Proces verbal din 27.09.2018

011 Proces verbal sedinta ordinara 27.09.2018ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2

ROMANIA


I918-2O1R SĂRBĂTORIM1 ÎMPREUNA


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel; +{4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


PROCES- VERBAL

încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 2 din data de 27.09.2018

Lucrările ședinței încep la orele 17:56 în Sala de Consiliu „I. L. Caragiale” din sediul Primăriei Sectorului 2, str. Chiristigiilor nr. 11- 13, București.

La prezidiu au luat loc următoarele persoane:

 • - Domnul Toader Mugur Mihai - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • -  Domnul Popescu Dan Cristian - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Doamna Niță Elena - Secretar al Sectorului 2 al Municipiului București prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016;

 • - Domnul consilier local Pușcașu Marian - președinte de ședință.

în deschiderea lucrărilor ședinței, doamna Elena Niță - Secretar al Sectorului 2, face prezența consilierilor. Au fost prezenți 24 consilieri locali din totalul de 27 consilieri locali în funcție. Lipsesc motivat doamna consilier local Bughiu Iolanda Luminița și domnul Șerpescu Cătălin Constantin. Convocarea membrilor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București s-a făcut în scris, conform prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia. Convocatorul înregistrat sub nr. 4435/21.09.2018, completările la ordinea de zi înregistrate sub nr.4457/25.09.2018, nr.4465/26.09.2018 și nr.4483/27.09.2018, Amendamentele domnului consilier local Alexandru Adrian nr. 4466/26/09.2018 și nr.4467/26.09.2018, Amendamentele Executivului nr.4475/26.09.2018, nr. 4479/27.09.2018 și nr. 4480/27.09.2018 precum și amendamentul domnului Viceprimar Dan Cristian Popescu nr.4477/27.09.2018 au fost aduse la cunoștința publică prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 2 din str. Chiristigiilor nr. 11 - 13/site-ul instituției, în termenul prevăzut de art. 39_iiitin. (3) din

spre .tvj'

’ SECRETAR,

Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ORDINEA DE ZI COMPLETATĂ CUPRINDE
 • 1. Aprobarea Procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 30.08.2018;

 • 2. Aprobarea Procesului - verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 07.09.2018;

 • 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente anului școlar 2018 - 2019 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 4.  Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 262/30.08.2018 privind aprobarea proiectului “Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 Ferdinand I”;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea procedurilor și a criteriilor pentru organizarea concursului în vederea ocupării funcției de director general al Administrației Domeniului Public Sector 2;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Direcției Venituri Buget Local Sector 2;

Inițiator: POPESCU DAN-CRISTIAN-Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 7. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Pache Protopopescu nr. 94, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 8. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării

V’TAY

spre re)sehimJ?are, SECRETAR,

7              i Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din B-dul Pache Protopopescu nr. 33-35- corp latura dreaptă, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 9.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 94/2018 privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenurile neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Barbu Văcărescu nr. 241-273, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 10. Proiect de hotărâre privind organizarea de piețe tradiționale volante și târguri pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Inițiator: POPESCU DAN-CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 11. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Patriarhia Română - Catedrala Mântuirii Neamului;

Inițiator: POPESCU DAN-CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 14/2009 privind participarea Sectorului 2 ca membru al Asociației Municipiilor din România;

Inițiator: TOADER MUGUR-MTLIAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 13. Proiect de hotărâre privind sistematizarea, reabilitarea și întreținerea actualelor terenuri dejoacă aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2;

Inițiator: NEAGU CRISTINA - Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului „BUCUREȘTIUL INTERBELIC”;

Inițiator: METEHĂU ANDREI GEORGE și ANDREI ROBERT ALEXANDRU - Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 15. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 16. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 105/2011 privind aprobarea reglementării modalității de preluare a cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 89/2017 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 4/16.01.2003, respectiv schimbarea destinației imobilului situat în Bd. Basarabia nr. 84, sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 18.    Proiect de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de trei luni;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 19. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 217/2018 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și desfășurare a licitației publice pentru închirierea spațiilor/terenurilor excedentare aflate în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea și implementarea programului educațional „ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2”;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 21. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 si ale Direcției Publice de Evidentă Persoane si Stare Civilă

ÎS      >   »

Sector 2, rectificată, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 195/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 90/2018;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.                                                                             . ......

VțZAT spre

 • 22. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind Serviciul public de salubrizare din Sectorul 2 al Municipiului București in forma revizuită, a modalității de gestiune si a documentației de delegare a serviciului de salubrizare;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

II. Totodată, titlul proiectului înscris pe ordinea de zi la nr. curent 8 se va citi astfel:

”8. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din B-dul Pache Protopopescu nr. 33-35- corp latura dreaptă, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.”

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor de dezvoltare a Serviciului public de salubrizare a Sectorul 2 prin implementarea accelerată a prevederilor PNGD 2014-2020, Strategiei de dezvoltare pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare în Municipiul București și a Regulamentului serviciului de salubrizare a Sectorului 2 al Municipiului București.

Inițiator: POPESCU DAN -CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 24. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mănăstirea Plumbuita (situația 4).

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

Domnul consilier local Pușcașu Marian, președinte de ședință: Bună ziua, să începem cu înscrieri la interpelări....Silviu Feroiu, Chiricuță Ion., mai vrea cineva?

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Domnule președinte vreau să vă anunț că în sală sunt niște contribuabili și aș dori să le dăm și lor cuvântul în ședința de azi la punctul 6 de pe ordinea de zi.

Domnul consilier local Pușcașu Marian, președinte de ședință: Cine sunt?

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Domnii de acolo, toți sunt contribuabilii sectorului 2.

Domnul consilier local Pușcașu Marian, președinte de ședință: Am înțeles că au fost la comisia juridică.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Nu au fost, la comisia juridică a fost șefa de serviciu de la juridic (n.r. din cadrul D.V.B.L. Sector 2) domnii sunt cetățeni ai sectorului 2.

Domnul consilier local Pușcașu Marian: Eu nu am primit nimic....

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Vă solicit eu, așa cum au venit și cei de la Asociația Floreasca, vă solicit să fim de acord să ia și ei cuvântul. Pentru Floreasca nu va anunțat nimeni că vine cetățeanul.

Domnul consilier local Pușcașu Marian, președinte de ședință: Facem altceva, haideți să o considerăm ca interpelare și să dăm cuvântul unei singure persoane.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Nu, sunt contribuabili ai sectorului și trebuie respectați, pot vorbi 2 sau 3 dintre dumnealor,

Domnul consilier local Pușcașu Marian, președinte de ședință: Am spus că o luăm ca interpelare și îi lăsăm să vorbească chiar acum.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Nu, la punctul 6 de pe ordinea de zi vor vorbi!

Domnul consilier local Pușcașu Marian, președinte de ședință: Era bine să vorbească acum, nu e bine?

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Noi, în calitate de consilieri, facem interpelări în ceea ce privește Consiliul Local și alte probleme pe care le avem, ei vor semnala anumite probleme pe proiectul nr. 6.

Domnul consilier local Pușcașu Marian, președinte de ședință: Bine, haideți să dăm cuvântul domnului Feroiu.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Bună ziua, am o întrebare pentru domnul primar cu privire la apartamentul nr. 3 din blocul 87, șos. Colentina 87, sector 2, București - vă solicit să ne prezentați cine plătește cheltuielile de întreținere și cine folosește efectiv acel apartament. Vă solicit să ne puneți la dispoziție documentele legale în baza cărora chiriașul folosește apartamentul respectiv și în același timp din datele pe care le dețin sunt depozitate uniforme și alte bunuri mobile aparținând Asociației „Foișorul de Foc”- Divizia Civică Voluntară?

Domnul consilier local Pușcașu Marian, președinte de ședință: Asta e tot?...bun, dăm cuvântul domnului Chiricuță.

Domnul consilier local Chiricuță Ion: în anul 2016, la începutul mandatului, am depus, Grupul U.S.R. a depus, un proiect privind aliniamentele stradale - plantațiile de copaci, aș dori să întreb ADP-ul care a fost rezultatul?. Deci, în urma acestui proiect, câți copaci au plantat, câți urmeză să mai planteze, dacă au o evidență?

Domnul Cioabă Dănuț Alexandru - Director general A.D.P. Sector 2: Proiectul dumneavoastră de hotărâre a funcționat, am primit sesizări de la cetățeni, dar în paralel

\ 3                   1

TAR,


spre

SECRE

noi aveam deja în derulare un proiect de platbande care se transpune printr-o lucrare amplă, se identifică arborii, am cumpărat deja ustensilele necesare pentru evaluarea sănătății arborilor, se vor face cataloagele pe fiecare aliniament cu specia și cu vârsta aproximativă a arborilor, iar, probabil în cursul celor 4 ani de contract pe care îl avem cu firmele de zone verzi, vom avea situația completă și schimbată a aliniamentelor din sector. Privind arborii de pe aliniament există o evidență, nu am știut că mi se cere așa ceva, așa că nu pot să vă dau niște date inexacte cu identificarea arborilor, tipurilor de arbori, o să v-o prezint în cursul săptămânii viitoare pe fiecare aliniament stradal cu datele pe care le-am menționat anterior.

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Am o propunere privind ordinea de zi ca puncul 18 cu alegerea președintelui de ședință să revină la normal, să fie punctul 2 pe ordinea de zi, exact cum a fost întotdeauna.

Domnul Toader Mugur Mihai - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu are absolut nici-o legătură, pentru că nu alegeți președintele de ședință pentru ședința de astăzi, poate să fie și ultimul punct pe ordinea de zi, de ce să ne mai încurcăm, să modificăm.

Domnul consilier local Pușcașu Marian, președinte de ședință: Lăsăm așa cum e. Haideți totuși să dăm cuvântul domnilor din sală.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Domnul președinte, la punctul 6 pe ordinea de zi, pentru că are legătură cu proiectul de hotărâre care se află la punctul 6 pe ordinea de zi.

Domnul consilier local Pușcașu Marian, președinte de ședință: Te rog, lasă-i să vorbească acum.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Nu, cei din Floreasca au vorbit exact când erau PUD-urile, de ce ? Pentru unii cetățeni într-un fel, iar pentru ceilalți altfel.

Domnul consilier local Pușcașu Marian, președinte de ședință: Considerăm ca interpelare!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Nu e interpelare,... la punctul 6.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Supunem la vot acest punct și cu asta basta.

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Domnule președinte dacă supuneți la vot, eu aș dori vot deschis, prin ridicare de mână, ca să vedem clar cine se opune, ce consilieri locali se opun la aceste lucruri.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: E corect, pentru că atunci când au venit

cei din Floreasca, nu am supus la vot și s-a vorbit la punctul respectiv.


Domnul Dan Cristian Popescu - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Am o întrebare, cetățenii care au venit pot să vorbească singuri sau dumneavoastră sunteți avocata lor, sunt membrii PSD sau ce ?

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Cetățenii pot vorbi singuri, domnule viceprimar!

Domnul Dan Cristian Popescu - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Am vrea să le dăm cuvântul ca să înțelegem ce vor, dumneavoastră vorbiți în numele lor și nu știu dacă spuneți exact ce vor dînșii.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Nu, la punctul 6!

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: Dar de ce vă temeți domnule viceprimar? Vă e teamă de cetățeni?

Domnul Dan Cristian Popescu - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: îmi este teamă de cetățenii care vorbesc prin intermediul unor consilieri PSD.

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: De aceea au cerut dreptul la cuvânt, domnule Popescu!

Domnul Dan Cristian Popescu - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Păi să ceră dânșii, văd că dumneavoastră știți dinainte ce vor să spună.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Domnule viceprimar eu mi-am asumat intrarea cetățenilor la ședința de consiliu de astăzi, am solicitat să ia cuvântul la punctul 6 de pe ordinea de zi, în momentul în care au intrat cetățenii din Floreasea nu îmi aduc aminte să fi spus să vorbească domnii de la USR, a vorbit fiecare cetățean din Floreasea.

Domnul Dan Cristian Popescu - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Normal ar fi ca orice om care vine să vorbească nestingherit.

Domnul Toader Mugur Mihai - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Vă rog faceți liniște, dacă se poate, ar fi util pentru toată lumea să vorbim pe rând, pentru că altfel nu se mai înțelege absolut nimic. Din punctul meu de vedere nu văd un impediment să vorbească cetățenii la punctul respectiv, posibil să fie o solicitare, un amendament care să fie susținut de unul sau mai mulți consilieri, nu cred că ar trebui să mergem în această polemică nesfârșită. încă odată, fac apel la dumneavoastră, vă rog foarte mult, haideți să vorbim și să ne comportăm într-un mod civilizat și să vorbim pe rând ca să putem să ne înțelegem.

Domnul consilier local Pușcașu Marian, președinte de ședință: Domnule primar, dacă nu înțelegem cred că ar fi cazul să respectăm regulamentul, avertisment, tăierea microfonului și cu asta basta.

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: Domnule președinte, propun ca punctul 6 de pe ordinea de zi să-l mutăm primul ca să nu mai existe discuții.

Domnul Dan Cristian Popescu - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Aș vrea să vorbesc, și îi mulțumesc domnului primar că mi-a dat posibilitatea să vorbesc tară să fiu întrerupt de colegii de la PSD, am spus că este normal ca dânșii să vorbească direct nu prin intermediul unui consilier, la început pentru a ne spune care este legătura dânșilor cu organigrama D.V.B.L., lucrează acolo sau au rude? Pentru că este un subiect tehnic, nu se discută prin referendum, sigur orice contribuabil poate să-și spună părerea...

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Cetățenii care sunt prezenți aici au întâmpinat în repetate rânduri probleme la această direcție și doresc să vină să ne sesizeze...

Domnul Dan Cristian Popescu - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Văd că știți foarte bine ce vor să ne spună!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Vă rugăm foarte mult, așa cum și dumneavoastră știați foarte bine la Floreasca, PUD-urile, așa știu și eu.

Domnul Dan Cristian Popescu - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Aș vrea să înțeleg la începutul ședinței de la dânșii legătura cu punctul 6...vă rog domnule.

Domnul Bogdan Dumitrașcu - contribuabil al Sectorului 2: în primul rând, vă spun de la început că nu sunt afiliat politic la nici o formațiune, nu cunosc nici una dintre persoanele de aici, ci am venit pentru două probleme, una personală - societatea al cărui administrator sunt, sunt administratorul Centrului Internațional pentru învățământ Superior, o instutuție de învățământ superior care a fost obligată, printr-un abuz al directorului D.V.B.L. să plătească impozite pe clădiri și terenuri. După ce am anulat prin sentință civilă definitivă și irevocabilă decizia de impunere și se precizează expres că beneficiem de scutire, a recidivat și an de an continuă să ne pună impozit pe clădiri și terenuri refuzând să pună în executare sentințele civile. Nu avem altă cale legală de a soluționa această problemă întrucât emiterea de astfel de decizii, an de an, generează zeci de procese. Ca urmare a apărării noastre în instanță, în ultimul proces în care am obligat D.V.B.L.- ul să ne plătească 358 mii lei, în urma unui proces care a durat 5 ani, ca să se răzbune pe faptul că ne-am apărat drepturile, a virat banii în loc de contul executorului așa cum indicase creditorul, într-un alt cont, doar în scop de răzbunare că nu am vrut să achităm 10% din valoarea sumei. Acesta este motivul personal pentru care am venit aici. Al doilea motiv, vă atrag atenția, indiferent ce formațiune politică se află aici, că Primăria Sectorului 2 este singura care își bate joc de contribuabili și le-a stabilit cetățenilor taxă pe teren, pentru terenurile avute în folosință doar prin simplul fapt că în contractele de vânzare - cumpărare scrie ” teren în folosință". Codul Fiscal spune în mod expres că terenul în folosință este doar acela pentru care există un contract cu autoritatea statului.

A                            I

\ f -A A ț

I ..<vo

-rrRETAR,

Eu, ca și contribuabil, în nume personal, al meu. al fratelui și al soției fratelui, am generat procese și ne-am apărat drepturile, hotărârile fiind definitive, instanța spune că nu avem impozit pe teren în folosință, însă toți ceilalți cetățeni ai Bucureștiului plătesc ca „proștii”, cu ghilimelele de rigoare, ceea ce nu datorează, fiindcă nu au capacitatea mentală și financiară să-și apere drepturile în instanță. Nu este normal ca un director de o astfel de instituție, după ce există 3 astfel de sentințe definitive, să nu revizuiască toate deciziile de impunere și să dea înapoi banii contribuabililor. Acesta e motivul pentru care am venit, nu vorbesc în numele nimănui altcuiva, decât în nume personal.

Domnul Dan Cristian Popescu - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Sunt și alte persoane, aș fi interersat, cel puțin eu, cred că și colegii mei, să mai auzim 2-3 opinii dintre cei care au venit.

Doamna Irina Bugner - avocat: Vin din partea domnului avocat Mihai Oțelea, sunt în substiture, pentru Parohia Popa Rusu care are o speță absolut similară cu a domnului care a vorbit înainte. De asemenea nu sunt afiliată politic, nu am nici-o legătură, nici eu , nici clientul meu în mod evident, de fapt clientul colegului meu pe care-1 substitui. Există o sentință definitivă și irevocabilă din anul 2017 care constată că s-au prescris niște creanțe, că imobilul era supus amortizării și trebuia să i se reducă în subsidiar impozitul cu 15%, există sentință irevocabilă ale căror considerente nu au fost luate în vedere de către direcția respectivă când s-a emis decizia de impunere pe anul acesta. Am făcut contestație, am reiterat motivele, care nu sunt doar cele antamate anterior în hotărârea irevocabilă, sunt și altele. Contestația este de respingere în pofida tuturor așteptărilor de bun-simț și legitime din partea unui om care are minime cunoștințe juridice, ceea e este surprinzător de la semnătura unui director de Direcție Juridică, pe care nu-1 cunosc și nu am nici-o legătură cu el, dar mi se pare revoltător ca cetățen și ca avocat, că contribuabili trebuie târâți prin instanțe de nenumărate ori ca să demonstreze de nenumărate ori același lucru și vă obligă instituția la cheltuieli de judecată și acum există și posibilitate să se angajeze răspunderea personală a funcționarului. Credeți că e constructiv pentru banii contribuabililor și pentru resursele instituției să trecem prin procese când există hotărâri care stabilesc prescripție sau amortizare...?

Domnul Dan Cristian Popescu - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Și care credeți că este legătura între ce spuneți dumneavoastră și punctul 6?

Doamna Irina Bugner- avocat: Nu știu care este obiectul punctului 6, știu doar că se discută restructurarea Serviciului Juridic și am venit ca să arăt că prin semnătura directorului Serviciului Juridic s-au produs niște abuzuri corectate în instanțe judecătorești și repetate de același domn director, atât știu.

Domnul Dan Cristian Popescu - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Am înțeles.

V     A*#*

ț A spre vw

SECRETAR,

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Mai repetați odată ultimele cuvinte...

Doamna Irina Bugner - avocat: Dacă îmi permiteți, răspunsul la contestația noastră fiscală a fost semnat de directorul instituției și de directorul serviciului juridic.

Domnul Toader Mugur Mihai - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Acum nu știu, nu am cunoștință de aceste hotărâri judecătorești, în situația în care există o hotărâre judecătorească, iar neaplicarea ei este făcută cu rea credință, știu că are niște consecințe juridico-financiare..,.

Doamna Irina Bugner - avocat: Și pentru noi și pentru dumneavoastră, vi se pare constructiv?

Domnul Toader Mugur Mihai - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: V-am spus nu cunosc spețele și nu știu dacă astăzi aici putem să luăm fiecare caz în parte, probabil că fiecare caz are o particularite, e normal și neavând cunoștință nici de hotărârile judecătorești și nici de spețele dumneavoastră în care ați contestat impuneri care v-au fost transmise am putea discuta la nesfârșit..

Doamna Irina Bugner- avocat: Pot să vă spun nunărul deciziei de contestație ca să vă informați, eu am 6 luni ca să formulez acțiunea și aș prefera să nu o formulez pentru că mai sunt 3 luni și se pot corecta abuzurile, cel puțin să se oprească pe viitor.

Domnul Toader Mugur Mihai - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Sigur, pe de altă parte nil ar fi rău să avem și noi cunoștință, vorbesc la nivelul Primăriei Sector 2.

Doamna Irina Bugner- avocat: Am să fac un memoriu, ca să se înregistreze numărul de decizie de soluționare este 14182/31.07.2018.

Domnul Dan Popa - contribuabil al Sectorului 2: Bună ziua, legătura cu punctul 6 este fix abuzul sau abuzurile repetate pe care domnul director Cristian Duțu Athanasie le face asupra contribuabililor. în speța mea, fiind proprietarul unui imobil pe raza sectorului și datorită schimbării Codului Fiscal în 2016 aveam obligația de a depune un raport de evaluare pentru calculul impozitului, obligație care îmi revenea cu anul 2017 deoarece cădirea era construită în 2011 eream în cei 5 ani anteriori și nu aveam de ce să depun în 2016. Am primit un aviz de verificare fiscală, am venit cu aceleași acte pe care le depusesem și în 2011 și pe care plătisem impozit 5-6 ani iar domnul director a binevoit doar pentru parter să-mi emită o decizie de impunere de 9 mii lei. Exact în ziua în care am venit cu actele pe care deja le avea, mi-a emis decizie și mi-a zis că:„ nu aveți decât să contestați”. Am luat decizia de la un ghișeu și m-am dus alături și am contestat-o, a durat 4 luni de zile să-mi răspundă la contestație, ajunsesem să mă rog de dumnealor să-mi dea un răspuns ca să-l pot atac în instanță, La Juridic am fost de nenumărate ori și îmi arătau referatele pe care le înaintau domnului director care de fiecare dată se întorceau cu

un mare semn de întrebare pe prima pagină, tăiate, cu alte cuvinte rezoluția nu era bună, pentru D.V.B.L.

Domnul Dan Cristian Popescu - Viceprimarui Sectorului 2 al Municipiului București: Mă scuzați, se întorceau la dumneavoastră de la domnul director?

Domnul Dan Popa - contribuabil al Sectorului 2: Nu, se întorceau la Juridic.

Domnul Dan Cristian Popescu - Viceprimarui Sectorului 2 al Municipiului București: Și dumneavoastră aflați întâmplători?

Domnul Dan Popa - contribuabil al Sectorului 2: Da, fiindcă treceam la 2 zile ca să văd care e situația, îmi doream răspunsul la contestație să-l pot ataca în instanță și ca urmare după ce mi s-a răspuns am atacat în instanță iar după un an jumătate de bani cheltuiți și de stres am câștigat, iar D.V.B.L.-ul a fost obligat să-mi achite contravaloarea cheltuielilor, inclusiv cheltuieli cu avocat și toate cele.

Domnul Dan Cristian Popescu - Viceprimarui Sectorului 2 al Municipiului București: Am o întrebare pentru toți cei care ați venit, aceste lucruri s-au întâmplat săptămâna trecută?

Domnul Dan Popa - contribuabil al Sectorului 2: Nu, s-au întâmplat anul trecut.

Domnul Dan Cristian Popescu - Viceprimarui Sectorului 2 al Municipiului București: Și ce v-a făcut să veniți să spuneți la un an după?

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Haideți domnule viceprimar că nu faceți chestionare pe cetățean.

Domnul Dan Cristian Popescu - Viceprimarui Sectorului 2 al Municipiului București: Vă rog să vă comportați civilizat! Am o întrebare, noi avem ședință în fiecare lună, ce v-a făcut să așteptați, pe toți cei prezenți, să veniți chiar astăzi, când discutăm organigrama, să veniți chiar astăzi totuși cei care ași câștigat procese cu Juridicul de la D.V.B.L. și să fiți supărați că doamna care a pierdut procesele cu dumneavoastră nu o să mai fie șef al serviciului juridic?

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Doamna o să explice de ce s-au pierdut procesele, pentru că cei de la juridic prezentau ceva iar domnul director tăia și spunea că nu este bine, nu confundați problema.

Domnul Dan Cristian Popescu - Viceprimarui Sectorului 2 al Municipiului București: Mă întrerupeți, domnule director (nr. al D.V.B.L.) dumneavoastră mergeți în instanță!? Cine este responsabil de pierderea proceselor?

Domnul Cristian Duțu Athanasie- Director D.V.B.L. Sector 2: Consilierii juridici!

Domnul Dan Cristian Popescu - Viceprimarui Sectorului 2 al Municipiului București: Cred că este unul dintre motivele pentru care ați propus schimbarea serviciului în compartiment, pentru că se pierd foarte multe procese. Și atunci când cei care câștigă

’..... V12AT n

spre îWchirA'?3Tes procesele vin aici, toți în aceeași zi, după un an de zile, să o susțină pe cea care a pierdut procesele contra lor, vreți să nu am semne de întrebare?

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: Nu vi se pare totuși ceva grav acolo, domnule Popescu?

Domnul Dan Popa - contribuabil al Sectorului 2: Sunt foarte grave, procesele s-au pierdut întrucât decizia era emisă ilegal, de aceea. Cine a susținut emiterea deciziei?..domnul director, tăind ce arată referatul.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Corect, uite eu le am aici pe toate. Nu le-am sustras, eu sunt consilier local, direcția ține de Consiliu, nu m-am dus cu ele la DNA!

Domnul Dan Cristian Popescu - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: încălcați secretul fiscal, ca și doamna șefa de serviciu.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Vreau să vă spun un singur lucru, ca să înțeleagă toată lumea. Ieri a fost comisia juridică și pentru prima oară în viața mea mi-a fost dat să văd o doamnă care este angajata Primăriei Sectorului 2, vă informez domnule primar în cazul în care nu știți, care a adus acte copiate, un teanc, în fața comisiei juridice ca să ne arate ce a greșit domnul director, încălcând secretul fiscal. Am întrebat-o dacă are dreptul să ne prezinte așa ceva, a zis „nu că nu am dreptul, dar totuși vi le-am adus să vedeți că am dreptate”.

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: Am fost acolo la comisia juridică, spuneți un neadevăr!

Domnul Toader Mugur Mihai - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnul consilier, în primul rând ar fi frumos din partea dumnevoastră să aveți o măsură a cuvintelor și a a expresiilor pe care le folosiți. Nu știu ce v-a fost prezentat ieri, sunteți consilier, sunteți membru în comisia juridică, nu neapărat că au fost sustrase, v-au fost aduse la cunoștință dumneavoastră ca și consilier în comisia juridică. Acum eu nu am participat la comisia dumneavoastră, știți că eu nu particip decît dacă sunt invitat în comisiile Consiliului și ca să încheiem discuția aceasta care nu își are rostul aici, în calitatea mea de primar am să solicit un audit sau o cercetare din partea Corpului de Control referitor la Serviciul Juridic din cadrul Direcției Venituri Buget Local, care este instituție subordonată Consiliului Local.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Cu siguranță îmi asum tot ce spun. Domnule primar vă întreb: dumneavoastră ați accepta ca un subordonat al dumneavoastră, indiferent de numele lui, să scoată acte fiscale despre care am înțeles că au un regim special, în care nu poate să se uite oricine, nici măcar noi consilierii, adică regimul fiscal al unor firme, să scoată în afara instituției, dumneavoastră ați accepta acest lucru ? Vă rog să-mi răspundeți cu da sau nu, nu vreau altceva de la dumneavoastră.

Domnul Toader Mugur Mihai - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnule consilier și acest lucru va fi cuprins în dispoziția pe care o voi face cu privire la audit sau control.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Nu este un răspuns, vreau să știu dacă dumneavoastră acceptați.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Dar ce domnule Feroiu, domnul primar este la bară și dumneavoastră sunteți avocat? Chiar întrecem măsura...

Domnul Toader Mugur Mihai - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Eu nu pot să iau de bun tot ce-mi spuneți dumneavoastră acum.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Eram toți membrii comisiei acolo.

Doamna consilier local Riesch Alexandra Antheia: în calitate de președinte al comisiei juridice vă spun că într-adevăr doamna a cerut voie să vină, am acceptat și am vorbit cu fiecare pe rând și cu dânsa și cu domnul Duțu, doamna Tănase a venit cu acele documente, nu le-a desfăcut, nu am văzut ce este în plic, a înaintat un memoriu, fără date specifice, fără CUI, doar numele firmelor și atât, l-am pus la dispoziție tuturor membrilor comisiei cu o zi înainte acest memoriu, aceștia au avut timp să-l citească. L-am informat și pe domnul Duțu în speță că este un memoriu și l-am rugat și pe dumnealui să vină, deci nimeni nu a încălcat legea. Situația este într-adevăr de DNA și am scris pe avizul respectiv că doresc Corpul de Control al Primarului sau un audit, cred că problema trebuie rezolvată intern înaintea Curții de Conturi. Situația este gravă, asta e problema.

Domnul Dan Cristian Popescu - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: îmi pare rău, eram de față, toate hârtiile erau din actele oficiale.

Doamna consilier local Riesch Alexandra Antheia: Da, dar nu le-a desfăcut.

Domnul Dan Cristian Popescu - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ba da, au fost scoase în fața mea, mi s-a spus că erau apostile cu înjurături făcute de domnul director, am rugat-o pe doamna să mi le arate, mi le-a răsfoit în față, nu a găsit nici-o înjurătură, doar o dată se solicita un consilier competent, deci sunt acte copiate de la serviciu, este o încălcare gravă a Statutului Funcționarului Public, mai mult...

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: Cine a plecat cu ele? Și de ce? De ce ați plecat cu ele? Dacă știați că sunt genul acela de acte de ce ați pus mâna pe ele, adică vinovatul este doar într-o parte.

Domnul Dan Cristian Popescu - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Aceleași acte sunt astăzi pe masa doamnei Popescu Lenuța... Domnul Militaru m-a întrebat de ce am luat actele?! Pentru că am văzut o încălcare a statutului funcționarului public a doamnei respective.

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: Aveați dreptul sa puneți mâna pe acte acelea, dacă tot susțineți că erau niște lucruri sustrase?

Domnul consilier local Costache Jean: Domnule președinte, încheiem această situație, domnule primar haideți să închidem treaba asta, vă rog frumos.

Doamna consilier local Riesch Alexandra Antheia: Domnule primar problema nu este cine are dreptate, doamna sau domnul, problema este că e banul public și ce se întâmplă cu acest ban.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Domnule președinte, dacă domnul viceprimar spune că doamna a scos documente secrete, dar domnul Doru Dragomir care se uită în toate documentele primăriei cine îl întreabă!?

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Spuneți-ne și nouă ce aveți în plicul de pe masă doamna consilier?

Domnul Toader Mugur Mihai - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Se pare că ați fost cuminți 10 minute după apelul pe care l-am făcut către dumneavoastră, încă o dată vă spun, o polemică și o speță de genul acesta va continua la nesfârșit, am înțeles și eu că există anumite probleme și tocmai de aceea v-am spus că voi dispune efectuarea unui control pe Departamentul Juridic la Direcția de Venituri și Buget Local.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Să se retragă punctul de pe ordinea de zi, să se analizeze situația care este acolo și apoi.

Domnul consilier local Pușcașu Marian, președinte de ședință: Supunem la vot ordinea de zi.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Domnule președinte propun retragerea punctului 6 de pe ordinea de zi....Să propună inițiatorul.

Domnul Dan Cristian Popescu - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Propun să fie sancționați cei care vorbesc fără să ceară voie.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Fac apel la colegii din PSD să nu mai profite de problemele cetățenilor.

Domnul consilier local Costache Jean: Domnule președinte dați drumul la ordinea de zi.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Domnule primar vă mai adresez încă o dată întrebarea, rugămintea pe care v-am spus-o înainte de ședință, puteți să retrageți proiectul 22 de pe ordinea de zi, având în vedere că a fost pus astăzi, sunt 450 de pagini, sunt niște neclarități, v-am zis, doamna Bocea și domnul Drug au promis că va fi în dezbatere publică am la mine hârtia, stați că vă și arăt ca să vedeți răspunsul?

Domnul Toader Mugur Mihai - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Da, se pare că răspunsul pe care l-ați primit, sau mai bine zis domnii directori au dat un răspuns în necunoștință de cauză, nu este obligatoriu ca, Caietul de Sarcini să fie supus

dezbaterii publice, Studiul de Oportunitate da, a fost supus dezbaterii publice și așa cum v-am spus și înainte de ședință nu am motive să retrag acest proiect de pe ordinea de zi. Dumneavoastră votați cum considerați, da, nu sau dacă considerați că trebuie să-l apro fundați...

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Și la studiu s-au făcut niște modificări.

Domnul Toader Mugur Mihai - Primarul Sectorului 2 ai Municipiului București: Au fost mici modificări și v-am explicat ce tipuri de modificări, au fost stric legate de anumite acte normative care au apărut între timp. Este o situație puțin diferită pentru serviciile de acest gen, sunt foarte, foarte multe modificări, presiunile și interne și externe sunt destul de mari pe problematica aceasta a mediului și salubrizării și de aceea au suferit câteva modificări care s-au raportat la noi acte normative.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Și creșterea tarifelor de la 14,80 la 15,20 este o corectură minoră, s-a crescut aceea medie?

Domnul Toader Mugur Mihai - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Acolo sunt niște calcule maximale în funcție de termenul de contractare și într-adevăr în funcție de anumite operații care au fost introduse.

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Am un amendament la ordinea de zi,.... putem solicita amendamente pe ordinea de zi,.... v-am solicitat cuvântul.

Domnul consilier local Pușcașu Marian, președinte de ședință: Bine, atunci îl depuneți la punctul respectiv.

Domnul consilier local Chiricuță Ion: La nici-un punct, solicitat scoaterea unui proiect de pe ordinea de zi, solicit scoaterea punctului 11 de pe ordinea de zi unde ni se cere donarea către catedrala neamului a unei sume de 3 milioane lei în condițiile în care sectortul 2 este un sector sărac, avem străzi de pământ cu cișmele la colțul străzii, 17 mii de asistați social, solicit scoaterea acestui proiect.

Domnul Toader Mugur Mihai - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnul consilier, haideți să nu facem din nou declarații doar de dragul de a ne auzi vorbind, cu afirmații de genul că este un sector cu străzi de pământ cu cișmele...chestii de genul acesta.

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Mergeți în zona Fântânica, mergeți cu mine, să vedem zona de peste calea ferată.

Domnul Toader Mugur Mihai - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Sunt, într-adevăr, câteva cișmele.. .da, mergem!

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Nu am primit răspunsul inițiatorului proiectului.

Domnul Dan Cristian Popescu - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Mențin proiectul pe ordinea de zi, mulțumesc!

r‘secretar,

Se supune la vot Ordinea de zi nr. 4435/21.09.20!8, cu completările ulterioare și aprobată de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU - O, ABȚ -1, NU VOTEAZĂ- O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Popescu Dan Cristian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Militaru Marian Cătălin, Mihăilă Dumitru Cătălin, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Chiricuță Ion.

NU VOTEAZĂ: Neagu Anda Cristina.

Este prezentat punctul nr.I aprobarea Procesului — verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 30,08.20!8.

Se supune la vot Procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 30.08.2018, aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU - 0, ABȚ - 2, NU VOTEAZĂ - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Popescu Dan Cristian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Mihăilă Dumitru Cătălin, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Militaru Marian Cătălin, Alexandru Adrian.

NU VOTEAZĂ:-

Este prezentat punctul nr.2, aprobarea Procesului - verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 07.09.2018;

17                                                     0

Ispre rafâichirr.'bare»

I secretar,

Se supune la vot Procesul - verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 07.09.2018, aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU - O, ABȚ - 2, NU VOTEAZA - O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Popescu Dan Cristian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Mihăilă Dumitru Cătălin, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Militaru Marian Cătălin, Alexandru Adrian.

NU VOTEAZĂ:-

Este prezentat punctul nr.3, proiectul de hotărâre pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente anului școlar 2018 - 2019 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Domnul consilier local Pușcașu Marian, președinte de ședință: Avem un amendament din partea domnului viceprimar și unul din partea colegilor de la USR. Să citim amendamentul domnului viceprimar,

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă îmi permiteți, conform regulamentului amendamentele se supun la vot în ordinea înregistrării, primul care a fost înregistrat cu numărul 4495 este amendamentul domnului Alexandru Adrian. în momentul în care se aprobă acest amendament, următorul dacă vizează același aspect nu se mai supune la vot, se consider respins.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Eu am depus amendamentele în numele colegei mele Cristina Neagu care nu a avut posibilitatea tehnică să le depună, o să le citească ea.

Doamna consilier local Neagu Cristina: Amendamentul 1: se elimină art.l din proiectul de hotărâre numărul 3, motivarea fiind formularea „bursele se vor acorda în limita fondurilor disponibile” este de natură a genera oprirea plății burselor. Mai avem și amendamentul numărul 2 acesta fiind: art. 2 va avea următoarea formulare „ art.l se aprobă cuantumul burselor ce se vor acorda elevilor din învățământul preuniversitar de

țspre roschiirabEiie,

| SECRETAI _

stat de pe raza sectorului 2 al Municipiului București aferente anului școlar 2018-2019, astfel: bursă performanță, conf. art.5 lit. a), și lit.b). 1000 lei /lună, conf. art.6 lit c). 5001ei/lună, acesta fiind punctul A. Punctul B, burse de merit, conf. art.9 lit.a). pentru medii cuprinse între 9.50-10.00, 4001ei/lună; pentru medii cuprinse între 8.50-9.49 , 300 lei/lună, apoi punctul C, bursa studiu 2501ei/lună, punctul D, bursă ajutor social conform art.I3 lit.a). 3001ei/lună, lit.b). 1501ei/lună, lit.c). 3001ei/lună. Punctul E, bursă ajutor social ocazional 300 lei/lună”. Motivare: nu există nici-un motiv pentru modificarea cuantumului burselor față de anul școlar trecut. Vă mulțumim.

Domnul Toader Mugur Mihai - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: îmi pare foarte, foarte rău și vă rog mult să mă scuzați, dacă puteți să-mi spuneți doar modificările.

Doamna consilier local Neagu Cristina: La burse de merit, pentru medii cuprinse între 9.50-10.00, 400 lei/lună și pentru medii între 8.50-9.49, 300 lei /lună; pentru a nu mai fi media 10 premiată diferit- este o diferență foarte mare (n.r. de sumă) între 9.99. și 10.00.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Am o întrebare, este un singur amendament sau sunt două?

Doamna consilier local Neagu Cristina: Sunt doua.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Și care este ordinea de înregistrare, ambele înaintea celui al domnului viceprimar?

Doamna consilier local Neagu Cristina: Au fost înregistrate împreună, primul elimină art. 1 din proiectul de hotărâre, cel cu formularea bursele se vor acorda în limita fondurilor disponibile, care este de natură de a genera oprirea plății burselor.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Acesta este textul preluat expres din Ordinul Ministerului Educației.

Domnul Toader Mugur Mihai - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Două secunde să vă răspund punctual, referitor la limita creditelor aprobate prin buget, nu pot să spun că este doar o sintagmă, este obligatoriu de introdus cu atât mai mult cu cât programul, sau inclusiv pentru investiții care se desfășoară pe parcursul a 2 ani bugetari este obligatoriu de inclus. într-adevăr avem niște previziuni bugetare, inclusiv pentru 2019, inclusiv pentru 2020 și 2021, așa se procedează, dar în orice proiect în care avem niște alocări și nu numai de asemenea natură, avem alocări pentru programe, pentru proiecte, pentru investiții multianuale , tot așa menționăm în proiectele de hotărâre, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație, pe care dumneavoastră o aprobați, deci nu avem cum să eliminăm acest lucru din proiect.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Domnule primar, această formulare a lipsit din hotărârea de consiliu nr.74 când am aprobat bursele și tot au fost probleme cu asigurarea lor.

Domnul Toader Mugur Mihai - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Din câte cunosc nu a fost niciodată nici o problemă cu asigurarea burselor, au fost anumite probleme, dar nu au fost generate de noi și de alocarea financiară, au fost probleme de distribuire a burselor la nivelul unităților școlare. Dar nu că nu am avut bani sau că nu am făcut noi plățile.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Vă mulțumesc pentru precizări și atunci propunerea colegei mele este să rămânem la aceleași valori din H.C.L. 74, așa cum am aprobat bursele în martie și singura diferență este la bursa de performanță de la 500 lei sare la 1000 lei, asta e singura diferență, în asta constă amendamentul să rămânem la nivelul burselor de astă primăvară și singura diferență este la bursa de performanță.

Domnul Toader Mugur Mihai - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Avem două tipuri de burse de performanță, unele de 100 lei și unele de 500 lei în proiectul acesta, atunci ce modificați!?...Acum am majorat la bursa de performanță, adevărata performanță la 1000 lei, este prima dată când acordăm 1000 lei pentru o categorie de elevi.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Da, și în hotărârea de consiliu din martie noi am dat aceeași bursă de merit de la 9.50 la 10.00.

Domnul Toader Mugur Mihai - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: La bursa de merit am majorat la 600 lei pentru cei cu media 10.00, am introdus o bursă majorată, era 500 lei între 9.50 și 9.99 și consider că cei care au 10.00 sunt ultramerituoși și le-am acordat o majorare.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Cei care au 9.99 au 300 lei, creem niște probleme...noi trebuie să stimulăm performanța.

Doamna consilier local Neagu Cristina: De la 9,99 la 10.00 este o diferențăț n.r. de sumă) foarte mare.

Domnul Toader Mugur Mihai - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București Cel care cu puțin efort poate să ia 10.00, pe de altă parte aceste intervale de medii sunt trecute în Ordinul de Ministru, intervalele de la 8.50 la 9.99 pentru bursele de merit. Dacă am greșit că pentru cei câțiva care au 10.00 le acordăm o sumă mai mare, efectiv nu văd unde am greșit!?

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Propunerea a fost și în proiectul de astă iarna și au înțeles, discutând și cu beneficiarii chiar cu cadrele didactice că este recomandat să stimulăm lucrul în echipă, a stimula dublu cu 600 lei pe cel cu 10.00 și

~~VKZAT spre neschimbate, SECRETAR,

unul care are 9.98 cu 300 lei creez o nedreptate și este mai important să-i obișnuim pe copii să lucreze în echipe.

Domnul Toader Mugur Mihai - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Eu nu cred că este o nedreptate aici.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Alt lucru pe care vreau să vi-1 semnalez. Noi avem practic două burse sociale, bursa socială la care nu contează media, trebuie să aibă doar media 10 la purtare și să ai 500 lei de membru de familie; și mai avem bursa de studiu pentru care trebuie să ai media 7 dar depinde tot de venitul pe cap de membru. Care este nedreptatea în acest proiect, dacă cumva un copil care are bursa de studiu are dreptul și la bursa de merit, el în loc să ia 250 lei cum lua astă primăvară acum ia 200 lei, deci i s-a micșorat bursa de studiu; dar dacă primește cumva și faimoasa bursă de merit de 300 lei automat va lua doar 50 lei, mi se pare nedrept pentru un copil care învață și i se dă o bursă de merit ca automat să-I pedepsim și în loc de 300 să i se dea 50 lei. Deci acest proiect are mai multe probleme, de aceea v-am propus să rămână exact la fel, le-am discutat 2 luni de zi astă iarnă, așa cum ați menționat și dumneavoastră să stimulăm performanța.

Domnul Toader Mugur Mihai - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: La bursele de studiu dacă observați sunt niște cuantumuri condiționate; dacă se cumulează cu merit sau nu.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Exact dacă se cumulează, astă primăvară erau 250 lei, acum a scăzut la 200 lei, dar dacă se cumulează cum spuneți dumneavoastră devine doar 50 lei. Și atunci dacă noi vrem să stimulăm performanța unui copil cu probleme, aceasta este o bursă socială, și el capătă și are dreptul să primească și o bursă de merit.....

Domnul Toader Mugur Mihai - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: înseamnă că este și sărac dar învață bine, mă scuzați că folosesc acest cuvânt, sărac, înseamnă că. familia lui este într-o situație puțin mai grea...

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Da, dar nu trebuie să-l pedepsim să-i tăiem bursa respectivă, atunci îi dăm 50 lei...

Domnul Toader Mugur Mihai - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu pentru că îi cumulez cu bursa de merit cu 300 lei.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Păi atunci îl păcălim că-i dăm două burse când de fapt nu-i dăm decât una, deci practic el în acest moment va lua bursa de astă primăvară, o singură bursă. Acum din două burse va lua cât lua astă primăvară dintr-una singură, ați înțeles ideea domnul primar?

Domnul Toader Mugur Mihai - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București:

Da, nu-i problemă.


Domnul consilier local Adrian Alexandru: Sunt copii care nu vor să învețe, stau la 7 și iau 250 lei, dar sunt copii care vor să muncească și atunci li se dă această bursă de merit, în acel moment dacă el își crește media și ia bursa de merit noi ce facem îl pedepsim și îi dăm doar 50 lei și ajunge la ceeași valoare pe care o avea și astă primăvară, unde este echitatea și adevărul, dacă vrem să stimulăm într-adevăr performanța?

Domnul Toader Mugur Mihai - Primarul Sectorului 2 ai Municipiului București: Tocmai este vorba de stimularea performanței și un sprijin și un ajutor pentru bursele sociale și de studiu cu un accent deosebit pe evitarea abandonului școlar, deci mi se par bine gândite așa cum sunt ele structurate în prezentul proiect.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Păi și bursa de studiu de ce au micșorat-o...

Domnul Toader Mugur Mihai - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă observați, pentru eă din partea Asociației Părinților, am primit foarte, foarte multe sesizări în acest sens, în primăvară am mers stric pe un anumit număr de burse, tot ce achităm, achităm din bugetul local, vă garantez că bugetul alocat de noi, de Primăria Sectorului 2 este cel mai mare din țară. Am introdus din nou bursa cuprinsă între mediile 8.50-8.99, asta înseamnă un efort financiar și atunci ca să facem un echilibru cât de cât între alocarea bugetară și echitatea, așa cum este stabilit prin Ordinul Ministerului și am introdus inclusiv pentru elevii care se situează între 8.50 și 9.00 o valoare a bursei, să primească și ei o bursă, sunt foarte mulți, e foarte ușor să vorbim la nivel de 150 lei, 50 lei, dar în momentul în care acești 50 lei îi înmulțesc cu 4500, cu 4900 de alocări pe lună o să vedeți că sunt niște sume foarte, foarte mari.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Deci, practic noi am micșorat bursele acum față de ce am dat în primăvară, singura care a crescut este bursa de performanță, de la 500 la 1000 lei, restul burselor au scăzut; spre exemplu bursa de merit de la 400 a devenit 300, iar diferența între un elev care are 10 și unul care are 9.99 este de 300 lei.

Domnul Toader Mugur Mihai - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Și se dau în plus încă 5000 de burse față de primăvară.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Am zis să facem un efort astfel încât să suplimentăm valorile de astă primăvară, hotărârea pe care am aprobat-o astă primăvară.

Se supune la vot amendamentul nr. 1 formulat de consilierii USR la punctul nr. 3, proiectul de hotărâre pentru aprobarea numărului ș/ cuantumului burselor aferente anului școlar 2018 - 2019 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, și respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -5, NU- 4, ABȚ- 15, NU VOTEAZĂ- 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:
PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Alexandru Adrian, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion.

ÎMPOTRIVĂ: Pușcașu Marian, Mihăilă Dumitru Cătălin, Boblea Ion, Popescu Lenuța.

ABȚINERE: Militaru Marian Cătălin, Constantin Angela, Popescu Dan Cristian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei Gcorge,

NU VOTEAZĂ: Neagu Anda Cristina.

Se supune la vot amendamentul nr. 2 formulat de consilierii USR la punctul nr. 3, proiectul de hotărâre pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente anului școlar 2018 - 2019 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, și respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 5, NU - 4, ABȚ- 16, NU VOTEAZA - 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Alexandru Adrian, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina.

ÎMPOTRIVĂ: Pușcașu Marian, Beldeanu Augustin Lucian, Mihăilă Dumitru Cătălin, Popescu Lenuța.

ABȚINERE: Militaru Marian Cătălin, Constantin Angela, Popescu Dan Cristian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Boblea Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

NU VOTEAZĂ:-

Domnul consilier local Pușcașu Marian, președinte de ședință: avem și amendamentul domnului viceprimar.

Domnul Dan Cristian Popescu - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: A fost publicat și pe site, la art.2, lit.b). bursa de merit din proiectul de hotărâre nr.3 se modifică astfel: „ la bursa de merit la art.8, lit.a). pentru medii cuprinse între 8.50-8.99, 100 lei, creștere de la 70 lei”, am avut în vedere doar bursa de merit, era 300, 200 și 70; 70 crește la 100. Este un amendament care mi-a fost cerut de Asociația Părinților și am făcut un calcul și nu ar fi un efort bugetar foarte mare, vorbim de 200300 mii lei.

Domnul Toader Mugur Mihai - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ar fi vorba de 150 mii /lună. Să vă spun și raționamentul pentru care am considerat că 70 ar fi o valoare reală, între bursa de merit între 8,50-8.99 , toți am trecut prin procesul educațional, cu scuzele de rigoare, dar un elev de clasa a Vl-a, clasa aVII-a cu medie generală de 8.70-8.80 și având în vedere materiile pe care le parcurge, să am 5-6 la limba română, matematică, fizică, chimie și compensez cu 10-10-10 la educație fizică, muzică și desen ( în primăvară am mers pe număr de burse alocate) am considerat și din discuțiile pe care le-am avut cu părinți, cu directorii din unitățile de învățământ, că valoarea aceasta de 70 lei este bună, în sensul că ei primesc banii aceștia - sunt mult mai puțini decât aceeia pe care îi iau colegiilor și atunci vor dori să performeze și dânșii. Este nu neapărat pentru rezultatele foarte bune pe care le au la învățătură, ci ca să-i stimulăm, să-i facem să fie mai ambițioși, de aceea am pus 70, inițial mă gândeam la un 50 dar am zis că e posibil ca diferența să fie foarte mare și am zis 70 lei /lună.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Domnule președinte vă rog să-mi permiteți să fac un anunț: Grupul USR va susține acest amendament pentru mărirea cuantumului de la 70 lei și aș vrea să precizez că Asociația de Părinți din sectorul 2 a venit la comisia de educație și am avut discuții pe acest subiect și am regretul că deși mi s-a promis astă primăvară că acest proiect că va fi în dezbatere publică, din păcate nu s-a făcut și regret că s-a ajuns la aceste discuții pe care le puteam lămuri din timp așa cum mi s-a promis. Am rugămintea ca atunci când ni se promite ceva să ne ținem de cuvânt.

Domnul Toader Mugur Mihai - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnule consilier, cu tot respectul, nu putem ca toate proiectele să le supunem dezbaterii publice, cu atât mai mult un astfel de proiect. Dacă ar fi în dezbatere publică am avea numai sume astronomice.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Am discutat acest lucru din primăvară astfel încât să pregătim terenul pentru toamnă, vă informez că va mai veni un alt proiect de la colegii de la capitală, unde va fi o altă premiere, o dată pe an, nu s-a înțeles acest lucru.

Domnul Toader Mugur Mihai - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Corect va fi și Grant-ul dat de Primăria Capitalei. De ce supunem atenției acest proiect acum?...pentru că am așteptat și eu și colegii mei o analiză a rezultatelor obținute în sectorul 2 în anul școlar precedent. Analiza a fost finalizată de Inspectorat acum o lună și pe baza rezultatelor pe care le-am avut am luat această hotărâre de modificare a proiectului pentru burse.

Se supune la vot amendamentul formulat de Viceprimarul Sectorului 2 la punctul nr. 3, proiectul de hotărâre pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente anului școlar 2018 - 2019 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat

‘ SE-țCPSTA»

de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU - O, ABȚ- O, NU VOTEAZA - 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Popescu Dan Cristian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Mihăilă Dumitru Cătălin, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Militaru Marian Cătălin, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE:-

NU VOTEAZĂ:-

Se supune la vot punctul nr. 3, proiectul de hotărâre pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente anului școlar 2018 - 2019 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, și aprobat cu amendamentul Viceprimarului de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU- 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ- 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Popescu Dan Cristian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Mihăilă Dumitru Cătălin, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Militaru Marian Cătălin, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina

NU VOTEAZĂ:-

Domnul consilier local Pușcașu Marian, președinte de ședință: Vă rog 5 minute pauză.

Domnul consilier local Pușcașu Marian, președinte de ședință: Reluăm ședința cu proiectul nr. 4.                                                                        _____   , _____

’ V-Ji ■     . ■

i ' secretar,

Este prezentat punctul nr.4, proiectul de hotărâre pentru modificarea fi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 262/30.08.2018 privind aprobarea proiectului “Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr.64 Ferdinand I”;

Se supune la vot punctul nr. 4, proiectul de hotărâre pentru modificarea fi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 262/30.08.2018 privind aprobarea proiectului “Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 Ferdinand /” șz aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU- O, ABȚ-0, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Popescu Dan Cristian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Mihăilă Dumitru Cătălin, Boblea Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Militaru Marian Cătălin, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Beldeanu Augustin Lucian.

Este prezentat punctul nr.5, proiectul de hotărâre pentru aprobarea procedurilor și a criteriilor pentru organizarea concursului în vederea ocupării funcției de director general al Administrației Domeniului Public Sector 2;

Domnul consilier local Pușcașu Marian, președinte de ședință: Există un amendament al domnului Viceprimar.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Am și eu un amendament!

Domnul consilier local Pușcașu Marian, președinte de ședință:Și al dumneavoastră, normal!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 ai Municipiului București: Cred că toată lumea are deja amendamentul, noi l-am discutat și în comisie, este și pe site. La secțiunea "experiență profesională” de la punctul doi, se modifică astfel:

- Vechime în muncă minim 10 ani                                 s           ~

. * > 1 - Vechime în funcție de conducere sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției, minim 7 ani.

2. Eliminarea secțiunii "cunoștințe de operare/programare pe calculator! De la punctul II din Anexa la proiect. Mai este si ” Argumentarea” pe care n-o mai citesc că ne ia prea mult timp! Mulțumesc!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă îmi permiteți, condițiile pe care le-am propus pentru ocuparea funcției de director general de la A.D.P., mi se par de bun simț, cu privire la vechimea în specialitatea studiilor, am propus minim trei ani, similar cu alte funcții de conducere.într-adevăr, în lege nu sunt stabilite condițiile specifice pentru ocuparea funcției de director, funcție contractuală. Legea prevede numai pentru funcțiile publice, dar mi s-a părut bine să facem cât de cât o similitudine.

Cealaltă condiție care se dorește eliminată prin amendament am introdus mai multe tipuri de programe, nivel mediu IT, calculator. Totuși suntem în 2018! Cunoștințe medii de operare pe calculator, consider că un director trebuie să le aibe și să le folosească.Nu mi se par niște cerințe și niște criterii foarte drastice.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: înțeleg că sunteți de acord cu modificările, mai puțin cu cea de cunoștințe de operare.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Da, cel puțin cunoștințe de oprerare de nivel mediu.Totuși este o funcție de conducere!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Am mers pe ideea că la A.D.P.nu trebuie să fi neapărat programator, dar pot să amendăm amendamentul meu cu propunerea domnului Primar, la punctul doi să rămână cunoștințe medii operare calculator.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: La condiții, așa cum am trecut în propunere, scrie „cunoștințe de operare/programare.

Asta este sintagma uzitată. în momentul în care spun de nivel mediu, un programator de nivel mediu.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Aș pune următorul lucru: cunoștințe operare calculator nivel mediu. Programarea este un pic altceva, este un lucru complicat. Silviu face programare și nu e așa simplu.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Aș putea să vă dau un exemplu: un programator cu studii medii ieși după un liceu de informatică în care înveți un limaj sau două de programare după care înveți algoritmică.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 ai Municipiului București: Domnul consilier, nu se solicită programarea ci operare.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarui Sectorului 2 al Municipiului București: Modific punctul doi: cunoștințe operare calculator nivel mediu și rămâne vechimea pe care am propus-o.

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Cred că vechimea este exageraă având în vedere că tinerii vor fi împiedicați să apară la acest concurs!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnul Primar, când am venit acum doi ani de zile l-am găsit pe domnul director Cioabă în funcție. După doi ani apare acest proiect pentru examenul pentru postul de director.

Domnul consilier local Pușcașu Marian, președinte de ședință: Să supunem la vot amendamentul domnului Viceprimar!

Se supune la vot amendamentul Viceprimarului Sector 2 la punctul nr. 5, proiectul de hotărâre pentru aprobarea procedurilor și a criteriilor pentru organizarea concursului în vederea ocupării funcției de director general al Administrației Domeniului Public Sector 2, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU- 0, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ - 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Popescu Dan Cristian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Militaru Marian Cătălin, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -                                       h

V^AT

ABȚINERE: Mihăilă Dumitru Cătălin.                          . ro m

NU VOTEAZĂ:-                                     CHAR

Domnul consilier local Pușcașu Marian, președinte de ședință: Amendamentul colegilor de la U.S.R.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: La punctul trei din anexa la H.C.L. procedurile și criteriile pentru organizarea concursului în vederea ocupării postului de director al A.D.P. se completează după cum urmează: ”prin dispoziția Primarului Sector 2, se constituie comisia de concurs, respectiv comisia de soluționare a contestațiilor, până cel târziu la data publicării anunțului de concurs. Din componența fiecăreia dintre aceste comisii, cel puțin un membru va fi reprezentant al societății civile din sectorul 2, desemnat prin consens de către grupurile civice active. La punctul doi, punctul patru din anexa la H.C.L., procedurile și criteriile pentru organizarea concursului în vederea ocupării funcției de director general al A.D.P., se completează după cum urmează: ”numirea în funcția de director general al A.D.P. se va face prin dispoziția Primarului Sectorului 2, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. 7 din Legea 215/2001, prin administrația publică locală, modificată și cu completările ulterioare. Persoana care va ocupa funcția publică contractuală de conducere, va îndeplini atribuțiile prevăzute în fișa postului, fișa postului și contractul aferent funcției publice vor fi publicate impreună cu celelalte documente relevante, la data publicării anunțului referitor la concursul de ocupare a funcției publice contractuale. Fără nume ca să nu avem probleme cu datele. Acesta este amendamentul!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Eu zic să facem o comisie de concurs din țară, să alegem aleatoriu cinci orașe și să ne transmită din societatea civilă câte un membru.... în primul rând în comisia de concurs trebuie să facă parte membrii care să aibe cel puțin funcție egală cu funcția pentru care se dă concursul respectiv.

Deci eu o să alerg în societatea civilă să găsesc niște reprezentanți ai societății civile cu funcții de directori oriunde, să pot da o dispoziție să formez comisia de concurs pentru director general la A.D.P. Cu scuzele de rigoare, e absurd!

Domnul consilier local Pușcașu Marian, președinte de ședință: Supunem la vot amendamentul colegilor de la U.S.R.

Se supune la vot amendamentul consilierilor USR la punctul nr. 5, proiectul de hotărâre pentru aprobarea procedurilor și a criteriilor pentru organizarea concursului în vederea ocupării funcției de director general al Administrației Domeniului Public Sector 2, și respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 7, NU -12, ABȚ- 6, NU VOTEAZĂ- 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Militaru Marian Cătălin, Radu Gheorghe, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina,.

ÎMPOTRIVĂ: Pușcașu Marian, Popescu Dan Cristian, Feroiu Dumitru Silviu, Zaharia Răzvan Cristian, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Boblea Ion, Costache Jean, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Stanciu Ion, Mihăilă Dumitru Cătălin.

ABȚINERE: Constantin Angela, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel.

NU VOTEAZĂ:-

Se supune la vot punctul nr. 5, proiectul de hotărâre pentru aprobarea procedurilor și a criteriilor pentru organizarea concursului în vederea ocupării funcției de director general al Administrației Domeniului Public Sector 2, și aprobat, cu amendament, de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - 0, ABȚ - 0, NU VOTEAZĂ- 1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Popescu Dan Cristian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Mihăilă Dumitru Cătălin, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Militaru Marian Cătălin, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Riesch Antheia Alcksandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE:-

NU VOTEAZĂ: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra.

Este prezentat punctul nr.6, proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Direcției Venituri Buget Local Sector 2;

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Transparența are aviz pozitiv cu cinci voturi din cinci.

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: Să ne spună doamna Secretar cum stau treburile: au fost trei abțineri și două voturi pentru în comisia juridică!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: La comisia juridică eu am scris pe aviz și aș recomanda ca proiectul să fie retras până avem un răspuns de la corpul de control sau de la audit. Rămâne la latitudinea dumneavoastră domnul Viceprimar, până avem un răspuns scris!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu voi retrage proiectul și chiar dacă m-aș fi gândit să-I retrag, am aflat astăzi suplimentar că serviciul juridic își desfășoară foarte prost activitatea și fiind una dintre modificări, îmi mențin cu atât mai mult proiectul.Văd că sunt foarte multe procese

pierdute și primăria plătește foarte mulți bani pentru că serviciul juridic e ineficient și când văd că acei oameni care câștigă procesele vin să susțină serviciul juridic, mi se ridică părul în cap!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Domnul Viceprimar, în doi ani de zile ați făcut un raport de activitate? Solicit calificativele de evaluare! Am înțeles că la doamna Secretar s-a depus un memoriu de la sindicatul de acolo!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: A fost depus Ia începutul ședinței, i l-am prezentat domnului președinte de ședință!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Citiți memoriul sindicatului!

Doamna consilier local Lăzâroiu Ioana Gela: S-a pierdut o oră discutând pe punctul șase, la începutul ședinței.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Doamna Secretar, vreau si eu un aviz de legalitate: în momentul în care se începe o procedură de vot, se poate închide? A început votul, s-a votat cu nouă voturi din zece prezenți, vă rog să-mi spuneți dacă în momentul în care începe procedura de vot, se poate închide că așa vrea IT-ul sau că așa vrea cineva, conform legii?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: După cum puteți observa și dumneavoastră, este dificil să mă pronunț acum cu privire la legalitatea acestei proceduri care este oricum viciată, închisă și deschisă!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Deci este o procedură viciată acum, dar în mod normal când se deschide o procedură de vot, se poate închide fără ca președintele sau altcineva să solicite, că așa a dorit IT-ul?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Președintele conduce ședința și președintele dispune!

Domnul consilier local Costache Jean: Cerem avizul juridicului de la primărie!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Negativ! Doamna Secretar, dați-ne memoriul de la sindicat, vă rog frumos!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: L-am predat domnului președinte la începutul ședinței!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: La comisia este negativ, consultativ raportul juridic al aparatul de specialitate este pozitiv!

Domnul consilier local Costache Jean: Vreau să o ascultă și pe doamna Ana Maria de la juridic precum că raportul de specialitate este pozitiv!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Domnul președinte vrem să ascultăm sindicatul ce ne spune nouă! Raportul de specialitate l-am citit!

Domnul consilier local Pușcașu Marian, președinte de ședință: ”La data de 21.09.2018 sindicatul a fost solicitat de către membrul de sindicat Simona Tănase,

spre

vicepreședinte al sindicatului D.V.B.L Sect.2, în sensul acordării de sprijin din partea organizației pentru apărarea drepturilor și intereselor sale legitime. în acest sens a precizat faptul că proiectul de hotărâre aflat pe ordinea de zi a Consiliului Local Sector 2, urmează a fi modificată organigrama D.V.B.L.Sector 2 în sensul desființării serviciului juridic și a postului pe care îl va ocupa, de șef serviciu. în plus a indicat posibilitatea apariției unor elemente de discriminare și caracter nelegal al propunerii de modificare al organigramei, în sensul mai sus arătat.în scopul realizării sprijinului, a solicitat realizarea unui memoriu Consiliului Local Sector 2 și prezența sindicatului la ședința de consiliu din data de 27.09.2018.Având în vedere calitatea de membru de sindicat pe care solicitanta o are, vâzînd scopul sindicatului astfel cum e dictat în art.l din statut, potrivit căruia organizația a luat ființă în scopul apărării drepturilor prevăzute în legislația muncii, statutul funcționarilor publici. Ținând seama că potrivit aii. 2, în vederea realizării scopului prevăzut la alin, 1, sindicatul va folosi toate mijloacele posibile. Astfel solicităm membrilor aleși ai Consiliului Local Sector 2, ca înainte de luarea unei decizii privind aprobarea proiectului aflat la punctul 6 de pe ordinea de zi ordinare din 27.09.2018, să acorde atenție tuturor elementelor ce stau la baza proiectului în cauză, pentru evitarea creerii unei situații de natură celor sesizate de doamna Simona Tănase, precum și pentru asigurarea protecției naturii de legalitate deplină, care actul normativ urmează a fi adoptat. Nu în ultimul rând precizăm faptul că sindicatul impozite și taxe sector 2 asigură o protecție unitară membrilor săi, în acord cu prevederile legale în vigoare, inclusiv ca un factor de echilibru în ceeace privește atât conflictele de muncă, de o parte, cât și drepturile membrilor de sindicat în relația cu terțe persoane. Mulțumim pe această cale Consiliului Local Sector 2 pentru înțelegerea și sprijinul acordat. Președinte Cristian Dumitru”

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: îmi dați și mie cuvântul, vă rog?

Doamna Tănase, vă rog luați cuvântul!

Doamna Simona Tănase: Două minute, atât vă rețin! Având în vedere faptul că un consilier local apără și se asigură de respectarea intereselor legale ale cetățenilor sectorului 2, vă aduc la cunoștință motivele de nelegalitate ale proiectului de hotărâre privind organigrama D.V.B.L. despre care vorbim. Organigrama urmează să se schimbe, așa cum ați auzit, în sensul desființării Serviciului Juridic și al transformării sale în Compartiment și al desființării postului de șef serviciu și această măsură forțată se vrea a fi luată și făcută cu mâna dumneavoastră. Proiectul supus astăzi aprobării a mai fost pe ordinea de zi și luna trecută, pe 30 august, când s-a hotărât retragerea sa avându-se în vedere și avizul negativ al comisiei juridice, aviz nefavorabil care s-a dat și pentru ședința de astăzi. Emitentul a revenit cu același document, însă fără nici o schimbare de continui.

32                I "'"/nAT

ispnt jxdăchlrn ,

La toate nivele apar divergențe între structurile de management și cele juridice, ca urmare a tendinței managementului de impunere a unor măsuri abuzive care contravin parțial sau chiar total prevederilor legale. Aceasta este și situația de față în care prin modificările organizatorice formale, se urmărește reducerea la tăcere a consilierii juridice prin desființarea Serviciului Juridic care fără un conducător titular nu poate susține și impune respectarea prevederilor legale. Dispersarea răspunderii într-un compartiment juridic face posibilă luarea unor decizii ale managerului cu consecințe grave și păgubitoare asupra contribuabililor și asupra bugetului local Sector 2. Sunt în acest sent extrem de numeroase situațiile în care deciziile impuse de manager au dus la returnarea unor taxe și impozite percepute abuziv, bugetul local plătind în plus cheltuieli de judecată și penalizări foarte mari.Chiar de curând bugetul local peste 744 mii de lei, ultima sumă plătită, cea mai mare, este vorba de peste 7 miliarde de lei vechi unui singur contribuabil, penalizări de întârziere. Noi i-am plătit acelui contribuabil! Serviciul juridic și conducătorul acestuia trebuie privit ca un garant al respectării drepturilor cetățenilor și al aplicării legii ci nu o frână în actul decizional al managerului Privarea instituției și managemenului ei de serviciile calificate și specializate ale serviciului juridic pot fi susținute numai de considerente, scopuri și interese care sunt contrare instituției, mai ales în condițiile în care serviciul juridic și-a îndeplinit obiectivele în proporție de 100% în fiecare an, iar rezultatele mele obținute în cei 11 ani de șef sericiu Ia D.V.B.L. susțin pe deplin devotamentul meu față de instituție și profesie. Toate instituțiile similare din București și din țară, au un serviciu juridic condus de un șef de serviciu! Legiuitorul a prevăzut special ocuparea unui post prin concurs nu prin numirea de către directorul instituției a uni coordonator sau a altuiva. Eu am ocupat postul prin concurs și pentru mine și ceilalți angajați poate fi un exemplu negativ faptul că dacă acționezi consecvent pentru respectarea legii și legalității vei avea consecințe negative în carieră! Aș vrea să cred că nu e așa și că situația de față e o nefericită eroare de management. Astfel că adoptarea acestui proiect se va face în detrimentul și împotriva cetățenilor sectorului 2, a bugetului local și înseamnă printre altele și demiterea mea cu mâna dumneavoastră! Mulțumesc foarte mult!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Domnule președinte, vreau s-o întreb pe doamna care sunt calificativele doamnei în ultimii patru ani!

Doamna Simona Tănase: Foarte bine!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: S-a spus un lucru nereal! Luna trecută s-a dat aviz nefavorabil la comisia juridică pentru faptul că proiectul a fost pus pe ordine suplimentară iar la comisie s-a venit pe ultimul moment și lucrurile n-au fost clare! Din cauza asta s-a dat nefavorabil, pentru că nu se știa despre ce este vorba! Astfel de proiecte nu trebuie puse pe lista suplimentară! L-am întrebat pe domnul director dacă l-a depus în

termen legal? La cunoștința consilierilor a ajuns după ce era pe lista suplimentară! Lumea nu știe ce înseamnă aceste lucruri tehnice! Rugămintea este ca organigramele să apară pe ordinea de zi nu pe listele suplimentare, să poată fi studiate!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: O întreb pe doamna director de la departamentul juridic dacă acest proiect este legal sau nu!

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: Sunt lucruri care se întâmpă la D.V.B.L. și încercați să le acoperiți. Acoperiți niște fapte care se întâmplă acolo care sunt împotriva cetățeanului și care nu vă fac cinste! Nu fac propagandă ci spun nu ascundeți lucruri!

Ana Maria Scacioc Director Direcția Juridică: Noi ne-am exprimat opinia prin raportul de specialitate, având avizul A.N.F.P.P-ului și un răspuns de la Ministerul Finanțelor de care noi am ținut cont cu privire la viza de legalitate, am opinat că este legal acest proiect!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Doamna șef serviciu, ne-ați spus că v-ați desfășurat perfect treaba în ultimii ani! Cum explicați că atâta timp cât vă faceți treaba bine, pierdeți procese pe bandă rulantă și mai mult, cei care câștigă procesele vin să vă apere aici! Dacă vă faceți treaba bine, de ce pierdeți pe bandă rulantă procese, se pierd sume enorme, acele procese sunt pierdute de Departamentul Juridic și de ce cei care le câștigă vin să vă ajute toți odată?

Doamna Simona Tănase: Domnule Viceprimar, afirmațiile pe care le faceți nu sunt absolut deloc reale și nu sunt bazate pe dovezi! Ce înseamnă că pierdem procese pe bandă rulantă? Noi pierdem cauzele în care Serviciul Juridic și-a exprimat punctul de vedere iar directorul instituției nu a ținut cont de acest punct de vedere.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Cine merge în instanță?

Doamna Simona Tănase: Consilierii juridici!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu este legal și normal dacă sunteți pusă să apărați un punct de vedere ilegal, să nu mergeți în instanță și să anunțați conducerea primăriei?

Doamna Simona Tănase: Am anunțat! Acum doi ani am venit la dumneavoastră și v-am făcut un memoriu și v-am arătat ce se întâmplă de D.V.B.L. Am dovadă numărul de înregistrare .

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Acum doi ani mi-ați spus că sunteți mutată dintr-un sediu în altul!

Doamna Simona Tănase: V-am adus dovezi despre niște contribuabili pentru care domnul direetor ne impunea un anumit punct de vedere cu care nu eram de acord!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu puteți merge în instanță împotriva voinței dumneavoastră!

Doamna Simona Tănase: Tebuie să apărăm instituția și bugetul local!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Păi văd că nu le apărați!

Doamna Simona Tănase: Cum nu le apărăm? Am fost ieri la dumneavoastră și mi-ați spus că am scos dovezi din instituție și documente! Ați spus mai devreme ca umneavoastră sunteți coordonatorul nostru! Deci eu le-am adus superiorului și Consiliului Local sub autoritatea căruia suntem!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Le-ați adus în cadrul comisiei de transparență, în cadrul comisiei juridice!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Le-a adus unor aleși ai sectorului 2!

Domnul Bogdan Dumitrașcu: Vă rog să-mi permiteți să-i pun o întrebare doamnei pentru că n-am venit să o susțin, ca măcar acum să înțeleg că dânsa în speța noastră binecunoscută, cu Centrul Internațional Pentru învățământ, peste 40 de procese pe rol, să înțeleg că dânsa ca șef al oficiului juridic a avut opinia conformă cu legea că suntem scutiți de impozitul pe clădiri și terenuri și că domnul director i-a forțat mâna să spună invers în decizia de soluționare?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: N-a spus nimeni acest lucru până acum! E suspect că știți!

Doamna Simona Tănase: Atunci când au început dosarele cu domnul Dumitrașcu, eu nu eram în instituție și la un moment dat când am fost în îngrijre copil, au fost aceste spețe! Nu am fost implicată atunci, la început și nu mi-am exprimat punctul de vedere referitor la speța domnului Dumitrașcu cu Tehnoeconomia și nu mi-am exprimat punctul de vedere pentru că nu mi s-a cerut atunci, cu contul în care s-a achitat în mod greșit restituirea!

Domnul Duțu Cristian, Director Executiv D.V.B.L, Sector 2: Bună seara! Aș dori să fac un apel la puțină decență! Obiectul de activitate al D.V.B.L. și ca al oricărei alte instituții, e o activitate deosebit de importantă și care necesită cunoștințe fundamentale, îmi cer scuze pentru colegii mei că suntem în situația de a prezenta un mod de lucru neconform! însă, conform legii și conform obligațiilor pe care le am în fișa postului, sunt obligat și răspund pentru organizarea acestei direcții! Acest proiect de hotărâre are în vedere faptul că direcția se află într-un blocaj pe trei compartimente: legislativ, birocratic și funcțional. O modificare solicitată prin organigramă este de ordin legislativ, în sensul adaptării atribuțiilor unor servicii la hotărâri emise de Consiliul Local Sector 2, componente de ordin birocratic prin subordonarea directorului executiv adjunct al serviciului de impunere și recuperare, pentru scurtarea lanțului decizional și reducerea

birocrației și o componentă de ordin funcțional legată de blocajul în care se află compartimentul juridic. în concluzie, orice proiect de hotărâre are două componente! Așa am prezentat și comisiei: de oportunitate și de legalitate! Cea de legalitate este acoperită de avizul dat de A.N.F.P, așa cu prevede legea, care a analizat toate aceste aspecte! Partea de oportunitate este fundamentată în baza competențelor manageriale ale conducătorului instituției și este însușită de superiorii ierarhici, Viceprimar și Primar, prin promovarea către Consiliul Local și aprobarea prin Consiliul Local. Este o procedură legală care asigură funcționarea unei instituții publice!

Domnul consilier local Pușcașu Marian, președinte de ședință: Mulțumim! Să votăm proiectul numărul șase!

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: Domnul Președinte, am un s                 7

amendament! Așa cum a zis și domnul director, pentru a ajuta la scurtarea lanțului decizional și pentru fluidizarea actului managerial, propun desființarea tuturor birourilor, serviciilor, funcției de șef serviciu din cadrul D.V.B.L!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Să fie o mai bună fluidizare a documentelor!

Domnul consilier local Pușcașu Marian, președinte de ședință: Supunem la vot amendamentul domnului Militaru!

Se supune la vot amendamentul formulat verbal de domnul consilier local Militaru Marian Cătălin la punctul nr. 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Direcției Venituri Buget Local Sector 2 și respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -10, NU-12, ABȚ-3, NU VOTEAZĂ-O.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Militaru Marian Cătălin, Chiricuță Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Popescu Lenuța, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: Pușcașu Marian, Constantin Angela, Popescu Dan Cristian, Feroiu Dumitru Silviu, Zaharia Răzvan Cristian, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion.

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Riesch Antheia Aleksandra, Neagu Anda Cristina. NU VOTEAZĂ: -

Se supune la vot punctul nr. 6, proiectul de hotărâre proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare

ale Direcției Venituri Buget Local Sector 2, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -16, NU - 2, ABȚ- 7, NU VOTEAZA - O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Pușcașu Marian, Constantin Angela, Popescu Dan Cristian, Feroiu Dumitru Silviu, Zaharia Răzvan Cristian, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Cela, Miclea Niculina, Beldeanu Augustin Lucian, Mihăilă Dumitru Cătălin, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: Militaru Marian Cătălin, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra.

ABȚINERE: Boblea Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Alexandru

Adrian, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina.

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 7, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Pache Protopopescu nr, 94, Sector 2, București',

Se supune la vot punctul nr. 7, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Pache Protopopescu nr. 94, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -19, NU - 0, ABȚ -5, NU VOTEAZĂ- 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Popescu Dan Cristian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Mihăilă Dumitru Cătălin, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Militaru Marian Cătălin, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra.

NU VOTEAZĂ: -

Punctul nr. 8, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din B-dul Pache Protopopescu nr. 33-35- corp latura dreaptă, Sector 2, București, a fost retras de pe ordinea de zi de către Executiv.

Este prezentat punctul ttr.9, proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 94/2018 privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenurile neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la. adresa din str. Barbu Văcărescu nr. 241-273, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 9, proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 94/2018 privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenurile neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Barbu Văcărescu nr. 241-273, Sector 2, București și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 18, NU - 0, ABȚ - 5, NU VOTEAZĂ-O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Popescu Dan Cristian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Mihăilă Dumitru Cătălin, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Militaru Marian Cătălin, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra.

NU VOTEAZĂ: Metehău Andrei George.

Este prezentat punctul nr.10, proiectul de hotărâre privind organizarea de piețe tradiționale volante și târguri pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela: Ca președinte al comisiei de comerț, am fost prezenți ieri patru și au fost patru voturi favorabile! Ceilalți colegi au lipsit!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Favorabil, cinci din cinci voturi!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: A fost la un moment dat o neînțelegere, este un aviz juridic dat negativ și o rog pe doamna Niță să ne explice, că e vorba de o eroare!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Da, a fost vorba de o neînțelegere, ei s-au raportat la un proiect anterior, transmis de Administrația Piețelor, care reglementa cu totul altceva, printre care și înființarea unor piețe de către Administrația Piețelor, ce era în contradicție cu Legea 215, fiind atribuția exclusiv a Consiliului Local. în momentul în care s-a transmis proiectul au avut în vedere pe cel anterior și a făcut raportarea fix la proiectul anterior, în raportul de specialitate. De altfel se și observă că scrie în raport, privind înființarea de către Administrația Piețelor de piețe și oboare. S-a revenit în data de 26 asupra raportului, stabilindu-1 ca favorabil. Există o completare la raportul inițial, în care și-au însușit elementele de legalitate în raport de expunearea de motive și de nota de fundamentare a Administrației Piețelor. De altfel și acest proiect l-am verificat de legalitate și nu am identificat motive de nelegalitate în cadrul acestui proiect. Este avizat!

Domnul consilier local Pușcașu Marian, președinte de ședință: Mulțumim doamna Secretar.

Se supune la vot punctul nr. 10, proiectul de hotărâre privind organizarea de piețe tradiționale volante și târguri pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Popescu Dan Cristian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Mihăilă Dumitru Cătălin, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Militaru Marian Cătălin, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Riesch Antheia

Aleksandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE:-

NU VOTEAZĂ:-

Este prezentat punctul nr.ll, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Patriarhia Română - Catedrala Mântuirii Neamului;

Doamna consilier local Neagu Anda Cristina: Aș vrea să vorbesc în legătură cu acest proiect colegilor mei consilieri și să-i întreb dacă li se pare normal o sumă atât de mare, 3 milioane de lei, să se ducă pe o catredală în momentul în care noi nu avem spitale, creșe, sunt probleme cu școlile, în spitale femeile care nasc nu au medicamentația necesară, anestezice, sunt atâtea probleme.Când mă duc la serviciu, trec pe lângă oameni care dorm pe străzi în sectorul 2! Nu puteți spune că nu ați trecut pe lângă astfel de persoane! Noi nu avem bani pentru adăposturi, pentru oamenii care suferă, care nu au de mâncare și dorm în acele adăposturi! Doar să vă gândiți, dacă sufletul dumneavoastră vă spune că ar fi bine să votăm un proiect cu o sumă atat de mare pentru o catedrală. Nu spun că nu sunt de acord, iubesc catedralele, respect biserica, cred în Dumnezeu, dar asta nu înseamnă că în momentul de față nu ar trebui să ne gândim mai întâi la probleme critice pe care le are acest sector și după ce le rezolvăm, poate le putem rezolva, să votăm cu zece mâini o așa sumă pentru catedrala mântuirii neamului! Vă mulțumesc foarte mult!

Domnul Consilier local Chiricuță Ion: Aș vrea să fac o completare! Din punct de vedere tehnic, această clădire numită clădire de cult, are 12 lifturi subterane, heliport, patru săli de conferință, hoteluri de lux și se întinde pe 12 hectare! Cred că este totuși puțin exagerat! Mulțumesc!

Domnul Consilier local Chiricuță Ion: Ați jurat cu mâna pe Biblie că veți fi în interesul cetățenilor sectorului 2, ați depus un jurământ!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Aș vrea să vă mulțumesc pentru vot, este un vot important pentru sectorul 2.

Doamna consilier local Neagu Anda Cristina: Este un vot politic, domnule Popescu!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Sunt foarte mulți cetățeni din sectorul 2 care vor acest lucru, sigur nu toți cetățenii vor acest lucru. Cred că puține dintre deciziile noastre ....

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Câți dintre cetățenii sectorului 2 v-au spus așa ceva, sunt foarte curios! Ați făcut o afirmație și vreau să-mi spuneți măcar un procent, vă rog frumos!

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: A doua oară când dăm bani pentru catedrală, și mulți!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Am ascultat toate punctele de vedere înaintea votului și voiam să vă spun opinia mea, dacă vă interesează! Nici o decizie pe care o luăm aici nu o găsim validată de toți cetățenii! Fiecare are opinii dar trebuie să găsim câte un proiect și să luăm decizii în așa fel încât fiecare dintre cetățeni să se regăsească într-unele dintre ele! Catedrala Neamului este, din păcate, singurul mare proiect din această țară, din ultimii 10-20 de ani! Nu se construiesc autostrăzi, nu se construiesc mari proiecte, din păcate, din cauza ineficienței managerilor numiți politic și politicienilor din această țară!

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Să rugăm biserica să facă autostrăzi!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: S-ar putea să reușească mai repede decât ministrul transporturilor. Solicitarea Patriarhiei a fost de 10 milioane, sunt sectoare care au dat : sectorul 1 a dat 20 milioane de lei, Primăria Capitalei 25 milioane, primăria sectorului 5 cu un buget mult mai mic decât al nostru a dat 5 milioane! Suma poate fi considerată mare dar pentru catedrală este foarte mică și nu se face din această sumă toată catedrala! Nu este corect să amintim toate construcțiile de acolo când vorbim despre această sumă! Pe de altă parte nu este corect să spunem că dacă nu s-ar da acești bani oamenii care dorm pe stradă ar avea toți casă, spitalele ar avea tot ce este nevoie, ar fi creșe, școli sau spitale mai multe! Pentru cei care sunt interesați, biserica este cea care a înființat primele școli din lume și primele spitale!

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Am trecut de anul 1700!

Doamna consilier local Neagu Anda Cristina: Domnul Popescu, credeți că această catedrală ține oamenilor de foame sau de frig?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Din fericire, nevoile pe care le are acestă țară nu țin doar de foame și frig!

Doamna consilier local Neagu Anda Cristina: Vă înșelați amarnic, înseamnă că nu trăiți în România!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nevoile aceste țări nu țin doar de lipsa mâncării și a căldurii!

Doamna consilier local Neagu Anda Cristina: îmi pare rău dar în primul rând țin de asta!

VIZAT

â p t -j: nes ch i «nbare,

bifeCNtZTAR,

Se supune la vot punctul nr. 11, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Patriarhia Română - Catedrala Mântuirii Neamului, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 16, NU - 6, ABȚ - 1, NU VOTEAZĂ-O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Popescu Dan Cristian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George,

ÎMPOTRIVĂ: Alexandru Adrian, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Mihăilă Dumitru Cătălin.

ABȚINERE: Militaru Marian Cătălin.

NU VOTEAZĂ:-

Este prezentat punctul nr.12, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 14/2009 privind participarea Sectorului 2 ca membru al Asociației Municipiilor din România;

Domnul consilier local Pușcașu Marian, președinte de ședință: Avizele: buget-finante?

»

Domnul consilier local Costache Jean:Negativ!

Domnul consilier local Pușcașu Marian, președinte de ședință: Transparență?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Aviz negativ, pentru că nu am înțeles ce se întâmplă cu taxa pe care o plătim acum, cea de 0,3 lei/locuitor, și se cere o majorare la 0,5 lei/locuitor. Mi se pare foarte mult pentru niște cheltuieli pe care nu le cunoaștem!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Deci noi practic acum trebuie să aprobăm mărirea unei taxe de la 0.3 lei la 0.5! Fiind vorba de Asociația Municipiilor, de ce se plătește de două ori? Se plătește o dată la Primăria Capitalei și se mai plătește o dată la nivel de sector!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Pentru că suntem asociați ca sectoare cu municipiile, marile municipii, Asociația Municipiilor din România ne-a sprijinit, ne sprijină cel mai mult din toate punctele de vedere legislativ.Vreau să vă fac cunoscut că dacă nu ar fi fost această asociație și să putem să avem un punct de vedere comun, bugetele sectarelor și bugetul Municipiului București nu ar fi arătat în nici un caz așa! Este cea mai benefică asociație a

administrației locale! Avem un cuvânt greu de spus, cuvânt pe care numai împreună putem să-l formulăm și să avem legaturile cu celelalte instituții ale statului. E total absurd și aberant să nu facem parte din această asociație. Pe de altă parte, această asociație nu are nici o legătură cu factorul politie! Absolut nici o legătură cu factorul politic! Membrii din staff-ul de conducere, majoritatea sunt de la Partidul Național Liberal, primarii de mari municipii. Membre sunt absolut toate municipiile din România! Noi suntem membrii ai acești asociații și activitatea este cu totul și cu totul deosebită. Să nu aprobi un astfel de proiect deja cădem în ridicol față de celelalte municipii din România! Fiind o asociație cu personalitate juridică taxa este stabilită prin votul majorității membrilor care formează această asociație. Lucrurile sunt foarte simple. Nu putem să ne izolăm! Pe de altă parte, suma este mică și această asociație trebuie să aibe niște fonduri de care să dispună și ca să lucreze într-un mod constructiv sunt necesare niște sume de bani! Există un sediu, există personal de specialitate angajat: juriști, economiști care trebuiesc plătiți. Nu am auzit până acum un conducător al administrației publice locale, al unui municipiu din România să se gândească că n-o să treacă lucrul ăsta prin consiliu, numai dacă are un consiliu care efectiv nu e interesat de absolut nimic!

Domnul consilier local Pușcașu Marian, președinte de ședință: Mulțumim domnule Primar! Domnule Viceprimar!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Cred că neclaritatea a fost din rândul consilierilor, pe ce se cheltuiesc acești bani, nu că e suma mare sau mică! Până acum era un miliard trei sute, acum sunt două miliarde, respectiv 180 de mii față de 130 de mii! Ce se face cu banii, căci la nivelul țării se strâng foarte mulți bani? Dacă s-ar spune pe se cheltuiesc acești bani, consiliul ar vota majorarea taxei!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Când se solicită majorarea unei taxe, trebuie să ni se prezinte pe ce se cheltuiesc acei bani pe vechea taxă și care este motivul majorării!

Se supune la vot punctul nr. 12, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 14/2009 privind participarea Sectorului 2 ca membru al Asociației Municipiilor din România, și respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 5, NU -12, ABȚ~ 6, NU UOTEAZA -2.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Boblea Ion, Uiescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.                     — -     „

SLCKuFTAR,

ÎMPOTRIVĂ: Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Militam Marian Cătălin, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Costache Jean, Oprea Dumitru, Stanciu Ion.

ABȚINERE:, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Riesch Antheia Aleksandra, Radu Gheorghe, Constantin Angela, Pușcașu Marian.

NU VOTEAZĂ: Beldeanu Augustin Lucian, Popescu Lenuța.

Este prezentat punctul nr.13, proiectul de hotărâre privind sistematizarea, reabilitarea și întreținerea actualelor terenuri de joacă aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2.

Doamna consilier local Neagu Anda Cristina: Depun un amendament la acest proiect! îmi însușesc instrucțiunile cuprise în anexa 1 și anexa 2 a proiectului nr.13, din adresa A.D.P. nr. 9986/R/ 25.09.2018, iar în ceea ce privește anexa 3 solicit corectarea cu privire la sancțiuni și contravenții. Vă mulțumesc foarte mult!

Domnul Alexandru Tudor, director economic A.D.P. Sector 2: Suntem de acord cu amendamentul, de fapt reprezintă ceea ce se află pe terenurile de joacă. Acele anexe sunt deja expuse pe terenurile de joacă, practic nu mai trebuie să schimbăm nimic. Sunt verificate și conforme cu normele legale în vigoare.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Anexa trei care ați spus că este încă în lucru, nu este expusă. Pentru că de aproximativ o jumătate de an ăsta este semnalul de alarmă și observația pe care am facut-o cu privire la acest proiect și v-am trimis în mod repetat acele rapoarte de la juridic, în sensul că nu pot afirma, raportat Ia instrucțiuni și obligații cuprinse în regulament, că încălcarea oricărea dintre instrucțiuni și obligații constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 la 1000 lei. Am făcut atunci referire la faptul că una dintre instrucțiuni era că se interzice accesul la locurile dejoacă, a unui copil mai gras de 54 kg. Asta inseamnă că-1 sancționez cu amendă de la 500 la 1000 lei pentru că intră acolo, sau mai nou s-a eliminat, s-a ținut cont de observațiile serviciului juridic, spunând că nu pot fi introduse astfel de discriminări și există altele de genul "nu pot să folosesc figurina pe arc pe ploaie ”. Deci, trebuie corectate acea anexă 3, pe care din păcate spuneți că ați afișat-o, poate o corectați totuși, că e textul mai scurt. Doamna vrea să spună în amendament, într-adevăr ar fi cheltuieli inoportune, dar anexa trei trebuie corectată în sensul în care formulează amendamentul și anume că numai două din acele obigații constituie contravenții și anume nerespectarea regulilor privind salubrizarea și deteriorarea echipamentelor și mobilierului din parc. Deci el se reformulează "nerespectarea regulilor privind menținerea salubrizării

apr© și deteriorarea mobilierului constituie contravenție în temeiul H.C.L.S.2 34/2014 și se sancționează cu amendă de la 500 la 100 de lei sau de la 1000 la 2500 dacă e persoană juridică, Ori faceți o chestiune generală și anume că încălcarea normelor constituie și se sancționează conform H.C.L. SECT.2 nr. 34, ori eliminați total secțiunea cu contravenții sau le adaptați la modul în care a formulat amendamentul doamna Neagu, adică cele doua categorii de abateri care constituie contravenții se sancționează conform H.C.L.S.2 34/2014. Dacă sunteți de acord eu cred că este în regulă.

Domnul Alexandru Tudor, director economic A.D.P. Sector 2: Ce nu ne-a fost clar, pentru că noi ne-am exprimat în două adrese punctul de vedere, o adresă în 27 august și una acum două zile, nu considerăm oportun întregul proiect, întreaga hotărâre, din mai multe puncte de vedere. Unul dintre ele, faptul că Direcția Juridică din primărie a dat aviz negativ în primă fază pe acea documentație, ulterior pe aceași documentație, a dat aviz favorabil.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Tocmai asta am spus înainte. Asta e problema, nu ați citit proiectul actual și mi-am dat seama din adresa din 25.09.2018 în care ați spus că sunteți de acord cu partrularea de trei ori pe zi a Poliției Locale, deși asta a fost scoasă.

Domnul Alexandru Tudor, director economic A.D.P. Sector 2: In schimb găsim oportun alte lucruri!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Proiectul cuprinde multe alte lucruri, eu mi-am expus punctul de vedere cu privire la regulament, de la articolele 1-7 , spuneți care sunt elementele pe care le considerați oportune sau nu!

Domnul Alexandru Tudor, director economic A.D.P. Sector 2: Proiectul în sine nu-1 considerăm oportun. în articolele din proiect sunt menționate lucruri care intră în sarcina A.D.P. ului conform R.O.F.ului. Mi se pare un lucru dublat ca printr-o hotărâre de consiliu să venim să mai să mai subliniem o dată acele lucruri! Plus că sunt foarte multe elemente pe care nu știm cum o să le punem îm practică, și pot să vă citesc un exemplu și dacă ne dați o soluție pentru punerea în practică a acestor lucruri, suntem de acord. Unul din alineatele art. 2 spune: asigurarea unei stări de bine copiilor și de confort aparținătorilor, prin accesul la spații de joacă propice prin stimularea exercițiilor fizice , imaginației, sociabilității și care să asigure în același timp relaxarea adulților care însoțesc copii, cum putem să punem în practică acest lucru?, cum suntem verificați dacă punem în practică aceste articole? Eu știu din proprie experiență că în momentul în care ies cu copiii în parc nu sunt relaxat pană nu ajung acasă, e un non sens.

Domnul consilier local Pușcașu Marian, președinte de ședință: Vă rog domnule consilier, repede vă rog.

45

jVT

j. 1     '        *■

:tap,


Domnul consilier local Feroiu Silviu: O rog pe colega mea, dacă se poate să retragă proiectul astăzi de pe ordinea de zi, să facem o echipă cu cei de la ADP, mă voi implica și eu, să corectăm aceste lucruri, să ajungem la o formă agreată astfel încăt data viitoare să intrăm cu binevoința domnului primar, cu un Regulament în care să nu mai existe nici-un fel de discuție de oportunitate sau de legalitate. Este strict o rugăminte.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Domnule președinte dați-mi voie să-i răspund colegului meu, menționez că acest proiect s-a demarat în septembrie 2017, două luni de zile s-a cerut la ADP o listă a locurilor dejoacă, un tabel. în două luni de zile au fost inventariate situația locurilor de joacă, a fost predată situația care era la acel moment, în ianuarie s-a depus proiectul și de atunci tot modificăm virgule. în orice moment poate fi depus un nou proiect, o nouă versiune, este vorba de un banal regulament al locurilor de joacă. Acum, colega mea a mai făcut un nou amendament, ca. să mai eliminăm o altă problemă, deci din luna ianuarie am tot modificat, am eliminat și ce era legat de viitoarele locuri dejoacă, am exclus și acele lucruri. Nu putem să facem comisii peste comisii, dacă este ceva neclar putem regla ulterior printr-o alt proiect. Este vorba de un banal regulament care deja este aprobat la sectorul 1 și la sectorul 6 și noi ne chinuim din ianuarie să-i dăm drumul, au lucrat zeci de oameni la acest proiect, am predat o situație cu poze, o situație clară.

Domnul consilier local Pușcașu Marian, președinte de ședință: Haideți să vedem și avizele, comisia juridică?

Doamna consilier local Neagu Anda Cristina: în primul rînd să votăm amendamentul.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Și apropo, a fost amânat proiectul și când s-a cerut cadastru pentru locurile dejoacă și nu avea nici o legătură.

Se supune la vot amendamentul USR la punctul nr, 13, proiectul de hotărâre privind sistematizarea, reabilitarea și întreținerea actualelor terenuri de Joacă aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -13, NU - 5, ABȚ- 7, NU VOTEAZA - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Alexandru Adrian, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Andrei Robert Alexandru,

Metehău Andrei George, Mihăilă Dumitru Cătălin, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lcnuța, Militaru Marian Cătălin.

ÎMPOTRIVĂ: Costache Jean, Oprea Dumitru, Stanciu Ion, Lăzăroiu Ioana Gela,

Miclea Niculina
ABȚINERE: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Popescu Dan Cristian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Zaharia Răzvan Cristian.

NU VOTEAZĂ:-

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Având în vedere aceste puncte de vedere doresc să fac un apel la toți colegii mei din executiv ca atunci când înaintez un proiect de hotărâre și solicit un raport de specialitate, nu doresc să mi se restituie 2-3 rânduri în care spun ceva foarte superficial, să nu supere pe cineva sau pe altcineva, și nu au o concluzie și nu fac o analiză pertinentă pe întregul proiect. Spre exemplu această formă și această reglementare exista încă din ianuarie, ADP- ui am din iulie raport favorabil în care supuneți aprobării Consiliului acest proiect, nu aveți nici-o observație. în august se schimbă opinia, se schimbă oportunitatea, iar în septembrie se înlătură cu totul. Deci am rugămintea ca atunci când se înaintează un proiect, toți colegii să analizeze rând cu rând toate articolele și să-și expună un punct de vedere. Spre exemplu am cerut de la Poliția Locală, pentru că spunea că trebuie să patruleze de 3 ori în 129 de parcuri pe zi, Poliția Locală mi-a răspuns la fel evaziv și până nu am sunat și am întrebat "domnilor e ok, aveți atâția oameni” nu mi-au scris în raport că nu pot face asta, în momentul când mi-au spus că nu pot face asta l-am scos din proiect. Din această cauză vă spun, ca să nu mai dureze așa de mult elaborarea unui proiect, analizați-1 și spuneți care sunt părțile proaste și se discută, asta este valabil pentru 70% dintre rapoartele de specialitate pe care le citesc și sunt nevoită să le avizez. Vă mulțumesc!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Proiectul este deja amendat, întreb pe colegii de la Administrația Domeniului Public, acest proiect în forma nouă, este în regulă? Ar trebui ceva schimbat?

Domnul Alexandru Tudor, Director Direcția Economică, Administrația Domeniului Public: Este parțial pentru că proiectul înseamnă regulament și hotărârea de consiliu, regulamentul înseamnă ceea ce avem afișat plus ce spunea doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București ce urinează să adăugăm dar hotărârea în sine conține multe care nu pot fî puse în aplicare

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Cum ar fi, exemplificați

Domnul Alexandru Tudor, Director Direcția Economică, Administrația Domeniului Public: Montarea unui număr suficient de bănci. Ce înseamnă suficient? Pentru mine înseamnă cinci bănci pentru altcineva înseamnă trei sau douăzeci.

Doamna consilier local Neagu Anda Cristina: Permiteți să vă răspund la întrebarea aceasta? Știți că sunt locuri de joacă mai mici sau mai mari deci în funcție de mărimea locului dejoacă, de câți copii...,

'' V* ’V I

SECRETA

Domnul Alexandru Tudor, Director Direcția Economică, Administrația Domeniului Public: Trebuie să stabilim la ce distanță punem băncile, la cinci metri, șapte metri ceva concret, suficient este o estimare subiectivă....

Doamna consilier local Neagu Anda Cristina: Să le înlocuiți pe cele stricate....

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Alt exemplu....

Domnul Alexandru Tudor, Director Direcția Economică, Administrația Domeniului Public: Evitarea poziționării către stradă a porții de acces în locul de joacă și dacă nu putem evita poziționarea, facem un raport facem o documentație prin care să justificăm de ce nu am putut evita.

Domnul Alexandru Tudor, Director Direcția Economică, Administrația Domeniului Public: Și unde putem evita cu siguranță acum nu se mai află la stradă pentru că am evitat deja.

Domnul Alexandru Tudor, Director Direcția Economică, Administrația Domeniului Public: Altceva, servicii complete de curățenie de două ori pe săptămână de către personal special desemnat numai pentru curățarea locurilor de joacă, clarificarea și stabilirea obiigaților ce revin Primăriei sectorului 2 respectiv Administrația Domeniului Public sector 2, program stabilit și afișat.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Trebuie scos cuvântul numai din această propoziție este în regulă? Amendament la acest articol.

Domnul Alexandru Tudor, Director Direcția Economică, Administrația Domeniului Public: Acest articol, matematic înseamnă suplimentarea numărului de posturi cu 47 de persoane.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Cine face curățenie în acest moment la locurile de joacă?

Domnul Alexandru Tudor, Director Direcția Economică, Administrația Domeniului Public: La acest moment, sectorul este împărțit în 6 zone iar 5 dintre ele sunt contracte de întreținere spații verzi iar o zonă este făcută de angajații Administrația Domeniului Public sector 2, o dată ar trebui suplimentarea doar pe acea zonă și suplimentar pe contractele de întreținere spații verzi, o suplimentare a contractelor respective pentru că vor cere oameni în plus să facă exact cum scrie aici, să facă de două ori pe săptămână.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: De câte ori se face acum?

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Cine face în acest moment curățenie în locurile dejoacă?

Domnul Alexandru Tudor, Director Direcția Economică. Administrația Domeniului Public: Conform contractelor de întreținere spații verzi, firmele de întreținere pe cele 5 zone iar pe zona 6 Administrația Domeniului Public sector 2.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Ce zice acum în propoziție?

Domnul Alexandru Tudor, Director Direcția Economică, Administrația Domeniului Public: Servicii complete de curățenie de cel puțin de cel puțin două ori pe săptămână de către personal special desemnat fără numai pentru curățarea locurilor de joacă

Domnul consilier local Alexandru Adrian: în acest moment de câte ori se face curățenie în locurile de joacă ?

Domnul  Alexandru  Tudor,  Director  Direcția  Economică,  Administrația

Domeniului Public: în fiecare zi, Și atunci ce va împiedica acest lucru

Domnul  Alexandru  Tudor,  Director  Direcția  Economică,  Administrația

Domeniului Public: spălarea periodică a suprafețelor antitraumă, covor tartan exceptând perioadele când va fi nevoie dc deszăpezire și tratamente specifice pentru prevenirea producerii poleiului, locurile de joacă majoritatea dintre ele sunt în parcuri și ca să să spălăm aceste suprafețe antitraumă ar trebui să intrăm cu cisterna pentru nu în toate parcurile avem de apă.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București:Altceva, până acum nu mi se pare nimic absurd

Domnul Alexandru Tudor, Director Direcția Economică, Administrația Domeniului Public: rezultatul controalelor vor fi trecute pe site-ul Primăriei sector 2 și în registrul de control al Administrația Domeniului Public sector 2 registrul de control se folosește doar pentru a nota controalele de alte instituții abilitate

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Puteți să confirmați în registrul respectiv, un registru de verificare și control, amendament se elimină cuvântul numai din acea propoziție și registrul de control se redenumește registrul de verificare, pe noi ne interesează harta acelor locuri dejoacă, să fie cunoscută

Domnul Alexandru Tudor, Director Direcția Economică, Administrația Domeniului Public: harta locurilor de joacă o putem face și fără hotărâre de consiliul local

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: doamna Neagu Nu vreți să discutați cu dânșii puneți de acord

Doamna consilier local Neagu Anda Cristina: Eu doresc să supunem la vot și apoi, până luna viitoare, am să iau legătura cu dânsul și vom face niște amendamente care să fie mulțumită toată lumea.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: înainte să fi depus de colega mea am avut grijă ca acest proiect să ajungă Administrația Domeniului Public sector 2 cât și la Poliția Locală Sector 2. Nu a fost depus decât momentul când am o punctul de vedere de la Administrația Domeniului Public sector 2 și poliția locală sector 2. Ulterior înainte de a fi modificate au fost consultate.

Se supune la vot punctul nr. 13, proiectul de hotărâre privind sistematizarea, reabilitarea și întreținerea actualelor terenuri de joacă aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -16, NU - 5, ABȚ- 4, NU VOTEAZĂ - 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Pușcașu Marian, Popescu Dan Cristian, Mihăilă Dumitru Cătălin, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Popescu Lenuța, Militaru Marian Cătălin, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Alexandru Adrian, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George,

ÎMPOTRIVĂ: Constantin Angela, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian.

ABȚINERE: Feroiu Dumitru Silviu, Costache Jean, Stanciu Ion, Iliescu Constantin Cristinel

NU VOTEAZĂ:-

Este prezentat punctul nr.14, proiectul de hotărâre pentru aprobarea proiectului „BUCUREȘT1UL INTERBELIC"',

Domnul consilier local Metehău Andrei George: Am înțeles că au fost discuții bugetarea acestui proiect și vreau să aduc lămuriri în acest sens nu este vorba de nici o sumă cheltuită de la administrația Sectorului 2, este integral proiectul bibliotecii Metropolitane, singura implicare este așa cum am convenit cu domnul director de la DGASPC Sector 2 a transportului copiilor instituționalizați, care este obligația direcției Generale de Asistență Socială sector 2.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Aș dori să pun o întrebare, anul trecut noi am depus un proiect bibliobuz, în urma unei solicitări de la Biblioteca Municipală era vorba de un bibliobuz care să treacă prin cartier cu cărți pentru pensionari. Cu un buget de 60.000 de euro, nu a intrat acel proiect pe ordinea de zi și mi s-a solicitat o cerere scrisă din partea bibliotecii, s-a întârziat, și directorul de la acel moment s-a pensionat. Noul director, probabil că nu îl interesează acest proiect, nu am văzut în acest

upre •• Nmbare,

1 SECR

proiect cererea, pentru că mă interesează să respectăm același principiu pentru toată lumea, deci nu s-au respectat aceleași reguli. Și nu am văzut o cerere de la Biblioteca Metropolitană în acest sens, și anul acesta nu am observat aceleași criterii pentru acest proiect eu am respectat următorii pași în momentul când proiectul va fi avizat va exista un protocol deja discutat cu DGASPC sector 2 și cu Direcția de Patrimoniu care va cere acordul pentru copiii din școli pentru acest proiect și cu Inspectoratul Sectorului 2 urmează ca aceste înțelegeri să se facă și nu vor exista probleme.

Se supune la vot punctul nr. 14, proiectul de hotărâre pentru aprobarea proiectului ,,BUCUREȘTIUL INTERBELIC”, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -18, NU -1, ABȚ- 6, NU VOTEAZA - 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Popescu Dan Cristian, Dinu Alexandru, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Mihăilă Dumitru Cătălin, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Militaru Marian Cătălin, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: Lăzăroiu Ioana Gela.

ABȚINERE: Feroiu Dumitru Silviu, Alexandru Adrian, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra.

NU VOTEAZĂ:-

Este prezentat punctul nr.15, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018;

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

Mai am două amendamente privind rectificarea bugetară și, dacă îmi permite să vi le citesc, avem la venituri din sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate, suplimentare buget cu 2496000 lei și la DGASPC sector 2 suplimentăm bugetul cu 270000 lei pentru programul de investiții, este vorba de trei centrale termice...

Se supune la vot amendamentul nr. 1 al Executivului la punctul nr. 15, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului

București pe anul 2018, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA-17, NU- 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ- 3.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Popescu Dan Cristian, Dinu Alexandru, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Mihăilă Dumitru Cătălin, Boblea Ion, lliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Militaru Marian Cătălin, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE:, Alexandru Adrian, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra.

NU VOTEAZĂ: Feroiu Dumitru Silviu, Beldeanu Augustin Lucian, Lăzăroiu Ioana Gela.

Se supune la vot amendamentul nr. 2 al Executivului la punctul nr. 15, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU- 0, ABȚ- 3, NU VOTEAZĂ- 2.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Popescu Dan Cristian, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Mihăilă Dumitru Cătălin, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, lliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Militaru Marian Cătălin, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Chiricuță Ion.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Riesch Antheia Aleksandra, Neagu Anda Cristina. NU VOTEAZĂ: Feroiu Dumitru Silviu, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra.

Se supune la vot punctul nr. 15, cu cele două amendamente ale Executivului, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -17, NU - 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ - 3.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Mihăilă Dumitru Cătălin, Beldeanu Augustin Lucian, BobleaIon, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Militaru Marian Cătălin, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Riesch Antheia Aleksandra, Neagu Anda Cristina, Chiricuță Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra.

NU VOTEAZĂ: Popescu Dan Cristian, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela.

Este prezentat punctul nr.16, proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 105/2011 privind aprobarea reglementării modalității de preluare a cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe,

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: am înțeles că au fost niște neînțelegeri, nelămuriri la acest proiect, este vorba articolul 3 din hotărârea 105 care se modifică în sensul contravaloarea acestora urmând a fi recuperată în condițiile legii la valoarea actualizată, conform dreptului comun, este o nuanță pur juridică.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă îmi permiteți vă spun și de ce, această hotărâre a fost emisă pentru a prelua cotele deținute de asociațiile de proprietari în conformitate cu actele normative în vigoare la acel moment în vigoare și astăzi. Pentru aceste sume plătite, noi ne-am adresat instanțelor judecătorești pentru a se recupera și în final, în baza unei Decizii a înaltei Curți de Casație și Justiție de anul trecut, s-a stabilit că acele sume ce pot fi recuperate în baza unor titluri care constituiau titluri executorii ta momentul stabilit relațiilor contractuale, pot fi executate în continuare ca și titluri executorii, motiv pentru care noi am dorit să le executăm prin intermediul DVBL, pentru că acel Cod de Procedură Fiscală prevede și această posibilitate. De la DVBL au spus că dat fiind că în hotărâre (H.C.L. Sector 2 nr. 105/2011) se spune că se recupereazăpotrivit dreptului comun, adică trebuie să mergem în instanță, ei nu pot aplica această hotărâre că nu spune în condițiile legii care să includă și de Procedură Fiscală. Discuția era că momentul constituirii acestor contracte și convenții prevăzute expres în actele normative care au constituit obligativitatea lor între autorități și asociațiile de proprietari, Ia momentul lor spuneam că sunt titluri executorii mai târziu prin Ordonanța nr.18 au spus că nu mai sunt titluri executorii și aceasta a făcut obiectul acelei Decizii a înaltei Curți de Casație și Justiție, la modalitatea de executare și la caracterul de titlu de executoriu și după ce legea le-a modificat. întrucât actele se finalizează conform actelor normative în baza ...... "VSAl spro rĂwbhm .■«' c

SECRET^

cărora au fost încheiate noi ne-am întors către DVBL sector 2 în baza actelor încheiate, pentru a evita aceste îndelungate procese pe rolul instanțelor. Asta reprezintă această hotărâre, se modifică formula ”în baza dreptului comun ” cu "în condițiile legii " și atât! Ca să ne dea posibilitatea să putem executa niște contracte de mandat.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Credeți că prin modificarea unui act legislativ local se modifică prevederea unui contract din trecut?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu se modifică nici-o prevedere din contract. Este vorba de executarea lui, nu modifică nici-un contract de mandat. în contractele de mandat și convenții (unele se numeau convenții sub Ordonanța 174 iar celelalte se numeau contracte sub mandat sub incidența 18/2009). Este vorba, de executarea lor, ele au fost statuate ca fiind titluri executorii, și pot merge cu ele la Direcția de Venit Buget Local să le execut prin organele proprii.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Cred că nu o să ajute cu nimic, chiar dacă facem această modificare tot va trebui să meargă în instanță sigur cu un departament juridic foarte bine pus la punct care pierde cam tot, dar ele nu sunt titluri executorii.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Tocmai asta am spus. Pe considerentul acesta, că Ordonanța 18 a abrogat articolul care consacra titlul executoriu, pe acest considerent ne-am dus în instanță pentru că anterior am consultat un birou de executori și am spus, dacă ne pot executa niște contracte, care la data încheierii erau cu titlu executoriu, dar pe parcursul executării legea a spus că nu mai sunt. Și am mers în instanță și se derulează procese pe doi trei patru ani. Dar anul trecut în luna octombrie s-a dat o Decizie a I.C.C..T, și am avut o hotărâre nefavorabilă pe acest considerent. Acțiunea a fost respinsă ca inadmisibilă pentru că noi, ne putem adresa organelor proprii de executare, în baza procedurilor fiscală el constituie deja titlu executoriu si nu am de ce să mă mai duc în instanță să iau un alt titlu executoriu. în baza contractului de mandat am mers în instanță dacă nu mai este titlu executoriu ca să obțin un titlu executoriu adică o sentință, iar instanța a respins ca de inadmisibilă pentru că are caracter executoriu și m-a trimis la organul de executare. Singura obiecție de la DVBL era că în această hotărâre, și pe bune dreptate, recuperarea se face potrivit dreptului comun. Deci este o chestie pe care trebuie să o reglez ca să fie executate niște contracte.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu ne-am lămurit în primul rând acești bani se recuperează de la firme cetățenii sectorului 2 nu plătesc reabilitarea aceste firme au fost practic finanțate prin intermediul asociației de proprietari de Primărie, este un semn de întrebare cum s-a putut face așa ceva, înțeleg că legea nu era foarte clară, pe de altă parte nu știm câte

contracte de mandat sunt, să ne recuperăm banii de către Primărie, și nu știu câte au fost în instanță ,nu știm care este rata de succes, sunt mai multe întrebări a cărui răspuns nu știm. Singura obiecție de la DVBL era că în această hotărâre și pe bune dreptate potrivit dreptului comun de ce este o chestie pe care trebuie să o reglez ca să execute niște contracte.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 ai Municipiului București: Nu ne-am lămurit în primul rând acești bani se recuperează de la firme cetățenii sectorului 2 nu plătesc de reabilitarea aceste filme fost practic finanțate între -prin intermediul asociației de proprietari de Primărie , este un semn de întrebare cum sa putut face așa ceva, înțeleg că legea nu era foarte clară, Pe de altă parte nu știm câte contracte de mandat sunt să ne recuperăm banii de către Primărie, și nu știu câte au fost în instanță, nu știm care este rata de succes, sunt mai multe întrebări a cărui răspuns nu știm.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Vă răspund punctual, total convenții de mandat: 1713, total dosare cu asociații de proprietari: 130, total dosare pe rol:71, arhivate: 59, iar 50 dosare în așteptare ca să știm cum vor fi recuperate. Acest proiect de hotărâre vizează modul de recuperare, de executare. Aceste contracte s-au încheiat în temeiul legii. Legea spune că autoritățile locale pot prelua cheltuielile aferente asociațiilor de proprietari. Eu nu mă judec cu firmele, mă judec cu asociațiile de proprietari, în mandatul căreia am spus că nu se suportă contravaloarea aferentă cota indivize din cota lor de 20% dacă este spațiu cu altă destinație. Aceste lucruri trebuie explicate pe larg. Legea a permis să preiau aceste cheltuieli cu excepția spațiilor aferente cu altă destinație. Este vorba de proprietatea comuna domnilor este vorba de fațadă pentru că fațada este considerată proprietate comună, și la subsol la fel. Este vorba de cota indiviză a proprietății comune care se administrează de asociațiile de proprietari.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnule director Duțu Cristian, puteți să executați aceste contracte?

Domnul Duțu Cristian, Director Executiv D.V.B.L. Sector 2: în principiu nu în orice situație în care se ajunge executare silită primul pas pe care îl face organul de executare silită este analiza competențe și documentelor. Adevărat, pentru a demara procedura îmi trebuie un titlu executoriu, Codul de Procedură Fiscală prevede organul fiscal local să preia aceste creanțe bugetare evita risipa de resurse către executori judecătorești, la momentul când se fundamentat logic al contractelor DVBL nu a fost gândită în acest lanț al executării contractelor, principial vorbind singura reținere și parțial are relevanță pe care o am numărul lor ca nu cumva să fi dus la trecerea timpului și momentul de față și dreptul prescrise Asta este singura analiză pe care trebuie să o fac

la fiecare dosar, un titlu executoriu pot să am o problemă Când va interveni prescripția Asta este singura reținere, vorbim teoretic, și parțial are relevanță numărul lor ca nu cumva hotărâri de consiliu care a spus prin intermediul dreptului comun să fi dus la să fim la trecerea timpului și la momentul de față să fim la executare și dreptului prescrise aceasta este singura reținere pe care trebuie să o fac la fiecare dosar. Și un titlu executoriu care a fost acum câțiva ani să fie prescris vorbind de documentația transmisă și punctul de vedere. Dar mai am o singură verificare pe care trebuie să o fac eu dacă nu cumva intervine prescripția.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Asta este și problema noastră când ne adresăm si potrivit dreptului comun, dacă este sau nu prescris dreptul, dar este în funcție de documente pentru fiecare speță.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: De ce s-a stat până acum de 10 ani ,5 ani de ce nu s-a făcut nimic sunt blocuri din 2009, 2010 nu s-a putut lua 4000 lei,

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: M-ați întrebat câte contracte sunt pe mandat și am spus 1713.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Câte contracte sunt.. .care mai trebuie să dea bani...

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: 71 de dosare sunt pe rol la unele s-au luat banii în funcție cum a dispus instanța de judecată. Vreau să vă spun că activitatea consilierului juridic este o activitate de diligență, eu fac dovada că am depus toate diligențele, dar dacă instanța apreciază că unele sume au fost calculate greșit resping acțiunea. Exemplu, în sarcina unui chioșc de 10 mp de la parterul unui bloc, a fost pus să plătească 2% din cota indiviză calculată la întreaga suprafață indiviză din toată suma privind fațada partea vitrată și termoizolarea, pentru că fațada este proprietate comună, rezultând o sumă exorbitantă și atunci a analizat instanța.

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Astăzi s-a aprobat o lege, în cazul în care rău platnicii nu achită întreținerea 3 luni se poate ajunge și la chestia asta.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: A intrat în vigoare noua lege a asociațiilor de proprietari nr. 196/2018.

Se supune la vot punctul nr. 16, proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 105/2011 privind aprobarea reglementării modalității de preluare a cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe, și respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -10, NU - 4, ABȚ-11, NU VOTEAZA -

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Popescu Dan Cristian, Mihăilă Dumitru Cătălin, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: Dinu Alexandru, Miclea Niculina, Lăzăroiu Ioana Gela, Oprea Dumitru.

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Militaru Marian Cătălin, Feroiu Dumitru Silviu, Zaharia Răzvan Cristian, Costache Jean, Radu Gheorghe, Stanciu Ion.

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.17, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 89/2017 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 4/16.01.2003, respectiv schimbarea destinației imobilului situat în Bd. Basarabia nr. 84, sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 17, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 89/2017 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului General cd Municipiului București nr. 4/16.01.2003, respectiv schimbarea destinației imobilului situat în Bd. Basarabia nr. 84, sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 17, NU - 1, ABȚ - 4, NU VOTEAZĂ-3.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU:Constantin Angela, Pușcașu Marian, Popescu Dan Cristian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Mihăilă Dumitru Cătălin, Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: Riesch Antheia Aleksandra

ABȚINERE: Militaru Marian Cătălin, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina.

NU VOTEAZĂ: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Popescu Lenuța, Boblea

Ion.

Este prezentat punctul nr.18, proiectul de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de trei luni;

Domnul consilier local Pușcașu Marian, președinte de ședință: Propun pe domnul consilier Zaharia Răzvan Cristian.

Se supune la vot punctul nr. 18, proiectul de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de trei luni, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -21, NU - 0, ABȚ - 0, NU VOTEAZA - 4.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU:Constantin Angela, Pușcașu Marian, Popescu Dan Cristian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Cela, Zaharia Răzvan Cristian, Militaru Marian Cătălin, Mihăilă Dumitru Cătălin, Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Boblea Ion, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Miclea. Niculina.

Este prezentat punctul nr.19, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 217/2018 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și desfășurare a licitației publice pentru închirierea spațiilor/terenurilor excedentare aflate în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2;

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Pentru că au fost niște discuții, îl rog pe domnul Gârbu Bogdan Alexandru, Director Executiv D.G.A.P.I. Sector 2 să ne spună despre ce este vorba.

Domnul Gârbu Bogdan Alexandru, Director Executiv D.G.A.P.I. Sector 2: Prezentul proiect nu modifică regulamentul de închiriere aprobat prin HCL nr. 217/2018 modifică doar procedura de facturare și încasare a chiriilor, pentru a stabili o

concordanță între aspectele teoretice și aspectele practice privind modalitatea de

încasare a chiriei respective dată de facturare dată de incasare. Potrivit raportului de

specialitate întocmit de Achiziții și Contracte Publice, modificările solicitate facilitează

VtZA'f

spro mschkr baf®,

SECRETA ■'<

derularea contractului fără implicații conținutului contractului anexa nr.8, la regulament care să conducă la modificări substanțiale sau care să fie dezavantajoase pentru locator.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Este un proiect de pe lista suplimentară, putem întreba de ce l-am primit acum 2 zile?

Doamnul consilier local Pușcașu Marian președinte de ședință: Vă rugăm să votați.

Se supune la vot punctul nr. 19, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 217/2018 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și desfășurare a licitației publice pentru închirierea spațiilor/terenurilor excedentare aflate în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU - 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ - 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU:Constantin Angela, Pușcașu Marian, Popescu Dan Cristian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Militaru Marian Cătălin, Mihăilă Dumitru Cătălin, Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Boblea Ion, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ:-

ABȚINERE: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina.

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.20, proiectul de hotărâre privind aprobarea și implementarea programului educațional,,ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2”;

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este vorba de completarea disciplinelor opționale pentru care se vor face cursurile și se adaugă: îngrijire personală, educație sanitară și igienă pentru clasele 1-4, sănătate și prim ajutor pentru clasele 5-12, educație financiară clasele 9-12, dezvoltare personală pentru clasele 5-12, și prevenția consumului de alcool, droguri și substanțe halucinogene clasele 5-12. Modificările sunt următoarele: art.10.1 se va modifica,dansuri și activități sportive grupurile vor fi formate din minimul 10 copii și maxim 30 de copii. La artl0.2 activități sportive grupele vor fi formate din minimi5

copii și maxim 20 de copii. Se introduce art.10.2 punctul g cu următorul conținut,

VIZAT ’

spra               }

8ECÎ ETAR, îngrijire personală îngrijire sanitară igienă și nutriție, este vorba de discipline noi pentru care se pot face cursuri grupele vor fi formate din minimi5 copii și maxim 25 de copii. Art.10.3 lit. d se va modifica astfel, grupele vor fi formate din minim 10 și maxim 30 de copii am zis că activități sportive sună mai complet. Art.10.3 lit. i sănătate și prim ajutor grupele vor fi formate din minim 10 și maxim 30 de copii, se introduce art.10.3 lit. j cu următorul conținut dezvoltare personală grupele vor fi formate din 10 copii și maxim 30 copii, se introduce art. 10.3 lit. k prevenția consumului de alcool, droguri, substanțe psihotrope și halucinogene grupele vor fi formate din minim 10 copii maxim30 de copii, art. 10.4 lit. h se va modifica astfel activități sportive grupele vor fi formate din minim 10 maxim 30 de copii, se introduce 10,4 lit. k cu următorul conținut educație financiară grupele vor fi formate din minim 10 copii maxim 30 de copii Am introdus aceste discipline ele sunt propuneri mai vechi de când eram în Parlamentul României pentru discipline școlare și cred că este bine să fie în completarea educației școlare pentru copii din sectorul 2.

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Am o întrebare domnule președinte, am vorbit cu o parte din directorii de școală, care erau pro acest proiect, dar problema amendamentului pe care îl propuneți ridică o problemă consecutivă. Ei spuneau că vor putea face aceste cursuri în măsura în care au săli libere, ori dacă veți face grupe de copii de 5 maxim 10 s-ar putea să nu existe săli.

Domnul Gârbu Bogdan Alexandru, Director Executiv D.G.A.P.I. Sector 2: Este vorba de spațiu în unitățile de învățământ, dar cu siguranță la multe din unitățile de învățământ în schimbul 2 nu este sută la sută acoperit ca nivel de acoperire, deci cu siguranță în schimbul 2 sunt clase goale și noi vom organiza, ca să acoperim cererea pe fiecare școală, și putem merge în alte școli unde populația școlară este mai redusă.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Toată organizarea se va face inpreună cu conducerea unității școlare, nu va fi ceva impus.

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Aceste materii care le-ați enumerat sunt singurele? Sau este în funcție de cererea părinților?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ce am adăugat eu sunt în completare, pentru a avea acces la mai multe discipline.

Domnul Gârbu Bogdan Alexandru, Director Executiv D.G.A.P.I. Sector 2: Dacă se va aproba această hotărâre de consiliu local, fiecare unitate de învățământ va primi un tipizat cu privire la cererea de înscriere,vom obține și acordul părinților și vom explica toate activitățile. Pe baza cererilor de înscriere vom stabili numărul pe fiecare unitate de învățământ.

Doamnul consilier local Pușcașu Marian președinte de ședință: Votați amendamentul.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: După ce se va aproba, se va face o adresă prin intermediul inspectoratului către școli pentru a se afla numărul de ore urmând ca după aceea profesorii să fie plătiți, după ce se va face o licitație pentru firmele cere vor gestina acești bani. Noi vom aproba bugetul pentru aceste ore printr-un nou proiect? Dacă nu, doresc să depun amendament ca bugetul aferent acestor ore să fie trecut prin hotărâre de consiliu local.

Domnul Gârbu Bogdan Alexandru, Director Executiv D.G.A.P.I. Sector 2: după ce vom stabili numărul de copii există un accord cu ISMB și cu Inspectoratul sector 2, iar referitor la buget este trecut prin consiliul local.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Atunci doresc să depun amendament bugetul respectiv să fie trecut prin consiliu local.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnul consilier, adevărat, acest proiect a venit târziu, dar în cuprinsul proiectului el va demara din semestrul 2 iar până atunci ne facem bucătăria internă, vedem și numărul de copii cere se vor înscrie, unitățile școlare iar alocarea bugetară va fi transparent și o veți vota dumneavoastră.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Vom vota tot bugetul de la anul, iar acesta este un proiect fără buget, un proiect foarte bun care a fost implementat și la sectorul 3. Când se vor centraliza aceste date cum va fi stabilit.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Va fi supus aprobării dumneavoastră!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Va fi stabilit în cadrul bugetului anual pe care îl aprobăm în februarie.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Va fi stabilit cu destinație.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Vreau proiect de hotărâre distinct nu este clar, solicit amendament ca bugetul respectiv să fie aprobat prin hotărâre de consiliu local, vă rog să fie supus la vot acest amendament.

Domnul Gârbu Bogdan Alexandru, Director Executiv D.G.A.P.I. Sector 2: Oricum va fi aprobat în ședință de consiliu și va fi separat ca articol bugetar.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Vreau să văd un proict distinct!

Domnul Gârbu Bogdan Alexandru, Director Executiv D.G.A.P.I. Sector 2: Atunci să facem pentru fiecare articol bugetar și vor fi sute de articole,

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Nu vreau să amestecăm in articol bugetar, prezentați centralizat situația copiilor care s-au înscris.

spro r*# ieftin^’' >

sec re fai..

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Vom face un proiect de hotărâre.

Doamna Elena Nița, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Vă rugăm să formulați ca să putem să inserăm, la art.5 spune așa: fondurile necesare inplementării vor fi asigurate de la bugetul local sau din alte surse de finanțare, doriți să completați? ”Și va fi supus aprobării consilului local”

Domnul consilier local Alexandru Adrian: ”Printr-un nou proiect de hotărâre” Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Deci solicitați reformularea articolului nr.5!

Se supune la vot amendamentul Viceprimarului la punctul nr. 20, proiectul de hotărâre privind aprobarea și implementarea programului educațional ,,ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2”, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- I.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU:Constantin Angela, Pușcașu Marian, Popescu Dan Cristian, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Militaru Marian Cătălin, Mihăilă Dumitru Cătălin, Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Boblea Ion, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Ncagu Anda Cristina, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ:-

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Feroiu Dumitru Silviu.

Se supune la vot amendamentul USR la punctul nr. 20, proiectul de hotărâre privind aprobarea și implementarea programului educațional „ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2", și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -18, NU-1, ABȚ- 6, NU VOTEAZĂ- 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU:Constantin Angela, Pușcașu Marian, Popescu Dan Cristian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Militaru Marian Cătălin, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu apte T**ochirnb'’

Gheorghe, Stanciu Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina.

ÎMPOTRIVĂ: Mihăilă Dumitru Cătălin.

ABȚINERE: Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Boblea Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

NU VOTEAZĂ: -

Se supune la vot punctul nr. 20, proiectul de hotărâre privind aprobarea și implementarea programului educațional ,,ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2", și aprobat cu amendamente de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel'

PENTRU:Constantin Angela, Pușcașu Marian, Popescu Dan Cristian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Militaru Marian Cătălin, Mihăilă Dumitru Cătălin, Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Boblea Ion, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVÂ:-

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.21, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și ale Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 195/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 90/2018;

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Am un amendament, la punctul g prezintă semestrial conduceri primăriei și am adăugat și consiliului local și participă la activități în baza aprobări consiliului local sector 2 și vreau să depun în scris amendamentul!

Se supune la vot amendamentul domnului consilier local Feroiu Dumitru Silviu la punctul nr. 21, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii " VtZAT spru nj&i.jchsmbs i prc "TAR

Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și ale Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 195/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 90/2018, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU - O, ABȚ- O, NU VOTEAZA - 1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU:Constantin Angela, Pușcașu Marian, Popescu Dan Cristian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Militaru Marian Cătălin, Mihăilă Dumitru Cătălin, Beldcanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Boblea Ion, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ :-

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Cred că este a cincea variantă de Regulament de Organizare și Funcționare al executivului pe care îl aprobăm, la ultima ședință am aprobat niște amendamente, din varianta actuală al proiectului au dispărut aceste amendamente. Făcusem solicitarea ca acest proiect să apară înpreună cu Regulament de Organizare și Funcționare, din ce observ astăzi va trece acest ROF fără amendamentele pe care le-am aprobat la ședința anterioarâ.Amendamentele propuse de consilieri au dispărut, că aprobăm tot ROF.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Două din amendamente au fost considerate ca nelegale de Prefect, s-a formulat o plângere prealabilă și au fost eliminate din textul actual al proiectului supus spre avizare, așteptăm și forma modificată a ROF-ului promovat de dumneavoastră, în baza cerințelor de legalitate comunicate de Prefect.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Eu am depus proiectul.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Vi l-am restituit cu mențiune și adresă formulată că nu respectă cerințele de legalitate!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: S-a făcut o dezinformare, Prefectul a contestat două proiecte ROF al executivului și ROF consilierilor locali, dar în afară de ce a semnalat Prefectul la versiunea anterioară s-au aprobat niște amendamente ale

consilierilor și nu se mai regăsesc în vesiunea actuală a ROF-lui, referitor la adresa Prefectului a făcut la ambele ROF-uri și am depus acel proiect, de ce nu se regăsește ROF pe ordinea de zi?

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Vă răspund eu de ce nu se regăsește ROF-ul consiliului local!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Forma transmisă de dumeavoastră criptată, să nu se poată intra și verifica dacă s-au inserat celelalte observații, a fost transmisă pentru a fi întocmite rapoarte de specialitate, și a primit raport negativ în sensul că nu au fost eliminate toate elementele propuse de Prefect. V-am restituit cu adresă în care v-am spus că o modificare a ROF-lui presupune să argumentați. Iar dumneavoastră l-ați formulat și l-ați pus în același text printre care și acea reglementare criticată de Prefect, în sensul că un proiect de hotărâre poate fi sau nu însoțit de o expunere de motive. Dacă nu este însoțit de expunere de motive, este o ciornă. Pentru că nu știu care este oportunitatea, care este legalitatea și ce anume se dorește reglementat.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Dar amendamentele de ce au dispărut din ROF-ul actual?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Proiectul reprezintă voința celui care inițiază, nu aveți decât să aduceți amendamente.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dumneavoastră sunteți intr-o eroare gravă de tot, ați făcut niște amendamente, ați votat și apoi nu ați votat ROF-ul, nu vă aduceți aminte? Dumneavoastră nu ați votat, acesta este un alt proiect.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Eu vorbesc în momentul când sa aprobat ROF-ul domnul Primar când sa publicat proiectul în Monitorul Oficial sa publicat fără amendamente.

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Am și eu un amendament la domnul Alexandru când vine cu ROF consiliului local doresc să văd întrunirea de care tot vorbește.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Ați publicat în Monitorul Oficial proictul fără amendamentele aprobate și ați făcut un fals în acte la acel proiect mă refer, acel proiect a dispărut.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Fă mă plângere și lasă-mă în pace, ești dus cu capul ce ai?

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Nu mai mințiți domnule Primar, vă rog să vă calmați, doar dezinformați, regret că am fost elegant atunci.

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Trebuia să solicit luarea la cuvânt pe ROF consiliului.

Se supune la vot punctul nr. 21, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și ale Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 195/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 90/2018, și aprobat cu amendament de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU - 2, ABȚ - 3, NU VOTEAZĂ - 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU:Constantin Angela, Pușcașu Marian, Popescu Dan Cristian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Militaru Marian Cătălin, Mihăilă Dumitru Cătălin, Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Boblea Ion, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina.

ABȚINERE: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra.

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.22, proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind Serviciul public de salubrizare din Sectorul 2 al Municipiului București in forma revizuită, a modalității de gestiune si a documentației de delegare a serviciului de salubrizare;

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Există amendament al domnului consilier local Alexandru Adrian.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Până la amendamente în cadrul comisiei de trasparență noi am avizat negativ, consider că mai avem nevoie de niște răspunsuri eu mai fac parte și din comisia de monitorizare și noi am considerat să cerem niște puncte de vedere referitor la niște bani care i-am putea plăti dacă am schimba operatorul, neavând aceste răspunsuri, grupul PNL și PER se va abține la acest proiect.

’   ' Y^AT

spre

SECR2TAR, ■

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Este foarte greu de vorbit, oricum am să mă întâlnesc cu domnul Primar în instanță, vreau să se specifice în procesul verbal, doamna Niță, că sunt dus cu capul. Am două amendamente, avem un ordin ANRSC care prevede clar cum pot modifica tarifele, sunt 3 situații, la art. 359 din anexa 2 deci s-au schimbat anexele. Apare așa art. 359: operatorul poate solicita modificarea tarifului prin folosirea altui parametru de ajustare indicelui de consum numai după primul an de derulare a contractului, și în acest caiet de sarcini sunt trecute 4 variante dar numai două respectă respectă ordinul ANRSC, ordinul 109/2007 la art. 15 alin.l sunt precizate clar cele 3 condiții în care se modifică acest tarif. Din păcate sunt trecute 4 criterii dintre care 2 sunt legale adică respectă acest ordin și două sunt nelegale. Al doilea amendament este vorba de durata contractului de delegare, la anexa 2 art.9 durata contractului de delegare va fi de 5 ani. Avem aici reprezentatului care vă poate spune exact cum stau lucrurile și inexactă afirmația dumneavoastră. în ordinul ANRSC există 3 subpuncte, în propunerea există 4, subpunctele 2 și 3 sunt o detaliere a subpunctului b din ordinul ANRSC deoarece din experiența noastră la proceduri similare, am fost am fost întrebați prin solicitări de către ofertanți.

Se supune la vot amendamentul nr. I al USR la punctul nr. 22, proiectul de hotărâre pentru aprobarea. Studiului de oportunitate privind Serviciul public de salubrizare din Sectorul 2 al Municipiului București in forma revizuită, a modalității de gestiune si a documentației de delegare a serviciului de salubrizare, respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 6, NU - 6, ABȚ- 13, NU VOTEAZA -0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Militaru Marian Cătălin, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina.

ÎMPOTRIVĂ: Constantin Angela, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Mihăilă Dumitru Cătălin, Popescu Lenuța, Metehău Andrei George.

ABȚINERE: Pușcașu Marian, Popescu Dan Cristian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Zaharia Răzvan Cristian, Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Boblea Ion, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion.                                        I ' Vf^AT

NU VOTEAZĂ:-                           Lpreiw<

1 SECRETAR-

Se supune la vot amendamentul nr. 2 al USR la punctul nr. 22, proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind Serviciul public de salubrizare din Sectorul 2 al Municipiului București in forma revizuită, a modalității de gestiune si a documentației de delegare a serviciului de salubrizare, respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 8, NU - 6, ABȚ-11, NU VOTEAZĂ -0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Militaru Marian Cătălin, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Mihăilă Dumitru Cătălin, Popescu Lenuța,,

ÎMPOTRIVĂ: Popescu Dan Cristian, Dinu Alexandru, Zaharia Răzvan Cristian, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Boblea Ion.

ABȚINERE: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Feroiu Dumitru Silviu, Metehău Andrei George, Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion.

NU VOTEAZĂ: -

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Eu degeaba am trimis niște observații concrete, ca și ordine ar fi trebuit rezolvată licitația și apoi proiectul 23.

Se supune la vot punctul nr. 22, proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind Serviciul public de salubrizare din Sectorul 2 al Municipiului București in forma revizuită, a modalității de gestiune si a documentației de delegare a serviciului de salubrizare, respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 5, NU-0, ABȚ- 18, NU VOTEAZĂ-0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Metehău Andrei George, Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Boblea Ion.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Popescu Dan Cristian, Dinu Alexandru, Zaharia Răzvan Cristian, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Feroiu Dumitru Silviu, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra,

Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina.

NU VOTEAZĂ: Mihăilă Dumitru Cătălin, Popescu Lenuța.

JJy.

'     VIZAT n

spro          bar®, 1

Este prezentat punctul nr.23, proiectul de hotărâre privind aprobarea măsurilor

de dezvoltare a Serviciului public de salubrizare a Sectorul 2 prin implementarea accelerată a prevederilor PNGD 2014-2020, Strategiei de dezvoltare pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare în Municipiul București și a Regulamentului serviciului de salubrizare a Sectorului 2 al Municipiului București.

Se supune la vot punctul nr. 23, proiectul de hotărâre privind aprobarea măsurilor de dezvoltare a Serviciului public de salubrizare a Sectorul 2 prin implementarea accelerată a prevederilor PNGD 2014-2020, Strategiei de dezvoltare pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare în Municipiul București și a Regulamentului serviciului de salubrizare a Sectorului 2 al Municipiului București, aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 21, NU - O, ABȚ - 3, NU VOTEAZĂ - 1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Metehău Andrei George, Andrei Robert Alexandru, Militaru Marian Cătălin, Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Boblea Ion, Mihăilă Dumitru Cătălin, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Dinu Alexandru, Zaharia Răzvan Cristian, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Feroiu Dumitru Silviu, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Riesch Antheia Aleksandra.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina.

NU VOTEAZĂ: Alexandru Adrian.

Este prezentat punctul nr.24, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mănăstirea Plumbuita (situafia 4).

Se supune la vot punctul nr. 24, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mănăstirea Plumbuita (situația nr 4), aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -18, NU - 4, ABȚ - 1, NU VOTEAZĂ - 2.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Metehău Andrei George, Andrei Robert Alexandru, Militaru Marian Cătălin, Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Boblea Ion, Mihăilă Dumitru Cătălin, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Feroiu Dumitru Silviu,

Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion.

VIZAT


ÎMPOTRIVĂ: Riesch Antheia Aleksandra, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina.

ABȚINERE: Zaharia Răzvan Cristian.

NU VOTEAZĂ: Alexandru Adrian.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Eu totuși mă voi întoarce la punctul 6 și o rog pe doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București, cum se votează în momentul când se deschide votul, dacă se poate întrerupe votul fără ca președintele să ceară acest lucru.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Eu am de făcut o informare, și anume că prin sentința civilă 5025 din 05.09.2018 instanța de judecată a dispus suspendarea ordinului 149 din 2018 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consiler local al domnului Necului Dan. S-au solicitat relații de la Prefectul Municipiului București, în ce va consta punerea în executare a consiliului local. Urmează să vă informăm până la următoarea ședință de consiliul local.

Nemaifiind înscrise alte probleme pe ordinea de zi, domnul președinte de ședință Pușcașu Marian declară ședința închisă, la orele 22.02 drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.Prezentul proces - verbal a fost aprobat cu următorul cvorum: 23 - DA, 0 - NU, 2 - ABȚ., în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 2 din data de 26.10.2018

SNA/lexSAPL- PVSCHCLS2

70