Proces verbal din 26.04.2018

proces verbal sedinta ordinara 26.04.2018.pdfROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
ROMANIAwww.ps2.ro - Strada Chlristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81

PROCES- VERBAL

încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 2 din data de 26.04.2018

Lucrările ședinței încep la orele 16:00 în Sala de Consiliu „I. L. Caragiale” din sediul Primăriei Sectorului 2, str, Chiristigiilor nr. 11- 13, București.

La prezidiu au luat loc următoarele persoane:

-    Domnul Toader Mugur Mihai - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Domnul Dan Cristian Popescu -Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Doamna Niță Elena - Secretar al Sectorului 2 al Municipiului București prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 223/02.02.2018;

-    Doamna consilier local Popescu Lenuța - președinte de ședință.

în deschiderea lucrărilor ședinței, doamna Niță Elena face prezența consilierilor. Au fost prezenți 26 consilieri locali din totalul de 26 consilieri locali în funcție. în ceea ce privește mandatul domnului (fost) consilier Neculai Dan, acesta a încetat, conform Ordinului Prefectului Municipiului București înregistrat sub nr.149/30.03.2018. La începutul ședinței, consiliul funcționează cu un număr de 26 de consilieri. începând cu punctul 3 de pe ordinea de zi, sunt prezenți 27 consilieri, după validarea mandatului doamnei Constantin Angela .

Convocarea membrilor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București s-a făcut în scris, conform prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia. Convocatorul înregistrat sub nr. 1730/20.04.2018, precum și completarea la ordinea de zi nr.1764/25.04.2018, însoțite de Amendamentele nr.1762/25.04.2018, nr.1763/ 25.04.2018, respectiv nr. 1776/26.04.2018 au fost adus la cunoștință publică prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 2 din str. Chiristigiilor nr. 11 - 13/ site-ul instituției, în termenul prevăzut de art. 39 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ORDINEA DE ZI COMPLETATĂ CUPRINDE:

1.    Aprobarea Procesului - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 20.03.2018;

2.    Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier local;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

3.    Proiect de hotărâre pentru împuternicirea de către Consiliul General al Municipiului București a Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, să înființeze Centrul de Sănătate Multifuncțional “Ion Creangă” - unitate sanitară cu personalitate juridică;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

4.    Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului corp C5 situat în str. Olari nr. 15, fost nr. 11-13, Sector 2, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă protejată în centrele rezidențiale pentru adulți cu dizabilități din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, pentru anul 2018;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

6.    Proiect de hotărâre privind transmiterea unor părți din imobilul situat în Șos. Pantelimon nr. 301, Sector 2 și terenul aferent acestora, din administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, în administrarea Centrului Cultural „Mihai Eminescu” aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

7.    Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Oborul Vechi; Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

8.    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 3/2011 privind înființarea la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București a Comisiei locale de ordine publică, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 116/2016;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

9.    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 145/2017 privind aprobarea documentației tehnico - economice faza DALI și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul „Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2 București, strada Olari nr. 19”;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

10.    Proiect de hotărâre privind solicitarea Consiliului Local al Sectorului 2 adresată Consiliului General al Municipiului București de atribuire a denumirii de „Aleea Piața Obor” arterei rutiere situate între laterala Est a magazinului Bucur Obor și laterala Vest a Primăriei Sectorului 2 al Municipiului București;

Inițiator: POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București.

11.    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 4/2018 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2018 — 2019;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

12.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 195/2017 și prin rectificarea nr. 4202/06.12.2017;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

13.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea Strategiei privind optimizarea măsurilor de securitate și a costurilor implementării acestora la nivelul Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

14.    Proiect de hotărâre privind actualizarea și suplimentarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unui obiectiv de investiții din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului București, aprobați inițial prin H.C.L Sector 2 nr. 108/2012;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

15.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Aromei nr. 59, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

1 VIZAT" spre neschimbare,

SECRETAR,

16.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Grădiștea Floreștilor nr. 12, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI -Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

17.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Grădiștea Floreștilor nr. 15, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

18.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Barbu Văcărescu nr. 241-273, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

19.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Gheorghe Țițeica nr. 158, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

20.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Ocolului nr. 2, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

21.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Teodor Buzoiu nr. 3, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

22.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca. urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Nicolae Cartojan nr. 18, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

23.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Vergului nr. 2A, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

24.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Viitorului nr. 140, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

25.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Sergent Dumitru Matei nr. 11, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

26.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr.

VIZAT1 -•. spre neschimbare,

SECRETAR,

118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Gheorghe Țițeica nr. 109 - 119, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

27.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Popa Soare nr. 57, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

28.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Episcopul Radu nr. 58, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

29.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Vasile Lascăr nr. 13, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

30.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Soldat Savu Marin nr. 75, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

31.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Delea Veche nr. 29, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

32.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Biserica Floreasca nr. 8, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

33.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Grădiștea Floreștilor nr. 11, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

34.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Stroescu Vasile Vasilievici nr. 7-9, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

35.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Zambilelor nr. 49-51, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

36.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Elev Ștefănescu Ștefan nr. 82, Sector 2, București;

4    VIZATv

spre neschimbate,

SECRETAR,

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

37.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Popa Petre nr. 19, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

38.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Vaselor nr. 55A, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

39.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Savu Marin nr. 73, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

40.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Vidin nr. 89, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

41.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Zambilelor nr. 78, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

42.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Cărăușilor nr. 22, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

43.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Intrarea Tăciunelui nr. 8, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

44.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Paul Greceanu nr. 2, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

45.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Magnoliei nr. 89-91, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

46.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Irimicului nr. 24, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

47.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării

Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Grădiștea Floreștilor nr. 3, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

48.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Cărăușilor nr. 44-46, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

49.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat Ia adresa din Str. Beirut nr. 7, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

50.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Păstorului nr. 34, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI -Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

51.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Viitorului nr. 134, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

52.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Ilarie Chendi nr. 7, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

53.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Gheorghe Țițeica nr. 69 bis, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

54.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Brigadier Tănase Dumitrescu nr.13 Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

55.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos.Colentina nr.257-259, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

56.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Precupeții Vechi nr.39-39A, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

57.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Agricultori nr.84, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

58.    Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizare/ modificare PUD - Consolidare, extindere și supraetajare - S+P+2E+3Er, Str. Dimitrie Onciu nr.23-25, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

59.    Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 2 în

comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2.    _

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

60.    Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Primăriei Sectorului 2 la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019.

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

61.    Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă protejată și a contribuției lunare de întreținere în Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, pentru anul 2018.

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

62.    Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 79/2018 pentru aprobarea colaborării Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, cu asociații neguvemamentale - cluburi sportive, în vederea exploatării/administrării unui obiectiv specific infrastructurii edilitar-urbane (bazin de înot).

Inițiator:TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

63.    Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 74/2018 pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2017 - 2018 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București.

Inițiator : TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului

București.

64.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Sector 2.

Inițiator : Grup consilieri locali Sector 2

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Bună ziua, declar deschisă ședința de astăzi a Consiliului Local Sector 2.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: în ceea ce privește mandatul domnului (fost) consilier Neculai Dan a încetat, așa cum aveți știință, fiind emis în acest sens și transmis Ordinul Prefectului. Acesta este motivul pentru care, acum la începutul ședinței, consiliul funcționează cu un număr de 26 de consilieri ale căror mandate au fost validate, urmând ca pe ordinea de zi să se regăsească proiectul privind validarea următorului consilier local. Fac precizarea că după validare, consilierul local poate participa și vota proiectele în cadrul acestei ședințe de consiliu.

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Mulțumim doamna Secretar !

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Doamna Președinte, dacă îmi permiteți! Aș avea de făcut o declarație politică: Grupul consilierilor PSD din Consiliul Local al Sectorului 2, observând și analizând afirmațiile și comportamentul consilierului PNL domnul Cristian Popescu, temporar și viceprimar al Sectorului 2, dorim să facem următoarea Declarație Politică: „De când a inceput să-și exercite atribuțiile de viceprimar, acesta a avut o serie de derapaje de comportament, nedemne de funcția pe care o reprezintă. Astfel chiar în ultima ședință a Consiliului Local al Sectorului 2 din data de 20.03.2018 orele 16:00, acesta ne-a prezentat o ordine de zi suplimentară, pe care au fost adăugate un număr de 10 puncte, care au fost transmise cu o zi înainte de data când trebuia să aiba loc ședința. Potrivit legii, această completare trebuia să aiba loc cu 3 zile înainte și nu cu o zi înainte. însă, nu ar fi numai aceasta problema, documentele privind această ordine de zi suplimentară nu au fost postate pe site decât după începerea ședinței de consiliu. De asemenea, documentele în legătură cu punctul 49 din listele suplimentare au fost postate la ora 17:13, deci la peste o ora de la începerea ședinței. întrucât documentația incompleta si contradictorie ne-a fost prezentată prea târziu (poate in mod intenționat), am fost în imposibilitatea să votăm punctul 49 in cunoștința de cauza, insă, spre surprinderea noastră, domnul viceprimar în loc să verifice legea și documentația care ne-a fost pusă la dispoziție, a postat pe pagina sa de facebook un mesaj cu următorul conținut: „Cu mai mult de 10 ani în urmă, primarul Onțanu a propus Consiliului Local să dea gratuit unor ONG-uri (...) niște terenuri în parcuri din Sectorul 2 pentru a se înființa

terenuri de sport. Cu toate că se povestea despre cluburi sportive pentru copii, aceste terenuri au produs profit fiind închiriate cu ora! De aproximativ un an și jumătate am încercat să găsesc în primărie acte care m-ar fi ajutat să redau aceste terenuri Consiliului Local, pentru a obține venituri pentru primărie, dar nimeni "nu mai știa” , "nimeni nu mai găsea” ... cum s-au dat, unde sunt procesele verbale și cum s-ar putea lua înapoi. Am ajuns, astfel, la concluzia că este nevoie de o hotărâre a Consiliului Local pentru a exprima voința de a lua înapoi aceste terenuri! Nu mă gândeam vreodată că vreun consilier se va opune la repararea acestei escrocherii, dar, ieri la ședința Consiliului Local, am avut o mare dezamăgire: o majoritate ciudată PSD, USR, ALDE și câte un consilier PMP și UNPR, au votat împotriva recuperării acestor terenuri, blocând inițiativa, asta în condițiile în care ONG-urile respective fac profituri cu acele terenuri fără să mai aibă niciun fel de drept legal, hotărârile de Consiliu inițiale fiind expirate! Din păcate, singurul lucru pe care îl mai pot face este să depun o plângere la Parchet împotriva unui adevărat grup organizat pus pe fraudarea banului public!

P.S. consilierii USR au motivat, după ședința de ieri, că nu au înțeles despre ce este vorba fiind prea puțin timp de studiu al proiectului.' ’

De asemenea, acesta nu s-a oprit doar aici, în cadrul ședinței dl. viceprimar ne-a amenințat spunându-ne că o să ne facă plângere penală pentru că nu toți au votat, așa cum ar fi vrut domnia sa, fiind 14 abțineri. Considerăm că acesta este un abuz din partea domnului viceprimar care , prin constrângere, încearcă sa ne impună să votăm punctele la care are un interes personal. Este demn de luat în considerare și faptul că aceste amenințări fac parte din comportamentul uzual al domnului viceprimar care, de fiecare dată când nu obține ce dorește, ne amenință. Pentru că nu este prima oara când are un astfel de comportament ;ii solicitam D-lui Dan Cristian Popescu demisia de onoare din funcția de viceprimar, întrucât ședințele consiliului nu pot avea loc sub amenințări si in acest climat pe care il patronează.

P.S. O alta diversiune marca viceprimar Dl. CRISTIAN POPESCU a fost cuprinsa in punctul nr.7 al aceleiași ședințe de consiliu, unde semnând referatul ce a stat la baza formulării respectivului punct, a susținut asocierea Sectorului 2 cu FUNDAȚIA „FREEDOM HOUSE ING”. Ulterior aprobării respectivului punct, ca urmare a controlului votului majoritar de către Dl.viceprimar, Ziarul National din data de 18.04.2018 publica articolul intitulat ,,SOROS plătit de P.S.D.”unde PSD-ul este acuzat de relații oculte cu respectiva Fundație, cităm:,, o asociere halucinanta in urma căreia subalternii edilului pesedist MIHAI TOADER vor lua lecții de anticorupție de la sorosistii CRISTINEI GUSETH” - menționam ca grupul de consilieri P.S.D. nu a votat acest punct.”

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: întrebarea ar fi dacă a făcut sau nu plângerea, domnul Viceprimar?

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Mulțumim domnul consilier! înainte de a intra în ordinea de zi, vreau să vă supun aprobării proiectele care au venit la suplimentare pe ordinea de zi! Sunt proiectele de la numerele 59, 60, 61, 62. V-aș ruga tare mult să deschidem votul și să băgăm suplimentarea ordinei de zi cu cele patru proiecte și apoi votăm ordinea de zi inclusiv cu cele patru. Mulțumesc!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Mă scuzați doamna președinte, Executivul scoate de pe ordinea de zi proiectul numărul 55 și-l vom analiza într-o ședință următoare.

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Doamna Președinte, aș avea și eu o rugăminte: stând de vorbă cu mai mulți oameni care urmăresc ședințele noastre de consiliu și sunt interesați de ce se discută aici și pentru că anumite probleme le discutăm la interpelări, acestea fiind la sfârșit, o parte dintre directorii care sunt prezenți de obicei la ședință, din varii motive, pe care le înțelegem, nu pot sta până la sfârșitul ședinței, iar întrebările noastre rămân fără răspuns. Poate putem, de comun acord cu toți colegii, ca într-un minut fiecare, să spună întrebările pe care le are, fără comentarii, la începutul ședinței, astfel încât directorii care sunt vizați, să poată să răspundă. Astfel cetățenii nu mai sunt nevoiți să stea trei ore pe internet, în cazul în care sunt interesați de o anumitză problemă, ca să vadă tot ce se discută. Dacă le spunem de la început, văd și dânșii ce se întâmplă. Deci dacă sunteți de acord să facem interpelările cinci minute la începutul ședinței.

8    1 Mzatx

spre neschitnbare,

SECRETAR,

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Domnul consilier, dumneavoastră vreți să punem interpelări la primul punct pe ordinea de zi?

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Da, dacă s-ar putea, da!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: O să supun aprobării Consiliului Local. Vă rog domnul consilier Mihăilă!

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Acum două ședințe am cerut direcțiilor din subordinea Consiliului Local niște rapoarte! Nici până-n ziua de azi consilierii nu le-au primit....rapoartele de activitate!!!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Ați cerut domnilor directori din direcții ?

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: înțeleg că ați lucrat prea mult și nu ați avut timp! în ședința cu bugetul am cerut aceste rapoarte!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: N-am hotărât să facem interpelările prima dată! Cred că ședința de consiliu este pentru a discuta punctele de pe ordinea de zi în primul rând. Sunt de acord că sunt probleme, dar pot fi făcute solicitări și în scris .. ..pentru a obține răspuns!

Domnul consilier local Militam Marian Cătălin: Ne refeream strict la oamenii care se uită la ședință! Nimeni nu are răbdarea de a sta trei ore. Sunt oameni care au sugerat asta și ne-au solicitat, iar noi adresăm această rugăminte Consiliului Local Sector 2....Dacă e nevoie de vot, haideți să votăm!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Vă spuneam punctul meu de vedere înainte să mă întrerupeți: ne întrunim pentru punctele de pe ordinea de zi, care sunt cel puțin la fel de importante ca și interpelările, care se pot face în scris. Daca vrem să ne auzim și să fim filmați în scop electoral sigur, poate fi făcut și la finalul ședinței! Principal la ședințe este să discutăm punctele de pe ordinea de zi care fac să funcționeze primăria, mulțumesc mult!

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: Rugămintea noastră este să supunem la vot propunerea!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Domnul consilier Șerpescu, dumneavoastră ați propus ca primul punct pe ordinea de zi să fie interpelări, da? Care a fost motivul?

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: .....la ultima ședință, colegul a spus că

a pus o întrebare și directorul în măsuță să răspundă nu mai era în sală!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Iertați-mă domnul coleg, dar părerea mea este că domnii directori pot sta la o ședință de Consiliu Local o dată pe lună ! Mulțumesc!

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Exemplul cel mai clar e cererea mea care nu a fost auzită, cred că din acest motiv nu am primit rapoartele respective!

Doamna consilier local Neagu Anda Cristina: Doamna președinte, dacă îmi permiteți, la ultima sau penultima ședință, aproape că am strigat colegilor să se oprească, să se așeze la locuri, pentru că nu se terminase ședința! Mai mult de atât n-am ce să vă spun!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Mulțumesc!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Dar ședințele sunt publice și sunt filmate! Deci există și dovada!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Să intrăm în aprobarea ordinei de zi cu completarea suplimentară a celor șase proiecte, deci avem în total 64 de proiecte, cu scoaterea proiectului 55 de către executiv. Vă rog să trecem la vot!

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: Ce se întâmplă cu propunerea domnului Șerpescu, vă rog frumos? Completăm pe ordinea de zi și cu acest punct, sau nu!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă îmi permiteți, puteți solicita suplimentarea ordinei de zi cu capitolul interpelări.

VIZAT \ spre neschimbare,

SECRETAR,

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Trebuie o suplimentare, degeaba votăm. V-am întrebat, doriți ca interpelările să fie primul punct pe ordinea de zi, de acum încolo, de la ședința următoare?

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: Normal ar fi de acum! Solicitarea noastră este suplimentarea ordinei de zi, de azi!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Haideți că avem o ordine de zi destul de lungă, s-o votăm și să vedem dacă suplimentăm de la ședința viitoare! Vă supun la vot propunerea domnului consilier Șerpescu! Cine este pentru propunerea domnului Cătălin Șerpescu, ca primul punct pe ordinea de zi să fie interpelări?

Se supune la vot propunerea domnului consilier local Șerpescu Cătălin Constantin și aprobată de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -14, NU - 6, ABȚ - 5, NU VOTEAZĂ -1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Popescu Lenuța, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Oprea Dumitru

ABȚINERE: Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Costache Jean, Radu Gheorghe, Stanciu Ion

NU VOTEAZĂ: Bughiu Iolanda Luminița

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Dragi colegi, propunerea domnului Cătălin Șerpescu a fost validată. Vă propun suplimentarea ordinei de zi cu cele 6 proiecte, Vă rog!

Se supune la vot Completarea la Ordinea de zi nr. 1764/25.04.2018 și aprobată de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 26, NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZA - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Vă supun aprobarea ordinei de zi, în totalitate! Vă rog să votați!

Se supune la vot Ordinea de zi nr. 1730/20.04.2018 cu completări, și aprobată de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 26, NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra,

Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: S-a înțeles cumva greșit! Noi nu putem vota ordinea de zi decât pentru azi! La fiecare ședință va trebui să propuneți, de fiecare dată, să se voteze (n.r. ca primul punct pe ordinea de zi să fie interpelări) ! Nu putem vota sine die să fie primul punct!

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: O să propunem la R.O.F.ul Consiliului să se amendeze chestia asta!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nici măcar! Ordinea de zi se votează la fiecare ședință, ar fi frumos să votăm așa ceva care să fie de-a pururi, dar nu merge! ...Ca să se înțeleagă și în sală!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Rugăm atunci Executivul când face ordinea de zi pentru viitoarea ședință a Consiliului Local, să pună interpelări la primul punct.....Nu propunem noi ordinea de zi ci domnul primar!.... Deci mai analizăm!

Este prezentat punctul nr.l, Aprobarea Procesului — verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 20.02.2018.

Doamna consilier local Popescu lenuța, președinte de ședință: Supun la vot aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, din data de 20.02.2018. Vă rog să votați!

Se supune la vot Procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 20.03.2018 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU - 0, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.2, Proiectul de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier local

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: V-aș propune să votăm punctul 2 de pe ordinea de zi în ceea ce privește validarea unui nou consilier, apoi să trecem la interpelări, în timp ce noi, comisia de validare analizăm dosarul.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia de validare trebuie să se retragă și să întocmească procesul verbal de validare.

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Proces Verbal care va fi adus la cunoștința membrilor Consiliului Local..

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Doamna președinte, comisia de validare merge să-și vadă de treabă și noi intrăm în interpelări.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Dar cine rămâne președinte de ședință dacă dumneavoastră vă întruniți în comisie?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă îmi permiteți, a fost amenajat spațiul în care să se retragă comisia de validare pentru a verifica documentele și a completa procesul verbal.....De data asta ne-am pregătit și este tipizat! Doar îl semnează.

Rundă de interpelări:

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Pentru D.G.A.S.P.C Sector 2, domnule director, în atenția administrației, avem oameni care ne întreabă ce se întâmplă cu cluburile de pensionari?... li s-a spus că vor fi desființate,... că vor dispărea! Rugămintea e să ne spuneți și nouă, rămân, se mai întâmplă ceva cu ele, se transformă în altceva? Al doilea lucru, ni s-a cerut să se revină cum erau înainte, când aceste centre erau dotate cu ziare. Lumea își dorește să meargă să se întâlnească, să fie dotate cu ziarele respective, să poată să le citească, aceste ziare nu au o valoare extraordinară!....Eu am rămas șocat! Lucrul ăsta a venit de la oameni care reprezentau anumite O.N.G.-uri care spuneau „domnule, în cluburile alea era bine se întâlnești omul, stă de vorbă!”. Atât am vrut să spun!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Domnul consilier, apropo de ziare, vă aducem noi cu marc plăcere, de la doamna Firea, ziare cu București!

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Nu, nu, nu, nu noi! Să fie duse la cluburile respective.

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Vă dau cu cea mai mare plăcere!

Domnul Răzvan Ionuț Cirică, Director General D.G.A.S.P.C. Sector 2: O să fac toate demersurile ca să bugetăm și să avem din nou ziare la cele două cluburi!

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Și ultimul punct, domnule Dobrilă ( n.r. Directorul general al Poliției Locale Sector 2 )am o rugăminte:, vin mame cu copii, persoane invalide care ne spun că pe trotuare nu se poate circula, știm că e o problemă cu locurilor de parcare, dar efectiv poate facem o campanie prin care să-i avertizăm, fără amendă, fără nimic, pe șoferi, să lase acel metru, care este dat prin lege, atunci când parchează mașinile pe trotuar, să respecte aveastă regulă. Sunt foarte multe străzi unde nu se poate circula pe trotuare. Oamenii efectiv circulă pe stradă! Trotuarele sunt foarte înguste. Dacă putem face ceva în sprijinul lor!

Domnul Aurel Dobrilă, Director General Poliția Locală: Am înțeles întrebarea dumneavoastră și vom lua măsuri în limita legii, având în vedere că de la 20 mai anul trecut, competențele de identificare a persoanelor proprietare de mașini au fost obstrucționată de înalta Curte de Casație și Justiție. în limita în care noi găsim proprietarul, noi am început această campanie, întâi o să vedeți că apar foarte multe somații pe parbrizele mașinilor, în sensul să respecte și să înțeleagă legeaîAcolo unde putem sancționa, vom sancționa fără nici o problemă!

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Nu sancționați, dar măcar cum ați spus dumneavoastră!

Domnul Aurel Dobrilă, Director General Poliția Locală: Unde putem și se încalcă legea, sigur și sancționăm!

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Bine, vă mulțumesc mult!

Domnul consilier local Costache Jean: Dacă-mi permiteți! Am o propunere, dacă se poate, bineînțeles cu un proiect bine analizat, pentru a face parcări în cartierul Vatra Luminoasă și peste tot unde există case. în dreptul casei, fiecare să aibă parcarea lui plătită. Eu zic că e necesar datorită faptului că la un moment dat ajungi acasă și nu mai găsești loc unde să-ți lași mașina în fața casei. Pentru cei care stau la blocuri au parcările lor de reședință, pentru cei care stau la case, nu există lucrul ăsta....am fost în teritoriu și să știți că majoritatea cetățenilor doresc acest lucru! Vor să plătească acea parcare! Cu un aviz de la circulație, e studiată problema! Nu ne trebuie avizul Consiliului General al Municipiului București, ne trebuie doar un aviz de lacirculație!

Domnul Cioabă Dănuț Alexandru, Director General A.D.P. Sector 2: Nu se dă acceptul și nu seavizează locurile de parcare pe trotuar! Străzile la care faceți referire sunt străzi înguste, cu sens unic! Cunosc foarte bine situația!

Domnul consilier local Costache Jean: Nu pe trotuar!

VIZAT \ spre neschimbare,

SECRETAR,

Domnul Cioabă Dănuț Alexandru, Director General A.D.P. Sector 2: înțeleg ce spuneți! pe carosabil nici nu se pune problema! Pe carosabil nu se poate pune problema parcajului, pentru că dacă ar parca fiecare cum spuneți dumneavoastră, faceți socoteala la 5-6 m carosabilul la străzile cu sens unic, socotiți lățimea și garda lăsată vizavi de rigolă, de bordură, de-o parte și de alta, scădeți lățimea mașinii și o să vedeți că nu mai este loc. Se circulă cu mașini de gabarit de 2,2m! ăsta este singurul motiv, nu că nu vrem noi! Noi ne-am dori să încasăm acești bani, ne-am dori să fluidizăm, dacă vreți, accesul către locuințe, dar nu se poate!

Domnul consilier local Costache Jean: Dar sunt străzi la care se poate!

Domnul Cioabă Dănuț Alexandru, Director General A.D.P. Sector 2: Sunt străzi la care lățimea este mai mare de 6 m și rămân 4 m, dar acelea trebuie transformate în străzi cu sens unic! Nu știu dacă ați observat dar ce există în sistemul rectangular din Vatra Luminoasă, sunt străzi înguste.

Domnul consilier local Costache Jean: Da, dar majoritatea străzilor din Vatra Luminoasă au sens unic!

Domnul Cioabă Dănuț Alexandru, Director General A.D.P. Sector 2: Reluăm discuția! Au lățimea mai mică de 6 m, asta este situația!

Domnul consilier local Costache Jean: Am înțeles domnul director! Mulțumesc mult de tot!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: S-au terminat interpelările?

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Nu s-au terminat! Am și eu o interpelare!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Poftim domnul coleg!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Interpelare pentru domnul Primar! Domnul Primar, la ședința anterioară domnul director Drug, la întrebarea referitoare la Caietul de Sarcini și pentru licitația pentru gunoi, pentru Supercom, trebuia să fie gata Caietul de sarcini pe 15 februarie. Dânsul ne-a răspuns că până la sfârșitul lunii o să primim situația. Suntem la sfârșitul lunii aprilie, n-am primit nimic, vă întreb de câte luni este nevoie pentru a se face acest Caiet de Sarcini pentru licitație și dacă aveți în intenție o mică penalitate pentru domnul Drug, care ne promite de fiecare dată și se termină și nu se respectă!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Vă referiți la licitația pentru delegarea de gestiune pentru serviciul de salubrizare. în luna decembrie a fost promulgat programul național de gestiune a deșeurilor, a fost solicitat către consultant, cel care face serviciul pentru Caietul de Sarcini și documentația de licitație, să completeze acest Caiet de Sarcini

cu anumite prevederi care sunt noi, respectiv din luna decembrie.....la ședința trecută nu am fost!

Referitor la celelalte aspecte pe care le-ați semnalat, v-au fost transmise în format electronic, în format scris, răspunsurile pe care le-ați solicitat împreună cu documentele aferente! Probabil astăzi v-au fost transmise la cabinet consilieri!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnul Primar, îmi cer scuze, eu am precizat că la ședința anterioară domnul Drug n-a răspuns, deci dumneavoastră precizați de un ordin venit în luna decembrie. Dânsul luna trecută ne-a spus că până la sfârșitul lunii vom primi informațiile solicitate!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: între timp a mai avut loc o întâlnire cu consultantul extern, la care a participat Domnul Viceprimar și s-a stabilit de comun acord introducerea în acord a anumitor prevederi care sunt relativ noi.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Și nu ar fi normal să fim și noi informați, pentru că noi am aprobat în octombrie sau noiembrie, un proiect unde este stabilit un calendar și primul termen era de 15 februarie! Nu ar fi normal să fim și noi informați când apar aceste modificări? Vă întreb!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ați fost informat!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Eu am primit un material acum, înainte de ședință am semnat că l-am primit. Nici n-am citit ce scrie în el!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Bine, citiți-1 si după, îl discutăm!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: V-am pus o altă întrebare: n-ar fi fost normal să fim informați de aceste modificări?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Care modificări?

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Repet întrebarea: domnul Drug ...Dumneavoastră ați spus că au intervenit niște modificări de la consultanți.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dar care este problema? Că v-a spus domnul Drug că va fi finalizat pe 30. Poftim, nu a fost finalizat pe 30! Este vreo problemă?

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Este o problemă din punctul meu de vedere, că trebuie să fim informați! Din punctul meu de vedere este o problemă! Când dânsul ne promite că ne anunță ceva.....ca să nu mai facem interpelări inutile!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnul director ( n.r. Domnul Drug Comeliu - director executiv al DSP), să ne informați în permanență ce se face! .... pe de altă parte vi s-au transmis foarte, foarte multe răspunsuri la solicitările pe care le-ați făcut de-a lungul timpului și de multe ori ați revenit cu aceleași solicitări, după ce ați primit răspunsurile! Faptul că vă convine sau nu răspunsul respectiv, este cu totul și cu totul altă problemă, dar răspunsurile, dumneavoastră le primiți! Și sunteți informat!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnul Primar, revin cu întrebări pentru că nu primesc răspuns la solicitări! Ăsta e motivul pentru care revin! Și ca să nu mai avem aceste discuții inutile aici, nu ar fi normal să ne întâlnim în Comisie să discutăm aceste lucruri? Eu vă întreb!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Cum v-ați întâlnit cu ceilalți consilieri!!?

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Cum ne-am întâlnit la R.O.F. domnul Alexandru!!?

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Mulțumim domnul coleg! Vreau să dau citire procesului verbal al comisiei de validare! ,, Astăzi 26.04.2016, Comisia de Validare aleasă de Consiliul Local al Sectorului 2, al Municipiului București, în ședința de constituire din data de 23.06.2016, a examinat în conformitate cu prevederile art.33 din Legea Administrației Publice Locale 215/2011 republicată, cu modificările și completările ulterioare, legalitatea validării unui consilier local, Comisia constată că au fost respectate dispozițiile legale și că nu sunt cazuri de incompatibilitate, fapt pentru care a hotărât să propună validarea mandatului de consilier al doamnei Constantin Angela, drept care am încheiat procesul verbal ” , semnat de președinte, secretar si cei trei membrii ai comisiei. Mulțumesc! Vă rog doamna viitor consilier să depuneți jurământul!

Doamna Constantin Angela : „ Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună -credin(ă, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Sectorului 2 al Municipiului București. Așa să-mi ajute Dumnezeu! ”

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Mulțumim doamna consilier!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Doamna Președinte, îmi mai permiteți o scurtă interpelare pentru doamna Niță?

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Vă rog domnul consilier!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Doamna Niță, avem un proiect depus în luna ianuarie legat de locurile de joacă. Care e situația lui? N-am primit nici un răspuns de la dumneavoastră! Suntem în luna aprilie!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: La nivelul lunii martie v-am informat că s-au solicitat în vederea finalizării acestui proiect, rapoarte de specialitate de la A.D.P.S.2, în principal, pentru faptul că viza sistematizarea locurilor de joacă, precum și crearea unora noi, raport de specialitate care a fost înaintat, pe data de 21.03.2018. Ulterior, proiectul a fost transmis spre verificare, la mine ca Secretar, constatând numeroase probleme, aș spune, care l-ar fi făcut inaplicabil, în forma transmisă, motiv pentru care a fost retumat și arăt una dintre principalele probleme: nu au fost corect identificate cadastral și amplasamentele parcurilor nou propuse, la Serviciul Urbanism fiind întocmit un vast raport de specialitate, constatându-se că

spre neschimbare» SECRETAR,

unele amplasamente se regăseau pe niște străzi.... acum s-a finalizat acea identificare a amplasamentelor, vi s-a și transmis, cred, într-un exemplar, doamnei Neagu și către Poliția Locală, dat fiind că acel proiect de hotărâre viza și un suport din partea Poliției Locale pentru paza zilnică a acestor locuri dejoacă, de către un polițist local, urmând să-și comunice disponibilitatea. Un aspect care mi-a atras atenția a fost că pe lângă anexele ce reflectau oarecum modelul de la Sectorul 1, dumneavoastră ați introdus un regulament de utilizare a locurilor de joacă, în care s-au propus contravenții și sancțiuni cu amenzi de la 500 la 1 000 lei, pentru orice copil care e mai grăsuț de 54 kg și intră în parc, sau pentru cei care folosesc în mod nefiresc locurile dejoacă sau se dau cu capul în jos pe tobogan!!!....acest regulament a fost preluat ca atare de către Administrația Domeniului Public, e-adevărat, au mai aplicat aplicat un chenar și un pomișor, însă s-au menținut aceleași reglementări și contravenții nefirești!!! Prin urmare, l-am retransmis spre studiu, tocmai pentru a elimina aceste inadventențe, pentru că repet, Consiliul Local poate stabili contravenții, numai în domenii vizând salubrizarea parcurilor, școlilor, locurilor dejoacă și altele. în prezent așteptăm un raport de specialitate întocmit în conformitate cu normele de tehnică legislative, în sensul că acesta trebuie să reflecte și să susțină oportunitatea promovării acestui proiect. Imediat ce acestea vor fi finalizate vom introduce acest proiect pe ordinea de zi. Vă mulțumesc!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Fiind vorba de un proiect de tip normativ, dacă tot s-a întârziat, aveți în vedere să-l punem în dezbatere publică?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Desigur, în momentul în care va fi semnat, va fi pus în dezbatere publică!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Haideți să începem ședința! vă rog, punctul doi de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier local, Comisia juridică, vă rog:

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Aviz favorabil!

Se supune la vot punctul nr.2, Proiectul de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier local, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU - 0, ABȚ- 6, NU VOTEAZĂ - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Boblea Ion, Mihăilă Dumitru Cătălin, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

NU VOTEAZĂ:-

Conform declarației înregistrată la Cabinet Secretar sub nr.l819/26.04.2018, consilierul nou validat și-a exercitat dreptul de vot începând cu punctul 3 de pe ordinea de zi, după validarea mandatului.

Este prezentat punctul nr.3, Proiectul de hotărâre pentru împuternicirea de către Consiliul General al Municipiului București a Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, să înființeze Centrul de Sănătate Multifuncțional “Ion Creangă” - unitate sanitară cu personalitate juridică;

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Comisia Socială, Comisia Juridică?

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Comisia socială, aviz pozitiv!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Comisia Juridică, aviz favorabil!

Se supune la vot punctul nr.3, Proiectul de hotărâre pentru împuternicirea de către Consiliul General al Municipiului București a Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, să înființeze Centrul de Sănătate Multifuncțional “Ion Creangă’’ - unitate sanitară cu personalitate juridică, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU -1, ABȚ - 1, NU VOTEAZA - O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Militam Marian Cătălin ABȚINERE: Șerpescu Cătălin Constantin NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.4, Proiectul de hotărâre privind transmiterea imobilului corp C5 situat în str. Olari nr. 15, fost nr. 11-13, Sector 2, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia Buget, aviz favorabil!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Comisia Urbanis, aviz favorabil!

Domnul consilier local Iliescu Constantin CristinekComisia Juridică, aviz favorabil!

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Comisia socială, aviz favorabil!

Se supune la vot punctul nr.4, Proiectul de hotărâre privind transmiterea imobilului corp C5 situat în str. Olari nr. 15, fost nr. 11-13, Sector 2, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum.DA — 25, NU - 1, ABȚ - 1, NU VOTEAZĂ-0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Militam Marian Cătălin ABȚINERE: Șerpescu Cătălin Constantin NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.5, Proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă protejată în centrele rezidențiale pentm adulți cu dizabilități din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, pentm anul 2018;

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia Buget, aviz favorabil!

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Comisia socială, aviz favorabil!

Se supune la vot punctul nr.5, Proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă protejată în centrele rezidențiale pentru adulți cu dizabilități din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, pentru anul 2018, și

aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - 1, ABȚ - 7, NU VOTEAZĂ-1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Militaru Marian Cătălin,

ABȚINERE: Șerpescu Cătălin Constantin NU VOTEAZĂ: Mihăilă Dumitru Cătălin

Este prezentat punctul nr.6, Proiectul de hotărâre privind transmiterea unor părți din imobilul situat în Șos. Pantelimon nr. 301, Sector 2 și terenul aferent acestora, din administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, în administrarea Centrului Cultural „Mihai Eminescu” aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Avem amendamentul Executivului înregistrat la Cabinet Secretar sub nr. 1776/26.04.2018

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu:Doamna Președinte mai am și eu un amendament după, vă rog frumos! Sau dacă doriți să-l citesc acum....

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Nu! Vă rog tare mult să trecem la vot cu amendamentul respectiv! Deci se va citi ” transmiterea corpului C8” ! îl aveți pe masă, da? Doamna Secretar spune că se rectifică și raportul de specialitate, într-adevăr! îl are toată lumea pe masă! Vă rog să trecem la vot!

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Vă rog frumos, am o întrebare!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Mai avem de depus un amendament, doamna președinte! Vreau și eu să-l citesc!

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin:întâi se votează amendamentul care a fost, după care propunerea domnului Feroiu!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Bine, cum doriți dumneavoastră, am înțeles. Votăm amendamentul, să clarificăm! Asta este! Acum votăm doar amendamentul de la acest proiect.

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Eroare materială, de fapt este! Vă rog să votăm amendamentul!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Corpul C8 este tot corpul din dreapta, da?

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Da!

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Aș avea o întrebare la acest proiect!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Atenție, acest amendament și acest punct este de patrimoniu! E cu 18 voturi, deci contează fiecare vot! Dacă un aparat nu funcționează, este foarte important!

Domnul consilier local Costache Jean: Domnul Ifrim , haideți să reglăm cu aparatul, vă rog frumos!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Dar al cui aparat nu funcționează? Acum de ce funcționează?

Se supune la vot Amendamentul Executivului nr. 1776/26.04.2018 la punctul nr.6, Proiectul de hotărâre privind transmiterea unor părți din imobilul situat în Șos. Pantelimon nr. 301, Sector 2 și terenul aferent acestora, din administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, în administrarea Centrului Cultural,, Mihai Eminescu” aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București”, și

aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - 2, ABȚ - O, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Bugner Antoneta Gcorgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Alexandru Adrian

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Mai întâi amendamentul meu și după care proiectul. Mulțumesc!

Domnul Răzvan Ionuț Cirică, Director General D.G.A.S.P.C. Sector 2: Eu pot să vă spun doar că am în corpul din stânga posibilitatea să relocalizez cele două servicii în partea din spate. Decizia aparține Consiliului Local, dar eu vă spun că am unde să pun.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu, această decizie nu aparține Consiliului Local, aparține Direcției Generale de Protecție Socială. Nu stabilește Consiliul Local funcționalitatea și modul de organizare a serviciilor! Astea pot să sufere modificări și schimbări permanente, avem foarte, foarte multe probleme din punctul acesta de vedere, deci este caduc acest amendament.

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Doamna Președinte, aveam o întrebare! Adică votăm amendamentul!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Deci îl mai supunem la vot?

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Obligatoriu! Fiind un amendament citit, sunteți obligată să-l supuneți. Mulțumesc!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Doamna Popescu, pe scurt, ca să înțelegeți: Comisia pentru Evaluarea Persoanelor cu Handicap să fie în primul sediu, pentru că este cel mai aproape de intrare, oamenii aceia mulți sunt în căruciore, sunt cu aparținători, acolo este parcarea, se poate ajunge foarte ușor. Au fost foarte multe plângeri că se intră prin două trei alei, mai multe uși, ar fi cea mai ergonomică variantă pentru cei cu handicap. Sigur, acum și DGASPC -ul trebuie să fie de acord! Eu cred că este un lucru bun pentru persoanele cu handicap care vin la comisii.

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Mulțumesc! Vă supun la vot amendamentul colegului nostru, domnul consilier Silviu Feroiu.

Se supune la vot Amendamentul nr.1798/26.04.2018 formulat de domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu la punctul nr.6, proiectul de hotărâre privind transmiterea unor părți din imobilul situat în Șos. Pantelimon nr. 301, Sector 2 și terenul aferent acestora, din administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, în administrarea Centrului Cultural,,Mihai Eminescu” aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București”, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -19, NU - 3, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Popescu Lenuța

ABȚINERE: Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Mihăilă Dumitru Cătălin, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

NU VOTEAZĂ: -

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Mulțumesc! Supun la vot întregul proiect de hotărâre cu tot cu amendamente.

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: Avem și noi o întrebare, am solicitat dreptul. Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: îmi cer scuze, aveam o întrebare: voiam

să o întreb pe doamna Paninopol câți angajați are la Centrul Eminescu? pentru că din ce informații avem noi, are Centrul din Calderon, are Teatrul de vară și acum văd că solicită și acest spațiu. Din informațiile noastre, nu știu dacă spun corect, sunt 37 de angajați, 38...!

Doamna Paninopol Nicoleta, Director Centrul Cultural “Mihai Eminescu” : 32 de salariați. Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Data trecută, la ședința trecută rămăsese

ca dumneavoastră să veniți să ne spuneți ce anume doriți să faceți aici.

Doamna Paninopol Nicoleta, Director Centrul Cultural “Mihai Eminescu” : Acolo se vor

desfășura activități în conformitate cu sălile existente. Adică sunt două săli de dans.....

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: E o chestie foarte vagă, nu vă supărați! Doamna Paninopol Nicoleta, Director Centrul Cultural “Mihai Eminescu” : Se vor desfășura

cursuri. în principal cursuri pentru copii și pentru adulți. Sunt două săli de dans, clar acolo se vor desfășura cursuri de dans, sunt săli de fitness, sunt săli de curs, acolo se vor desfășura cursuri.

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Desfășurate de cine pentru cine?

Doamna Paninopol Nicoleta, Director Centrul Cultural “Mihai Eminescu”: Noi le vom

desfășura pentru copii și pentru cetățenii sectorului 2,

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Mulțumesc! Vă supun la vot

proiectul numărul 6 cu amendamentul domnului consilier Silviu Feroiu !

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Mă scuzați, am și eu o întrebare! Dacă nu

se vine la Comisii, întrebăm în ședință! Doamnă, sunt contra cost sau nu? înainte erau gratuit, asta e întrebarea! Centrul social le făcea gratuit, acum cum vor fî? Cetățenii vor plăti, da sau nu?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București:Cursurile vor fi făcute gratuit.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Pentru toată lumea sau nu?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Pentru

toți doritorii!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Doamna Președinte, au trecut amendamentele dar nu ne-ați spus procentajul la aceste amendamente!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință:Am spus că au trecut pentru că erau cu două treimi și au trecut, domnul consilier!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Cred că la al doilea amendament au fost

14 voturi pentru!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: La care amendament?

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Al domnului Feroiu!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Nu, al domnului Feroiu a avut

18!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Nu!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Sau 19, scuzați vă rog!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Vă rog frumos să votăm în totalitate, să nu mai

întrerupem ședința și așa este lungă!

Se supune la vot punctul nr.6, Proiectul de hotărâre privind transmiterea unor părți din imobilul situat în Șos. Pantelimon nr. 301, Sector 2 și terenul aferent acestora, din administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, în administrarea Centrului Cultural,,Mihai Eminescu" aflat sub autoritatea Consiliului

Local al Sectorului 2 al Municipiului București, cu amendamente, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU- 2, ABȚ- O, NU VOTEAZA - 3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin,

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Pușcașu Marian, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

Este prezentat punctul nr. 7, Proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Oborul Vechi;

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Avem un amendament: „Titlul proiectului de hotărâre înscris la punctul numărul 7 de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 2 din data de 26.04.2018, se va citi astfel „Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Oborul Vechi

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia de buget, aviz favorabil!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Doamna Președinte, am și eu o întrebare pentru domnul Primar: la proiect, în anexă, este o adresă din luna ianuarie, din 2 ianuarie: domnului Toader Mugur Mihail, domnului Primar, distinșilor membrii ai Consiliului Local. Este o adresă de care noi aflăm abia acum trei zile! De ce nu am primit această adresă? Este vorba de o solicitare din partea domnului protopop Ion Popescu. De ce nu primim și noi această adresă și află acum, cu trei zile înainte de ședință?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu e neapărat nevoie! A fost adresa la mine, am dat-o la serviciul de specialitate, serviciul de specialitate a propus în bugetul local al sectorului 2, a fost aprobat în bugetul local al sectorului 2 cu alocări financiare și a avut ca anexă solicitările care sunt mult mai mari decât am alocat noi, au fost pentru fiecare parohie în parte!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnule Primar, n-ați înțeles întrebarea! De ce n-am primit această adresă? Este către consilierii Consiliului Local!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu am mai făcut o copie și nu v-am trimis! Scuzați! Data viitoare o să vă trimit!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnule Primar, nouă ni se trimit niște adrese și noi nu le primim! Vi se pare normal? .. ..Doi: în acest proiect nu văd nici un deviz de lucrări! Avem un proiect mai departe, la punctul 14 unde sunt prezentate niște cheltuieli. Aici este făcută o cerere pentru 500 mii de lei și anterior s-au mai cheltuit peste 5 milioane, deci peste un milion de euro s-au

cheltuit pentru un edificiu social al ....... Domnul Primar, nu vi se pare o ironie, noi ca primărie

avem Direcție Socială și avem nevoie ca biserica să vină să construiască un sediu social?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Mare nevoie avem!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Și de ce nu facem noi acest lucru? Avem centru social! De ce nu facem și cheltuim peste un milion de euro?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnul director Drug, analiza dosarului de finanțare!

Domnul Drug Comeliu, Director Executiv Direcția Servicii Publice: în primul rând adresa la care face referire domnul Alexandru a fost trimisă la comisie, este dată cu adresă de înaintare din partea Executivului! Deci adresa a ajuns la Comisia de Buget și am adresa de înaintare!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Când am primit noi această adresă?

Domnul Drug Corneliu, Director Executiv Direcția Servicii Publice: Dacă este de la părintele protopop adresa cu toate obiectivele, a fost dată domnului Jean Costache, am vorbit cu dânsul să o împartă!....Dacă e, dacă nu, vă mai aduc!

20 --

VIZAT \ spre neschirnbar©

SECRETAR,

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Domnul Președinte Costache!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Și ați trimis și partea de deviz, de cheltuieli? Domnul Drug Comeliu, Director Executiv Direcția Servicii Publice: Nu, numai solicitarea

care a fost făcută! Dacă spuneți și partea de deviz, o să atațez și partea de deviz! Nu-i nici o problemă !

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Atunci de ce nu primim și noi un dosar cu cheltuieli? Este de făcut decât o cerere: avem nevoie de 500 mii de lei!

Domnul Drug Comeliu, Director Executiv Direcția Servicii Publice: îmi spuneți cum doriți și vă pun toată documentația la dispoziție dacă așa se hotărăște! Deci până acum am băgat doar partea de finanțare, care s-a băgat în buget!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Dar nu este prima dată când se face această solicitare!

Domnul Drug Comeliu, Director Executiv Direcția Servicii Publice: Domnule consilier, cu cea mai mare plăcere dacă așa discutați și domnul Primar dispune, fără probleme vă pun toată documentația la dispoziție,... toată documentația!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: în plus unii sunt obligați să facă și licitații iar aici se dau bani în baza unei simple cereri?

Domnul Drug Comeliu, Director Executiv Direcția Servicii Publice: Nu e pe baza unei simple cereri!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Ba da, asta conține proiectul!

Domnul Drug Corneliu, Director Executiv Direcția Servicii Publice: Domnule consilier, este o documentație depusă care a fost aprobată prin bugetul general, a fost anexă la proiectul de buget! Deci toate documentațiile!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnul director, eu sunt de acord că prin buget punem 10 milioane la biserici și 6 milioane la sănătate, dar aici sunt mai multe întrebări: unu, proiectele pe care noi le primim, le aprobăm, nu le vedem. Proiectul cu devizul de cheltuieli. La celelalte proiecte pe reabilitări, în anexe apar niște valori. La biserici nu apar și de data aceasta proiectul conține o anexă, o cerere care la noi nu a ajuns; și doi, se menționează că până acum s-au dat deja 5 milioane, adică peste un milion de euro, la acest așezământ social! Având în vedere că si primăria are direcție socială, este ciudat când apar tot felul de așezăminte sociale.

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Hadeți să trecem că mai avem de votat! Cine n-a votat?

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Grupul U.S.R. se abține !

Se supune la vot punctul nr. 7, Proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Oborul Vechi, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU-5, ABȚ-0, NU VOTEAZĂ - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion,

Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.8, Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 3/2011 privind înființarea la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București a Comisiei locale de ordine publică, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 116/2016;

Domnul consilier local Costache Jean: Dacă îmi permiteți doamnă Președinte, să facem

propunerea.....înlocuirea! Domnul Marius Cosmescu făcea parte din aceea comisie. Propunerea

mea este domnul Radu Gheorghe.

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: în locul domnului Cosmescu! Dacă mai avem și alte propuneri? Deci avem o propunere, domnul Radu Gheorghe! Mai avem și alte propuneri?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Aceste locuri au fost negociate de grupuri!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Vă supun la vot proiectul de hotărâre cu propunerea domnului Costache.....schimbarea să fie domnul consilier.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: îmi cer scuze, n-am fost atent, proiectul are avizul Comisiei Juridice?

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Da! Vă rog să trecem la vot!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Și domnule președinte ( n.r. Iliescu Constantin -președintele Comisiei Juridice), ați fost la comisie?

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: A avut niște probleme de sănătate!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: V-am spus că nu am fost!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Asta mă interesa, dacă ați fost la comisie ieri!

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Domnule Alexandru, vă rog!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Doamna președinte, văd că domnul consilier Alexandru a început să ne tragă la răspundere!

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Domnule Alexandru, vă rugăm să treceți la vot!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Comisia juridică s-a ținut ieri, știu că domnul Iliescu are obiceiul să țină comisia cu 5 minute înainte de ședința ordinară, știu acest lucru!

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Domnul consilier Iliescu a avut o problemă personală de o săptămână de zile!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnul Iliescu a informat că și astăzi s-a ținut comisia juridică a doua oară.

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: A stat cu ceilalți și a studiat, nu s-a ținut a doua oară, a ținut-o ieri domnul Viceprimar, în patru, deci au fost majoritari, au constituit comisia legală, fără nici un fel de problemă, vă rog să votați!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Colega mea nu a participat la nici o întâlnire!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Doamna președinte, vă rog să specificați ce atribuții are domnul consilier să ne tragă la răspundere!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Am impresia că o să îi tăiem microfonul domnului consilier!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Să le găsească prin lege și prin R.O.F.-uri!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Trebuie să se respecte un program al comisiilor!

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Domnilor consilieri, vă rog!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Doamna președinte, vă rog să se consemneze în procesul verbal.......

Doamna consilier local Neagu Anda Cristina: Ați auzit ce s-a spus?

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Atitudinea dumneavoastră, domnule Alexandru, pe care o afișați la fiecare ședință, este a unui om care are frustrări!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Doamna președinte, noi solicităm un program al comisiilor clar care să se respecte, în momentul în care într-o ședință ordinară, președintele comisiei juridice dezinformează că astăzi s-a ținut din nou comisia juridică, eu trebuie să intervin, este obligația mea ca lider de grup să intervin, colega mea membru al acestei comisii juridice, nu a fost nici informată, nici invitată la această a doua comisie juridică, este clar până aici?

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: S-a înțeles greșit!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Vă rog să se menționeze în procesul verbal declarația și să interveniți pentru astfel de intervenții!

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: S-a înțeles greșit, sau a fost o greșeală din partea domnului consilier Iliescu, a spus foarte clar de când a venit la Primărie, a studiat documentele de la comisia juridică și a semnat avizele, astăzi.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Le-a semnat de unul singur, am înțeles eu știu că dânsul așa obișnuiește!

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Erau semnate de ieri, de ceilalți colegi, vă mulțumesc, să depășim această situație!

Se supune la vot punctul nr.8, Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 3/2011 privind înființarea la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București a Comisiei locale de ordine publică, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 116/2016, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU-3, ABȚ- 0, NU VOTEAZA - 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Mihăilă Dumitru Cătălin

Este prezentat punctul nr.9, Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 145/2017 privind aprobarea documentației tehnico -economice faza DALI și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul „Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2 București, strada Olari nr. 19”;

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Domnule consilier nu vă supărați, închidem ședința și rămâneți dumneavoastră să vorbiți!

Doamna consilier local Neagu Anda Cristina: îmi cer scuze, când colegii din stânga mea fac în permanență, interpelări peste ce spunem noi, nu consemnați? Nu anunțați, nu faceți observații că sunteți președinte de ședință?

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Eu am venit foarte clar și am spus, ați înțeles greșit de la domnul consilier Iliescu, eu v-am spus ce s-a întâmplat astăzi, când a venit domnul consilier. Săptămâna trecută, în această săptămână, a avut niște probleme

personale..... dacă nici peste acest lucru nu puteți să treceți, asta înseamnă că nu mai suntem

oameni!

Doamna consilier local Neagu Anda Cristina: Eu acum vorbesc de ceea ce faceți dumneavoastră! Când colegii dumneavoastră intră peste noi, nu consemnați!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Doamna președinte, acesta este un obicei, când eu am probleme personale și nu vin la comisie, nu mai semnez avizele după,.....așa este normal!

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Domnule consilier am și spus, le-a studiat astăzi....

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Așa este obișnuit, de 15 ani, știu că nu se țin comisiile, dar dânsul le semnează când vrea!

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Dacă a semnat își asumă semnătura!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Trebuia să le semneze la comisie, când s-a terminat comisia nu mai are dreptul să semneze!

Doamna consilier local Neagu Anda Cristina: Aveți un tupeu fantastic, domnule Iliescu!

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Răspunde pentru semnătura lui, este treaba dumnealui!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Atenție, ca să se înțeleagă, luni a fost comisia juridică și am fost patru consilieri prezenți, domnul consilier Iliescu nu a fost, cel mai bine este să nu semnați avizul chiar dacă sunteți președinte de comisie!

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Vă întrerup domnule

Viceprimar, poate domnul consilier Iliescu a studiat pe site, unde sunt postate toate proiectele.....nu

trebuia să fie neapărat în Primărie ca să studieze proiectul!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Un membru în comisia de specialitate, pe lângă elaborarea avizelor, care revine președintelui pentru consemnarea votului, are ca obligație analizarea proiectelor de hotărâre, domnul consilier Iliescu s-a prezentat și a analizat proiectul de hotărâre, pentru rigurozitate am putea să pună data de 26.04.2018 sub semnătură. în lege se spun: „analizează, se pronunță asupra altor probleme”, deci întrunirea în comisia de specialitate, nu înseamnă numai elaborarea avizelor, ci și diverse alte probleme de natură administrativă care se pot consemna.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Asta voiam să spun, cine semnează ulterior ședinței ar fi bine să pună data pentru a nu se intrerpreta că ați fost prezenți. Ați fost absent la comisia de luni, dar ați semnat avizul ulterior și să puneți data .......Cred că domnul Alexandru a înțeles că ați semnat ca și când ați fi fost prezent.

Domnul consilier local Alexandru Adrian:Va fi plătit pentru această prezență, asta mă interesează, da! Asta mă interesează doamna Niță!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu o să fie plătit!

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Nu vă faceți nici un fel de problemă, domnul consilier Iliescu are 2 prezențe la comisie și va fi plătit!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Doamna Niță, va fi plătit?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu mi s-au comunicat.......

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: va fi plătit!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Doamna președinte, am întrebat-o pe doamna

Niță!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă pe parcursul lunii aprilie nu va fi nici o ședință, sau nu va fi nici o altă ședință, nu o să fie plătiți, nu știu câte comisii au fost, dacă convoacă mâine una o să fie plătiți!

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Dânsul mai face parte și din alte comisii!

Domnul Consilier local Chiricuță Ion: O ultimă întrebare pentru doamna Niță, se acceptă delegarea unui consilier prin alt consilier pentru că avem situația la Comisia de Urbanism la care domnul Zaharia acceptă o delegare din partea domnului Popescu, este legal sau nu, vă rog să îmi răspundeți?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu se deleagă, însă orice consilier poate participa la această comisie.

Domnul Consilier local Chiricuță Ion: Membrii comisiei, dacă se pot delega unul pe altul, să semneze unul în locul altuia?

Domnul consilier local Costache Jean: Doamna Președinte, au fost la început toate întrebările, absolute toate ..., vă rog frumos continuați, avem foarte multe proiecte, vă rog din suflet!

24    vTzâtx.

spre neschimbare, SECRETAR,

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Domnule consilier eu aștept acum votul!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Pentru conformitate, la Comisia de Urbanism, eu nu semnez decât atunci când merg, când nu merg îl rog pe Răzvan să se uite pe proiecte.....

Se supune la vot punctul nr.9, Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 145/2017 privind aprobarea documentației tehnico -economice faza DALI și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul,, Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2 București, strada Olari nr. 19”, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU - 2, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ-0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin ABȚINERE: -NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.10, Proiectul de hotărâre privind solicitarea Consiliului Local al Sectorului 2 adresată Consiliului General al Municipiului București de atribuire a denumirii de „Aleea Piața Obor” arterei rutiere situate între laterala Est a magazinului Bucur Obor și laterala Vest a Primăriei Sectorului 2 al Municipiului București;

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: O întrebare, ce s-a întâmplat cu primul demers în acest sens, am mai solicitat la un moment dat schimbarea denumirii unui parc, știm ceva ce s-a mai întâmplat acolo? A aprobat Primăria Generală, nu a aprobat?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu a fost pus pe ordinea de zi, refuză, au lucruri mai importante!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Mâine am să vă

comunic...... astăzi s-a înregistrat la primărie, (însă foarte târziu, nu am reușit să mai fac și

comunicarea) un punct de vedere din partea P.M.B., Direcția de Cultură prin care informează că au primit un referat negativ din partea forului superior la care au solicitat un punct de vedere, se solicită o reanalizare a acestui demers, în sensul că alterează oarecum poziția Ambasadei

Federației Ruse, în fine că alterează relațiile ......urmează a fi analizate cu mai multă delicatețe din

partea autorităților, prin urmare dacă nu există un aviz din partea acestei Comisii, probabil că nici în Comisia de Schimbare și de Atribuire de Denumiri nu va fi formulat un proiect în vederea supunerii spre avizare. O să vă comuniv acest punct de vedere, îmi pare rău, fiind ocupată cu organizarea acestei ședințe de consiliu, nu am reuțit să multiplic și să comunic consilierilor, punctul de vedere trimis de această Direcție și de la Ministerul de Externe, cred, anexat!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: De la Ministerul de Externe!!!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Au anexat punctul de vedere de la Ministerul de Externe, în spatele adresei transmise către noi prin care ne solicită să reanalizăm această poziție!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Din câte știu eu, Primăria Capitalei nu are competențe în politica externă a României, nici Direcția respectivă, probabil că este un punct de vedere al Ambasadei Federației Ruse la București, care nu ne dă voie să schimbăm numele parcului!

25    -.....

VIZAT*"', spre neschimbare,

SECRETAR,

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu pot să spun cu exactitate, există întradevăr o solicitare de a analiza dacă este sau nu cazul să se mai stăruie în acest proiect, oricum competența de a emite sau nu, în această hotărâre de modificare revine Consiliului General, iar acesta o face în baza unui proiect de hotărâre, iar proiectul va fi elaborat în baza avizelor, dacă nu sunt avizele, nu va fi elaborat, noi așteptăm și vedem cum se va soluționa.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Adică, nu au curajul ca să refuze, dar nici nu vor să fie de accord o să mă uit și eu pe răspunsul lor, mi se pare rușinos ca cei de la Primăria Capitalei să nu pună pe ordinea de zi și să își asume dacă sunt de accord cu schimbarea numelui parcului, sau nu!

Se supune la vot punctul 10, proiectul de hotărâre privind solicitarea Consiliului Local al Sectorului 2 adresată Consiliului General al Municipiului București de atribuire a denumirii de „Aleea Piața Obor” arterei rutiere situate între laterala Est a magazinului Bucur Obor și laterala Vest a Primăriei Sectorului 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU-1, ABȚ-1, NU VOTEAZĂ - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Militaru Marian Cătălin

ABȚINERE: Șerpescu Cătălin Constantin

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.ll, Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 4/2018 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2018-2019;

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia de transparență nu s-a întrunit din cauza cvorumului!

Se supune la vot punctul 11, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 4/2018 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2018 — 2019, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 27, NU-0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.12, Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului

VIZĂT\ spre neschimbqre,

SECRETAR,

de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 195/2017 și prin rectificarea nr. 4202/06.12.2017;

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: La acest proiect avem un amendament, dar amendamentul se referă la o corecție materială de fapt, îl aveți acolo, sunt 3 pagini, nu cred că este cazul să îl mai citesc, este de formă nu de fond.

Amendamentul Executivului la proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la punctul 12:

Art. 1 alin. (1) din proiectul de hotărâre se va citi:

„Art. 1(1) Se aprobă modificarea și completarea Organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 2, conform anexelor nr.l și 2.”

2. Art. 41 - Serviciul Secretariat General, Audiențe (Atribuții) - din anexa nr. 3 la proiectul de hotărâre se va citi:

„Art. 41. Serviciul Secretariat General, Audiențe

Serviciul Secretariat General, Audiențe organizează si asigură activitățile de secretariat pentru managementul de vârf respectiv Primar, Viceprimar și Secretar și gestionează audiențele acestora.

Atribuțiile serviciului sunt următoarele:

a) asigură și organizează activitățile de secretariat pentru managementul de vârf respectiv Primarul, Viceprimarul și Secretarul Sectorului 2:

organizează și gestionează agenda de lucru a Primarului, Viceprimarului și Secretarului Sectorului 2;

- participă la întâlnirile de lucru ale Primarului, Viceprimarului și Secretarului Sectorului 2, după caz, redactează minutele aferente acestora și le comunică părților interesate;

asigură transmiterea lucrărilor repartizate de Primarul, Viceprimarul și Secretarul Sectorului 2 către compartimentele de specialitate spre competentă soluționare; asigură tehnoredactarea lucrărilor dispuse de Primarul, Viceprimarul și Secretarul Sectorului 2;

înregistrează corespondența adresată managementului de vârf, respectiv Primarul, Viceprimarul și Secretarul Sectorului 2;

răspunde de buna organizare a activității de primire/ retransmitere de la/către compartimentele de specialitate, a documentelor ce sunt analizate de Primar, Viceprimar și Secretar, și care, după caz, necesită viza acestora;

asigură soluționarea cererilor privind eliberarea dovezii de întreținere - ajutor pentru persoane nevoiașe - Germania;

b) înregistrează solicitările de înscriere în audiențe la Primar, Viceprimar, Secretar și conducătorii direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și efectuează programările în funcție de disponibilitate;

c) participă la audiențele Primarului, Viceprimarului și Secretarului, consemnează și urmărește soluționarea problemelor reclamate.

3. Art. 42 - Serviciul Registratură, Relații cu Pv/b\\c\i\(Atribuții/Responsabilități) - din anexa nr. 3 la proiectul de hotărâre se va citi:

„ Art. 42 - Serviciul Registratură, Relații cu Publicul Serviciul Registratură, Relații cu Publicul are rolul de a menține o legătură directă și

permanentă cu locuitorii Sectorului 2 și cu problemele din sfera de competență a administrației publice locale și asigură realizarea dreptului constituțional al cetățeanului la petiționare. De asemenea, serviciul oferă telefonic consiliere cu privire la problemele cu care se confruntă locuitorii sectorului 2, preia în mod operativ sesizările telefonice și asigură transmiterea lor spre soluționare către instituțiile competente.

Atribuțiile serviciului sunt următoarele:

V1ZAT\ spre neschimbare,

a)    primește și înregistrează în sistemul INFOCET corespondența depusă direct de petent la Centrul de Relații cu Publicul sau transmisă prin alte mijloace de comunicare, respectiv poștă, fax, e-mail, servicii de curierat și corespondență specială;

b)    înregistrează în sistemul INFOCET corespondența care iese din instituție precum și cea între direcțiile instituției;

c)    vizualizează și verifică circulația documentelor prin aplicația INFOCET;

d)    clasează petițiile anonime și a celor în care nu sunt trecute datele de identificare, conform O.G. 27/2002;

e)    redirecționează petițiile greșit îndreptate către autoritățile sau instituțiile publice care au ca atribuții rezolvarea problemelor sesizate;

f)    oferă informații cetățenilor care se adresează Centrului de Relații cu Publicul;

g)    gestionează procesul de transmitere a corespondenței instituției prin intermediul serviciilor poștale și serviciilor de curierat;

h)    gestionează procesul de primire, înregistrare, soluționare a cererilor și de transmitere a răspunsurilor privind informațiile de interes public.

i)    asigură comunicarea directă cu cetățenii și cu celelalte părți interesate prin fax, e-mail, telefon, poștă și curierat;

j)    organizează și asigură accesul liber la informațiile de interes public, din oficiu sau la cerere;

k)    redirecționează solicitările de informații de interes public ce nu se încadrează în competențele instituției, către instituțiile sau autoritățile competente și informează solicitantul despre aceasta;

l)    identifică și actualizează informațiile de interes public care sunt exceptate de la accesul liber, potrivit legii;

m)    ține evidența răspunsurilor și a chitanțelor remise solicitanților privind plata costurilor de copiere a materialelor solicitate;

n)    realizează organizarea și funcționarea punctului de informare-documentare.

o)

Responsabilități (pentru personalul din structura sa):

1.    verifică conținutul dosarelor (pentru diverse solicitări) la data primirii, la ghișeele din cadrul Centrului de Relații cu Publicul, pentru a conține documentele înscrise în -fluturași, formulare - care sunt disponibile la ghișee sau pe site-ul Primăriei Sectorului 2 și care vor fi reactualizate obligatoriu de către compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 2, ori de câte ori intervin modificări legislative;

2.    întocmește un raport semestrial pe baza căruia instituția va analiza activitatea proprie de soluționare a petițiilor;

3.    întocmește conform prevederilor legislative, un raport anual de activitate privind informațiile de interes public și asigură publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea a IlI-a.

4.    pune la dispoziția cetățenilor informațiile solicitate cu privire la întocmirea și eliberarea documentației de specialitate - avize, acorduri, certificate, autorizații - elaborate de serviciile de specialitate ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2;

5.    are obligația de a actualiza procedurile descrise prin Sistemul de Management al Calității în concordanță cu modificările ce intervin în activitatea serviciului, ca urmare a actelor normative noi, a modificărilor legislative și a îmbunătățirii continue a proceselor;

6.    gestionează riscurile la nivel de serviciu pentru implementarea Sistemului de Control Intern/Managerial, respectiv întocmirea Registrului Riscurilor, cât și actualizarea periodică a acestuia;

7.    transmite către Direcția Sisteme Informatice și Administrare Echipamente, pe hârtie sau pe suport magnetic, informațiile de interes public din sfera proprie de activitate și/sau a noilor modificări ce trebuie aduse, în vederea actualizării în timp util a site-ului Primăriei Sectorului 2;

VIZAT\ spre neschimbare,

8.    gestionează și actualizează informațiile de pe Spațiul Virtual corespunzătoare domeniului de activitate;

9.    contribuie cu propuneri fundamentate la întocmirea Programului de investiții publice la nivelul Sectorului 2;

10.    răspunde de soluționarea la termen și conform cu legislația în vigoare a corespondenței interne și externe adresate compartimentului;

11.    răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum și de păstrarea secretului datelor și al informațiilor cu caracter confidențial deținute sau la care are acces ca urmare a executării atribuțiilor de serviciu;

12.    răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios a îndatoririlor de serviciu; se abține de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituției;

12. răspunde de realizarea la timp și întocmai a atribuțiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituției și de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

14.    răpunde, potrivit dispozițiilor legale, de corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor, măsurilor și sancțiunilor stipulate în documentele întocmite;

15.    întocmește un raport anual privind accesul la informațiile de interes public;

16.    pune gratuit la dispoziția persoanei interesate, formulare-tip în vederea facilitării redactării solicitării de informații de interes public și a reclamației administrative;

17.    întocmește buletinul informativ și asigură publicarea acestuia pe site-ul instituției;

18.    asigură disponibilitatea informațiilor comunicate din oficiu, pe site și la afișierul instituției.

19.    răspunde de exercitarea altor atribuții stabilite prin fișa postului. ”

20.

3.    Art. 43 - Serviciul învățământ și Relații cu Societatea Civilă (Atribuții) din anexa nr. 3 la proiectul de hotărâre se va citi:

4.

„ Art. 43. Serviciul învățământ și Relații cu Societatea Civilă

Serviciul învățământ și Relații cu Societatea Civilă asigură legătura dintre administrația publică locală a sectorului 2 și ISMB-Sector 2, pe de o parte și instituțiile/organizațiile societății civile, pe de altă parte, în scopul asigurării condițiilor necesare pentru derularea în comun a unor proiecte sau activități în domenii de interes reciproc și, de asemenea, asigură aplicarea corespunzătoare a Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Atribuțiile serviciului sunt următoarele:

a)    asigură, în limitele competențelor stabilite de lege, în colaborare cu Inspectoratul Școlar al

Municipiului București-Sector 2, condițiile necesare pentru derularea în comun cu unități de învățământ preuniversitar din Sectorul 2 a unor proiecte sau activități în domenii de interes pentru elevii și cadrele didactice ale acestora;

b)    organizează și desfășoară împreună cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București-

Sector 2, programe de recompensare a performanțelor în educație;

c)    întocmește documentația necesară promovării Proiectelor de Hotărâri ale Consiliului Local și emiterii Dispozițiilor de Primar al Sectorului 2, în domeniul de activitate;

d)    păstrează evidența persoanelor juridice constituite conform OG 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, care se adresează în acest scop Primăriei Sectorului 2;

e)    asigură consultarea cu reprezentanții asociațiilor și fundațiilor care își desfășoară activitatea în sfera de competență a autorității locale a sectorului 2, în vederea stabilirii unor programe sau activități comune;

f)    poate încheia acorduri cu reprezentanți ai societății civile privind realizarea în comun a unor activități sau proiecte în domenii de interes, în funcție de solicitările acestora și nevoile identificate la nivelul Sectorului 2;

g) asigură organizarea selecției publice de proiecte pentru acordarea finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare:

întocmește sau, după caz, actualizează documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte;

asigură elaborarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea comisiilor de evaluare a propunerilor de proiecte și a comisiei de soluționare a contestațiilor; asigură elaborarea metodologiei pentru monitorizarea contractelor de finanțare nerambursabilă potrivit Legii nr. 350/2005;

întocmește și asigură publicarea, cu respectarea prevederilor legale, a programului anual, a anunțului de participare, a anunțului de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă, a răspunsurilor la solicitările de clarificări, a rezultatelor selecției, evaluării și soluționării contestațiilor, a raportului cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal;

asigură realizarea demersurilor necesare constituirii comisiilor de evaluare, a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă și a comisiei de monitorizare;

asigură secretariatul comisiilor de evaluare, comisiei de soluționare a contestațiilor și a celei de monitorizare. "

5. Art. 45 - Compartimentul Protocol și Relații cu Mass-Media (Atribuții) - din anexa nr. 3 la proiectul de hotărâre se va citi:

„Art. 45. Compartimentul Protocol și Relații cu Mass-Media

Compartimentul Protocol și Relații cu Mass-Media asigură comunicarea cu cetățenii și cu

celelalte părți interesate, gestionează relațiile cu mass-media, asigură promovarea imaginii instituției, asigură și gestionează activitatea de reprezentare și protocol a Primăriei Sectorului 2. Atribuțiile compartimentului sunt următoarele:

a)    asigură și gestionează comunicarea cu cetățenii, instituțiile societății civile și cu celelalte părți interesate prin mijloacele de comunicare pe care le utilizează instituția (comunicate de presă, conferințe de presă, materiale de prezentare și informare asupra programelor și activităților instituției, întâlniri, dezbateri publice, site, rețele de socializare etc.);

b)    asigură și gestionează relațiile Primăriei Sectorului 2, ale direcțiilor și serviciilor instituției cu mass-media prin diverse mijloace de comunicare (comunicate de presă, conferințe de presă, mape de presă, răspunsuri la solicitările scrise ale presei, interviuri, declarații acordate organismelor de presă);

c)    gestionează și coordonează comunicarea la nivel instituțional, cu scopul de a disemina periodic și în mod transparent informații despre organizarea, activitățile, proiectele și rezultatele Primăriei Sectorului 2;

d)    promovează imaginea instituției prin materiale și canale de promovare specifice, prin monitorizarea impactului acțiunilor Primăriei Sectorului 2 în rândul mass-media și al opiniei publice și identificarea de noi oportunități de susținere a imaginii instituției;

e)    sprijină purtătorul de cuvânt desemnat de conducerea Primăriei Sectorului 2 pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin;

fi întocmește, realizează și organizează programe de vizite, asigură desfășurarea acțiunilor de protocol la evenimente și activități care implică delegații oficiale;

g)    gestionează întâlnirile managementului de vârf al Primăriei Sectorului 2 cu delegații oficiale din România sau din străinătate;

h)    pregătește vizitele delegațiilor conduse de managementul de vârf al Primăriei Sectorului 2 în străinătate; ”

i)    redactează și menține corespondența oficială cu instituții interne și internaționale de interes pentru Sectorul 2;

j)    întocmește zilnic revista presei și asigură difuzarea acesteia către factorii interesați;

k)    asigură acoperirea evenimentelor și activităților instituției prin materiale foto, video și audio, arhivează și gestionează aceste materiale.

VIZATA spre neschimbate,

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu:în primul rând, mă adresez domnului Primar, dacă este de acord ca și inițiator al acestui amendament, la punctual ,,f’, dacă vă uitați la: „atribuțiile serviciului sunt următoarele” și o să vă citesc ce scrie acum în amendament la art.43, punctul „f’, și dacă sunteți de acord dumneavoastră ca și inițiator să faceți o modificare, la punctul „f’: „poate încheia acorduri cu reprezentanți ai societății civile privind realizarea în comun a unor activități sau proiecte de interes în funcție de solicitările acestora și nevoile identificate la nivelul Sectorului 2”...eu aș dori ca dumneavoastră ca și inițiator, să fiți de accord cu următoarea reformulare: „ poate încheia acorduri cu aprobarea Consiliului Local al Sectorului 2....”, adică aceste acorduri să vină prin Consiliul Local să știm și noi de ele, tocmai de aceea am și făcut această rectificare... .dacă nu !.....aștept punctul dumneavoastră de opinie, vă rog!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Acordurile sunt de mai multe feluri, sunt unele care au substrat patrimonial material financiar sau eu știu numai acorduri de principiu! Dacă mergem pe aprobare în Consiliul Local pentru absolut orice fel de acord, mi se pare pueril, ca să spun așa, acordurile care au un substrat patrimonial trec oricum prin Consiliul Local, conform legii și mare parte din ele și cu aprobarea Consiliului General!.... Este o denumire generică!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: în cazul acesta eu nu voi vota amendamentul dumneavoastră, după care eu voi propune același amendament cu această modificare, mi-1 voi însuși în toată modalitatea lui cu această modificare și o să îl repropun spre revotare cu ceea ce am spus eu, .... v-am spus opțiunea mea!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu am înțeles veți propune spre revotare?, înainte de a se da citire și a se supune la vot dumneavoastră trebuie să formulați un amendament!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Atunci voi formula un amendament identic cu cel al domnului Primar, până la punctul„f’ pe care l-am citit în care facem modificarea: „ cu aprobarea Consiliului Local Sector 2”, deci este în totalitatea lui însușit de către mine, doar la art. 43, punctul ,,f’, o să pun mențiunea doar aceste cuvinte, „ cu aprobarea Consiliului Local Sector r.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Deci dumneavoastră înțelegeți să faceți un amendament sau nu, cu privire la litera „f’, deci solicitați reformularea prin introducerea sintagmei „ cu acordul Consiliului Local” .

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Exact!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Deci se va consemna în procesul verbal de ședință, domnul consilier Silviu Feroiu (vorbesc rar ca să se înregistreze și să se consemneze acolo, dacă nu îl aveți în scris) solicită introducerea în cuprinsul literei „f ’ de la art. 43, sintagma „cu aprobarea Consiliului Local”.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: în situația aceasta, foarte multe colaborări cu instituții, cu inspectoratul, cu școlile vor fi practic imposibil de realizat, sunt școli care ne solicită un spațiu să își desfășoare o activitate aici în sediul Primăriei, solicită astăzi pentru săptămâna viitoare, atunci o să trebuiască să vă convoc în ședință deîndată sau extraordinară pentru lucrurile acestea, v-am spus celelalte acorduri de parteneriate, care au substrat financiar, patrimonial, material, oricum trec prin Consiliul Local, decât că v-am spus ne punem bețe în roate, degeaba.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Știți cum este, probabil proasta comunicare a aparatului către Consiliul Local, cum a spus și domnul coleg Adrian de la U.S.R., ne face să ne luăm niște măsuri și aceste măsuri sunt normale, astfel încât să ne autoinformăm, dacă noi nu suntem informați la timp!.....în continuare îmi susțin acest amendament!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă îmi permiteți, în temeiul art. 81 din Legea 215, competența Consiliului Local se reflectă prin hotărâre. în cazul asocierii cu persoane juridice sau stăine, cu organizații sau alți parteneri, în vederea finanțării și realizării în comun a unor activități publice, alte categorii de relaționări care prin unele acte normative cad în sarcina primarului, cum este de exemplu problema ridicată de doamna Duinea și

anume acele colaborări și parteneriate care se fac în perioada alegerilor cu S.T.S., cu Inspectoratul,

cu școlile.....acestea vin în valuri și sunt sute de astfel de contracte și acorduri, deci eu cred că

aceste hotărâri de consiliu vor fi emise în conformitate cu art. 81....

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Am o întrbare, amendamentul meu încalcă legea în vigoare? Consider că nu, este o măsură și un surplus de precauție, astfel încât Consiliul Local să fie foarte bine informat... încalcă sau nu acest amendament al meu această lege și acest articol ?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: încalcă!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Vă asumați când spuneți că se încalcă? Eu spun că într-un fel sau altul, doar reglementăm anumite lucruri...nu încalcă!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dumneavoastră condiționați o atribuție care într-un act normativ poate să fie doar de competența Primarului prin obligativitatea emiterii unei hotărâri de consiliu care nu este prevăzută la art. 81, dumneavoastră decideți cu privire la asociere când este vorba de finanțarea în comun a unor activități!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Vă rog să supuneți la vot doamna Președinte, este opțiunea mea .... Dacă încalcă, probabil puteți ataca la Prefectură, domnul Prefect își dă cu părerea ....

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Poate putem reformula ca să spunem cu cine putem, cu școlile ...

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnule consilier, nu este vorba numai de a încălca legea, este vorba de oportunitatea unui asemenea amendament în situația aceasta și de procedurile ce trebuie derulate pentru absolut orice!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Oportunitatea este dată și ca motivație a unei proaste comunicări către Consiliul Local, astfel încât noi primim datele foarte târziu și atunci într-un fel sau altul, nu obligăm, nu forțăm, dar ne dăm interesul să le primim și mai repede, iar acest amendament, nu cred că încalcă nici o lege!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Prin lucrul acesta nu faceți decât ca foarte, foarte multe solicitări din partea unităților de învățământ să nu poată să fie soluționate, deci practic organizați un blocaj la nivelul organizațional al Consiliului Local.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Eu cred că această discuție, ca să vorbim deschis, pleacă de la cazul deja celebru cu acordul încheiat cu Divizia Civică Voluntară, în urma unui refuz al Consiliului Local, a fost refuzat de 2 ori, după care totuși Primăria cu Executivul a încheiat acordul, care culmea este și patrimonial, pentru că folosesc și un sediu și utilități, dar aceaste este o altă discuție, înțeleg că nu ar fi legal, dar asta ne poate spune

doamna Secretar.....cred că de acolo pleacă neâncrederea și poate dacă am clarifica mai bine cu ce

instituții se pot încheia aceste acorduri, nu cred că este cineva împotrivă la un acord cu o școală, pe care o avem cumva în administarre, cu Inspectoratul Școlar, sau cu un minister...

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Cuvântul patrimonial spune totul.... să stabilim, patrimoniale!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu vedeți că au fost patrimoniale și fără Consiliu!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă îmi permiteți cazul la care ați făcut referire, a fost analizat și la nivelul Prefectului în urma sesizărilor dumneavoastră, Prefectul a răspuns foarte clar, că nu era necesară nici hotărâre, că este legal întrucât nu are caracter patrimonial, o colaborare de comun acord, într-un spațiu prin care nu i s-a transmis în folosință în altă formă, ci pur și simplu permite accesul lor pentru a pregăti populația, care este o atribuție atât a dumneavoastră ca și consilierilor locali, cât și a Primarului, fiind stabilite expres în acte normative, în care se spune: „ autoritățile locale, au obligația de a pune la dispoziții, spații în care să se desfășoare activitatea de pregătire” și cam în acest context se poate analiza și amendamentul domnului Feroiu. Sunt cazuri în care sunt instituite prin lege, anumite posibilități de colaborare în sarcina Primarului care nu au nevoie de acordul dumneavoastră și dacă nu se vor putea emite hotărârile în termen, vor fi obligați să le încheie oricum și atunci aveți dreptul de a contesta, domnule Feroiu, dacă ați văzut astfel de activități desfășurate, în lipsa unui acord al Consiliului Local!    _

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: îmi mențin amendamentul!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: în ce situație suntem?.... pentru a face cursuri la Centrul Eminescu, ne trebuie, 2/3 la vot, dar pentu a folosi un spațiu Divizia Civică Voluntară, organizație politică, care ține de A.D.E.R., un partid politic, nu trebuie votul Consiliului, nici măcar jumătate plus unu, aceasta este situația în care ne aflăm!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: A existat un acord al Consiliului Local în acest sens prin hotărârea din 2014, prin care s-a aprobat planul de apărare și asigurare împotriva riscurilor, aprobat prin hotărâre de consiliu în care se menționează clar....am

comunicat și domnului Feroiu cred că la momentul Acela..... în care se spune că activitatea de

pregătire se face în imobilul din Pantelimon 301 și prin intermediul asociației Foișorul de Foc, deci există hotărâre de consiliu, valabilă până la nivelul lunii decembrie 2018, acel proiect de hotărâre se emite în condiții de strictă legalitate, cu avizul I.S.U., în prezența Prefectului!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Deci Consiliul trecut ere mai puternic decât cel actual, înțeleg!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu, este un act normativ, care își produce efectele și în prezent și care este emis într-un anumit context legislative-Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor, deci este foarte important, sunt foarte multe acolo scrise în el și dacă îl veți studia, veți regăsi și ceea ce v-am spus eu!

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Să știți că nici folosirea parcurilor pentru anumite chermeze, nu trece prin Consiliu Local.. .tot de patrimoniu este și acest lucru, să știți!

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Domnule consilier, vă mențineți amendamentul?

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: îmi mențin amendamentul!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Din punctual meu de vedere, eu zic că, ce spuneți dumneavoastră cu resursele...

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Sunt contracte de servicii în care se folosesc resursele financiare ale Primăriei, acestea nu trebuiesc trecute prin Consiliu, pentru că legea le stabilește alt regim.

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Domnule consilier, reformulați, ce faceți?

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Da îi mențin așa: „cu aprobarea Consiliului

Local”.

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Supun la vot amendamentul domnului Feroiu.

Se supune la vot Amendamentul nr. 1 formulat de domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu la punctul nr.12, Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 195/2017 și prin rectificarea nr. 4202/06.12.2017, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -18, NU- 4, ABȚ- 5, NU VOTEAZA - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra,

ÎMPOTRIVĂ: Boblea Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Popescu Lenuța

ABȚINERE: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Beldeanu Augustin Lucian, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

VIZATA spre neschimbare,

SECRETAR,

NU VOTEAZĂ: -

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: îmi permiteți, într-o ședință anterioară v-am spus că o dată ce un amendament a fost aprobat într-un sens anume și cu privire la un aspect, celelalte vor fi respinse tară a mai fi supuse la vot, este articol clar din Ordonanța 35!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Eu voiam să vă ajut, dar dacă nu vreți, nici o problemă!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: S-a votat, asta

este!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Puteți face o completare, spre exemplu,, prevederile de sus se aplică ....”

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Văd că blocăm un demers pzitiv, așa cum adineauri ni se spunea că, Consiliul din 2014, este mai puternic decât două hotărâri de consiliu din 2016 și 2017, propunerea mea era ca să să se aprobe de către Consiliu, acordurile a căror durată de funcționare depășește o săptămână și astfel aceste evenimente, de o zi, două, trei, să poată fi făcute direct!

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Adică să excludem târgurile dumneavoastră!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnule consilier, probabil pe săptămâna viitoare, pe 2 sau 3, o să vă convoc la o ședință, pentru că o să fie un concurs de șah și o să fie un acord între noi, Inspectorat și un club sportiv și să îi lăsăm pe copii să participle la concurs aici.

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Doamna Secretar, putem să supunem la vot și propunerea domnului Viceprimar?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Poate să completeze cu o literă nouă regulamentul, uitați se termină la litera „s”, se include litera „ ș “, cu următoarea formulare: „ acordul prevăzut la litera „f’, se va emite prin hotărâre”... îl formulează cineva?

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Domnule consilier, dumneavoastră ați propus și a fost supus la vot doar un articol din amendament, modificarea unui articol din amendament, că ați făcut modificare la articolul „f”, în amendamentul propus de Executiv, vă rugăm să reformulăm , mai bine cu amendamentul domnului Viceprimar!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu se poate reformula, un amendament deja aprobat...pe litera „f” s-a aprobat acel amendament, domnul Viceprimar poate completa.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu s-a votat un amendament la proiect ci un amendament la amendament, îl mai amendăm o dată, după care votăm amendamentul...

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Permiteți domnule Viceprimar, au fost două amendamente, a fost amendamentul domnului Primar și amendamentul domnului Feroiu, nu s-a votat amendamentul executivului, deci se poate continua votul la acest proiect de hotărâre!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este vorba despre o reformulare a literei F, făcută de către domnul consilier..

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Fiind amendament la amendament, poate că și domnul Viceprimar își poate exprima opinia într-un anumit fel și vedem apoi, este amendamentul doi la amendamentul unu.

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: Parcă am fi cascadorii râsului!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Știu că unii nu înțeleg, dar asta este !

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: Nu vorbim despre înțelegere, ne puteți explica ceva mai clar dumneavoastră acum, știți sigur ce s-a discutat sau cum a rămas, la ce faceți amendament în momentul acesta?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: La amendamentul domnului Primar, care a fost deja modificat printr-un amendament la amendament, nu la proiect!

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: Și chestia aceasta se poate în ședința asta?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Se

poate!

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: Eu nu cred, am dubii, sincer!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: La proiectul de hotărâre, s-a propus un amendament, de acord până acuma cu toții, domnul coleg Feroiu, a propus și dânsul o reformularte la acel amendament, despre asta este vorba.

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Și domnul Viceprimar, mai propune și dumnealui, tot la acel amendament încă o reformulare.

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Să se revină la proiectul inițial.!!

Domnul Consilier local Chiricuță Ion: Doamna Secretar, pe procedură, dacă sunt mai multe nu are prioritate primul amendament dacă se referă la acelați lucru, că au mai fost situații de acest gen!

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Nu, că nu se referă la același lucru, domnul Viceprimar propune și o durată, în timp.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Această discuție este normală, am primit acest amendament astăzi, nu este normal ca acest amendament să îl discutăm!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnul Primar, prin amendament propune o anumită formulare a unui articol din R.O.F., aceea era formularea domnului Primar pe litera „f

Domnul Consilier local Chiricuță Ion: Are prioritate, orice am votat, noi asta știm, de aceea nu mai are obiect.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu s-a votat nici primul amendament, domnul Feroiu a propus un amendament, la aceiași literă „ f ’ din regulament, domnul Primar avea un alt amendament, întradevăr în mod firesc trebuia supus la vot amendamentul executivului, însă nefiind supus la vot și dezbătut, s-a făcut asupra lui o propunere, să reformuleze.....da este o situație atipică, acum are și domnul Viceprimar, o propunere.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Se introduce litera „h”, în care spunem că punctul „f’- cu aprobarea Consiliului să se aplice doar pentru proiectele care depășesc o perioadă de maxim 7 zile, „ mai mare de 7 zile “ și o să vă depunem și forma scrisă până la sfârșitul ședinței.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Cine îl propune, cine îl votează, domnul Viceprimar?

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Lăsați-1 ca propunerea mea cu cele două, pe care tocmai le-am citit, primul punctul „ f ’ și g, h.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnule Feroiu, nu ne jucăm, acest proces verbal de ședință, va fi citit punct cu punct la fiecare proiect de către reprezentanții Prefecturii, ca să vadă dacă este în conformitate cu ceea ce scrie în hotărâre. Deci, dumneavoastră ați formulat un prim amendament la litera „f ’ și după ce vi s-a votat acela, ați mai formulat, un amendament, adică amendamentul 2 la același articol, cu formularea în sensul că : acordul prevăzut la litera „f’, se solicit pentru protocoalele sau asocierile cu o durată mai mare de 7 zile.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Exact, mulțumim pentru ajutor!

Se supune la vot Amendamentul nr. 2 formulat de domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu la punctul nr.12, Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L

Sector 2 nr. 195/2017 și prin rectificarea nr. 4202/06.12.2017, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU-2, ABȚ-O, NU VOTEAZĂ - O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Supun la vot și la amendamentul domnului Primar și modificarea venită pe amendamentul domnului Primar, al domnului Feroiu. S-a citit de doamna Secretar, domnule Cristi, deocamdată votăm modificări la amendamentul domnului Primar, după ce am votat asta, supunem amendamentul și după aceea, supunem proiectul. Vă supun la vot amendamentul domnului Primar cu cele două modificări pe articole din interiorul amendamentului.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Citiți!

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: A citit colegul! Amendamentul îl aveți pe masă, complet, amendamentul total!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Ca să știe lumea ce votează, de aceea zic.

Se supune la vot Amendamentul Executivului nr. 1762/25.04.2018 la punctul nr. 12, Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 195/2017 și prin rectificarea nr. 4202/06.12.2017, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:DA - 27, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Doamna Președinte, eu nu am scos un sunet, cât ați discutat despre amendamente, vă rog să îmi permiteți o întrebare pentru domnul Primar, înainte de a vota amo mică întrebare pentru domnul Primar, permiteți, mulțumesc!

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință Nu, mulțumesc! La interpelări!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Este a patra, sau a cincea oară când votăm regulamentul și organigrama executivului dumneavoastră.

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Doamna Președinte puteți dispune măsuri în această situație?

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Ați discutat un sfert de oră pentru două amendamente, vreau să pun o întrebare simplă, vă rog să îmi permiteți să pun o întrebare, este vorba

VTZÂT\“ spre neschimbâre,

SECRETAR,

despre un proiect important, este vorba despre regulamentul și organigrama executivului, aparatului de specialitate a Primarului, este a patra oară sau a cincea oară când votăm acest proiect în ultimii 2 ani, nu asta mă interesează.... vreau să îl întreb pe domnul Primar ultima dată ați promis că faceți....data viitoare o să vin cu amendamentul pentru serviciul Asociațiile de Proprietari, să îl transformăm în birou, recent am avut două reclamații.....

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Nu ne interesează ce zice el, își face reclamă, ce face acum este în afara proiectului de hotărâre, nu este bine ceea ce faceți, să trecem la vot.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnule Primar, ați promis....

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Nu vă mai luați după el, este în campanie electorală.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnule Primar, ați promis că discutăm acest proiect, da sau nu, cu mine ați discutat, ați promis că discutăm înainte, domnule Primar, ați promis, da sau nu? Nu ați promis! Ok.

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Doamna Președinte, luați măsuri

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Ce vreți să mă duc să îl bat? Ce vrei mai mult de atât!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Să îl băteți la cap doamna Președinte!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Legea prevede aceste măsuri!

Se supune la vot punctul nr. 12, Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 195/2017 și prin rectificarea nr. 4202/06.12.2017, și aprobat, cu amendamente, de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU- 0, ABȚ- 4, NU VOTEAZĂ -1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra,

NU VOTEAZĂ: Miclea Niculina

Este prezentat punctul nr.13, Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Strategiei privind optimizarea măsurilor de securitate și a costurilor implementării acestora la nivelul Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2;

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Comisia de învățământ, aviz favorabil!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Aviz favorabil!

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia de buget finanțe, egaliate!

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Nu avem probleme.

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Deschideți procedura de vot, doamna

Președinte!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Stați puțin, vreau să fac un amendament!

Este foarte important!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Cred că se ia microbul domnule Feroiu!

37    VIZATA

spre neschimbat©,

SECRETAR,

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Vă rog domnule consilier!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Eu aș dori mai întâi, să îl întreb pe domnul director dacă este în sală, dacă știe ce înseamnă D.G.P.R.?

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Domnule consilier, aveți cumva un amendament la proiect?

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Vreau să fac o singură observație, acest Regulament este aprobat de Parlamentul European și Consiliul European pe care l-am scris și printat, face referire de protecția datelor personale, aici văd că spune și cum se folosesc datele personale... date personale înseamnă și fața copilului dumneavoastră și pe unde merge ... și așa mai departe. Cum se implementează acest proiect, nu am văzut un singur cuvânt despre acest studiu și atenție, devine obligativitate să fie aplicat din 25 mai 2018, în toată Uniunea Europeană, vă rog

frumos luați-1, vi-1 fac cadou,............și ca și rugăminte, refaceți acest studiu, ba mai mult, vă rog

să retrageți asta de pe ordinea de zi, nu scrie nici măcar un singur cuvânt despre acest lucru, nici măcar un singur cuvând despre cum protejați datele personale ale acelor copii. întâmplător, o să vedeți că toate instituțiile publice vor fi nevoite, ca și firmele private să se supună acestui regulament, (știu de la mine de la firmă, pentru că noi facem această procedură) îl avem aici, dacă doriți să îl citiți, are 87 de pagini, un Regulament European! Dar în studiul pe care ni l-ați înaintat, nu scrie despre acest lucru!

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Dacă acest regulament începe și se aplică, probabil că vor fi probleme și la filmările care sunt la BAC, deci nu au voie să ne mai filmeze...

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Nu, atenție este vorba despre securitatea datelor, cine le procesează, pe unde se procesează, cu ce fel de instrumente se procesează, oamenii care au acces la ele, la acest studiu nu scrie acest lucru, atenție se va cere acordul fiecărui om sau părinte!

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Eu nu vă contrazic, eu am vrut să știu dacă și pentru BAC se aplică acest lucru pentru că nu știu ce firmă filmează, nu știu cine a adus-o și probabil că va trebui....

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Probabil că noi la firma privată în pentru că lucrăm cu tichete de masa, cu date cu caracter personal, noi deja încercăm să aplicăm acest regulament, cu obligativitate la 28 05 2018, el este din 27.04.2016 în tot ce înseamnă soft, în tot ce înseamnă acest lucru.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Eu voiam să vă spun că atunci când am discutat despre această strategie de pază cu directorii de școli și licee nici unul dintre dânșii nu a fost de accord cu această strategie, m-au rugat să vă transmit, punctul lor de vedere în totalitate, deci în unanimitate, directorii din învățământ, din Sectorul 2...era și domnul Alexandru de față, dar dânsul era invitat de Asociația Părinților, la fel Asociația Părinților din Sectorul 2, ne-au transmis că nu sunt de accord cu această strategie de pază, vă transmit punctul lor de vedere cu unanimitatea directorilor și Asociația Părinților din Sectorul 2, mai mult din ce am văzut eu, niște propuneri vin de la Curtea de Conturi, dar nu am văzut ce înseamnă alternativa, care sunt costurile alternative, se spune că se modifică sistemul de pază, noaptea, în weekend și în timpul vacanțelor să nu mai fie nimeni acolo, pază umană și să fie un sistem de pază la distanță, care nu știm cât o să coste, nu știm cât de eficient poate fi, este o discuție lăsată în suspans, cred că o strategie trebuia să propună, două sau mai multe variante, în care noi să alegem: pază umană continuă, pază prin satelit, prin SRI, prin Poliția Locală, prin butonul nu știu care, dar cât ar costa celelalte variante, ni se arată reducerea unor sume pe pază umană, dar nu ni se spune ce se pune în loc pe cealaltă variantă.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Le luăm pe rând: dispozițiile Comisiei Europene cu privire la datele cu caracter personal, într-adevăr vor trebui implementate de absolut toate instituțiile și societățile și vor fi implementate ca atare. Nu are absolut nici o legătură cu proiectul de hotărâre pe care îl supunem dezbaterii dumneavoastră, iar ele vor fi aplicate ca atare, în absolut toate domeniile, nu numai pe acest segment! Deci noi vorbim acum de o strategie care este o măsură expresă, dispusă de Curtea de Conturi, a fost efectuat acest serviciu și avem această strategie, ca un ghid după care să ne orientăm, în vederea optimizării, din toate punctele de vedere și în primul rând financiar a acestor servicii. Nu exclude această strategie eliminarea serviciilor de pază, acestea putând fi făcute cu societăți externe sau cu personal propriu. Sumele pe care le achită Sectorul 2 sunt exorbitante, cu aceste servicii. La unitățile de învățământ, tot așa, la nivel de 20 și ceva de milioane! Gândiți-vă la sumele astea, ce s-ar putea face cu ele! Vă spun încă o data: nu se exclud serviciile de pază în totalitate! Ni se prezintă un cadru și un ghid de optimizare a activității noastre și a eficacității și eficienței alocării fondurilor bugetare. Și încă o dată vă spun, aceasta este o măsură dispusă de Curtea de Conturi.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: S-a cerut o strategie de pază, nu neapărat și cum să sune, dar sigur, trebuie să fie mai multe variante.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Acest proiect a trecut pe la trei comisii: învățământ, juridic și buget finanțe. La comisia de educație s-au consemnat două amendamente. Primul amendament a fost în felul următor (citez din memorie, sunt trecute pe avizul proiectului): partea de supraveghere video și analiză a școlilor, se va face ca monitorizare, prin dispeceratul Poliției Locale. Deci prima data trebuie pus la punct dispeceratul, partea de supraveghere și analiză video la Poliția Locală, pentru ca să beneficiem de dispeceratul Poliției Locale și să includem nu numai școlile ci și instituțiile din Sectorul 2 și al doilea amendament a fost ca această nouă strategie să țină cont de necesitatea fiecărei școli în parte. Acestea sunt cele două amendamente pe care le-am aprobat toată comisia.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: O dată sunt și eu de acord cu dumneavoastră!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnul Primar, vă mulțumesc!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu este nici o problemă! Asta este o strategie, este ca un ghid!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnul Primar, vă rog să invitați colegii să fie respectuoși! Sunt colegii dumneavoastră de partid!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Sunt foarte respectuoși!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: înseamnă că vă asumați atitudinea lor!...Doi, vreau să vă informez că după Comisia de învățământ, și-l informez pe domnul Iliescu că de acum înainte, ca membru al comisiei de învățământ, voi participa la toate întâlnirile D.G.A.P.I.-ului cu directorii de școli, pentru că sunt multe informații eronate care ajung la dânșii. Precizez ca după Comisia de învățământ, o să vă pun la dispoziție punctual chestiunile ce nu apar în această strategie. L-am informat pe domnul director înainte de această ședință să vă anunțe că noi o să solicităm să retrageți acest proiect și să-l votăm luna următoare, iar până atunci, eu vă promit, vă dau în scris, ce lucruri nu apar în această strategie.

Sunteți de acord să retrageți acest proiect și să-l votăm data viitoare cu toate datele pe care le pun la dispoziție astfel încât strategia să fie cât mai bună?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu și ca să nu fie răspunsul atât de scurt, această strategie din câte știu eu, a fost prezentată și în ședința trecută. Bun, spuneți acum! Am fost de acord cu dumneavoastră și domnul director mi-a transmis solicitarea și am spus ”da foarte bine, nu-i nici o problemă”, ca paza unităților de învățământ să țină cont de specificul fiecărei unități. Deci sunt total de acord!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Sunt detalii tehnice și este vorba de școli care nu apar în această strategie. Vreau să lămurim aceste aspecte!

Domnul Gârbu Bogdan Alexandru, Director Executiv D.G.A.P.I. Sector 2: Vor fi adoptate în analiza de risc care conform legii, stă la baza alcătuirii planului de pază. Deci vom pleca de la strategie, vom avea analiză de risc și apoi planul de pază, măsurile specifice. De asta vă spun că va fi luat în calcul fiecare corp de clădire, fiecare acces, fiecare intrare, fiecare alee, trotuar și așa mai departe! Dar strategia este o strategie generală pentru cele 83 de unități de învățământ din sectorul 2.Vă mulțumesc!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Avizele cuprind o serie de amendamente care trebuie supuse la vot!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Atunci trebuie să citiți aceste amendamente care sunt menționate în avize!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ele nu intră automat în cuprinsul hotărârii dacă nu sunt supuse la vot!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Cum sună aceste amendamente, să le știm și noi!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Colega dumneavoastră este președinta comisiei de .... dar nu are sens ca să votăm amendamentele și să ne abținem la proiect. Am precizat, după comisia de învățământ am primit de la oameni de specialitate lucruri care nu apar în strategie și-am să vi le pun la dispoziție! Lucrurile sunt neclare și nu fac referire. In plus, a venit cineva și a prezentat, dar n-are sens să mai comentăm că sunt detalii tehnice. Rugămintea, propunerea, ca să evităm anumite discuții fără rost, să amână cu o lună acest proiect. Atât am cerut, nimic mai mult, pentru că este un proiect foarte important!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Exact, nu se retrage proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Amendamentele mai rămân, domnule consilier? Noi am formulat la comisia de învățământ niște proiecte, de fapt dumneavoastră ați ținut neapărat să formulăm acele amendamente!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Noi vom vota acele amendamente. Comisis și le-a asumat, la vot noi ne vom abține la acest proiect.

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Atunci domnule director vă rog să citiți amendamentele de pe aviz, că nu am avizul aici! Avem niște amendamente pe aviz!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Amendamentele e logic să le supuneți la vot!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: în mod similar la ședința anterioară, amendamentele la R.O.F.ul D.G.A.S.P.C.- ului au fost propuse de Comisie, prin urmare si ele vor fi supuse la vot, din partea Comisiei care a analizat proiectul

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Citiți-le domnul Adrian, așa e normal!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Poate să votați amendamentele, sunt importante! Avem colegi care vor să voteze!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Domnul coleg, le-ați spus amendamentele acum, este vorba de monitorizare și legătura cu poliția Sectorului 2.

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Care sunt amendamentele?

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Primul amendament, monitorizarea și analiza video din interiorul și exteriorul unităților școlare, se va face și cu conectarea la dispeceratul Poliției Locale. Al doilea amendament, strategia va fi adaptată nevoilor fiEcărei unități de învățământ, pe perioada vacanțelor, zilelor declarate oficial nelucrătoare și orarului școlar, în timpul nopții.

Domnul consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Supun la vot primul amendament.

Se supune la vot Amendamentul nr. 1 formulat de domnul consilier Alexandru Adrian la punctul nr.13, Proiect de hotărâre pentru aprobarea Strategiei privind optimizarea măsurilor de securitate și a costurilor implementării acestora la nivelul Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, și respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 8, NU- 2, ABȚ-14, NU VOTEAZĂ - 3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Popescu Lenuța, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra,

ÎMPOTRIVĂ: Miclea Niculina, Oprea Dumitru

ABȚINERE: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Radu Gheorghe, Stanciu Ion

40    VIZAT\

spre neschimbate,

SECRETAR,

NU VOTEAZĂ: Bughiu Iolanda Luminița, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

Domnul consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință:Vă rog al doilea amendament propus de domnul consilier local Alexandru Adrian, vă rog să trecem la vot.

Se supune la vot Amendamentul nr. 2 formulat de domnul consilier Alexandru Adrian la punctul nr.13, Proiect de hotărâre pentru aprobarea Strategiei privind optimizarea măsurilor de securitate și a costurilor implementării acestora la nivelul Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, și respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 7, NU- 1, ABȚ- 15, NU VOTEAZĂ - 4

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Militam Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Popescu Lenuța, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra,

ÎMPOTRIVĂ: Iliescu Constantin Cristinel

ABȚINERE: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian

NU VOTEAZĂ: Dinu Alexandru, Bughiu Iolanda Luminița, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

Domnul consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Trecem la votarea pproiectului propus de domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

Se supune la vot punctul nr.13, Proiect de hotărâre pentru aprobarea Strategiei privind optimizarea măsurilor de securitate și a costurilor implementării acestora la nivelul Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, și respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 9, NU— II, ABȚ- 7, NU VOTEAZĂ - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Militam Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Popescu Lenuța, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Constantin Angela, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion

ABȚINERE: Pușcașu Marian, Popescu Dan Cristian, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.14, Proiectul de hotărâre privind actualizarea și suplimentarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unui obiectiv de investiții din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului București, aprobați inițial prin H.C.L Sector 2 nr. 108/2012;

Domnul consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Comisia de Buget -Finanțe? Domnul consilier local Costache Jean: Aviz nefavorabil

Domnul consilier local Alexandru Adrian: înainte de a trece la vot, vreau sa-1 întreb pe domnul Drug Comeliu (Director Executiv al Direcției Servicii Publice) dacă mai menține afirmația,

că reabilitarea unui bloc nu se poate face dacă el nu a fost consolidate.....Nu răspunde nimeni la

întrebare?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: întreba dacă se poate face reabilitare fără consolidare?

Domnul consilier local Costache Jean: A fost un aviz nefavorabil, conform contractului cei de la proiectare (care în momentul respectiv aveau contract) să răspundă de absolut toate cheltuielile și o repet conform contractului care a fost încheiat!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință, continuăm procedura de vot? Sau stăm să ne tragă la răspundere un domn consilier, după bunul plac....

Domnul consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Domnul Drug - Director Executiv Direcția Servicii Publice, vă rog frumos!

Domnul Drug Comeliu, Director Executiv Direcția Servicii Publice: Nu am afirmat eu așa

ceva ...

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Se poate face anvelopare dacă el nu este consolidat?

Domnul Drug Comeliu, Director Executiv Direcția Servicii Publice: Dar nu stabilesc eu treaba asta. Asta rezultă din expertiză sau din avizul I.S.C. București, eu primesc documentația

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Și blocul acesta avea nevoie de consolidare?

Domnul Drug Corneliu, Director Executiv Direcția Servicii Publice: Nu știu

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Blocul acesta apare pe lista Primăriei Capitalei, și el trebuia din 1993 consolidat!

Domnul Drug Comeliu, Director Executiv Direcția Servicii Publice: Nu aprob eu, eu primesc documentația, expertul stabilește dacă necesită consolidare sau se poate face reabilitarea, nu eu stabilesc acest lucru!

Domnul consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Deci expertul a stabilit că da, atunci ce problemă are domnul domnul coleg Chiricuță spuneți dumneavoastră că sunteți în temă!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Trebuie să-mi arate că există, pentru că din păcate acest bloc trebuia în primul rând consolidat și apoi reabilitat.

Domnul consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Dar nu stabilește domnul Drug asta..

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Eu întreb dacă a primit această informație

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Aș vrea să vă răspund eu, adevărat blocurile aflate în risc seimic 1 sau 2, nu pot fi reabilitate termic. Dar se pot face contra expertize.

Domnul consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Luăm o scurtă pauză și votăm după pauză proiectul 14

Domnul consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Reluăm ședința....Vreau să vă citesc un articol: încălcarea de către consilieri a prevederii Legii nr.215 din 2001 cu modificările și completările ulterioare, prevederilor prezentei legi și a regulamentului de organizare și funcțonare a consiliului.Atrage aplicarea următoarelor sanțiuni:l- Avertismentul; 2 - Chemarea la ordine; 3-Rretragerea cuvântului; 4- Eliminarea din sala de ședință, acest drepT îl are președintele de ședință

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: Vă rog să enumerați și situațile când se pot

aplica

Domnul consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Președintele apreciază: când vă jigniți în sala de ședință, când vă aduceți injurii, când luați cuvântul fără drept și multe altele... .continuăm cu proiectul de la punctul 14!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Acest proiect a fost la comisia de buget și a fost aprobat cu un amendament

Domnul consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Nu am nici-un amendament

aici!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Este pe avizul proiectului și asumat de comisie

Domnul consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Domnule Președinte de la Comisia de Buget?

Domnul consilier local Costache Jean: A fost un aviz nefavorabil, conform contractului,cei de la proiectare ( care în momentul respectiv aveau contract) să răspundă de absolut toate cheltuielile, repet conform contractului care a fost încheiat.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Cred că cei din comisie se referă la o practică destul de păguboasă, destul de nefericită, pentru că foarte multe proiecte au fost prost făcute, adică sunt diferențe mari de la proiect la realitate. Am văzut cazuri de 5000 mp diferență, domnul Costache și implicit Comisia de Buget spune că dacă o firmă de proiectare care a făcut contract și nu a ieșit proiectul conform cu realitatea din teren se trimite la reproiectare,....oamenii de la bloc sunt supărați, că se întâzie cu multe luni. Ce se spune aici: ca firma de proiectare care a făcut proiectul din birou să plătească daunele, nu mai punem noi bani!

Domnul consilier local Costache Jean: Vreau să menționez că au fost în comisie prezenți cei de la proiectare, deci firma a fost prezentă în comisie. L-am îmtrebat pe reprezentantul firmei de proiectare, mi-a răspuns că de la noi Primăria Sectorului 2 are peste o sută de blocuri. Doamna președintă nu este normal ca după ce s-au terminat blocurile să vină înapoi ca noi să mai bugetăm, nu este normal!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Noi am fost de acord că trebuie refăcute calculele, nu trebuie să se supere pentru că proiectul este făcut pentru o scară când de fapt erau două. Problema este alta, dacă citiți raportul de specialitate se menționează alte probleme, dar până să analizăm acest proiect mi se pare corect ca Domnul Drug să ne menționeze dacă acel bloc este pe lista celor care trebuiau consolidate. Pe acest tabel apare numele expertului care precizează, acum 25 de ani, că are nevoie de consolidare.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Ar trebui să facem o precizare din ce știu este o lipsă de necesar de 40% adică s-a făcut o scară, iar cealaltă scară a fost uitată. Iar la întrebarea în comisia de buget-finanțe, am să vă redau ce au spus proiectanții,, că blocurile se fac ochiometric”. întrebarea mea a fost de ce nu ați pus în caietul de sarcini să se faca in teren, să se măsoare cât de cât, se fie o marjă de eroare cât mai mică răspunsul a fost următorul: „vom face de aici înainte”!

Domnul Drug Comeliu, Director Executiv Direcția Servicii Publice: Legat de consolidare, în momentul când expertul verifică și consideră că este necesară consolidarea, se scoate din program, dacă expertul dă avizul favorabil blocul intră în program. Acum trebuie văzut și ce grad are, dacă este în gradul seismic 1 se va consolida, dar dacă are alt grad seismic atunci se supune reparațiilor ce se acceptă în program.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnule director vă informez că această clasificare a apărut în anul 2008.

Domnul Drug Comeliu, Director Executiv Direcția Servicii Publice: Eu dacă primesc proiectul așa, eu trebuie sa-1 fac așa!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Anterior s-a făcut altă clasificare, mai devreme blocul acesta a fost prins pentru consolidare, acolo este trecut numele expertului și vreau să-mi menționați dacă ați primit documentul, ca acest bloc să fie scos.

Domnul Drug Comeliu, Director Executiv Direcția Servicii Publice: Licitația se face la Direcția Achiziții Cotracte Publice, eu primesc contractul și oferta și urmăresc execuția. Am mai avut cazuri când am avut 20-25 de obiective care au avut aviz negativ de la expert, au făcut asociațile contra expertiză au fost acceptat și le-au băgat în program.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Și eu vă întreb dacă acest bloc are sau nu are !

Domnul Drug Comeliu, Director Executiv Direcția Servicii Publice: Nu știu că nu este la mine, am să mă uit și vă voi informa!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Vă rog să treceți în procesul verbal că ne ve-ți prezenta această infomație.

Domnul Drug Comeliu, Director Executiv Direcția Servicii Publice: Să se precizeze în procesul verbal că eu am să caut avizul și vă informez!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Modul în care este formulat amendamentul nu se încadrează în normele de tehnică legilativă, în care se spune așa: „ cu amendamentul ca să suporte cheltuielile de către proiectant”. Aici este vorba de aprobarea unui studiu, iar cheltuielile, dacă se stabilește o relație contractuală cu un executant, autoritatea publică trebuie să aibă prevăzute fondurile aferente și să-și asume obligația de plată. Nu pot să fac un contract cu un executant de tipul „ știți plata către dumneavoastră se va face după recuperarea cheltuielilor de la proiectant”.....Poate ce-1 mult să vă gândiți la o reformulare

Domnul consilier local Costache Jean: Nu mă mai gândesc la nici-o reformulare votăm așa cum vreți dumneavoastră!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Intr-un proiect privind aprobarea unui studiu să scriu privind cheltuielile aferente ale unui studiu se vor suporta de proiectant, eu înțeleg ideea pe care o avansați

Domnul consilier local Costache Jean: In comisii avem mereu genul acesta de cazuri după ce am bugetat o data, să mai bugetăm încă o dată, pentru greșelile lor nu facem lucru acesta

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Mai există un aspect, acest bloc a fost anvelopat

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: în legătură cu abaterile ale executanților, proiectanților, ale diriginților de șantier prin compartimentele de resort s-au transmis la Direcția Juridică și sau făcut plângeri penale, și executări. Dar nu pot să incumb plata unui contract,în sarcina unui proiectant!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Sunt mai multe contracte....blocul a fost anvelopat deci este un proiect care s-a executat. Sunt mai multe contracte care nu s-au respectat, inclusiv contractul dirigintelui de șantier care trebuia să semnaleze...Cum s-a anvelopat acest bloc? ....cu un proiect pentru o singură scară... neavând proiectul, iar dirigintele de șantier care are contract cu Primăria!!.... Primăria până la urmă este beneficiar, nu a semnalat acest lucru.Sunt mai multe contracte care nu au fost respectate, nu doar contractul proiectantului, contractul dirigintelui de șantier. De ce nu v-au semnalat aceste lucruri, respectiv am terminat lucrarea am făcut lucrarea pentru două scări și acum stați că sunt problem.

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Credeți că dacă vorbim trei ore și nu avem soluții, este bine?

Domnul consilier local Costache Jean: Vă rugăm să trecem la vot

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Retrageți amendamentul?

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Domnul Președinte de comisie a retras amendamentul.

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Nu avem răbdare să ne ascultăm unii pe alții, vă rog să votăm.

Se supune la vot punctul nr.14, Proiectul de hotărâre privind actualizarea și suplimentarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unui obiectiv de investiții din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului București, aprobați inițial prin H.C.L Sector 2 nr. 108/2012, și respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -7, NU-5, ABȚ- 13, NU VOTEAZĂ - 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Popescu Lenuța,

ÎMPOTRIVĂ: Militaru Marian Cătălin, Costache Jean, Oprea Dumitru, Stanciu Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

ABȚINERE: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu Iolanda Luminița, Radu Gheorghe, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

Este prezentat punctul nr.15, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Aromei nr. 59, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr, 15, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării

tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Aromei nr. 59,

Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU-1, ABȚ-6, NU VOTEAZĂ- O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel,

Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Militaru Marian Cătălin

ABȚINERE: Șerpescu Cătălin Constantin, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra,

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.16, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Grădiștea Floreștilor nr. 12, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr.16, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Grădiștea Floreștilor nr. 12, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -19, NU- 1, ABȚ-5, NU VOTEAZĂ- 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Boblea Ion,

Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin,

Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Militaru Marian Cătălin

ABȚINERE: Șerpescu Cătălin Constantin, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Beldeanu Augustin Lucian, Neagu Anda Cristina

Este prezentat punctul nr.17, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Grădiștea Floreștilor nr. 15, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr.17, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Grădiștea Floreștilor nr. 15, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -19, NU-1, ABȚ-5, NU VOTEAZĂ- 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea

45    VIZATA

spre neschimbate,

SECRETAR,

Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Militaru Marian Cătălin

ABȚINERE: Șerpescu Cătălin Constantin, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Popescu Dan Cristian, Alexandru Adrian

Este prezentat punctul nr.18, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Barbu Văcărescu nr. 241-273, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 18, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Barbu Văcărescu nr. 241-273, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 19, NU - 0, ABȚ-5, NU VOTEAZA- 3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Metehău Andrei George

Este prezentat punctul nr.19, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Gheorghe Țițeica nr. 158, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr.19, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Gheorghe Țițeica nr. 158, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -19, NU-1, ABȚ-5, NU VOTEAZĂ- 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Militaru Marian Cătălin

ABȚINERE: Șerpescu Cătălin Constantin, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina

VIZAT \ spre neschimbate

SECRETAR,

NU VOTEAZĂ: Miclea Niculina, Riesch Antheia Aleksandra

Este prezentat punctul nr.20, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Ocolului nr. 2, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 20. Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Ocolului nr. 2, Sector 2, Bucur eșt, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 19, NU -0, ABȚ- 6, NU VOTEAZĂ - 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Șerpescu Cătălin Constantin, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin, Beldeanu Augustin Lucian

Este prezentat punctul nr.21, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Teodor Buzoiu nr. 3, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr.21, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300%o a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Teodor Buzoiu nr. 3, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU- 0, ABȚ-6, NU VOTEAZĂ -

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Șerpescu Cătălin Constantin, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin

Este prezentat punctul nr.22, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017,

vizĂTv spre neschimbiare,

SECRETAR,

modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Nicolae Cartojan nr. 18, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr.22, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Nicolae Cartojan nr. 18, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU- 1, ABȚ- 6, NU VOTEAZĂ - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Militam Marian Cătălin

ABȚINERE: Șerpescu Cătălin Constantin, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.23, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Vergului nr. 2A,

Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr.23, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Vergului nr.

2A, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20,

NU- 1, ABȚ-5, NU VOTEAZĂ-1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Militaru Marian Cătălin

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Șerpescu Cătălin Constantin

Este prezentat punctul nr.24, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Vergului nr. 2A,

Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr.24, Proiectul de privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Viitorului nr.

48    ____

VIZAT\ spre neschimbâre,

SECRETAR,

140, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 19, NU-1, ABȚ- 6, NU VOTEAZĂ -1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Militaru Marian Cătălin

ABȚINERE: Șerpescu Cătălin Constantin, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Andrei Robert Alexandru

Este prezentat punctul nr.25, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Sergent Dumitru Matei nr. 11, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr.25, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Sergent Dumitru Matei nr. 11, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum.DA -19, NU-1, ABȚ- 6, NU VOTEAZĂ-1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Militaru Marian Cătălin

ABȚINERE: Șerpescu Cătălin Constantin, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Miclea Niculina

Este prezentat punctul nr.26, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Gheorghe Țițeica nr. 109 - 119, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr.26, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Gheorghe Țițeica nr. 109-119, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU-1, ABȚ-6, NU VOTEAZĂ-O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel,

VIZAT

spre


neschimbare

SECRETAR,

Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Militaru Marian Cătălin

ABȚINERE: Șerpescu Cătălin Constantin, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.27, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Popa Soare nr.

57, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr.27, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Popa Soare nr.

57, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 19, NU- 1, ABȚ-5, NU VOTEAZĂ - 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Militaru Marian Cătălin

ABȚINERE: Șerpescu Cătălin Constantin, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Neagu Anda

Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Andrei Robert Alexandru

Este prezentat punctul nr.28, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Episcopul Radu nr. 58, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr.28, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Episcopul Radu nr. 58, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -20, NU-1, ABȚ- 6, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Militaru Marian Cătălin

ABȚINERE: Șerpescu Cătălin Constantin, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: -

"" vizatX

spre neschimbare,

secretar,

Este prezentat punctul nr.29, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Vasile Lascăr nr. 13, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr.29, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Vasile Lascăr nr. 13, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -19, NU-1, ABȚ-6, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Militaru Marian Cătălin

ABȚINERE: Șerpescu Cătălin Constantin, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Feroiu Dumitru Silviu

Este prezentat punctul nr.30, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Soldat Savu Marin nr. 75, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr.30, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Soldat Savu Marin nr. 75, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:DA - 19, NU- 1, ABȚ- 6, NU VOTEAZĂ-1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Militaru Marian Cătălin

ABȚINERE: Șerpescu Cătălin Constantin, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Andrei Robert Alexandru

Este prezentat punctul nr.31, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Delea Veche nr. 29, Sector 2, București;Se supune la vot punctul nr. 31, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Delea Veche nr. 29, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -20, NU- 1, ABȚ- 6, NU VOTEAZĂ- O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Militaru Marian Cătălin

ABȚINERE: Șerpescu Cătălin Constantin, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.32, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Biserica Floreasca nr. 8, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr.32, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Biserica Floreasca nr. 8, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -19, NU - 1, ABȚ- 6, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Militaru Marian Cătălin

ABȚINERE: Șerpescu Cătălin Constantin, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Mihăilă Dumitru Cătălin

Este prezentat punctul nr.33, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Grădiștea Floreștilor nr. 11, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr.33, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 400°% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Grădiștea Floreștilor nr. 11, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU- 1, ABȚ- 6, NU VOTEAZĂ-O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:    __

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Militaru Marian Cătălin

ABȚINERE: Șerpescu Cătălin Constantin, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctai nr.34, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Stroescu Vasile Vasilievici nr. 7-9, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr.34, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Stroescu Vasile Vasilievici nr. 7-9, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -19, NU- 1, ABȚ-6, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Militaru Marian Cătălin

ABȚINERE: Șerpescu Cătălin Constantin, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Miclea Niculina

Este prezentat punctul nr.35, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Zambilelor nr. 49-51, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr.35, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Zambilelor nr. 49-51, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -20, NU-1, ABȚ- 6, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Militaru Marian Cătălin

ABȚINERE: Șerpescu Cătălin Constantin, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

VIZĂf •

spre neschimbare,

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.36, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Elev Ștefanescu Ștefan nr. 82, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr.36, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Elev Ștefanescu Ștefan nr. 82, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 20, NU-1, ABȚ-5, NU VOTEAZĂ-1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Militaru Marian Cătălin

ABȚINERE: Șerpescu Cătălin Constantin, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

Este prezentat punctul nr.37, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Popa Petre nr. 19,

Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr.37, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Popa Petre nr.

19, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20,

NU- 1, ABȚ-6, NU VOTEAZĂ - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Militaru Marian Cătălin

ABȚINERE: Șerpescu Cătălin Constantin, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.38, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Vaselor nr. 55A,

Sector 2, București;    _____

Se supune la vot punctul nr.38, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Vaselor nr. 55A, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 18, NU- 1, ABȚ- 6, NU VOTEAZĂ- 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Militaru Marian Cătălin

ABȚINERE: Șerpescu Cătălin Constantin, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina

Este prezentat punctul nr. 39, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Savu Marin nr. 73, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr.39, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200%o a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Savu Marin nr. 73, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 19, NU- 1, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ-2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Militaru Marian Cătălin

ABȚINERE: Șerpescu Cătălin Constantin, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Miclea Niculina, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

Este prezentat punctul nr. 40, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Vidin nr. 89, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr.40, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Vidin nr. 89, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 19, NU -1, ABȚ- 6, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Militaru Marian Cătălin

ABȚINERE: Șerpescu Cătălin Constantin, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Radu Gheorghe

Este prezentat punctul nr. 41, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Zambilelor nr. 78, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr.41, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Zambilelor nr. 78, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -19, NU- 1, ABȚ- 6, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Militaru Marian Cătălin

ABȚINERE: Șerpescu Cătălin Constantin, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Miclea Niculina

Este prezentat punctul nr. 42, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Cărăușilor nr. 22, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr.42, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 100°/o a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Cărăușilor nr. 22, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 19, NU-1, ABȚ- 6, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Militaru Marian Cătălin

"vizÂF\*

spre neschimbate, SECRETAR,

ABȚINERE: Șerpescu Cătălin Constantin, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Stanciu Ion

Este prezentat punctul nr. 43, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Intrarea Tăciunelui nr. 8, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr.43, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Intrarea Tăciunelui nr. 8, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 19, NU- 1, ABȚ- 6, NU VOTEAZĂ-1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela,

Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Militam Marian Cătălin

ABȚINERE: Șerpescu Cătălin Constantin, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Pușcașu Marian

Este prezentat punctul nr. 44, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Paul Greceanu nr. 2, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr.44, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Paul Greceanu nr. 2, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20,

NU-1, ABȚ- 6, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Militaru Marian Cătălin,

ABȚINERE: Șerpescu Cătălin Constantin, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.45, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017,

modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Magnoliei nr. 89-91, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr.45, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Magnoliei nr. 89-91, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -18, NU-1, ABȚ- 6, NU VOTEAZĂ-2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Militaru Marian Cătălin

ABȚINERE: Șerpescu Cătălin Constantin, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Pușcașu Marian, Popescu Lenuța

Este prezentat punctul nr.46, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe tcrenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Irimicului nr. 24, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr.46, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Irimicului nr.

24, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 19, NU-1, ABȚ- 6, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Militaru Marian Cătălin

ABȚINERE: Șerpescu Cătălin Constantin, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Popescu Lenuța

Este prezentat punctul nr. 47, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Grădiștea Floreștilor nr. 3, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr.47, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Grădiștea VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR,

Floreștilor nr. 3, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU- 1, ABȚ-6, NU VOTEAZĂ-O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Militam Marian Cătălin

ABȚINERE: Șerpescu Cătălin Constantin, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.48, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Cărăușilor nr. 44-46, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr.48, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Cărăușilor nr.

44-46, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -20, NU- 1, ABȚ-6, NU VOTEAZĂ- 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Militam Marian Cătălin

ABȚINERE: Șerpescu Cătălin Constantin, Alexandm Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.49, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentm terenul situat la adresa din Str. Beirut nr. 7, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr.49, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Beirut nr. 7, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 18, NU-1, ABȚ- 6, NU VOTEAZĂ-2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitm Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

59    vîz^x ~

spre neschimbare SECRETAR,

ÎMPOTRIVĂ: Militaru Marian Cătălin,

ABȚINERE: Șerpescu Cătălin Constantin, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Popescu Dan Cristian, Bughiu Iolanda Luminița

Este prezentat punctul nr.50, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Păstorului nr. 34, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr.50, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str, Păstorului nr.

34, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU- 1, ABȚ- 6, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Militaru Marian Cătălin

ABȚINERE: Șerpescu Cătălin Constantin, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.51, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Viitorului nr. 134, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr.51, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Viitorului nr. 134, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU- 1, ABȚ- 6, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Militaru Marian Cătălin

ABȚINERE: Șerpescu Cătălin Constantin, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.52, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice

60 _____

VIZAT x spre neschimbare,

SECRETAR,

nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Ilarie Chendi nr.

7, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr.52, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Ilarie Chendi nr. 7, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -19, NU- 1, ABȚ-6, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Militaru Marian Cătălin

ABȚINERE: Șerpescu Cătălin Constantin, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Popescu Lenuța

Este prezentat punctul nr.53, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Gheorghe Țițeica nr. 69 bis, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr.53, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Gheorghe Țițeica nr. 69 bis, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -19, NU-1, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ-2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Militaru Marian Cătălin

ABȚINERE: Șerpescu Cătălin Constantin, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Iliescu Constantin Cristinel, Alexandru Adrian

Este prezentat punctul nr.54, Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Brigadier Tănase Dumitrescu nr.13 Sectorul 2 al Municipiului București;

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Vă rog, avizul Comisiei de Urbanism

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Toate cele patru PUD-uri au aviz favorabil, ținând cont că unul din ele este retras.

Se supune la vot punctul nr.54, Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Brigadier Tănase Dumitrescu nr.13 Sectorul 2 al Municipiului București, și

61    VIZAT

spre neschimbate,

SECRETAR,

aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -19, NU - 5, ABȚ - 2, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ABȚINERE: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin

NU VOTEAZĂ: Mihăilă Dumitru Cătălin

Este prezentat punctul nr.55, Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos.Colentina nr.257-259, Sectorul 2 al Municipiului București;

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Proiectul numărul 55 a fost scos de pe ordinea de zi.

Este prezentat punctul nr.56, Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Precupeții Vechi nr.39-39A, Sectorul 2 al Municipiului București;

Se supune la vot punctul nr.56, Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Precupeții Vechi nr.39-39A, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 25, NU- 0, ABȚ-2, NU VOTEAZĂ-0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.57, Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Agricultori nr.84, Sectorul 2 al Municipiului București;

Se supune la vot punctul nr.57, Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Agricultori nr.84, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -24, NU- 0, ABȚ-2, NU VOTEAZĂ - 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin

NU VOTEAZĂ: Metehău Andrei George

' viZĂT^V

spre neschimbare,

SECRETAR,

Este prezentat punctul nr 58, Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizare/ modificare PUD - Consolidare, extindere și supraetajare - S+P+2E+3Er, Str. Dimitrie Onciu nr.23-25, Sectorul 2 al Municipiului București;

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Cu amendamentul...

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Amendamentul se

referea doar la denumirea proiectului din ordinea de zi.

Amendamentul Executivului: „ Punctul numărul 58 de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 2 din data de 26.04.2018, se va citi astfel ‘.,,58. Proiect de hotărâre privind actualizarea/modificarea documentației de urbanism PUD - Consolidare, extindere și supraetajare - S+P+2E+3Er, Str. Dimitrie Onciu nr. 23-25, Sectorul 2 al Municipiului București.

Se supune la vot punctul nr.58, Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizare/ modificare PUD - Consolidare, extindere și supraetajare - S+P+2E+3Er, Str. Dimitrie Onciu nr.23-25, Sectorul 2 al Municipiului București, cu Amendamentul Executivului nr.1763/25.04.2018, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - 0, ABȚ - 2, NU VOTEAZĂ-1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin

NU VOTEAZĂ: Alexandru Adrian

Domnul Consilier local Chiricuță Ion: vreau să fac o observație, proiectul numărul 54 a fost postat după ce s-a ținut comisia de urbanism, astfel nu a putut fi analizat corespunzător, are o problemă tehnică nu s-a respectat retragerea în spate adică este o distanță de doi metri!!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Doamna Președinte cer cuvântul, am terminat cu suita de proiecte cu supraimpozitarea. Vreau să se menționeze în procesul verbal, ca la următoarea listă de proiecte cu supraimpozitarea terenurilor, să fie prezentat în cadrul proiectelor lista de măsuri care s-au luat, amenzi dacă sunt camera de supraveghere. Căt rebuie să vedem dacă mai avem nevoie de.........

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Domnule coleg,va explicat domnul Director de la Taxe și Impozite.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Doamna Președinte, vă rog să nu mai bruiați, USR nu este inpotriva igienizării. în alte țări te ridică în 15 min. când arunci un gunoi, avem camera de supraveghere plătim mentenanțe, vrem să știm dacă mai avem nevoie de Direcția de Mediu de la Poliția Locală și doi dacă mai avem nevoi de camera. Acolo unde sunt camera de supraveghere vrem să vedem lista amenzilor pe care le-au dat Poliția Locală, Direcția de Mediu și ce măsuri s-au luat. Concret, vreau să fie trecut la fiecare proiect, unde apar probleme de igienizare, ce măsuri a întreprins Direcția de Mediu de la Poliția Locală și lista de amenzi, dacă este cameră de supraveghere funcțională în zonă.

Este prezentat punctul nr.59, Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 2 în comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2.

VIZAT \ spre neschlmbare,

SECRETAR,

Se supune la vot punctul nr.59, Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 2 în comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 26, NU-O, ABȚ -1, NU VOTEAZA - O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Militaru Marian Cătălin

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 60, Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Primăriei Sectorului 2 la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019.

Se supune la vot punctul nr.60, Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Primăriei Sectorului 2 la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 19, NU - 0, ABȚ - 7, NU VOTEAZĂ-1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Radu Gheorghe

Este prezentat punctul nr.61, Proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă protejată și a contribuției lunare de întreținere în Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, pentru anul 2018.

Se supune la vot punctul nr.61, Proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă protejată și a contribuției lunare de întreținere în Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, pentru anul 2018, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -27, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ-O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta

,,    I VIZAT X

Ispre neschimbar© !    SECRETAR,

Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -ABȚINERE: -NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.62, Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 79/2018 pentru aprobarea colaborării Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, cu asociații neguvemamentale - cluburi sportive, în vederea exploatării/administrării unui obiectiv specific infrastructurii edilitar-urbane (bazin de înot).

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Este vorba de Școala nr.25? am avut un amendament, vă rog să-l citiți!....Domnul consilier, nu am nici-un amendament...Cerem avizul... .Domnul Gârbu Bogdan Alexandru( n.r. Director Executiv D.G.A.P.I. Sector 2) avem amendament?

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Domnul coleg vă rog să formulați dumneavoastră, căci Domnul Director nu are voie să facă amendament!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: La comisia de educație s-a făcut.....îl poate citi

Doamna Elena Niță (n.r. Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București): Există menționat în avizul comisiei procedura de selecție, la secțiunea procedura de selecție, din cadrul comisiei să facă parte ca observatory, din partea comisiei de învățământ a Consiliului Local Sector 2 și un reprezentant al Federației Asociaților de Părinți de pe raza sectorului 2, deci cei cinci membri de la comisia de învățământ să facă parte ca observatori și să participe la această procedură.

Se supune la vot Amendamentul formulat în cuprinsul Avizului Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă, și prezentat de domnul consilier local Alexandru Adrian, la punctul nr.62, Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 79/2018 pentru aprobarea colaborării Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, cu asociații neguvernamentale - cluburi sportive, în vederea exploatării/administrării unui obiectiv specific infrastructurii edilitar-urbane (bazin de înot), și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 26, NU - 0, ABȚ - 0, NU VOTEAZĂ -1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, MicleaNiculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Chiricuță Ion

Se supune la vot punctulnr.62, Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 79/2018 pentru aprobarea colaborării Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, cu asociații neguvernamentale - cluburi sportive, în vederea exploatării/administrării unui obiectiv specific infrastructurii edilitar-urbane (bazin de înot), cu amendament, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 26, NU -1, ABȚ - 0, NU VOTEAZĂ - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

spre neschimbate, SECRETAR,

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Zaharia Răzvan Cristian

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.63, Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 74/2018 pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2017 - 2018 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București.

Se supune la vot punctul nr. 63, Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 74/2018 pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului 11 al anului școlar 2017 - 2018 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 27, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZA - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.64, Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Sector 2.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia Juridică a dat aviz favorabil

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Proiectul este depus în data de 22 Martie și ieri la comsia Juridică s-a dat aviz favorabil!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă îmi permiteți pe data de 22 Martie a fost transmisă o adresă din partea dumneavoastră către mine prin care îmi transmiteți o expunere de motive și regulamentul întrucât ați inserat o parte din observațile făcute de mine. Nu ați redactat proiect de hotărâre și cu mare greutate ieri am reușit sî vi-1 supunem spre semnare, proiectul de hotărâre a fost înregistrat ieri și a fost pus imediat pe ordinea de zi suplimentară.

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Acest proiect are semnături de 6, 7 luni? De anul trecut de când are semnătura mea, timp în care a avut revizuiri!!!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Expunerea de motive are aceste semnături, este aceiași expunere pe care eu o înregistrez de fiecare dată, înregistrez un nou proiect!

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Eu de exemplu îmi retrag semnăturile!

VIZAT \ spre neschimbare,

SECRETAR,

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Dacă nu aveți semnăturile pentru ințiere, 1/3 din consilieri, nu trebuia să fie pusă pe ordinea de zi

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Astăzi am aprobat a patra sau a cincea oară Regulamentul și Executivului Primarului....

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Domnule coleg este a doua oară și dacă v-ați uitat în expunerea de motive, nu dispărea o căsuță de acolo știți foarte bine despre ce este vorba....

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București:

Ordinea de zi a fost votată deja, dicutăm un lucru care nu are legătură. Simplu votăm punctul 64 da sau nu.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Inițiatorul sunt eu

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Inițăiatorii sunt mai mulți deci toți se vor retage....

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Vă rugăm supuneți la vot acest proiect așa cum a fost depus.

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Nu, vreau să văd smnatarii acestui proiect!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Vreți acum dezbateri, celelalte proiecte le-ați votat repede!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Colegul meu a ridicat o problemă, a retras semnătura de pe proiectul de anul trecut și eu mă retrag!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Este un consilier local care nu mai face parte din Consiliu Local, a spus clar că își retage semnătura...

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: S-a vehiculat o informație care nu este adevărată!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Colegii mei nu cunosc legea!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Acum precizați că ați inaintat-o în nume personal, deci nu vă mai trebuie expunerea de motive cu lista de semnături. In ședințele anterioare, au fost transmise rugăminți către dumneavoastră să ne întâlnim și să dezbatem acest ROF. în raportul de specialitate întocmit de Direcția Juridică, sunt smnalate niște aspect pe care dumneavoastră le mențineți ilegal în acest Regulament de Organizare și Funcționare.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Cer să se menționeze în procesul verbal toate injurile pe care le-a declarat domnii colegi consilieri!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Ce injurii? Eu am venit acum ...la această expunere de motive

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Vă supun la vot proiectul numărul 64.

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Am un amendament, la acest proiect de hotărâre de regulament, să se includă ca amendament tot raportul de specialitate elaborat de Direcția Juridică raport care sesizează niște aspect foarte clare și îl găsiți pe site.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: A fost elaborat imediat după inițierea proiectului. Raportul de specialitate al Direcției Juridice în care s-au formulat, recomandat și s-au făcut o serie de formulări cu titlu de amendament. Tocmai pentru a nu aduce doar critici acelor reglementări propuse de inițiator și oferă reglmentările aferente cu titlu de amendament, toate articolele în dicuție sunt reformulate nu în sensul ca această hotărâre să nu producă efectele prevăzute de Ordonanța nr.35. .. .Și pentru a fi în concordanță cu actul de bază față de care hotărârile Consiliului Local sector 2 au caracter subsidiar. Orice act și regulament trebuie emis în baza actului cu titlu de lege. Dacă doriți eu fac câteva observații pentru că sunt foarte multe, eu personal am propus Doamnei Președintă de Ședință, o întâlnire la care am să particip cu reprezentanții grupurilor dumneavoastră pentru a reformula acest regulament în conformitate cu normele elementare de tehnică legilativă. Exemplu, la inițierea proiectelor inițiatorul depune o schiță de proiect însoțită sau nu de o expunere de motive, nu este o formulare juridică este de un nivel minimal care nu poate fi catalogat. Nu poate fi o formulare care să fie inclusă într-un act

VIZATX spre neschimbare,

SECRETAR,

normativ câtă vreme, actul de bază spune clar: inițiatorul va depune un proiect de hotărâre însoțit de o expunere de motive, și va fi asistat la redactarea acestuia de către compartimentul de specialitate. Dacă depuneți o schiță de proiect Iară expunere de motive nu se poate face proiect, dacă nu există motivația din expunerea de motive. Mai sunt aspecte care sunt omise din O.G. nr.35 și fac mențiunea chiar dacă sunt omise, ele se aplică oricum pentru că se aplică legea de bază, am mențonat în mod repetat că retragerea de pe ordinea de zi a unui proiect de hotărâre se poate face de către inițiator. Faptul că nu se mai inserează sau se refuză a se insera nu înseamnă că are dreptul, pentru că acest act este de rang inferior legii în baza cărui se adoptă, iar regulamentul se va adopta și atribuțile se vor desfășura în contextul legii de bază indiferent ce se introduce în acest regulament. Prin urmare măcar să fie elaborat în conformitate cu O.G nr.35 care aprobă acest regulament cadru, și care este folosit de toate unitățile administrative. Repet faptul că în 2016 pe 02 Septembrie am întocmit acest regulament I-am transmis prin e-mail domnului consilier local Alexandru Adrian și timp de doi ani se aduc sistematic completări, astfel încât în forma care este acum eu apreciez că trebuie repus în consultare public, pentru că nu mai respectă forma pe care a avut-o la data la care inițiator a fost domnul primar în conformitate cu OG nr.32, acel proiect a respectat procedura de dezbatere public. în cazul de față nu mai respectă, este mult modificat, mult reformulat și în raport cu Legea nr.52/2003 privind transparența decizională apreciez că este un act administrativ cu caracter normativ care trebuie supus în consultare publică. în cazul de față nu o mai respectă pentru că e mult, mult reformulat, mult modificat și prin urmare în raport de dispozițiile Legii 52/2003, privind transparența decizională, apreciez că este un act administrativ cu caracter normativ care trebuie supus în consultare publică, pentru că nu s-a revizuit acest proiect, în raport cu obiecțiile Direcției Juridice. Pe altă parte, normele de tehnică legislativă arată că: un act de această natură, un act administrativ cu caracter normativ, trebuie în mod obligatoriu însoțit de un referat de aprobare. Deci nu numai de un referat pur și simplu, indiferent dacă este favorabil sau nefavorabil, ci un referat de aprobare care să aprobe și să susțină ceea ce se reglementează. Sunt ușor de reformulat și de adus în contextul OG 35 și sunt convinsă că în urma unor discuții la care să participăm, propun chiar săptămâna viitoare miercuri, joi, se pot aduce în acord toate aceste reglementări cu cele sesizate și formulate cu amendamente propuse de către Direcția Juridică. Din amendamentul propus de domnul consilier Beldeanu rezultă că-și însușește amendamentele cuprinse în raportul de specialitate al Direcției Juridice, pentru că într-adevăr, nu se include un raport într-un proiect, că nu se poate, dar în proiect sunt propuse amendamente de reformulare. Pe acestea, cred că le-a propus domnul Beldeanu! Mulțumesc!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Pentru că sunt foarte multe modificări pe care inițiatorul nu a binevoit să le facă, urmare a raportului dumneavoastră de specialitate....

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Doamna Președinte am o singură afirmație!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Poftiți!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Așa cum organigramele executivului au avut nenumărate modificări, dacă este ceva în neregulă, îl modificăm ulterior, așa că eu zic că pierdem timpul, supuneți amendamentul la vot și apoi proiectul în totalitatea sa.

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Domnule coleg, doamna Secretar are dreptate, ar trebui pus pe site pentru consultare publică pentru că au intervenit foarte multe modificări.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: E un regulament al nostru, adică probabil cetățenii o să vină și să ne consulte, să ne spună nouă cum să ne organizăm în consiliu???

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Doamnă Președinte, consiliul acesta nu are de 16 ani regulament.... în acest moment în Parlament se discută din nou Legea administrației!.,. Va fi îmbunătățit! Hadeți să începem să lucrăm pe regulament!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Doamna Președinte, tocmai de aceea am făcut această mențiune!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Să lăsăm vorbăria și să supunem la vot!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: în proiectul dumneavoastră faceți mențiunea la art.3:„ Hotărârea anterioară din 2001 își încetează

VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR,

aplicabilitatea”. Deci până la momentul de față există un R.O.F. al Consiliului Local! Există un regulament de organizare din 2001 aprobat. Pentru că așa scrie în proiectul de hotărâre inițial.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Ordonanța nu mai e valabilă din 2002. Acel regulament din 2001 și-a pierdut valabilitatea.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu a fost un vid! Există un regulament cadru după care s-a funcționat și există în continuare!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Care nu a respectat legea!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Doamna Președinte, deschideți secțiunea de vot cu acest amendament. Respingând proiectul respingeți un raport de specialitate cu privire la legalitatea paragrafului din R.O.F.!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: îl întreb pe coleg dacă îl retrage de pe ordinea de zi!.... Nu! Vă supun la vot amendamentul domnului consilier Beldeanu! Ați spus foarte clar în amendament referitor la raportul de specialitate făcut de Direcția Juridică!

Se supune la vot Amendamentul formulat de domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian la punctul nr. 64, Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Sector 2, și respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA-8, NU- 7, ABȚ- 10, NU VOTEAZĂ-2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Șerpescu Cătălin Constantin, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Popescu Lenuța, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Oprea Dumitru

ABȚINERE: Dinu Alexandru, Popescu Dan Cristian, Costache Jean, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Militam Marian Cătălin, Bughiu Iolanda Luminița

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Deci stimată doamnă, prin acest lucru s-a respins un raport de specialitate la acest proiect de hotărâre.

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Mulțumesc! Deci supun la vot proiectul inițiat de domnul consilier Adrian Alexandru.

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Deci dacă s-a respins raportul de specialitate.....

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Nu s-a respins raportul!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Am și precizat că amendamentele mele sunt cele din raportul de specialitate. Dacă aveți alte amendamente de formulat dumneavoastră, nici o problemă, stimați colegi!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: După ce votăm o să-i răspund domnului Beldeanu!

Se supune la vot punctul nr.64, Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Sector 2, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 18, NU — 6, ABȚ-2, NU VOTEAZĂ - 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Popescu Lenuța, Metehău Andrei George

ABȚINERE: Șerpescu Cătălin Constantin, Andrei Robert Alexandru

vizÂf \

spre neschimbate, SECRETAR,

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Proiectul a trecut? Citiți vă rog numărul de

voturi!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: N-am citi la nici un proiect! Proiectul șaizeci și patru a trecut!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Proiectul a trecut respingând acul de legalitate, respectiv raportul de specialitate!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Un proiect după treizeci de zile nu mai are nevoie de raport de specialitate....!

Doamna consilier local Ppescu Lenuța, președinte de ședință: Declar ședința închisă!

Nemaifiind înscrise alte probleme pe ordinea de zi, doamna președinte de ședință Popescu Lenuța declară ședința închisă, la orele 19,40 drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.


VIZAT •-

spre neschimbate,

Prezentul proces - verbal a fost aprobat cu următorul cvorum: 25 - DA, 1 - NU, 0 - ABȚ., în ședința'

Consiliului Local al Sectorului 2 din data de 17.05.2018

SNA/lex


SAPL- PVSCHCLS2

70