Proces verbal din 20.03.2018

proces verbal sedinta ordinara 20.03.2018.pdfROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2

ROMANIA


,918-2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


PROCES- VERBAL

încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 2 din data de 20.03.2018

Lucrările ședinței încep la orele 16:00 în Sala de Consiliu „I. L. Caragiale” din sediul Primăriei Sectorului 2, str. Chiristigiilor nr. 11- 13, București.

La prezidiu au luat loc următoarele persoane:

-    Domnul Dan Cristian Popescu - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Doamna Niță Elena - Secretar al Sectorului 2 al Municipiului București prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 223/02.02.2018;

-    Domnul consilier local Metehău Andrei George - președinte de ședință.

în deschiderea lucrărilor ședinței, doamna Niță Elena face prezența consilierilor. Au fost prezenți 26 consilieri locali din totalul de 27 consilieri locali în funcție. Lipsește motivat domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin conform cererii nr.l 176/19.03.2018 înregistrată la cabinet secretar. Se face precizarea că domnul Popescu Dan Cristian, având atribuțiile delegate de Primarul Sectorului 2, nu va exercita și calitatea de consilier local, în sensul că nu va vota proiectele de astăzi.

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin a fost prezent și a votat până la cu punctul 44 de pe Ordinea de zi, inclusiv.

Convocarea membrilor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București s-a făcut în scris, conform prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia. Convocatorul înregistrat sub nr. 1 130/15.03.2018, completarea la ordinea de zi nr.l 178/19.03.2018, precum și completarea la ordinea de zi nr. 1202/20.03.2018, însoțite de Amendamentele nr.1026/14.03.2018,    nr.1027/14.03.2018, nr. 1028/14.03.2018,

nr. 1029/14.03.2018, nr. 1030/14.03.2018, nr. 1031/14.03.2018, respectiv nr.l 177/19.03.2018 au fost adus la cunoștință publică prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 2 din str. Chiristigiilor nr. 11 - 13/ site-ul instituției, în termenul prevăzut de art. 39 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ORDINEA DE ZI COMPLETATĂ CUPRINDE:

1.    Aprobarea Procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 20.02.2018;

2.    Proiect de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3

luni;

Inițiator: TOADER MUGUR - MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

3.    Proiect de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate valabilă pentru anul 2018 în repartizarea locuințelor pentru tineri - medici rezidenți, destinate închirierii;

Inițiator: Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, prin POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2, cu atribuții delegate.

4.    Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită pe termen de l(un) an a unui spațiu situat în imobilul din str. Silvia nr. 54, Sector 2 în suprafață de 69,03 mp, către Grupul Școlar Sportiv “Dinamo”;

Inițiator: Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, prin POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2, cu atribuții delegate.

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea comisiilor de evaluare a propunerilor de proiecte și a comisiei de soluționare a contestațiilor constituite în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator: Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, prin POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2, cu atribuții delegate.

6.    Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București în Comisiile de evaluare și, respectiv, în Comisia de soluționare a contestațiilor aferente procedurii de selecție a propunerilor de proiecte depuse conform Regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București, alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator: Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, prin POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2, cu atribuții delegate.

7.    Proiect de hotărâre privind solicitarea Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2 al Municipiului București de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 2 al Municipiului București cu Fundația „Freedom House Inc” - Filiala București;

Inițiator: POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București.

'*—

spre neschlmbare.

SECRETAR.

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar de stat, fără personalitate juridică, care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2018-2019;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență în caz de deces pentru doamna Cibi Agafia;

Inițiator: Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, prin POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2, cu atribuții delegate.

10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

Inițiator: Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, prin POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2, cu atribuții delegate.

11.    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 20/2018 privind majorarea impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, pentru terenul situat la adresa din Str. Atleților nr.10, sector 2, București;

Inițiator: Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, prin POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2, cu atribuții delegate.

12.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Păsărani nr. 52B, Sector 2, București;

Inițiator: Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, prin POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2, cu atribuții delegate.

13.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Armenească nr. 32, Sector 2, București;

Inițiator: Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, prin POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2, cu atribuții delegate.

14.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Peisajului nr. 35, Sector 2, București;

Inițiator: Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, prin POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2, cu atribuții delegate.

15.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin

HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Aleea Porolissum nr. 20-28, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

16. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Fibrei nr. 18-24, Sector 2, București;

Inițiator: Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, prin POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2, cu atribuții delegate.

17. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Soldat Ion Bulgaru nr. 8, Sector 2, București;

Inițiator: Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, prin POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2, cu atribuții delegate.

18.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Duzilor nr. 14-16, Sector 2, București;

Inițiator: Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, prin POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2, cu atribuții delegate.

19.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Duzilor nr. 17, Sector 2, București;

Inițiator: Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, prin POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2, cu atribuții delegate.

20. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Luigi Galvani nr. 35, Sector 2, București;

Inițiator: Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, prin POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2, cu atribuții delegate.

21. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Gheorghe Țițeica nr. 89, Sector 2, București;

22.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin PICL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Gheorghe Țițeica nr. 41 bis, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

23.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin PICL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Păstorului nr. 66, Sector 2, București;

Inițiator: Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, prin POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2, cu atribuții delegate.

24.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Teodor Buzoiu nr. 5, Sector 2, București;

Inițiator: Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, prin POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2, cu atribuții delegate.

25.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Zambilelor nr. 33, Sector 2, București;

Inițiator: Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, prin POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2, cu atribuții delegate.

26.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Sânmedru nr. 4, Sector 2, București;

Inițiator: Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, prin POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2, cu atribuții delegate.

27.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Kepler nr. 1, Sector 2, București;

Inițiator: Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, prin POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2, cu atribuții delegate.

28.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin


VIZAT I

HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Vasile Lascăr nr. 85, Sector 2, București;

Inițiator: Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, prin POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2, cu atribuții delegate.

29.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Radu de la Afumați nr. 74, Sector 2, București;

Inițiator: Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, prin POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2, cu atribuții delegate.

30.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Spătarul Mihai nr. 45A, Sector 2, București;

Inițiator: Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, prin POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2, cu atribuții delegate.

31.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin LICL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Sergent Dumitru Matei nr. 4, Sector 2, București;

Inițiator: Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, prin POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2, cu atribuții delegate.

32.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Sachelarie Visarion nr. 55, Sector 2, București;

Inițiator: Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, prin POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2, cu atribuții delegate.

33.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Andronache nr. 168, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, prin POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2, cu atribuții delegate.

34.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Mențiunii nr. 97, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, prin POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2, cu atribuții delegate.

35.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Olimpiadei nr. 21, Sectorul 2 al Municipiului București;

VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR,

36.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Ion Maiorescu nr. 38, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, prin POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2, cu atribuții delegate.

37.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Intrarea Chefalului nr. 10 A-10 B, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, prin POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2, cu atribuții delegate.

38.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Nicolae Cânea nr. 31 A, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, prin POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2, cu atribuții delegate.

39.    Proiect de hotărâre privind transmiterea unor părți din imobilul situat în București, șos. Pantelimon nr. 301 Sector 2 și terenul aferent acestora, din administrarea DGASPC Sector 2 în administrarea Centrului Cultural „Mihai Eminescu”;

Inițiator: Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, prin POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2, cu atribuții delegate.

40.    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 112/20.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Sector 2;

Inițiator: grup consilieri locali din cadrul Consiliului Local Sector 2

41.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de emitere a „Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 -Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului București”;

Inițiator: POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București.

42.    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 176/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului Cultural „Mihai Eminescu”;

Inițiator: Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, prin POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2, cu atribuții delegate.

43.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2017-2018 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR,

44.    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 7/23.02.2017 privind transmiterea imobilului situat în București, str. Olari nr. 15, fost 11-13, sector 2, compus din clădiri și teren, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, cu destinația de sediu administrativ;

Inițiator: Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, prin POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2, cu atribuții delegate.

45.    Proiect de hotărâre privind aprobarea parcării alternative în vederea spălării mecanizate a carosabilului în Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București

46.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Piețelor Sector 2;

Inițiator: POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București

47.    Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 85/2017 pentru aprobarea Protocolului de colaborare între Administrația Domeniului Public Sector 2 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L.Sector 2 nr. 181/2017;

Inițiator: Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, prin POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2, cu atribuții delegate.

48.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei privind optimizarea măsurilor de securitate și a costurilor implementării acestora la nivelul Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2;

Inițiator: Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, prin POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2, cu atribuții delegate.

49. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității unor acte administrative adoptate de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Inițiator: POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București

50. Proiect de hotărâre pentru aprobarea colaborării Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, cu asociații neguvernamentale - cluburi sportive, în vederea exploatării/administrării unui obiectiv specific infrastructurii edilitar-urbane (bazin de înot);

Inițiator: Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, prin POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2, cu atribuții delegate.

1    wmT-|j-u».f

y, in- ■

spre neschimbare, SECRETAR,

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Bună ziua, declar deschisă ședința de astăzi a Consiliului Local Sector 2.

Domnul Consilier local Chiricuță Ion: Aș dori să fac o mențiune, dacă-mi permiteți! Grupul nostru propusese un amendament, era vorba de transferul unei părți din fondurile alocate cultelor, pentru reabilitări la două unități de învățământ, la două licee. Ni s-a spus atunci că ele se află pe lista de așteptare pentru fonduri europene, lucru contrazis de nota de fundamentare nr. 4837/16.01.2018, unde Direcția Management Proiecte spune foarte clar, cu referire la Colegiul Tehnic „ Dimitrie Leonida” , n-o să citesc tot textul ci finalul: „având în vedere că obiectivul mai sus menționat nu îndeplinește condițiile de eligibilitate conform ghidului solicitantului, acesta nu va fi depus la finanțare, astfel se va diminua bugetul cu suma de 188 mii lei”. Rugăm executivul să se pronunțe! Ori s-a dat o informație greșită atunci!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Domnul director, vă rog!

Domnul Consilier local Chiricuță Ion: Deci discutăm de liceul „Dimitrie Leonida”!

Domnul Gârbu Bogdan Alexandru, Director Executiv D.G.A.P.I. Sector 2: O să vă transmitem aprobarea.

Domnul consilier local Costache Jean: Domnul Președinte, am o mare rugăminte: vă rog să anunțați, avem foarte multe proiecte și pentru un vot să stăm cinci minute.... Să fim atenți la vot!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: O să fac altceva: în momentul în care va fi cvorum și se va trece de 50%, voi opri votul. Mulțumesc domnul consilier!

înainte de a supune ordinea de zi la vot, vreau să vă anunț că au fost două completări la această ordine de zi și o să vă rog înainte de a vota ordinea de zi să supun la vot completarea cu punctele 40 până la 49 și pe cea cu punctul 50. Vreți să le mai citesc sau le are toată lumea în față? ... Sunteți de acord! Atunci supun la vot completarea ordinei de zi cu cele zece puncte.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Punctul 50 care este?

Doamna consilier local Neagu Anda Cristina: Nu avem așa ceva!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Pe masă au fost depuse niște înscrisuri în acest sens, legat de punctul nr.50.

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Dat fiindcă nu îl are toată lumea, o să dau citire pct.nr.50 de pe ordinea de zi.

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Domnul Președinte, mă scuzați, cu surprindere aflu de colegii mei de la U.S.R. că nu au această hârtie pe masă!

vSaFT*

spre neschimbaire,

SECRETAR,

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Nu au fost suficiente hârtii! Ni s-a dat una singură pe toată masa să circule. N -au fost suficiente hârtii!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Vă rog să votați completarea ordinei de zi cu cele zece puncte!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Este corect ca toți colegii să beneficieze de același tratament!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnul Președinte, avem și interpelări la sfârșit!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Interpelările la final! Mulțumesc! Acum supun la vot ordinea de zi în componența ei inițială și cu cele zece puncte.

Se supun la vot Completările la Ordinea de zi nr. 1178/19.03.2018 șz nr. 1202/20.03.2018 și aprobate de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU- 0, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George. ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

NU VOTEAZĂ: -

Se supune la vot Ordinea de zi nr. 1130/15.03.2018 cu completări, și aprobată de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 21, NU - 0, ABȚ - 1, NU VOTEAZĂ-3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

MMI li rtp wn    WWHIiMl

VIZAT I

spre neschimbate, SECRETAR,

NU VOTEAZĂ: Neculai Dan, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin

Este prezentat punctul nr.l, Aprobarea Procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 20.02.2018.

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Supun la vot aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, din data de 20.02.2018. Vă rog să votați!

Se supune la vot Procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 20.02.2018 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - 0, ABȚ- 1, NU VOTEAZA - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.2, Proiectul de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni.

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Am o propunere: pe Lenuța Popescu!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Alte propuneri? Supun la vot propunerea doamnei Popescu în funcția de Președinte de ședință

Se supune la vot punctul nr.2, proiectul de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -19, NU -1, ABȚ- 3, NU VOTEAZA - 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ll

ÎMPOTRIVĂ: Feroiu Dumitru Silviu

ABȚINERE: Dinu Alexandru, Zaharia Răzvan Cristian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

NU VOTEAZĂ: Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Mulțumesc! Felicitări doamna Președinte!

Este prezentat punctul nr.3, Proiectul de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate valabilă pentru anul 2018 în repartizarea locuințelor pentru tineri -medici rezidenți, destinate închirierii.

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Comisia juridică, Comisia protecție socială, Comisia de transparență?

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Comisia protecție social -aviz favorabil.

Domnul consilier local Costache Jean: La transparență - favorabil!

Se supune la vot punctul nr.3, proiectul de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate valabilă pentru anul 2018 în repartizarea locuințelor pentru tineri - medici rezidenți, destinate închirierii, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU- 0, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Militarii Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.4, Proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită pe termen de l(un) an a unui spațiu situat în imobilul din str. Silvia nr. 54, Sector 2 în suprafață de 69,03 mp, către Grupul Școlar Sportiv “Dinamo ”.

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Comisia juridică - favorabil; Comisia de învățământ? Doamna Popescu, nu ați supus la vot în Comisia de învățământ? Favorabil! Comisis Buget finanțe?

Domnul consilier local Costache Jean: Aviz favorabil!

spre neschiinbare, SECRETAR,

Se supune la vot punctul nr.4, proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită pe termen de l(un) an a unui spațiu situat în imobilul din str. Silvia nr. 54, Sector 2 în suprafață de 69,03 mp, către Grupul Școlar Sportiv “Dinamo”, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:DA - 21, NU - O, ABȚ - 3, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

NU VOTEAZĂ: Beldeanu Augustin Lucian

Este prezentat punctul nr.5, Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea comisiilor de evaluare a propunerilor de proiecte și a comisiei de soluționare a contestațiilor constituite în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Comisia juridică - favorabil; transparența - favorabil.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnul Președinte, am un amendament la regulament. La art.2 este precizat așa: „câte doi reprezentanți din partea Consiliul Local Sector 2”. Deci comisiile de evaluare sunt alcătuite dintr-un număr impar de membrii, după cum urmează: câte doi reprezentanți din partea Consiliul Local Sector 2, din comisiile de specialitate conform specificului domeniului pentru care se atribuie fondurile nerambursabile. Având în vedere că din cele cinci comisii trei dintre ele sunt aferente comisiei de educație, cultură și sport, propun să scoatem „conform specificului domeniului” și să participe orice consilier. Deci formularea ar fi câte: doi reprezentanți din partea Consiliul Local Sector 2.

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Doamna director, sunteți în sală? Sunteți de acord cu amendamentul domnului consilier?

Doamna Irina Ionescu, Director Executiv al Direcției relații Comunitare: Dacă dumneavoastră considerați că este în regulă, noi nu avem nici o obiecție!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Supunem la vot amendamentul în formula pe care ați specificat-o domnul consilier Alexandru.

VIZAT I

spr© rmchirnbare, SECRETAR,

Se supune la vot Amendamentul formulat verbal de dl consilier local Alexandru Adrian la punctul nr.5, proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea comisiilor de evaluare a propunerilor de proiecte și a comisiei de soluționare a contestațiilor constituite în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU - 1, ABȚ - 3, NU VOTEAZA - 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: Zaharia Răzvan Cristian,

ABȚINERE: Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

NU VOTEAZĂ: Boblea Ion

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Supun la vot proiectul numărul cinci cu amendamentul domnului Alexandru, care a fost acceptat.

Se supune la vot punctul nr.5, proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea comisiilor de evaluare a propunerilor de proiecte și a comisiei de soluționare a contestațiilor constituite în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU- 0, AB - 1, NU VOTEAZA - 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra,

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.6, Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București în Comisiile de evaluare și, respectiv, în Comisia de soluționare a contestațiilor aferente procedurii de selecție a propunerilor de proiecte depuse conform Regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al

spre neschimbare,

secretar,

Municipiului București, alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință O să dau citire și unui raport de specialitate unde au fost propunerile de consilieri pentru cele cinci domenii și pentru comisia de contestație. Dacă sunt și alte propuneri vă rog să faceți amendamente. Cultură și culte, doamna Riesch Antheia și doamna Lăzăroiu Ioana Gela, sport - domnul Dinu Alexandru și domnul Chiricuță Ion, educație - doamna Popescu Lenuța și doamna Bughiu Iolanda, mediu - domnul Metehău Andrei și domnul Pușcașu Marian, social - domnul Radu Gheorghe și doamna Bugner Georgeta. Reprezentanții pentru comisia de contestații, domnul Costache Jean, domnul Feroiu Silviu și domnul Alexandru Adrian. Există alte propuneri?....Supun la vot proiectul cu anexa pe care tocmai v-am dat-o citire!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Mă bucur căci colegii noștri de la U.S.R. sunt în cele trei patru comisii și vom vota „pentru”. Domnul Alexandru, mă ascultați? Mă bucur că sunteți în toate comisiile astea! Vom vota „ pentru”!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Ce înseamnă la dumneavoastră „ în toate comisiile”? Aici sunt cinci comisii!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Vă rog să

votați!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Eu știu că P.S.D. -ul nu se bagă la muncă, decât la imagine!

Se supune la vot punctul nr.6, proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București în Comisiile de evaluare și, respectiv, în Comisia de soluționare a contestațiilor aferente procedurii de selecție a propunerilor de proiecte depuse conform Regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București, alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -21, NU- 1, ABȚ- 3, NU COTEA ZA - 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: Neculai Dan

faPr«neschlmbiire,

secretar,

ABȚINERE: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 7, Proiectul de hotărâre privind solicitarea Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2 al Municipiului București de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 2 al Municipiului București cu Fundația „ Freedom House Inc ” - Filiala București.

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Dacă îmi permiteți, domnul Președinte, știu că a fost inițiat un proiect de domnul Viceprimar. Este adevărat domnule Viceprimar că a fost inițiat de dumneavoastră?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Așa este!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Am citit proiectul cu mare atenție, dar din păcate Primăria Sectorului 2 are un serviciu care trebuia să se ocupe de această licitație. Am înțeles de la dumneavoastră că ați solicitat să liciteze pentru acest proiect și nu au fost în stare și au făcut prin altă firmă și așa a câștigat acest O.N.G./ Fundația „ Freedom House” !

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Eu am inițiat acest proiect și executivul, poate să ne spună Geta (n.r. Georgeta Bodnarencu - director executive al Direcției Management Resurse Umane) dacă e aici, cum au ales acest partener. Am cerut să se facă acest proiect, am indicat axa pe care se poate aplica, alegerea partenerului nu a ținut de mine!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Știm că această Fundație e condusă de o ilustră juristă, doamna Guseth, de la Soros Academy.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnul Iliescu și eu am pus întrebarea, nu am făcut considerații asupra O.N.G-ului sau a firmei.

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Pe mine mă deranjează că plătim niște salariați la Primăria Sectorului 2 să facă proiecte, despre asta este vorba! Nu mă interesează că este a lui X sau al lui Y O.N.G. ul!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnul Iliescu, care e titlul proiectului? Vă rog să citiți titlul proiectului.

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Supun la vot proiectul!

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Aveam și eu o întrebare, este vorba de o sumă destul de mare. Există cineva din partea „ Freedom House” acum?

16

«pre neschlmbare,

SECRETAR,

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Nu știu! întrebăm: există cineva în sală?

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Poate n-o să fie toată lumea de acord cu mine, dar „ Freedom House” are un renume bun. E vorba de un O.N.G. care nu are un nume prost, mondial. Asocierea Sectorului 2 cu „ Freedom House” nu este un lucru prost în sine, ci este o dovadă a faptului că suntem transparenți și mergem către transparență, dar suma despre care vorbim este o sumă destul de mare și aș vrea să știu ce se va face, dacă există undeva o descriere a proiectelor sau a lucrurilor care se vor face pentru Sectorul 2, pentru că în fond despre asta este vorba!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Dacă îmi permiteți, doamna consilier, dat fiindcă e doar o solicitare pentru Consiliul General al Municipiului București cred că subiectul îl putem discuta în momentul în care se vor înainta proiectele. Vă rog domnul Viceprimar!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Proiectul se referă la percepția funcționarilor publici asupra măsurilor anticorupție care se vor lua aici. „ Freedom House” a câștigat licitația sau procedura de a scrie acest proiect și implementează alături de noi proiectul. Baza proiectului va fi la noi, toți banii sunt bani europeni. Noi avem o cofinanțate, cred că, de 2%. Am câștigat proiectul și acum doar luăm aprobarea Consiliului General pentru a merge mai departe cu implementarea lui.

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Vom mai avea un cuvânt de spus la un moment dat de-a lungul timpului în privința implementării?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: După ce luăm această aprobare, aprobarea finală o vom da tot în Consiliul Local! Dar atenție, noi avem un proiect scris și nu ne vom abate de la el, pentru că așa a fost aprobat și e greu să schimbi ce se întâmplă acolo pentru că sunt niște aprobări pe fonduri europene.

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Mulțumesc!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnul Președinte, dacă îmi permiteți, titlul proiectului este, vreau să-l informez pe domnul Iliescu, titlul proiectului este: „ Alege libertatea, spune NU corupției,, , este din fonduri europene și bugetul este echivalent bugetului pe care l-a dat primăria din fonduri proprii pentru „Duminica Ortodoxiei”. în cazul de față noi o să plătim 2% din acest buget. E clar acum domnul Iliescu? Ca să fim corecți și să dăm informațiile reale și complete!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Eu l-am citit cu mare atenție domnule coleg! Era vorba că spuneați că directoarea de proiect este Cristina Guseth. Proiectul inițial este făcut de Soros.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Eu știu obsesia dumneavoastră!

spre neschimbare,

SECRETAR,

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Pe tot Google ul scrie de doamna Cristina Guseth și e asociată cu „ Freedom House”. Deci cunoaștem foarte bine personajele! Mulțumesc!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: S-a făcut licitație?

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: Haideți să ne exercităm dreptul la vot, domnul Adrian, vă rog frumos! Avem 50 de puncte pe ordinea de zi și ne lungim prea mult!

Se supune la vot punctul nr. 7, proiectul de hotărâre privind solicitarea Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2 al Municipiului București de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 2 al Municipiului București cu Fundația „Freedom House Inc ” - Filiala București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 15, NU - 2, ABȚ - 8, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra,

ÎMPOTRIVĂ: Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion,

ABȚINERE: Neculai Dan, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin. Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.8, Proiectul de hotărâre privind aprobarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar de stat, fără personalitate juridică, care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2018 -2019.

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Comisia de învățământ? Mulțumesc, vă rog să votați:

Se supune la vot punctul nr. 8, proiectul de hotărâre privind aprobarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar de stat, fără personalitate juridică, care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2018 - 2019, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU - 0, ABȚ-1, NU VOTEAZĂ-1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

vBSvTȚ*

spre neschimbate

SECRETAR,

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Militarii Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ:

ABȚINERE: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

NU VOTEAZĂ: Alexandru Adrian

Este prezentat punctul nr. 9, Proiectul de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență în caz de deces pentru doamna Cibi Agafia.

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Comisia juridică - favorabil, comisia de protecție socială - favorabil!

Se supune la vot punctul nr.9, proiectul de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență în caz de deces pentru doamna Cibi Agafia, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU- 0, ABȚ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ:

ABȚINERE: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

NU VOTEAZĂ:

Este prezentat punctul nr.10, Proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Comisia juridică - favorabil, comisia de protecție socială - favorabil!...Avem un număr de șapte amendamente.

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela: Și grupuL P.N.L. mai depune în acest moment un amendament!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Deci 8 amendamente....Scuze, ar fi șapte! Amendamentul pe care îl consideram șapte era de fapt

spre rieschimbare

secretar,

o completare la cel de-al șase- lea. Am să încep cu primul amendament...Comisia socială care și-a dat acordul și a spus ca e aviz favorabil, să nu mai întrebăm la fiecare, primele șase amendamente sunt ale comisiei sociale în unanimitate și al șaptelea al grupului P.N.L....Sunteți de acord să votăm primele șase amendamente ale comisiei sociale, în bloc?

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Domnul Președinte, propun să citim și amendamentul numărul șapte al PNL-ului și să le votăm pe toate odată!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: O să opresc procedura de vot ca să reluăm cu toate amendamentele....Sunteți de acord să supunem toate cele șapte amendamente în formula pe care o cunoașteți?

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: Cu scuzele de rigoare, vă rog să repetați amendamentul numărul șapte pentru că nu s-a înțeles nimic!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Supun la vot toate cele șapte amendamente.

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Domnul Viceprimar, o problemă! Să știți că e lege, deci noi o votăm acum așa, dar prin lege e cerut ca D.G.A.S.P.C. ul să aibă audit intern al lor separat. Este aici domnul director care poate să ne precizeze. Suntem de acord, votăm, dar v-am spus ca să știți!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Am un punct de vedere scris din partea biroului de audit care justifică acest amendament, sigur, pot fi și alte interpretări! Am vorbit și cu domnul Cirică ( n.r: Cirică Răzvan Ionuț- directorul general al D..G.A.S.P.C. Sector 2)

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: O singură observație, s-a verificat în cuprinsul Hotărârii de Guvern adoptată anul trecut dacă se prevede expres existența unui astfel de compartiment de audit? Nu? Deci se prevede sau nu se prevede? Doamna Raluca Barbu, ați verificat dacă există sau nu există?

Doamna Barbu Raluca, Director Executiv Direcția Audit Public Intern Sector 2:în cazul unităților subordonate era necesar ca, conducerea structurii respective, .D.G.A.S.P.C., să solicite acordul ordonatorului superior de credite, ceea ce nu cred că există la acest moment.

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Bun, continuați votul, atunci!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: E vorba de economie, dacă avem audit aici de ce să avem și acolo?

Se supun la vot amendamentele formulate de Comisia de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al

WV spre neschimbate, SECRETAR,

Municipiului București, înregistrate la Cabinet Secretar Sector 2 sub nr. 1026/14.03.2017, nr. 1027/14.03.2018, nr. 1028/14.03.2018, nr. 1029/14.03.2018, nr. 1030/14.03.2018, nr. 1031/14.03.2018 și nr. 1201/20.03.2018, precum și Amendamentul formulat de dna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela în cadrul ședinței, la punctul 10, proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, și aprobate de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU- O, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ- O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

NU VOTEAZĂ: -

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Supun la vot proiectul cu cele șapte amendamente. S-au votat doar amendamentele data trecută!

Se supune la vot punctul nr.10, proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, cu amendamente și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU - 0, ABȚII, NU VOTEAZĂ- 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Popescu Lenuța, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

Este prezentat punctul nr.ll, Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 20/2018 privind majorarea impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, pentru terenul situat la adresa din Str. Atleților nr. 10, sector 2, București.

Domnul Consilier local Chiricuță Ion: Aș dori să fac câteva comentarii, salutăm inițiativa primăriei de a iniția anumite măsuri pentru a rezolva această situație cu terenuri neîngrijite, părăsite. Aș vrea să precizez că această inițiativă a pornit din Oradea, care este la momentul de față orașul cel mai avansat din punct de vedere urbanistic și așa mai departe, dar a pornit la modul următor: primăria se obliga să asigure niște condiții de finanțare foarte favorabile proprietarilor de case, în general monument istoric și pentru cei care refuzau această colaborare, se aplica această supraimpozitare de 500%. Noi am preluat numai partea punitivă, dar nu avem nici o măsură prin care să sprijinim totuși pe proprietari. Aș ridica niște probleme privind ordinea în care sunt aceste terenuri supraimpozitate!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Vă rog să și votați în continuare!

Domnul Consilier local Chiricuță Ion: Avem, de exemplu, un teren la Șoseaua Colentina, fosta Piață Colentina, unde un investitor a săpat o groapă imensă, acum este un lac artificial, sunt șerpi și șobolani care intră în blocurile de alături, dar nu-1 vedem pe lista asta!.... Deci aș întreba în ce ordine le luăm? Cum prioritizăm? Tocmai se vehiculează ideea că vor crește foarte mult impozitele pe imobile, până la de șase ori, și atunci dacă vor crește aceste impozite și mai punem și 500% să zicem că un proprietar va avea de plătit un impozit de 30 de ori mai mare, care va duce la incapacitate de plată și executare silită. E puțin oneros! Să dăm și niște măsuri de ajutor pe lângă aceste măsuri de sancționare! Mulțumesc!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: La podul Colentina, în acel colț, proprietar este Primăria Municipiului București, Consiliul General. Deci nu putem majora impozitul pentru că ei nu plătesc impozit. Consiliul General a concesionat acel teren pentru o piață acum 10 ani, nu știu cum au găsit investitorul dar se pare că nu a fost cel potrivit. Noi am făcut mai multe solicitări pentru a ne reda terenul și a face ceva acolo! Nu am primit încă răspuns! Deci, nu putem mari impozitul pentru că ei nu plătesc impozit. Sunt într-o situație proastă! Nu s-a făcut nici piață! Nu știu daca sunt revendicări. înțeleg că investitorul n-a putut construi pentru că n-a putut pune niște piloni. Dar nu știu de ce nu s-a reziliat contractul și nu ne-au dat terenul înapoi! Am cerut de mai multe ori de când sunt eu aici, cred că de două ori. Domnule Daniel Popescu (n.r.- Daniel Ioan Popescu- Directorul Administrației Piețelor Sector 2) de câte ori am cerut până acum terenul acela înapoi?...de două ori! ... Pe de altă parte, încă nu s-a discutat nimic concret, la nivelul Primăriei Sector 2, despre mărirea impozitelor. Deocamdată aplicăm prevederile legale care ne permit mărirea cu până la 500% a impozitului actual, care nu e foarte mare, pentru a pune presiune pe cei care nu-și îngrijesc terenurile sau clădirile.... Noi nu ne dorim să le luăm acești bani, vrem doar să semnalăm o problemă pe care dacă și-o rezolvă, să nu se ajungă la acel

impozit mărit. El se va aplica eventual din 2019, deci nu în acest an. Tocmai prin aceste solicitări pe care le facem și aceste aprobări de majorare a impozitului, le ridicăm un semnal de alarmă.

Domnul Consilier local Chiricuță Ion: Se aruncă gunoaie, se vandalizează, deci Poliția Locală nu-și face treaba și este acuzat proprietarul. Aici e ceva ciudat!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Am și eu o întrebare!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Legat de acest proiect sau de temă?

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Legat de acest proiect! Cum putem veni în sprijinul cetățeanului să nu ajungă să primească amenzi și întrebarea mea este dacă sunt de 20 de ani terenuri care nu au putut fi vândute. Dacă primăria este interesată de anumite terenuri, să facă propuneri acestor proprietari!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Colega mea se referă la parteneriate pe care ar putea să le propună primăria. Terenuri care sunt doar terenuri, să facă parteneriat pentru locuri de parcare, dacă sunt clădiri - avem clădiri vechi, primăria poate să devină asociat, să facă anumite investiții, în sensul acesta. Trebuie să venim și cu soluții!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Proprietarul poate ceda uzufructul pe 10 ani primăriei, să zicem, în situația în care și primăria găsește locația respectivă atractivă.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Propunerile sunt foarte bune și fac un apel de la această tribună: dacă sunt proprietari care au terenuri în această situație, sau clădiri, așteptăm propuneri din partea lor! Nu putem merge din casă în casă să le propunem să ne asociem, dar dacă cineva cunoaște sau are un teren în această stare, să ne propună un parteneriat și aveți toată deschiderea că o să găsim o formulă pentru a-1 folosi. Vreau să vă uitați că în fiecare din aceste hotărâri este art.3 care spune,, Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care până la data de 30 noiembrie a anului în curs, cumulative, proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului și notifică acest lucru Poliției Locale Sector 2!... sau b). „ Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnică și întocmește o nouă fișă tehnică cu privire la măsurile de remediere luate de proprietari”.

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela: Dacă îmi permiteți, dacă ați locui lângă o groapă de gunoi „Glina”, inventată în trei luni, ați înțelege mai bine situația! Părerea mea, cea mai bună soluție pe care o putem aplica la nivel de sector, este să facem o Hotărâre de Consiliu prin care A.D.P.- ul să meargă să curețe zona respectivă, s-o împrejmuiască, să emită factură proprietarului pe care s-o plătească când vine in ianuarie să-și plătească impozitul, ar fi cea mai bună soluție. Ai și drepturi ai și obligații!

secretar,

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Sunt obligați să le împrejmuiască! Noi să investim acolo, e complicat legal. E frumoasă propunerea dar nu putem să o facem legal!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Am putea să luăm ori amenda ori factura de curățenie. Bănuiesc că amenda e mai mare.

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Prestarea unui serviciu pe domeniul privat nu prea poți să-l realizezi tu, domeniul al statului. Nu poți, n-ai cum, pierzi în instanță!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Mai întreb o dată, comisia de buget finanțe a fost de acord cu aceste proiecte despre impozitare? Domnul Costache?

Domnul consilier local Costache Jean: Da, a fost de acord!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Comisia juridică? Atunci ce rost are să mai discutăm? Proiectele au fost discutate, au trecut prin comisii, eventual la interpelări să avem aceste subiecte. Discutăm la interpelări!

Se supune la vot punctul nr.ll, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 20/2018 privind majorarea impozitului pe terenuri/cur ți neîngrijite, începând cu anul 2019, pentru terenul situat la adresa din Str. Atleților nr.10, sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU- 0, ABȚ-5, NU VOTEAZA - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.12, Proiectul de hotărâre privind privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/cur ți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Păsărani nr. 52B, Sector 2, București.

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Sunteți de acord să citesc doar adresele?

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnul Președinte îmi permiteți o singură întrebare pentru domnul Viceprimar, pentru doamna Niță? Primăria poate să facă o propunere pentru terenurile centrale, având în vedere lipsa de locuri de parcare din sector, pentru locurile centrale, se poate face o propunere directă pentru un proiect concret pentru locuri de parcare?.... Deci primăria să facă o ofertă concretă pentru aceste locații unde sunt doar terenuri, să li se propună un parteneriat pentru locuri de parcare, concret! Oamenii nu se pricep!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Putem lansa o idee de a primi propuneri. Dacă mergem să facem propuneri cuiva, tot timpul va fi interpretabil. Dar suntem deschiși, așa cum am spus!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Deci nu să facem propuneri pentru cazul X, Y, primăria având în vedere următoarele situații, propune următoarele proiecte de parteneriate!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Orice fel de propunere de parteneriat a unui deținător de terenuri sau imobile de pe raza sectorului 2.

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Oamenii nu știu chestia asta! Trebuie diseminată informația într-un fel!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: O să popularizez și eu și o să vă rog pe dumneavoastră să faceți acest lucru!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: U.S.R. atenție, corupția ucide!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Și mai am o întrebare: cei notificați primesc doar prin poștă sau au fost și personal înștiințați?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Li s-a adus la cunoștință atunci când s-a făcut procesul verbal.

Se supune la vot punctul nr.12, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Păsărani nr. 52B, Sector 2, București și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA- 20, NU- 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZA - 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea

VIZAT I spre neschimbate,

Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.13, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Armenească nr. 32, Sector 2, București.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Până se votează, o întrebare pentru doamna Niță: La viitorul set de astfel de proiecte, vă rugăm să le primim și noi imediat când se depun, ca să avem timp să le și verificăm, să venim cu propuneri concrete! Noi am primit acum proiectele când s-a depus ordinea de zi.

Se supune la vot punctul nr.13, proiect de hotărâre privind majorarea cu 200%o a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Armenească nr. 32, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -18, NU - 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZA - 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Boblea Ion, Popescu Lenuța

Este prezentat punctul nr.14, Proiectul de hotărâre privind privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Peisajului nr. 35, Sector 2, București.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Am vrea să mergem pe teren să vedem anumite locații, din această cauză cerem asta!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Să le verificați pe cele pe care le-ați votat acum! Că tot le-ați votat!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnul Iliescu sunt curios dacă data viitoare veți vota R.O.F.-ul Consiliului Local! ...în această situație aceste proiecte le vom primi deîndată când se depun, nu când se anunță ordinea de zi!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Domnul Alexandru avem declarații politice legate de R.O.F., dar nici o activitate de convocare, exact cum am precizat în procesele verbale anterioare și consemnat! Mulțumesc!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Domnul Alexandru, cu toata dragostea voi vota R.O.F.ul, dacă este legal, bineînțeles!

Se supune la vot punctul nr.14, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Peisajului nr. 35, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 19, NU - 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZA - 1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Iliescu Constantin Cristinel

Este prezentat punctul nr. 15, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Aleea Porolissum nr. 20-28, Sector 2, București.

Se supune la vot punctul nr.15, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la

vizatH^

spre neschimbare, SECRETAR,

adresa din Aleea Porolissum nr. 20-28, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 19, NU - O, ABȚ - 5, NU VOTEAZĂ - 1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Zaharia Răzvan Cristian

Este prezentat punctul nr. 16, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Fibrei nr. 18-24, Sector 2, București.

Se supune la vot punctul nr.16, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Fibrei nr. 18-24, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -19, NU - 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZA - 1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ:

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Pușcașu Marian

Este prezentat punctul nr.17, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Soldat Ion Bulgaru nr. 8, Sector 2, București.

spre neschlmbe SECRETAR,

Se supune la vot punctul nr.17, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Soldat Ion Bulgaru nr. 8, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -19, NU - O, ABȚ- 5, NU VOTEAZA - 1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ:

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Feroiu Dumitru Silviu

Este prezentat punctul nr.18, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 100%) a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Duzilor nr. 14-16, Sector 2, București.

Se supune la vot punctul nr. 18, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 100%o a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Duzilor nr. 14-16, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -20, NU - 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZA - 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: -

ț

spre neschimbare, SECRETAR,

Este prezentat punctul nr. 19, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Duzilor nr. 17, Sector 2, București.

Se supune la vot punctul nr. 19, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Duzilor nr. 17, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -19, NU - O, ABȚ- 5, NU VOTEAZA - 1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Lăzăroiu Ioana Gela

Este prezentat punctul nr.20, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Luigi Galvani nr. 35, Sector 2, București.

Se supune la vot punctul nr. 20, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Luigi Galvani nr. 35, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU - 0, ABȚ- 4, NU VOTEAZA - 1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

VIZAT r spre rtsschlmbâre,

SECRETAR,

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra,

NU VOTEAZĂ: Chiricuță Ion

Este prezentat punctul nr.21, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisjacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Gheorghe Țițeica nr. 89, Sector 2, București.

Se supune la vot punctul nr.21, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisjacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Gheorghe Țițeica nr. 89, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA- 19, NU- 0, AB - 5, NU VOTEAZA - 1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra,

NU VOTEAZĂ: Andrei Robert Alexandru

Este prezentat punctul nr.22, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisjacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Gheorghe Țițeica nr. 41 bis, Sector 2, București.

Se supune la vot punctul nr.22, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisjacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Gheorghe Țițeica nr. 41 bis, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 19, NU - 0, ABȚ - 5, NU VOTEAZĂ-1

VlkAT I «pre naschimbare,

SECRETAR,

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Miclea Niculina

Este prezentat punctul nr.23, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Păstorului nr. 66, Sector 2, București.

Se supune la vot punctul nr.23, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Păstorului nr. 66, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 19, NU- 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZA - 1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Bughiu Iolanda Luminița

Este prezentat punctul nr. 24, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Teodor Buzoiu nr. 5, Sector 2, București.

spre noschimb? SECRETAR,

Se supune la vot punctul nr. 24, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Teodor Buzoiu nr. 5, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA- 20, NU- O, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ- 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Militarii Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 25, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 400%) a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Zambilelor nr. 33, Sector 2, București.

Se supune la vot punctul 25, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 400%, a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Zambilelor nr. 33, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -19, NU - 0, ABȚ - 5, NU VOTEAZĂ - 1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Militam Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Zaharia Răzvan Cristian

spre neschimbare, SECRETAR,

Este prezentat punctul nr.26, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Sânmedru nr. 4, Sector 2, București.

Se supune la vot punctul nr.26, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Sânmedru nr. 4, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 18, NU - O, ABȚ- 5, NU VOTEAZA - 2.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Cela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ:

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Neculai Dan, Beldeanu Augustin Lucian

Este prezentat punctul nr.27, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Kepler nr. 1, Sector 2, București.

Se supune la vot punctul nr. 27, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacâtoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Kepler nr. 1, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU- 0, ABȚ-5, NU VOTEAZA - 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu

Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George. 34

VIZAT^* spre neschimbare,

SECRETAR,

ÎMPOTRIVĂ:

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ:

Este prezentat punctul nr.28, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisjăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Vasile Lascăr nr. 85, Sector 2, București.

Se supune la vot punctul nr.28, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisjăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Vasile Lascăr nr. 85, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA- 20, NU- 0, ABȚ- 4, NU VOTEAZA - 1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Chiricuță Ion

Este prezentat punctul nr.29, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisjăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Radu de la AJumați nr. 74, Sector 2, București.

Se supune la vot punctul 29, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisjăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Radu de la Afumați nr. 74, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: D - 20, NU - 0, ABȚ- 3, NU VOTEAZA -2.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

VIZAT £

spre neschiittbare, SECRETAR,

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ:

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion

Este prezentat punctul nr. 30, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Spătarul Mihai nr. 45A, Sector 2, București.

Se supune la vot punctul 30, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Spătarul Mihai nr. 45A, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -19, NU- 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZA - 1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ:

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Lăzăroiu Ioana Gela

Este prezentat punctul nr. 31, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Sergent Dumitru Matei nr. 4, Sector 2, București.

Se supune la vot punctul nr. 31, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul

Uliii ( TnJri'rrrMrX»fHiri"H' <i    , V '36

VIZAT I spre neschimbare,

SECRETAR,

situat la adresa din Str. Sergent Dumitru Matei nr. 4, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU - O, ABȚ - 5, NU VOTEAZĂ- O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ:

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ:

Este prezentat punctul nr.32, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Sachelarie Visarion nr. 55, Sector 2, București.

Se supune la vot punctul nr.32, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 400%o a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Sachelarie Visarion nr. 55, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 19, NU - 0, ABȚ - 5, NU VOTEAZĂ -

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Militam Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Beldeanu Augustin Lucian

Domnul consilier local Metehău Andrei George președinte de ședință: Pentru următoarele puncte, îl rog pe domnul Zaharia să ne spună ce a fost la Comisie!

spre neschimbe SECRETAR,

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnule Președinte, înainte de a trece la secțiunea de PUD-uri, rog să se treacă în procesul verbal, având în vedere reacția colegilor mei din grupul U.S.R., ca următorul grup de astfel de proiecte de supraimpozitare să fim anunțați, conform cadrului legal, atunci când se depun, nu cu 5 zile sau cu 3 zile, atunci când se anunță ședința, doamna Niță a fost mai devreme, dar vreau să se treacă în mod expres acest lucru, să se consemneze această solicitare în procesul verbal!

Domnul consilier local Metehău Andrei George președinte de ședință: Am înțeles domnule consilier, domnule Zaharia vă rog!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Toate cele 6 PUD-uri de pe ordinea de zi au fost analizate în 2 ședințe, toate au aviz favorabil din partea comisiei de urbanism!

Este prezentat punctul nr.33, Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Andronache nr. 168, Sectorul 2 al Municipiului București.

Se supune la vot punctul nr.33, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Andronache nr. 168, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - 0, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ:-

Este prezentat punctul nr.34, Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Mențiunii nr. 97, Sectorul 2 al Municipiului București.

Se supune la vot punctul nr.34, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Mențiunii nr. 97, Sectond 2 al Municipiului

_    38

VIZAT

spre neschimbate,

SSCRETAR,

București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU

-    O, ABȚ- O, NU VOTEAZĂ- 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Beldeanu Augustin Lucian, Radu Gheorghe

Este prezentat punctul nr.35, Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Olimpiadei nr. 21, Sectorul 2 al Municipiului București.

Se supune la vot punctul nr.35, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Olimpiadei nr. 21, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -17, NU

-    5, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 3

Domnul Consilier local Chiricuță Ion: Dacă îmi permiteți o observație, atât la acest PUD, cât și la următorul nu au fost respectate retragerile legale, este o discuție tehnică, rămâne la nivel de observație, mulțumesc!

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ABȚINERE:

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Bughiu Iolanda Luminița

Este prezentat punctul nr.36, Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Ion Maior eseu nr. 38, Sectorul 2 al Municipiului București

Se supune la vot punctul nr.36, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Ion Maiorescu nr. 38, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -16, NU - 5, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ-3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ABȚINERE: Bughiu Iolanda Luminița NU VOTEAZĂ: Neculai Dan, Militaru Marian Cătălin, Șer

Este prezentat punctul nr.37, Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Intrarea Chefalului nr. 10 A-10 B, Sectorul 2 al Municipiului București.

Se supune la vot punctul nr.37, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Intrarea Chefalului nr. 10 A-10 B, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU-0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ-3.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ:

ABȚINERE:

NU VOTEAZĂ: Neculai Dan, Costache Jean, Radu Gheorghe

Este prezentat punctul nr.38, Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Nicolae Cănea nr. 31 A, Sectorul 2 al Municipiului București.

Se supune la vot punctul nr.38, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Nicolae Cânea nr. 31 A, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU - 0, ABȚ-0, NU VOTEAZĂ-0.

VIZAT I spre neschimbate,

SECRETAR,

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ:

ABȚINERE:

NU VOTEAZĂ:

Este prezentat punctul nr.39, Proiectul de hotărâre privind transmiterea unor părți din imobilul situat în București, șos. Pantelimon nr. 301 Sector 2 și terenul aferent acestora, din administrarea DGASPC Sector 2 în administrarea Centrului Cultural „Mihai Eminescu".

Domnul consilier local Metehău Andrei George președinte de ședință: Comisia juridică?

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Vreau să depun un amendament!

Domnul consilier local Metehău Andrei George președinte de ședință: O să avem un amendament!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Domnule președinte, vreau să citesc și eu un amendament!

Domnul consilier local Metehău Andrei George președinte de ședință: Să terminăm cu comisiile și cu amendamentul!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița; Pot să spun eu despre comisia juridică, am coordonat ieri cumva comisia juridică, au fost niște abțineri la acest proiect, pentru că sunt foarte multe întrebări pe care ni le-am pus fiecare dintre noi și la care dorim niște răspunsuri concrete și clare, atât legate de proiect în sine cât și legate de situațiile care presupun aceste două direcții, respectiv D.G.A.S.P.C. Sector 2 și chiar Centrul Cultural,, Mihai Eminescu”, avem nevoie de niște lămuriri pe care dorim să ni le dea chiar domnii directori de la cele două entități!

Domnul consilier local Metehău Andrei George președinte de ședință: Am rugămintea ca, înainte să facem dezbateri pe acest subiect, să citesc și amendamentul ca

VIZAT I spre neschimbare,

SECRETAR,

să facem procedural totul corect și pe urmă discutăm și pe baza proiectului și pe baza amendamentului, vă rog, amendamentul este din partea domnului Primar!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Amendamentul este semnat de mine și asumat și de domnul Primar, ambele erau doar o corectură la titlu.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: în sensul că se scria: „se transmite de la D.G.A.S.P.C. Sector 2 către Centrul Mihai Eminescu” și trebuia: „.....din administrarea Consiliului Local...”.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Doresc să depun un amendament și dacă îmi permiteți nu o să citesc și expunerea de motive!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnule Feroiu, îmi cer scuze, înainte de a citi dumneavoastră amendamentul, aș vrea să semnalez o inadvertență la proiect, dacă tot s-a depus amendament, referitor la titlu - în textul proiectului se face referire la corpul de clădire C8, iar în schiță unde apare în schița proiectului, apare și C 6, deci în proiect așa cum este depus, este vorba decât de corpul C8.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Vă rog frumos să mă lăsați să citesc amendamentul: „se modifică Art. 1 din proiectul de hotărâre, după cum urmează, Art. 1 „ se aprobă transmiterea corpurilor A, C8 și C6, din imobilul situat în București, Șos. Pantelimon nr. 301, Sector 2 și terenul aferent acestora, conform anexei 1( o să vă prezint anexa) din administrarea Consiliului Local Sector 2, prin D.G.A.S.P.C. Sector 2, în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu, aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2 al Municipiului București; Art. 2: „ bunurile mobile aflate în spațiu corp A, definite în procesul verbal din data de 05 .05. 2017, încheiat între D.G.A.S.P.C. Sector 2 Complex pentru activități recreative și educație Sf. Pantelimon și Primăria Sector 2 București, prin șeful Serviciului Management Situații de Urgență, vor fi preluate de Centrul Cultural Mihai Eminescu cu anexa nr.l care cuprinde o pagină, care face parte integrantă din prezenta hotărâre”, și o să o aduc la dumneavoastră ca să o puteți vizualiza.

Domnul consilier local Metehău Andrei George președinte de ședință: îl rog pe domnul Viceprimar să ne lămurească cu amendamentul!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Am să îi răspund cu această ocazie și doamnei consilier Bughiu. Așa cum spun de aproape 2 ani Centrul Pantelimon trebuie deschis și trebuie să fie folosit așa cum a fost gândit inițial, singurele cerințe pe care le-am favut și eu și foarte mulți dintre dumneavoastră, aceste lucruri să fie făcute în mod legal, ca să fie folosit acest spațiu în mod legal, cu salariile care trebuie, nu cu salariile mai mari decât normal; în direcțiile legale și în folosul copiilor din Sectorul 2, al cetățenilor, de aceea am militat totdeauna pentru trecerea acestui Centru la Centrul Cultural Mihai Eminescu pentru a putea fi folosit pentru meditații, cursuri, de care au nevoie copii din sector și nu numai, copii de

VIZAT I spre neschimbate,

SECRETAR,

orice vârstă dacă vreți. S-a ajuns la o negociere, dacă vreți, intre Centrul Cultural Mihai Eminescu și D.G.A.S.P.C. Sector 2 , pentru că cei de la D.G.A.S.P.C. au nevoie de spații, de birouri, ei au fost tot timpul vitregiți pentru că sunt împărțiți în tot felul de sedii, multe dintre ele improprii- sper ca noua conducere să rezolve aceste lucruri, și s-a ajuns la o negociere, la un protocol de împărțire a acestui spațiu pentru a putea fi folosi, cel puțin o parte din acel Centru pentru moment, sper ca în viitor să îl folosim tot. D.G.A.S.P.C-ul va avea sediile necesare ca să își desfășoare activitatea, dar până atunci, măcar o parte să fie redat uzului public, să se poată face cursuri și alte lucruri, repet în condițiile legii, nu cu mii de euro pe cursuri de zumba și alte aberații care se întâmplau în trecut, vrem să fie folosit pentru cetățenii Sectorului 2 - pentru acest lucru am adus pe ordinea de zi acest punct și sigur, domnul Feroiu dorește o mai mare parte din Centru pentru uzul cetățenilor Sectorului 2 și mai puțin pentru D.G.A.S.P.C., înțeleg că acesta este sensul, v-am spus eu mi-aș-i dori ca întreg Centrul să fie la Centrul Cultural Mihai Eminescu pentru a putea fi folosit de public, deocamdată înțeleg, este o restrângere de spațiu care se va rezolva în timp, când D.G.A.S.P.C-ul condus de domnul Cirică și alți oameni de acolo, vor găsi metode prin a avea spațiile proprii în aș-i desfășura activitatea.

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: Domnule președinte, vreau să am și eu o intervenție și vreau să o întreb pe doamna Paninopol dacă nu era mai oportun, ca înainte de solicitarea sediilor respective să ne prezinte un proiect, viziunea domniei sale asupra dezvoltării acestui Centru Cultural și necesitatea administrării acestor spații, în vederea eficientizării activității dânsei?

Doamna Paninopol Nicoleta, Director Centrul Cultural „Mihai Eminescu” : Nu m-am gândit să fac proiecte pe spațiile și locațiile altor direcții, poate îmi doresc să fac activități și la piață, știți și să vin și să vă explic ce se întâmplă acolo, nu am cum, eu vin și vorbesc absolut despre locațiile pe care eu le am!

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: Data viitoare, vă rog frumos să participați și la comisia juridică, să ne explicați și nouă de ce ....!

Doamna Paninopol Nicoleta, Director Centrul Cultural “Mihai Eminescu”: Ieri nu am participat la comisia juridică, pentru că nu am știut!

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: Am înțeles, nici domnul Președinte nu a fost!

Doamna Paninopol Nicoleta, Director Centrul Cultural „Mihai Eminescu” : Iar noi astă vară să știți că am avut mai multe întâlniri, în urma cărora s-au încheiat niște procese verbale în care am stabilit niște lucruri, în acele procese verbale scrie foarte clar, D.G.A.S.P.C-ul ce dorește să facă în acele locații și noi ce dorim să facem în acele locații.

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: Azi, aici ne puteți repeta, tuturor, celor ce suntem de față, ce se va întâmpla în acele spații!

vizÂf^r-spre neschimbate,

SECRETAR,

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: O să vă răspund eu, în numele doamnei director, inițiatorul acestui punct este Primarul Sectorului 2 și cu acest punct am fost și eu total de acord, dacă vreți suntem amândoi, orice activități va avea Centrul Eminescu, așa cum am hotărât cu toții, vor fi aprobate în Consiliul Local, deci doamna Paninopol poate să aibă foarte multe idei, ele vor fi puse în practică în urma aprobării noastre aici, deci este ridicol să.......

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: înțeleg că acolo se va șoma până când va fi o ședință de Consiliu Local și sediul acela va sta degeaba 2 luni de acum în

acolo?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Stă degeaba de 2 ani de zile, noi vrem să schimbăm acest lucru!

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: Vă lăudați că îl puneți în valoare, părerea mea este că nu îl punem deloc în valoare, atâta timp cât mai așteptăm 2-3 luni până să putem să avem o activitate acolo!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Punerea în valoare se poate face o dată cu trecerea la Centrul Eminescu, la D.G.A.S.P.C. Sector 2 nu se pot face decât acțiuni și activități care sunt destinate oamenilor sub protecție socială, nu tuturor cetățenilor, la Centrul Eminescu......

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: Eu sper să nu ne mai lovim de alte sub închirieri gen restaurant și nu mai știu ce pe acolo!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Am și eu o întrebare vă rog!

Domnul consilier local Metehău Andrei George președinte de ședință: Două secunde, doamna consilier, doamna Bughiu mai avea de continuat și pe urmă dumneavoastră!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița: Ideile pe care voiam să le ridic eu spre dezbatere, tocmai s-au dezbătut, eu vreau să fiu asigurată, să am certitudinea că acea locație se va folosi în continuare pentru ce a avut ea ca destinație inițială, asta îmi doresc, pentru că așa cum am ridicat problema acum o ședință sau două, dar nu am avut de la cine să primesc răspuns, așteptam un răspuns de la domnul director de la D.G.A.S.P.C, rămăsesem uimită pentru că nu știam că acolo s-au mutat birourile dumnealor și am aflat ulterior, am avut ulterior ceva explicații, dar eu tot sper că acele birouri nu vor rămâne permanent acolo, pentru că acea clădire nu este de birouri, avea dotări extraordinar de bune, era foarte bine împărțită pentru ceea ce se întâmpla acolo; a trebuit să o închidem pentru ilegalitățile pe care le-am descoperit, nu noi, cine le-a descoperit acolo, dar ne dorim să se meargă în continuare cu ceea ce a fost inițial și nu vreau decât să am acordul celor doi domni directori, că exact asta se va întâmpla, ca să putem să susținem proiectele dumnealor în continuare!

vizat


spre neschimb SECRETAR.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: O mică observație, așa cum arăta și doamna Director de la Centrul Cultural, anul trecut în vară a fost constituită prin dispoziția Primarului o comisie de analizare a modului de repartizare a acestor spații, am făcut și eu parte din ea, a participat și doamna consilier Popescu dacă nu mă înșel, printre care s-a stabilit și s-au argumentat în cuprinsul raportului, modul de împărțire a spațiului, raportat la proiectele care doreau a fi derulate: cele din limita dreaptă a proprietății urmau a fi transmise; cele din limita stângă - voiam să întreb dacă modificarea de astăzi adusă prin amendament, reprezintă corpul A, în care se desfășoară activitățile în baza protocolului pe care l-a citat și domnul consilier Feroiu, cu acea organizație neguvernamentală în domeniul serviciilor de protecție civilă: Asociația Foișorul de Foc, aceasta este pe partea stângă, deci bănuiesc că nu a făcut obiectul discuției, obiectul acestui amendament!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Deci ar trebui să ia partea unde se află Garda Civică, sau ce?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Aveți un amendament? sau vreți să comentați amendamentul domnului Feroiu! Faceți un alt amendament?

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Fără corpul A!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Aveți un amendament, sau nu, ca să înțeleg?

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Da! Acum voiam să spun, ....să rămână partea..., în ședința de Consiliu pot să fac și verbal!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Am făcut această precizare, pentru că în discuție se puneau punctele de vedere ale celor doi directori, ori tocmai cei doi directori au semnat anul trecut acel raport prin care au stabilit

activitățile urmărite..... prin amendamentul de acum este un pic modificat.....dar dacă

este o convenție în acest sens!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița: Am o întrebare legată de ceea ce a prezentat doamna Secretar, în acel raport semnat de cei doi domni directori, inițial nu era jumătate, 50 cu 50 împărțit acel spațiu?

Doamna consilier local Popescu Lenuța: S-a vorbit.... toate clădirile aflate în partea dreapta în Centrul Pantelimon, să revină Centrului Cultural Mihai Eminescu, iar cele din stânga să revină la D.G.A.S.P.C. sector 2

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița: Deci se înțelege că acel raport nu mai este respectat în momentul acesta!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Trebuie respectat,.... fără corpul A!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița: Avem nevoie de clădire pentru activitățile copiilor!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Am și eu o întrebare: din serviciile existente, ce dispare și ce rămâne dintre cele care erau inițial, pentru populație ce servicii au dispărut.....?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Discuția este despre clădiri acum, nu despre organigramă!

Domnul consilier local Metehău Andrei George președinte de ședință: Doamna Secretar, mai aveți ceva de adăugat?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Am clarificat doar în raport de cele ce s-au stabilit anul trecut, iar acest amendament este în plus față de ce s-a stabilit!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Doamna consilier să înțeleg că dumneavoastră faceți un amendament prin care spuneți să fie fără corpul A?

Domnul consilier local Metehău Andrei George președinte de ședință: Domnule Feroiu, hai să simplificăm discuția, supun la vot amendamentul.....

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Vă rog frumos dacă se poate face o mică pauză de 2 minute, vă rog frumos!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: ....fără corpul A, să nu revină la Casa de Cultură, să vină decât partea dreaptă, așa cum am negociat astă vară!

Ședința a fost întrepruptă pentru o scurtă pauză cerută de domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu.

Domnul consilier local Metehău Andrei George președinte de ședință: Reluăm ședința... Am înțeles că va depune un nou amendament domnul Feroiu! Propun să votăm întâi amendamentul domnului Primar și pe urmă ceea ce propune domnul Feroiu!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnule președinte înainte să trecem la vot, având în vedere ce a menționat doamna Niță am la mine raportul din 31.08.2017, al comisiei înființate de domnul Primar și as vrea să citesc o singură frază, concluzia acestui raport: în concluzie s-a convenit ca centrele mai jos menționate să fie eliminate din structura organizatorică a D.G.A.S.P.C. Sector 2, iar imobilele și desfășurarea activităților culturale specifice vor fi preluate de Centrul Cultural Mihai Eminescu și se menționează: Complexul pentru activități recreative și educative Sfântul Pantelimon în limita spațiilor ce vor fi disponibilizate la nivelul D.G.A.S.P.C. Sector 2, jumătate din suprafața terenului și a construcțiilor.... Așa scrie în raport!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Acesta din ce dată este?

VIZAT

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Din 31.08.2017, de anul trecut! Comisia care a fost înființată prin dispoziție de Primar!

Domnul consilier local Metehău Andrei George președinte de ședință: Domnule Feroiu, vă rog!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: După consultarea cu colegii, am ajuns la un acord de principiu, în care corpul A din amendamentul inițial al meu să rămână la D.G.A.S.P.C. sector 2, în ideea în care toate birourile din corpul C8 care existau la început la D.G.A.S.P.C. Sector 2, să se mute în corpul A, amendamentul este, dacă vreți să îl reformulăm, probabil îmi ia puțin mai mult timp, conform acestei scheme pe care o am în mână și pe care colegii au văzut-o în pauza de consultări, corpul A rămâne în continuare la D.G.A.S.P.C. Sector 2, dar care în ideea în care birourile D.G.A.S.P.C.-ului din corpul C8, să se mute în corpul A, text în această hotărâre, a se menționa, bun, în cazul acesta eu o să dau acest act și să supunem acest amendament în întregimea lui, în prima fază citită!

Domnul Cirică Răzvan Director General D.G.A.S.P.C. Sector 2: în Corpul A, acum este Garda Civică! Se poate înțelege că mă duc, două lucruri se pot înțelege, că mă duc și îi dau afară pe Garda Civică, neexprimat ca atare în amendamentul domnului Consilier, sau că mă duc și împart clădirea A cu Garda Civică, cum o să fie exact?

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: în totalitate rămâne a dumneavoastră, amendamentul este: „în totalitate va rămâne la D.G.A.S.P.C.”, acolo vă veți muta birourile!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Din punctul nostru de vedere, Garda Civică nu este acolo, pentru că, în Consiliu Local s-a respins acel protocol, deci nu știm că ar fi acolo!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Acel protocol a fost respins de două sau trei ori, nu are ce să caute acolo!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este nevoie de birouri pentru comisia pentru persoane cu handicap!

Domnul consilier local Metehău Andrei George președinte de ședință: Să nu mai lungim discuția, este propunerea domnului Feroiu, să o supunem la vot cu rugămintea să fie scris!

Se supune la vot Amendamentul Executivului nr. 1177/19.03.2018 la punctul nr. 39, proiectul de hotărâre privind transmiterea unor părți din imobilul situat în București, Șos. Pantelimon nr. 301 Sector 2 și terenul aferent acestora, din administrarea DGASPC Sector 2 în administrarea Centrului Cultural ,,Mihai Eminescu”, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA- 23, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZA - 2.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Militam Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ:

ABȚINERE:

NU VOTEAZĂ: Chiricuță Ion, Andrei Robert Alexandru

Se supune la vot Amendamentul formulat de domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu,în cadrul ședinței, la punctul nr.39, proiectul de hotărâre privind transmiterea unor părți din imobilul situat în București, Șos. Pantelimon nr. 301 Sector 2 și terenul aferent acestora, din administrarea DGASPC Sector 2 în administrarea Centrului Cultural ,,Mihai Eminescu”, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 16, NU- 4, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ- 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra,

ÎMPOTRIVĂ: Neculai Dan, Boblea Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța,

ABȚINERE: Militam Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Beldeanu Augustin Lucian, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

NU VOTEAZĂ: -

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Precizați dumneavoastră care este eroarea materială! V-am mai semnalat o eroare material!

Domnul consilier local Metehău Andrei George președinte de ședință: Era la

anexă!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Face parte tot din proiect, doamna Niță, mai există o eroare materială, nu ați fost în sală, mai există o eroare materială la proiect, în titlul proiectului este menționat corpul C8, adică cel mare din partea dreaptă, iar pe schiță este menționat și corpul C6, cel care nu este funcțional în acest moment, fostul restaurant, și se înțelege că, practic, partea dreaptă din corpul C8, cum este menționat pe schiță, partea de Nord, partea de Sud și corpul C6, nu apare în proiect!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Rectific afirmația anterioară, este vorba de un amendament, care oricum va face obiectul aprobării dacă trece în cuprinsul hotărârii inițiale care are nevoie de două treimi!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Amendamentul a trecut, proiectul are nevoie de două treimi, cu ambele amendamente, ați înțeles!

Domnul consilier local Metehău Andrei George președinte de ședință: Haideți să resetăm votul și să.....

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Nu se poate reseta un vot, conform legii, cu 16 a trecut amendamentul meu, este simplu, iar acum votăm cu două treimi pentru în întregimea sa!

Domnul consilier local Metehău Andrei George președinte de ședință: Da domnule Feroiu, dar eu am propus înainte de începerea votului, proiectul doar cu rectificarea la amendamentul 1, nu am spus și de amendamentul 2, pentru că am crezut că nu a trecut,.... din prima informație!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: îmi cer scuze, deci nu am fost atentă, îmi pare rău!

Domnul consilier local Metehău Andrei George președinte de ședință: Haideți să reluăm de la început și o să reluăm cu ambele amendamente acceptate, votul pe proiect!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: A fost supus aprobării votul pe proiect, primul amendament privind rectificarea și a trecut!

Domnul consilier local Metehău Andrei George președinte de ședință: Al domnului Feroiu a trecut și acum cu proiectul cu ambele............

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: A trecut și al doilea amendament formulat de domnul Feroiu cu 16 voturi și acum va fi supus integral proiectul, incluzând amendamentul, care are nevoie de două treimi, acum!

Domnul consilier local Metehău Andrei George președinte de ședință: Domnule Iliescu, reiau informația de la început, ca să fie clar, deci la proiectul numărul 39, au fost două amendamente, unul al domnului Primar de rectificare a titlului care a trecut și altul al domnului Feroiu care a fost acceptat, acum propun punctul numărul 39, proiectul cu ambele amendamente, vot vă rog!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Dacă nu are două treimi nu trece și iar rămâne Pantelimonul vraiște, iar și la același stadiu!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița: Deci să înțelegem că, dacă acest proiect nu trece, Pantelimonul rămâne închis, felicitări nouă, dacă rămânem cu voturile așa!

Domnul consilier local Costache Jean: Deci așteptăm 16 din 23!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Așa cum a spus doamna Bughiu, dacă nu se votează, Centrul Pantelimon rămâne închis în continuare, nu se poate folosi de către copii din Sectorul 2.

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Dragi colegi, vreau să vă spun ceva, domnule președinte, vă spun de acum, m-am abținut dintr-un singur motiv, noi P.M.P.; de la D.G.A.S.P.C. avem 2 clădiri care vor trebuiesc eliberate, unde avem persoane cu handicap, avem copii care sunt la centre de zi și care eu zic că, dacă va rămâne poate vom avea nevoie să putem să îi transferăm, să rezolvăm ceva!

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: Nu este o nenorocire dacă rămân la D.G.A.S.P.C., care este problema dacă rămân?

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Acolo trebuie să se facă și activități culturale, ce poate să facă, că noi nu le mai dăm voie să facă activități culturale!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Nu am înțeles argumentul cu persoanele cu handicap! Unde sunt persoanele cu handicap?

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Problema este că proiectul va trece cu amendamentul domnului Feroiu, care prevede și clădirea cealaltă, înțelegeți, nu știu ce se întâmplă acolo!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița: Nu prevede nici o altă clădire, cred că nu s-a înțeles bine de către P.M.P.

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: ...De clădirea despre care am înțeles că nu știu, trebuie împărțită cu nu știu cine și toate problemele care sunt acolo....

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița: Ați înțeles greșit!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Nu va fi împărțită cu nimeni, va fi în totalitate a D.G.A.S.P.C.-ului, acolo unde era sau este Garda Civică, asta cuprinde amendamentul meu în totalitatea lui.

Se supune la vot punctul nr.39, proiectul de hotărâre privind transmiterea unor părți din imobilul situat în București, șos.Pantelimon nr. 301 Sector 2 și terenul aferent acestora, din administrarea DGASPC Sector 2 în administrarea Centrului Cultural ,,Mihai Eminescu”, cu amendamente și respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 16, NU-3, ABȚ- 6, NU VOTEAZA - 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Puscasu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra,.

ÎMPOTRIVĂ: Neculai Dan, Boblea Ion, Iliescu Constantin Cristinel,

ABȚINERE: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Beldeanu Augustin Lucian, Popescu Lenuța, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

NU VOTEAZĂ: -

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnule președinte, înainte de a închide procedura, aș vrea să îi întreb pe colegii mei care este motivul pentru care se abțin de la acest vot, haideți să punctăm clar, pentru că de un an și jumătate.......

Domnul consilier local Metehău Andrei George președinte de ședință: Vă rog să facem un pic de liniște, că nu ne mai înțelegem, domnule director, vă rog!

Domnul Cirică Răzvan Director General D.G.A.S.P.C. Sector 2: Pentru noi a fost absolut esențial să luăm Comisia de Integrare în Grad de Handicap din Moșilor 229, și să o aducem în Centrul Pantelimon, veneau oamenii la comisie și stăteau pe trotuar, fie vara, fie iarnă, ploaie, soare și așa mai departe, absolut jenant, adică îi tratam în orice alt fel, decât ca pe oameni, i-am adus acolo, i-am băgat în mijlocul corpului C, acum dacă este să îi iau de acolo și să îi mut în corpul A, este o chestie pe care eu o fac în 3 zile, să știți și mă reorganizez, dacă treaba asta deblochează, tot corpul C, ca să îl putem reda comunității și rămâne partea din stânga inclusiv corpul A unde vom duce toată comisia și serviciile adiacente ei, care îi permit funcționarea, pentru mine nu este o problemă, de organizare; practic menirea demersului de a lua comisia din Moșilor 229 și de a o aduce în Pantelimon a fost respectul față de oameni, pe care eu nu îl pierd, mutându-mă din C în A, acum depinde de decizia dumneavoastră!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Și în corpul C vor fi numai activități pentru adulți și copii, cum a fost înainte, practic dumneavoastră ați avut nevoie de spațiu, v-ați mutat în luna ianuarie în Pantelimon, noi acum v-am propus să ocupați spațiul clădirii A, unde este acest O.N.G. faimos și o să aveți spațiu și mai mult și corpul C va reveni la activitățile care erau înainte!

Domnul consilier local Metehău Andrei George președinte de ședință: Domnule Director, dacă aveți o discuție cu doamna Paninopol și cu administrativul de la Primărie în următoarele zile și stabiliți toate acestea, se pot face demersuri și apoi venim cu o nouă decizie.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnule președinte nu putem vota

acum?

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Domnule Alexandru, nu putem vota, nu reluăm proiectul acesta, s-a încheiat procedura pe acest proiect, ce nu înțelegeți!

Doamna consilier local Neagu Anda Cristina: Nu înțelegem, voiam să nu se închidă procedura, de ce s-a închis procedura!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnule Beldeanu de ce ridicați tonul?

Doamna consilier local Neagu Anda Cristina: Nu trebuia să închidă procedura de

vot!

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: Așa a hotărât președintele, este singurul care poate să facă asta!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Eu am întrebat președintele pentru că am dorit să vad un punct de vedere clar, din partea    asta mă interesează, să spună

P.M.P., de ce nu vrea să voteze.

Domnul consilier local Metehău Andrei George președinte de ședință: Acum ce facem interogare pe vot în timpul Ședinței de Consiliu?

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Avem două luări de cuvânt, domnule președinte, vă rugăm frumos!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița: Este dreptul fiecăruia de a vota, dar în momentul în care constatăm că un coleg nu a înțeles clar despre ce este vorba, ar trebui să îi explicăm până înțelege, să nu ne batem joc de oamenii din sector, că până la urmă la asta se rezumă totul.

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: Când s-a închis centrul acela, cine și-a bătut joc de ei doamnă!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița: Cine a furat bani de acolo și au făcut ilegalități.

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: Eu nu am înțeles o speță și am solicitat, stați puțin, că am solicitat clarificări, lămuriri și așa mai departe și am dreptul de a vota și m-am abținut, este o problemă în sensul acesta?

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița: Nu este nici un fel de problemă!

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: Atunci de ce vă inflamează chestia aceasta!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița: Mă inflamează, că explicațiile dumneavoastră conduceau către concluzia că nu ați înțeles.

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: Eu am solicitat clarificări, eu nu am solicitat nici o explicație, nu înțeleg de ce și în continuare susțineți că nu am înțeles.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița: Ați motivat abținerea la vot? Domnul Șerpescu a făcut acest lucru!

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: E dreptul meu,... a facut-o că a

vrut.

Domnul consilier local Metehău Andrei George președinte de ședință: Trebuie să

terminăm cu discuțiile acestea, nu au nici un rost!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița: Chiar că își au rostul de data aceasta.

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Doamna Bughiu aveți 2 reprezentanți în comisia socială, dânșii au fost.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița: Dumneavoastră sunteți președinte și ar fi trebuit să susțineți cauza!

Domnul consilier local Metehău Andrei George președinte de ședință: Vă rog domnule Feroiu!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Eu o rog pe doamna Lăzăroiu pentru că a fost înaintea mea.

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela: Am o singură întrebare de adresat domnului Șerpescu, care pe mine sincer, m-ați dezamăgit acum, ca și președinte interimar al comisiei sociale, știu că dumneavoastră ați luptat foarte mult pentru această direcție împreună cu domnul director, nu v-am înțeles abținerea sau votul împotrivă de astăzi, vă rog să îmi dați o explicație.

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Doamna Gela, vă spun imediat și cu tot respectul, în ședință la noi, la Comisia Socială, au venit 2 domni, care au venit cu niște acte, pentru 2 spații ale Primăriei, nu rețin strada, îmi cer mii de scuze, ... unde se află Centrul de persoane cu handicap, cei care sunt cu mari probleme și Casa din Tei. Acolo, am fost somați ca în termen de 5 zile, Primăria să-și retragă, să elibereze toate alea, să dăm jos gardurile, să le dăm clădirile și toate astea, mi-am pus problema că poate ar fi fost mai bine decât să dăm pentru restaurante, pentru alte chestii care s-au discutat

aici, .....mă lăsați să termin, nu v-am întrerupt, doamna Bughiu, vă rog frumos,.....

pentru clădirile care sunt acolo, poate dânșii cei de D.G.A.S.P.C., au nevoie la un moment dat ca într-o săptămână, o lună, să îi mute pe cei de acolo, ce o să facem atunci, iar ne mutăm, iar facem anumite lucruri, atâta tot, aș vrea dacă se poate amâna până la ședința următoare, bine, asta a fost!

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela: Dumneavoastră nu ați înțeles că trebuiau să primească o suprafață mai mare!

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Am înțeles foarte bine, credeți-mă, dar pentru mine o persoană cu handicap este mai importantă decât orice altă distracție și orice altă activitate!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița: Tocmai ce ați îngrădit dreptul unei persoane cu handicap, dumneavoastră nu ați înțeles că noi, prin acest vot dădeam mai mult spațiu D.G.A.S.P.C.-ului.

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: In momentul în care ați închis, erau activități pentru persoanele cu handicap.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița: Cine a închis?

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Cei care au votat când s-a închis Centrul Pantelimonul! Doamna Bugner a fost aici și a venit cu oameni care ne-au apostrofat.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița: Spuneți motivul pentru care s-a închis Pantelimonul? Consilierii U.N.P.R., nu sunt de acord cu ilegalitățile, ca să ne înțelegem clar!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Nu aș vrea să ne reamintim pozele cu U.N.P.R., ....tot acest Centru, nu aș vrea să îmi reamintesc de treaba asta.

Domnu consilier local Costache Jean: Domnule Iliescu de ce nu ați spus că a fost illegal?

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: De unde să știu eu acest lucru, ce eram eu membru UNPR?

Domnul consilier local Metehău Andrei George președinte de ședință: Să știți că întreup ședința, dacă continuați așa! Vă rog frumos, domnule Viceprimar aveți cuvântul!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Centrul din Pantelimon a fost închis, prin decizia executivului, nu a fost un vot în Consiliul Local, pentru a clarifica acest lucru, prin votul de astăzi, Centrul Pantelimon rămâne 90% închis, în continuare și nu poate fi folosit de cetățenii Sectorului 2.

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Rămâne închis până la ședința următoare, ..de ce închis!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: îmi pare rău că nu ați cerut clarificări înainte de vot!

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Clarificările au fost destul de „clare”, nu am fost de acord cu amendamentul domnului Feroiu!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Votul este dat, subiectul este închis, am spus celor care s-au abținut, sau care au votat contra că din cauza votului lor, 90% din acest centru rămâne nefolosit în continuare.

Domnul consilier local Metehău Andrei George președinte de ședință: Hai să terminăm că o să continuăm așa la infinit pe acest subiect!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Pe acest infinit aș vrea să fac și eu o declarație politică și o să citesc dintr-un statut al unui partid, care se vrea de centru dreapta și spune chiar în felul următor:,, PMP - se definește ca un partid de centru -dreapta care urmărește respectarea valorilor universale a libertății și demnității umane, respectarea valorilor tradiționale ale poporului roman”. Domnilor, sincer vă comportați ca în aceeași alianță cu P.S.D.-ul, nu sunteți mai sus, sunteți de stânga total, prin votul pe care l-ați dat astăzi, în afară de faptul că nu vă respectați propriul statut, faceți un deserviciu cetățenilor!

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: Să ne înțelegem, vă temeți de P.M.P.?

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Domnule Feroiu, hai să depășim momentul

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: Ideea este că nu am fost împotrivă cu absolut nimic, P.M.P., astăzi s-a abținut și punct.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Am o rugăminte pentru domnul președinte Șerpescu al Comisiei Sociale, ca până la ședința următoare, împreună cu domnul director Cirică, să prezinte membrilor toate sediile D.G.A.S.P.C Sector 2 și cu lista acestor sedii.

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: A fost prezentă colega dumneavoastră, consilier local Neagu Anda Cristina când asta am cerut la Comisia Socială, să vină și să ne prezinte lista cu toate sediile pe care le au dânșii. Mai mult de atât, vreau să ridic problema domnului Radu Gheorghe care are dreptate, vrem o situație cu toate clădirile Primăriei, unde avem procese, unde nu avem, să știm și noi ce eliberăm și pe unde trebuie să ne mutăm.

Domnul consilier local Costache Jean: Ce rugăminte am la dumneavoastră, vreau să revin aici în ConsiliuL Local cu o problemă, să reținem că de la început, toți liderii am fost de accord, când noi ne-am format componența comisiilor și mă refer și la doamna secretar și către Comisia Socială. Comisia socială a fost împărțită cu aprobarea noastră , a liderilor și a Consiliului Local și atribuită U.N.P.R., în momentul când Marius Cosmescu a plecat din Consiliu Local următorul președinte al acestei comisii trebuia să fie tot de la U.N.P.R. Ce s-a întâmplat acolo?!.... dacă nu, propunem să schimbăm toți președinții și toate comisiile din nou.

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: Vă rog să faceți propunerea

acum!

Domnul consilier local Costache Jean: Propunearea este Radu Gheorghe pentru Comisia Socială.

Domnul consilier local Costache Jean: înlocuitorul lui Marius Cosmescu U.N.P.R.

Doamna consilier local Neagu Anda Cristina: Când avem un proiect de hotărâre unde există neânțelegeri, până în momentul când nu va înțelege toată lumea foarte clar despre ce este vorba, să nu închidem votul!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: nu putem să facem dezbateri în timpul ședinței de Consiliu Local, au fost peste 80% din proiecte unde s-a închis votul pentru că nu se dorește să voteze. Facem un regulament să introducem o unitate de timp pentru vot.

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Am de făcut și eu o declarație politică pentru ce-i doi consilieri A.L.D.E.:,, suntem de acord cu trecerea tuturor spațiilor de Centrul Pantelimon către Centrul Mihai Eminescu după ce se va lămuri că nu sunt probleme cu persoanele cu handicap și cu ce s-a dezbătut aici”.

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: De aceia am făcut propunerea, ca începând de mâine să existe dezbateri pe această temă.

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Dată fiind problema acestui Centru Pantelimon și a persoanelor cu handicap, propun o ședință deândată sau la ședința următoare să luăm atitudine ca să-i ajutăm pe ce-i cu handicap. Propun ca în 2-3 zile să avem o ședință ca să aprobăm cu girul tuturor colegilor, privind doar acest proiect de hotărâre, cred că avem suficient timp.

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela: Să convocăm ședința deândată chiar

astăzi.

Domnul consilier local Radu Gheorghe: Dacă sunteți de acord, propun o ședință pentru Centrul Pantelimon dar și cu toată problematica D.G.A.S.P.C-ului pe care o are în momentul acesta.

Este prezentat punctul nr.40, Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 112/20.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație ”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Sector 2.

Se supune la vot punctul nr.40, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. î 12/20.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație ”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Sector 2, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 16, NU - 0, ABȚ - 9, NU VOTEAZĂ- 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Neculai Dan, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

NU VOTEAZĂ:

Este prezentat punctul nr.41, Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de emitere a ,, Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului București”.

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Comisia juridică?

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Aviz favorabil, dacă îmi permiteți am un punct de vedere: noi trebuie să venim în sprijinul investitorilor, prin această metodologie noi le punem piedici, deoarece metodologia este foarte stufoasă.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Propunerea simplifică modul de acordare!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Uitați-vă în proiectul de hotărâre și la metodologia de lucru.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Spuneți ce este în plus, cum complică dacă nu este nimic în plus, este o procedură simplificată, actele nu se mai depun la Poliția Locală ci se emit de către Urbanism, se emite acolo direct, sunt doar lucruri în minus. Nu mai cerem acte emise de alte instituții.

Domnul Aurel Dobrilă, Director General Poliția Locală: Față de procedura anterioară unde se solicita prin Hotărârea de Consiliu Local o sumă de acte mai mare decât am văzut și la alte structuri de administrație publică, respectiv începeam de la actul de identitate, de la copia buletinului, actul de spațiu, autorizație de construire dacă nu era am solicitat expertiza tehnică. Dumneavostră prin acest proiect aprobați reducerea acestor documente, ceea ce este mai stufos pentru dumneavoastră sunt documente pe care noi le controlăm în activitatea de elaborare a unui raport pentru aprobarea autorizației, nu le solicităm fizic aceste documente le verificăm la firmă. Ca documente sunt cinci la număr iar la reautorizare sunt patru, dar pe teren inspectori vor verifica ei să aibă acest document de la Direcția Sanitar Veterinar pentru că noi nu avem căderea să verificăm un document emis de altă instituție.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Subsolul Poliției locale era plin de documente cerute fără rost, am simplificat în 2016 iar acum am simplificat și mai mult modul de obținere al acestei autorizație și

este în beneficiul societăților comerciale din Sectorul 2.

Se supune la vot punctul nr.41, proiectul de hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de emitere a ,, Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului București”, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -23, NU - O, ABȚ-2, NU VOTEAZĂ- 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.42, Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 176/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului Cultural „ Mihai Eminescu ”.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Am o întrebare pentru doamna Paninopol, ca să elimin anume neclarități având în vedere că au fost niște probleme la Comisia de educație, ieri și astăzi, față de proiectul pe care l-ați prezentat acum trei săptămâni în cadrul comisiei au apărut modificări?......

Se supune la vot punctul nr,42, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 176/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului Cultural „Mihai Eminescu”, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -17, NU - 0, ABȚ-8, NU VOTEAZA - 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra,

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Neculai Dan, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 43, Proiectul de hotărâre pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2017-2018 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Să ne spună domnul director dacă a rămas suma alocată burselor discutată la Comisia de învățământ.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnule director menționați care este bugetul de burse anul acesta și care a fost anul trecut!

Domnul Gârbu Bogdan Alexandru, Director Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar. Sector 2: Pentru numărul de copii pentru anul acesta, dacă s-ar fi păstrat conditile de până acum, ar fi fost de 49.211.813 lei.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: față de 45 de milioane anul trecut....

Domnul Gârbu Bogdan Alexandru, Director Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2: Conform noi hotărâri de Consiliu Local ca număr și cuantum ajungem la o sumă estimativă de 37.257.177 lei, deoarece numărul de copii fluctuează.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Pe noi ne interesează ca aceste burse să se reflecte și în calitatea învățământului, am putea avea 77 milioane de lei, 30 mii. lei în plus să îi luăm de la salubritate, să mărim aceste burse, să sprijinim învățământul!

Se supune la vot punctul nr.43, proiectul de hotărâre pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2017-2018 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU - 0, ABȚ-0, NU VOTEAZĂ- 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzaroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ:-

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr,44, Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea art. î alin. (1) din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 7/23.02.2017 privind transmiterea imobilului situat în București, str. Olari nr. 15, fost 11-13, sector 2, compus din clădiri și teren, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, cu destinația de sediu administrative.

Se supune la vot punctul nr.44, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 7723.02.2017 privind transmiterea imobilului situat în București, str. Olari nr. 15, fost 11-13, sector 2, compus din clădiri și teren, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, cu destinația de sediu administrative, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -21, NU - 0, ABȚ- 4, NU VOTEAZA - 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ; -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.45, Proiectul de hotărâre privind aprobarea parcării alternative în vederea spălării mecanizate a carosabilului în Sectorul 2 al Municipiului București.

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Comisia juridică?

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Aviz favorabil, apreciez această Hotărâre de Consiliu dar trebuie să ținem cont că străzile principale sunt ale Primăriei Municipiului București, salubrizarea este adevărat noi o facem în tot sectorul, prin licitația care a fost câștigată de SUPERCOM cu mulți în urmă.....

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Să precizăm în 1999, din 2004 este prelungită illegal, ca să fim riguroși....

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: De acord cu acest proiect, probabil că domnul Viceprimar s-a gândit la sprijinul Consiliului General pentru arterele principale!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Sigur știam că se iau niște avize, dar nu mi-am pus problema că cineva se va opune la o intenție bună pentru a face mai bine curățenie în Sectorul 2. Am zis ca din când în când să fie liber pe carosabil, ca noi să facem curat pe unde sunt mașinile parcate mai tot timpul, am modificat printr-un amendament și am adăugat specificații foarte clare

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Comisia de

mediu.

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Aviz nefavorabil!

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: conform cu ceea ce plătim acum sunt 12 spălări pe zi, cum poate cineva să-și mute mașina de atâtea ori!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Există niște date tehnice în acel proiect...

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: în proiect apar și sancțiuni, cine dispune și cine aplică?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Poliția Locală

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Poliția Locală are atribuții de a sanționa pe arterele principale?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Printre altele da!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Vă rog domnule director să precizați acest lucru, nu vă trebuie aviz de la Direcția de Circulație de la Primăria Municipiului București?

Domnul Aurel Dobrilă, Director General Poliția Locală: Pentru ce anume?

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Și pentru acest proiect și pentru a stabili exact cum dispuneți planul de ridicare a mașinilor, unde le mutați, unde le duceți, cum le sancționați?

Domnul Aurel Dobrilă, Director General Poliția Locală: Dacă înțeleg eu bine prin acest proiect la care dumneavoastră faceți referire și ve-ți aproba sau nu, doar mă inputernicește să vin cu un regulament în fața dumneavoastră. Acel regulament va avea la bază toate avizele și dacă eu voi avea competențe probabil că pe anumite tronsoane nu vom da sancțiuni, ci doar le vom ridica, vom solicita avizul Primăriei Municipiului București și Aministrației Străzilor. Iar pentru cele 12 spălări noi ne vom corela cu firma de salubrizare, desigur pe unele străzi se va proceda lunar sau la două luni așa cum este prevăzut în proiect. Dacă ne vom corela din punct de vedere tehnic pe anumite străzi 1 oră este mult.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ați spus de acele 12 spălări, acelea sunt prevăzute printre alte măsuri indicate de Consiliul General al Municipiului București în 2015., au adoptat o hotărâre de Consiliu General prin care spun cum ar trebui să se facă curățenia în București, dacă le-am aplica pe acelea ar trebui să plătim SOO.OOO.OOOlei pe an, ele sunt bune dar inaplicabile din punct de vedere financiar.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: a-ți întrebat cetățenii dacă doresc să-și mute mașinile?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Propuneți referendum?

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: O dezbatere publică sau un proiect supus populației Sectorului 2 ar fi idealE.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Cu siguranță unii nu doresc, mai ales cei care au mașinile lăsate intr-o semi părăsire pe arterele principale iar prin această măsură le vom vedea care sunt în această situație. Noi putem ridica mașinile care sunt părăsite sau care nu au Inspecția Tehnică Periodică, dar sunt mașini foarte puțin folosite și atunci vom pune presiune pe aceștia pentru a le muta în altă parte.

Domnul consilier local Radu Gheorghe: Cred că așa cum au fost asigurate spații de parcare plătite de Primărie, tot la fel se poate spăla fără să se mai întrebe!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Aș vrea să salut inițiativa PSD care susține dezbaterea publică, m-aș fi așteptat ca președintele Comisiei Juridice să corecteze o afirmație care s-a făcut mai devreme, este vorba de regulamentul de salubrizare care este aprobat de Consiliul Local Sector 2 în 2015, deci nu are legătură cu Primăria Municipiului București.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: în 2015 strategia de salubrizare în baza căruia a fost emis și regulamentul sectorului 2!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: în 1999 a fost dată salubritatea de Consiliul General prin licitație publică.

Domnul consilier local Alexandru Adrian:... pentru 5 ani, iar din 2004 este prelungit ilegal, a dat decizia Consiliul Concurenței, Primăria ne reprezintă pe noi în instanță. V-a cerut cineva acordul?

Se supune la vot Amendamentul î formulat de Viceprimarul Sectorului 2, la punctul nr.45, proiectul de hotărâre privind privind aprobarea parcării alternative în vederea spălării mecanizate a carosabilului în Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 16, NU - O, ABȚ - 7, NU VOTEAZĂ- 1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Neculai Dan, Beldeanu Augustin Lucian, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Andrei Robert Alexandru

Se supune la vot Amendamentul 2 formulat de Viceprimarul Sectorului 2, la punctul nr,45, proiectul de hotărâre privind privind aprobarea parcării alternative în vederea spălării mecanizate a carosabilului în Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 14, NU - 0, ABȚ -10, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Puscasu Marian, Militaru Marian Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Neculai Dan, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ:

Se supune la vot punctul nr.45, proiectul de hotărâre privind aprobarea parcării alternative în vederea spălării mecanizate a carosabilului în Sectorul 2 al Municipiului București, cu amendamente și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 13, NU-0, ABȚ- 11, NU VOTEAZĂ-0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Neculai Dan, Militaru Marian Cătălin, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.46, Proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Piețelor Sector 2.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Aș vrea să menționez că proiectul s-a pus pe site la ora 12,15, proiectul se discută de multe luni de zile ....o să vă decepționez, colega mea care se ocupă de proiect a recomandat să votăm domnule Iliescu!

Se supune la vot punctul nr.46, proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Piețelor Sector 2, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU- 0, ABȚ- 2, NU VOTEAZĂ- 0,

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Neculai Dan, Boblea Ion

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.47, Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 85/2017 pentru aprobarea Protocolului de colaborare între Administrația Domeniului Public Sector 2 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin HC.L.Sector 2 nr. 181/2017.

Se supune la vot punctul nr.47, proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 85/2017 pentru aprobarea Protocolului de colaborare între Administrația Domeniului Public Sector 2 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin HC.L.Sector 2 nr. 181/2017, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 19, NU- 0, ABȚ-5, NU VOTEAZĂ - 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ:

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ:

Este prezentat punctul nr.48, Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei privind optimizarea măsurilor de securitate și a costurilor implementării acestora la nivelul Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Ați văzut proiectul? ....Comisia juridică și atunci cum ați dezbătut proiectul, că el s-a făcut public la ora 11,40, noi nu am văzut acest proiect!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Proiectul este foarte bun este cerut de Curtea de Conturi este un studiu făcut pentru a face așa cum trebuie paza la unitățile de învățământ.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Noi U.S.R.-ul ne abținem de la vot pentru că nu am văzut proiectul, vrem să respectăm cadrul legal

Se supune la vot punctul nr.48, proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei privind optimizarea măsurilor de securitate și a costurilor implementării acestora la nivelul Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, și respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA — îl, NU - 3, ABȚ- 8, NU VOTEAZĂ-2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Feroiu Dumitru Silviu, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: Bughiu Iolanda Luminița, Oprea Dumitru, Stanciu Ion

ABȚINERE: Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Radu Gheorghe, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Costache Jean, Dinu Alexandru

Este prezentat punctul nr.49, Proiectul de hotărâre privind încetarea aplicabilității unor acte administrative adoptate de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București.

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Este vorba despre niște terenuri de sport care au fost date acum foarte mulți ani...

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Au fost date cu titlu gratuit unor Fundații care le-au folosit; în prezent au expirat acele contracte. Nu se mai găsesc la nivelul Primăriei procesele verbale prin care s-au dat și facem această Hotărâre de Consiliu pentru a le lua înapoi și a le scoate la licitație, cum este normal.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Vreau să informez colegii că acest proiect a fost pus pe site la ora 15,13 minute, după ce a început această comisie, deci a fost pus pe site, noi nu am văzut acest proiect!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: P.S.D.-ul se va abține de la acest proiect pentru că a fost pus târziu pe site.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Mai ales că cei care conduc Fundațiile sunt membri PSD!

Se supune la vot punctul nr.49, proiectul de hotărâre privind încetarea aplicabilității unor acte administrative adoptate de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, și respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 10, NU-O, ABȚ- 14, NU VOTEAZĂ-0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Stanciu Ion

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Neculai Dan, Militaru Marian Cătălin, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr,50, Proiectul de hotărâre privind pentru aprobarea colaborării Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, cu asociații neguvernamentale - cluburi sportive, în vederea exploatării/administrării unui obiectiv specific infrastructurii edilitar-urbane (bazin de înot).

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Comisia juridică?

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Știind acest proiect, s-a mai discutat mai demult, eu propun să votăm acest proiect

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Doamna Niță, acum ca să fim serioși, acest proiect a fost pus pe site după ora 18, ce se întâmplă cu acest mod de lucru?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Acest proiect a fost mai demult, a fost o greșeală în el pentru că se cerea acordul Consiliului General și au fost făcute modificările pentru a se cere acest accord, oricum va reveni la Consiliul Local...

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Noi nu cerem acuma decât un acord către Consiliul General ....domnule coleg vă spun că merită votat pentru că este vorba de un bazin de înot....

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Este vorba de bazinul de înot de la școala

nr. 25.

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Acel bazin se degradează pe z ice trece, trebuie să luăm măsurile necesare, noi Consiliul Local Sector 2, trebuie să luăm măsuri privind acest bazin!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Să înțeleg că din acest motiv nu s-a ținut Comisi de educație,.. .încep să înțeleg de ce nu s-a ținut Comisia de Educație ...!

Se supune la vot punctul nr.50, proiectul de hotărâre pentru aprobarea colaborării Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, cu asociații ne guvernamentale - cluburi sportive, în vederea exploatării/administrării unui obiectiv specific infrastructurii edilitar-urbane (bazin de înot), și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 19, NU- 0, ABȚ-5, NU VOTEAZĂ-0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zabaria Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ:

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ:

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Mulțumesc, proiectul a fost acceptat, trecem la interpelări

Domnul consilier local Alexandru Adrian: O întrebare pentru domnul Drug: Ce se întâmplă cu caietul de sarcini pentru salubrizare? Trebuia să fie gata pe 15 Februarie, ordinul s-a dat pe 15 Noiembrie și conform graficului în proiect trebuiau să treacă 12 săptămâni....mi-ați dat și un răspuns scris că sunteți în grafic, luna trecută!

Domnul Drug Corneliu, Director Executiv al Direcției Servicii Publice: S-au făcut niște obiecțiuni și urmează să ne întâlnim să rezolve acele obiecțiuni după care se va supune aprobării Cosiliului Local.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Când estimați că vom avea acest caiet de sarcini, pentru licitația de la salubritate?

Domnul Drug Corneliu, Director Executiv al Direcției Servicii Publice: O să facem o întâlnire., spre sfârțitul lunii probabil!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Deci, luna aceasta. Rog să se menționeze în procesul verbal că domnul director ne-a promis că la sfârșitul lunii ne vom întâlni ca să discutăm despe asta.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Aș vrea să vă spun apropos de punctul nr.49, acele Fundații care sunt conduse de către membri de la PSD nu au statutul de utilitate publică, ele nu mai pot deține în mod legal terenurile. M-ați obligat să fac plângere penală pentru acest vot și îl voi depune mâine!

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: La proiectul 50 respectiva Asociație neguvernamentală are statutul de utilitate publică?.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: La punctul 50 nu este vorba de nici-o Asociație este vorba de un contract,asociația va fi selectată ulterior, este vorba doar de aprobare de principiu de la capitală și de un contract cadru. Asociația va fi selectată de către D.G.A.P.I. Sector 2 în baza unor criterii votate de dumneavoastră!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Domnule Viceprimar ați făcut niște afirmații destul de grave, care din „anumiți membri P.S.D.”, din cei 5 care suntem prezenți aici are legătură cu Fundațiile, vă rog să dați cu nume și prenume acei membrii.....

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu am spus....mi s-a cerut de către domnul deputat Vârză de la P.S.D. să scot de pe ordinea zi pentru că este prieten cu conducerile Fundațiilor, domnul deputat Vârză de la Sectorul 2 P.S.D.!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Domnul Mihai Vârză?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Mi-a cerut să le scoatem pentru că este prieten cu acei oameni și să-i mai lăsăm!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Deci, un singur nume, atâta ați

spus!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Domnul Vârză a fost la U.N.P.R. nu la noi la P.S.D., abia acum a venit, așa că să-și asume U.N.P.R.-ul.

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Vârză când a luat acele terenuri, dacă le-a luat, n-a fost la U.N.P.R., nu era membru!

Domnul consilier local Costache Jean: Era România Mare!

Doamna consilier local Bughiu Iolanda: Aveți o probleme cu U.N.P.R.-ul astăzi, după câte observ. Hai să ne vedem gunoaiele proprii, din ochii noștrii..

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Nu era președinte executive la U.N.P.R.

Domnul consilier local Costache Jean: Când a luat acele terenuri nu era la noi la U.N.P.R.

Doamna consilier local Bughiu Iolanda: Vârză nu a fost niciodată deputat U.N.P.R., este deputat P.S.D.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Când a luat terenurile era la U.N.P.R, acum a venit cu ele la noi la P.S.D...!!!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnule președinte ce faceți acolo...

Doamna consilier local Neagu Anda Cristina: Nu s-a închis ședința, domnule președinte! Colegii consilieri, care ați ieșit pe ușă să știți că ședința nu s-a închis, e lipsă de respect.....

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Și dacă suntem la proiectul nr.50 vreau să mă lămuresc, că mă întrebă colega mea, domnule director Gârbu a trecut pe la dumneavoastră? ...și nouă Comisiei de Educație de ce nu l-ați trimis așa cum ne-ați trimis proiectul nou pentru burse?

Domnul Gârbu Bogdan Alexandru, Director Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar. Sector 2: Au fost făcute câteva modificări la acest proiect în forma pe care l-am trimis noi.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Când l-ați trimis?

Domnul Gârbu Bogdan Alexandru, Director Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2: Săptămâna aceasta!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Și noi la comisie de ce nu l-am primit?

Domnul Gârbu Bogdan Alexandru, Director Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2: El a fost modificat și de către Direcția Juridică și de către Direcția Economică!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: domnule director, noi v-am rugat, membrii Comisiei de educație, noi nu am primit acest proiect, așa cum ați făcut cu celelalte și v-am lăudat, de ce nu l-am primit?

Domnul Gârbu Bogdan Alexandru, Director Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2: El a fost modificat, v-am spus, forma lui finală a fost finalizată astăzi!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Și în forma inițială, repet de ce nu l-ați

trimis?

Domnul Gârbu Bogdan Alexandru, Director Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar. Sector 2: Forma inițială a fost modificată și trebuiA să aibă toate avizele ca să-l putem transmite.

Doamna consilier local Neagu Anda Cristina: Dacă l-ați fi trimis din timp în forma lui inițială măcar în mare aveam timp să-l lecturăm și acum citeam ceea ce s-a modificat și poate votam!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Vă rog să-mi arătați avizul de la acest proiect.. .Avizul acestui proiect....Comisia de educație nu s-a ținut.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Colegul, poate să intre în ședința de Consiliu și fură aviz..

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Este ședință ordinară și are nevoie de aviz, vreau să văd avizul...

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Felicitări domnule Alexandru ați învățat!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Colegul Alexandru are dreptate, este ședință extraordinară...

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Păi avem Aviz!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Direcția Administrativă...

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Doamna Duinea vreau să văd avizul, avizul Comisiei, avem proiecte pe care le votăm fără documente?!!...pe mine mă interesează avizul Comisiei.... Ședința nu s-a închis....Doamna Duinea este aici în sală, să-i cerem avizul, să ne aducă avizul proiectului....vă rog să se consemneze în procesul verbal că nu a fost prezentat avizul comisiei la proiectul nr.50.

Domnul consilier local Metehău Andrei George: Nu este în atribuțiile doamnei Duinea să vă răspundă ...Doamna Secretar putea să vă răspundă la această înrebare!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Declar ședința închisă cu specificarea că o să vină cu raportul de specialitate pentru domnul consilier...

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Vă rog să se consemneze în procesul verbal că nu a fost prezentat avizul comisiei la proiectul nr.50.

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Domnul președinte, mai era aici un domn stimabil și onorabil care dorea să pună niște întrebări în sală.

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Nu s-a înscris la cuvânt, nu l-am văzut...vă rog!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Domnul din cadrul ușii... nu mai doriți?

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Declar ședința închisă!

Nemaifiind înscrise alte probleme pe ordinea de zi, domnul președinte de ședință Metehău Andrei George declară ședința închisă, la orele 18,45 drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.


SNA/lex


SAPL- PVSCHCLS2

71