Hotărârea nr. 77/2018

Hotararea nr. 77 - privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Pieţelor Sector 2>4^


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 252.80.39

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Piețelor Sector 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.03.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Piețelor Sector 2;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 30129/19.03.2018 prezentate de Administrația Piețelor Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raport de specialitate nr. 30212/20.03.2018 întocmit de Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei de Comerț, Investiții, Servicii Publice, Privatizare și Protecția Consumatorului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Dispoziția nr. 527/15.03.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea unor atribuții ale Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    IZXispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    art. 81 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București 239/2001 privind unele masuri de îmbunătățire a activității in piețele agroalimentare din Municipiul București.

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Art. 1 (1) Se aprobă Organigrama, Statul de Funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Administrației Piețelor Sector 2, instituție publică, cu personalitate juridică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2, conform anexelor nr. 1 -3, ce cuprind un număr de 23 de pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Numărul total de posturi din structura organizatorică a Administrației Piețelor Sector 2 este de 62 de posturi, din care 10 posturi de conducere și 52 posturi de

execuție.

»

Art. 2 Primarul Sectorului 2 poate modifica/ transfera funcțiile din stat, fără majorarea numărului total de posturi aprobat prin organigramă.

Art. 3 la data prezentei, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 103/2014 privind a/^faflarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și FuncF^^re ale Administrației Piețelor Sector 2 își încetează aplicabilitatea.

■A


Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Administrației Piețelor Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.


Hotărârea nr. 77 București, 20.03.2018

Prezenta Hotărâre conține un număr de 26 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 20.03.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.