Hotărârea nr. 79/2018

Hotararea nr. 79 - pentru aprobarea colaborării Consiliului Local Sector 2, prin Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, cu asociații neguvernamentale – cluburi sportive, în vederea exploatării/administrării unui obiectivspecific infrastructurii edilitar-urbane (bazin de înot)ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2wnv.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 252.80.39

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea colaborării Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, cu asociații neguvernamentale - cluburi sportive, în vederea exploatării/administrării unui obiectiv specific infrastructurii edilitar-urbane (bazin de înot)

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.03.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea colaborării Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, cu asociații ne guvernamentale — cluburi sportive, în vederea exploatării/administrării unui obiectiv specific infrastructurii edilitar-urbane (bazin de înot).

Analizând :

-Nota de fundamentare nr. 26214/08.03.2018 prezentată de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-Raportul de specialitate nr. 29061/15.03.2018 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios - Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-Adresa nr. 195/01.03.2018 transmisă de Școala Generală nr. 25 Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2;

- Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-Dispoziția nr. 527/15.03.2018 privind delegarea unor atribuții ale Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-Legea nr. 1/2011 privind educația națională, cu modificările și completările ulterioare ;

- Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;


^3?0.G nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de

'strare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și ^etările ulterioare, cu referire la principiul asocierii intercomunale;

-Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 41/2010 privind trecerea '"‘terenului în suprafață de 3.000 m.p. situat în str. Silvia nr. 54, Sector 2, din domeniul public în domeniul privat al Sectorului 2 al Municipiului București și aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A. a unui teren destinat realizării unui bazin de înot didactic școlar, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2011.

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit.,, j ” și,, q ”, respectiv alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se solicită Consiliului General al Municipiului București acordul în vederea colaborării, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 cu aociații neguvernamentale - cluburi sportive, în vederea exploatării/administrării unui obiectiv specific infrastructurii edilitar-urbane ( bazin de înot), cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind asocierea și libera concurență.

Art. 2 Se aprobă Protocolul -cadru de colaborare, conform anexei, în scopul punerii în funcțiune și exploatare a imobiliui-bazin de înot, domeniu public local, aflat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 25.

Art. 3 Se împuternicește Directorul Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 să analizeze toate solicitările de cooperare/colaborare înregistrate în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri, în baza următoarelor criterii de selecție:

-    Durata de funcționare a persoanei juridice

Intre 3-5 ani - 5 puncte între 6-10 ani - 10 puncte

-    Capacitate profesionala

Manager/Președinte/Vicepreședinte -studii medii/ școli profesionale - 5 puncte

studii de master/doctorat, în domeniul de administrare- 10 puncte publicații în domeniul activității de administrare - 10 puncte;

Personal calificat / certificat/avizat în domeniul de administrare - 10 puncte Număr angajați - până la 10 persoane: 5 pct.

Intre 11-20 persoane: 10 puncte

^^'Expericnl


similară

Proiecte similare implementate în domeniu (adeverințe, recomandări, descriere proiect, dovezi) - câte 10 puncte pentru fiecare proiect prezentat.

- Activități derulate în sprijinul comunității (în domeniul de administrare)

Până la 10 persoane - 5 puncte Intre 11-50 persoane -10 puncte Peste 50 persoane - 20 puncte

-    Afiliere la Federația de Natație - 10 pct.

-    Afiliere cu participare la Federația de Polo pe apă - 10 pct.

și să supună aprobării Consiliului Local Sector 2 protocolul încheiat cu persoana juridică selecționată, după obținerea tuturor acordurilor și avizelor prevăzute de lege.

Art. 4 Prezenta hotărâre intră în vigoare și produce efecte juridice după obținerea acordului Consiliului General al Municipiului București, în condițiile art. 81 alin. (2) lit. „q” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București si Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.


Anexa la H. C.L. Sector 2 nr. 79/2018


PROTOCOL CADRUspre neschimbarej SECRETAR,


PROTOCOL - CADRU

Nr............/ ..................

Preambul

Având în vedere:

-    solicitarea nr.195/01.03.2018 venită din partea Școlii Gimnaziale nr.25 de a urgenta punerea în funcțiune a bazinului de înot amplasat în incinta unității de învățământ, pentru evitarea continuării degradării imobilului și instalațiilor aferente acestuia;

• starea materiala si funcționala a bazinului bazin de înot, domeniu public local, aflat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 25 din București, Str. Silvia nr. 54, Sector 2 - unitate de învățământ preuniversitar de stat de pe raza teritorială a Sectorului 2 al Municipiului București;

-    necesitatea autorității publice locale și a unității de învățământ de a realiza programe sportive, sociale si medicale in slujba comunității locale,

CAP. I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR, cu sediul în Str. Luigi Galvani nr. 20, Sector 2, București, telefon/fax: 021.212.15.44, 021.212.11.39, cod fiscal: 14783794, cont: R028TREZ70224510220XXXXX deschis la Trezoreria Sector 2, prin reprezentanți legali BOGDAN-ALEXANDRU GÂRBU - Director Executiv, și Daniela POPA - Director Executiv Adjunct, în calitate de admistrator,

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 25, cu sediul în str. Silvia nr.54, Sector 2, București, telefon/fax 021.242.26.95, cod fiscal 24027178 prin reprezentanți legali Mihaela STOIAN - Director și -................................Contabil, beneficiar

Și

Clubul Sportiv_în calitate de utilizator,

în următoarele condiții:

CAP. II. OBIECTUL PROTOCOLULUI

Art.l. (1) Obiectul protocolului il constituie punerea în funcțiune și exploatarea a imobilului - bazin de înot, domeniu public local, aflat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 25 din București, Str. Silvia nr. 54, Sector 2

-    unitate de învățământ preuniversitar de stat de pe raza teritorială a Sectorului 2 al Municipiului București.

(2)    Suprafața totală a imobilului este de 1.242,80 mp, fiind compusă din suprafață utilă principală (cuva bazinului) de 312,5 mp și alte spații (vestiare, grupuri sanitare, plajă, holuri, spațiul public, scări acces și spații tehnice..

(3)    Protocolul se încheie în scopul asigurării resurselor financiare și umane necesare exploatării, administrării și întreținerii bazinului de înot.

(4)    Părțile isi propun sa contribuie la imbunatatirea calitatii procesului instructiv-educativ, prin desfășurarea de activității de învățământ de calitate în domeniul sportiv (cursuri de natatie), cu obligația asigurării în mod gratuit a desfășurării orelor de sport - specialitatea înot pentru elevii care frecventează unitatea de învățământ susmenționată, obiectivul principal al protocolului fiind asigurarea pentru copii a condițiilor optime pentru o dezvoltare sănătoasă și armonioasă, prin înot.

CAP. III, PREDAREA BUNULUI IMOBIL

1 I Page

Art.2. (1) Predarea-primirea bunului se va face printr-un proces - verbal încheiat la fața locului, datat, semnat și ștampilat de toate părțile contractante.

(2) în procesul verbal se va consemna starea fizică/tehnică a bunului imobil, dotările și utilitățile de care acesta beneficiază in momentul predării - primirii. După primirea în folosința a bunului, Utilizatorul nu poate formula obiecții cu privire la starea acestuia.

CAP. IV. DURATA

Art. 3. (1) Termenul protocolului este de 4 (patru) ani și începe să curgă de la data semnării procesului verbal de predare - primire. După împlinirea termenului inițial, protocol poate fi prelungit anual, prin act adițional, cu condiția obținerii în prealabil de la Beneficiar a avizului de prelungire și cu posibilitatea negocierii condițiilor referitoare la orar și număr de copii beneficiari.

(2)    în cazul în care dorește prelungirea protocolului, Utilizatorul va solicita în scris Administratorului acest lucru, cu 60 de zile înainte de împlinirea termenului. în cazul în care, în urma negocierilor dintre părți nu se ajunge la o înțelegere, protocolul este considerat încetat de drept.

(3)    Prezentul protocol poate fi prelungit numai dacă sunt întrunite, cumulativ, următoarele condiții:

a.    Utilizatorul a respectat, fără excepții, toate celelalte clauze ale protocolului;

b.    Utilizatorul nu este înregistrat cu debite la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale etc.;

c.    Utilizatorul nu se află în procedura de dizolvare, lichidare sau insolvență, după caz;

d.    Utilizatorul nu și-a modificat, pe parcursul derulării protocolului, domeniul în care activează în raport cu cel avut la data încheierii protocolului;

CAP.V. DERULAREA PROTOCOLULUI

Art. 4. (1) Având în vedere faptul că imobilul ce face obiectul protocolului este dotat cu contoare separate de utilități față de unitatea de învățământ, stabilirea condițiilor și modalităților de achitare a acestora se va face prin încheierea unei convenții între parti, în termen de cel mult 5(cinci) zile de la semnarea procesului verbal de predare- primire a bunului.

(2)    UTILITĂȚILE aferente imobilului închiriat (energie electrică și termică, apă, canal, gaze, gunoi menajer, etc) vor fi achitate lunar de către Utilizator în termen de 10 (zece) zile de la data primirii facturilor fiscale emise de Administrator, conform condițiilor și modalităților stabilite în convenția prevăzută la alin.l.

(3)    Administratorul are obligația ca, în termen de cel mult 3 (trei) zile de la data primirii facturii de la prestatorii de servicii, să emită factura fiscală cu privire la contravaloarea utilităților și să o comunice Utilizatorului împreună cu documentele justificativ-contabile în vederea achitării de către acesta din urmă. în cazul în care este posibil, citirea aparatelor de înregistrare și măsurare a consumului de utilități se va face împreună de către reprezentanții pârtilor și, după caz, ai furnizorului de utilităti, rezultatul fiind consemnat în scris.

(4)    Plata contravalorii utilităților conform facturilor emise de Administrator se va face în conturile stabilite în convenția prevăzută la alin.l sau se va achita prin casieria acestuia.

Art. 5. (1) Neplata utilităților la termenele și în modalitățile prevăzute mai sus, constituie o încălcare a prezentului protocol și îl obligă pe Utilizator să suporte toate penalitățile de întârziere solicitate de furnizorii de utilităti, calculate până la data efectivă a plătii.

(2)    Neplata utilităților pentru o perioadă de 2 luni consecutive atrage desființarea de plin drept a Protocolului, fără punere în întârziere, fără alte formalități prealabile și fără intervenția instanțelor judecătorești, precum și obligarea Utilizatorului la plata de daune - interese.

(3)    Administratorul își rezervă dreptul de a opri furnizarea utilităților în momentul neefectuării plăților la termenele și în condițiile prevăzute în protocol.

Art. 6. (1) TAXELE ȘI IMPOZITELE afernte imobilului vor fi suportate de către Utilizator și vor fi virate direct în contul Direcției Venituri Buget Local Sector 2 (CUI 13811802).

.......    . 2 | P a g e

(2) în vederea calculării acestei obligații financiare, Utilizatorul are obligația să declare protocolul la Direcția Venituri Buget Local Sector 2, în maxim 15 de zile de la semnarea acestuia.

CAP.VI, DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI

Art.7. (1) Administratorul are dreptul de a verifica derularea prezentului protocolului in orice moment fara a avea nevoie de acordul utilizatorului.

Art.8. Administratorul are următoarele obligații:

a.    să predea utilizatorului imobilul împreună cu toate dotările și instalațiile aferente, identificate prin procesul verbal de primire - predare, in stare normala de folosința, in conformitate cu dispozițiile prezentului protocol.

b.    să asigure folosința liniștită si utila a imobilului pe toata durata protocolului în condițiile stipulate în acesta.

c.    să urmărească buna derulare a protocolului, dacă este cazul, respectarea regulamentului, a programului de funcționare, beneficiarilor indirecti (elevii] etc.

d.    să asigure utilitățile (energie electrică și termică, apă, canal, gaze, gunoi, etc.] și să factureze contravaloarea acestora la prețurile și tarifele comunicate de către furnizorii de utilități;

e.    să stabilească de comun acord cu Utilizatorul și Beneficiarul programul de funcționare al imobilului în funcție de specificul activității și condiționat de neafectarea activității de învățământ;

f.    să comunice Utilizatorului toate modificările, împrejurările, stările de fapt, etc, care intervin în desfășurarea protocolului, respectiv prelungire contract, modificări de programă școlară, activități școlare, etc, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă.

Art.9. (1] Administratorul are dreptul de a controla executarea obligațiilor Utilizatorului și respectarea condițiilor protocolului, avand dreptul sa constate, ori de cate ori este nevoie, fara a stânjeni folosința imobilului de către Utilizator, starea integrității bunului care face obiectul acestuia și dacă este folosit potrivit destinației și scopului pentru care a fost incheiat protocolul.

(2]    în cazul in care constată că imobilul nu este folosit conform destinației și scopului pentru care a fost incheiat protocolul, iar Utilizatorul desfășoară activități care ar putea aduce prejudicii unității de învățământ sau prestigiului acesteia, protocolul este considerat încetat de drept.

(3)    în cazul încetării protocolului, Admimistratorul va putea lua măsura de blocare și/sau sigilare a căilor de acces în imobil.

CAP.VII. DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI

Art.10. Utilizatorul are dreptul și obligația de a folosi imobilul, obiectele de inventar (predate conform anexei], dotările, echipamentele si instalațiile aferente, în bune condiții, ca un bun proprietar și conform destinației care rezultă din contract, purtând răspunderea pentru toate pagubele produse acestora din culpa sa sau a beneficiarilor indirecti.

Art.ll. Utilizatorul are următoarele obligații:

a.    să preia imobilul prin proces - verbal de predare - primire la termenele și în condițiile stabilite prin protocol;

b.    să asigure realizarea la timp și în condiții de calitate a lucrărilor de întreținere a imobilului; lucrările de întreținere se execută periodic de către Utilizator, în scopul menținerii în stare normală de funcționare a ansamblului de construcții, instalații, echipamente și dotări aferente imobilului; Lucrările de mentenanta a instalațiilor, echipamentelor și dotărilor existente ce deservesc imobilul se vor efectua cu personal specializat și autorizat; orice deteriorare intervenită in urma nerespectării acestei obligații va fi suportată integral de către Utilizator fără a putea fi despăgubit de către Administrator.

c.    să îl anunțe pe Administrator despre apariția oricăror situații care împiedică întrebuințarea imobilului conform scopului pentru care a fost predat;

d.    se interzice Utilizatorului să comercializeze produse pe baza de alcool, tutun, cosmetice și orice alte produse care ar dauna sănătății, moralității și bunei educații a elevilor, precum și orice publicații (ziare, reviste, calendare, etc.) care conțin materiale cu caracter obscen;

e.    este interzis fumatul în incinta imobilului, cu excepția locurilor special amenajate;

f.    activitățile desfășurate de către Utilizator trebuie să fie în conformitate cu obiectivul pentru care a fost încheiat protocolul, cu respectarea tuturor actelor normative incidente și a activității impuse de obiectul acestuia și numai în baza autorizațiilor și avizelor emise de organele competente (Primărie, ISU, Autoritatea de Sănătate locală, Centrul de Medicină Preventivă, Cabinetului de Protecția Muncii, Agenția de Protecția Mediului, etc.). Toate aceste avize și autorizații vor fi solicitate și obținute de către Utilizator cu sprijinul Administratorului, după caz.

g.    să asigure permanent curățenia în imobilul predat și în zona exterioară aferentă, efectuând dezinfecția, dezinsecția și deratizarea în conformitate cu normele igienico - sanitare, în caz contrar va fi direct răspunzător și va suporta toate sancțiunile legale și prejudiciile cauzate; lucrările de dezinfecție, dezinsecție și deratizare se vor executa în afara orelor de acces a publicului în incinta imobilului de către operatori autorizați de către Direcția de Sănătate Publică și numai cu produse autorizate/avizate de către Ministerul Sănătății pentru profilaxia sanitar umană și de către Agenția de Protecție a Mediului;

h.    să ia toate măsurile necesare pentru protejarea și conservarea spațiilor verzi din jurul imobilului și a căilor de acces în/din imobil; în acest sens va asigura toate resursele materiale și umane necesare realizării lucrărilor de întreținere a amenajărilor dendro- horticole;

i.    să asigure evacuarea permanentă a reziduurilor rezultate din prestarea activității (gunoi menajer) și transportul acestora, fiind obligat să prezinte după prima lună de derulare a protocolului, convenția încheiată cu prestatorul de servicii care are acest gen de activitate;

j.    să asigure respectarea normelor igienico - sanitare, normelor tehnice, metrologice, de protecția muncii, protecția mediului înconjurător, precum și a actelor normative specifice activității desfășurate, în caz contrar va fi direct răspunzător și va suporta toate sancțiunile legale și prejudiciile cauzate; de asemenea, este obligat să respecte normele igienico-sanitare specifice unităților școlare;

k.    să respecte normele în vigoare privind prevenirea si stingerea incendiilor (inclusiv instruirea corespunzătoare a personalului care își desfășoară activitatea în imobilul ce face obiectul prezentului protocol);

l.    să monitorizeze și să asigure menținerea parametrilor fizico-chimici optimi ai apei din bazin în limitele admise de legislația în vigoare, precum și exploatarea acestuia în condiții de securitate; în acest sens va răspunde pentru :

1.    corectitudinea dezinfectării apei din bazin indiferent de metodele chimice folosite;

2.    corectitudinea filtării apei din bazin. Procesul de filtrare constă în recircularea întregului volum de apa și începe prin absorbția apei din bazin cu ajutorul unei pompe urmată de trecerea apei prin filtru, dozarea de dezinfectant și pH, precum și reintroducerea apei înapoi in piscina prin gurile de refulare;

3.    corectitudinea înlocuirii la timp și în bune condiții a apei din bazin cu respectarea prevederilor Ordin Ministerului Sănătății nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

4.    monitorizarea apei din bazinul de înot. Scopul monitorizării este menținerea sub control a parametrilor bacteriologici și fizico-chimici ai apei, precum și furnizarea de informații către utilizator cu privire la calitatea apei. Pentru urmărirea valorii parametrilor apei din bazinele de înot se recoltează probe de apă din care se determină parametrii microbiologici și fizico-chimici ai apei. Prelevarea de probe trebuie să fie efectuata de către un personal calificat și competent pentru a evita contaminarea probei, Analiza probei de apă trebuie efectuată periodic în laboratoare specializate pentru acest

4 | Page

ViZAT*^ 1 spre neschimbare,

SECRETAR,

tip de analize, cu un personal bine instruit, care va elibera buletine de analize conform legislației în vigoare.

m.    să asigure o buna calitate a aerului din incinta imobilului supraveghind continuu temperatura aerului din incintă, temperatura suprafețelor, umiditatea aerului, schimbul de aer, etc, prin menținerea în stare de funcțiune a instalațiilor de ventilație;

n.    să întocmească și să actualizeze registrul de evidentă a datelor. în registru vor fi înscrise toate activitățile de golire, umplere, reîmprospătare a apei, curățare, spălare a filtrelor, reglaje ale aparaturii de dozare a dezinfectantului, adăugarea de substanțe de tratare (antialge, anticalcar etc.), cantitățile utilizate, în general toate activitățile de întreținere și reparații.

o.    să permită accesul persoanelor în bazinul de inot la capacitatea pentru care a fost proiectat (maxim 65 de persoane, construcția fiind proiectată pentru a fi utilizată simultan de două clase de elevi, împreună cu profesori și personalul de întreținere).

p.    să întocmească și să pună in aplicare un plan de control intern (autocontrol) care va fi adaptat în mod special la configurația bazinului și la modul de funcționare al acestuia, plan menit să monitorizeze și să mențină siguranța utilizatorilor și igiena apei din bazin pentru a minimiza posibilele efecte negative asupra sănătății. Planul de control intern constă dintr-o serie de proceduri de operare, privind sistemul de monitorizare și de întreținere numit proceduri normale de funcționare, de asemenea trebuie să conțină și proceduri pentru incidente specifice cum ar fi evacuare de urgență în caz de avarii sau incendiu.

q.    să asigure personal specializat de supraveghere instruit pentru acordarea primului-ajutor, resuscitarea cardio-respiratorie, utilizarea tărgilor pentru imobilizarea coloanei vertebrale, a gulerelor cervicale; în acest sens va asigura un Punct de prim ajutor, trusă de prim-ajutor pentru cazuri de leșin sau înec sau orice alt tip de accidente;

r.    să exercite dreptul de supraveghere asupra activităților desfășurate de angajați și beneficiarilor indirecti în incinta imobilului și răspunde de orice încălcare a legislației sau regulamentelor;

s.    să asigure paza imobilului închiriat și a dotărilor preluate cu personal specializat și autorizat de supraveghere având obligația de a întocmi și aviza planul de pază conform reglementărilor în vigoare;

t.    să respecte normele de acces în instituție, inclusiv cele privind circulația autovehiculelor;

u.    să nu tulbure liniștea publică și să respecte regulamentul cadru de ordine interioara din unitatea de învățământ;

v.    să ia măsurile necesare pentru a nu afecta folosința spațiilor vecine cu spațiul închiriat, prin zgomot, blocarea accesului în zonele comune sau alte activități.

w.    să solicite aprobarea, în scris, a Administratorului pentru instalarea oricărei modalități de reclamă care ar modifica designul imobilului, anterior solicitării autorizației de construcție, fara a se limita la instalarea de bannere si alte materiale de promovare ale clubului sportiv si ale partenerilor;

x.    să nu cesioneze protocolul sau să transmită în folosință gratuită imobilul în tot sau în parte, către terțe persoane.

y.    să stabilească, de comun acord cu Administratorul și Beneficiarul și să respecte modul de acces al publicului în imobil și programul de funcționare, acesta fiind afișat la intrare; la stabilirea programului de funcționare, activitatea didactic - școlară are prioritate absolută; orice modificare a programului zilnic de funcționare va fi avizată în prealabil de către Administrator și Beneficiar și va fi adusă în timp util la cunoștința publicului prin afișare la intrare;

z.    să asigure personal calificat pentru buna desfășurare a activităților sportive; acesta va asigură instructorii și antrenorii pentru desfășurarea programului cu beneficiarii (cursuri inițiere/perfecționare înot);

aa. să achite toate obligațiile financiare care îi revin conform clauzelor prezentului protocol la termenele și în condițiile stabilite prin acesta;

bb. să achite utilitățile, precum și diferențele care vor rezulta ca urmare a modificării prețurilor și tarifelor pentru utilități;

cc. să plătească toate taxele și impozitele către Direcția Venituri Buget Local Sector 2 cu privire la imobilul respectiv și să declare protocolul la Direcția Venituri Buget Local Sector 2 în termen de 15 de zile de la semnare, dacă activitățile desfășurate nu se încadrează în cele pentru care legea prevede scutire de la plata taxelor/impoztelor.

Art.12. Utilizatorul va avea următoarele atribuții si responsabilități:

a)    răspunde de toate activitățile ce se desfășoară în interiorul imobilului, de programul didactic, de programul cu inițierile, de programul cu publicul, etc. El va răspunde pentru persoanele care accesează imobilul, de eventualele daune produse de aceștia, precum și în cazul producerii de accidente, de pagube morale sau materiale.

b)    elaborează și afișază propriul Regulament de ordine interioară în concordanță cu Regulamentul de ordine interioară al unității de învățământ, obligatoriu pentru toți beneficiarii;

c)    asigură condițiile necesare unei bune desfășurări a activitatilor didactice in cadrul bazinului de inot, suportând integral costurile acestora;

d)    folosește bazinul de inot al Școlii Gimnaziale nr. 25 in vederea implementării cursurilor de natație și promovarea sportului în rândul elevilor; va urmări dezvoltarea fizica armonioasa a tinerilor in contextul dezvoltării si promovării unor valori sportive de genul: spiritul de echipa, dorința de perfecționare, perseverenta in atingerea scopurilor personale;

e)    asigură cu personal calificat (instructori și antrenori), în mod gratuit, in baza unui program stabilit la începutul fiecărui an școlar de comun acord cu conducerea Școlii Gimnaziale nr. 25, lecții de natatie in cadrul programului școlar pentru elevii acestei unității de învățământ;

f)    face toate demersurile în vederea alcătuirii unui lot de natatie format din elevii Școlii Gimnaziale nr. 25 sau cu elevii ce frecventează cursuri preuniversitare de stat în unitățile de învățământ de pe raza sectorului 2;

g)    sprijină acțiunile Primăriei Sectorului 2 și ale Școlii Gimnaziale nr. 25 pentru promovarea sportului în general și a înotului in special prin informarea elevilor în cadrul cursurilor despre avantajul și beneficiile natației.

Art.13. (1) Utilizatorul va oferi următoarele beneficii:

a)    Elevii Școlii Gimnaziale nr. 25 vor beneficia in cadrul programului școlar, ca activitate școlară, de lecții de natație gratuite în cadrul înotului didactic; fiecare clasa va beneficia de lecții săptămânale, in baza unui program stabilit la începutul fiecărui an școlar; lecțiile vor fi susținute de către personalul calificat al Utilizatorului (instructori și antrenori); Acest program va putea fi modificat de comun acord.

b)    în limita spațiului disponibil, la solicitarea unitătiilor de învățământ, va asigura accesul gratuit elevilor din școlile cu profil sportiv (disciplina natatie) după un grafic stabilit de comun acord;

c)    în urma unor protocoale încheiate cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, vor beneficia lecții de natație gratuite și copii aflati sub grija caselor de asistenta sociala;

d)    în afara orelor din programul școlar, definite ca inot didactic, vor beneficia de a reducere de 10% din tariful practicat pentru cursurile de inot și înotul de agrement din cadrul bazinului, copiii (elevii) Școlii Gimnaziale nr. 25, ai cadrelor didactice și personalului administrativ al unității de învățământ, copiii (elevii) salariaților Primăriei Sectorului 2 și Serviciilor Publice aflate în subordinea Consiliului Local Sector 2 al Municipiului București; reducerea se va acorda în baza certificatului de naștere al copilului și a unei adeverințe eliberate semestrial de către unitatea de învățământ pe care o frecventează sau, după caz, a adeverinței de salariat emise de instituțiile angajatoare ale părinților.

e)    Tot de o reducere de 10% din tariful practicat pentru cursurile de inot și înotul de agrement vor beneficia și cadrele didactice și personalul administrativ ale Școlii Gimnaziale nr. 25, salariații Primăriei

VlZÂf^' spre neschimbare,

SECRETAR,

Sectorului 2 și ai Serviciilor Publice aflate în subordinea Consiliului Local Sector 2 al Municipiului București , in baza unor abonamente lunare eliberate în baza adeverințelor de salariat emise de instituțiile angajatoare;

(2)    Beneficiile enumerate mai sus se pot cumula cu orice alte beneficii acordate de către Utilizator.

(3)    Orarul de funcționare in scop didatic, ca activitate școlara, pentru elevii Școlii Gimnaziale nr. 25 va fi de Luni pană Vineri pe toata durata anului școlar conform unui program stabilit de comun acord între parti;

(4)    Lecțiile didactice vor avea durata de 50 minute cu 10 minute pauză.

CAP.VIII. EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE MODIFICARE ZAMENAIARE/DOTARE A IMOBILULUI

Art. 14 (1) Utilizatorul are obligația să nu deterioreze imobilul predat, cu excepția uzurii normale, la expirarea protocolului spațiul urmând sa fie predat cel puțin în starea în care a fost primit, așa cum rezultă din procesul - verbal de predare - primire.

(2)    Pe întreaga perioadă a garanției de bună execuție asigurată de către Compania Națională de Investiții "CNI" - S.A. este interzis efectuarea de modificări asupra construcției și a echipamentelor și instalațiilor din dotarea bazinului (centrală termică, pompe, etc), cu excepția cazurilor impuse de lege pentru obținerea avizelor și autorizațiilor necesare funcționării și numai cu acordul organizatorului. în cazul acestor excepții, Utilizatorul are obligația de a depune un deviz de cheltuieli, care urmeaza a fi analizat și aprobat de către Administrator.

(3)    După expirarea perioadei de garanție susmenționată, Utilizatorul va putea realiza în incinta imobilului, în interes privat și cu suportarea integrală a costurilor aferente, lucrări de modificare/amenajare/dotare numai dacă acestea sunt strict necesare pentru desfășurarea curentă a activității. Este interzis efectuarea de lucrări de modificare/amenajare/dotare prin care să se schimbe destinația/specificul imobilului închiriat.

(4)    Pe perioada derulare a protocolului se interzic modificări/amenajări/dotări la partea de construcții și instalații a imobilului. Lucrările de modificare/amenajare/dotare vor putea fi realizate numai cu acordul prealabil scris al Administratorului, numai în interiorul imobilului care face obiectul protocolului și numai după obținerea avizelor/autorizatiilor necesare în conformitate cu legislația în vigoare;

(5)    în cazul în care Utilizatorul execută lucrări de modificare/amenajare/dotare a imobilului fără obținerea prealabilă acordului, respectiv a avizelor și autorizațiilor legale, acesta va fi direct răspunzător și va suporta toate sancțiunile legale și cheltuielile pentru prejudiciile cauzate, inclusiv cheltuielile ocazionate cu aducerea imobilului la starea inițială.

(6)    Cheltuielile suportate de Utilizator cu lucrările de modificare/amenajare/dotare a imobilului nu sunt opozabile Administratorului și nu va fi despăgubit pentru ele de către acesta.

(7)    Lucrările de modificare/amenajare/dotare realizate potrivit prezentului articol, vor rămâne, la încetarea protocolului în domeniul public local fără vreo obligație de plată a contravalorii lor.

Art. 15 Utilizatorul va purta integral răspunderea în cazul unor eventuale evenimente nedorite produse de efectuarea necorespunzătoare a unor lucrări sau a altor evenimente ce pot conduce la producerea de pagube sau alte prejudicii unității de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv vătămarea personalului angajat sau a beneficiarilor bazinului de înot.

CAP. IX - ÎNCETAREA ȘI SUSPENDAREA PROTOCOLULUI

Art. 16. a) Rezilierea protocolului

(1)    în cazul executării necorespunzătoare sau neexecutarii culpabile a obligațiilor prevăzute în prezentul protocol, rezilierea acestuia va opera unilateral ca urmare a notificării scrise a Administratorului transmisă direct către reprezentantul legal al Utilizatorului prin intermediul oricărui mijloc care asigură dovada comunicării sau, în cazul refuzului de primire, comunicare prin poștă cu confirmare de primire la sediul Utilizatorului.

(2)    Rezilierea intervine și în situația în care Beneficiarul, cu acordul consiliului de administrație al unității de învățământ, din motive obiective, nu mai poate pune la dispoziție Utilizatorului imobilul cu

" vîzaF*''' "

spre neschimbare,

SECRETAR,

condiția notificării prealabile a acestuia cu cel puțin 30 zile înainte de data la care încetarea urmeaza sa producă efecte;

(3) Nerespectarea obligațiilor stabilite la Capitolul VII al prezentului protocol dă dreptul Administratorului să rezilieze protocolul fără altă formalitate prelabilă.

b)    Protocolul încetează de drept:

(1)    La împlinirea termenului protocolului stabilit la art.3, în cazul în care nu operează prelungirea protocolului prin act adițional.

(2)    încetarea protocolului se face și prin acordul de voință al ambelor părți.

(3)    La momentul pieirii bunului sau a imposibilității utilizării acestuia conform destinației și scopului pentru care a fost predat, fără plata unei despăgubiri în sarcina Administratorului;

(4)    In cazul încetării dreptului de proprietate publica sau de administrare asupra bunului imobil, de schimbare a regimului juridic sau in alte cazuri prevăzute de lege;

c)    Protocolul se suspendă în situația în care la imobilul care face obiectul acestuia se derulează programe de reabilitare, reparații, modernizare, etc. indiferent de sursa de finanțare, iar unitatea de învățământ nu mai poate să pună la dispoziție imobilul care să îndeplinească condițiile specifice activității educaționale. Reluarea protocolului se poate face in momentul in care inceteaza cauzele de suspendare.

CAP. X - PREDAREA/CESIUNEA IMOBILIULUI CĂTRE TERT1

Art. 17. Este interzisă cesionarea sau darea în folosință gratuită, totală sau parțială a imobilului predat de către Administrator.

CAP. XI - RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art. 18. Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor protocolului dă dreptul Administratorului la despăgubiri, în condițiile legii.

Art. 19. Forța majoră exonerează de răspundere, partea care o invocă are obligația să anunțe cealaltă parte în termenul limită de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii acestuia, iar în următoarele 10 (zece) zile să prezinte acte doveditoare.

CAP. XII - FORȚA MAJORA

Art.20. Părțile vor fi exonerate de răspundere pentru neindeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a prevederilor prezentului Protocol ca urmare a unor condiții de forța majora.

Art.21. Partea afectata de un caz de forța majora are obligația de a anunța respectivul caz, in scris, celeilalte parti imediat ce a luat cunoștința de producerea acestuia.

Art.22. Forța majora se va proba prin documente eliberate de autoritățile si instituțiile abilitate in acest sens, in cel mult 30 de zile de la data producerii cazului de forța majora.

Art.23. Partea afectata de un caz de forța majora are obligația de a anunța in scris celeilalte parti imediat ce a luat cunoștința de incetarea respectivului caz si de a relua imediat executarea prezentului Protocol.

CAP.XIII -LITIGII

Art.24. Legea aplicabila prezentului Protocol este legea romana.

Art.25. Eventualele litigii născute din incheiarea, executarea, interpretarea sau modificarea prezentului protocol, vor fi soluționate pe cale amiabila, prin mediere, iar in caz contrar, divergențele dintre părți vor fi soluționate de către instanțele de judecată competente conform legislației în vigoare.

CAP. XIV - ALTE CLAUZE

Art. 26. Se interzice Utilizatorului să desfășoare alte activități decât cele precizate în protocol.

Art. 27. După incetarea perioadei de derulare a protocolului, orice investiție sau modernizare adusa

bunului închiriat, trece in condițiile legii, in domeniul public local, respectiv in administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, fara vreo pretenție materiala din partea Utilizatorului.

vizat ' "

spre neschimbare,

SECRETAR,

Art. 28. Orice modificări în statutul juridic, act de înființare, sediu, domeniu de activitate, etc., vor trebui anunțate Administratorului, în maxim 5 (cinci) zile de la data modificărilor.

CAP. XV - DISPOZIȚII FINALE

Art. 29. Documentele protocolului sunt:

Regulamentul de ordine interioară

Procesul - verbal de predare - primire al imobilului

Art. 30. Orice modificare a prezentului Protocol se poate face numai prin Act Adițional semnat de ambele parti.

Art. 31. (1) Toate notificările și comunicările adresate oricărei dintre părțile contractante vor fi făcute in scris, în limba romană și vor fi transmise prin fax, prin postă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin curier, la adresele următoare :

>    pentru Administrator - Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, cu sediul în Str. Luigi Galvani nr. 20, Sector 2, București, telefon/fax: 021.212.15.44, 021.212.11.39, email: dgapi@yahoo.com;

>    Școala Gimnazială nr.25, cu sediul în str. Silvia nr. 54, Sector 2, București, telefon/fax 021.242.26.95, email: scoala_25@yahoo.com

>    pentru Utilizator - Clubul Sportiv " ..............

>    (2) Orice notificare sau comunicare se va înregistra în momentul transmiterii, respectiv în momentul primirii.

Prezentul Protocol s-a încheiat azi..............., în 3 (trei) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte

contractantă.

9|Page