500 lei/lună;

b)    . bursă merit:

- conform art. 8, lit. a):

-    pentru medii cuprinse între 9,50 și 10 - 400 lei/lună,

-    pentru medii cuprinse între 8,50 și 9,49 - 300 lei/lună,

-    conform art. 8, lit. b) - 300 lei/lună,

-    conform art. 8, lit. c) - 300 lei/lună;

c)    . bursă studiu - 250 lei/lună;

d)    . bursă de ajutor social:

-    conform art. 13, lit. a) - 300 lei/lună,

-    conform art. 13, lit. b) - 150 lei/lună,

-    conform art. 13, lit. c) - 300 lei/lună;

Arll3 (1) Lista cuprinzând numărul și tipul bursei aprobate pentru fiecare unitate de învățărgam preuniversitar de stat cu personalitate juridică, componentă a rețelei școlare din Se^pț^-2 al Municipiului București, este prevăzută în anexa ce conține un număr de 3 pagini

face parte din integrantă din prezenta hotărâre.

(2)    Acordarea burselor se face în strictă concordanță cu prevederile Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr.5576/2011, cu modificările și completările ulterioare, întreaga răspundere revenind unităților de învățământ preuniversitar de stat.

(3)    Nu pot constitui criterii de acordare/neacordare a burselor: religia, rasa, sexul, apartenența politică a elevului sau a familiei acestuia, apartenența la organizații legal constituite, studiile efectuate în străinătate, precum și accesul la burse din alte surse.

Art. 4(1) Bursele se acordă în fiecare an școlar, pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice.

(2)    Prin excepție de la prevederile alin. (1) bursele de ajutor social se acordă și pe perioada vacanțelor școlare categoriilor beneficiare de elevi care se încadrează în situațiile prevăzute de art. 19 din Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5576/2011 cu modificările și completările ulterioare.

(3)    Un elev nu poate primi/cumula două burse simultan, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o mai mare perioadă de timp.

Art. 5 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Economică, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum și unitățile de învățământ preuniversitar de stat vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâre.

•"«are'


spr®


Anexa la H.C.L. Sector 2 nr. 74 / 20.03.2018

BURSE ȘCOLARE NUMĂR/TIP SEMESTRUL II, AN ȘCOLAR 2017 - 2018

NR.

CRT.

Unitatea de învățământ

Nr. burse de performanță

Nr. burse de merit cf. art. 8 lit. a

Nr. burse de

merit cf. art.

8 lit. b

Nr. burse de

merit cf. art.

8 lit. c

Nr. burse

de studiu

Nr. burse ajutor social cf. art. 13

lit. a

Nr. burse ajutor social cf. art. 13

lit. b

Nr. burse ajutor social cf. art. 13

lit. c

Nr. burse de ajutor social ocazional

Total burse

Invatamant

gimnazial

Invatamant

liceal

Invatamant

special

1

Școala Gimnazială nr. 4

0

54

0

0

0

0

39

19

0

40

0

152

2

Școala Gimnazială "Maria Rosetti"

1

152

0

0

0

0

6

5

0

21

0

18S

3

Școala Gimnazială "Tudor Arghezi"

30

76

0

0

0

0

3

5

0

11

0

125

4

Școala Gimnazială "Sf. Silvestru"

29

20

0

0

0

0

0

3

0

68

0

120

5

Școala Gimnazială nr. 24

24

47

0

0

0

0

3

12

0

26

0

112

6

Școala Gimnazială nr. 25

0

11

0

0

0

0

12

12

0

49

0

84

7

Școala Gimnazială nr. 27

23

109

0

0

56

0

20

12

0

59

0

279

8

Școala Gimnazială nr. 28

5

102

0

0

0

0

23

11

0

47

0

188

9

Școala Gimnazială "Grigorie Ghica Voievod"

9

158

0

0

0

0

0

0

9

120

0

296

10

Școala Gimnazială nr. 31

6

68

0

0

0

0

17

17

0

65

0

173

11

Școala Gimnazială nr. 32

3

65

0

0

0

0

23

2

0

28

0

121

12

Școala Gimnazială nr. 39

10

144

0

0

0

0

70

34

0

93

0

351

13

Școala Gimnazială nr. 40

9

36

0

0

0

3

25

16

0

44

0

133

14

Școala Gimnazială nr. 41

1

25

0

0

0

0

23

9

0

110

0

168

15

Școala Gimnazială nr. 46

3

72

0

0

0

0

29

13

0

34

0

151

16

Școala Gimnazială nr. 49

15

224

0

0

0

0

13

15

0

8

0

275

17

Școala Gimnazială "Maica Domnului"

4

51

0

0

0

0

34

11

0

93

0

193

18

Școala Gimnazială nr. 51

3

99

0

0

0

0

13

7

0

19

0

141

19

Școala Gimnazială "lancului"

4

180

0

0

0

0

15

12

0

32

10

253

20

Școala Gimnazială nr. 56

25

418

0

0

0

0

10

9

0

11

0

473

NR.

CRT.

Unitatea de învățământ

Nr. burse de performanță

Nr. burse de merit cf. art. 8 lit. a

Invatamant

gimnazial

Invatamant

liceal

Invatamant

special

21

Școala Gimnazială "Petre Ghelmez"

5

59

0

0

22

Școala Gimnazială nr. 62

3

85

0

0

23

Școala Gimnazială "Ferdinand 1"

5

60

0

0

24

Școala Gimnazială nr. 66

2

117

0

0

25

Școala Gimnazială nr. 71

0

13

0

0

26

Școala Gimnazială nr. 77

1

92

0

0

27

Școala Gimnazială nr. 85

1

42

0

0

28

Școala Gimnazială nr. 145

2

3

0

0

29

Școala Gimnazială nr. 307

21

156

0

0

30

Școala Centrală

21

148

442

0

31

Colegiul Național "Mihai Viteazul"

9

0

514

0

32

Colegiul Național "Cantemir Vodă"

5

87

403

0

33

Colegiul Național "Spiru Haret"

23

88

624

0

34

Colegiul Național "lulia Hașdeu"

6

0

638

0

35

Colegiul Național "Emil Racoviță"

33

32

116

0

36

Colegiul Național "Victor Babeș”

2

87

182

0

37

Colegiul Național Bilingv "George Coșbuc"

48

283

482

0

38

Liceul Teoretic "C. A. Rosetti"

3

0

227

0

39

Liceul Teoretic "Mihail Sadoveanu"

0

0

87

0

40

Liceul Teoretic "Lucian Blaga"

2

27

35

0

41

Liceul Teoretic Bilingv "Ita Wegman"

2

3

0

0

42

3

24

24

0

Liceul Teoret ic "Ady Ertd^|^r

spre neschimbare, SECRETAR,

Nr. burse de

merit cf. art.

8 lit. b

Nr. burse de

merit cf. art.

8 lit. c

Nr. burse

de studiu

Nr. burse ajutor social

cf. art. 13

lit. a

Nr. burse ajutor social cf.

art. 13

lit. b

Nr. burse ajutor social cf.

art. 13

lit. c

Nr. burse de ajutor social ocazional

Total burse

0

0

9

8

0

32

0

113

0

1

30

6

2

36

0

163

0

0

32

21

0

104

0

222

1

0

11

22

0

23

0

176

0

0

1

0

0

35

0

49

0

0

60

12

0

27

0

192

0

0

21

8

0

25

0

97

0

0

7

13

0

106

0

131

0

0

10

4

0

12

0

203

4

0

26

29

12

3

0

685

27

2

4

17

9

5

0

587

0

1

27

23

15

3

2

566

19

8

2

20

3

0

0

787

2

0

36

25

20

2

0

729

0

2

46

16

13

35

0

293

0

0

72

12

0

0

0

355

9

0

16

12

1

0

0

851

2

1

26

25

48

3

0

335

0

2

17

20

37

1

0

164

0

0

61

46

65

102

0

338

0

0

7

13

0

106

0

131

0

0

6

3

0

2

0

62

NR.

CRT.

Unitatea de învățământ

Nr. burse de performanță

Nr. burse de merit cf. art. 8 lit. a

Nr. burse de

merit cf. art.

8 lit. b

Nr. burse de

merit cf. art.

8 lit. c

Nr. burse

de studiu

Nr. burse ajutor social cf. art. 13

lit. a

Nr. burse ajutor social cf.

art. 13

lit. b

Nr. burse ajutor social cf.

art. 13

lit.c

Nr. burse de ajutor social ocazional

Total burse

Invatamant

gimnazial

Invatamant

liceal

Invatamant

special

43

Liceul Teoretic "Waldorf"

8

33

45

0

0

0

2

10

0

11

0

109

44

Liceul Teoretic "Traian"

1

5

62

0

0

0

67

28

43

11

0

217

45

Colegiul Economic "A. D. Xenopol"

6

0

262

0

0

3

70

33

65

3

0

442

46

Colegiul Economic "Hermes"

1

0

226

0

0

0

23

25

57

11

0

343

47

Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau"

5

0

5

0

0

0

3

3

0

15

0

31

48

Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida"

0

0

1

0

0

0

0

5

35

4

0

45

49

Liceul Tehnologic "Sfântul Pantelimon"

1

4

8

0

0

0

10

13

48

11

0

95

50

Liceul Tehnologic "Nikola Tesla”

0

0

2

0

0

0

5

3

6

5

0

21

51

Liceul Tehnologic "Constantin Brâncuș"

0

0

4

0

0

0

4

5

5

4

0

22

52

Liceul Tehnologic "Ion 1. C. Brătianu"

0

0

1

0

0

0

2

2

8

7

0

20

53

Școala Postliceală Sanitară "Fundeni"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

54

Școala Gimnazială Specială nr. 1

0

0

0

0

0

0

0

11

0

14

0

25

55

Școala Gimnazială Specială nr. 2

0

0

0

0

0

0

0

35

16

0

0

51

56

Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Vedere

2

0

0

8

0

0

0

25

7

0

0

42

57

Liceul Tehnologic Special Regina Elisabeta

3

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

7

58

Liceul Tehnologic Special nr. 3

0

0

0

12

0

0

0

2

30

2

0

46

59

Școala Profesională Specială nr. 2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

Școala Profesională Specială nr. 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL GENERAL

428

3,559

4,390

24 / -r

1,091

779

554

1,739

12

12,719

?E ȘEDJ EI

\nZKT