Hotărârea nr. 87/2018

Hotararea nr. 87 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 145/2017 privind aprobarea documentației tehnico – economice faza DALI și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul ,,Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2 București, strada Olari nr. 19”ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr.


llsmfltmi    ctasa 30


Clasa 3008 categoriile 2. 4. 6


ROMÂNIA

19)8-20)8 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HO TÂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 145/2017 privind aprobarea documentației tehnico - economice faza DALI și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul

„Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2 București, strada Olari nr. 19”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 145/2017 privind aprobarea documentației tehnico - economice faza DALI și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul „Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2 București, strada Olari nr. 19”;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 33381/28.03.2018 prezentat de Direcția Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul favorabil nr. 490/Z/l5.03.2018 emis de Ministerul Culturii și Identității

Naționalei- Direcția pentru Cultură a Municipiului București;

Adresa nr. 31587/22.03.2018 transmisă de Hard Expert Consulting S.R.L. cu

ptiviî’d la necesitatea modificării indicatorilor minimali din documentația tehnico-economică faza DALI;

-    Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice.

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) Ut. i) și art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se modifică și se completează anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 145/02.10.2017 privind aprobarea documentației tehnico - economice faza DALI și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul ,,Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2 București, strada Olari nr. 19”, conform anexei ce cuprinde 4 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.


,rt. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.

'10.2017 privind aprobarea documentației tehnico - economice faza DALI și a dorilor tehnico - economici pentru proiectul „Reabilitarea termică a sediului 'ecției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2 București, strada Olari nr. 19”, rămân aplicabile.

Art. III Primarul Sectorului 2 și Direcția Management Proiecte vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 87 București, 26.04.2018

Prezenta Hotărâre conține un număr de 7 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local a! Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 26.04.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa la H.C.L. Sector 2 nr. 87/26.04.2018

INDICA TORI TEHNICO - ECONOMICI PENTRU PROIECTUL

„REABILITAREA TERMICĂ A SEDIULUI DIRECȚIEI PUBLICE DE EVIDENTĂ PERSOANE SI STARE CIVILĂ SECTOR 2 BUCUREȘTI, STRADA OLARI NR. 19”

9    9    '

CARACTERISTICI PRINCIPALE SI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:

REABILITAREA TERMICĂ A SEDIULUI DIRECȚIEI PUBLICE DE EVIDENȚĂ PERSOANE ȘI STARE CIVILĂ SECTOR 2 BUCUREȘTI, STR. OLARI NR. 19

a) Valoarea totala a investiției (INV):

-    1.334.069,96 lei inclusiv TVA din care constructii-montaj (C+M) - 653.372,55 lei

-    1.122.031,40 lei fara TVA din care constructii-montaj (C+M) - 549.052,56 lei

b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții si după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare

Ținta obiectivului de investiție a fost atinsa prin aplicarea pachetului de soluții PS1 in care sunt cuprinse următoarele masuri:

•    Măsură Ci

-    Izolarea termica a fațadei, parte opaca - pereți exteriori, pe fata interioara a acestora, cu vata minerala de natura bazaltica de 10 cm grosime placata cu rigips - S = 440,63 mp;

•    Măsură C2

-    termoizolarea invelitorii cu un strat de vata minerala de natura bazaltica de 20 cm grosime montat sub invelitoare si placat cu rigips - S = 571,95mp

•    Măsură Ff

-    prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente exclusiv a celei aferente accesului in clădire, cu tâmplărie performantă, cu ramă din lemn stratificat - S = 109,44 mp ;

•    Sistem de încălzire si furnizare apa calda de consum

Având in vedere faptul ca, termoizolarea anvelopei clădirii se va face la interior, conductele de distribuție, coloanele, conductele de legătură coloane - radiatoare, corpurile de incalzire si armaturile aferente acestora vor fi demontate si in consecința înlocuite cu altele noi.

Instalația de incalzire va fi prevăzută cu:

-    armaturi de izolare a tronsoanelor principale si a coloanelor;

-    armaturi de izolare a conductelor de legătură distribuție - coloane (pentru mai mult de 1 radiator);

-    armaturi de golire a coloanelor;

armaturi de dezaeririre automata a coloanelor;

Radiatoarele vor fi din elementi de aluminiu, vor fi montate pe aceleași poziții si vor fi echipate cu: robinet regalaj tur, cu cap termostatat;

-    robinet reglaj retur;    A

aerisitor manual.

Centrala termica va fi dotata cu următoarele utilaje si echipamente:

Cazan mural in condensatie, camera de ardere presurizata, funcționare pe gaze naturale, tiraj fortat, cu puterea termica Pn = 80[kW] x l[buc];Se va demonta și remonta pentru amplasarea boilerului;

-    Panouri solare, cu 30 tuburi vidate, cu jaluzele de protecție la suprasarcina x 2[buc];

-    Vase de expansiune inchise, cu membrana;

-    Boiler pentru producerea apei calde menajere, tanc in tnc, cu o serpentina, cu volumul util Vu = 300[litri] x l[buc];

-    Vana de amestec cu 3 cai si servomotor, pe circuitul de incalzire, comandata in funcție de temperatura exterioara;

-    Vana de amestec cu 3 cai si servomotor, pe circuitul de apa calda consum menajer, comandata in funcție de temperatura de furnizare;

-    Conducte din cupru, pentru vehicularea apei calde, in centrala termica;

-    Pompe cu turatie variabila, pentru recircularea apei;

-    Vase de expansiune inchise, cu membrana x 3 [buc];

-    Modul de automatizare, măsură si control x 1 [buc];

-    Sonda termica, montata la exteriorul clădirii;

-    Sonda temperatura ambientala montata in incaperea ce ma dezavantalata d.p.d.v. termic;

-    Statie dedurizare apa x 1 [buc];

Centrala termica va fi amenajata in aceeași incapere de la parterul clădirii.

Pentru prepararea apei calde vor fi prevăzute doua surse de producere a energiei termice:

-    o sursa permanenta de producere a energiei termice - cazan cu funcționare pe gaze naturale;

-    o sursa alternativa de producere a energiei termice - panouri solare.

Sistemul solar va fi format din:

-    2[buc] x panou solar cu 30 tuburi vidate tip 58 - 1800 [mm], ce vor fi montate pe acoperișul clădirii, cu orientarea “sud”;

-    3 [buc] x racord flexibil intre panouri 22 - 3/4”;

-    2 [buc] x racord rapid din alama 22 x 1”;

1 [buc] x modul automatizare, inclusiv 2buc x senzori temperatura;

1 [buc] x echipament de pompare in sistem inchis;

1 [buc] x vas expansiune inchis 35 litri;

1 [set] x racord echipament de pompare - vas expansiune;

1 [set] x aerisitor automat;

-    60[litri] x antigel;

• Instalații electrice

Unul din obiectivele generale ale proiectului il reprezintă valorificarea resurselor energetice regenerabile pentru producerea energiei verzi.

Se propun doua sisteme fotovoltaice off-grid a 5kW putere instalata fiecare, ce poate furniza circa 17 de kWh, medie zilnica anuala pentru investiție.

Montarea sistemului fotovoltaic se va face pe terasa clădirii.

Se propune ca sistemul fotovoltaic off-grid de 5kW sa fie compus din minim următoarele:

□    20 de panouri fotovoltaice policristaline ;

□    4 baterii de 12 volti, 205 amperi care pot stoca pana la lOkWh pentru autonomia sistemului fotovoltaic in caz de ploaie sau ninsoare sau alte cazuri majore;

□    1 invertore de 5kW care permite alimentarea consumatorilor direct din panourile fotovoltaice sau/si cu un generator in paralel in cazul in care panourile nu produc suficient cat sa acopere necesarul de energie sau din sistemul energetic național;

□    Regulatoarele de incarcare ultra rapide ;

□    cablu solar 1 x 6mm2 cu protecție UV

□    Sistem de montaj pentru acoperiș înclinat

□    Set conectori MC4 pentru cablu 4-6mm2

□    Doza etanșa de conexie pentru cabluri

□    Tablou electric cu siguranțe si sistem de protecție

□    Infrastructura de acoperiș (profile de aluminiu, suporți de inox pentru acoperiș, șuruburi, piulițe, cleme de capat si de mijloc, etc.)

Economia de energie pentru Clădirea - Corp CI

Este de remarcat faptul că prin aplicarea tuturor masurilor propuse (pachetul de masuri combinate) se obține o reducere semnificativă a consumului de energie termică.

Daca inițial clădirea analizata avea un consum specific total 301,22 kW/m2 an se observa ca prin aplicarea pachetului de masuri PS1 avem qT = 73,36 kW/m2 an ceea ce va conduce la realizarea unei economii de energie finala de 78,30% si încadrarea construcției în clasa energetică “A“, clădirii atribuindu-i-se nota 100.

c)    Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție de specificul si tinta obiectivului de investiții

Construcția - Corp CI obține :

-    o economie de energie pentru încălzire de 81,69 %

-    un consum specific de energie pentru incalzire, pentru zona climatica II de 59,90 KWh/mp an

-    o scădere a emisiilor echivalent CO2 față de emisiile inițiale de : 82,01 %

-    o reducere a consumului de energie față de consumul inițial de : 76,25 %

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera ( echivalent tone CO2): 27, 50

-Valoare la începutul implementării proiectului - 33,53 echivalent tone CO2

-Valoare la finalul implementării proiectului - 6,03 echivalent tone CO2 (echivalent 14,12 kgCO2/mp/an)

Consumul anual de energie primara din surse regenerabile (kwh/an ) total

-Valoare la începutul implementării proiectului - 0 kwh/an -Valoare la finalul implementării proiectului - 3416,56 kwh/an

d)    Durata de execuție a lucrărilor: 9 luni

Proiectant,


S.C. HARD EXPERT