Proces verbal din 30.08.2018

009 Proces verbal sedinta ordinara 30.08.2018• •


ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


PROCES- VERBAL

încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 2 din data de 30.08.2018

Lucrările ședinței încep la orele 16:00 în Sala de Consiliu „I. L. Caragiale” din sediul Primăriei Sectorului 2, str. Chiristigiilor nr. 11- 13, București.

La prezidiu au luat loc următoarele persoane:

 • - Domnul Toader Mugur Mihai - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Doamna Niță Elena - Secretar al Sectorului 2 al Municipiului București prin Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de Primarul Sectorului 2;

 • - Doamna consilier local Constantin Angela - președinte de ședință.

în deschiderea lucrărilor ședinței, doamna Elena Niță - Secretar al Sectorului 2, face prezența consilierilor. Au fost prezenți 24 consilieri locali din totalul de 27 consilieri locali în funcție. Lipsesc motivat domnul viceprimar Popescu Dan Cristianaflat în concediu de odihnă și domnul consilier local Pușcașu Marian din motive medicale; domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin lipsește nemotivat. Convocarea membrilor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București s-a făcut în scris, conform prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia. Convocatorul înregistrat sub nr. 3872/24.08.2018, completările la ordinea de zi înregistrate sub nr. 3941/29.08.2018, Amendamentul Executivului nr.3929/28.08.2018, nr.3930/28.08.2018, nr.3931/28.08.2018, nr.3945/29.08.2018, nr.3972/30.08.2018 precum și amendamentul nr.3971/30.08.2018 au fost aduse la cunoștința publică prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 2 din str. Chiristigiilor nr. 11 - 13/site-ul instituției, în termenul prevăzut de art. 39 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ORDINEA DE ZI COMPLETATĂ CUPRINDE:

VIZAT ‘ spre neschimb^e, , P SECRETARlJ

 • 1. Aprobarea Procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 20.07.2018;

 • 2. Proiect de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2018-2019;

Inițiator: TOADER MUGUR-MII-IAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 4/2018 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2018 - 2019, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 89/2018 și prin H.C.L. Sector 2 nr. 218/2018;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București,

 • 6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI -- Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 7. Proiect de hotărâre privind metodologia de acordare a meselor de care beneficiază copiii/elevii cu cerințe educaționale speciale școlarizați în învățământul special preuniversitar de stat începând cu anul școlar 2018-2019;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Strategiei privind optimizarea măsurilor de securitate și a costurilor implementării acestora la nivelul Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului

București.

 • 9. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 42/2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția

Copilului Sector 2;

spre neschimbate,

secretar,

Inițiator: TOADER MUGUR-MIFIAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și ale Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L, Sector 2 nr. 195/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 90/2018;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 194/2017 privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L.Sector 2 nr. 181/22.06.2018;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 128/04.09.2017 privind înființarea și componența Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 134/02.10.2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 5/06.02.2018;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului - cadru privind accesul și modul de utilizare a curților și terenurilor de sport în aer liber aflate în folosința unităților de învățământ preuniversitar de stat și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 14. Proiect de hotărâre privind solicitarea emiterii avizului conform al Ministerului Educației Naționale pentru schimbarea destinației terenului în suprafață de 145,75 mp, aflat în incinta imobilului situat în str. Slt. Stănescu Gheorghe nr. 2, sector 2, aflat în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 15. Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru transmiterea în administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, a imobilului situat în Șos. Ștefan cel Mare nr. 19B și nr. 19C, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului

București.

VIZATA spre neschimbatre, SECRETAR,

 • 16. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 62/2015 privind aprobarea transmiterii unui teren aflat în domeniul public al Municipiului București, din administrarea Administrației Piețelor Sector 2 în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea, cofinanțarea și implementarea proiectului «Alege libertatea, spune NU corupției»;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării finanțării nerambursabiie de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București pentru Comitetul de Binefacere Icoana, în vederea realizării proiectului „Nc cunoaștem valoarea și valorile”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniul EDUCAȚIE -2018;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București pentru Societatea Română pentru Drepturile Omului, în vederea realizării proiectului „Alege să fii liber!”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniul EDUCAȚIE - 2018;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului «Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic „Ion I.C. Brătianu”»;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului «Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 „Ferdinand I”»;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitate termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19”;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 23. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 144/2017 privind aprobarea documentației tehnico - economice faza

spre neschimbare, SECRETAR,

DALI și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul „Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic Ion I. C. Brătianu”;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 24. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Sfinții Voievozi - Gherghiceanu (situația nr. 1);

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 25. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Teiul Doamnei Ghika (situația nr. 3);

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 26. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mănăstirea Plumbuita (situația nr. 3);

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 27. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Iancu Vechi-Mătăsari (situația nr 1 din contractul nr. 1/2018);

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 28. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Iancu Vechi-Mătăsari (situația nr. 1 din contractul nr. 2/2018);

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului

București.

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general

al Sectorului 2 al Municipiului București la 30.06.2018;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 30. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Bd.

Lacul Tei nr. 69A Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI -Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Agricultori nr. 19A-21-25, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI -Primarul Sectorului 2 al Municipiului

București.                                                                    ____

" viza¥^< spre neschimbat, SECRETAR,

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Agricultori nr. 19, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI -Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Popa Nan nr. 65 Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI -Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Mecet nr. 20 Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI -Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Rahmaninov nr. 2E Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI -Primarul Sectorului 2 al Municipiului București,

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Elev Ștefanescu nr.52-54 Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI -Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 38. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Arh. Grigore Ionescu nr. 28, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 39. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Calea Moșilor nr. 65, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 40. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Calea Moșilor nr. 134, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

6               VIZAT-

spre neschirnbare, SECRETAR,

 • 41. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Calea Moșilor nr. 150, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 42. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Dănulești nr. 5, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHA1 - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 43. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Dogarilor nr. 3, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 44. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Emancipării nr. 48A, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 45. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Erou Constantin Bogorin nr. 10, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 46. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Horei nr. 18, Sector 2, București;

spre neschimbate,

SECRETAR,

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 47. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L, Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Icoanei nr. 111, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI -Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 48. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Ton Maiorescu nr. 61, corp latură stângă posterioară, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI -Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 49. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Irimicului nr. 24, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI -Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 50. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Litoralului nr. 62, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI -Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 51. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Lizeanu nr. 39, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI -Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 52. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum .a fost

8                         VIZAT "x modificată prin H.C.L. Sector 2 nr, 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Lizeanu nr. 42, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 53. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Munții Buzăului nr. 8, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 54. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Nalbei nr. 31, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 55. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Paul Greceanu nr. 2, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului

București.

 • 56. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.CE. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Plantelor nr. 55, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 57. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Precupeții Vechi nr. 8 - 8A, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului

București.

 • 58. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,

începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatis


9

aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Radu de la Afumați nr. 25, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 59. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Sfânta Treime nr. 32, Sector 2, București;

Inițiator; TOADER MUGUR-MII4AI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 60. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Sarafinești nr. 15, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 61. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Țepeș Vodă nr. 140, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 62. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Viitorului nr. 133, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 63. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Zece Mese nr. 18, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului

București.

spre nubChimbure

&£CK£TAR»

 • 64. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul în suprafață de 1963,7 mp, situat la adresa din Bd. Basarabia 37-39, Sector 2, București - Federația de Motociclism;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 65. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul în suprafață de 1434,44 mp, situat la adresa din Bd. Basarabia 37-39, Sector 2, București - Federația de Haltere;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 66. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Venituri Buget Local Sector 2;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 67. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului „Joburi pentru Comunitatea Sector 2";

Inițiatori: METEFIĂU ANDREI GEORGE și ANDREI ROBERT ALEXANDRU - Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Buna ziua. Din un număr total de 27 consilieri locali sunt prezenți 24. Lipsește motivat domnul consilier local Pușcașu Marian, din motive medicale, care îndeplinea funcția de președinte de ședință, motiv pentru care trebuie ales un președinte de ședință pentru ședința ordinară de azi, astfel cum precizează și proiectul de hotărâre numărul 2 de pe ordinea de zi. Prin urmare, așa cum prevede articolul 43 din Legea nr. 215/2001, până la alegerea președintelui de ședință, ordinea de zi va fi supusă la vot de către domnul primar, urmând ca ședința să fie prezidată ulterior de către persoana aleasă de dumneavoastră în funcția de președinte de ședință. Vă mulțumesc!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Bună ziua! Puțină liniște vă rog! Am să vă fac o propunere, știu mai mult ca sigur că doriți și acel punct de "interpelări”. Vom aproba ordinea de zi și ulterior procesul verbal și președintele de ședință. După alegerea acestuia se va proceda la modificarea președintelui de ședință în aplicația informatică și apoi putem avea interpelări. Ordinea de zi si procesul verbal vor fi votate prin vot deschis, cu mâna ridicată. Vă supun la vot ordinea de zi cu completările și amendamentele aferente, cu precizarea că punctul

numărul 66 va fi retras de pe ordinea de zi pentru o ședință viitoare.


Domnul consilier local Chiricuță Ion: Am un amendament la ordinea de zi dacă îmi permiteți. Propun să scoatem de pe ordinea de zi punctul nr. 36, PUD Rahmaninov, deoarece este în aceeași situație cu mai multe PUD - uri, Chopin nr 2A. Este vorba de proprietăți retrocedate ilegal. Până la o decizie definitivă a instanței propun să nu ne pronunțăm pe aceste terenuri.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București :Nu este o motivație. în situația în care în instanță se va stabili că nu au fost retrocedate corect...astea sunt cu totul și cu totul alte discuții. îl păstrăm pe ordinea de zi. Nu am o motivare reală!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Domnule primar, o întrebare. Ați scos punctul nr. 66. Aveți o motivație și pentru acest lucru?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București:Da, raportul comisiei juridice precum și rapoartele de specialitate. Mi-au fost aduse foarte târziu. Rog să votați ordinea de zi cu cele menționate anterior. Prin ridicare de mână vă rog!

Se supune la vot Ordinea de zi nr. 3872/24.08.2018 și Completarea la ordinea de zi nr. 3941/29.08.2018 și aprobată de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Militaru Marian Cătălin, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctid nr.l, Aprobarea Procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 20.07.2018;

Se supune la vot Procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 20.07.2018 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU - 2, ABȚ- 2, NU VOTEAZA - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: - Constantin Angela, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian,

Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea

Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Bugner Antoneta Georgeta

12


vizată Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.2, proiectul de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință;

Domnul consilier local Costache Jean: Am o propunere, pe doamna Constantin Angela, ținând cont că îl poate înlocui pe domnul Pușcașu, fiind colegi din același partid.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă nu mai sunt și alte propuneri, vă rog să votați nominalizarea domnului Costache.

Se supune la vot punctul nr. 2, proiectul de hotărâre privind Proiect de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU - 0, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ -1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Militaru Marian Cătălin, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Chiricuță Ion,

NU VOTEAZĂ: - Constantin Angela

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Până la modificările ce se operează în sistemul informatic sunt dator cu un răspuns la o interpelare pe care a citit-o în ședința anterioară domnul consilier Zaharia. Referitor la adăpostul „ Dănilă Prepeleac”, în urma interpelării dumneavoastră, am dispus să se efectueze un control de către Serviciul Corp Control pentru elucidarea aspectelor sesizate. Din start vă spun că nu a fost identificată absolut nici o problemă, sau există o mică problemă, pe care o voi explica. Pe scurt, acel obiectiv de investiții a fost finanțat din fonduri accesate de guvern în baza unui acord de împrumut cu BERD. A fost o convenție pentru acest obiectiv, iar în acea convenție este stipulat clar o construcție cu regim de înălțime P+l. Inițial a fost solicitat un certificat de urbanism pentru care a fost solicitarea subsol, parter + etaj. A fost încheiată convenția pentru o anumită sumă de finanțare și nu a fost cuprins acel subsol. Din toate documentele rezultate și tot ceea ce am solicitat a fost preluat din arhivă, inclusiv la autorizația de construcție, în totalitate, toate planșele au fost pentru parter + etaj. Procedurile de licitație desfășurate si tot ce au ia               ’ Ț.....

?ijjst . lOSCnhuimitt:, I sec Re «ar,

cuprins ca și documentație, au fost lucrări parter + etaj, implicit contractul de execuție. Programul de control al calității a fost făcut de către ISC. în autorizația de construcție a fost preluat din certificatul de urbanism. Situațiile prezentate la plată au fost verificate, aprobate iar în comisie au fost în permanență, inclusiv în comisiile de recepție, reprezentanții ANPCA. Dealtfel și din sumele alocate pentru întreaga construcție de 241 metri pătrați, normal, în presă dă foarte bine să spunem miliarde de la Banca Mondială, dar ca să vă dau câteva sume...toată construcția a fost 266.000 de lei. Am spus, la televizor și în presă, când spui două miliarde și de lei, pare o sumă astronomică și te gândești, era un subsol sau zece niveluri sub ..., nu a fost identificată absolut nici o problemă din acest punct de vedere.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Vă mulțumim mult pentru ajutor și sprijin.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Se va face o rectificare a acelei autorizații de construcție. întreaga documentație care a stat la baza emiterii autorizației și a procedurilor de achiziții publice, situații de lucrări, au fost și au făcut referire la o construcție parter plus etaj. Dau cuvântul doamnei președinte de ședință pentru a continua lucrările.

Doamna consilier local Constantin Angela, președinte de ședință: Să începem cu interpelări.

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: Doamna președinte, am o declarație politică. Domnule primar, doamnelor, domnilor consilieri! Având in vedere faptul ca am auzit diverse voci care criticau vehement gestul consilierilor PMP de a părăsi ședința precedenta a Consiliu Local, in calitatea de consilier local si președinte al Partidului Mișcarea Populara Sector 2, mă simt dator sa clarific aceasta decizie nu neapărat pentru dumneavoastră ci mai mult pentru cetățenii care ne-au trimis aici. Pe noi toți! „ Doamnelor si domnilor, noi, consilierii PMP ne delimitam de nivelul scăzut si ineficient al dezbaterilor din acest consiliu, condamnam lipsa de profesionalism si atitudinea sfidătoare a unor consilieri care se cred mai presus de atribuțiile conferite de lege in exercitarea mandatului, ne dezicem cu fermitate de practicile abuzive pe care unii dintre consilierii locali încearcă sa le promoveze in acest consiliu. Toleranta Partidului Mișcarea Populara vizavi de aceste derapaje este zero. V-aș aminti stimați colegi, ca au trecut deja, mai mult de 2 ani de la preluarea acestor mandate de consilieri iar realizările se lasă in continuare așteptate. Toate, dar absolut toate promisiunile făcute in campania electorala din alegerile locale sunt încă neonorate. Toți de la masa acestui consiliu am avut un program politic prin care ne-am luat angajamente in fata locuitorilor acestui sector. Angajamente pertinente si realizabile. Ce s-a realizat din tot ce ați promis? Nimic...As vrea sa va dau doar câteva exemple: In campanie mai multe partide am promis taxa zero la colectarea gunoiului si un sector mai curat, după 2 ani de zile, constatam ca sectorul e mult mai murdar si anumite formațiuni politice vor sa impună o taxa pe gunoi de aproape 15 lei. Noi, consilierii PMP vom rămâne consecvenți 14 (

spre noschimbare, SECRETAR, | cu ceea ce am promis in campanie si nu vom vota decât o taxa zero pentru gunoi. Pana acum ceva timp persoane din conducere sectorului condamnau petrecerile si grătarele făcute prin parcuri si mizeria lăsata in urma acestor evenimente. Cu regret observam ca acest obicei s-a perpetuat si de către actuala administrație. Urmare a acestor constatări, noi consilierii PMP am depus un proiect de hotărâre pentru intrarea in legalitate si stabilirea unor reguli pentru desfășurarea in condiții legale a acestor evenimente. Cu tristețe putem vedea ca sectorul 2 s-a transformat intr-un bazar. La orice colt de strada, observam cum apar, ca ciupercile după ploaie, zeci de chioșcuri de prost gust care nu respecta nici o norma de urbanism, generând in jurul lor dezordine, mizerie, condiții insalubre, adevărate focare de infecție, făcând din acest sector unul nedemn de o capitala europeana a anului 2018. Nu am observat nici măcar un grup sanitar in jurul acestor chioșcuri, si îmi pun întrebarea unde își fac nevoile fiziologice toți acei oameni?! Din păcate, exemplele pot continua, dar ma opresc la cele trei enumerate mai devreme. Ați făcut ca aceasta instituție sa fie dominata de mediocritate si haos. Sectorul e jalnic, oamenii sunt nemulțumiți de ceea ce văd, iar condițiile în care respira și trăiesc sunt sub așteptările lor. E prea mult, nu credeți că dreptul acestor oameni, ai cetățenilor acestui sector, este acela de a beneficia de efortul nostru susținut in realizarea dezideratelor promise acum 2 ani si ceva? Fac un apel la dumneavoastră să dați dovada de cinste si corectitudine față de oamenii care ne-au trimis aici. Haideți, sa punem cu toții umărul la bunăstarea acestor oameni! Haideți sa facem din acest sector un exemplu pentru tot Bucurestiul. Nu este greu, e vorba doar de voința, da, importantă este voința..! Vreau să asigur și să garantez cetățenilor sectorului 2 ca eu, Cătălin Militarii, in calitatea mea de consilier local si președinte al Organizației Partidului Mișcarea Populara Sector 2, alături de colegul consilier Cătălin Șerpescu, vom fi si vom lucra susținut exclusiv pentru oamenii acestui sector. Nu voi tolera jocurile murdare făcute în spatele ușilor închise si voi amenda absolut orice derapaj, indiferent de unde vine el, executiv sau consiliu. Partidul Mișcarea Populara rămâne un sprijin in interesul locuitorilor acestui sector! Vă mulțumesc! ”

Doamna consilier local Constantin Angela, președinte de ședință: Cred că ar trebui să stați și la ședințe.,.să nu mai plecați..

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: Doamna președinte, este o decizie de liber arbitru, dacă îmi impuneți voi rămâne, dar nu se cade din partea unei doamne ca dumneavoastră!

Doamna consilier local Constantin Angela, președinte de ședință: De când sunt eu plecați mereu de la ședințe...este o declarație politică, dar trebuie să fiți prezenți.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Doamna președinte, un președinte de ședință nu intră în polemică cu consilierii locali! Vă rog foarte mult!

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Doamna președinte, vă promit, că atunci când voi pleca vă voi cere voie. Domnule Cioabă, vă mulțumesc pentru faptul că ADP a rezolvat toate problemele pe care le-am ridicat. Am un cetățean din

Basarabia (n.r. Bd. Basarabia ) care ridică o problemă. Bulevardul Basarabia este relativ curat, dar cum intri pe alei te întâmpină munți de gunoaie, se vede diferența cu ochiul liber la granița între sectoarele 2 și 3. Mai exact, pe strada intrarea Muncii, în jurul blocului 1 sunt pâlcuri de gunoaie în jurul pomilor pe care nimeni nu le adună de săptămâni întregi. Rugămintea este ca dumneavoastră sau cei de la Supercom să vedeți ce se poate face.

Domnul Cioabă Dănuț Alexandru director ADP Sector 2: Noi adunăm de fiecare dată, dar aceste gunoaie sunt depuse periodic și sistematic de cei care nu locuiesc în zonă, cetățeni indisciplinați. Nu sunt doar gunoaie menajere ci și resturi de mobilier vechi. Se pare totuși că nu facem față iar dacă Supercom nu are contract pentru alte tipuri de gunoaie nu le ridică.

Domnul consilier local Costache Jean: Domnule primar, știți foarte bine, aleile din Basarabia, din spatele blocurilor, nu sunt cuprinse în programul Supercom. Sunt multe străduțe la granița cu sectorul 3 care nu sunt în programul Supercom. Am avut cetățeni din acele blocuri roșii cum se numeau odată, și cu ajutorul ADP, într-o săptămână s-a făcut curățenie generală. S-a tuns iarba, au fost toaletați pomii, apoi au început iar să se adune gunoaie.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnule consilier, deșeurile sunt ridicate în permanență, inclusiv pe acele alei acționează Supercom! Nu este vorba numai de locația respectivă, sunt multe puncte, inclusiv la lancului în stația de metrou. Este puțin probabil și posibil să pui câte un om în fiecare din aceste locații. Dacă gunoaiele nu ar fi ridicate, gândiți-vă ce ar însemna! Pe perioada verii și cu ajutorul celor de la Poliția Locală, îi identificăm, dar sunt multe persoane venite în București, persoane cu o condiție materială mai precară, ca să fim eleganți...care locuiesc pe stradă sau prin cine știe ce case părăsite și aceste persoane ne fac foarte multe probleme din punctul de vedere al salubrizării, Vom încerca și prin reguli, am solicitat și solicit în permanență activitatea celor de la Poliția Locală, inclusiv situația săptămânală cu amenzile care se dau, nu neapărat, am spus, sunt persoane care nu au buletin sau alt act de identitate. Este greu să îi amendezi, sau cei care au buletin dar dacă sunt din alt colț al țării, nu au roluri fiscale, este puțin probabil să fie achitate acele amenzi, dar se dau în permanență amenzi.

Doamna consilier local Bughiu lolanda Luminița: Este o problemă pe care eu am ridicat-o încă de la începutul mandatului, este o dilemă căreia nu îi găsești răspuns. Problema este la cetățeni, că nu sunt educați sau vin de nu știu unde. în sectorul 3 sunt cetățeni mai educați? Nu cred...eu am lucrat 10 ani în sectorul 3. Eu doar vreau să semnalez acest lucru și deși am ridicat mereu problema mizeriei din sector, doar am discutat și atât, niciodată nu am luat măsuri. Mă gândesc că poate ADP are nevoie de mai mulți angajați. Sunt oameni care au îngrijit spațiile verzi și arată altfel decât anul trecut dar nu este suficient. Poate oamenii au nevoie de ajutor. Sectorul nu arată deloc în regulă, nu este vina nimănui, trebuie să găsim soluții. Să construim o echipă care să rezolve aceste situații. Mulțumesc!

» »

Domnul consilier local Costache Jean: ADP se ocupă de o parte iar Supercom de altă parte. Este clară situația aceasta. ADP are spațiile verzi și curățenia în parcuri, toaletări, iar Supercom are ridicarea gunoiului menajer de la blocuri, persoane fizice sau juridice. Când dăm un răspuns cetățeanului trebuie să știm să îl dăm.

Doamna consilier local Bughiu Iolanda Luminița: Trebuie să găsim soluții concrete, nu să aruncăm vina de la unul la altul. înseamnă că sunt probleme și la ADP și la Supercom.

Domnul Cioabă Dănuț Alexandru director ADP Sector 2: Doamna consilier, ADP face curat pe spațiile verzi, scuaruri și parcuri. Restul este al operatorului de salubrizare care se numește Supercom. Supercom nu poate ridica pentru că nu are contract decât pentru gunoiul menajer, pentru restul se plătește o taxă separată de către cel care aruncă altceva decât gunoi menajer. Probabil trebuie un alt contract cu Supercom care să includă ridicarea tuturor formelor de gunoi de pe domeniul public.

Doamna consilier local Bughiu Iolanda Luminița: Dumneavoastră nu aveți nevoie de mai mulți angajați pentru curățenie?

Domnul Cioabă Dănuț Alexandru director ADP Sector 2: Pe 2019 veți vedea o altă imagine a sectorului pe zonele verzi și în parcuri.

Doamna consilier local Bughiu Iolanda Luminița: De ce nu schimbăm contractul cu Supercom?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Contractul cu Supercom este în vigoare până în momentul în care delegarea de gestiune se va face către un operator economic, iar acest lucru va fi supus votului în consiliu, caietul de sarcini pentru demararea procedurilor de licitații.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnule primar, vă rog să ne răspundeți până la ședința viitoare, cât durează ca Poliția Locală să verifice câte firme care au spații comerciale la parterul blocurilor sau la case au contracte cu operatorul de salubritate. Avem lista firmelor înregistrate la DVBL Sector 2 și lista firmelor înregistrate la Supercom, Se poate vedea diferența simplu. Ne interesează dacă au contract de salubritate.

Doamna consilier local Bugner Antoneta Georgeta Alexandra: Am o intervenție care nu este legată de ordinea de zi dar este destui de importantă și se referă la două leagăne pentru copii cu handicap aflate în parcul Tei. Leagănele sunt din metal greu, au un metru și ceva lungime și lățime și sunt practic niște mașini de joc. Merg des în acel parc cu nepotul meu. Niciodată nu se suie acolo vreun copil cu handicap, ar fi și greu să facă asta. Nu înțeleg care a fost logica instalării acestor leagăne în mijlocul unui parc unde sunt tot felul de utilaje, ansambluri de jucării pentru copii mici. Rezultatul este că se suie pe aceste leagăne tot felul de copii normali, care odată antrenate în mișcare, doi copii au ajuns în stare gravă la spital. Numai prin un noroc nu există vreo plângere la adresa primăriei. Am vorbit cu domnul viceprimar care a spus că nici vorbă să fie scoase deoarece suntem singura primărie care are astfel de aparate. Concluzia este că aceste leagăne au provocat răni grave unor copii fără handicap.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: ....care nu aveau ce să caute în acele leagăne..!

Doamna consilier local Bugncr Antoneta Georgeta Alexandra: Există o mică etichetă, pusă pe un stâlp, care menționează că aceste leagăne sunt pentru copii cu handicap, dar nu este nici o modalitate de a opri un copil de 8 ani să se suie în el, sau un copil de 12 ani care vine singur, fără părinți. Este o listă care circulă printre părinții care frecventează acest parc, care să ceară oficial mutarea acestor mașini...știu eu...de făcut nenorociri... Aș zice să ne gândim la o soluție să preîntâmpinăm această plângere, să fie mutate undeva și să fie păzite de un bodyguard. Nu am văzut, de când sunt puse aceste aparate, un singur copil cu handicap care să se suie pe ele.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă îmi permiteți....ca rabinul...și tu ai dreptate și tu ai dreptate..! Intr-adevăr, aceste instalații sunt special făcute pentru copiii cu dizabilități. Ca o paranteză, noi, la toate unitățile de învățământ și la tot ce înseamnă instituții publice suntem obligați să oferim condiții și acces pentru persoane cu dizabilități. Faptul că au fost montate acolo este un lucru bun. Dacă dumneavoastră ați spus că din cauza lor au fost, sau acestea au produs accidente, da, nu este în regulă. Normal, trebuie să oferim în locurile de joacă și astfel de instalații. Nu este, în acest caz, o obligație normativă din partea administrației, dar cred că o obligație morală ar fi. îi rog pe cei de la ADP să găsească o soluție de relocare, dar consider că este bine să avem astfel de aparate în locurile de joacă.

Doamna consilier local Bugner Antoneta Georgeta Alexandra: La ultimul accident a fost un băiat de 15 ani care a ajuns cu SMURD la spital și cu umărul scos.

Domnul Cioabă Dănuț Alexandru director ADP Sector 2: îmi pare rău că nu am fost informat, este pentru prima oară când aud aceste lucruri. Dumneavoastră purtați cu mine un dialog permanent și mă așteptam să mă anunțați. Găseam o soluție, fie puneam pe cineva care să supravegheze...

Doamna consilier local Bugner Antoneta Georgeta Alexandra: Am discutat cu domnul viceprimar care a spus că nici nu poate fi vorba...aveți dreptate, așa trebuia să procedez.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Doamna consilier, ca o paranteză, un copil de 15 ani este la o vârstă la care poate să își poarte singur de grijă. La birou, am geamul care dă spre parcul de lângă primărie, și vreau să spun că sunt și persoane de 30 - 40 - 50 de ani și peste 100 de kilograme care se dau în leagănele respective...nu putem pune câte un paznic sau pe cineva de la ADP în aceste locații.

Doamna consilier local Bugner Antoneta Georgeta Alexandra: Nu așa se pune problema. Acestea sunt niște mașini de ucis. Se poate întâmpla să treacă cineva prin fața lui.. .odată antrenat în mișcare devine o mașină de ucis.

1                                                              J

Domnul consilier local Radu Gheorghe: Doamna consilier, aveți dreptate, dar sunt de acord cu ceea ce a spus domnul primar. Aș completa din punctul meu de vedere, consiliul local ar trebui să dezvolte o cultură a grijii față de cei cu dizabilități. Este ca și

cum aș urca pe o rampă iarna, este gheață...și apoi aș solicita să fie desființată rampa. în România nu este această grijă față de persoanele cu handicap.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Aveam cam aceeași poziție ca domnul primar. Deși salut intervenția doamnei consilier Bugner, care nu mă poate acuza că am fost vreodată împotriva ci de multe ori în asentimentul dânsei, dar, sub nici o formă, soluția nu este marginalizarea persoanelor cu handicap, este total împotriva obligației noastre ca cetățeni, E absolut greșit și anormală această abordare. Diplomația domnului primar și răspunsul ADP sector 2 au îmbrăcat oarecum frumos această abordare.

Doamna consilier local Bugner Antoneta Georgeta Alexandra: Domnule Zaharia, toată compasiunea pentru copiii cu handicap....

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Copiii aceia nu avea ce să caute acolo...

Doamna consilier local Bugner Antoneta Georgeta Alexandra: Cum îi împiedicați...? Sunt copii...în secunda doi, un copil se suie și pune în balans o mașină care omoară.. .este doar o etichetă care atenționează asupra acestui tip de aparate.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: O soluție ar fi în educație și o informare asupra acestor lucruri în grădinițe, ca părinții să știe că există astfel de locuri. Oamenii și copiii cu handicap nu trebuie marginalizați ci integrați în societate!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Ce mare lucru, punem acolo să stea un bodyguard. Un copil de 12 ani poate fi curios și se urcă acolo și moare. Avem parcurile păzite, să stea unul acolo să păzească!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Un paznic sau un gardian al parcului nu poate ține locul a o sută sau două sute de părinți care ar trebui să fie acolo lângă acei copii!

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela: Am și eu două, interpelări. Solicităm conducerii DGASPC Sector 2 să prezinte consilierilor locali o listă cu furnizorii care au încheiat acorduri cadru. Raportul să indice ce servicii sunt, de câți ani au relații contractuale cu DGASPC și valoarea totală a contractelor. A doua interpelare este să ne precizați care sunt concluziile controlului efectuat de direcția audit la DGASPC Sector 2.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Acordurile și contractele sunt publice, sunt pe site. Intr-adevăr, a devenit un sport național să solicit în baza Legii nr 544 copii, hârtii care pot fi vizualizate foarte ușor pe site. Nu mă refer doar la primăria sector 2. Dacă aveți cunoștință de un contract care nu este pe site, vă rog să îmi spuneți și în secunda doi voi solicita să vi se pună la dispoziție. Sunt datele de interes public, cele pe care le-am publicat până acum. Pe noul site urmează, cel puțin, anumite documente care trebuie anonimizate, să le punem pe parcurs. Dacă aveți cunoștință de anumite aspecte punctuale, vă rog să mi le spuneți. Am avut o solicitare de la o persoană să îi pun la dispoziție documente, iar când am solicitat de la direcția achiziții publice, era vorba de 150.000-200.000 de pagini. Solicit să vină respectivul și să le plătească! Nu este vorba de cost efectiv ci și de timp pierdut de

«ore neschimbate, SECRETAR,

funcționari și angajați ai primăriei pe care trebuie să îi trimit în permanență să facă copii după zeci de documente.

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela: Făcând parte din comisia de asistență socială mi se pare normal ca DGASPC să ne pună la dispoziție aceste documente. Nu fiecare dintre noi stă să printeze sau să vină cu dosarul.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Pentru ce să printeze??

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela: Nu toate contractele sunt pe site. în momentul de față achiziționăm Ia prețuri mult mai mari ca înainte, sunt lucruri care trebuie lămurite. în legătură cu auditul ne puteți da un răspuns?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: La sfârșitul anului se va face un raport care este public.

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela: Mă refeream la auditul din 2017, nu la cel din 2018.

Doamna Raluca Barbu, director Direcția Audit Public Intern: Raportul anual se întocmește la începutul fiecărui an pentru anul precedent. Cele mai relevante constatări, întrucât acel raport are o anumită formă aprobată de ministerul finanțelor. Acea formă ne impune un minim și un maxim de constatări, astfel încât pentru fiecare domeniu am selectat cele mai ample recomandări și constatări. îl puteți regăsi pe site, secțiunea intranet. Raportul în totalitatea lui nu este un document public, legea auditului prevede ca auditorii să păstreze confidențialitatea. Dacă domnul primar, în baza unei solicitări din partea dumneavoastră, va aproba transmiterea acestui raport, dar nu pentru a fi făcut public ci doar pentru a fi consultat de către consilierii locali.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Mă gândesc..să faceți niște declarații de confidențialitate.

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela: Sunt de acord cu declarațiile de confidențialitate, bănuiesc că și ceilalți colegi.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Doamna consilier Popescu, vreau să fac o interpelare către domnul primar, îmi dați voie?

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Nu v-am lăsat eu, sau ce?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnilor consilieri, în cazul în care continuați să polemizați, eu mă ridic și plec și vă las să vă desfașurați ședința așa cum v-ați obișnuit de doi ani de zile! Vă rog foarte mult ca ședințele să se desfășoare în un cadru civilizat!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnule primar, cu tot respectul, vă rog să nu mai ridicați tonul la consilierii locali. Pe consilierii PSD nu i-ați întrerupt niciodată. Acum am rugat-o pe colega mea, când am vrut să fac o interpelare, să nu mai vorbească. Vă rog să folosiți aceleași proceduri pentru toată lumea, inclusiv pentru colegii dumneavoastră!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București:

Haideți să vă răspund. Ridic tonul când vreau, cum vreau si în fata Qui-vreauf -Ntwrrii •              1                                  20                    ' i -

interziceți dumneavoastră nici un fel de manifestare din partea mea. Când v-am întrerupt discutați cu colega mea de la PSD. Mai mult decât atât, colega mea de la PSD intrase în polemică cu dumneavoastră!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Eu vă. cer doar puțin respect pentru colegii consilieri, nu pentru mine. Interpelare: Domnule primar, până în 14 septembrie trebuia să terminați caietul de sarcini aferent licitației serviciului de salubritate, în urma deciziei înaltei Curți din 14 iunie. întrebare: când aveți de gând să respectați legea? Știți că în fiecare lună plătiți ilegal zece milioane de lei către Supercom? Nu vă este teamă să plătiți ilegal aceste sume?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Faceți niște afirmații de om cu sindrom obsesiv...

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnule primar, vă rog să răspundeți la întrebări!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Am să vă răspund în scris!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnule primar, lipsa de respect nu este fată de consilierii locali ci fată de cetățeni!

»                                                                               J                           J

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Față de cetățeni în nici un caz, nici față de dumneavoastră! Este un dialog la care sunt nevoit să cobor la nivelul dumneavoastră! Atât! Cred că v-ați făcut o impresie greșită despre modul în care port un dialog cu ceilalți consilieri, dar cu fiecare la un nivel la care poate să înțeleagă ceva!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Deci, în continuare preferați să nu respectați legea...

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu mai faceți afirmații tembele! Cum puteți spune un lucru de genul acesta? Pentru că ședința este înregistrată?

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Domnule consilier, domnul primar a afirmat că vă va răspunde în scris, este dreptul domnului primar să facă acest lucru!

Doamna consilier local Neagu Anda Cristina: Doamna Popescu este secretara domnului primar?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Când am spus că faceți afirmații tembele v-am răspuns la afirmația referitoare la legalitatea plăților și contractului! Vă informez că nu suntem în septembrie!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Doamna președinte, vă rog să conduceți ședința si dati dreptul la cuvânt când decideți dumneavoastră să vorbească cineva!

—                                                                                                                                                                                        fi-

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: In ședințele anterioare domnul coleg Alexandru a fost atenționat să aibă un bun simț, ca să nu mă exprim altfel, și să își respecte ceilalți colegi.

Domnul consilier local Dinu Alexandru: Am o interpelare pentru domnul primar...după ce termină discuția...domnule primar, vă rog să ne prezentați, în termenul

legal, o informare completă legată de datoriile acumulate de firmele Contrade Company SRL si Odacris Consulting SRL către DVBL Sector 2 și Administrația Piețelor Sector 2. Din ce am înțeles, firma Contrade Company SRL, controlată de fostul consilier local Marius Cosmescu, trebuia să achite la DVBL Sector 2 o datorie de peste 300.000 lei, pentru neplata taxelor de ocupare a domeniului public,

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Există prezent în sală domnul director de la direcția de taxe și impozite locale care vă poate oferi informațiile, are toate mijloacele la dispoziție pentru a recupera creanțele. Din acest punct de vedere știu și apreciez activitatea colegilor de la DVBL. Că nu există absolut nimeni care să aibă debite, datorii, creanțe și să nu intre în furcile caudine de executare și recuperare a sumelor.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Doamna președinte, vă rog să faceți o listă cu colegii noștri care au interpelări. Spuneți foarte clar de Ia început: s-au înscris la cuvânt un număr de 10 consilieri...

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Am si eu două amendamente. în »

ideea în care săptămâna trecută, în urma unui eveniment, am ajuns în fiecare zi la Centrul din Pantclimon nr. 301. Am fost și am bătut la ușă la pavilionului A, acolo unde este Divizia Civică Voluntară. Am fost la spital să duc pachete unei persoane bolnave, ca să fiu exact. La diferite ore și diferite zile, timp de 5 zile consecutive, nu am găsit pe nimeni acolo...vă solicit să puneți în aplicare articolul 1 alineatul 2 din H.C.L. Sector 2 nr. 84 din 2018. Știți despre ce este vorba...este vorba despre mutarea Serviciului de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap, Serviciul Secretariat Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap. Nu am dat de nimeni timp de cinci zile, am și făcut câteva filmări pe care vi le pot pune la dispoziție. A doua interpelare, având în vedere cererea Asociației Foișorul de Foc, prin care solicită sprijin pentru transportul voluntarilor la tabăra militară de vară de la Sângeorz Băi din perioada 5-11 august, vă rog să îmi precizați cine a asigurat transportul, câți bani a alocat Primăria Sector 2 și care a fost baza legală. Mulțumesc!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dumneavoastră aveți o obsesie din asta..permanentă..da, cei de la Asociație împreună cu o parte din elevii din sectorul 2 sunt într-o tabără de vară, de aceea nu ați găsit acolo voluntarii. La punctul doi nu știu și vă spun că nu au existat nici cinci bani care să fi fost alocați din bugetul local al Sectorului 2. A fost o solicitare de sprijin, dar nu am alocat absolut nici un ban pentru această tabără. Costul a fost suportat de cei de la Asociație.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Nu pun la îndoială, totuși prima solicitare este când se pune în aplicare articolul 1 alineatul 2 din H.C.L. Sector 2 nr. 84 din 2018? Un termen de limită de timp...

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Asa ca idee, nu știu de unde aveți informația...solicitarea a venit, într-adevăr, către mine, dar, nedând curs acestei solicitări, nici nu am transmis-o spre un alt departament. Mă gândesc cum ați ajuns în posesia informației..o păsărică!? că sunt mulți ciripitori..

22                     I \/TZAT '

Doamna consilier local Constantin Angola, președinte de ședință: Am și eu o interpelare și apoi trecem la ordinea de zi. O interpelare pentru domnul Gârbu! Știu că există o firmă mamă care câștigă licitațiile pentru repararea școlilor.. De ce subînchiriază lucrările? Concesionează...este legal, dar nu credeți că asta întârzie lucrările?

Domnul Gârbu Bogdan Alexandru, director executiv Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2: Este vorba de contractul cadru de reparații în școli, și atât vă pot spune. Ce fac apoi dânșii acolo...

Doamna consilier local Constantin Angela, președinte de ședință: Sunt două firme, poate chiar mai multe. La Colegiul Racoviță, la sfârșitul săptămânii trecute nu era nimic terminat, acum sunt aproape gata lucrările doar după ce a fost domnul primar în vizită.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este perioada vacanței de vară pentru aceste lucrări, văd că interesul pentru aceste școli model și dotările aferente este foarte mare. Posibil, dar sunt ferm convins că lucrările vor fi finalizate așa cum ne dorim. Poate că ne-am aruncat la lucrări mult prea ample pentru o perioadă destul de scurtă de timp. Piața forței de muncă din București este deficitară, și când spun deficitară, ar trebui să folosesc cuvântul criză de forță de muncă. La toate școlile sunt ferm convins că cele 58 de lucrări începute vor fi finalizate la începutul anului școlar. Au întâlnit și situații deosebite care nu am putut fi prevăzute, mă refer la pardoseli, care sunt destul de vechi. Au fost situații în care, îl loc de șapă de 3 - 4 cm a trebuit să punem șapă de 10 - 15 cm.

Doamna consilier local Constantin Angela, președinte de ședință: Atunci nu ar trebui să fie mai multe firme în loc de una - două?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnule director, vă rog să răspundeți, dar scurt! Aveți două minute!

Domnul Gârbu Bogdan Alexandru, director executiv Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2: Licitația a fost câștigată de trei firme. Pentru fiecare contract subsecvent se reia ofertarea. Contractul nostru este foarte strâns, avem penalități și putem oricând rezilia în baza unui certificat constatator negativ la adresa lor. Sunt probleme care apar pe parcurs, probleme neprevăzute. La Racoviță, clădire de 80 și ceva de ani, s-a găsit o țeavă la subsol care iese din fundație, nimeni nu știe ce este cu ea. Lucrările sunt aproape de finalizare. Așa cum a spus și domnul primar, una este o șapă de 3 centimetri și alta este o șapă de 10 centimetri. Umiditatea trebuie să fie de maximum 5%, altfel nu putem turna rășina. Sunt lucruri care nu depind de noi. Mulțumesc!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ca să completez, am avut multe probleme pe parcursul derulării lucrărilor cu timpul. în toată luna iulie, efectiv nu am putut intra pe nici un teren de la grădinițe, după cum știți, în totalitate grădinițele vor avea terenuri de joacă noi, dar nu s-a putut lucra. Nici în interiorul clădirilor nu puteai derula lucrările așa cum trebuia.

Doamna consilier local Constantin Angela, președinte de ședință: Domnule Zaharia, haideți, vă rog..                                                         „- -—*ț

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: O ultimă interpelare, și voi fi foarte scurt. Având în vedere că UEFA va organiza competiția de fotbal Euro 2020, și că mai multe meciuri se vor desfășura inclusiv în București, inclusiv pe stadionul Național, vă rugăm să ne precizați dacă la primăria sector 2 au fost înregistrate solicitări de la UEFA prin care acest for internațional solicită amenajarea de spații de vizionare în proximitatea stadionului Național. Sau, dacă primăria sector 2, prin direcțiile de specialitate, are de gând să deruleze evenimente speciale dedicate acestui eveniment.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Da, ce să spun, este o întrebare de radio Erevan., .domnule consilier, UEFA nu se implică în organizare, supervizează! Are, adevărat, în cadrul acestui comitet interministerial, un reprezentant. Dânșii nu transmit niște direcții ci sunt informați periodic cu stadiul organizării acestui eveniment.

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela: Doamna președinte, am o propunere...dacă sunteți de acord să luăm o pauză de zece minute. înainte de a trece la ordinea de zi haideți să luăm o pauză.

Doamna consilier local Bughiu Iolanda Luminița: Indiferent dacă luăm pauză sau nu, eu mai am ceva de adăugat cu privire la subiectul anterior. Vreau să îl felicit pe domnul Gârbu și DGAPI Sector 2 pentru realizări, anul trecut pe vremea asta nu erați dumneavoastră director, nici măcar nu erau făcute licitațiile pentru școli. Felicitări!

Doamna consilier local Constantin Angela, președinte de ședință: Pauză cinci minute, nu mai mult, vă rog frumos!

Este prezentat punctul nr.3, proiectul de hotărâre privind aprobarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2018-2019;

Doamna consilier local Constantin Angela, președinte de ședință: Comisia de învățământ? ....Favorabil și transparența, favorabil!

Se supune la vot punctul nr. 3, proiectul de hotărâre privind aprobarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2018-2019, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - 0, ABȚ - 0, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Militaru Marian Cătălin,

Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda

Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța,

Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert

Alexandru, Metehău Andrei George ÎMPOTRIVĂ: -

VIZĂit" I


ABȚINERE; -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.4, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 4/2018 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2018 - 2019, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr 89/2018 și prin H.C.L. Sector 2 nr. 218/2018;

Doamna consilier local Constantin Angela, președinte de ședință: Avem amendament...

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: doamna Președinte, avem amendamentele la mape și le-am primit pe mail, votăm amendamentul în primă fază, după care votăm proiectul în întregime!

Doamna consilier local Constantin Angela, președinte de ședință: Deci votăm amendamentul......

Se supune la vot Amendamentul Executivului nr. 3929/28.08.2018, la punctul 4, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 4/2018 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2018 - 2019, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 89/2018 și prin H.C.L. Sector 2 nr. 218/2018 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU - 0, ABȚ-0, NU VOTEAZA- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Militaru Marian Cătălin, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: - Alexandru Adrian

Se supune la vot punctul nr. 4, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 4/2018 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2018 - 2019, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 89/2018 și prin H.C.L, Sector 2 nr.

218/2018, și aprobat, cu amendament, de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - O, ABȚ- O, NU VOTEAZA - 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angeia, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Militaru Marian Cătălin, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.5, proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Doamna consilier local Constantin Angeia, președinte de ședință: Comisia de învățământ? ....Favorabil și transparența, favorabil!... Amendamentul la punctul cinci....

Se supune la vot Amendamentul Executivului nr. 3930/28.08.2018, la punctul 5, proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -24, NU -0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ-O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angeia, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Militaru Marian Cătălin, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Se supune la vot punctul nr. 5, proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 2 al

VIZAT '   '

spre neschimbate.

Municipiului București, și aprobat, cu amendament, de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - O, ABȚ- O, NU VOTEAZĂ - O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Militaru Marian Cătălin, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aieksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.6, proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Doamna consilier local Constantin Angela, președinte de ședință: Amendamentul la punctul șase....

Se supune la vot Amendamentul Executivului nr. 3931/28.08.2018, la punctul 6, proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU -0, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ-O.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Militaru Marian Cătălin, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aieksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Șerpescu Cătălin Constantin

NU VOTEAZĂ: -

Se supune la vot punctul nr. 6, proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, și aprobat, cu amendament, de către

spre neschimbate, SECRETAR,

Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU - O, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ -O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Militaru Marian Cătălin, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robcrt Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Șerpescu Cătălin Constantin

NU VOTEAZĂ; -

Este prezentat punctul nr. 7, proiectul de hotărâre privind metodologia de acordare a meselor de care beneficiază copiii/elevii cu cerințe educaționale speciale școlarizați în învățământul special preuniversitar de stat începând cu anul școlar 2018 - 2019;

Doamna consilier local Constantin Angela, președinte de ședință: Amendamentul la punctul șapte formulat de comisie

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Vă rog frumos, ne citiți amendamentul Ia punctul șapte? Nu l-am găsit!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este în avizul comisiei, comisia a stabilit lucrul ăsta!

Doamna consilier local Constantin Angela, președinte de ședință: Mai citesc o dată amendamentul!?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă-mi permiteți, referitor la acest amendament: după cum știți și am stabilit împreună, în totalitate achizițiile publice sunt monitorizate de D.G.A.P.I. , pentru toate achizițiile publice, venind și în sprijinul ordonatorilor terțiari de credite care sunt unitățile de învățământ! Deci oricum, există și va exista un protocol cu fiecare unitate de învățământ, pentru achizițiile publice! Aici ne referim la două unități de învățământ, deci achizițiile vor fi monitorizate de către D.G.A.P.I. și vor fi făcute împreună!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Dacă-mi permiteți, o singură întrebare pentru doamna Niță: doamna Niță, avizele la proiecte se publică pe site sau nu se publică, ce spune legea? Era un amendament pe care colegii mei nu-l știau!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu știu exact când a fost emis acest aviz, cred că a fost ședința de astăzi.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: în ședința de ieri, la comisia de

* » 5

A

educație apare pe aviz.....întrebarea mea e dacă avizele la proiect se publică sau nu pe

site?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu prevede legea că se publică pe site avizul. Spune că se comunică consilierilor locali, dar 28

în măsura în care timpul permite asta, dar eu n-am știut, mi s-au comunicat avizele astăzi și le aveți și dumneavoastră ....și ați luat cunoștință de ele din cuprinsul comisiilor!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București:Și tot astăzi mi-au fost transmise și mie avizele de la comisiile dumneavoastră!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița: Colegii întrebau despre acest amendament; noi l-am scris în comisie prescurtat, ei nu înțeleg concret din exprimarea scrisă cam despre ce este vorba și m-au rugat să redau discuția! Deci am hotărât așa, membrii comisiei de învățământ: să se facă partea de achiziție sub supravegherea D.G.A.P.I.ului și derularea contractului să fie supravegheată de școală, adică să nu lăsăm libertate directorilor școlilor să facă ei contracte cu cine vor și cum vor! Cam despre asta era vorba, ca să putem supraveghea mai ușor derularea lucrurilor! Eu am scris și știam despre ce este vorba, am fost prezentă la discuție și am simțit nevoia să mai specific o dată.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Rugămintea este, dacă se supune la vot acest amendament și eventual se și aprobă, eu trebuie să știu unde este inserat în cuprinsul hotărârii! S-a aprobat! Ați văzut și dumneavoastră, hotărârea are patru articole și acel amendament trebuie să modifice, să completeze sau să se regăsească cumva în cuprinsul hotărârii. îl inserăm, articolul unu se completează cu această mențiune că articolul unu spune așa: „începând cu anul școlar 2018 - 2019, copiii/elevii cu cerințe educaționale speciale (CES) școlarizați în învățământul special preuniversitar de stat, respectiv, Liceul Tehnologic Special nr. 3 și Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Vedere, beneficiază de masă asigurată de către unitățile de învățământ special preuniversitar de stat, care fac obiectul prezentului articol, în colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, conform anexei ce conține 1 pagină și face parte integrantă din prezenta hotărâre. ” Deci facem alineatul doi și spunem procedura de achiziție exact cum ați formulat dumneavoastră!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: O scurtă paranteză: am rugămintea către dumneavoastră în comisii sau către dumneavoastră personal ca și consilieri, în situația în care formulăm un amendament, sau avem de gând să aducem lămuriri cu privire la un proiect, amendamentul să fie amendament și să se refere strict la proiectul de hotărâre! Au plecat de la noi o serie de hotărâri pe care le-am dat, cu amendamente care nu își au rolul și rostul în hotărârile respective. Hotărârile respective se referă la o problematică restrânsă, dar noi facem amendamente în sensul că ”ar fi bine să”, sau ” se impune ca această hotărâre să fie implementată într-un anumit mod, care nu prea își are rolul și rostul în hotărârea respectivă, referitor la acest amendament. N-am nimic împotrivă, dar este vorba despre o altă hotărâre de-a noastră,din 2016-2017, prin care am stabilit anumite proceduri de achiziții publice pentru ordonatori terțiari.Haideți să încercăm ca tehnica legislativă să fie respectată așa cum trebuie, pentru hotărârile respective!                                       _______ —- —'

Se supune la vot Amendamentul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă, formulat în avizul emis la punctul 7, proiectul de hotărâre privind metodologia de acordare a meselor de care beneficiază copiii/elevii cu cerințe educaționale speciale școlarizați în învățământul special preuniversitar de stat începând cu anul școlar 2018 - 2019 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU - O, ABȚ — 4, NU VOTEAZA—O.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Militaru Marian Cătălin, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra,

NU VOTEAZĂ: -

Se supune la vot punctul nr. 7, proiectul de hotărâre privind metodologia de acordare a meselor de care beneficiază copiii/elevii cu cerințe educaționale speciale școlarizați în învățământul special preuniversitar de stat începând cu anul școlar 2018 -2019, și aprobat, cu amendament, de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -19, NU- 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ- 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Militaru Marian Cătălin, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra,

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.8, proiectul de hotărâre pentru aprobarea Strategiei privind optimizarea măsurilor de securitate și a costurilor implementării acestora la nivelul Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2;

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Doamna Președinte, aș avea un amendament aici, Deoarece au fost mai multe discuții în ședința la care am asistat în comisii, am văzut că sunt discuții cu ce se va face după, cum se va face cu strategia de

optimizare a măsurilor de securitate, iar amendamentul este în fe

ui ..următoK^sc^m j

VIZAT" ' spic ms4>ciiirnbi®re,


30

aprobarea strategiei de optimizare a măsurilor de securitate și a costurilor implementării acestora, pentru fiecare corp de construcție expusă în această strategie, analizele de risc și măsurile care se vor lua, să fie aprobate de Consiliul Local ”.......ca

să putem aproba strategia și după aceea măsurile le luăm pe fiecare în parte, să putem merge mai departe, să nu mai tergiversăm. Tot am amânat-o totdeauna și din cauza asta am zis să votăm întâi strategia după care măsurile le luăm pe fiecare în parte, unde fiecare poate să-și exprime părerca.Așa o să stăm pe loc probabil încă un an de zile!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Da, nu văd nici un impediment din1 punctul ăsta de vedere! V-am spus, strategie reprezintă un cadru general, dar pe fiecare unitate în parte, pentru că fiecare are un anumit specific, se va lua decizia cea mai bună.

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Atunci propunem în felul următor: „ după aprobarea strategiei de optimizare a măsurilor de securitate și a costurilor implementării acestora la nivelul .D.G.A.P.I. Sector 2, măsurile specifice de pază, pentru fiecare corp de construcție expuse în analizele de risc să fie prezentate și supuse aprobării Consiliului Local al Sectorului 2

Se supune la vot Amendamentul formulat de D-l Șerpescu Cătălin Constantin, consilier local, astfel cum a fost consemnat în procesul-verbal al ședinței, la punctul 8, proiectul de hotărâre pentru aprobarea Strategiei privind optimizarea măsurilor de securitate și a costurilor implementării acestora la nivelul Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, și respins, de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 9, NU -10, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ-O.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Șerpescu Cătălin Constantin, Militaru Marian Cătălin, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

ÎMPOTRIVĂ: - Constantin Angela, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Stanciu Ion, Oprea Dumitru

ABȚINERE: - Radu Gheorghe, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra.

NU VOTEAZĂ: -

Se supune la vot punctul nr. 8, proiectul de hotărâre pentru aprobarea Strategiei privind optimizarea măsurilor de securitate și a costurilor implementării acestora la nivelul Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, și respins, de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 8, NU - 9, ABȚ - 7, NU VOTEAZĂ- 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:


PENTRU: Șerpescu Cătălin Constantin. Militaru Marian Cătălin, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: - Constantin Angela, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Stanciu Ion, Oprea Dumitru

ABȚINERE: - Radu Gheorghe, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Bugner Antoneta Gcorgeta Alexandra, Zaharia Răzvan Cristian

NU VOTEAZĂ: -

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Referitor Ia acest proiect, nici nu o să-l mai supun aprobării Consiliului Local, voi ține cont de acest proiect și strategia o s-o aplic prin dispoziții și prin alocările bugetare! în momentul în care acest proiect nu că nu este înțeles, este înțeles de toată lumea, dar se pare că interese personale, de grup, de grup restrâns sau mai lărgit, împiedică acest Consiliu Local, să aprobe această strategie! Vă mulțumesc foarte mult pentru înțelegere și pentru grija pe care o manifestați pentru banul public! Să fac o mică paranteză, Primăria Sectorului 2 alocă anual 8-9 milioane de euro, dacă aș transforma această sumă în milioane de lei vechi, cum au fost alte situații în presă, pentru adăpostul "Dănilă Prepeleac” , patru miliarde, dar nu spuneau vechi, suma ar fi impresionantă! în permanență la acest proiect v-am spus că nu se elimină în totalitate paza umană! Nici discuție! Se eficientizează cheltuiala pe care noi o facem cu acest serviciu și nu vreau să vă spun câte mail-uri și sesizări primesc pe această temă, cu serviciile de pază care sunt efectuate mai mult decât deficitar și care sunt ineficiente, în parcuri și în școli! Am avut în toată perioada asta foarte multe „excursii” cu colegii de la D.G.A.P.I. , prin școli, la care nu trebuia să ne anunțăm. Nu-i găseam decât pe cei de la serviciile de pază! .....Să

vă spun modul în care erau ”vigilenți” cu paza obiectivelor pe care o făceau și modul în care arată? Acum doi ani v-am mai supus atenției și am solicitat sprijinul dumneavoastră pentru înființarea unei societăți de pază a Consiliului Local. Nici lucrul acela n-a fost bun! încercați și dumneavoastră, sunt ferm convins că vă întâlniți la tot pasul cu agenții de securitate, care nu fac absolut nimic și asupra cărora nici nu avem mari posibilități de a-i penaliza, dar v-am spus că este ultima data când acest proiect este pe ordinea de zi!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Doamna Președinte, un singur comentariu, dacă îmi permiteți: având în vedere că suntem din nou acuzați de domnul Primar de nu știu ce interese, referitor la această strategie care a costat zece mii de euro plus TVA, întocmirea acestei strategii......

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Să punem în balanță zece mii de euro față de două milioane de euro!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: E problema dumneavoastră ce puneți în balanță mere cu pere, asta e problema strict a dumneavoastră! Noi v-am făcut o adresă, am ridicat niște puncte, nu ni s-a răspuns. Noi nu putem să adoptăm o strategie întocmită

așa cum este ea și este dreptul nostru să ne abținem de la o strategie întocmită de dragul de a face o strategie.

Domnul Toader Mugur Mihai. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București:Vi s-a răspuns punct cu punct! La majoritatea punctelor vi s-a răspuns ”nu este cazul” !

Doamna consilier local Constantin Angela, președinte de ședință: Trecem mai departe...

Este prezentat punctul nr.9, proiectul de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 42/2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

Doamna consilier local Constantin Angela, președinte de ședință: Comisia socială?

Domnul consilier local Radu Gheorghe: Cinci împotrivă, două abțineri!

Doamna consilier local Constantin Angela, președinte de ședință: Comisia juridică?

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia juridică, aviz negativ și aș avea și eu o interpelare după aceea! Am solicitat din partea Direcției Juridice, pentru proiectul nouă, procesul verbal al colegiului director și răspunsul A.N.F.P. și nu le-am primit.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Doamna Riesch vi l-am comunicat ieri pe mail !

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Două secunde că n-am terminat! ...Din această cauză am dat aviz nefavorabil! ...Am primit dar nu era ce aveam nevoie!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă-mi permiteți, acel proiect de hotărâre, adică hotărârea 42 care este supusă revocării în ședința de astăzi, după modificările intervenite în procesul de dezbatere și adoptare a actului, a comportat modificări care potrivit legii, se retransmit spre avizare către A.N.F.P. ...Nu a mai primit un aviz favorabil, acea formă modificată în urma amendamentelor, astfel cum rezultă din adresa de la A.N.F.P. care spune: ” din analiza documentației ne aflăm în imposibilitatea de a acorda aviz ”. Prin urmare, această hotărâre nu poate fi pusă în aplicare! Acest R.O.F. deși aprobat în martie 2018, nu se aplică! Următorul pas este ca prefectul, în exercitarea controlului de legalitate, pentru că am înaintat-o la Instituția Prefectului, să o conteste și să solicite instanței revocarea pentru că e lipsită de avizul prevăzut de lege.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Mă scuzați, de ce n-a dat A.N.F.P.-ul aviz? N-am înțeles care e motivul pentru care A.N.F.P.-ul n-a dat aviz!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Motivația este cuprinsă în această adresă pe care v-am pus-o la dispoziție ieri, iar în considerarea acestui răspuns de la A.N.F.P. în luna mai s-a reluat în discuție o nouă formă de R.O.F. La ședință au participat și domni consilieri locali și domnul Viceprimar și s-a agreat o

formă de un nou R.O.F. , s-a adoptat și o nouă hotărâre, hotărârea numărul 3 , pe care v-am comunicat-o ieri, doamna Riesch, în care s-a dat un acord cu privire la proiectul de R.O.F. ce se află în elaborare și care va fi din nou supus analizei dumneavoastră în comisiile de resort și solicitat un nou aviz de la A.N.F.P.. Vă fac cunoscut că Ia momentul de față se aplică fosta hotărâre, iar aceasta este inaplicabilă! Nu mai contează ce scrie sau nu scrie A.N.F.P., nu a dat aviz, iar din acest motiv am răspuns Prefectului în urma acelei contestări că urmează să fie supus spre revocare pentru a întâmpina un atac în contencios și se va suspenda oricum. Dar asta presupune să comunicăm instanței sute de pagini aferente proiectului, hotărârii, actele care au stat la baza emiterii și o chestiune de timp să se anuleze pe instanță.Am considerat că forma cea mai rapidă și elegantă în acest caz, ar fi să revocăm hotărârea! Dumneavoastră decideți!

Se supune la vot punctul nr. 9, proiectul de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 42/2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistentă Socială și Protecția Copilului Sector 2, și respins, de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 9, NU - 12, ABȚ- 3, NU VOTEAZĂ - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Șerpescu Cătălin Constantin, Militaru Marian Cătălin, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, , Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George , Chiricuță Ion,

ÎMPOTRIVĂ: - Constantin Angela, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Stanciu Ion, Oprea Dumitru, Zaharia Răzvan Cristian, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra,

ABȚINERE: - Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Radu Ghcorghe

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.10, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și ale Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 195/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 90/2018;

Doamna consilier local Constantin Angela președinte de ședință: Avem și amendamente: „ în preambulul proiectului de hotărâre, raportul de specialitate prezentat de D.M.R.U. se va citi cu numărul 91760 din 23.08.2018 în loc de 90479 din data de 21.08.2018. Să votăm amendamentul!

Se supune la vot Amendamentul Executivului, nr.3972/30.08.2018, la punctul 10, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și

Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și ale Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 195/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 90/2018 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -13, NU -10, ABȚ-1, NU VOTEAZĂ-O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Șerpescu Cătălin Constantin, Militaru Marian Cătălin, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, , Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George , Chiricuță Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra,

ÎMPOTRIVĂ: - Constantin Angela, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Stanciu Ion, Oprea Dumitru, Zaharia Răzvan Cristian,

ABȚINERE: - Radu Gheorghe

NU VOTEAZĂ: -

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Trebuia să retrag amendamentul și să las numărul greșit!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: V-am ajutat domnule primar ca să rezolvați........

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Vă rog doamna președinte, intrați în ordinea de zi!

Se supune la vot punctul 10, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și ale Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 195/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 90/2018, și respins, cu amendament, de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -8, NU -15, ABȚ -1, NU VOTEAZĂ-O.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Șerpescu Cătălin Constantin, Militaru Marian Cătălin, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George ,

ÎMPOTRIVĂ: - Constantin Angela, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Stanciu Ion, Oprea Dumitru, Zaharia Răzvan Cristian, Chiricuță Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ABȚINERE: - Radu Gheorghe NU VOTEAZĂ: -


Este prezentat punctul nr.ll, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 194/2017 privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L.Sector 2 nr. 181/22.06.2018;

Doamna consilier local Constantin Angela președinte de ședință: Comisiile vă rog!

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia juridică aviz pozitiv!

Domnul consilier local Radu Gheorghe: Comisia social aviz pozitiv!

Se supune la vot punctul nr. II, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 194/2017 privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L,Sector 2 nr. 181/22.06.2018, și aprobat, de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -18, NU- 0, ABȚ- 6, NU VOTEAZĂ- 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Șerpescu Cătălin Constantin, Militaru Marian Cătălin, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu Iolanda Luminița

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.12, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 128/04.09.2017 privind înființarea și componența Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 134/02.10.2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 5/06.02.2018;

Doamna consilier local Constantin Angela președinte de ședință: Comisiile vă rog! Domnul consilier local Costache Jean: Comisia juridică aviz pozitiv!

Domnul consilier local Radu Gheorghe: Aviz pozitiv!

Doamna consilier local Constantin Angela președinte de ședință: Proiectul a

trecut!


Se supune la vot punctul nr. 12, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 128/04.09.2017privind înființarea și componența Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 134/02.10.2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 5/06.02.2018, și aprobat, de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU- O, ABȚ- O, NU VOTEAZĂ- 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Militaru Marian Cătălin, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.13, proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului - cadru privind accesul și modul de utilizare a curților și terenurilor de sport în aer liber aflate în folosința unităților de învățământ preuniversitar de stat și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2;

Doamna consilier local Constantin Angela președinte de ședință: Avem amendament: „Se înlocuiește sintagma curți și terenuri în aer liber, din corpul hotărârii și din anexă, cu sintagma terenuri de sport în aer liber; se modifică și se completează, anexa la proiectul de hotărâre, astfel, după articolul 1 se introduce un nou articol cu următorul conținut, accesul copiilor, elevilor pe terenul de sport în aer liber va fi posibil numai cu acordul consiliului de administrație al unității de învățământ; se modifică și se

completează articolul 7 litera b. și va avea următorul conținut, elevul, copilul cu vârsta cuprinsă între 14 ani și 18 ani poate fi însoțit de un aparținător, părinți, bunici, frați și așa mai departe, dacă aceștia doresc supravegherea minorului, aparținătorul răspunde de acțiunile și de faptele minorului potrivit articolului 1372-1374 din codul civil; la articolul 7 după litera b, se introduce o nouă literă, litera c, cu următorul conținut, accesul gratuit la toaletele ecologice exterioare existente, terenurile de sport nu vor fi accesibile pentru utilizatori, decât după montarea unor astfel de toalete, se modifică și se

completează articolul 8, litera și va avea următorul conținut, elevul, copilul cu vârsta sub 14 ani, va fi însoțit obligatoriu de un aparținător, părinți, bunici, frați majori, pentru supravegherea minorului, aparținătorul răspunde de faptele și acțiunile minorului potrivit 1372-1374 din codul civil. La articolul 8 litera n, se completează și se modifică, forma finală fiind următoarea, păstrarea curățeniei, utilizatorii sunt obligați să strângă

ILU.L.-.' ....-----

spre neschimbare, SECRETAR,

gunoiul rezultat în urma folosirii terenului de sport, la terminarea activității și să lase terenul de sport în starea în care l-au găsit, în caz contrar fiindu-le interzis accesul pe terenul de sport! La articolul 8 după litera r, se introduce o nouă literă, litera s, cu următorul conținut, este strict interzis, accesul în incinta unității de învățământ și pe terenurile de sport cu animale de companie, la articolul 9, după litera h, se introduce o nouă literă, litera i, cu următorul conținut, în situația în care unitatea de învățământ, constată că apar incidente, dificultăți de orice natură în gestionarea acestei activități, cu acordul consiliului de administrație poate interzice accesul, elevilor, copiilor pe terenurile de sport, în condițiile prezentului regulament. Acesta a fost amendamentul, supunem la vot!

Se supune la vot Amendamentul Executivului, nr. 3972/30.08.2018, la punctul 13, proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului - cadru privind accesul și modul de utilizare a curților și terenurilor de sport în aer liber aflate în folosința unităților de învățământ preuniversitar de stat și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 și respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -10, NU -8, ABȚ- 6, NU VOTEAZĂ-O

Consilierii local ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Șerpescu Cătălin Constantin, Militaru Marian Cătălin, Beldeanu Augustin Lucian, Boblca Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Iliescu Constantin Cristincl, Popescu Lenuța, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George xMPOTRIVĂ: - Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Costache Jean, Oprea Dumitru, Stanciu Ion

ABȚINERE: - Radu Gheorghe, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra,

NU VOTEAZĂ: -

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Am și eu o întrebare mică, vă spun cinstit, acest proiect a fost propus de o mare majoritate dintre consilieri, acum vedem că nu suntem de acord cu regulamentul, dar nimeni nu spune de ce, spuneți-mi și mie, de curiozitate un punct, amendamentul a fost respins, acum votăm regulamentul împreună cu amendamentul, votăm regulamentul fără amendament, dar spuneți-mi și mie un motiv pentru ce.......

Se supune la vot punctul 13, proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului - cadru privind accesul și modul de utilizare a curților și terenurilor de sport în aer liber aflate. în folosința unităților de învățământ preuniversitar de stat și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -24, NU-0, ABȚ- 0, NU VOTEAZA-O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:                            I

„                    spre neschimbate,

38                     secretar,

PENTRU: Constantin Angela, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Militam Marian Cătălin. Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Doamna consilier local Constantin Angela președinte de ședință: Am votat amendamentul și am votat și proiectul, păi dacă nu ați fost atent?

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița: Trebuie să ne fie foarte clar că trebuie aduse niște completări proiectului, pentru că lipsesc niște lucruri esențiale, care au fost în amendament, nu suntem de acord cu toate, dar pe unele trebuie să le introducem obligatoriu!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Exact, amendamentul era clar!

Doamna consilier local Constantin Angela președinte de ședință: Nu cred că este atât de clar, nu mai reluăm că nu se mai poate!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Acest proiect, care este un proiect frumos și implementat de către multe administrații locale, o să fie practic, puțin probabil să fie viabil, deci este păcat, aceste amendamente care au fost făcute, au fost gândite tocmai în ideea ca lucrurile să se desfășoare cât mai corect...rezultate din discuțiile și consultările pe care le-am avut cu reprezentanții unităților de învățământ și cu reprezentanții din inspectorate, în momentul în care lăsăm acces, curți și terenuri și sunteți și dumneavoastră în consiliile de administrație de la unitățile acestea de învățământ, vom transforma acele curți, care sunt amenajate, prin efortul celor de la unitățile de învățământ, sau prin efortul celor de la A.D.P., nefiind o posibilitate de supraveghere, permanentă a celor care au acces acolo, vă spun că aceste curți vor fi vandalizate, s-a introdus și un articol referitor la toalete, nu știu de ce l-ați respins, s-a introdus un articol care face referire la interzicerea intrării pe aceste terenuri, cu animale de companie, nu știu, nu găsesc rațiunea pentru care ați eliminat lucrurile acestea, efectiv nu vă înțeleg, numai de dragul de a respinge, mă rog unii dintre dumneavoastră îl faceți de 2 ani de zile, în folosul cetățenilor din sectorul 2, dar aceasta este voința dumneavoastră, a consiliului local!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița: Vă explic eu, că asta încercam să vă spun eu, să explice cei care au gândit modalitatea de respingere, pentru că majoritatea nu au fost de acord cu formularea aceea, conform căreia consiliile de administrație ale școlilor trebuiau să hotărască regulamentele și dacă se intră sau nu pe terenurile de joacă,

doar pentru motivul acesta.
Doamna consilier local Popescu Lenuța: Suntem în consiliile de administrație, de ce să nu hotărască?

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița: Pentru că trebuie să hotărască Consiliul Local, trebuie să fie un for superior consiliilor de administrație al școlilor.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Dar noi facem parte din consiliul de administrație ai școlilor!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Probabil, s-au posibil se înțelege greșit, nu există o chestie de subordonare între consiliul de administrație al școlii și consiliul local, în nici un caz nu este subordonare și din consiliile de administrație ale școlilor faceți și dumneavoastră parte, fac parte și reprezentanți ai părinților, fac parte și reprezentanți ai executivului din sectorul 2.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Dacă doriți o explicație suplimentară și îmi acordați un singur minut, în afară de faptul că, consiliile, punctul în care erau consiliile de administrație, într-adevăr suntem în consiliu, avem un singur vot în consiliul de administrație, decizia se duce la niște directori de școală care la un moment dat, pentru a-și proteja infrastructura pot lua o decizie și nu deschid curtea școlii și mi se pare restrictiv din punctul meu de vedere, al doilea lucru pe care stăm să ne gândim, era un amendament, atenție sunt foarte bune celelalte amendamente și trebuie adăugate ulterior fără nici un fel de problemă, în care spune foarte clar că trebuie să fie niște toalete ecologice care nu sunt momentan și dacă sunt restrictive se vor pune peste 2, 3, 5, 6 ani, nu știm când se vor pune, din nou restrictiv, nu se poate deschide fiind în imposibilitate de a se deschide din acest motiv, pentru că nu există, o școală o să spună că nu avem toaletă ecologică montată, montează primăria, sau direcția de școli, nu știu dacă, când și în ce fel va face procedura de a monta, adică nu știm cât de repede și se va bloca proiectul, toate lucrurile acestea se vor face când toate școlile vor avea toalete ecologice montate pe marginea terenului și atunci și amendamentele vor avea sens, până atunci sunt restrictive și proiectul nu își mai are sensul, aveam un proiect și nimeni nu putea să deschidă curtea școlii, ca o explicație pe larg și ultimul proiect, la fel, în cazul în care un consiliu, punctul i, consiliu de administrație, redau din memorie, s-ar putea să greșesc, în cazul în care are dreptul unei incidențe extraordinare să închidă porțile școlii ceva de genul acesta, presupun un caz, acum ipotetic vorbind, se întâmplă un scandal între doi în curtea școlii, unul se duce julit acasă, un părinte se plânge la consiliul de administrație, școala i-a decizia să închidă curtea școlii, din nou este puțin restrictiv, adică nu mai are sens proiectul, în rest toate celelalte, absolut și să nu vină cu animale de companie, minorii cu vârste foarte mici să vină cu însoțitorii și eu sunt printre cei care au fost în curtea școlii și nu am avut nici însoțitor și acolo am învățat să joc baschet, asta vreau să vă spun, sunt câteva lucruri restrictive și din cauza aceasta nu sunt de acord cu acestea.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnule consilier, cu tot respectul, au fost citite aceste paragrafe ca amendament, aveam chiar o discuție cu doamna Secretar, eu nu îl vedeam ca un amendament la proiectul de hotărâre, îl vedeam ca o completare a regulamentului, puteați să faceți obiecțiuni pe

40

articole și atunci poate că nu mai aveam această discuție, dar să votezi și să respingi în bloc, în momentul în care vin ulterior și spun că, sunt de acord cu anumite puncte care au fost suplimentare....da, dar lucrul acesta puteați să îl spuneți înainte de vot, spuneți, domnule nu mi se pare normal punctul i care prevede cutare lucru! Domnule consilier, v-am spus că aceste amendamente, și este normal că absolut orice regulament, orice act normativ poate să fie îmbunătățit, ne-am gândit și am lecturat din nou propunerile făcute de directorii de la unitățile de învățământ și de aceea a fost această completare, care ulterior poate să fie îmbunătățită, în funcție de cum se vor desfășura lucrurile și pe de altă parte am avut și reacții din partea unor directori de unități care au salutat inițiativa și au spus că sunt gata să deschidă aceste terenuri și curți.

Este prezentat punctul nr.14, proiectul de hotărâre privind solicitarea emiterii avizului conform al Ministerului Educației Naționale pentru schimbarea destinației terenului în suprafață de 145,75 mp, aflat în incinta imobilului situat în str. Slt. Stănescu Gheorghe nr. 2, sector 2, aflat în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2;

Doamna consilier local Constantin Angela președinte de ședință: Comisiile, vă rog!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Comisia de învățământ, aviz favorabil!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia juridică, aviz favorabil!

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia pentru transparență, aviz favorabil!                                                                 .

Domnul consilier local Costache Jean: Domnule Militaru, te interesează cam multe și vă rog să participați la ședințe!

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: Am dreptul acesta în calitatea mea de consilier, fac parte din comisia de transparență, îmi pare rău....dacă mă invitați, în calitatea mea de consilier, cu mare drag! Nu am de unde să știu la ce oră se ține comisia de transparență!

Doamna consilier local Constantin Angela președinte de ședință: S-a ținut comisia de transparență!

Se supune la vot punctul 14, proiectul de hotărâre privind solicitarea emiterii avizului conform al Ministerului Educației Naționale pentru schimbarea destinației terenului în suprafață de 145,75 mp, aflat în incinta imobilului situat în str. Slt. Stănescu

Gheorghe nr. 2, sector 2, aflat în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -23, NU-O, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ-1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:


vizjă c "

spre neschirniwe,

__SECRETAR,

PENTRU: Constantin Angela, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Militaru Marian Cătălin, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: - Bughiu Iolarida Luminița.


Este prezentat punctul nr.15, proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru transmiterea în administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, a imobilului situat în Șos. Ștefan cel Mare nr. I9B și nr. I9C, Sector 2, București;

Doamna consilier local Constantin Angela președinte de ședință: Comisiile, vă rog!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia juridică, aviz favorabil!

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia pentru transparență, aviz favorabil!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Comisia de urbanism, aviz favorabil!

Se supune la vot punctul 15, proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru transmiterea în administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, a imobilului situat în Șos. Ștefan cel Mare nr. 19B și nr. I9C, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -23, NU -0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ-1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Militaru Marian Cătălin, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -


ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: - Bughiu Iolanda Luminița

Este prezentat punctul nr.16, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 62/2015 privind aprobarea transmiterii unui teren aflat în domeniul public al Municipiului București, din administrarea Administrației Piețelor Sector 2 în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2;

Doamna consilier local Constantin Angela președinte de ședință: Comisia de urbanism?

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Aviz favorabil!

Doamna consilier local Constantin Angela președinte de ședință: Comisia de Transparență!

Domnul consilier local Costac.he Jean: Aviz favorabil!

Se supune la vot punctul 16, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 62/2015 privind aprobarea transmiterii unui teren aflat în domeniul public al Municipiului București, din administrarea Administrației Piețelor Sector 2 în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -22, NU-O, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ-2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Militaru Marian Cătălin, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: - Bughiu Iolanda Luminița, Lăzăroiu Ioana Gela,

Este prezentat punctul nt\17, proiectul de hotărâre privind aprobarea, cofinanțarea și implementarea proiectului «Alege libertatea, spune NU corupției»;

Doamna consilier local Constantin Angela președinte de ședință: Comisia de finanțe?

Domnul consilier local Costache Jean: Aviz favorabil!

Doamna consilier local Constantin Angela președinte de ședință:Comisia juridică?

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Aviz favorabil!

Se supune la vot punctul 17, proiectul de hotărâre privind aprobarea, cofinanțarea și implementarea proiectului «Alege libertatea, spune NU corupției», și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -23, NU -0, ABȚ- 0, NU POTEAZA-1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:            ....

PENTRU: Constantin Angela, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Cela, Miclea Niculina, Militaru Marian Cătălin, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: - Bughiu Iolanda Luminița

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București, mulțumește pentru votul de la punctul 17

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Am o întrebare, ați avut pe cineva de la PNL în comisie?

Este prezentat punctul nr.18, proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București pentru Comitetul de Binefacere Icoana, în vederea realizării proiectului,,Ne cunoaștem valoarea și valorile ”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniul EDUCA ȚIE - 2018;

Doamna consilier local Constantin Angela președinte de ședință: Comisia de finanțe? Comisia juridică?

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Favorabil!

Domnul consilier local Costache Jean: Aviz favorabil!

Doamna consilier loca! Constantin Angela președinte de ședință: Vă rog să votați!

Se supune la vot punctul 18, proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București pentru Comitetul de Binefacere Icoana, în vederea realizării proiectului „Ne cunoaștem valoarea și valorile”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniul EDUCAȚIE - 2018, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -21, NU-0, ABȚ- 0, NU VOTEAZA—3.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel.

PENTRU: Constantin Angela, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Militaru Marian Cătălin, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Bughiu Iolanda Luminița, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion,

VIZAI spre neschimbat, __secretar,

Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra,

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: - Feroiu Dumitru Silviu, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George,

Este prezentat punctul nr.19, proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București pentru Societatea Română pentru Drepturile Omului, în vederea realizării proiectului ,, Alege să fii liberi", declarat .admis spre finanțare.în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniul EDUCAȚIE - 2018;

Doamna consilier local Constantin Angela președinte de ședință: Comisia juridică, transparență

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Aviz favorabil!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Aviz favorabil!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Faceți un apel pentru vot!

Se supune la vot punctul 19, proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București pentru Societatea Română pentru Drepturile Omului, în vederea realizării proiectului ,, Alege să fii liberi’', declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr, 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniul EDUCAȚIE - 2018, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -21, NU-O, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ-3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Șerpescu Cătălin Constantin, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Militaru Marian Cătălin, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Bughiu Iolanda Luminița, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: - Feroiu Dumitru Silviu, Stanciu Ion, Dinu Alexandru.

Este prezentat punctul nr.20, proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului «Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic,, Ion I.C. Brătianu ”»;

spre neschimb^re

45


’l

Se supune la vot punctul 20, proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului «Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic „Ion I.C. Brătianu ”» , și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -20, NU-O, ABȚ- O, NU VOTEAZĂ-4

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Șerpescu Cătălin Constantin, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Militaru Marian Cătălin, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Bughiu Iolanda Luminița, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: - Feroiu Dumitru Silviu, Stanciu Ion, Dinu Alexandru, Metehău Andrei George

Este prezentat punctul nr.21, proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului «Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64, ,Ferdinand I"»;

Se supune la vot punctul 21, proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului «Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 „Ferdinand I"» , și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -19, NU -0, ABȚ - 0, NU VOTEAZĂ-5

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Șerpescu Cătălin Constantin, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Militaru Marian Cătălin, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Bughiu Iolanda Luminița, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: - Feroiu Dumitru Silviu, Stanciu Ion, Dinu Alexandru, Metehău Andrei George, Chiricuță Ion

Este prezentat punctul nr.22, proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitate termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă

Sector 2, București, strada Olari nr. 19”;

Se supune la vot punctul 22, proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitate termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19", și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -19, NU -O, ABȚ- O, NU VOTEAZA-5

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Șerpescu Cătălin Constantin, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Militaru Marian Cătălin, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Bughiu Iolanda Luminița, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe. Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Chiricuță Ion

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: - Feroiu Dumitru Silviu, Stanciu Ion, Dinu Alexandru, Metehău Andrei George, Popescu Lenuța

Este prezentat punctul nr.23, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 144/2017 privind aprobarea documentației tehnico - economice faza DALI și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul „Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic Ion I. C. Brătianu";

Se supune la vot punctul 23, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 144,2017 privind aprobarea documentației tehnico ~ economice faza DALI și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul „Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic Ion I. C. Brătianu ", și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -19, NU -0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ-5

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Șerpescu Cătălin Constantin, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Militaru Marian Cătălin, Zaharia Răzvan Cristian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Bughiu Iolanda Luminița, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Chiricuță Ion

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: - Feroiu Dumitru Silviu. Stanciu Ion, Dinu Alexandru, Metehău Andrei George, Beldeanu Augustin Lucian

...........vîXrx spre neschimbate,

_                   SECRETAR,

Domnul consilier local Costache Jean: Doamnă președintă, toate proiectele, până la final au aviz favorabil și la comisia de buget și la comisia de transparență!

Este prezentat punctul nr.24, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Sfinții Voievozi - Gherghiceanu (situația nr. 1);

Se supune la vot punctul 24, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Sfinții Voievozi - Gherghiceanu (situația nr. 1), și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 17, NU - 5, ABȚ - 0, NU VOTEAZĂ-2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Șerpescu Cătălin Constantin, Lăzăroiu Ioana Gela, Feroiu Dumitru Silviu, Dinu Alexandru, Miclea Niculina, Militaru Marian Cătălin, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristincl, Bughiu Iolanda Luminița, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Beldeanu Augustin Lucian

ÎMPOTRIVĂ: - Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: - Zaharia Răzvan Cristian, Stanciu Ion,

Este prezentat punctul nr.25, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Teiul Doamnei Ghika (situația nr. 3);

Se supune la vot punctul 25, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Teiid Doamnei Ghika (situația nr. 3), și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -17, NU -5, ABȚ- 0, NU VOTEAZA-2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Șerpescu Cătălin Constantin, Lăzăroiu Ioana Gela, Feroiu Dumitru Silviu, Dinu Alexandru, Miclea Niculina, Militaru Marian Cătălin, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Bughiu Iolanda Luminița, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Metehău Andrei George, Beldeanu Augustin Lucian, Zaharia Răzvan Cristian,

ÎMPOTRIVĂ: - Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: - Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru

Este prezentat punctul nr.26, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mănăstirea Plumbuita (situația nr. 3);

48                     ■ ipre Awschimbure,

Se supune la vot punctul 26, proiectul de hotărâre privind acordarea unui

sprijin financiar pentru Mănăstirea Plumbuita (situația nr. 3), fi aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -18, NU-5 ABȚ- O, NU VOTEAZĂ-1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Șerpescu Cătălin Constantin, Lăzăroiu Ioana Gela, Feroiu Dumitru Silviu, Dinu Alexandru, Miclea Niculina, Militaru Marian Cătălin, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Metehău Andrei George, Beldeanu Augustin Lucian, Zaharia Răzvan Cristian, Andrei Robert Alexandru, Stanciu Ion

Am

ÎMPOTRIVA: - Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: - Bughiu Iolanda Luminița

Este prezentat punctul nr.27, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Iancu Vechi-Mătăsari (situația nr. 1 din contractul nr. 1/2018);

Se supune la vot punctul 27, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Iancu Vechi-Mătăsari (situația nr. 1 din contractul nr. 1/2018), fi aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 18, NU -4, ABȚ-1, NU VOTEAZĂ-1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Șerpescu Cătălin Constantin, Lăzăroiu Ioana Gela, Feroiu Dumitru Silviu, Dinu Alexandru, Miclea Niculina, Militaru Marian Cătălin, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Metehău Andrei George, Beldeanu Augustin Lucian, Andrei Robert Alexandru, Stanciu Ion, Bughiu Iolanda Luminița

ÎMPOTRIVĂ: - Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion

ABȚINERE: - Bugner Antoneta Georgeta Alexandra,

NU VOTEAZĂ: - Zaharia Răzvan Cristian

Este prezentat punctul nr.28, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Iancu Vechi-Mătăsari (situația nr. 1 din contractul nr. 2/2018);

Se supune la vot punctul 28, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Iancu Vechi-Mătăsari (situația nr. 1 din contractul nr. 2/2018), fi aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -19, NU -4, ABȚ-

1, NU VOTEAZĂ-OConsilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

49

PENTRU: Constantin Angela, Șerpescu Cătălin Constantin, Lăzăroiu Ioana Gela, Feroiu Dumitru Silviu, Dinu Alexandru, Miclea Niculina, Militaru Marian Cătălin, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Metehău Andrei George, Beldeanu Augustin Lucian, Andrei Robert Alexandru, Stanciu Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: - Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion

ABȚINERE: - Bugner Antoneta Georgeta Alexandra,

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.29, proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București la 30.06.2018;

Se supune la vot punctul 29, proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București la 30.06.2018), și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -17, NU -5, ABȚ- 2, NU VOTEAZĂ-O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Lăzăroiu Ioana Gela, Feroiu Dumitru Silviu, Dinu Alexandru, Miclea Niculina, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Metehău Andrei George, Beldeanu Augustin Lucian, Andrei Robert Alexandru, Stanciu Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: - Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

ABȚINERE: - Șerpescu Cătălin Constantin, Militaru Marian Cătălin

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.30, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018;

Se supune la vot punctul 30, proiectul de hotărâre privind privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -16, NU -0, ABȚ - 7, NU VOTEAZĂ-1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Lăzăroiu Ioana Gela, Feroiu Dumitru Silviu, Dinu Alexandru, Miclea Niculina, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel,

Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Metehău Andrei George, Beldeanu

Augustin Lucian, Stanciu Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

VIZATX


ABȚINERE: - Șerpescu Cătălin Constantin, Militaru Marian Cătălin, Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

NU VOTEAZĂ: - Andrei Robert Alexandru

Este prezentat punctul nr.31, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Bd. Lacul Tei nr. 69A Sectorul 2 al Municipiului București;

Se supune la vot punctul 31, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Bd. Lacul Tei nr. 69A Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU -0, ABȚ - 0, NU VOTEAZĂ-2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Militaru Marian Cătălin, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: - Lăzăroiu Ioana Gela, Bughiu Iolanda Luminița

Este prezentat punctul nr.32, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Agricultori nr. 19A-21-25, Sectorul 2 al Municipiului București;

Se supune la vot punctul 32, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Agricultori nr. 19A-21-25, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -22, NU-0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ-2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Militaru Marian Cătălin, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Bughiu Iolanda Luminița

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

o.

NU VOTEAZĂ: - Lăzăroiu Ioana Gela, Metehău Andrei George

Este prezentat punctul nr.33, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Agricultori nr. 19, Sectorul 2 al Municipiului București;

Se supune la vot punctul 33, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Agricultori nr. 19, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -22 , NU -0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ-2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Militaru Marian Cătălin, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Anthcia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: - Lăzăroiu Ioana Gela, Bughiu lolanda Luminița

Este prezentat punctul nr.34, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Popa Nan nr. 65 Sectorul 2 al Municipiului București;

Se supune la vot punctul 34, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Popa Nan nr. 65 Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -23 , NU -0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ-1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Militaru Marian Cătălin, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Bughiu lolanda Luminița

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -


NU VOTEAZĂ: - Lăzăroiu Ioana Gela

Este prezentat punctul nr.35, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Mecet nr. 20 Sectorul 2 al Municipiului București;

Se supune la vot punctul 35, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str, Mecet nr. 20 Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 18, NU -O, ABȚ-5, NU VOTEAZĂ-1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Militaru Marian Cătălin, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Bughiu Iolanda Luminița

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra,

NU VOTEAZĂ: - Lăzăroiu Ioana Gela

Este prezentat punctul nr.36, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Rahmaninov nr. 2E Sectorul 2 al Municipiului București;

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: Doamna consilier local Constantin Angela președinte de ședință, vă rog să dați cuvântul doamnelor, m-au rugat să vă solicit dumneavoastră.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Ne-au rugat.....

Doamna Cristina Vanea, reprezentant Grupul Floreasca Civică: Am venit de mai multe ori, chiar cineva îmi spunea că s-a săturat să mă vadă. Voiam să spun că sunt foarte multe terenuri care au fost inițial verzi în cartierul Floreasca și s-a construit aproape pe toate, acesta este unul dintre ele, este un parc între blocuri și deja poluarea se simte din ce în ce mai mult în cartier și nu în ultimul rând, noi am făcut un comentariu, o intervenție legat de acest proiect, deși a fost făcut în luna martie, nici până in ziua de astăzi nu am primit răspuns. Termenul de răspuns este de o lună, domnule primar, nu ați răspuns și consider că nu ar trebui votat acest PUD, dincolo de faptul că se construiește pe spațiul verde, că terenul respectiv este trecut în registru! spațiilor verzi ca spațiu verde. Mi se pare normal ca mai întâi să primim răspuns la criticile formulate la acest proiect și apoi să fie votat. Vă mulțumesc!

Doamna Oana Suciu: Faptul că stau de trei ore aici este chiar amuzant, sunt sociolog politic, profesor la Universitatea din București, dar sunt aici în calitate de cetățean al acestui sector și de locuitor în cartierul Floreasca, întâmplător chiar în clădirile în mijlocul cărora dorește să se construiască o clădire. Reiterez ce a spus colega mea Cristina Vanea, am adresat direct o cerere domnului primar și instituției încă din

spre neschimbate, SECRETAR,

luna martie, în 5 martie, plângerea cu numărul 24047 și nu am primit răspuns. Noi listam acolo opt motive pentru care credeam că nu este cazul să se pornească această construcție, pentru că nu sunt respectate diferite condiții de urbanism, în primul rând dat un PUD în lipsa unui PUZ și nu știu, vă amintiți domnule primar, am avut plăcerea să ne cunoaștem la marșul verde pentru Floreasca în 2016 și ați promis atunci că unul din lucrurile pe care le veți face în calitate de primar va fi acesta al P.U.Z., acesta este principalul nostru argument. Vă rugăm să se realizeze un PUZ al cartierului Floreasca, înainte de a împânzi cu aceste PUD-uri între blocuri, și nu în ultimul rând și regimul proprietății este discutabil și, sper să nu vă supărați pe mine, dar vă amintesc un interviu pe care l-ați dat la mijlocul lunii mai la Hotnews, am urmărit în direct, și țin minte că la întrebarea unui locuitor din cartierul Floreasca, ce ați face dacă ați fi în situația de a vi se construi, culmea este cum sunteți dumneavoastră așezați, așa este blocul nostru, și vine cineva aici și construiește în centru. Ați fost întrebat de acest lucru și ați răspuns că ați da primăria în judecată. Rugămintea noastră, și sunt aici în calitate de reprezentant al asociației de propietari din cele trei clădiri, către dumneavoastră, către doamna Arhitect Alina Bratu și către Consiliul Local Sector 2 și să nu votăm acest PUD, să ne lămurim care este regimul juridic al acestui teren. Vă mulțumesc foarte mult1

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Reafirm că aș căuta sa-mi apăr interesul personal, referitor la acest plan urbanistic, nu am motiv administrativ temeinic să nu-1 introduc, documentația de urbanism nu are legătură cu regimul juridic, care este stabilit în momentul de față, iar eventuale modificări din instanță pot dura ani de zile. Să fie un argument ca eu să nu supun la vot aprobării Consiliului Local PUD și referitor la PUZ-ul pentru Floreasca, având în vedere întârzierea PUG-ului, am hotărât să executăm PUZ pe întreg teritoriul sectorului 2 care va cuprinde zona dumneavoastră. Aveți un PUZ pe site Primăriei din 2003...Este expirat și nu mai este în vigoare.

Doamna Oana Suciu: Rugămintea noastră era să faceți un PUZ și apoi trecem la PUD-ri și reiterez rugămintea să vedem care este regimul juridic al propietății!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București Pentru lămuriri o rog și pe doamna arhitect să vă spună câteva lucruri.

Doamna Oana Suciu: Vreau să vă spun că președintele asociație a depus o plângere penală la Serviciu de Investigare a Criminalității Economice referitor la regimul juridic al acestor terenuri.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: La Primăria sectorului 4, la un caz asemănător, s-a cerut la Primăria Municipiului București cumpărarea spațiului verde de către Primăria de sector 4, putem să facem și noi același lucru?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ar trebui să cumpărăm foarte multe terenuri....

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Cu banii pe care îi dăm pentru biserici, facem un an pauză și începem să facem aceste lucruri și rezolvăm problema proprietarilor și rezolvăm problema acestor oameni, care nu trebuie să sufere, și rezolvăm. ,,

54                    VIZaTX

spre neschimbate, SECRETAR,

ambele părți, nu lăsăm să construiască pe spații verzi între clădiri, atunci avem grijă de acești oameni și, pe modelul de la sectorul 4. propietarii care au teren, noi. primăria cumpărăm acel teren. Exact cu banii pe care îi alocăm pentru biserici.

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: La firmele de pază.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: De unde doriți dumneavoastră...

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Eu țin foarte mult la cartierul Floreasca și vă apreciez foarte mult pe doamnă Cristina, dar trebuie să respectăm legea.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnule primar, putem să urmăm exemplul de la sectorul 4, deci exemplul de la sectorul 4 nu vă interesează, vreți întrebări pe legea 544 deci numai așa doriți dialog?

Doamna consilier local Neagu Anda Cristina: Domnul primar vă pun eu aceeași întrebare pe care a pus-o și colegul meu, mie puteți să-mi răspundeți?

Doamna Oana Suciu: Am făcut și o revenire acum trei săptămâni și nu am primit răspuns, legea nr. 544/2001 cam asta spune că ar trebui să ne răspundeți...

Domnul consilier local Alexandru Adrian: La PUZ pe care l-am bugetat anul acesta, câte avize mai sunt de luat pentru cl? ....deci anul acesta nu vom avea PUZ de sector!

Doamna consilier local Constantin Angela președinte de ședință: Supunem la vot proiectul nr.36.

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: Consilieri PMP nu votează deloc acest proiect!

Se supune la vot punctul 36, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Sir. Rahmaninov nr. 2E Sectorul 2 al Municipiului București, și respins, de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum. DA -9, NU -6, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ-4.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Costache Jean, Oprea Dumitru, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Bughiu Iolanda Luminița

ÎMPOTRIVĂ: - Constantin Angela, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra,

ABȚINERE: - Lăzăroiu Ioana Gela, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Radu Gheorghe

NU VOTEAZĂ: - Șerpescu Cătălin Constantin, Militaru Marian Cătălin, Stanciu Ion, Popescu Lenuța

Este prezentat punctul nr.37, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str.Elev Ștefânescu nr.52-54 Sectorul 2 al Municipiului

București;

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Se poate un amendament la toate proiectele? sau votăm amendament- proiect.... pe doamna secretar o întreb

VIZATX spre neschimbata, SECRETAR,

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Se spune că se modifică și se completează din fiecare hotărâre și va avea următorul conținut, forma ideală ar fi să votăm de două ori se votează amendamentul se votează proiectul

Domnul consilier local Radu Gheorghc: Se poate vota amendamentul și apoi proiectul?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Va trebui să votăm de două ori la fiecare proiect!

Domnul consilier local Radu Gheorghe: Dar să-l citească numai o dată!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Este foarte bine că nu ați citit pe cele de la PUD-uri care sunt atacabile în instanță.

5e supune la vot punctul 37, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Elev Ștefânescu nr. 52-54 Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA-17, NU-O, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ-2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Bughiu Iolanda Luminița, Lăzăroiu Ioana Gela,

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță

Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: - Militaru Marian Cătălin, Popescu Lenuța,

Este prezentat punctul nr.38, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Arh. Grigore Ionescu nr. 28, Sector 2, București;

Se supune la vot Amendamentul Executivului nr. 3945/29.08.2018, la punctul 38, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Arh. Grigore Ionescu nr. 28, Sector 2, București, și aprobat de

56

vizat x

spre neschimbate, SECRETAR,

către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -16, NU -O, ABȚ -6 , NU VOTEAZA-2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Metehău Andrei George, Bughiu lolanda Luminița, Lăzăroiu Ioana Gela, Popescu Lenuța,

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Șerpescu Cătălin Constantin, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Ncagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: - Militaru Marian Cătălin, Andrei Robert Alexandru

Se supune la vot punctul 38, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Arh. Grigore Ionescu nr. 28, Sector 2, București și aprobat, cu amendament, de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -16, NU -0, ABȚ -6, NU VOTEAZA-2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Metehău Andrei George, Bughiu lolanda Luminița, Lăzăroiu Ioana Gela, Popescu Lenuța,

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: - Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian

Este prezentat punctul nr.39, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Calea Moșilor nr. 65, Sector 2, București;

Se supune la vot Amendamentul Executivului nr. 3945/29.08.2018, la punctul 39, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L, Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Calea Moșilor nr. 65, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -17, NU -O, ABȚ - 7, NU VOTEAZĂ-O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Metehău Andrei George, Bughiu Iolanda Luminița, Lăzăroiu Ioana Gela, Popescu Lenuța, Andrei Robert Alexandru

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Alexandru Adrian

NU VOTEAZĂ: -

<S’e supune la vot punctul 39, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Calea Moșilor nr. 65, Sector 2, București, și aprobat, cu amendament, de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -17, NU-O, ABȚ-6, NU VOTEAZĂ-1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Metehău Andrei George, Bughiu Iolanda Luminița, Lăzăroiu Ioana Gela, Popescu Lenuța, Andrei Robert Alexandru

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Șerpescu Cătălin Constantin, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Alexandru Adrian

NU VOTEAZĂ: - Militaru Marian Cătălin

Este prezentat punctul nr.40, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Calea Moșilor nr. 134, Sector 2,

București;


Se supune la vot Amendamentul Executivului nr. 3945/29.08.2018, la punctul 40, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Calea Moșilor nr. 134, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -17, NU -O, ABȚ- 7, NU VOTEAZA-O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Metehău Andrei George, Bughiu Iolanda Luminița, Lăzaroiu Ioana Gela, Popescu Lenuța, Andrei Robert Alexandru

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Alexandru Adrian

NU VOTEAZĂ: -

Se supune la vot punctul 40, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Calea Moșilor nr. 134, Sector 2, București, și aprobai, cu amendament, de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -16, NU-O, ABȚ- 7, NU VOTEAZĂ-1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Metehău Andrei George, Bughiu Iolanda Luminița, Lăzăroiu Ioana Gela, Popescu Lenuța,

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Militam Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Alexandru Adrian


NU VOTEAZĂ: - Andrei Robert Alexandru

Este prezentat punctul nr.41, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice

59

nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Calea Moșilor nr. 150, Sector 2, București.

Se supune la vot Amendamentul Executivului nr. 3945/29.08.2018, la punctul 41, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Calea Moșilor nr. 150, Sector 2, București și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -17, NU -O, ABȚ- 7, NU VOT EA ZA-O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Metehău Andrei George, Bughiu Iolanda Luminița, Lăzăroiu Ioana Gela, Popescu Lenuța, Andrei Robert Alexandru

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Alexandru Adrian

NU VOTEAZĂ: -

Se supune la vot punctul 41, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Calea Moșilor nr. 150, Sector 2, București și aprobat, cu amendament, de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -17, NU-O, ABȚ-6, NU VOTEAZĂ-1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Metehău Andrei George, Bughiu Iolanda Luminița, Lăzăroiu Ioana Gela, Popescu Lenuța, Andrei Robert Alexandru

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Chiricuță Ion,

Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Alexandru Adrian

60

NU VOTEAZĂ: - Bugner Antoneta Georgeta Alexandra,

Este prezentat punctul nr.42, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Dănulești nr. 5, Sector 2, București;

Se supune la vot Amendamentul Executivului nr. 3945/29.08.2018, la punctul 42, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Dănulești nr. 5, Sector 2, București și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -17, NU-0, ABȚ- 6, NU VOTEAZA-1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Metehău Andrei George, Bughiu Iolanda Luminița, Lăzăroiu Ioana Gela, Popescu Lenuța, Andrei Robert Alexandru

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Șerpescu Cătălin Constantin, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra,

NU VOTEAZĂ: - Militaru Marian Cătălin

Se supune la vot punctul 42, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Dănulești nr. 5, Sector 2, București și aprobat, cu amendament, de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -17, NU-O, ABȚ-6, NU VOTEAZĂ-1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache

Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Metehău Andrei George, Bughiu Iolanda Luminița, Lăzăroiu Ioana Gela, Popescu Lenuța, Andrei

Robert Alexandru


VÎZai-  '

spre neschimbare, SECRETAR,

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Alexandru Adrian

NU VOTEAZĂ: - Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

Este prezentat punctul nr.43, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Dogarilor nr. 3, Sector 2, București;

Se supune la vot Amendamentul Executivului nr. 3945/29.08.2018, la punctul 43, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Dogarilor nr. 3, Sector 2, București și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -16, NU -0, ABȚ- 7, NU VOTEAZA-1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Metehău Andrei George, Bughiu Iolanda Luminița, Lăzăroiu Ioana Gela, Popescu Lenuța, Andrei Robert Alexandru

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

NU VOTEAZĂ: - Stanciu Ion

Se supune la vot punctul 43, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Dogarilor nr. 3, Sector 2, București și aprobat, cu amendament, de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -16, NU-O, ABȚ-7, NU VOTEAZĂ-1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu

Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Radu Ghcorghe, Metehău Andrei George, Bughiu Iolanda Luminița, Lăzăroiu Ioana Gela, Popescu Lenuța, Andrei Robert Alexandru, Stanciu Ion

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Rieseh Antheia Aleksandra, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Gcorgeta Alexandra

NU VOTEAZĂ: - Dinu Alexandru

Este prezentat punctul nr.44, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Emancipării nr. 48A, Sector 2, București;

Se supune la vot Amendamentul Executivului nr. 3945/29.08.2018, la punctul 44, proiectul de hotărâre privind, majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Emancipării nr. 48A, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -16, NU -0, ABȚ- 7, NU VOTEAZA-1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Metehău Andrei George, Bughiu Iolanda Luminița, Lăzăroiu Ioana Gela, Popescu Lenuța, Andrei Robert Alexandru, Stanciu Ion, Feroiu Dumitru Silviu

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Rieseh Antheia Aleksandra, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

NU VOTEAZĂ: - Dinu Alexandru

Se supune la vot punctul 44, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Emancipării nr. 48A, Sector 2,

București, și aprobat, cu amendament, de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -17, NU -O, ABȚ-6, NU VOTEAZA-1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Metehău Andrei George, Bughiu lolanda Luminița, Lăzăroiu Ioana Gela, Popescu Lenuța, Andrei Robert Alexandru, Stanciu Ion, Feroiu Dumitru Silviu, Dinu Alexandru

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

NU VOTEAZĂ: - Chiricuță Ion

Este prezentat punctul nr.45, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Erou Constantin Bogorin nr. 10, Sector 2, București;

Se supune la vot Amendamentul Executivului nr. 3945/29.08.2018, la punctul 45, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Erou Constantin Bogorin nr. 10, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -16, NU -0, ABȚ - 6, NU VOTEAZĂ-2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel;

PENTRU: Constantin Angela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Radu Gheorghe, Metehău Andrei George, Bughiu lolanda Luminița, Lăzăroiu Ioana Gela, Popescu Lenuța, Andrei Robert Alexandru, Stanciu Ion, Feroiu Dumitru Silviu, Dinu Alexandru

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra                                                                i”*----;,     • L '

NU VOTEAZĂ: - Chiricuță Ion, Oprea Dumitru,

Se supune la vot punctul 45, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Erou Constantin Bogorin nr. 10, Sector 2, București, și aprobat, cu amendament, de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -16, NU-0, ABȚ-7, NU VOTEAZA-

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Metehău Andrei George, Bughiu Iolanda Luminița, Popescu Lenuța, Andrei Robert Alexandru, Stanciu Ion, Feroiu Dumitru Silviu, Dinu Alexandru

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion

NU VOTEAZĂ: - Lăzăroiu Ioana Gela,

Este prezentat punctul nr.46, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Horei nr. 18, Sector 2, București;

Se supune la vot Amendamentul Executivului nr. 3945/29.08.2018, la punctul 46, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Horei nr. 18, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -16, NU-O, ABȚ-- 6, NU VOTEAZA-2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Metehău Andrei George, Bughiu Iolanda Luminița, Popescu Lenuța, Stanciu Ion, Feroiu Dumitru Silviu, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Neagu Anda Cristina, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion

NU VOTEAZĂ: - Andrei Robert Alexandru, Riesch Antheia Aleksandra

Se supune la vot punctul 46, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Horei nr. 18, Sector 2, București, și aprobat, cu amendament, de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -16, NU-O, ABȚ-6, NU VOTEAZĂ-2.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Metehău Andrei George, Bughiu Iolanda Luminița, Popescu Lenuța, Stanciu Ion, Feroiu Dumitru Silviu, Dinu Alexandru, Andrei Robert Alexandru,

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Șerpescu Cătălin Constantin, Neagu Anda Cristina, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra,

NU VOTEAZĂ:- Lăzăroiu Ioana Gela, Militaru Marian Cătălin,

Este prezentat punctul nr.47, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Icoanei nr. 111, Sector 2, București;

Se supune la vot Amendamentul Executivului nr. 3945/29.08.2018, la punctul 47, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Icoanei nr. 111, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -16, NU-0, ABȚ- 7, NU VOTEAZĂ-1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Bughiu Iolanda Luminița, Popescu Lenuța, Stanciu Ion, Feroiu

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Neagu Anda Cristina, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: - Metehău Andrei George,

Se supune la vot punctul 47, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Icoanei nr. 111, Sector 2, București, și aprobat, cu amendament, de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -15, NU -0, ABȚ-7, NU VOTEAZÂ-2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Uiescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Popescu Lenuța, Stanciu Ion, Feroiu Dumitru Silviu, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Andrei Robert Alexandru

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Neagu Anda Cristina, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: - Metehău Andrei George, Costache Jean

Este prezentat punctul nr.48, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Ion Maiorescu nr. 61, corp latură stângă posterioară, Sector 2, București;

Se supune la vot Amendamentul Executivului nr. 3945/29.08.2018, la punctul 48, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Ion Maiorescu nr. 61, corp latură stângă posterioară, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -17, NU -0, ABȚ- 7, NU VOTEAZĂ-O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

spre neschlrnbwo, SECRETAR,

PENTRU: Constantin Angela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Bughiu Iolanda Luminița, Popescu Lenuța, Stanciu Ion, Feroiu Dumitru Silviu, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George,

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Neagu Anda Cristina, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: -

Se supune la vot punctul 48, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nes cit isfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Ion Maiorescu nr. 61, corp latură stângă posterioară, Sector 2, București, și aprobat, cu amendament, de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -15, NU -0, ABȚ-7, NU VOTEAZA-2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Bughiu Iolanda Luminița, Popescu Lenuța, Stanciu Ion, Feroiu Dumitru Silviu, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Andrei Robert Alexandru,

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Neagu Anda Cristina, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: - Metehău Andrei George, Radu Gheorghe

Este prezentat punctul nr.49, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Irimicului nr. 24, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul Se supune la vot Amendamentul Executivului nr. 3945/29.08.2018, la punctul 49, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Irimicului nr. 24, Sector 2,

București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -17, NU-0, ABȚ- 6, NU VOTEAZĂ-1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Bughiu lolanda Luminița, Popescu Lenuța, Stanciu Ion, Feroiu Dumitru Silviu, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George,

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Militaru Marian Cătălin, Neagu Anda Cristina, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: - Șerpescu Cătălin Constantin

Se supune la vot punctul 49, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Irimicului nr. 24, Sector 2, București, și aprobat, cu amendament, de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -17, NU-O, ABȚ-7, NU VOTEAZĂ-O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Bughiu lolanda Luminița, Popescu Lenuța, Stanciu Ion, Feroiu Dumitru Silviu, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George,

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Șerpescu Cătălin Constantin, Militaru Marian Cătălin, Neagu Anda Cristina, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.50, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a. constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Litoralului nr. 62, Sector 2, București:

Se supune la vot Amendamentul Executivului nr 3945/29.08.2018, la punctul 50, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu

vfZA-r

S î * î ': f * u S c n 1! * i‘

,’Af anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L, Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Litoralului nr. 62, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -17, NU -O, ABȚ — 4, NU VOTEAZĂ-3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Bughiu Iolanda Luminița, Popescu Lenuța, Stanciu Ion, Feroiu Dumitru Silviu, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George,

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Șerpescu Cătălin Constantin, Militaru Marian Cătălin, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion,

NU VOTEAZĂ: - Neagu Anda Cristina, Alexandru Adrian, Riesch Antheia Aleksandra

Se supune la vot punctid 50, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Litoralului nr. 62, Sector 2, București, și aprobat, cu amendament, de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -15, NU-O, ABȚ- 7, NU COTEA ZÂ-2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Bughiu Iolanda Luminița, Popescu Lenuța, Stanciu Ion, Dinu Alexandru, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George,

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Șerpescu Cătălin Constantin, Militaru Marian Cătălin, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Alexandru Adrian, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: - Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela

Este prezentat punctul nr.51, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Lizeanu nr. 39, Sector 2,

București;

Se supune la vot Amendamentul Executivului nr. 3945/29.08.2018, la punctul 51, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Lizeanu nr. 39, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -17, NU-O, ABȚ — 6, NU VOTEAZA-1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea. Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Bughiu Iolanda Luminița, Popescu Lenuța, Stanciu Ion, Dinu Alexandru, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Șerpescu Cătălin Constantin, Militaru Marian Cătălin, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Alexandru Adrian, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: - Bugner Antoneta Georgcta Alexandra

Se supune la vot punctul 51, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urinare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Lizeanu nr. 39, Sector 2, București, și aprobat, cu amendament, de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -16, NU-0, ABȚ- 6, NU VOTEAZÂ-2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Popescu Lenuța, Stanciu Ion, Dinu Alexandru, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela,

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Șerpescu Cătălin Constantin, Militaru Marian Cătălin, Neagu Anda Cristina, Alexandru Adrian, Riesch Antheia Aleksandra, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

NU VOTEAZĂ: - Bughiu Iolanda Luminița, Chiricuță Ion

Este prezentat punctul nr.52, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector

2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Lizeanu nr. 42, Sector 2, București;

Se supune la vot Amendamentul Executivului nr. 3945/29.08.2018, la punctul 52, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Lizeanu nr. 42, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -14, NU -O, ABȚ - 7, NU VOTEAZĂ-2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Miclea Niculina, Lăzăroiu Ioana Gela, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Popescu Lenuța, Stanciu Ion, Dinu Alexandru, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Feroiu Dumitru Silviu,

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Șerpescu Cătălin Constantin. Militaru Marian Cătălin, Neagu Anda Cristina, Alexandru Adrian, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

NU VOTEAZĂ: - Bughiu Iolanda Luminița, Zaharia Răzvan Cristian

Se supune la vot punctul 52, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Lizeanu nr. 42, Sector 2, București, și aprobat, cu amendament, de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -14, NU-O, ABȚ-7, NU VOTEAZĂ-3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Miclea Niculina, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Popescu Lenuța, Stanciu Ion, Dinu Alexandru, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Șerpescu Cătălin Constantin, Militaru Marian Cătălin, Neagu Anda Cristina, Alexandru Adrian, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

NU VOTEAZĂ: - Bughiu Iolanda Luminița, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian

Este prezentat punctul nr.53, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr.

72                          VIZAI

spre nebchimbare, StCKufAK,

82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Munții Buzăului nr. 8, Sector 2, București;

Se supune la vot Amendamentul Executivului nr. 3945/29.08.2018, la punctul 53, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Munții Buzăului nr. 8, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA ~15, NU -O, ABȚ- 7, NU VOTEAZA-2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Miclea Niculina, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Popescu Lenuța, Stanciu Ion, Dinu Alexandru, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Bughiu Iolanda Luminița,

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Șerpescu Cătălin Constantin, Militaru Marian Cătălin, Neagu Anda Cristina, Alexandru Adrian, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

NU VOTEAZĂ: - Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian

Se supune la vot punctul 53, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Munții Buzăului nr. 8, Sector 2, București, și aprobat, cu amendament, de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -14, NU-O, ABȚ-7, NU VOTEAZÂ-3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Miclea Niculina, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Popescu Lenuța, Stanciu Ion, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Bughiu Iolanda Luminița, Beldeanu Augustin Lucian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Șerpescu Cătălin Constantin, Militaru Marian Cătălin, Neagu Anda Cristina, Alexandru Adrian, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

NU VOTEAZĂ: - Zaharia Răzvan Cristian, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

Este prezentat punctul nr.54, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Nalbei nr 31, Sector 2, București;

Se supune la vot Amendamentul Executivului nr. 3945/29.08.2018, la punctul 54, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Nalbei nr. 31, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -15, NU -O, ABȚ- 7, NU VOTEAZA-2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Miclea Niculina, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Popescu Lenuța, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Bughiu Iolanda Luminița. Beldeanu Augustin Lucian, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Șerpescu Cătălin Constantin, Militaru Marian Cătălin, Neagu Anda Cristina, Alexandru Adrian, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

NU VOTEAZĂ: - Zaharia Răzvan Cristian, Stanciu Ion,

Se supune la vot punctul 54, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L, Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Nalbei nr. 31, Sector 2, București, și aprobat, cu amendament, de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -14, NU-O, ABȚ-7, NU VOTEAZĂ-3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Miclea Niculina, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Popescu Lenuța, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Șerpescu Cătălin Constantin, Militaru Marian Cătălin, Neagu Anda Cristina, Alexandru Adrian, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

vIzmtS ” spre neschimbate, SECRETAR,


NU VOTEAZĂ: - Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Ioianda Luminița

Este prezentat punctul nr.55, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Paul Greceanu nr. 2, Sector 2, București;

Se supune la vot Amendamentul Executivului nr. 3945/29.08.2018, la punctul 55, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Paul Greceanu nr. 2, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -16, NU -0, ABȚ- 5, NU VOTEAZA-3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Miclea Niculina, Boblea Ion, Costache Jean, Iiiescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Popescu Lenuța, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Beldeanu Augustin Lucian, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Stanciu Ion, Bughiu Ioianda Luminița

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Șerpescu Cătălin Constantin, Militaru Marian Cătălin, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

NU VOTEAZĂ: - Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina, Zaharia Răzvan Cristian,

Se supune la vot punctul 55, proiectul de hotărâre privind, majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L, Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Paul Greceanu nr. 2, Sector 2, București, și aprobat, cu amendament, de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -15, NU-O, ABȚ-7, NU VOTEAZÂ-2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Miclea Niculina, Boblea Ion, Iiiescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Popescu Lenuța, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Beldeanu Augustin Lucian, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Stanciu Ion, Bughiu Ioianda Luminița

ÎMPOTRIVĂ: -

spre neschimbate, SECRETAR,

ABȚINERE: - Șerpescu Cătălin Constantin, Militaru Marian Cătălin, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra,Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina,

Este prezentat punctul nr.56, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Plantelor nr. 55, Sector 2, București;

Se supune la vot Amendamentul Executivului nr. 3945/29.08.2018, la punctul 56, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr, 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Plantelor nr. 55, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -15, NU-0, ABȚ- 7, NU VOTEAZA—2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Miclea Niculina, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Popescu Lenuța, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Beldeanu Augustin Lucian, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Stanciu Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean,

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Șerpescu Cătălin Constantin, Militaru Marian Cătălin, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra,Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina

NU VOTEAZĂ: - Zaharia Răzvan Cristian, Boblea Ion,

Se supune la vot punctul 56, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Plantelor nr. 55, Sector 2, București, și aprobat, cu amendament, de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -16, NU-O, ABȚ- 7, NU VOTEAZĂ-1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Miclea Niculina, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Popescu Lenuța, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Beldeanu Augustin Lucian, Andrei Robert Alexandru, Metehău

Andrei George, Stanciu Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Bobl^aJon. 76

VIZAI-spre neschimbatei SECRETAR,


ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Șerpescu Cătălin Constantin, Militaru Marian Cătălin, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra,Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina

NU VOTEAZĂ: - Zaharia Răzvan Cristian,

Este prezentat punctul nr.57, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Precupeții Vechi nr. 8 - 8A, Sector 2, București;

Se supune la vot Amendamentul Executivului nr. 3945/29.08.2018, la punctul

57, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str Precupeții Vechi nr. 8 - 8A, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -14, NU -0, ABȚ - 7, NU VOTEAZĂ-3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Miclea Niculina, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Popescu Lenuța, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Beldeanu Augustin Lucian, Andrei Robert Alexandru, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Boblea Ion

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Șerpescu Cătălin Constantin, Militaru Marian Cătălin, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra,Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina

NU VOTEAZĂ: - Zaharia Răzvan Cristian, Metehău Andrei George, Stanciu Ion,

Se supune la vot punctul 57, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Precupeții Vechi nr. 8 - 8A, Sector 2, București, și aprobat, cu amendament, de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -15, NU-0, ABȚ—7, NU VOTEAZÂ-2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Miclea Niculina, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela,

Beldeanu Augustin Lucian, Andrei Robert Alexandru, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Boblea Ion, Metehău Andrei George, Stanciu Ion,

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Șerpescu Cătălin Constantin, Militaru Marian Cătălin, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra,Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina

NU VOTEAZĂ: - Zaharia Răzvan Cristian, Popescu Lenuța

Este prezentat punctul nr.58, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Radu de la Afumați nr. 25, Sector 2, București;

Se supune la vot Amendamentul Executivului nr. 3945/29.08.2018, la punctul 58, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Radu de la Afumați nr. 25, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -14, NU -0, ABȚ - 6, NU VOTEAZĂ-4

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Miclea Niculina, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Boblea Ion, Stanciu Ion, Popescu Lenuța,

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Militaru Marian Cătălin, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina

NU VOTEAZĂ: - Zaharia Răzvan Cristian, Șerpescu Cătălin Constantin, Metehău Andrei George, Andrei Robert Alexandru

Se supune la vot punctul 58, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Radu de la Afumați nr. 25,

PENTRU: Constantin Angela, Miclea Niculina, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Boblea Ion, Stanciu Ion, Popescu Lenuța, Metehău Andrei George, Andrei Robert Alexandru

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Șerpescu Cătălin Constantin, Militaru Marian Cătălin, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina

NU VOTEAZĂ: - Zaharia Răzvan Cristian, Radu Gheorghe

Este prezentat punctul nr.59, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L, Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa

Se supune la vot Amendamentul Executivului nr. 8945/29.08.2018, la punctul 59, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Sfânta Treime nr. 32, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -16, NU -0, ABȚ- 7, NU VOTEAZĂ-1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Miclea Niculina, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Boblea Ion, Stanciu Ion, Popescu Lenuța, Metehău Andrei George, Andrei Robert Alexandru, Radu Gheorghe

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Șerpescu Cătălin Constantin, Militaru Marian Cătălin, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina

NU VOTEAZĂ: - Zaharia Răzvan Cristian,

Se supune la vot punctul 59, proiectul de hotărâre privind majorarea, cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector

PENTRU: Constantin Angela, Miclea Niculina, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu lolanda Luminița, Costache Jean, Boblea Ion, Stanciu Ion, Popescu Lenuța, Metehău Andrei George, Andrei Roberl Alexandru, Radu Gheorghe

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Șerpescu Cătălin Constantin, Militaru Marian Cătălin, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion, Bugncr Antoneta Georgeta Alexandra, Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina

NU VOTEAZĂ: - Zaharia Răzvan Cristian

Este prezentat punctul nr.60, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Sarafinești nr. 15, Sector 2, București;

Se supune la vot Amendamentul Executivului nr. 3945/29.08.2018, la punctul 60, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Sarafinești nr. 15, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -14, NU -0, ABȚ- 7, NU VOTEAZÂ-3 Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Miclea Niculina, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu lolanda Luminița, Costache Jean, Boblea Ion, Stanciu Ion, Metehău Andrei George, Andrei Robert Alexandru,

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Șerpescu Cătălin Constantin, Militaru Marian Cătălin, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina

NU VOTEAZĂ: - Zaharia Răzvan Cristian, Stanciu Ion, Popescu Lenuța

Se supune la vot punctul 60, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector

PENTRU: Constantin Angela, Miclea Niculina, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Boblea Ion, Stanciu Ion, Popescu Lenuța, Metehău Andrei George, Andrei Robert Alexandru, Radu Gheorghe

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Șerpescu Cătălin Constantin, Militaru Marian Cătălin, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion, Bugner Antoneta Georgcta Alexandra, Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina

NU VOTEAZĂ: - Zaharia Răzvan Cristian

Este prezentat punctul nr.61, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Țepeș Vodă nr. 140, Sector 2, București;

Se supune la vot Amendamentul Executivului nr. 3945/29.08.2018, la punctul 61, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Țepeș Vodă nr. 140, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -14, NU-0, ABȚ- 7, NU VOTEAZA-3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Miclea Niculina, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Beldeanu Augustin Lucian, Costache Jean, Boblea Ion, Stanciu Ion, Popescu Lenuța, Metehău Andrei George, Andrei Robert Alexandru, Radu Gheorghe

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Șerpescu Cătălin Constantin, Militaru Marian Cătălin, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina

NU VOTEAZĂ: - Zaharia Răzvan Cristian, Lăzăroiu Ioana Gela, Bughiu Iolanda

Luminița,

Se supune la vot punctul 61, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr.

82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector

PENTRU: Constantin Angela, Miclea Niculina, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Boblea Ion, Stanciu Ion, Popescu Lenuța, Metehău Andrei George, Andrei Robert Alexandru, Radu Gheorghe

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Șerpescu Cătălin Constantin, Miiitaru Marian Cătălin, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina

NU VOTEAZĂ: - Zaharia Răzvan Cristian

Este prezentat punctul nr.62, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H. C.L. Sector 2 nr. /19/2017 și H. C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Viitorului nr. 133, Sector 2, București;

Se supune la vot Amendamentul Executivului nr. 3945/29.08.2018, la punctul

62, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Viitorului nr. 133, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -15, NU-0, ABȚ- 7, NU VOTEAZA-2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Miclea Niculina, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Boblea Ion, Popescu Lenuța, Metehău Andrei George, Andrei Robert Alexandru, Radu Gheorghe

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Șerpescu Cătălin Constantin, Miiitaru Marian Cătălin, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina

NU VOTEAZĂ: - Zaharia Răzvan Cristian, Stanciu Ion,

Se supune la vot punctul 62, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector

PENTRU: Constantin Angela, Miclea Niculina, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Boblea Ion, Popescu Lcnuța, Metehău Andrei George, Andrei Robert Alexandru, Radu Gheorghe

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Șerpescu Cătălin Constantin, Militaru Marian Cătălin, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina

NU VOTEAZĂ: - Zaharia Răzvan Cristian, Stanciu Ion,

Este prezentat punctul nr.63, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Zece Mese nr. 18, Sector 2, București;

Se supune la vot Amendamentul Executivului nr. 3945/29.08.2018, la punctul 63, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Zece Mese nr. 18, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -15, NU -0, ABȚ - 7, NU VOTEAZĂ-2 Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Miclea Niculina, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Boblea Ion, Popescu Lenuța, Metehău Andrei George, Radu Gheorghe, Stanciu Ion,

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Șerpescu Cătălin Constantin, Militaru Marian Cătălin, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina

NU VOTEAZĂ: - Zaharia Răzvan Cristian, Andrei Robert Alexandru

Se supune la vot punctul 63, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector

83                                     - -

PENTRU: Constantin Angela, Miclea Niculina, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Boblea Ion, Popescu Lenuța, Metehău Andrei George, Radu Gheorghe, Stanciu Ion,

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Șerpescu Cătălin Constantin, Militaru Marian Cătălin, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina

NU VOTEAZĂ: - Zaharia Răzvan Cristian, Andrei Robert Alexandru

Este prezentat punctul nr. 64, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul în suprafață de 1434,44 mp, situat la adresa din Bd. Basarabia 37-39, Sector 2, București - Federația de Haltere;

Se supune la vot punctul 64, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300°% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul în suprafață de 1963,7 mp, situat la adresa din Bd. Basarabia 37-39, Sector 2, București - Federația de Motociclism, și aprobat, de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -16, NU-O, ABȚ-7, NU VOTEAZĂ-l

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Miclea Niculina, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Boblea Ion, Popescu Lenuța, Metehău Andrei George, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Șerpescu Cătălin Constantin, Militaru Marian Cătălin, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina

NU VOTEAZĂ: - Zaharia Răzvan Cristian,

Este prezentat punctul nr.65, proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Venituri Buget Local Sector 2;

84                    ' vizat \

spre neschimbare,

SECRETAR,

Se supune la vot punctul 65, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisjacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul în suprafață de 1434,44 mp, situat la adresa din Bd. Basarabia 37-39, Sector 2, București - Federația de Haltere, și aprobat, de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -16, NU-O, ABȚ- 6, NU VOTEAZA-2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Miclea Niculina, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lâzăroiu Ioana Gela, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Boblea Ion, Popescu Lenuța, Metehău Andrei George, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Șerpescu Cătălin Constantin, Riesch Antheia Aleksandra, Chiricuță Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina

NU VOTEAZĂ: - Zaharia Răzvan Cristian, Militam Marian Cătălin,

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: La proiectele cu supraimozitare ce trebuie să facem ca în aceste proiecte să avem și raportul de specialitate ai Poliției Locale cu măsurile luate pe cadrul legal existent înainte de a se trece la supraimpozitare, trebuie să depunem un proiect de hotărâre ca să modificăm proiectul care s-a aprobat ca să apară și raportul de specialitate al Poliției Locale cu măsurile luate? Acum se trece la supraimpozitare fie că este vorba de casă de terenuri neângrijite. înainte de a se lua această măsură v-am rugat, am mai discutat acest aspect vrem să vedem ce măsuri a luat Poliția Locală, ce amenzi s-au dat înainte de a se trece la supraimpozitare. Dacă cetățeanul a fost înștiințat dacă a fost informat

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Proiectul în referință are un caracter fiscal este adoptat pentru a pune în aplicare niște reglementări fiscale anterior adoptării acestor hotărâri, s-a aprobat un regulament care stabilește cum se derulează procedura de constatare în vederea aplicări acestei reglementări legale. Iar Poliției Locale îi revine obligația acea notă de constatare, această notă de constatare se regăsește în proiectul de hotărâre, astfel că este inutil să mai transmit Poliției Locale să facă un referat suplimentar. Cu privire la măsuri care se iau anterior acestea fac parte din activitatea Poliției Locale și dumneavoastră puteți să vă adresați direct conform ROF CLS-2, având obligația de a vă răspunde în cinci zile cu privire la măsurile care se iau la proiectele afișate pe site. Nu subzistă și nu rezultă un motiv sau o fundamentare a acestui proiect care să determine Poliția Locală să mai formuleze încă un raport de specialitate suplimentar. A mai fost supusă Consiliului Local dar nu a fost agreată.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București am avut astăzi 35 de proiecte de supraimpozitare

85

spre neschimbare, SECRETAR,

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița: de ce nu ați pus problemele la interpelări?

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Vreți să facem 35 de adrese ca să aflăm?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: O singură adresă cu 35 de puncte.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Poliția Locală deja are aceste informații și ar fi trecute în proiect alături de nota de constatare, deci nu se poate să apară aceste lucruri în aceste proiecte, înseamnă că trebuie să depunem un alt proiect care să modifice proiectul inițial prin care a fost agreat regulamentul prin care se decide această supraimpozitare.

Proiectul de hotărâre de la numărul 66 a fost retras de Executiv de pe ordinea de

Este prezentat punctul nr.67, proiectul de hotărâre pentru aprobarea proiectului „Joburipentru Comunitatea Sector 2";

Se supune punctul 67, proiectul de hotărâre pentru aprobarea proiectului „Joburi pentru Comunitatea Sector 2", și aprobat, de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -18, NU -0, ABȚ- 4, NU VOTEAZĂ-2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Miclea Niculina, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Boblea Ion, Popescu Lenuța, Metehău Andrei George, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Chiricuță Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Militaru Marian Cătălin

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Riesch Antheia Aleksandra, Constantin Angela, Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina

NU VOTEAZĂ: - Zaharia Răzvan Cristian, Lăzăroiu Ioana Gela.

spre neschimbare,

SECRETAR,