Hotărârea nr. 8/2018

Hotararea nr. 8 - privind aprobarea reluării procedurii de negociere directă în vederea achiziţionării terenului, în suprafaţă de 45000 mp, situat în oraşul Pantelimon, b-dul Biruinţei nr. 147-149, judeţ Ilfov şi aprobarea noii componenţe a Comisiei de negociereROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 252.80.39

HOTĂRÂRE

privind aprobarea reluării procedurii de negociere directă în vederea achiziționării terenului, în suprafață de 45000 mp, situat în orașul Pantelimon, b-dul Biruinței nr. 147-149, județ Ilfov și aprobarea noii componențe a Comisiei de negociere

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 06.02.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea reluării procedurii de negociere directă în vederea achiziționării terenului, în suprafață de 45000 mp, situat în orașul Pantelimon, b-dul Biruinței nr. 147-149, județ Ilfov și aprobarea noii componențe a Comisiei de negociere;

Analizând:

-    Expunerea de motive prezentată de Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 18748/28.12.2017 întocmit de Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, completat prin adresa nr. 12389/02.03.2016;

-    Raportul de specialitate nr. 2000/16.01.2018 prezentat de Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Amendamentul formulat de domnul consilier local Alexandru Adrian, înregistrat la Centrul de Relații cu Publicul al Primăriei Sectorului 2 sub nr. 12689/06.02.2018;

.. Propunerile formulate verbal în ședința Consiliului Local Sector 2 din data de 0f^£gk2018, astfel cum a fost consemnat în procesul verbal al ședinței;

-    Raportul Comisiei de negociere cu o singură sursă pentru achiziționarea obiectivului „Sera Pantelimon” situat în orașul Pantelimon, b-dul Biruinței nr. 147-149;

-    Sentința civilă nr. 1336/28.03.1997 pronunțată de Judecătoria Buftea în dosarul nr. 3990/1997, rămasă definitivă și irevocabilă prin Decizia nr. 1263/26.06.1998 a Curții de Apel București, privind restituirea terenului aferent „Serelor Pantelimon” în proprietatea unor persoane fizice;

-    Dispoziția Primarul Sectorului 2 nr. 223/02.02.2018 privind delegarea pentru perioada 05.02.2018-09.02.2018 a atribuțiilor specifice Secretarului Sectorului 2, doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcția Administrație Publică Locală;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 111/2016 privind aprobarea Normelor procedurale interne ale Consiliului Local Sector 2 privind achiziția de imobile (terenuri/ clădiri/alte bunuri imobile);

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 34/2017 privind aprobarea procedurii prin negociere directă în vederea achiziționării terenului situat în orașul Pantelimon, str. Biruinței nr. 147-149 și aprobarea componenței Comisiei de negociere;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 222/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Administrația Domeniului Public Sector 2.

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

^5^rt.l (1) Se aprobă reluarea procedurii de negociere directă în vederea achiziționării terenului situat în orașul Pantelimon, b-dul Biruinței nr. 147-149, în suprafață de 45.000 mp, retrocedat în baza Sentinței civile nr. 1336/28.03.1997 pronunțată de Judecătoria Buftea în dosarul nr. 3990/1997, definitivă și irevocabilă prin Decizia nr. 1263/26.06.1998 a Curții de Apel București, pe care sunt amplasate serele Pantelimon aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București.

(2) Achiziția se va face numai în limita fondurilor alocate de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București, prin programul anual de investiții.

Art. 2 (1) Se aprobă noua componență a Comisiei de negociere în vederea realizării obiectivului prevăzut la art. 1, conform anexei ce cuprinde 1 pagină și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2)    Comisia de negociere va formula concluzii, propuneri și constatări într-un proces verbal, ce va fi supus aprobării Consiliului Local Sector 2.

(3)    Aprobarea achiziției la tariful rezultat din noul proces de negociere va face obiectul unei hotărâri distincte a Consiliului Local Sector 2.

Art. 3 Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 34/2017 privind aprobarea procedurii prin negociere directă în vederea achiziționării terenului situat în orașul Pantelimon, str. Biruinței nr. 147-149 și aprobarea componenței Comisiei de negociere se actualizează cu prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Directorul General al Administrație Domeniului Public Sector 2 si Directorul Direcției Economice vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 8 București, 06.02.2018

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2

al Municipiului București în ședința extraordinară din data de 06.02.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

viZAT

Lpre «Xs^imbare,

1 p secreta^J

Anexa la H.C.L. Sector 2 nr. 8/06.02.2018


COMISIA DE NEGOCIERE CU O SINGURĂ SURSĂ ÎN VEDEREA ACHIZIȚIONĂRII IMOBILULUI SITUAT ÎN ORAȘUL PANTELIMON, B-DUL BIRUINȚEI NR. 147-149, JUDEȚUL ILFOV

NR.

CRT.

MEMBRII COMISIE

FUNCȚIE

INSTITUȚIA

1.

COSTACHE JEAN

Președinte

Consiliul Local Sector 2

2.

LĂZĂROIU IOANA GELA

Membru

Consiliul Local Sector 2

3.

membru desemnat prin dispoziție Primar Sector 2

Membru

Primăria Sector 2

4.

LUCIA GUSE

Membru

Administrația Domeniului Public Sector 2

5.

VALERIU MICU

Membru

Administrația Domeniului Public Sector 2