Hotărârea nr. 76/2018

Hotararea nr. 76 - privind aprobarea unor măsuri de salubrizare a căilor publice, pentru asigurarea spălării mecanizate a carosabilului în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, prin parcarea/staţionarea alternativăROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 252.80.39

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor măsuri de salubrizare a căilor publice, pentru asigurarea spălării mecanizate a carosabilului în Sectorul 2 al Municipiului București, prin parcarea/staționarea alternativă

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.03.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea parcării alternative în vederea spălării mecanizate a carosabilului în Sectorul 2 al Municipiului București

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr.29825/19.03.2018 prezentat de Poliția Locală Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr.29192/16.03.2018 prezentat de Direcția Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații internaționale și avizul Comisiei pentru probleme de Ecologie, Protecția mediului, Protejarea zonelor verzi și Salubritate;

-    Amendamentul nr.l 195/20.03.2018 formulat de Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Amendamentul formulat de Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București în ședința publică a Consiliului Local Sector 2 din data de 20.03.2018, astfel cum este consemnat în procesul-verbal al ședinței;


J527/15.03.2016 arului Sectorului 2 £ â Primarului Sectorului


isă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea il Municipiului București;

2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Regulamentul cadru al serviciului de salubrizare aprobat prin Ordinul ANRSC nr 82/ 2015, art. 56 și art. 57;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București nr.l 11/2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a Sectorului 2 al Municipiului București, art 53;

-    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.82/2015, III 3.A.5, privind Strategia de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București, completată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.501/2017;

-    Legea nr. 101/ 2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, art. 2, alin.(3), lit. f)..

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. m). din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. în vederea asigurării spălării mecanizate a carosabilului, pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, se împuternicește Directorul General al Poliției Locale Sector 2 să elaboreze Regulamentul privind implementarea unor măsuri de salubrizare a căilor publice, pentru asigurarea spălării mecanizate a carosabilului în Sectorul 2 al Municipiului București prin parcarea/staționarea alternativă, în colaborare cu Direcția Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și cu obținerea avizelor necesare de la


Circulație a Municipiului București și a Brigăzii Rutiere, în condițiile

care are contract cu Primăria Sectorului 2 al Municipiului București pentru servicii de salubritate își va adapta programul de curățenie și va colabora cu Direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 2 pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. (1) Regulamentul privind implementarea unor măsuri de salubrizare a căilor publice, pentru asigurarea spălării mecanizate a carosabilului în Sectorul 2 al Municipiului București prin parcarea/staționarea alternativă, va fi pus în aplicare începând cu data de 1 iulie 2018, după aprobarea acestuia în condițiile legii.

(2) Sancțiunile pentru nerespectarea prevederilor din Regulamentul privind implementarea unor măsuri de salubrizare a căilor publice, pentru asigurarea spălării mecanizate a carosabilului în Sectorul 2 al Municipiului București prin parcarea/staționarea alternativă se vor aplica începând cu data de 1 ianuarie 2019, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 4. Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Poliției Locale Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.