Hotărârea nr. 90/2018

Hotararea nr. 90 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 195/05.12.2017 şi prin rectificarea nr. 4202/06.12.2017ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
ROMANIA


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 195/05.12.2017 și prin rectificarea nr. 4202/06.12.2017

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 195/05.12.2017 și prin rectificarea nr. 4202/06.12.2017;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 40677/18.04.2018 prezentat de Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinet Secretar sub nr. 1762/25.04.2018, modificat și completat prin amendamentele formulate de domnul consilier Feroiu Silviu Dumitru, astfel cum a fost consemnat în procesul verbal al ședinței ordinare din data de 26.04.2018;

Adresele nr. 2186/02.02.2017, nr. 6710/31.03.2017 și nr. 16513/SP/24.08.2017 prin care Instituția Prefectului Municipiului București a transmis numărul maxim de pos^y pe anul 2017 pentru subdiviziunea administrativ-teritorială Sectorul 2 al h^&ieipiului București;

2^    - Adresa nr. 2597/07.02.2018 prin care Instituția Prefectului Municipiului

București a transmis numărul maxim de posturi potrivit punctului 4 din procedura de stabilire a numărului maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul subdiviziunii administrativ-teritorială Sectorul 2 al municipiului București, prevăzută în anexa OUG 63/2010;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    H.C.G.M.B nr. 122/2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul Local Sector 2 a unor atribuții privind organigrama, statul de funcții și ROF-ul pentru Primăria Sectorului 2;

-    H.C.L Sector 2 nr. 174/13.11.2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 195/05.12.2017 și prin rectificarea nr. 4202/06.12.2017.

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I (1) Se aprobă modificarea și completarea Organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 2 conform anexelor nr. 1 și 2.

(2)    Numărul total de posturi din structura organizatorică a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 este de 376 de posturi, din care două posturi de demnitate publică, 46 posturi de conducere și 328 posturi de execuție.

(3)    Se aprobă modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 2, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

(4)    Anexele nr. 1-3 conțin un număr de 91 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

«SI

W-11 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind probarea Organigramei, Stalului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcjfb/are al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și al Direcției .Ritmice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 195/05.12.2017 și prin rectificarea nr. 4202/06.12.2017, rămân aplicabile.

Art. III Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. IV (1) Prezenta hotărâre se publică în „Monitorul Oficial al Municipiului București”.

(2) Anexele se comunică instituțiile interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.


ROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chlrlstiglîlor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209,60.00 Fax: +(4021) 209,60.81


Cabinet Secretar Sector 2


Nr. 1817/26.04.2018


OPINIE MOTIVATĂ

Prin Hotărârea nr. 90 adoptată de Consiliul Local Sector 2 în ședința ordinară din data de 26.04.2018 s-a aprobat modificarea și completarea Hotărârii nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statutului de Funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2.

Primarul sectorului 2, ca inițiator al proiectului a formulat un amendament, înregistrat cu nr, 1762 / 25.04,2018 pentru clarificarea unor atribuții ale compartimentelor de resort.

în cadrul ședinței publice au fost formulate două amendamente, de membri ai Consiliului Local Sector 2, vizând modificarea amendamentului autorității executive, aprobate de Consiliul Local Sector 2, care exced însă competențelor autorității deliberative a Sectorului 2 București, după cum urmează:

La Art. 43 lit. ,,P’ privind atribuțiile Serviciului învățământ și Relații cu Societatea Civilă, cu următoarea formulare în amendamentul inițiat de primarul Sectorului 2 București:

„poate încheia acorduri cu reprezentanți ai societății civile privind realizarea în comun a unor activități sau proiecte de interes, în funcție de solicitările acestora și nevoile identificate la nivelul Sectorului 2’

s-au aprobat amendamentele orale, vizând completarea art 43 lit ”f” cu

următorul conținut:

„poate încheia acorduri cu aprobarea Consiliului Local Sector 2, cu reprezentanți ai societății civile privind realizarea în comun a unor activități sau proiecte de interes, în funcție de nevoile identificate la nivelul Sectorului 2”,

respectiv completarea art. 42 cu lit. ”h”, în sensul că prevederile de la lit. 99f99 se aplică doar pentru acordurile cu o durată mai mare de 7 zile.

Reglementările Art. 43 lit. „f” și „h” din Anexa nr. 3 la HCLS2 nr. 90/2018 nu întrunesc cerințele de legalitate pentru considerentele mai jos expuse.

Amendamentele formulate în sensul condiționării încheierii acestor acorduri, de

aprobarea Consiliului Local Sector 2 în cazul în care acestea au o durată mai

mare de 7 zile sunt nelegale, nefiind circumscrise competențelor prevăzute la Art.

81. alin.(2) lit. „p” și „q” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001-actualizată.

Din modul de formulare rezultă că, indiferent dacă acordul vizează sau nu finanțarea și realizarea în comun a unor acțiuni, servicii, lucrări de interes public local sau cooperarea cu alte autorități ale administrației publice locale din țară sau străinătate, este obligatorie aprobarea Consiliului Local Sector 2, dacă durata acestora depășește 7 zile.

Sunt numeroase acte normative care stabilesc în sarcina Primarului obligativitatea îndeplinirii unor atribuții prin relaționarea cu terțe persoane în domenii ce nu vizează aplicativitatea art. 81 alin (2) lit. „p” sau „q” (convenții, protocoale etc.) în calitate de reprezentant al Sectorului 2 București, conform art. 62 alin. (1) din Legea administrației publice locale, iar condiționarea exercitării atribuțiilor legale de aprobarea consiliului local, poate restricționa îndeplinirea acestora, în mod abuziv.

Se aduce în acest fel atingere dispozițiilor art. 6 alin. (2) din Legea administrației publice locale - actualizată, potrivit cărora „ ...între consiliul local și primar (...) nu există raporturi de subordonare”.

în sensul celor mai sus expuse pot fi reanalizate și prevederile art. 19 lit. ”i” din Anexa nr. 3 la HCLS2 nr. 90/26.04.2018, în care, contrar unor atribuții exprese stabilite prin acte normative de nivel superior (Exemplu: art. 15 alin. 4 din ordin MIRA nr. 1995/2005, art. 37 alin. 2 din Ordin MIRA nr. 132/2007) îndeplinirea obligațiilor exprese este condiționată de aprobarea consiliului local sector 2, dacă acestea nu s-ar interpreta în sensul că se are în vedere hotărârea Consiliului Local de aprobare a Planului de Analiză și Asigurare a Riscurilor, în condițiile legii și nu alte aprobări ce nu se circumscriu competențelor legale ale autorității deliberative.

Față de cele prezentate, reglementările Art. 43 lit. „f” și „h” sunt adoptate printr-un exces de putere exercitat de Consiliul Local Sector 2, cu încălcarea limitelor competenței prevăzute de art. 81 alin (2) din Legea 215/2001- rep. cu modif. și completările ulterioare, corelate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. „n” din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ - cu modif. și completările ulterioare.

E.N./2 exSSGA