Hotărârea nr. 83/2018

Hotararea nr. 83 - privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă protejată în centrele rezidenţiale pentru adulţi cu dizabilităţi din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, pentru anul 2018ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă protejată în centrele rezidențiale pentru adulți cu dizabilități din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, pentru anul 2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă protejată în centrele rezidențiale pentru adulți cu dizabilități din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, pentru anul 2018;

Analizând:

-    Raportul de specialitate și Nota de fundamentare nr. 27756/13.03.2018 prezentate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 38380/12.04.2018 prezentat de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-•ECț

'MCDispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind area cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de 2^dȘ<^<nicere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

-    Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale;

-    Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 43/17.12.2004 privind înființarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 133/25.11.2013 privind înființarea și funcționarea instituțiilor de protecție socială fără personalitate juridică, pentru persoane adulte cu handicap, aflate sub autoritatea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 71/25.05.2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2.

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE


i    11

. , <U C" I

ce 1 fff'' c* */

Art. 1 Se aprobă costul mediu lunar/persoană adultă protejată în cadrul Centrului


îngrijire și Asistență Nr. 2 în cuantum de 4802 lei, costul mediu lunar/persoană adultă protejată în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică Nr. 1 în cuantum de 4221 lei, costul mediu lunar/persoană adultă protejată în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică Nr. 2 în cuantum de 4430 lei, costul mediu lunar/persoană adultă protejată în cadrul Locuințelor Protejate în cuantum de 4505 lei, pentru anul 2017.

Art. 2 Costul mediu lunar, aprobat în condițiile art. 1, se va comunica consiliilor județene, locale și municipale care au persoane adulte cu dizabilități protejate în sistemul de protecție de tip rezidențial al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2.

Art. 3 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 va întocmi documentația necesară și va asigura urmărirea încasării contribuției comunităților locale la finanțarea activităților de îngrijire și protecție a persoanelor adulte cu dizabilități în condițiile prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.


Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local alUectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 26.04.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.