Hotărârea nr. 82/2018

Hotararea nr. 82 - privind transmiterea imobilului corp C5 situat în Str. Olari nr.15, fost 11-13, Sector 2, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2romania

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro

Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.8l"


HOTĂRÂRE

privind transmiterea imobilului corp C5 situat în Str. Olari nr. 15, fost 11-13, Sector 2, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 în administrarea Direcției Generale de

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018.

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind transmiterea imobilului corp C5 situat în Str. Olari nr. 15, fost 11-13, Sector 2, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2.

Analizând:

-    Raportul de specialitate și Nota de fundamentare înregistrate sub numărul 26175/08.03.2018, prezentate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 27530/21.03.2018 întocmit de Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari, avizul Comisiei Juridică, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

J/>3r Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter . ftTsO/

tembȘyar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului g^pcurești.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare;

-    Legea nr.292/2011 a asistenței sociale cu modificările si completările ulterioare;

-    Ordonanța Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.28/31.03.2008 privind transmiterea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 a unor imobile situate în București, Str. Olari nr.l 1-13, Sector 2;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 233/22.12.2016 privind achiziția imobilului situat în București, Str. Olari 11-13, compus din clădiri și teren, cu destinația de sediu administrativ pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 7/23.02.2017 privind transmiterea imobilului situat în București, Str. Olari nr.15, fost 11-13, sector 2, compus din clădiri și teren, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, cu destinația de sediu administrativ;

-    Sentința Civilă nr.3215/30.04.2015 pronunțată în dosarul nr.24137/3/2011*** care a figurat pe rolul Secției a Il-a Contencios Administrativ și Fiscal a Tribunalul București și particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București.

în temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n). din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,


HOTĂRĂȘTE

Art.l. (1) Se aprobă transmiterea imobilului identificat corp C5, situat în str. Olari ^-^nr.15, fost 11-13, sector 2, din administrarea Consiliul Local Sector 2 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2.

(2) Imobilul compus din clădire și terenul aferent acesteia se identifică potrivit anexelor 1-3, care cuprind 3 file și care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 va utiliza spațiul transmis în administrare ca sediu administrativ, în vederea realizării, pe raza Sectorului 2, a măsurilor privind protecția copilului, protecția socială, recuperare și reabilitare persoane cu handicap, îngrijire și asistență.

Art.3. Predarea-primirea imobilului menționat la art.l se va face pe bază de protocol de predare-primire încheiat între Consiliul Local Sector 2 în calitate de predător și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 în calitate de primitor.

Art.4. Pe data prezentei dispozițiile Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.28/31.03.2008 privind transmiterea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 a unor imobile situate în București, Str. Olari nr.l 1-13, Sector 2 își încetează aplicabilitatea.

Art.5. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Direcției Generale de Asistenta Sociala și Protecția Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului

Anexa nr.l

la H.C.L. Sector 2 nr. 82/26.04.2018.

DA TE DE IDENTIFICARE

ale imobilului ce se transmite în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Adresa

amplasamentului

transmis

Caracteristici tehnice ale imobilului

Consiliul Local Sector 2

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2

București, Str. Olari nr.15, fost 11-13, sector 2

Imobil - Corp C5

Construcție de tip S+P+l, suprafața construită la sol = 151 mp(?) »~2gS ' <«fta


_

w. <

\ \\Ksy«=a

teCoordonatele punctelor de contur ale terenului parte din fostul teren din strada Clari, nr. 11, inclus in prezent in


Nr.

| N«[ml 1

E/Y{rol

penet

!    Sistem proiecție S

tereo 1970

1

1    327211,065 I

588933,555

0

l 327217,249 l

588933.841

G

|    327217,731 I

588991.373

K

“i 327210,966 T"

588991.087

Suotafela [mol    !

16 mp


Coordonatele punctelor ce contur ale terenului necesar bunei utilizări a construcției denumita C 4

Nr.

punct

i N/Xîml    1

E/Y [ml    I

i    Sistem proiect

Stereo 1970

w

[    327223,207

589028,175

2

1    327216.942

589029.347

2

|    327215.813

589023.791

2*

|    327215.614

589023.815

|    327215.219

589020,714

y

l 327221.653

589020,471

Suprema [ mp )

I    53 mp


050


Coordonatele punctelor de contur ale terenului din

Strada Olari, nr. 15, CUca este individualizat


Nr.

M/xrml J E/Yfml

punct

Sistem protesu

Stereo 3970

n

327190,070

589009,852

3 '

327206,66/

=89006.393

C

327208,321

583005,887

0

327216.349

589004,478

E ■

327216.405

589004,715

F :

327220.533

589003,632

l

327218,831

588996.289

G •

327217.781

588991,373

M

327215,126 .

588978,738

N :

327214,959

538377.221

O •

327217.788

588975,999

e

327238.530

588376,102

•f .

327242.186

588975.536

R

327238923

588989,683

s :

327238,778

588992,024

T :

327228.033

583999.776

d 1

327232.370    1    589000,469

V

327233,845 1    589011,970

X

327234260    |    589015.540

Y ‘

327234,952 I 589025.914

W

327223.207    |    589028,175

Z 1

327216.942    1    589029,347

a .

327200,978    |    589032.482

b

327198,355    |    589031,045

C •

327195.099 j 589022.585

A

327191,195 |    589012,625

Snuranta f mp )    |    1540 mp


Coordonatele punctelor de contur ale terenului afectat de elemente de sjstemafmTr între anii 1966-1983


Nr, -panel.

N/Xfol

E/Yfml

Sistem proiecție Stereo 1970

o .

327217,788

588975.999

e

327238,530

588976,102

f

327242.186

538975,536

R •

327238,923

588989,683

P-

327232.510

588985,966

Saprafcta [ mp ]

167 mp


Coordonatele punctelor de contur ale terenului necesar bunei utilizări a porțiunii amplasată pe terenul în litigiu din construcția denumita C 5


Nr.

punct

I N/Xfml t £flWig4~_j,

M

| 327215,1X. 4

^BS3978.738 j

N

|    327214£5ftS

^*588977,221 l

O

|    3272?Î’(3Ș8?1

5S39?eS99~^

u

|    327Z2ăJ5f

«899884.62

V

|    327226390

3d£l9&4.49G^_,

G

1    3272U/31

p

| 3272^57-j


Coordonatele punctelor de contur ale terenului ce a

făcut parte din fostul teren din    Olari, nr. 15,

dar in prezent este inclus in terenul din ssada Olari, nr. 11 EțYfmț-


S^nroiers-crreo 1970


32719ljj5~


Snpra&ti [ mp ] p-


■ CCiClAR ,    ? <:ț£t;


03;


519006,393

~^ăS0Î2.625Z


c/c


tehnic -    Dnrel

1 o' T\7 ~


c£Z:    ......... _

- V/ | SectiaalV-aChTia Dosar:.24137 / 3 / ->~-"


■' Anexa Nr.’ 1

Coordonatele punctelor de contur ale terenului din strada Olari, nr. I î -13, astfel cum este individualiza: prin pianul executat la nivelul anului 1983 - anexa nr. 2


Nr.

NZXfml    t

E/Yfnj]

pune:

Sistem proiecție Stereo 1970

m

327131.511 I

588987.512

K

327205,394

588983,339

L

327206,578

588973.301

M

327215.126

588978,738

N

'327214,959

583977,221

O

327217.783

588976,999

P

327232,510

588935,965

R

327238,923

588989,683

S

327238,778

538992,024

T

(    327238,033

588999,776

U

|    327237,100

589011,643

V

!    327233,845

589011,970

X

|    327234,280

589015,540

Y

i 327234,992

589025,914

w

|    327223.207

589028.175

z

1    327216,942

589029.347

a

|    327200.978

589032,482

o

|    327198,355

589031.046

c

|    327195.099

589022.585

A

|    327191.195

l 539012,625

|    Sonrafata f mp)

I    2150 mn

Coordonatele punctelor de contur ate terenului ce fecc parte din fostul teren din strada Gi. Ipatescu, nr. 5


Nr.

pune

N/Xfml

E/Yfml

1    Sistem croiesc

e Stereo 1970

T

|    327238,033

588999.776

u

|    327237.100

589011.543

V

I 327233,845

589011.970

d

i 327232,370

539000.4S9

Suprafața f mo ]

52 mp

Coordonatele punctelor de contur ale terenului ce face parte din fostul teren din strada Olari, nr. 1!


Nr.

1    N/Xfml    1

E/Yfml    l

pune

1    Sistem oroiectie Stereo 1970    1

M

I 327181.511

588937,512    1

x

1    327206.394

588988,339 j

I

1    327211,065

533938.555 i

0

I 327217.249

588983,841

G

I 327217.781

538991.373

1

I 327218.331

583996.289 j

r

1    327220.533

539003,632    |

E

1    327216,405

589004,715 î

D

I 327216.349

539004.478 l

C

I 327208.321

589005,837    )

B

|    327206,667

589006,393    1

n

I 327190,070

539009,852    1

Suprafața [ mp ]

629 mp    |


Coordonatele punctelor de contur ale terenului ce face parte din fostul teren din strada Olari, nr. 9

Nr.

pune

J N/XTrel

E/Y r m l

1    Sistem proiecti

e Stereo 1970

L

1    327206,578

533978.301

M

1    327215.126

583978.733

O

I 327217.249

533933.841

1

I 327211.065

583938.555

K

|    327206,394

533988,339

Suprafața (mp ]

97 mp


SCARA

1:500

DATA 127.11.201 ?l


PLAN DE SITUAȚIE

Teren situat in strada Olari, nr. 15,

O Ti,-


1