Hotărârea nr. 26/2018

HCLS3 nr.26 din 29.01.2018 privind modificarea si complet HCLS3 nr.14 din 26.02.2009 privind aprob Progr anual de actiuni pentru reabilitarea termica a blocurilor de locuinte – condominii din Sect 3, cu modif si complet ulterioarMUNeCIHUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 14/26.02.2009 privind aprobarea „ Programului anual de acțiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe - condominii

din sectorul 3”, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 29.01.2018

Având în vedere,

-    Expunerea de motive nr. 263/CP/17.01.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 7045/16.01.2018 al Direcției Investiții și Achiziții;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 14/26.02.2009 privind aprobarea

„ Programului anual de acțiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe - condominii din sectorul 3”, cu modificările și completările ulterioare.

-    Adresa nr.7046/16.01.2018 a Direcției Investiții și Achiziții, înregistrată cu nr.l83/CP/16.01.2018;

In conformitate cu prevederile:

-    Art.19 lit. b) din O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinului comun nr. 163/540/23 din 19/03/2009 al Ministrului Dezvoltării Regionale și Locuinței, al Ministrului Finanțelor Publice și al Viceprim -Ministrului, Ministrul Administrației și Internelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

- Raportul Comisiei pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement.

în temeiul prevederilor art.45, alin (1) și art 81, alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă actualizarea „Programului local mulțianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3” conform anexei, care face parte integrantă din prezenta. hotărâre, urmare excluderii unei asociații de proprietari și a completării cu alte 14 asociații de proprietari, respectiv poziția 1696 - 1709.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 26 DIN 29.01.2018CABINET PRIMAR


Calea Dydeștl nr. igi, sector 3, 031084 București www.primarie3.ro


SECTOR 3

CABINET PRIMAR

SÂ.S>-


telefon (004 021} 318 03 23 - 28 fax (004 021} 318 03 04 e-mail cabfoetprimar@primarie3.ro

EXPUNERE DE MOTIVE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al sectorului 3 nr. 14/26.02.2009 privind aprobarea „ Programului anual de acțiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe - condominii din sectorul 3", cu modificările și completările ulterioare

Ca urmare a constituirii și derulării „ Programului local multianual privind creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3 ” și, având în vedere numărul mare de solicitări din partea asociațiilor de proprietari, s-a ajuns, în momentul de față, la un număr de 1696 blocuri pentru care există depus dosarul cu documentația necesară înscrierii în acest program.

în prezent, pentru o asociație de proprietari s-a încheiat Act Adițional de reziliere a Contractului de Mandat la solicitarea acesteia, urmând să fie exclusă din program iar alte 14 asociații de proprietari au depus solicitare (inclusiv contract de mandat), urmând a fi cuprinse în program, prin actualizarea acestuia.

Ținând cont de faptul că programul mai sus menționat are drept scop reducerea consumului de energie pentru încălzirea blocurilor de locuințe, având ca efect direct reducerea costurilor de întreținere cu încălzirea, diminuarea efectelor schimbărilor climatice, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, creșterea independenței energetice, prin reducerea consumului de combustibil utilizat la prepararea agentului termic pentru încălzire, precum și ameliorarea aspectului urbanistic al localităților, propunem Consiliului Local al Sectorului 3 să analizeze și să aprobe actualizarea programului local până la un număr de 1709 blocuri.

Având în vedere beneficiile incontestabile ale programului, obiectivul final asumat îl constituie reabilitarea termică a tuturor blocurilor din sectorul 3, în cel mai scurt timp posibil.

în consecință, având în vedere cele prezentate și ținând seama de Raportul de specialitate nr. 7045/16.01.2018 al Direcției Investiții și Achiziții am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR


Calea D«de?îi nr. iot, sector 3.

031084 Sucurests ^w/w.pnmarie3.ro


DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII

Mr- fohf I/^,d{.£oi£

telefon (0&4 021) pg 03 23-28 fox;oc-4021} >“80304 email mvesthî(ăchI^S@primane3,fO

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al sectorului 3 nr. 14/26.02.2009 privind aprobarea * Programului anual de acțiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe — condominii din sectorul 3”, cu modificările și completările ulterioare

Reabilitarea și modernizarea termică a clădirilor și instalațiilor aferente este parte integrantă a politicii energetice a statului și se realizează prin programe naționale armonizate cu prevederile tratatelor internaționale referitoare la eficiența energetică, protecția mediului și dezvoltarea urbană.

Reducerea consumului de energie pentru încălzirea blocurilor de locuințe are Ca efecte reducerea costurilor de întreținere cu încălzirea, diminuarea efectelor schimbărilor climatice, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, creșterea independenței energetice, prin reducerea consumului de combustibil utilizat la prepararea agentului termic pentru încălzire, precum și ameliorarea aspectului urbanistic al localităților.

In perioada 2008 - 2009, Primăria Sectorului 3 a inițiat și derulat un proiect de informare a asociațiilor de proprietari privind programul de reabilitare termică a clădirilor de locuit. Drept urmare a fost constituit Programul local multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3, aprobat inițial prin Hotararea Consiliului Local al sectorului 3 nr 48/14.04.2009, în care au fost cuprinse 262 de blocuri și reactualizat prin Hotararea Consiliului Local al sectorului 3 nr 85/29.07.2009, 2/20.01.2010, 61/30.03.2010, 194/22.12.2011,    53/30.05.2012,    86/13.08.2012,    161/05.10.2012,    239/13.11.2012,

284/07.12.2012,    125/30.04.2013,    162/10.06.2013,    189/10.07.2013,    311/30.09.2013,

379/20.11.2013,    380/20.11.2013,    435/29.11.2013    436/29.11.2013,    455/12.12.2013,

67/21.03.2014,    215/28.08.2014,    296/31.10.2014,    9/30.01.2015,    112/12.05.2015,

137/30.06.2015, H.C.L. nr. 294/22.12.2015, H.C.L. nr. 37/23.02.2016, H.C.L. nr. 73/31.03.2016, H.C.L. nr. 84/25.04.2016, H.C.L. nr. 99/30.05.2016, H.C.L. nr. 114/21.06.2016, H.C.L. nr. 140/18.07.2016, H.C.L. nr. 198/16.09.2016, H.C.L. nr. 245/11.10.2016, H.C.L. nr. 263/31.10.2016,    H.C.L    nr.297/11.11.2016,    H.C.L    nr.    316/29.11.2016,    H.C.L.    nr.

341/15.12.2016,    H.C.L. nr.16/26.01.2017,    H.C.L.    nr.    58/28.02.2017,    H.C.L.    nr.

109/29.03.2017, H.C.L. nr. 147/27.04.2017, H.C.L. nr. 189/16.05.2017, H.C.L. nr. 268/30.06.2017, H.C.L. nr. 318/27.07.2017, H.C.L. nr. 449/28.09.2017, H.C.L. nr. 506/31.10.2017, H.C.L. nr. 568/27.11.2017 și H.C.L. nr. 647/19.12.2017, cuprinzând un număr de 1696 asociații de proprietari.


DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII

Primăria sectorului 3 derulează acțiunile privind proiectarea și executarea lucrărilor de intervenție având drept scop creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare.

Lucrările de intervenție Ia anvelopa blocului de locuințe, stabilite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr 18/2009 cu modificările și completările ulterioare, sunt:

a)    izolarea termică a fațadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuințe, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătățirea performanței energetice a părții vitrate, tâmplărie dotată cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă;

b)    izolarea termică a fațadei - parte opacă, inclusiv termohidroizolarea terasei, respeetiv termoizolarea planșeului peste ultimul nivel în cazul existenței șarpantei, cu sisteme termoizolante;

c)    închiderea balcoanelor și/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeților, cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (3) și art. 3 alin. (3) teza a doua;

d) izolarea termică a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter.

Realizarea lucrărilor de intervenție susmenționate are ca scop creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, astfel încât consumul anual de energie calculat pentru încălzire să scadă sub 100 kwh/mp arie utilă, în condiții de eficiență economică.

Până la aceasta dată, un număr de 1696 blocuri de locuințe au fost cuprinse, prin actualizare, în programul local multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3, în urma depunerii de solicitări și a semnării contractelor de mandat, conform reglementărilor în vigoare.

în prezent, pentru o asociație de proprietari s-a încheiat Act Adițional de reziliere a Contractului de Mandat la solicitarea acesteia, urmând ca aceasta să fie exclusă din program, conform tabelului:

Nr/:

crt

ADRESA

Nr. și data Contract de mandat

Nr. și data Act Adițional de reziliere a

Contractului de mandat

Poziția din Anexa HCLS3 nr. 647/19.12.2017 privind modificarea și completarea HCLS3 nr. 14/26.02.2009 privind aprobarea „Programului anual de acțiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe - condominii din sectorul 3”

1

Str. Năzuiței nr. 4, bl. C8

6837/16.06.2017

15467/28.12.2017

1622

>■

fi

SECTORULUI <

BUCUftEȘTI^JJ

Alte 14 asociații de proprietari au solicitat includerea în Programul local multianual privind creșterea performanței energetice Ia blocurile de locuințe din sectorul 3, conform tabelului:

Nr.

Crt

ADRESA

Nr. și data contractului de mandat

1.

Str. Istriei nr. 5, bl. H16

128/11.01.2018

2.

Str. Schitului nr. 10, bl. 6F1, sc. A

129/11.01.2018

3.

Str. Schitului nr. 10, bl. 6F1, sc. B

130/11.01.2018

4.

Str. Iosif Ion nr. 6, bl. 7B

131/11.01.2017

5.

Bd. Comeliu Coposu nr. 51

132/11.01.2018

6.

AL Barajul Dunării nr. 4, bl. M38

172/16.01.2018

7.

Str. Nucului nr. 4, bl. VI00, sc. 1

173/16.01.2018

8.

Str. Zizin nr. 20, bl. V101C, sc. B

174/16.01.2018

9.

Str. Danubiu nr. 15, bl. 55

175/16.01.2018

10.

Str. Burdujeni nr. 14, bl. N12

176/16.01.2018

11.

Calea Vitan nr. 12, bl. V50B, sc. 1

177/16.01.2018

12.

Calea Vitan nr. 12, bl. V50B, sc. 2

178/16.01.2018


DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII

13.

Aleea Fizicienilor nr. 6-11, bl. 3B

179/16.01.2018

14.

Ștr. Brândușelor nr. 10, bl. V75A

180/16.01.2018

în consecință, „Programul local multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3” va cuprinde un număr de 1709 asociații de proprietari.

Având în vedere prevederile art. 19 lit b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare (O.U.G. nr. 63/2012), ale art.45, alin (1) și ale art. 81, alin. (4) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, modificată și completată, este necesară inițierea Proiectului de Hotărâre de Consiliu privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al sectorului 3 nr. 14/26.02.2009 privind aprobarea „ Programului anual de acțiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe - condominii din sectorul 3”, cu modificările și completările ulterioare.

ȘEF SERVICIU, ALINA GEORGESCU

întocmit, Veronica Nicolae


DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII


Csfeă    rcr. *§«3, sector

oțto&ț S«ciifeștî M?yvțț?tj^5oîărH6j;tr0

tafefen («H «st} 3*803 S3<tS fetfo&t 02») 3&S03 04 e»maâ Mv*»tîtî«atchl«itls @pri nrw»r*e5.w»


A M/


SECTOR 3

Domnule Primar


CABINET PB'MARj'


Nr........................

Daă.......^....<y..i^

A,

In vederea excluderii unei asociații de proprietari și includerii altor 14 asociații de proprietari în „Programul local multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3”, care au depus în acest sens documentația necesară, se impune emiterea unei Hotărâri de Consiliu pentru actualizarea programului mai sus menționat de Ia poziția 1696 la poziția 1709.

Vă transmitem alăturat Proiectul de Hotărâre și Raportul de Specialitate.

Director Executiv, IRINA GINA SOROCEANUȘef Serviciu,


ALINA GEORGESCUîntocmit, Veronica Nicolae


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată șt datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

Comisia de studii, prognoze economlco-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 14/26.02.2009 privind aprobarea „Programului anual de acțiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe -condominii din sectorul 3”, cu modificările și completările ulterioare

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de    a analizat proiectul de hotărâre privind modificarea și

completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 14/26.02.2009 privind aprobarea „Programului anual de acțiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe -condominii din sectorul 3”, cu modificările și completările ulterioare, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico --- sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, PĂUNICĂ AIJRIANA

MEMBRI:    I

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORN EA NU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 14/26.02.2009 privind aprobarea „ Programului anual de acțiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe -

condominii din sectorul 3”, cu modificările și completările ulterioare

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement,

întrunită în ședința din data de    Q.UJLqAB.................., a analizat proiectul de hotărâre

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 14/26.02.2009 privind aprobarea „ Programului anual de acțiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe - condominii din sectorul 3". cu modificările și completările ulterioare, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

BELU-SIMA ELENA- DANIELA

MEMBRI:

MARINEAȚĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDOVEANU LUCIAN-1ONEL ENĂCHESCU MARIAN-DANIELComisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 14/26.02.2009 privind aprobarea „ Programului anual de acțiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe -

condominii din sectorul 3”, cu modificările și completările ulterioare

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de....-/£.$/L^./$?....., a analizat proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 14/26.02.2009 privind aprobarea „ Programului anual de acțiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe - condominii din sectorul 3”, cu modificările și completările ulterioare, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:MEMBRI:

PELINARU CORNEL BĂETICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENTIU-IOAN

5ANEXA LA H.C.L, S3 NR.^../.^.??.P.L^

Programul local multianuai privind creșterea performanței energetice ia blocurile de locuințe din sectorul 3

Nr. Crt.

Adresă imobil

Anul

construirii

Regim de înălțime S+P+N

Nr. ap.

0

1

2

3

4

H.C.L. nr. 14/26.02.2009

1

Sîr.Constantin Brancusi nr.8, bl.A13bis

1968

S+P+10E

44

2

Sîr.Sapte Drumuri nr.16, bl.36B

1969

S+P+10E

132

3

Str.ion Nedeicu nr.4, bl.A9

1970

S+P+10E

44

4

Bd.Theodor Pallady nr.4, bl.M2

1973

S+P+10E

264

5

AL Barajul Sadului nr.7, bl.M4

1978

S+P+10E

174

6

Str.Campia Libertății nr.4, bl.PM51

1980

S+P+10E

174

7

Str.Baba Novac nr.8, bl.T1

1962

S+P+4E

80

8

Intr.Badeni nr.4, bl.Y7, sc.1-3

1966

S+P+4E

60

9

Str.Postăvarul nr.5, bl.C5, sc.5-8

1966

S+P+4E

50

10

ALPostavarul nr.4, bl.C4

1967

S+P+4E

120

11

Str.Segovia nr.1, bl,C8

1967

S+P+4E

60

12

Bd. 1 Decembrie 1918 nr.46, bl.O20

1968

S+P+4E

30

13

Str.Gura iatomîteî nr.18, bl.PC12

1973

S+P+4E

40

14

Str.Valea Buzăului nr.5, bi.G12

1974

S+P+4E

50

15

Str.Baba Novac nr.22, bl.24C

1977

S+P+14E

118

16

Bd. N. Grigorescu nr.23, bl.Y9A

1969

S+P+11E

44

17

Bd.Camil Ressu nr. 45, bl. N8

1969

S+P+T1E

44

18

Str.Baba Novac nr.16, bl. 23

1964

S+P+10E

264

19

Ai.Barajui Dunării nr. 3, bl. M35

1965

S+PM0E

352

20

Str.Baba Novac nr.21,bLG11

1965

S+P+10E

88

21

Ai.Barajui Dunării nr.6, bl.M37

1965

S+P+10E

44

22

Str.Liviu Rebreanu nr.9, bl.50

1966

S+P+10E

176

23

Sîr.Constantin Brancusi nr.1, bl.S14

1967

S+P+10E

44

24

Str.Constantin Brancusi nr.6, bl.A13

1968

S+P+10E

44

25

Str.Copaceni nr.47, bl.W3

1969

S+P+10E

132

26

Bd.Camil Ressu nr.14, b!.A4

1969

S+P+10E

44

27

Bd.Nicolae Grigorescu nr.25, bl,Y9B

1969

S+P+10E

44

28

Str.Ciucea nr.5, bi.L19

1970

S+P+10E

231

29

Bd.Camil Ressu nr.55, bl.N12

1970

S+P+10E

44

30

Bd.Camil Ressu nr.51, bf.N11

1971

S+P+Î0E

44

31

Str.Jean Steriadi nr. 1, bl, G3

1973

S+P+10E

110

32

Str.Ramnicu Vaicea nr.1, bi.4A

1975

S+P+10E

44

33

Al.llioara nr.16, bl.M32, sc.B

1976

S+P+10E

44

34

Ai.Barajui Sadului nr.7A-78, bl. M4A2,

1978

S+P+10E

162

35

Str.Ghîta Serban nr.12, bl.8B

1978

S+P+10E

108

36

Str.Gheorghe Petrascu nr.12, bl.B8

1961

S+P+9E

158

37

ALBarajuf Lotru nr.4, bl.N6

1976

S+P+9E

88

38

Bd.Theodor Pallady nr.24, bl.R11

1973

S+P+8E

72

39

Ai.Barajui Rovinari nr. 14, bl. M7A

1976

S+P+-8E

72

40

Str.Baba Novac nr.15A, bl.3, sc.A+B

1976

S+P+8E

64

41

Bd.Hristo Botev nr.5

1980

S+P+8E

16

42

Str.Tîcus nr.3, bl.M31B,sc.2

1981

S+P+8E

54

43

Str.Istriei nr.10, bl.19C, sc.1

1982

S+p+SE

44

44

Str.Danubiu nr.21, bl.31A

1984

S+P+8E

52

45

Str.Theodor Sperantîa nr. 104, bl. S26, sc. 3

1989

S+P+8E

27

46

Str.Drumul Murgului nr.2, bl,C3

1964

S+P+4E

70

47

Str.Cozla nr.8, bl.A7

1966

S+P+4E

50

48

ALPostavarul nr.1, bî.C3, sc.7+8

1966

S+P+4E

25

49

At.Onisifor Ghibu nr.6, bl.O30

1968

50

50

Str.Gruiul Argeșului nr.3, bl.31B

1968

: ’ \    50

51

ALPtesesti nr.2, bl.Z7

1968

Ș+P/4E,    j

30

52

Bd.Camil Ressu nr.44-48, bi.C14-C15

1969

6$p+4ei;: j

A^>i160

53

ALFetesti nr.2-4, bl. I25, sc.1-10

1969    |    $W.4E^;' <■' '■

■<;^<13O

54

Sîr.Jean Steriadi nr. 20, bl. (21

1969

S+P+4E

120

55

Str.Armenis nr. 8-10, bl. J5

1969

S+P+4E

120

56

Str.Dumitru Pene nr. 2, bl. J7

1969

S+P+4E

70

57

Str.losif Hodos nr. 6, bi. 315

1969

S+P+4E

60

58

Aî.Fetestî nr,1, bl.F4

1969

S+P+4E

60

59

Str.Armenis nr.6, bl J3f sc.3,4,5,6

1969

S+P+4E

50

60

Str.Ciucea nr.1, bl.P16

1969

S+P+4E

50

61

Str.Ciucea nr.6, bt.4T

1969

S+P+4E

30.

62

Af.Fetești nr.6-12, blJ26

1970

S+P+4E

150

63

Str.Fetesti nr.10, bi.V13

1970

S+P+4E

80

64

Str.Alunelului nr,4, bl.57, sc.1

1980

S+P+4E

15

H.C.L. nr, 48/14,04.2009

65

Str.Odobești nr.11, bl.T1, sc.B

1978

S+P+13E

83

66

Str.Baba Novac nr.2, bl.U1

1962

S+P+11E

43

67

Str.Nicoiae Sebe nr.3, bi.L42

1981

S+P+11E

44

68

Str.Reconstrucției nr.8, bî.28bis

1964

S+P+10E

132

69

Str.Reconstructieî nr.10, bi.29

1965

S+P+10E

308

70

Str.Drumului Murgului nr.40, bî.54

1965

S+P+10E

176

71

Str.Paruiui nr.32, bl.G59

1965

S+P+10E

132

72

Str.Baba Novac nr.15, bl.G15

1965

S+P+10E

88

73

Al.Vasile Goldis nr.2, bl.M43

1965

S+P+10E

44

74

Str.Baba Novac nr.17( bt.G13, sc.2

1965

S+P+10E

44

75

Str.Lîviu Rebreanu nr.7, bl.51

1966

S+P+10E

176

76

Str.Fizicienilor nr.9, bt.D4A

1966

S+P+10E

88

77

Str.Odobești nr. 8, bl. V8

1966

S+P+10E

44

78

Intr.Odobesti nr.2, b(.V11

1966

S+P+10E

44

79

Str.Baba Novac nr.17, bt.G13, sc.1

1966

S+P+10E

44

80

Bd.Camil Ressu nr.35, bl.N5

1967

S+P+10E

230

81

Str.Burdujenî nr.7, bi,B2

1967

S+P+10E

88

82

Str.Fizicienilor nr.5, bt.D3A, sc. 1-2

1969

S+P+10E

88

83

Bd.N. Grigorescu nr,29, bf.Y9D, sc.1

1969

S+P+10E

44

84

Str.Gheorghe Tattarescu nr.8, bl.S13

1969

S+P+10E

44

85

Str.Jean Steriadi nr. 29, bl, V3

1971

S+P+10E

55

86

Str.Ciucea nr.7, bl.L20, sc.1

1971

S+P+10E

44

87

Str.Jean Steriadi nr.27, bl.L15

1972

S+P+10E

220

88

Str.Gheorghe Petrascu nr.14bis, bl.A9bis

1972

S+P+10E

44

89

Str.Jean Steriadi nr.23-25, bl.116, sc.5

1972

S+P+10E

44

90

Str.Jean Steriadi nr.23-25, bU16, sc.1

1972

S+P+10E

44

91

Str.Jean Steriadi nr.23-25, bl.116, sc,3

1972

S+P+10E

44

92

Str.Lîviu Rebreanu nr. 7A, bl.SIA

1972

S+P+10E

44

93

Str.Petre lonescu nr.2, bî,6, sc.2

1973

S+P+10E

54

94

Str.Ceairuiui nr.13, b!.M2

1974

S+P+10E

78

95

B-dul Theodor Pallady nr.18, bl.MS, sc.C

1974

S+P+Î0E

54

96

Bd.Theodor Paflady nr.6, bl.A11

1975

S+P+10E

264

97

Str.Campia Libertății nr. 41, bl. MC4

1975

S+P+10E

66

98

Str.Petre lonescu nr. 2, bl. 6, sc. 1

1975

S+P+10E

55

99

Bd.Camil Ressu nr. 10, bl. 3, sc. 2

1975

S+P+10E

44

100

Str.Campia Libertății nr.43, bl.MC6

1975

S+P+10E

44

101

Bd.Camil Ressu nr.10, bl.3, sc.1

1975

S+P+10E

44

102

Str.Cerceius nr.52, bl.11, sc.B

1975

S+P+10E

40.

103

Bd.Camil Ressu nr.4, bl.5

1976

S+P+10E

157

104

Ai.Vlahita nr.2, bi.PM20A

1976

S+P+10E

65

105

Bd.N. Grigorescu nr.21, bl.Y9

1976

S+P+10E

44

106

Bd.Theodor Pailady nr.14, bl.M3A

1976

S+P+10E

44

107

Bd.Camil Ressu nr.17, bl.57A

1976

S+P+10E

44

108

Str.Campineanca nr.2, bl.RE3

1976

S+P+10E

44

109

Str.Odobești nr.2A, bl.N2B

1977

S+P+10E

44

110

Str.Sapte Drumuri nr.18, bl.PM40A, sc.1-2

1978

S+P+10E

129

111

Sos.Mihai Bravu nr.291, bl.12A

1978

S+

44

112

Str.Dristorului nr.96, b!.12B, sc.B

1978

Mbww

,    44

113

Str.Dristorului nr.96, bl.12B, sc.A

1978

......

\    44

114

Str.Ghita Serban nr.18, bl.8D

1978

44

115

AI.Ramnicu Sarat nr.26, bl.2B

1979

-.....................................

132

116

Str.Campîa Libertății nr,5, bl.PM60

1979

S+P+10E

110

117

Str.Nicolae Licăret nr.10, b!.PM41

1979

S+P+10E

88

118

Str.Lotrioara nr.15, bl.V37

1979

S+P+10E

88

119

Str.Campîa Libertății nr.7t bl.PM61, sc.B

1979

S+P+10E

54

120

Str.Lotrioara nr.13-15, bi.V41

1979

S+P+10E

54

121

Str.Campîa Libertății nr.7, bi.PM61, sc.A

1979

S+P+10E

43

122

Str.Tina Petre nr.7, bî.L33, sc.1

1980

S+P+10E

54

123

Calea Vitan nr.215-217, bl.21-22, sc.2

1981

S+P+10E

30

124

ALScolarilor nr.8, bLS23

1982

S+P+10E

86

125

ALScolarilor nr. 6, bl. S4

1982

S+P+10E

43

126

Str.Patuluiui nr, 2A, bi. 27

1983

S+P+10E

76

127

Str.Patuluiui nr. 2, bi. 28

1983

S+P+10E

40

128

Str.Baba Novac nr, 1, bl.S3

1962

S+P+9E

96

129

Str.Constantin Brancusi nr.7, bl.D14

1962

S+P+9E

80

130

Str.Nicolae Sebe nr.7, bi.S23

1962

S+P+9E

38

131

intr.Badeni nr.10, bl.T5

1970

S+P+9E

40

132

Str.Ciucea nr.8, bi.L18

1971

S+P+9E

231

133

Str.Lotrioara nr.9, bl.V33

1976

S+P+9E

74

134

Str.Lotrioara nr,11, bl.V34

1976

S+P+9E

74

135

Str.Lucretîu Patrascanu nr.19, bl.MC18A, sc.1

1984

S+P+9E

35

136

Str.Emii Garleanu nr.9, bl.A4, sc.2

1989

S+P+9E

36

137

Str.Emil Garleanu nr.9, bl.A4, sc.3

1989

S+P+9E

36

138

Str.Anastasie Panu nr.4, bl,A4, sc.1

1989

S+P+9E

27

139

Bd.Octavian Goga nr.4, bl.M26, sc,3

1993

S+P+9E

26

140

Str.Nicolae Sebe nr.13, bî.S20

1962

S+P+8E

37

141

Str.Prevederii nr.23, bl.G16

1974

S+P+8E

144

142

Str.Prevederii nr.17, bi.R13

1974

S+P+8E

72

143

Str.Mizif nr. 2, bl. G17, sc. C

1974

S+P+8E

36

144

Str.Viahita nr. 4, bl. PM8

1975

S+P+8E

144

145

Al.llioara nr.1, bl. PM29, sc.1-3

1975

ALA+S+P+8E

108

146

Bd.Camil Ressu nr. 72, bl. PM31

1975

S+P+8E

72

147

Str.Prevederii nr. 24, bl. G4-G5

1976

S+P+8E

108

148

Ai.Barajul Dunării nr.10, bl.M8A

1977

S+P+8E

72

149

Str.Steiian Mihaie nr.15, bi.PM92

1979

S+P+8E

54

150

Bd.Ramnicu Sarat nr. 13, bl.19

1981

S+P+8E

132

151

Calea Vitan 207-209, bl.31

1981

S+P+8E

108

152

Str.Tina Petre nr,4, bl.L30

1981

S+P+8E

108

153

Str.Murgeni nr.3, bi.L29

1981

S+P+8E

108

154

Str.Ticus nr.3, bl.M31B, sc.1

1981

S+P+8E

54

155

Str.Murgeni nr.5, bl.L28

1981

S+P+8E

54

156

Str.Tudor Gheorghe Bogdan nr.5, bl.21G, sc1

1982

S+P+8E

54

157

Str.Laboratornr.133, bl.S5

1982

S+P+8E

54

158

Str.Drumul Murgului nr. 1, bl.S33

1982

S+P+8E

54

159

Al.Fizicienilor nr.8, bl.3D, sc.3

1983

S+P+8E

52

160

Str.Ramnicu Valcea nr.7, bl.S35A

1983

S+P+-8E

44

161

Str.Schitului nr.18, bi.208

1984

S+P+8E

52

162

Str.Nedelcu ion nr.1, bl.1

1984

S+P+8E

52

163

Str.Racari nr.10A, bl.42, sc.1

1984

S+P+8E

52

164

Al.Madaras» nr.1, bl.D10

1984

S+P+8E

35

165

Str.Liviu Rebreanu nr. 12, bf.KIA

1984

S+P+8E

32

166

At.Adrian Carstea nr.1, bl.74

1985

S+P+8E

52

167

Str.Aurei Boțea nr.6, bl.B6A

1986

S+P+8E

52

168

Str.Zizin nr.11, bi.V40, sc.A

1987

S+P+8E

27

169

Str.Anastasie Panu nr,6, bl.AS

1988

S+P+8E

72

170

Str.Foisoruiui nr.9, bl.F6C

1988

S+P+8E

72

171

Str.Foisoruiui nr.8, bl.F3C, sc,1

1988

S+P+8E

36

172

Calea Vitan nr.117, bi.V21A, sc.1

1988

S+P+8E

27

173

Calea Vitan nr.113, bl.V16B

1988

S+£±8E,

27

174

Str, Brailita nr.3, bl.V18, sc.2

1988

27

175

Str.Anastasie Panu nr.3, bl.A3

1989

/XS+P+8E X-? \

99

176

Str.Vasile Cariova nr.6, bl.A7

1989

zX/ S+P+8E ;

98

177

Str.Emil Garleanu nr.13, bl.A9,sc.1+2

1989

S+P+8E I x

1    72

178

Bd.1 Decembrie 1918 nr.2, bl.MY9

1989

^2AQ,SM?*8E1

/    63

179

Bd.Basarabia nr.244, bl.MY8, sc.A

1989

S+P+8E

36

180

Str.Foisoruiui nr.11, bl.F7C, sc.1

1989

S+P+8E

36

181

Bd.Basarabia nr.244, bi.MY8, sc.B

1989

S+P+8E

27

182

Sîr.Viad Judetui nr.8, bl.V11, sc,3

1989

S+P+8E

27

183

Str.Aiexandru Moruzzi nr,5, bl,A13, sc.1

1989

S+P+8E

27

184

Ai.Foisoruiui nr.11, bl.F7C, sc.2

1989

S+P+8E

27

185

Bd.Corneiiu Coposu nr.53, bl.CC

1961

S+P+7E

28

186

Al.Barajul Dunării nr.9, bl.Z10, sc.2

1968

S+P+5E

15

187

ALBucheiului nr.5-7, bl.C4

1960

S+P+4E

74

188

Str.Gheorghe Tattarascu nr.6, bî.P2

1960

S+P+4E

60

189

Str.Nicolae Sebe nr.15, bi.V11

1962

S+P+4E

120

190

Str.Baba Novac nr.4, bl.R1

1962

S+P+4E

40

191

Intr.Badenî nr.1, bl.M13

1963

S+P+4E

100

192

intr.Badeni nr.7, bl.M61

1964

S+P+4E

120

193

Intr.Badenî nr.5, bi.M19

1964

S+P+4E

60

194

Intr.Badeni nr,3, bi.M18

1964

S+P+4E

60

195

Aî.Barajul Uzului nr.1,bl.Y14

1968

S+P+4E

100

196

Al.Barajul Bistriței nr.6, bî.Z13

1968

S+P+4E

100

197

Al.Onîsifor Ghibu nr.7, bl.025

1968

S+P+4E

80

198

AI.Barajul Uzului nr.2, bl.Y16

1968

S+P+4E

60

199

Al.Onisifor Ghibu nr.9, bl.024

1968

S+P+4E

60

200

ALOnisifor Ghibu nr.5, bl.026

1968

S+P+4E

60

201

Al.Onisifor Ghibu nr.3, bl.027

1968

S+P+4E

40

202

Bd.Camil Ressu nr.54, bl.C17

1968

S+P+4E

20

203

AI.Barajul Uzului nr.4, bl.Y15. sc.A

1968

S+P+4E

20

204

Bd.1 Decembrie 1918 nr.47, bl.J40

1969

S+P+4E

130

205

Intr.Odobesti nr.1, bî.Z2

1969

S+P+4E

80

206

Al.Ciucea nr.5, bl.P20

1969

S+P+4E

80

207

Bd.Camil Ressu nr.37, bi.Z4

1969

S+P+4E

80

208

AI.Armenss nr.4, bl. J1, sc.1-4

1969

S+P+4E

60

209

Al.Ciucea nr.3, bl.P19

1969

S+P+4E

60

210

Str.Ceairului nr.3, bl.J10, sc.C-F

1969

S+P+4E

60

211

Al.Ciucea nr.4, bl.P18

1969

S+P+4E

50

212

Str.Burdujeni nr. 6-8, bl. N11

1969

S+P+4E

50

213

ALLeorda nr.5, bl.N21

1969

S+P+4E

40

214

Al.Onisifor Ghibu nr.11, bl.O24bis, sc.1-2

1969

S+P+4E

30

215

Str.Ceairuiui nr.3, bl.JIO, sc.A+B

1969

S+P+4E

30

216

Bd.1 Decembrie 1918 nr.38, bl.U3, sc.1-2

1969

S+P+4E

30

217

Al.Ciucea nr.1, bl.P19bis

1969

S+P+4E

30

218

StrJean Steriadi nr.8, bl.!20

1969

S+P+4E

30

219

Str.Jean Steriadi nr.5, bf.l23

1969

S+P+4E

20

220

Al.Lîpanesti nr.2, bl.J21

1969

S+P+4E

20

221

Str.Jean Steriadi nr.7, bl.î22

1969

S+P+4E

20

222

Al.Lîpanesti nr.2, bl.J12, sc.A+B

1969

S+P+4E

20

223

AI.Lipanesti nr.8, bl.J19

1969

S+P+4E

20

224

ALLipanesti nr.15, bî.J20, Sc.B

1969

S+P+4E

15

225

Str.Fetestî nr. 4, bl. F5

1970

S+P+4E

120

226

Str.Codriî Neamțului nr.70, b(.N18

1970

S+P+4E

90

227

Al.Lîpanesti nr.2, bl.J22

1970

S+P+4E

20

228

Str.Gura iaîomitei nr.10, bl.H32

1973

S+P+4E

20

229

Str.Gura talomitei nr.3, bi.PC9 (sc. D+E)

1973

S+P+4E

20

230

Str.Gura Iaîomitei nr.3, bl.PC9, sc.A

1973

S+P+4E

10

231

Str.Gura Iaîomitei nr.3, bl.PC9, sc.C

1973

S+P+4E

10

232

Str.Gura iaîomitei nr.3, bi.PC9, sc.F

1973

S+P+4E

10

233

Str.Mizsl nr. 4, bl. G11

1974

S+P+4E

80

234

Str.Prevederii nr.28, bl.G9

1974

S+P+4E

60

235

Al. Postăvarul nr. 1, bl. C2bis

1976

S+P+4E

50

236

Al.Postăvarul nr, 7, bl. C1bis

1976

S+P+4E

30

237

Al.Postăvarul nr. 2D, bl. C4B

1976

S+P+4E

30

238

Al.Postavarul nr. 2C, bl. C4A

1976

30

239

Str.Ozana nr. 2, bl. 132

1980

60

240

Al.Jieneasca nr.5, bl.34

1980

\V\    60

241

Str.Marin Pazon nr. 2A, bl. G7bîs

1983

/is+P+46'    }’

VM 48

242

Str.Lugojana nr.7-9, bl.50-50A

1984

S+P+4E

42

243

Str.Crivatuiui nr, 2, bi.51

1984

S+P+4E

33

244

Str.Voroneî nr.12, bl.D7, sc.3

1987

S+P+4E

14

245

Str.Agatha Barsescu nr.19, bl.V25

1989

S+P+4E

38

246

Str.Caioian Județul nr,4, bl.D21A, sc.1+2

1989

S+P+4E

33

247

Str.Caioian Județul nr.8, bl.D19A, sc.1+2

1989

S+P+4E

33

248

Str.Emil Garleanu nr.6, bl.V52C

1990

S+P+4E

42

249

Str.Baba Novac nr.14, bl.N2

1959

D+P+3E

40

250

Str.Baba Novac nr.12, bi.M3

1960

D+P+3E

48

H.C.L. nr. 85/29.07.2009

251

Str.Odobesti nr 11, Bl T1, sc A

1978

S+P+13E

83

252

Str.Steiian Mihaie nr. 17 bl. X8 sc. 1

1979

S+P+11E

43

253

Str.Baba Novac, nr23, Bl G10

1962

S+P+10E

88

254

intr. Reconstrucției nr. 6 bl. 28 sc.1

1964

S+P+10E

44

255

Bd.N Grigorescu nr49, Bl E1

1965

S+P+10E

88

256

Ai.Barajul Sadului, nr 9, Bl Y10, sc 1

1967

S+P+10E

44

257

Str.Fizicienilor nr. 1 bl. D2A

1968

S+P+10E

88

258

Bd.1 Decembrie 1918 nr. 66, bl. U23

1970

S+P+10E

66

259

Str.Nicolae Pascu nr. 4 bl. R2

1971

S+P+10E

88

260

Bd.Camiî Ressu nr. 10 bl. 3, sc. 3+4

1975

S+P+10E

88

261

Bd.Th. Pallady nr. 18 bî. M5A sc. A

1975

S+P+10E

54

262

Bd.Camiî Ressu nr. 74 bl. S2, sc. A+B

1977

S+P+10E

88

263

Bd.Ramnicu Sarat nr. 31, bl.11B

1976

S+P+10E

87

264

Str.Lotrioara nr. 17, bl. M31B

1978

S+P+10E

88

265

Str.Baia Mare nr. 2 bl. 4 sc. A

1979

S+P+10E

44

266

Str.Codrii Neamțului nr. 15, bl. 6, sc. 2

1981

S+P+10E

30

267

Caiea Vitan nr. 227, bl. 2A

1985

S+P+10E

43

268

Str.Lucretiu Patrascanu nr. 7 bl. G2

1964

S+P+9E

280

269

Sîr.Constantin Brancusi, nr. 9, bl. D15

1969

S+P+9E

80

270

Intr.Horbotes nr. 8 bi. 3 Titan

1969

S+P+9E

40

271

Str.Patriotilor nr. 9, bi. PM7, sc. E

1974

S+P+8E

36

272

AIJlioara nr.3, bl.PM27

1975

S+P+8E

144

273

Bd.Camiî Ressu nr 64, Bl PM28, sc. A

1975

S+P+8E

36

274

Str.Mizîl nr. 2, bi.G17, sc. A+B

1974

S+P+8E

72

275

Bd.1 Decembrie 1918, nr27A, Bl PM73

1979

S+P+8E

54

276

Bd.1 Decembrie 1918 nr. 29E, Bi PM82

1980

S+P+8E

54

Ai.Fizicienilor nr.14, bl.1G

1980

S+P+8E

52

278

Ai.Adrian Carstea nr. 3, Bî 33B, sc 1

1983

S+P+8E

52

279

Ai.Suraîa, nr. 2, Bi 21

1983

S+P+8E

52

280

Ai,Fizicienilor nr. 4 bl. 3F

1983

S+P+8E

52

281

Bd.1 Decembrie 1918, nr. 41, Bl P108, sc B

1986

S+P+8E

32

282

Calea Vitan nr. 110 bl. 34A sc.A+B

1989

S+P+8E

72

283

Str.Anastasie Panu, nr 8, Bl A12, sc 2

1989

S+P+8E

36

284

Str.Vlad Dracui nr. 11 bi. C14 sc.3

1989

S+P+8E

27

285

Str.Viad Dracui nr. 3 bi. B12

1989

S+P+8E

27

286

Bd.Ramnicu Sarat nr. 9 bi. 19B sc. 2

1980

S+P+7E

44

287

Str. Matei Basarab nr. 100 bi. 85 sc. 2

1988

S+P+7E

27

288

Str.Matei Basarab nr. 100 bl. 85 sc. 1

1988

S+P+6E

28

289

Ai.Barajul iezer, nr 6, Bi M3A, sc 1-3

1964

S+P+4E

60

290

Str.Liviu Rebreanu nr. 25 Bl. M11

1965

S+P+4E

40

291

Ai.Zavideni nr 1, Bi A10

1966

S+P+4E

85

292

Str.Rotunda nr 11, Bi H21

1966

S+P+4E

28

293

Str.Vaieriu Braniște nr. 56 bi. A+B

1968

S+P+4E +pod

50

294

Str.Jean Steriadî nr. 6 bl. 118 bis

1968

S+P+4E

30

295

Bd.Camiî Ressu, nr 32, Bi C11, sc 1-2

1968

S+P+4E

30

296

Str.Tomîs nr. 5 bi. H8

1968

S+P+4E

20

297

Ai.Giurgent nr 6, Bî F12, sc 1-6

1969

S+P+4E

90

298

Str.Ceairului nr. 1 bl. J9

1969

S+P+4E

70

299

Str.Burdujeni nr. 16 bi. N14 sc. A

1969

S^R+4E^„.

10

300

Str.Marin Pazon , nr4, B! G28

1974

60

301

Ai.Postavarul nr. 3 bl. C2A

1976

/,^>^+PME7'V:;;\

30

302

Str.Ozana, nr3, Bl 131

1979

/>■/ S^p+4E!

90

303

Ai.Moreni nr. 2 bl, 6G1

1982

' 1    S+P+4E j -îî %

i    60

304

Str.losif Ion nr. 12 bi. 6C2

1982

S+P+4E

30

305

Al.Fizicienilor, nr 23, BI1A

1983

S+P+4E

48

306

Bd.Camil Ressu, nr 66, Bl 2A1

1983

S+P+4E

38

307

Bd.Camil Ressu nr62, B! 1D

1983

S+P+4E

32

308

Bd.Camil Ressu, nr 64, BMC

1983

S+P+4E

32

309

Bd.N. Grtgorescu nr45, Bl C1

1989

S+P+4E

120

310

AÎ.Barajul Dunării nr. 2 bl. M39

1965

S+P+10E

44

311

Str.Drumul Murgului nr. 10 bl. B4

1968

S+P+10E

54

312

AÎ.Barajul Bistrița nr. 8 bl. Y8

1968

S+P+10E

44

313

Str.Moise Nicoara nr. 39, bi. A3

1969

S+P+10E

109

314

Str.Daniei Barcianu nr.-31, bl. A2

1969

S+P+10E

109

315

AI.Nicolae Ucăret nr. 1 bl. 33B

1970

S+P+10E

264

316

Bd.Camil Ressu nr. 13 bl. 58B

1970

S+P+10E

44

317

Bd.Theodor Pallady nr. 7-13 bl. R5

1975

S+P+10E

317

318

Bd.Camil Ressu nr. 3 bL 13A

1976

S+P+10E

132

319

Str.Codrii Neamțului nr. 11 bl. 2

1977

S+P+10E

195

320

Str.Constantin Brancusi nr. 11 bl. D16

1963

S+P+9E

280

321

Str.CozIa nr. 2 bl. F4

1972

S+P+10E

44

322

Str.Prevederii nr. 5 bl. PM11A sc. E

1976

S+P+8E

36

323

Intr.Patinoaruluî nr. 23, bl. PM55, sc. C

1979

S+P+8E

44

324

AI.Madarasî nr. 7 bl. D7

1984

S+P+8E

52

325

Al.Adrian Carstea nr. 1 bl. 30B sc. 2

1984

S+P+8E

52

326

AI.Marius Emanoil Buteica nr. 8 bl. 62

1985

S+P+8E

52

327

Intr.Barsei nr. 4, bl. G8, sc. 2

1986

S+P+8E

52

328

Str.Apostol Mărgărit nr. 3 bl. 108 sc. A

1986

S+P+8E

36

329

Str.Textiiistiior nr. 1, bi. MY1, sc. 1

1988

S+P+8E

34

330

Str.Banu Udrea nr. 12 bl. H5

1989

S+P+8E

36

331

Str.Aîexandru Moruzzi nr. 6, bl. 86, sc. 1+2

1990

S+P+8E

63

332

Str. Anastasie Panu nr. 30 bl. A16

1992

S+P+8E

72

333

AÎ.Barajul Cucuteni nr. 2 bi. M4A

1963

S+P+4E

60

334

AL Barajul Lotru nr, 1 bl. M4B

1963

S+P+4E

40

335

Str.Liviu Rebreanu nr. 37, bl. M24

1964

S+P+4E

40

336

AÎ.Barajul Bistriței nr. 11 bl. M23

1965

S+P+4E

100

337

ALBaraj Bicaz nr. 5 bl. M38

1965

S+P+4E

40

338

AÎ.Barajul Sadului nr. 2 bl. Z11A, sc, 1-6

1967

S+P+4E

90

339

Str.Postavarul nr. 5, bl. C5, SC. 1-4

1967

S+P+4E

50

340

Str.Cozîa nr. 4, bl. A9, sc. 1-4

1967

S+P+4E

50

341

Bd.Camil Ressu nr. 40, bl. C13

1968

S+P+4E

60

342

AI.Banu Udrea nr, 1, bl. 5, sc. A

1970

S+P+4E

50

343

Bd.1 Decembrie 1918 nr. 70, bl. VN6

1976

S+P+10E

44

344

Str.Rotunda nr. 7, bl. H20

1969

S+P+4E

30

345

ALLeorda nr. 8, bl. N20, sc 1-2

1969

S+P+4E

30

346

Str.Codrii Neamțului nr. 66, bl. N19

1969

S+P+4E

30

347

Str.Codrii Neamțului nr. 19 bl. NB2

1974

S+P+4E

20

348

Al.Fizicienilor nr. 27 bl. 2A

1982

S+P+4E

20

H.C.L. nr. 2/20.01.2010

349

Bd.1 Decembrie 1918 nr. 53, bl. P2

1974

S+P+10E

78

350

Piața Alba iulia nr. 4, bi. I3

1985

S+P+13E

64

351

Piața Alba iulia nr. 5, bl. I4

1987

S+P+13E

64

352

Str.Aîexandru Moruzzi nr. 10, bl. V57

1989

S+P+4E

28

353

Str.Aîexandru Moruzzi nr. 4, bl. B1, sc. 2

1989

S+P+8E

36

354

Str. Anastasie Panu nr. 23, bl. D6, sc. 2

1985

S+P+8E

36

355

Str.Aurel Boțea nr. 8, bi. B6, sc. 1

1985

S+P+8E

52

356

Str.Aureî Boțea nr. 4, bl. 88, sc. 1

1985

S+P+8E

52

357

Str.Banu Udrea nr. 7, bl. 8

1970

S+P+4E

20

358

AI.Banu Udrea nr. 3, bl. 6

1970

S+P+4E

20

359

AI.Banu Udrea nr. 1, bl. 5, sc. B

1970

S+P+4E

50

360

AÎ.Barajul Cucuteni nr, 3, bl. A14, sc. 1

1968

S+P+10E

44

361

Str.Becatei nr. 4, bl. R4, sc. C

1975

S+P+10E

55

362

ALBIajel nr. 13, bl. V6

1987

36

363

Str.Burdujeni nr. 10, bl. N13

1969

60

364

Calea Calarasilor nr. 245-247, bl. B1

1969

'' SfP+AE-'-;    \

40

365

Str.Caloian Județul nr. 2, bl. D21B

1989

33

Y. LA

V'° v<>


Page 4 of 30366

Str.Caloian Judelui nr. 8, bl. D19B

1988

S+P+4E

28

367

B-dul Camii Ressu nr. 26, bl. A7

1970

S+P+10E

46

368

Bd.Camil Ressu nr, 23, bl. 55

1967

S+P+10E

176

369

Ai.Codrii Neamțului nr. 6, bl. PM26 bis, sc. 2-3

1977

S+P+8E

72

370

Str.Complexului nr. 10, bl. 40

1988

S+P+8E

99

371

Bd.Decebaf nr. 1, bl H2, sc. 1

1986

S+P+9E

36

372

Bd.Decebal nr. 13, bl S15, sc. 2

1988

S+P+7E

21

373

Bd.Decebaf nr. 12, bl. S7, sc. 2

1987

S+P+7E

21

374

Str.Gura iaiomitei nr. 3, bl. PC9, sc. B

1973

S+P+4E

10

375

Intr.Horbotei nr. 1, bl. M1

1965

S+P+4E

120

376

Str.losif Hodos nr. 4, bl. J50

1982

S+P+4E

38

377

Str.ion Pillat nr. 2, bl. G1 - Ansamblul Unirii

1987

S+P+10+M

123

378

Str.Jean Steriadi nr, 40, bl. M~11

1970

S+P+4E

60

379

Slr.Jean Steriadi nr.19, bl.P20 bis

1969

S+P+4E

90

380

Str.Jean Steriadi nr. 29, bl. V2, sc. A

1971

S+P+10E

55

381

AI.Lipanesti nr. 15, bl. J20, sc. A

1969

S+P+4E

15

382

Str.Liviu Rebreanu nr. 37, bl. M16, sc. 1-3

1963

S+P+4E

60

383

Str.Liviu Rebreanu nr. 39, bl. PM22, sc. C

1975

S+P+8E

36

384

Str.Liviu Rebreanu nr. 18, bl. A5

1967

S+P+4E

85

385

Str.Liviu Rebreanu nr. 16, bl. A4, sc. 1-7

1967

S+P+4E

85

386

Str.Logofat Tautu nr. 6, bl. C5, Armonia

1987

S+P+8E

25

387

Str.Lotrioara nr. 17, bl. V38

1979

S+P+10E

44

388

Str.Lugojana nr. 4, bl. 12

1980

S+P+11E

44

389

Sir.Matei Basarab nr. 98, bl. 86, sc. 2

1988

S+P+7E

28

390

Sir.Matei Basarab nr. 65, bl. L109

1988

S+P+-4E

80

391

Sos.Mihai Bravu nr. 286, bl. 2

1975

S+P+10E

120

392

Sos.Mihai Bravu nr. 304, bl. B13, sc. C

1987

S+P+10E

40

393

Str.Moîse Nicoara nr. 38, bt. C4

1978

S+P+10E

67

394

Str.Murgenî nr. 10, bl. L25

1980

S+P+4E

60

395

Str.Negru Vodă nr. 2, bl. C4, sc. 1

1988

S+P+8E

35

396

Str.Negru Vodă nr. 2, bl. C4, sc. 2

1988

S+P+8E

35

397

Str.Negru Vodă nr. 2, bl. C4, sc. 3

1988

S+P+8E

35

398

Bd.N. Grigorescu nr. 47, bl. C2

1967

S+P+4E

120

399

Bd.N. Grigorescu nr. 61, bl. PM3

1975

S+P+8E

72

400

Bd.N. Grigorescu nr. 5, bl. M4

1964

S+P+4E

120

401

Str.Nicolae Licaret nr, 4, bl. 51, sc. 1

1986

S+P+1OE

175

402

Str.Nicolae Sebe nr. 1, bl. W2

1968

S+P+10E

132

403

Str.Panait Cerna nr. 2, bl. M53, sc, 1

1989

S+P+8E

27

404

Str.Panait Cerna nr. 2, bl. M53, sc. 4

1989

S+P+8E

27

405

Str.Panait Cerna nr. 4, bl. M57, sc. 1

1989

S+P+8E

27

406

Str.Dumitru Papazoglu nr. 7, bl. B10, sc. 2

1989

S+P+8E

36

407

Str.Petre lonescu nr. 1, bl. X14, sc.1

1972

S+P+10E

65

408

Str.Postasuîui nr. 4, bl. 10, sc. 1-4

1977

S+P+10E

176

409

Str.Postăvarul nr. 22, bl. 12

1970

S+P+10E

109

410

Bd.Ramnîcu Sarat nr. 11, bl. 19A

1982

S+P+8E

35

411

Str.Rasinari nr. 4, bl. N10

1969

S+P+4E

70

412

B-dul Regina Elisabeta nr. 15-19, sc. 1-2

1979

S+P+8E

63

413

Str.Schitului nr. 11, bl. 11B

1984

S+P+8E

52

414

Str.Sf. Vineri nr. 23, bl. 105B, sc. 2

1989

S+P+8E

31

415

Str.Sf. Vineri nr. 25, bl. 105C, sc. 2

1988

S+P+8E

31

416

ALSuraia nr. 8, bl. 51

1983

S+P+4E

60

417

AI.Textiiistilor nr. 7, bl. MY12

1989

S+P+8E

63

418

Bd.Unirii nr. 74, bi. J3B, sc. 3

1987

S+P+7E

21

419

Bd.Unirii nr. 64, bl. K4, sc. 3

1989

S+P+8E

33

420

Bd.Unirii nr. 64, bl. K4, sc. 4

1989

P+M+6+pod

24

421

Calea Vitan nr. 104, bl. V42A, sc. 4

1986

S+P+8E

36

422

Str.Valsanesti nr. 68, bl. 1

1978

S+P+4E

76

423

Str.Eugeniu Carada nr, 5-7

1958

S+p+■ (VI+4 E~

46

424

Str.Matei Basarab nr. 96, bl. L122, sc. 1

1989

S+P+4E

20

425

Str.Labirint nr, 149, bl. L117bîs, sc. 1

1986

33

426

Al.Solidaritatii nr. 1, bl. M17

1965

Z>S+P^4E''-W;\

40

427

Str.Rasinari nr.1-3, bl.U6-N9

1970

i    90

428

Ai.Staniia nr. 3, bl. H9

1966

......../i?/OStPME w \ t

*—PrT.........y ■ hi 4»; ........... .....................

429

Str.Aurel Boțea nr. 3, bl. B5C, sc. 1-2

1986

S+P+4E

38

430

Str.Vlaicu Vodă nr. 25, bl. 34C

1988

S+P+8E

27

431

Bd.Unirii nr, 67, bl G2A, sc. 2

1990

S+P+9E

32

432

Str.Apostol Mărgărit nr. 3, bl. 108B

1984

S+P+8E

36

433

Str.Apostol Mărgărit nr. 2, bi. 107

1983

S+P+8E

72

434

Str.Fizicieniior nr. 20, bl. 20A

1983

S+P+8E

52

435

Calea Caiarasilor nr. 163, bf. 38, sc. 1

1990

S+P+8E

34

436

AÎ.Gturgeni nr. 1, bl. F6

1970

S+P+4E

50

437

Str.Emii Garieanu nr. 12, bi. A1, sc. 1

1989

S+P+8E

36

438

Str.Voronet nr. 1, bl. D1

1989

S+P+4E

14

439

Splaiul Unirii nr. 45, bi. M15

1987

S+P+8E

99

440

Str.Matei Basarab nr. 96, bi. L122, sc. 3

1987

S+P+4E

20

441

Str.Marius Emanoil Buteica nr. 6, b!. 72

1985

S+P+8E

35

442

Bd.Nicoîae Grigorescu nr. 14, bi. V20

1962

P+4E

120

443

Al.Postăvarul nr. 2A, bl, C5bis

1976

S+P+4E

30

444

Str.Emii Garieanu nr. 11, bi, A8

1989

S+P+8E

63

445

Str.Anastasie Panu nr. 23, bi. D6, sc. 1

1985

P+8E

36

446

Str.Bucovina nr. 1, bl. F2

1959

P+4E

34

447

Calea Vitan nr. 205, bl. 41 țsc.2)

1979

P+8E

54

448

Al.Bucovina nr. 7, bl. G2

1961

P+4E

60

449

Sos.Mihai Bravu nr. 202, bl. 104

1986

P+8E

31

450

Str.Jean Steriadi nr. 24-28, bl. M9, sc. A-L

1970

P+4E

160

451

Bd.Unirii nr. 63, bl. F4, sc. 3

1984

P+9E

32

452

Str.Panaît Cerna nr. 1, bl, M52, sc. 1

1988

P+8E

27

453

Str.Zizin nr. 11, bl. V40, sc. 2

1987

P+8E

27

454

Str.Voronet nr. 14, bl. D8

1987

P+4E

66

455

Str.Voronet nr. 16-16 bis, bl. A15-A15 bis

1987

P+4E

66

456

Str.Valeriu Braniște nr. 56 bl. 3

1950

S+P+2E

12

457

Str.Vaiea Buzăului nr. 3, bl. G13

1974

P+4E

50

458

Str.Campineanca nr. 3, bi. P109, sc. B

1984

S+P+8E

35

459

Str.Dristorului nr, 108-110, bl. 16ABC, sc, 8+C

1977

P+10E

108

460

Str.Theodor Sperantia nr. 104, bl. $25, sc. B

1987

P+8E

36

461

Str.Theodor Sperantia nr. 104, bi. S25, sc. A

1987

P+8E

36

462

Calea Caiarasilor nr. 165, bl. 38, sc. 3

1988

S+P+8E

34

463

Al.Zavideni nr. 3, bi. A12bis

1975

S+P+4E

40

464

Str.Lucretlu Patrascanu nr. 15, bl. MC19, sc. 1

1982

S+P+8E

24

465

Bd.Theodor Pailady nr. 37, bl. N4A, sc. 1

1983

P+4E

18

466

Str.Jean Steriadi nr. 4, bl. i-18, sc. A-D

1968

S+P+4E

50

467

Al.Suraia nr. 1, bl. 30, sc. A

1982

S+P+8E

52

468

Str.Lotrioara nr. 20, bl. V39

1978

S+P+10E

159

469

Str.Spirîdon Matei nr. 2, bl. 12, sc. A

1975

S+P+10E

44

470

Str.Jean Steriadi nr. 9, bl. PC4

1971

P+4E

60

471

Bd.Decebal nr. 4, bi. S11, sc. 3

1986

P+8E

21

472

Str.Braiiita nr. 5, bl. V10

1987

S+P+8E

90

473

AI.Giurgeni nr. 2, bl. F14

1963

S+P+4E

80

474

Sos.Mihai Bravu nr. 293, bl. 12, sc. A

1977

P+10E

44

475

Bd.Unirii nr. 62, bl. K5, sc. 1

1988

P+8E

25

476

Str.Tudor Gheorghe Bogdan nr, 3, bl. 21F

1979

P+8E

54

477

Str.Baba Novac nr, 7, bl. M2

1957

P+3E

45

478

Str.Stelian Mihale nr, 5, bl. 3, sc. B

1974

P+10E

54

479

Str.Aluneluiui nr. 1, bi. 40

1977

P+10E

44

480

Al.Suraia nr. 6, bl. 50, sc. 1

1981

P+4E

15

481

Str.Prevederii nr. 11 A, bl. M29E

1974

P+8E

36

482

Str.Panait Cerna nr. 1, bl. M52, sc. 3

1989

P+8E

27

483

Str.Prevederii nr. 11B, bl. M29H

1974

P+8E

36

484

Str.Petre lonescu nr. 13, bl. 7bis, sc. 1-2

1974

P+10E

130

485

AI.Giurgeni nr. 3-5, bl. F7, sc. 1-4

1970

P+4E

50

486

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 48, bl. 022

1968

P+4E

30

487

Str.Baba Novac nr. 3, bl. S2

1962

..............

94

488

At.Fizicienilor nr. 8, bl. 3D, sc. 2

1982

...

52

489

Str.Agatha Barsescu nr.11, bi.V11, sc. 1

1988

\    36

490

Str.Cercelus nr. 52, bl. 10-11, sc. A

1975

/ P+l'Qfr f'i \ ’

A    40

491

Al.Fizicienilor nr. 17, bl. 2C

1982

-A    53

492

Str.Danubiu nr. 5, bi. 20H

1981

P+8E

44

493

Str.Danubiu nr. 9, bl. 6F

1979

P+4E

29

494

Str.Prevederii nr. 26, bl. G8

1971

S+P+4E

60

495

Str.Danubiu nr. 3, bl. 20C

1981

P+4E

77

496

Str.Alexandru Vlahuta nr. 2, bl. M50, sc. 3

1989

S+P+8E

36

497

Str.Alexandru Vlahuta nr, 1, bl. M49

1989

S+P+8E

99

H.C.L, nr. 61/30.03.2010

498

Str.Ramnicu Valcea nr. 26, bl. 15B

1984

S+P+8E

52

499

Str.Matei Basarab nr. 85, bl. L119bis, sc. 1

1989

S+P+8E

33

500

Al.Barajul Lotru nr. 6, bl. N8, sc. A-B

1976

S+P+10E

108

501

Sos.Mihai Bravu nr. 288, bl. 3

1973

S+P+10E

117

502

Str.Campineanca nr. 1, bl. P103, sc. 2

1983

S+P+8

31

503

Str.Campineanca nr. 1, bl. P103, sc. 1

1981

S+P+8

34

504

Str.lon Tuculescu nr. 25, bl, L2

1959

D th.+P+3E

35

505

Bd. LC.Bratianu nr. 35, bl. Doinaș

1958

S+(P+Mez)+6

31

506

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 14, bl. Y11

1966

S+P+10E

198

507

Str.Paîriotilor nr. 9, bl. PM7, sc. B

1972

S+P+9E

36

508

Str.Patriotilor nr. 9, bl. PM7, sc. D

1972

S+P+9E

36

509

Str.Patriot!lor nr. 9, bl. PM7, sc. C

1972

S+P+9E

36

510

Str.Panait Cema nr. 4, bl. M57, sc. 3

1989

S+P+8E

27

511

Bd. Carol I nr. 23, bl. 23, sc. A+B

1976

S+P+9E(corp B); S+P+10(corp A)

63

512

Str.Ramnicu Valcea nr. 33, bl. 16A, sc. 1

1985

S+P+9E

45

513

Str.lstrlei nr. 22, bl. 3D

1979

S+P+4E

60

514

Str.Unitatii nr. 89, bl. B10

1982

S+P+8E

52

515

Str.Matei Basarab nr. 101, bl. 64

1987

S+P+8E

34

516

Al.Dimitrie Anghel nr. 1,bl. M45

1988

S+P+8E

98

517

Str.Petre îonescu nr. 52. bl. U22

1968

S+P+10E

66

518

Str.Rotunda nr. 9, bl. H20A

1963

S+P+4E

30

519

Calea Vitan nr. 213, bl. 20

1978

S+P+10E

30

520

Str.Muresana nr. 9, bl. 52

1984

S+P+4E

38

521

Str.Copacenî nr. 5, bl. L20

1980

S+P+4E

60

522

Sîr.Liviu Rebreanu nr, 12, bl. A3

1967

S+P+4E

65

523

Calea Calarastlor nr. 176, bl. 59

1987

S+P+8E

99

524

Str.Campia Libertății nr. 62, bl. C14

1965

S+P+10E

88

525

Str.Lotrioara nr. 1, bl. N10

1967

S+P+10E+M

44

526

ALllioara nr. 2, bi. PM30A

1973

S+P+8

72

527

Bd.Octavian Goga nr. 21, bl. M103

1988

S+P+8E

66

528

Bd.Theodor Pallady nr. 19, bl, P4, sc. A

1973

P+2MEZ+9

35

529

Bd.Camil Ressu nr. 34, bl. A10

1967

S+P+10E

44

530

Str.Jean Steriadi nr. 18, bl. I 19, sc. 1-2

1968

S+P+4E

30

531

Str.Liviu Rebreanu nr. 5, bl. 52, sc. 1-2

1963

S+P+10E

88

532

Bd.Theodor Pallady nr. 16, bl. M3B

1973

S+P+10E

44

533

Bd.Theodor Pallady nr. 18, bl. M5, sc. A

1975

S+P+10E

54

534

Bd.Theodor Pallady nr. 18, bl M5, sc. B

1970

S+P+10E

54

535

Str.Baba Novac nr. 5, bl. M1, sc. 1-4

1959

D+P+3E

45

536

Al.Ramnicu Sărat nr. 7, bl. 3C

1980

S+P+4E

60

537

Str.lstriel nr. 20, bl. 3E1

1980

S+P+4E

29

538

Sos.Mihai Bravu nr. 390, bl. B2C

1978

S+P+10

86

539

Sos.Mihai Bravu nr. 388, bt. B2B

1978

S+P+10

86

540

Str.Drumul Murgului nr. 4, bl. C4

1966

S+P+4E

70

541

Al.Barajul Dunării nr. 9, bl. Z10A, sc. 6

1967

S+P+4E

15

542

Str.Jean Steriadi nr. 48, bl. M14

1967

S+P+4E

70

543

Str.Codril Neamțului nr. 13, bl. NBIbis, sc. 1

1972

S+P+10E

65

544

Sîr.Radu Gheorghe nr. 9, bl. 13

1980

S+P+10E

44

545

Bd.Theodor Pallady nr. 12, bt. M3H

1973

S+P+10E

44

546

Str.Baba Novac nr. 13A, bl. 2, sc. 1+2

1974

S+P+8E

64

547

Str.Banu Udrea nr. 9-11, bl. J2 sc. 1

1985

36

H.C.L. nr. 194/22.12.2011

548

Calea Vitan nr. 102, bl. V42C, sc, 1

1986

/$*/S+F+8E.-. \ \\

27

549

ALMoreni nr. 4, bl. 6G

1979

................V?

30

550

Str.Postăvarul nr, 1, bl. C3, sc. 3, 4, 5

1965

I^î2 S.+P+4E/    “

i    40

551

Str.Baba Novac nr. 6, bl. T2, sc. A~D

1961

80

552    (Str.Banu Udrea nr. 9-11, bl J2, sc. 2

1985

S+P+8E

36

553

Str.Valea Buzăului nr. 10, bl. G30

1973

S+P+4E

60

554

Str.Valea Buzăului nr. 12, bl, G29

1973

S+P+4E

60

555

Al.Suraia nr. 6, bl. 50, sc. 4

1981

S+P+4E

15

556

Bd.Camii Ressu nr. 57A, bl. Y2-A-B-C-Z

1967

S+P+10E

535

557

Str.Liviu Rebreanu nr. 3, bl. 53. sc. 1-4

1965

S+P+10E

176

558

Str.Vlaicu Vodă nr. 4, bl. C14, sc. 1-2

1989

S+P+8E

63

559

Str.Campîa Libertății nr. 33, bl. 21A, sc, 5-6-7

1964

S+P+9E

120

560

Splaiul Unirii nr. 43, bl. M16

1986

S+P+8E

23

561

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 17, bl. 1A

1969

S+P+4E

114

562

Bd.Corneliu Coposu nr. 3, bl. 101

1987

S+P+8E

80

563

Str.Burdujeni nr, 5, bl. A14

1966

S+P+4E

85

564

Str.Sianic nr. 14-18

1970

S+P+8E

29

565

Str.Liviu Rebreanu nr. 6, bl. B1

1965

S+P+10E

483

566

Str.Burdujeni nr. 16, bl. N14, sc. B, C, D

1968

S+P+4E

40

567

Str.Liviu Rebreanu nr. 13A, bl. N20

1981

S+P+10E

79

568

Str.Stefan Nicolau nr, 13, bl. L1

1956

P+3E

35

569

Str.Matei Basarab nr. 85, bl. L119

1986

S+P+4E

60

570

Str.Mîzil nr. 7, bl. G19

1974

S+P+4E

60

571

Str.Racarî nr. 53. bl. 71A

1983

S+P+8E

44

572

Bd.Theodor Pailady nr. 22, bl. PM25, sc. A

1972

S+P+8E

36

573

Al.Școlarilor nr. 10, bl. S24

1982

S+P+10E

54

574

Str.Schituiui nr, 8, bl 7D2

1980

S+P+4E

30

575

Bd.N. Grigorescu nr. 13, bl. L5

1959

S+P+3E

16

576

Str.Mesterul Manole nr. 3, bl. D15, sc. 2-3

1986

S+P+4E

33

577

Calea Vitan nr. 104, bl. V42A, sc. 1

1986

S+P+8E

27

578

Str.Alexandru Moruzzi nr, 1. bl. A10, sc.1

1986

S+P+8E

36

579

Str.SpIridon Matei nr, 2. bl. 12, sc. B

1973

S+P+11E

43

580

Str.losif Hodos nr. 1A, bl. P102

1983

S+P+8E

31

581

Str.Matei Basarab nr. 70, bl. L112A

1987

S+P+5E

25

582

Str.Voronet nr. 12, bl. D7, sc. 1-2

1985

S+P+4E

28

583

Calea Vitan nr, 104, bl. V42A, sc. 3

1986

S+P+8E

36

584

AI.Lipanesti nr. 1, bl. M1

1971

S+P+10E

80

585

Str.Matei Basarab nr. 92, bl, L118

1990

S+P+5E

40

586

AI.Gîurgeni nr. 9-11, bl. F9, sc. 1-4

1968

S+P+4E

50

587

Calea Vitan nr. 117, bl. V21A, sc. 2

1988

S+P+8E

36

588

Str.Brailita nr, 7, bl. D9A

1988

S+P+8E

143

589

Str.Marius Emanoil Buteîca nr. 10, bl 61

1983

S+P+8E

52

590

Str.Foisorulus nr. 16, bl. F11C, sc. 1

1987

S+P+8

36

591

Str.Ozana nr. 4, bl. J53, sc. 1+2

1977

S+P+4

30

592

Str.Rotunda nr. 15, bl. H23

1967

30

593

Str.Voronet nr. 12, bl. D7, sc. 4

1988

S+P+4

19

594

Str. Lacra mioarei nr. 2, bl. 9D

1980

S+P+4

60

595

Calea Vitan nr. 205, bl. 41, (sc. 1)

1980

S+P+8

54

596

Str,Laborator nr. 134, bl. S22, sc. A

1980

S+P+8

44

597

Str.dean Steriadi nr. 11, bl. M3

1976

S+P+10

78

598

Str.Foisorulus nr. 24, bl. F14C, sc. 1 si 3

1989

S+P+8

54

599

Str.Matei Basarab nr. 72, bl. L112, sc. 3

1986

S+P+4+pod

20

600

Sîr.Foisoruiui nr. 20, bl. F13C, sc. 2

1987

S+P+8

36

601

Str.Dumitru Pene nr. 4, bl. J11, sc. 1-2

1967

S+P+4

30

602

Calea Calarasilor nr. 117-119, sc. A+B

1958

S+P+4

40

603

Str.Lunca Bradului nr. 4, bl. B6, sc. A

1976

S+P+10

44

604

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 15A, bl. T2, (sc. 1-2)

1968

S+P+4

128

605

Al.Staniia nr. 6, bl. H10, sc. A-G

1965

S+P+4

140

606

Str.Lucretîu Patrascanu nr. 17, bl. MC 18

1983

S+P+8

64

607

Bd.Corneliu Coposu nr. 7, bl. 104

1988

S+P+8

89

608

Str.Panait Cerna nr. 10, bl. M43, sc. 3

1990

S+P+8

27

609

Calea Vitan nr.121,bl.V1,sc.2

1985

S+P+8

27

610

Al.Barajul Dunării nr.8,bl.21A

1976

S+P+10

84

611

Str.Postavarul nr. 1, bl C3, sc. 2

1962

10

612

Bd.Decebal nr.13,bl.S15,sc.3

1986

/^-'■-■'S+P:W7f\

21

613

Calea Calarasilor nr.165, bl,38, sc.2

1988    /

.ZZ........VLA

34

614 j Bd.Unirii nr. 74, bl. J3B, sc. 1

1988 1

'L 'S+P*lvl+7E'iZl

20615

Str.lucian Blaga nr. 2, bl. K1

1988

M+S+P+8

30

616

Str.Traian nr. 77-79

1967

S+P+8

47

617

StrJon Tuculescu nr. 38, bt. G5

1955

S+P+2

18

618

Bd.Camtl Ressu nr.6, bl.2

1974

S+P+10

78

619

Str.Emil Bolta nr.4,bi.M104,sc.A+B

1991

S+P+8

72

620

Str.Drumul Murgului nr. 6 bl, H2

1967

S+D+P+4E

22

621

Str.Foisoruluî nr. 20,bl. F13C, sc. 3

1987

S+P+8

27

622

Bd.Camil Ressu nr, 16, bl. B4BÎS

1974

S+P+10

78

623

Str.Valeriu Braniște nr. 54-56, bl. D1

1969

S+P+4

156

624

Calea Vitan nr. 219, bl. 10, sc. A

1976

S+P+10

64

625

Str.Tomîs nr, 7, bl. H10

1967

S+P+4

20

626

Bd.N.Grigorescu nr.33,bl.A1

1966

S+P+4

65

627

Bd.l.C.Bratianu nr.20

1982

S+P+7+POD

41

628

Str.Ramnicu Valcea nr. 28, bl. 15A

1983

S+P+8

36

629

Bd.Camil Ressu nr.32,bl.C10, sc. 2

1968

S+P+4

15

H.C.L. nr, 53/30,05.2012

630

AI.Adrian Carstea nr. 1, bl. 30B, sc. 1

1983

S+P+8

52

631

Intr.Barsel nr, 6, bl. G7. sc. B

1986

S+P+8

52

632

Bd.1 Decembrie 1918 nr.29D,bl.PM81

1980

S+P+8

54

633

Sîr.Caioian Județul nr, 17, bl. B4C

1981

S+P+8

108

634

Bd.N.Grigorescu nr.17,bl.L7

1959

S+P+4

130

635

Ai.Fizicienilor nr.14,bl.1G ,sc.2

1982

S+P+8

52

636

Str.Branduselor nr.9,bl.G4,sc,2

1989

S+P+9

36

637

Str,Brândușelor nr.4-15,bl.V64

1989

S+P+4

57

638

Bd.Octavian Goga nr, 4, bl. M26, sc. 2

1989

S+P+8

26

639

Bd.Octavian Goga nr, 4, bl. M26, sc. 1

1989

S+P+8

23

640

Str.istriei nr. 10, bl. 19C, sc. 2

1982

S+P+8

44

641

Str.Anastasîe Panu nr,2,bl.A1 ,sc.2

1989

S+P+8

27

642

Str.Nedelcu ion nr.3,bl. 1A

1984

S+P+8

52

643

Str.Baia Mare nr.2,bl.4,sc.2

1979

S+P+10

43

644

Intr.Barsei nr.10,bl.G5

1986

S+P+8

52

645

Al.Postăvarul nr. 2, bl. E2

1967

S+P+10

44

646

Al.Ciucea nr.2,bl.P15

1968

S+P+4

50

647

Str.Ramnicu Valcea nr.18, bî,33

1984

S+P+8

104

648

AI.Barajul Sadului nr.7C,bl.M4A3

1977

S+P+10

88

649

Str.Baba Novac nr.11,bl.G17

1965

S+P+10+Mansarda

88

650

Intr.Reconstrucției nr.6,bl.28,sc.2

1964

S+P+10

44

651

Str.Matei Basarab nr.98,bt.86,sc.1

1988

S+P+7

29

652

Str.Nicoiae Pascu nr. 2, bl. R1

1972

S+P+10

88

653

Str.Breaza nr.8,b!.V23B.sc.1

1988

S+P+8

36

654

Bd.Decebal nr.1,bl.H2,sc.4

1996

S+P+9

35

655

Sos.Mihai Bravu nr.432,bl.V17

1988

S+P+9

29

656

Bd.Basarabia nr.242,bl.MY7

1990

S+P+8

33

657

Str,Lăcrămioarei nr.3,bl.9B

1980

S+P+4

60

658

Calea Vitan nr.9,bl.V6,sc.2

1990

S+P+8

36

659

Str.Negoiu nr. 2, bl. D18, sc. 2

1989

S+P+4

19

660

Str.Aurel Boțea nr. 4, bl. B8, sc. 2

1985

S+P+8

52

661

Bd.1 Decembrie 1918 nr.52, bl.14

1970

S+P+10

109

662

Str.Foisoruluî nr.16,bl.F11 C,sc.2

1989

S+P+8+Nivel tehnic

27

663

Str.Foisorului nr.16.bl.F11C,sc,3

1989

S+P+8+Nivel tehnic

36

664

Str.Radu Gheorghe nr.1,bl.16Titan,sc.C

1978

S+P+10

55

665

Str.Radu Gheorghe nr.1,bl.16 Titan,sc.A

1978

S+P+10

55

666

Str.Traian Popovict (fosta Unitatii) nr. 130, bl. B4, s

1980

S+P+10

54

667

Str.Radu Gheorghe nr.1 ,bl.16 Titan,sc.B

1978

S+P+10

54

668

Bd.Ramnicu Saraî nr.21A,bl.20M

1986

S+P+8

35

669

Calea Vîtan nr. 221, bi 9

1978

S+P+10

106

670

AI.Barajul Dunării nr.12,bl.M8

1977

S+P+8+Nivel tehnic

108

671

Str.Viad Dracul nr. 4, bl. B2

1989

S+P+8

27

672

Str.îosif ion nr.4,bl.7A1

1982

29

673

Str.Zizin nr. 20, bl. V101C, sc. A

1989

14

674

Str.Bonea Marin nr.36,bl.7,sc.2,3,4

1973

/    S+P+4.. \V.\

60

675

Bd.Ramnicu Sarat nr.20,bl.16A, sc. 2

1986

45

676

Str.Petre lonescu nr.5,bi.X19

1971

: —K/ S+P+4Gj ui 5

44
677

[ntr.Horbotei nr.6,bl.4 Titan

1969

S+P+9

40

678

Bd.Camil Ressu nr.52,bl.C16

1968

S+P+4

80

679

Str.Ramnicu Vaicea nr. 30, bl 15, sc. 2

1984

S+P+8

52

680

Str.Postăvarul nr.24,bi.13

1970

S+P+10

109

681

Str.Matei Basarab nr.87,bi.L121

1988

S+P+4

20

682

Str.Liviu Rebreanu nr.14,bl.K

1984

S+P+4

48

683

ALianca nr.2,bl.V18,sc.1-2

1985

S+P+8

104

684

Str.Toma Caragiu nr.3, bl. Colonadelor

1979

S2+S1+P+10

85

685

Calea Vltan nr. 9, bl. V6, sc, 1

1990

S+P+8

36

686

Str.Ramnicu Vaicea nr. 3, bl. S16

1982

S+P+8

44

687

Str.Tudor Gheorghe Bogdan nr.4,bl.20 B1

1983

S+P+8

44

688

Al.Barajul Cucuteni nr,10,bl.M8A

1964

S+P+4

60

689

Al.Jieneasca nr.1,bl.47

1980

S+P+4

30

690

Al.Jieneasca nr.3,bî.46

1980

S+P+4

30

691

Str.Liviu Rebreanu nr. 21, bl. M9

1965

S+P+4E

40

692

ALBarajul Lotru nr.5,bl,M6B

1964

S+P+4E

40

693

Str.Liviu Rebreanu nr.39,bLPM22,sc.A

1974

S+P+8+Nivel tehnic

36

694

Str.Matei Basarab nr. 73, bl. L113A, sc. 1,2,3

1986

S+P+4(Tr. 1,3) S+P+5(Tr. 2)

32

695

Str.Racari nr.20,bl.46

1987

S+P+9

42

696

Bd.1 Decembrie 1918 nr.10,bi.M28

S+P+4E

60

697

Str.Alexandru Moruzzi nr. 8, bl. V58

1990

S+P+4E

38

698

P-ta Alba lulia nr.6,bl.l5,sc.2

1994

S+P+10E

37

699

Al.Barajul Rovinari nr.12,bl.Y12

1966

S+P+4E

60

700

Str. Alunelului nr. 2. bl. 32

1980

S+P+10E

44

701

Str.Baba Novac nr.20,bl,24A

1973

S+P+17E

144

702

Str.Lunca Bradului nr. 6 bl. M31

1977

S+P+10E

124

703

AI.Barajui iezer nr. 2 bl, M1A+B

1965

S+P+4E

60

704

Str.Nicolae Sebe nr.16, bl. L40, sc.1+2

1980

S+P+10E

108

705

Str.Branduselor nr. 8, bl. V77, sc. 3

1989

S+P+4E

14

706

Str.Gabroveni nr. 61

1959

S+P+7E

91

707

Bd. 1 Decembrie 29C, bl. PM80

1980

S+P+8E

54

708

Str.Muresana nr.4, bl,44

1981

S+P+4E

60

709

Str.Liviu Rebreanu nr.39, bl.PM22, sc.B

1974

S+P+8+Nivel tehnic

36

710

Bd.Theodor Pallady nr.17, bl.U27

1971

S+P+10E

109

711

Str.Ramnicu Vaicea nr. 9, bl. S34A

1984

S+P+8

54

712

Bd.Ramnicu Sarat nr. 9, bl. 19B, sc. 1

1983

S+P+8

44

713

Bd.Camil Ressu nr. 47, bl. N9

1969

S+P+10E

44

714

AI.Barajui Rovinari nr.3,bl.Y13

1966

S+P+4E

100

715

Bd.Theodor Pallady nr.22,bi.PM25,sc.C

1974

S+P+8E

36

716

Bd.Theodor Pallady nr.22,bl.PM25,sc.D

1974

S+P+8E

36

717

Str.Jean Steriadi nr.23-25,bl.L16,sc.4

1972

S+P+10E

44

718

Str.Campineanca nr.3,bl.P109,sc.A

1984

S+P+8E+Et tehnic.

36

719

AI.Adrian Carstea nr.59,bl.30A,sc.1

1984

S+P+8E

52

720

Bd.1 Decembrie 1918 nr.40.bl.LH

1970

S+P+4E

20

721

Str.Codrii Neamțului nr.13,bl.NB1,sc.3

1973

S+P+10E

65

722

Str.Codrii Neamțului nr.13,bl.NB1,sc.1

1973

S+P+10E

65

723

Str.Codrii Neamțului nr.13,bl.NB1,sc.2

1973

S+P+10E

65

724

Str.Codrii Neamțului nr.13,bl.NB1,sc.4

1973

S+P+10E

65

725

Str.Matei Basarab nr.72,bl.L112,sc.2

1986

S+P+4+pod

20

726

ALianca nr.1,b!.V17

1985

S+P+8E

52

727

Bd.Camil Ressu nr. 18. bl. A5

1968

S+P+10E

46

728

ALLaceni nr.15,bl.PM85,sc,1

1986

S+P+8E

53

729

Str.Dristorului nr 100, Bloc 10A

1975

S+P+10E

88

H.C.L. nr. 86/13.08.2012

730

P-ta Alba lulia nr. 2, bl. 11, sc. 2

1986-1988

S+P+M+7E

37

731

Str.Ramnicu Vaicea nr. 21-23, bl. 22B

1983

S+P+8E

88

732

Bd.Camil Ressu nr.9,bl.58

1964

S+P+10E

176

733

Str.Prevederii nr.8,bl.D3

1982

S+P+8E

52

734

Al.Fizicienilor nr.8, bl.3D, sc.1

1983

sdȘW'FtȚ-

52

735

Str.Mizîl nr.2, bî.G17, sc.D

1974

36

736

Str.Voronet nr. 11, bl. D6

1988

/;>3+p't4.Ec 'I 'Z

A    47

737

Bd.Basarabia nr.238,bi.MY5

1988

iZ?S+P+.8E.    \

ȚI ~

738

Str.Lunca Bradului nr. 4, bl. B6, sc. B

1977

S+P+10E

44

739

Str.Anastasie Panu nr.2 bl. A1 sc.3

1989

S+P+8E

27

740

Str.Petre lonescu nr. 12,bl. 15

1978

S+P+10E

110

741

Str.Constantin Brancusî nr,5,bl.D13

1962

S+P+9E

80

742

Str.Burdujeni nr. 18, bl. N15

1969

S+P+4E

60

743

Str.Ghita Serban nr,10,bî.8A

1977

S+P+10E

132

744

Str.Uviu Rebreanu nr. 20, bl. A6

1967

S+P+4E

85

745

Str.Ramnicu Valcea nr. 5, bl. S22, sc. B

1983

S+P+80E

35

746

Str.Steiian Mihaie nr. 11, bl. PM94

1978

S+P+8E

54

747

ALTextilistilor nr.9,bl.MY11

1988

S+P+8E

63

748

Str.Lucretiu Patrascanu nr. 16, bl. MY4, sc. A

1988

S+P+8E

30

749

Str.Dri storul ui nr.114,bl.13C,sc.1+2

1987

S+P+10E

60

750

Str.Jean Steriadi nr.16,bl.J14

1969

S+P+4E

30

751

Calea Vitan nr. 219, bl. 10, sc. B

1978

S+P+10

54

752

Calea Vîtan nr. 219, bl. 10, sc. C

1978

S+P+10E

54

753

Bd.Camsl Ressu nr.56,bl.D1A

1969

S+P+10E

88

754

Al.Fuiorului nr.2-4-6,bl.Y3

1968

S+P+10E

644

755

Sîr.Matei Basarab nr.69,bl.L109bis

1988

S+P+4E

15

756

Sîr.Nerva Traian nr. 7, bl. M66, sc. 2

1987

S+P+8E

30

757

Str.Rotunda nr. 17, bl, H24

1967

S+P+4E

30

758

Str.Constantin Srancusi nr.23,bl.T4-T5B

1987

S+P+10E

40

759

Str.Constantin Brancusî nr.23,bî.T4-T5, sc. 1

1987

S+P+1QE

40

760

Str.Constantin Brancusî nr.19,bl.M13

1978

S+P+10E

132

761

Al.Barajuî Rovinari nr.1B.bî,M7C

1976

S+P+8E

72

762

Str.Lotrioara nr.13, bl. V36

1978

S+P+10E

88

763

Sos.Mihai Bravu nr.293.bL12,sc.B

1978

S+P+10E

44

764

Str.Dristoruiui nr.97-119,bl.63

1967

S+P+10E

950

765

Bd.Th. Pallady nr,23, bLV10

1973

S+P+10E

220

766

Str.Prevederis nr.9,bl,PM20

1977

S+P+10E

195

767

Str.Aiexandru Moruzzi nr. 4, bl. B1, sc. 3

1989

S+P+8E

27

768

Sos.Mihai Bravu nr.380-382, bl.B3B-B3C, SC.C

1981

S+P+10E+et tehnic

29

769

Str.Fetestî nr. 9-15, bl. F1

1969

S+P+4E

110

770

Str.Spiridon Matei Soid.nr.2,bl.12,sc.C

1977

S+P+10E+et tehnic

44

771

Str.Banu Udrea nr.4,bl.G8,sc.1

1989

S+P+8E

98

772

Str.Prevederii nr.13A,bi.M1C

1977

S+P+10E

136

773

Str.Aiexandru Moruzzi nr.5, BL A13, sc.2

1989

S+P+8E

36

774

Str.TudorGheorghe Bogdan nr.1,bl.22C

1983

S+P+8E

79

775

Str.Constantin Brancusî nr.23,bl.T4-T5, sc, C

1987

S+P+10E

20

776

Bd.1 Decembrie 1918 nr.29B,bl.PM79

1978

S+P+8E

54

777

Str.Ramnicu Valcea nr. 16, bl. 34Simplon

1984

S+P+8E

32

778

Bd.Decebal nr.24,bl.S2A

1989

S+P+8E

95

779

Str.Prevederii nr,13,bl.PM23,sc.A

1972

S+P+10E

44

780

Bd.N.Grigorescu nr.59,bl.PM2,sc.A

1975

S+P+8E

36

781

Al.llioara nr.14,bl.M30C

1975

S+P+10E

44

782

AI.Buhusi nr.7,bl.7

1979

S+P+10E

220

783

Str.Trapezului nr.3,bi.C2

1975

S+P+10E

264

784

Str.Complexului nr.3,bl.61

1966

S+P+10E

132

785

Str.Agatha Barsescu nr.23,bl.V 26B

1987

S+P+4E

40

786

Str.Becatei nr.6,bl.R4,sc.B

1975

S+P+10E

55

787

Calea Vitan nr. 223, bl. 3

1978

S+P+10E

106

788

Str.Odobesîi nr.7, bi.V12

1967

S+P+10E

44

789

Str.Postăvarul nr.1, bl.C3, sc.6

1966

S+P+4E

10

790

Sos.Mihai Bravu nr.430,bl.V18

1987

S+P+8E

36

791

AI.Giurgeni nr. 4, bi. F13

1968

S+P+4E

80

792

AI.Giurgeni nr. 19-23, bl. F11

1969

S+P+4E

60

793

Bd.Camil Ressu nr.8,bl.1

1975

S+P+10E

160

794

ALPerisoru nr.1,bl.H34

1972

S+P+4E

40

795

Al.Barajuî Uzului nr,9,bî.L23B,sc.1

1977

S+P+10E

132

796

Sos.Mihai Bravu nr, 290, bl.4

1974

117

797

Str.Prevederii nr,3,bl.PM5

1976

72

798

Al,Barajul Uzului nr.7,bl.L23A

1975

/,^s+p*i,0g; j \\

\    132

799

Str.Branduselor nr.8,bl. V77, SC.1

1986

i'-?ES+RRE'‘.:>'    \

'h 14

800

Bd.Theodor Pallady nr.22,bl.PM25,sc.B

1974

K2KS+P+8E: '?/

36

801

Bd.1 Decembrie 1918 nr.44.bl.MP1

1973

S+P+4E

40

802

Str.Sf.Vineri nr.23,bl.105B,sc.1

1989

S+P+8E

30

803

Str.Ramnicu Valcea nr. 20, bl. 32, sc. A

1983

S+P+8E

52

804

Bd.Theodor Pallady, nr.18,bl.M5,sc.D

1974

S+P+10E

54

805

Bd.Theodor Pallady nr.18,bl.M5,sc.E

1974

S+P+10E

54

806

Al.Fizicienilor nr.10, bl, 2G

1983

S+P+8E

44

807

Str.Voronet nr. 2, bl. D2, sc. 1-2

1988

S+P+4E

40

808

Str.Odobesti nr. 15, bl. V15

1984

S+P+8E

52

809

Str.Odobesti nr. 17, bl. V16, sc. 1

1984

S+P+8E

52

810

Str.Odobesti nr, 17, bi. V16, sc. 2

1984

S+P+8E

52

H.C.L, nr. 161/05.10.2012

811

AI.Barajul Sadului nr.1,bl.N5

1967

S+P+10E

242

812

Calea Caiarasilornr. 167, bl. 39

1988

S+P+8E

33

813

Str.Prevederii nr.10,bl.05

1983

S+P+8E

52

814

AI.Alexandru Moruzzi nr. 4, bl. 3

1960

S+P+4E

50

815

Str.Fizicienilor nr.14, bl. 2A

1984

S+P+8E

52

816

Str.Cozia nr.6, bi. A8, sc. 2

1967

S+P+4E

15

817

Str.Jean Steriadi nr.30-38,bf.M10

1970

S+P+4E

170

818

Str.Nicolae Pascu nr.10,bl.5

1973

S+P+4E

174

819

Str.Ciucea nr.4,bl.P106

1985

S+P+4E

48

820

Str.Traian Popovici nr.130,bi.B4,sc.C

1981

S+P+10E

54

821

Str.Drumul Murgului nr. 44, bl. 51B

1970

S+P+10E

44

822

Str.iosif Ion nr. 7. bl. 55A

1984

S+P+4E

38

823

AI.Laceni nr,13,bi.PM84

1986

S+P+8E

52

824

Str.Zemes nr.3, bi.M29A, sc.C

1975

S+P+10E

54

825

AI.Barajul Uzului nr.4, bl,Y15, sc.B

1968

S+P+4E

20

826

Str.Ramnicu Valcea nr.9, bl.S35, sc.1

1982

S^P+8E

35

827

Sos Mihai Bravu nr.292, bl.5

1972

S+P+8E+1 et.Th

120

828

Str.Gheorghe Tatarascu nr, 4, bi. P1

1959

S+P+4E

60

829

AS.Adrian Carstea nr.70,bl.35,sc.1

1984

S+P+8E

35

830

Sos Mihai Bravu nr.295,bl.15

1977

S+P+8E+1(M)

74

831

Str.Steiian Mihale nr.10, bl.X16

1972

S+P+10E

44

832

Str.Foisorului nr. 8, bl.F3C, sc. 2

1989

S+P+8E

37

833

Str.Papazoglu Dumitru nr. 7, bl. B10, sc. 1

1989

S+P+8E

36

834

Str.Gura Vadului nr.6, bi.G21-22

1974

S+P+4E

90

835

Str.Calusariior nr. 1, bl. 50, sc.1

1982

S+P+10E

44

836

Str.Nicolae Pascu nr.7. bl.7A

1974

S+P+4E

174

837

Bd.1 Decembrie 1918 nr. 49, bl.J39

1969

S+P+4E

30

838

Str.Caloian Județul nr.6,bl.D20

1988

S+P+4E

38

839

Str.Zizin nr.14, bl. V97

1989

S+P+4E

85

840

Str.Constantin Brancusi nr.l7,bS.M12

1978

S+P+10E

132

841

Str.Vlad Dracul nr. 1, bl. B13

1992

S+P+8E

98

842

Str.Dristorului nr, 108-110, bl. 16ABC, sc. A

1977

S+P+10E

44

843

Str.Ramnicu Sarat nr.15.bl.20F.sc.1-3

1982

S+P+10E

100

844

Calea Vitan nr. 8, bi. V51, sc. 3

1988

S+P+8E

27

845

Str.Gruiul Argeșului nr. 1, bl.31A

1968

S+P+4E

50

846

Str.Gura ialomitei nr.16,bl.PC11

1973

S+P+4E

20

847

Str.Campia Libertății nr.45,bi.MC2

1975

S+P+10E

66

848

Str.Baba Novac nr.18,bl.24B,sc.1-2

1975

S+P+17E

144

849

Str.Traian nr.98,bi.L112B,sc.1

1988

S+P+5E

14

850

Str.Racari nr.18,bi.48

1984

S+P+8E

52

851

Str.Cozia nr.3,bl.B1A,sc.6

1967

S+P+10E

44

852

AI.Fetesti nr. 7, bl. F2

1970

S+-P+4E

30

853

Str.Gheorghe Petrascu nr, 51, bl. PM54, sc. B

1979

S+P+10E

44

854

Str.Foisorului nr.18,bi.F12C

1987

S+P+8E

72

855

Str.Tina Petre nr.5,bl.L41

1979

S+P+10E

78

856

Bd.Camil Ressu nr.22,bl.A6

1986

S+P+8E

62

857

Str.Jean Steriadi nr.29,bl.V1,sc.1

S+P+10E

55

858

Str.Prisaca Dornei nr.16,bl.N17

1972

S+P+10E+1 et.Th

109

859

Str. Ca mpi nea nea nr. 6, bl. 2T

1969

30

860

Str.Liviu Rebreanu nr, 5 bl. 52 sc. 3-4

1963

/ ;'T:AS+P+10E>x

88

861

Str,Trapezului nr. 5 bl. G1A sc. 1

1975

;$</ /Și;P+-i.oE,A\

44

862

Str.Ghita Serban nr. 2 bl. X11

1970 I

*7^ /‘S-FP+I OE ' L-A

44

\    ' țî\

863

Str.Stefan Nicolau nr. 7 bt. G11 , face parte din Asociația de Proprietari str. Son Tuculescu nr. 37 bl. 07 "Rodul Pământului"

1957

S+P+2E

18

864

Str.Gheorghe Petrascu nr. 14 bl. B9

1962

S+P+9E

158

865

Str.Nicolae Sebe nr. 12 bi. L37 sc. 1

1980

S+P+10E

54

866

Str.Racari nr. 6 bî. 38

1981

S+P+10E

132

867

AI.Adrian Carstea nr. 11 bl, 36 sc. 1

1985

S+P+8E

52

868

Str.Branduseior nr. 8 bi. V77 sc. 2

1988

S+P+4E

19

869

Âl.Fizicienilor nr. 18/A bi. 11 sc. 1

1984

S+P+8E

52

870

Str.Alexandru Moruzzi nr. 1 bl. A10 sc. 2

1989

S+P+8E

36

871

Str.Anastasie Panu nr. 8 bl. A12 sc. 1

1989

S+P+8E

27

872

Str.Camsl Ressu nr. 36 bî. C12

1969

S+P+4E

80

873

Str.Nedelcu Ion nr. 15 bi. H12

1967

S+P+4E

20

874

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 64 bl. U21

1970

S+P+10E

109

875

Bd.N.Grigorescu nr. 57 bl. PM1 sc. A+B

1974

S+P+8E

36

876

Calea Vitan nr. 104 bl. V42A sc. 2

1988

S+P+8E

36

877

Bd.Theodor Pallady nr. 33 bl. N1

1983

S+P+4E

19

878

Str.Zemes nr. 3 bl. M29A sc. A

1976

S+P+10E

54

879

Str.Gura lalomitei nr. 6 bl. H30 sc, 1-2

1972

S+P+4E

20

880

Str.Gura lalomitei nr. 8 bî. H31 sc. 1-4

1972

S+P+4E

40

881

Str.Laborator nr. 124 bl, 40

1985

S+P+11E

131

882

Intr. Horbotei nr. 3 bi. M2

1964

S+P+4E

100

883

Str.Lucretiu Patrascanu nr. 14 bl. MY3

1997

S+P+8E

32

884

Str.Gheorghe Petrascu nr. 16 bl. B10

1962

S+P+4E

140

885

Al.Rotunda nr. 2 bl. H8

1968

S+P+4E

80

886

Str.Aurel Boțea nr. 10 bi. B6B

1986

S+P+8E

98

887

Str.Racari nr. 16 bt. 44A sc.1

1987

S+P+9E

38

888

Bd.Camîl Ressu nr. 28 bl. A8

1968

S+P+10E

46

889

Str.Lotrioara nr. 5 bl. V31 sc. 1-3

1977

S+P+10E

128

890

Str.Petre ionescu nr. 3 bl. X15

1972

S+P+10E

65

891

Str.Anastasie Panu nr. 10 bi. B7

1989

S+P+8E

63

892

Str.Valea Buzăului nr. 4 bl. G33

1975

S+P+4E

50

893

Str.Zemes nr. 3 bl. M29A sc. B

1975

S+P+11E

54

894

Str.Traian Popovici nr. 130 bi. B4 sc, A

1981

S+P+10E

54

895

Str.Padurea Craiului nr.1 bl.B2

1966

S+P+10E

351

896

Str.Branduseior nr. 6 bl. V70 sc. 2

1989

S+P+4E

19

897

Al.Barajul Iezer nr. 4 bl. M2A+B

1965

S+P+4E

100

898

Str.Alexandru Viahuta nr. 2 bl. M50 sc. 2

1988

S+P+8E

36

899

AI.BIajel nr. 4 bl. V3

1986

S+P+8E

27

900

Str.Breaza nr. 8 bt. V23B sc. 2

1978

S+P+8E

27

901

Str.Ramnicu Valcea nr. 29 bl. 20D sc. 1

1982

S+P+8E

52

902

Al.Prevederii nr. 4 bl. M29C

1976

S+P+8E

72

903

Str.Murgeni nr. 8 bl. O

1959

S+P+4E

39

904

Str.Valea Buzăului nr. 1 bl. G7

1975

S+P+4E

120

905

Sos.Mihaî Bravu nr. 438 bl. V13

1988

S+P+9E

39

906

Str.Brailita nr. 9 bi. D9B

1988

S+P+8E

143

907

Calea Vitan nr. 8 bl. V51 sc. 1+2+4

1990

S+P+8E

108

908

Sos.Mihaî Bravu nr. 315A bî. SB’

1985

S+P+10E

54

909

Str.Viahita nr. 3 bi. PM18

1975

S+P+8E

144

910

Str.Zemes nr. 1A bî. M29B

1975

S+P+10E

44

911

Str.Trapezului nr. 1 bl. R12

1974

S+P+8E

72

912

Str.Codris Neamțului nr. 13 bl. 1 sc. 1+2

1976

S+P+10E

88

913

Str. Becatei nr. 6 bt. R4 sc. A

1975

S+P+10E

55

914

Str. Ștefan Nicolau nr. 5 bi. 01, face parte din Asociația de Proprietari str. Ion Tuculescu nr. 37 bl. 07 "Rodul Pământului"

1961

S+P+3E

31

915

Str, Ștefan Nicoiau nr. 3 bl. 02, face parte din Asociația de Proprietari str. Ion Tuculescu nr. 37 bl. 07 "Rodui Pământului"

1960

S+P+3E

o

.........

31

916

Str. Gheorghe Petrascu nr. 2 bl. 03, face parte din Asociația de Proprietari str. Ion Tucuiescu nr. 37 bl. 07 "Rodul Pământului"

1960

/av C" - cxx

S+P+3E ■

,C- S’,/;.,?

.......‘ —;c- Ul

31

!

t"'

917

Str.Gheorghe Petrascu nr. 4 bl. 04, face parte din Asociația de Proprietari str. ion Tuculescu nr. 37 bl. 07 "Rodul Pământului”

1960

S+P+3E

31

918

Str.Gheorghe Petrascu nr. 6 bl. 05, face parte din Asociația de Proprietari str. ion Tuculescu nr. 37 bl. 07 "Rodul Pământului”

1960

S+P+3E

31

919

Str.Gheorghe Petrascu nr. 8 bl. 06, face parte din Asociația de Proprietari str. ion Tuculescu nr. 37 bl. 07 "Rodul Pământului”

1960

S+-P+3E

31

920

Str.lon Tuculescu nr. 37 bi. 07, face parte din Asociația de Proprietari str. ion Tuculescu nr. 37 bi. 07 "Rodul Pământului"

1960

S+P+3E

31

921

Str.lon Tucuiescu nr. 42 bl. P3, face parte din Asociația de Proprietari str. Ion Tucuiescu nr. 37 bl. 07 "Rodul Pământului"

1960

S+P+3E

48

922

Str. Rodul Pamantuiui nr. 2 bl. P1, face parte din Asociația de Proprietari str. Ion Tucuiescu nr. 37 bi, 07 "Rodul Pământului"

1960

S+P+3E

48

923

Sir.Rodut Pamantuiui nr. 4 bi. P2, face parte din Asociația de Proprietari str. ion Tuculescu nr. 37 bi. 07 "Rodul Pamantuiui"

1960

S+P+3E

48

924

Str.Jean Steriadi nr. 23-25 bl. L16 sc. 2

1972

S+P+10E

44

925

Str.Ramnicu Vaicea nr. 20 bl. 32 sc. B

1983

S+P+8E

52

926

Al.Bucovina nr. 2 bi. F1

1958

D+M+3E

34

927

Bd.1 Decembrie 1918 nr. 35 bl. L14 sc. 2-11

1971

S+P+10E

440

928

Bd.1 Decembrie 1918 nr. 35 bi. L14 sc. 1

1971

S+P+10E

44

929

Sos.Mihai Bravu nr.434, bl. V16

1986

S+P+9E+1 et. Th

40

930

Str.Agricultori nr.115, bl.79

1989

S+P+8E

34

931

Str.Agatha Barsescu nr.1O, bl. V19, sc.A-B

1986

S+P+8E+1 et Th

72

932

Calea Vitan nr. 106, bl. V40, sc. 4

1986

S+P+8E+1 et. Th

36

933

Str.Agricultori nr.119, bl.80

1988

S+P+8E

67

934

Str .Agricultori nr.117, bl.81,sc.B

1987

S+P+8E

33

935

Str.Agricultori nr.121, bl.82

1988

S+P+8E

30

936

Sîr.Vlad Județul nr. 8. bl. V11, sc. 2

1986

S+P+8E

27

937

Str.Theodor Sperantia nr.135,bi.83

1989

S+P+8E

66

938

Str.Aniversarii nr.39A

1970

S+P+4E

49

939

Str.Prevederiî nr.5,b!.PM11A,sc.A+B

1975

S+P+8E

72

940

Str.Prevederis nr.5,bl.PM11A,sc.C+D

1975

S+P+8E

72

941

Str.Tomis nr.2,bî.B6

1968

S+P+10E

54

942

Str.lon Tuculescu nr.19.bl.37C,sc.1

1971

S+P+10E

87

943

Bd.N.Grigorescu nr.27.bl.Y9C

1969

S+P+10E

44

944

Sîr.Lucretiu Patrascanu nr. 4, bl. T1

1970

S+P+10E

176

945

Bd.Ramnicu Sarat nr.27,bl.10bis

1987

S+P+1GE

64

946

Bd.Decebal nr.12,bl.S7,sc.1

1989

S+P+8E

21

947

Bd.N.Grigorescu nr.65,b!.D11

1983

S+P+8E

44

948

Al.Școlarilor nr.16,bi.S13

1982

S+P+10E

53

H.C.L. nr. 239/13.11.2012

949

Str.Racari nr. 8 bl. 39

1981

S+P+10E

132

950

Str.Liviu Rebreanu nr. 43 bl. Z23

1974

S+P+1OE

65

951

Str.Ramnicu Sara! nr. 24 bl. 7B sc. B

1978

S+P+10E

44

952

Bd.Camil Ressu nr. 30 bl. ASBis

1974

DM+P+10E

68

953

Str.Madarasi nr. 3 bl. D9

1984

S+P+8E+1etTh

27

954

Al,Barajul Bicaz nr, 6 bl, M26

1965

S+P+4E

60

955

Ai.Fizicienilor nr. 13 bl. 3A

1983

S+P+8E

54

956

Str.Postăvarul nr. 11 bl. E5

1967

S+P+10E

44

957

Ai.Barajul Bicaz nr. 1A bi. M1B

1965

S+P+4E

40

958

Bd.1 Decembrie 1918 nr. 27C bi. PM75 sc. 2

1980

S+P+8E

54

959

Str.Ghita Serban nr. 4 bi. X17

1970

S+P+10E

44

960

Str.Nedeicu ion nr.17,bl. H11

1968

S+P+4E

20

961

Str.Tomis nr.8,bl.H3

1968

-

962

8d.Unirii nr. 73, bl. G3, sc. 2

1987

S+P+MrL7E /

. .' ' <2.20

963

Str.Matei Basarab nr.94.bi.L120

1989

S+F'UfEȘ; /111s

U‘7 V-40

964

Str.Jean Steriadi nr.52,b!.M15

1971

S+P+4E-

' j'/ t 30

sr/ o'

E> e,\.

965

Str.Lotrioara nr.19.bl.M31A

1978

S+P+10E

108

966

StrJosif Ion nr.10,bl.6A1 ,sc.1

1984

S+P+4E

19

967

Bd,Unirii nr. 73, bi, G3, sc. 1

1988

S+P+M+7E

32

968

Str.Postavarul nr.21,bl.10

1969

S+P+10E

109

969

Str.Fizicienilor nr.24,bl.30A

1984

S+P+8E

52

970

Bd.Ramnicu Sarat nr.8,bi.21A

1982

S+P+8E

54

971

Sos.Mihai Bravu nr.297,bi.15A

1978

S+P+10E

108

972

Aî.Vasile Goldis nr. 2A. bl 1 Titan

1986

S+P+8E

62

973

Calea Vitan nr. 215-217, bi. 21-22, sc, 1

1980

S+P+10E

30

974

Str.Becatei nr.8, bl.U26

1971

S+P+10E

66

975

Sîr.Nicolae Pascu nr,6, bi.3

1974

S+P+4E

40

976

Sir.Prevederii nr. 1, bi, PM4

1975

S+P+8E

72

977

Str.Vlaicu Vodă nr. 7, bl. C8

1989

S+P+8E

99

978

Ai.Foișorului nr. 2 bl. 1 sc. 1

1971

S+P+4E

20

979

AI.Barajul Bistriței nr. 5 bl. G2

1965

S+P+10E

44

980

Sos.Mibai Bravu nr. 306 bl. B13d

1987

S+P+10E

40

981

AI.Barajul Bistriței nr. 4 bl. Z6

1967

S+P+4E

30

982

Al.Plesesti nr. 4 bl. Z8

1967

S+P+4E

30

983

AI.Barajul Bistriței nr, 3 bl, G3

1965

S+P+10E

44

984

Str,Laborator nr.141,bl.S9

1982

S+P+8E

54

985

Str.Laborator nr.126,bl.38

1984

S+P+8E

52

986

intr.Barsei nr.1A,bl.M9bis

1972

S+P+4E

117

987

Bd.Decebal nr.18,bî.S4,sc.2

1989

S+P+8E

23

988

Str.Campineanca nr. 10, bl. 4T (sc. C+D)

1969

S+P+4E

30

989

Str.dean Steriadî nr. 10-12, bl. 117, sc. E-H

1968

S+P+4E

50

990

Str.Campineanca nr. 4, bl. 1T

1969

S+P+4E

30

991

Al.Buhust nr.2,bî.3,sc.2+3

1978

S+P+10E

78

992

Str.Constantin Brancusi nr. 21, bl. M14

1978

S+P+10E

132

993

Str.Onisifor Gbibu nr.8,bl.O29

1968

S+P+4E

50

994

Ai.Adrian Carstea nr.70,b!.35, sc. 2

1984

S+P+8E

35

995

Str.Gheorghe Petrascu nr. 51, bi. PM54, sc. A

1979

S+P+10E

76

996

Str.Braiiita nr, 3, bi. V18, sc. A

1988

S+P+8E

27

997

P-ta Aibă iuiia nr.6,bLI5,sc,3

1986

S+P+M+7E

14

998

Str.Viad Dracul nr. 2, bl. B1, sc. 1

1989

S+P+8E

27

999

Str.Theodor Sperantia nr.100,bi.S27

1988

S+P+8E

90

1000

Str.Rasînari nr.2, bl.U5

1971

S+P+4E

30

1001

Bd.Ramnicu Sarat nr.24, bl.7B,sc.A

1978

S+P+10E

44

1002

Str.lon Tucuiescu nr.36, bl.21 A

1970

S+P+10E

65

1003

AI.Barajul Bistriței nr. 14, bi. Y5

1967

S+P+10E

54

1004

Str.Tina Petre nr.6,bi.L31

1981

S+P+8E

108

1005

Bd.Camil Ressu nr.46,bi.A13

1969

S+P+10E

44

1006

Bd.1 Decembrie 1918 nr.51,bi.J38

1970

S+P+4E

90

1007

Str.lstriei nr.34, bl.10, sc.1

1984

S+P+8E

52

1008

Str.Onisifor Ghibu nr.2,bl.021

1968

S+P+4E

30

1009

Str.Florin Ciungan nr.9, bl. 64, sc. 1

1984

S+P+8E

52

1010

Str.Cozla nr. 3, bl.81 b, sc. 2

1967

S+P+10E

44

1011

Str.Murgeni nr. 1, bl. L9A

1980

S+P+8E

54

1012

Str.Ramnicu Sarat nr. 10 bl. 20

1983

S+P+8E

70

1013

AI.Fetesti nr. 3-5, bl. F3, sc. 1-4

1970

S+P+4E

50

1014

Str.Gura lalomitei nr. 12, bl. H33, sc. A-D

1973

S+P+4E

40

1015

Str.Campia Libertății nr. 37, bl. IC3

1986

S+P+10E

120

1016

Calea Vitan nr. 235, bL1

1982

S+P+10E

40

1017

Str.Vailor nr.4, bl. 4

1977

S+P+1E

16

1018

Str.ASuneluiui nr. 4, bl. 57, sc. 2

1980

S+P+4E

15

1019

Str.Theodor Sperantia nr. 106, bl. S24, sc. 1

1988

S+P+8E

27

1020

Str.Dristoruiui nr. 112, bl. 13, sc. A+B

1976

S+P+10E

88

1021

Str.Lunca Bradului nr. 1A, bl. H5bis, sc. 1

1973

S+P+10E

65

1022

Str.Bonea Marin nr.36, bl. 7, sc. 1

1973

S+P+4E

20

1023

Str.Panait Cerna nr. 7, bl, M44, sc. 3

1989

36

1024

Str.Panait Cerna nr. 2, bi. M53, sc. 2

1989

27

1025

Str.Panait Cerna nr. 2, bi. M53, sc. 3

1989

36

1026

AI.Barajul Bistriței nr.7, bl, Z5

1967

S'+P^4E7 V',,\

60

1027

AI.Emil Bolta nr. 2, bl. M108, sc. 1

1989

YjO .S+P+8E M

36


Page 17 of 301028

Str.Traian Popovici nr. 128A, bi. B4F

1984

S+P+8E

98

1029

Ai.Prevederii nr. 13. bl PM23, sc. B

1976

S+P+10E

44

1030

Ai.Prevedersi nr. 2, bl M29F, sc. B

1975

S+P+8E

36

1031

Str.Caiusarilor nr. 3, bi. 24

1980

S+P+8E

54

1032

Bd.Octavian Goga nr. 26, bi. V53c, sc 1

1995

S+P+8

30

1033

Str.Patriotilor nr.4, bi PM14

1976

S+P+8

72

1034

Str.Jean Steriadi nr. 22, bi L17

1971

S+P+10

220

1035

Ai.Baraju! Dunării nr. 9, bl. Z10A, sc. 4

1968

S+P+4

15

1036

Str.liviu Rebreanu nr. 13, bl N2

1968

S+P+10

220

1037

Str.Alexander Von Humboidt nr. 1, bl V29, sc 3

1988

P4-4

14

1038

Str.Campîa Libertății nr. 33, bi 21, sc 1

1966

S+P+9

40

1039

Ai.Barajui Dunării nr. 9. bi. Z10, sc 1

1968

S+P+4

15

1040

Str.Odobesti nr, 13, bl V35

1976

S+P+10

130

1041

Str.Negoiu nr.6, bi D12, sc 1, 2.3,4

1989

S+P+4

66

1042

Str.Barajul Dunării nr.9, bl. ZIO, sc 5

1968

S+P+4

15

1043

Str.Campîa Libertății nr. 6, bl. PM56

1978

S+P+10

40

1044

Str.Traian Popovici nr. 128, bi B4A, sc A

1981

S+P+8

54

1045

Str Fetești nr. 5, bl H27

1972

S+P+4

40

1046

Str.Colusarifcr 4. bl 43A, sc 2

1980

S+P+8

43

1047

Str.Marius Emanoil Buteica nr. 2, bi 68, sc 1,2

1985

S+P+8

104

1048

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 50, bl 11

1970

S+P+10

109

1049

ALLaceni nr 11, bl PM 83, SC A

1986

S+P+8

52

1050

Str.Gura iaiomiteî nr 5, bl PC8

1972

S+P+4

40

1051

Str.Foisoruiui nr. 4. bi F1C

1988

S+P+8

72

1052

Str.Dumitru Dragan nr. 2, bl 8A2

1982

S+P+4

30

1053

Bd.1 Decembrie nr. 41, bl P108, sc A

1984

S+P+8

32

H.C.L. nr. 125/30.04.2013

1054

Bd.Cărnii Ressu nr.64,bi,PM28)sc.C+D

1975

S+P+8E

72

1055

Bd.Camil Ressu nr.64,bl.PM28,sc.B

1975

S+P+8E

36

1056

Str.Liviu Rebreanu nr.23,bl.M10

1964

S+P+4

40

1057

Str.Prevederii nr.7,bi.PM11B

1976

S+P+8

72

1058

Calea Vitan nr, 201, bi. 51

1982

S+P+10

39

1059

Ai.Barajui Lotru nr.2A,bl.N23

1983

S+P+10

40

1060

Intr.Odobesti nr.4,bl.V10

1966

S+P+10

44

1061

Str.Anastasie Panu nr.20,bl.C15,sc.2

1989

S+P+8

36

1062

Str.tstnei nr.30, bl.41

1983

S+P+8

52

1063

Str.Postasuiui nr.2,bl.1

1977

S+P+10

172

1064

Calea Vitan nr. 106, bl, V40, sc. 5

1988

S+P+8

27

1065

Caiea Vitan nr.233,bi.1A

1982

S+P+10+Mansarda

40

1066

Str.Codrii Neamțului nr.6,bl,PM26 bis,sc.1

1977

S+P+8

36

1067

intr.Badeni nr.2A,bi.Y7bis

1972

S+P+4

117

1068

Bd.Ramnicu Sarat nr.6, b!.21B

1980

S+P+8E

54

1069

Bd.1 Decembrie 1918 nr.8, bi.M27

1965

S+P+4E

60

1070

Al.Florin Cîungan nr.9,bl.64B

1985

S+P+8E

52

1071

Str.Constantin Brancusi nr.2,bi.A11,sc,1

1967

S+P+10E

44

1072

Str.Tudor ion nr.2,bl.7

1969

S+P+10E

109

1073

Sîr.Fizîcieniior nr.18,bi.11A

1984

S+P+8E

52

1074

Str.Vaiior nr. 6, bl. 6

1974

S+P+8E

16

1075

Sos.Mîhai Bravu nr.327, bi.54, sc.A

1983

S+P+10E

30

1076

Str.Nicoiae Licaret nr.6, bt.PM43, sc.3

1978

S+P+10E

54

1077

At.Marius Emanoii Buteica nr,12,bl.6O

1986

S+P+8E+etth.

51

1078

Calea Caiarasîlor nr.238,bi,75

1988

S+P+8E

34

1079

Ai.Barajui Lotru nr.2, bl. N7

1976

S+P+10E

44

1080

Str.Marin Pazon nr.3,bl.G14

1974

S+P+4E

50

1081

Ai.Barajui Bicaz nr.11C,bl.M32A

1979

S+P+10E

132

1082

intr.Barsei nr.4,bl.G8,sc.1

1986

S+P+8E

52

1083

Bd.N.Grigorescu nr.18,bl.B3bis

1973

S+P+10E

436

1084

Str.Liviu Rebreanu nr.35A,bi.M36A

1977

S+P+8E

72

1085

Ai.Barajui Dunării nr.9,bl.Z10A,sc,3

1968

15

1086

Str.Matei Basarab nr. 96, bi. L122, sc. 2

1989

S+P'+4 £/'

20

1087

inir.Babenî nr.1,bl.Z1

1967

Ș+f&4E, \i?\

90

1088

Str.Vlahita nr.1,bl.PM18bîs

1977

S+P+T0E

195

'■xy'fe-n

1089

Str.Codrii Neamțului nr. 4 bl. 5

1977

S+P+8E

72

1090

Str.Lugojana nr. 10, bl. 15 D

1984

S+P+8E

44

1091

Al.Madarasi nr. 13 bl. D4 sc. 1

1984

S+P+8E

52

1092

Odobesti nr. 4 bl. Z3 sc. 3

1967

S+P+4E

15

1093

Str.Unitatiî nr. 91 bl. B7 sc. 2

1985

S+P+8E

52

1094

Calea Caiarasilor nr, 311, bl. 71, sc. 3

1993

S+P+8E

34

1095

Calea Călărașilor nr. 311, bl. 71, sc. 1

1990

S+P+8E

34

1096

Calea Călărașilor nr. 311, bl. 71, sc. 2

1993

S+P+8E

33

1097

Str.Alexandru Vlahuta nr. 2 bl. M50 sc. 1

1988

S+P+8E

27

1098

Str.Âtexandru Vlahuta nr. 6 bl. M46 sc. 3

1989

S+P+8E

27

1099

Str.Alexandru Vlahuta nr. 6 bl. M46 sc. 2

1989

S+P+8E

36

1100

Str.Alexandru Vlahuta nr. 6 bl. M46 sc. 1

1989

S+P+8E

36

1101

Al.Jieneasca nr, 7 bl. 33

1982

S+P+4E

60

1102

Str.Zizin nr. 10 bl. G1

1989

S+P+8E

27

1103

Bd.1 Decembrie 1918 nr. 37 bl. P105 sc. 1

1987

S+P+9E

32

1104

Al.Madarasi nr. 11 bl. D1

1984

S+P+8E

35

1105

Sîr.Theodor Sperantia nr. 106 bl. S24 sc. 2

1989

S+P+8E

36

1106

Str.Campia Libertății nr. 43 bl. MC3

1976

S+P+11E

66

1107

Bd.N.Grigorescu nr, 31 bl. N1

1969

S+P+10E

242

1108

Str.Vlaîcu Vodă nr. 18. bl. V70, sc. 5

1988

S+P+4E

14

1109

Str.Fizicienilor nr. 16,bl. 10A

1984

S+P+8E

52

1110

Bd.Cami! Ressu nr,21,bI.56A

1969

S+P+10E

44

1111

Str.Schîtului nr. 14, bl. 57

1984

S+P+4E

67

1112

AÎ.Giurgeni nr.13-17,bS.F10

1970

S+P+4E

60

1113

Bd.Theodor Paliady nr. 37, bl. N4A, sc. 2

1982

S+P+4E

18

1114

Al.Fetești nr, 17, bl. J16

1969

S+P+4E

60

1115

Str. Alunelului nr. 3, bl. 45,

1980

S+P+4E

30

1116

Str.Trapezuliii nr.9.bl.G2

1974

S+P+4E

60

1117

Bd.1 Decembrie 1918 nr.40, bl.U2

1970

S+P+4E

30

1118

Str.Nucului nr.6, bLV101

1989

S+P+8E

63

1119

AI.Banu Udrea nr.9, bl. V104

1988

S+P+8E

98

1120

Str.Odobesti nr.4,bl.Z3,sc.1-6

1967

S+P+4E

75

1121

Str.Mamulari nr. 4, bl. C2, sc.1

1990

S+P+7E

30

1122

Str.Jean Steriadi nr, 29, bl. V5

1971

S+P+10E

55

1123

Str.Vlaîcu Vodă nr. 9, bl. V61

1989

S+P+4E

38

1124

Str.Dumitru Papazoglu nr. 10, bl C6

1989

S+P+8E

36

1125

Str.Negoiu nr. 2, bl. D18, sc. 1+3

1988

S+P+4E

28

1126

Ai.Emil Botta, nr.2, bî M108, sc 2

1989

S+P+8E

36

1127

Str.Vlaîcu Vodă nr. 5, bl. C9

1989

S+P+8E

99

1128

Str.Traian nr.3,bl.E6,sc.1

1985

S+P+8E

29

1129

AI.Barajui Bicaz nr.7,bl.G1

1965

S+P+10E

44

1130

Ai.Buhusi nr.2,bl.3,sc.1

1979

S+P+10E

39

1131

Str.Drumut Murgului nr.4,bî.2bis

1975

S+P+11E

47

1132

Str.Trapezului nr. 2, bl. M6

1974

S+P+10E

264

1133

Str.Tomss nr,4,bt.B5

1967

S+P+10E

54

1134

Str.Radu Gheorghe nr.7,bl.14,sc.A

S+P+10E

43

1135

Strdstriei nr.4,b!.21E

1982

S+P+8E

54

1136

Str.Aurel Boțea nr. 2. bl. B9

1989

S+P+8E

52

1137

Str.Liviu Rebreanu nr,15,bt.N3

1969

S+P+10E

242

1138

Str.Drumui Murgului nr.38,bl,54A

1970

S+P+10E

44

1139

Str.Lucretiu Patrascanu nr, 3, bl, Y1

1967

S+P+9E+1 et.Th

282

1140

Str.Drumui Murgului nr.36,bS.55A

1971

S+P+10E

109

1141

Str.Prevederii nr.11B,bl.M29D

1976

S+P+8E

36

1142

Str.Padurea Craiului nr.3,b!.H3bis

1977

S+P+10E

65

1143

Calea Călărașilor nr.179, bi.49

1989

S+P+9E

24

1144

Al.Perisoru nr.5, bî. H36

1971

S+P+4E

40

1145

Str.Lemnisorului nr.4, bl,G42

1979

S+P+4E

30

1146

Str.Racari nr. 14, bl. 44

1984

S+P+9E

52

1147

Al.Suraia nr.4,bl.21B

1983

S+P+8E

52

1148

Str.Liviu Rebreanu nr.17,bl.N4

1969

144

1149

Str.Caloian Județul nr.12.bl.D18

1988

/;^^s+p+'4g?<z\

33

1150

Bd.Camil Ressu nr.38,bl.A11

1969

.......,S.+F,+.10E\

44

1151

Bd.N.Grigorescu nr.5A,bl.M5bis

1972

40

f    t,

<^e&7

1152 IStr.Theodor Sperantia nr. 137 bt. 84 sc. A

1994

S+P+8E

34

1153

Bd.Camil Ressu nr. 39 bl. Z5

1969

S+P+4E

60

1154

Al.Emil Boita nr. 1 bl. M109 sc. 1

1990

S+P+8E

36

1155

Str.Logofat Tautu nr. 4 bl. C4

1988

S+P+8E

36

1156

Str.Ramnicu Valcea nr. 31 bl. 17A

1983

S+P+8E

104

1157

Str.Cozla nr. 3 bl. B1B sc. 1+3

1967

S+P+10E

88

1158

Str.Theodor Sperantia nr, 130 bl. 78 sc. 1

1993

S+P+8E

33

1159

Str.losif Ion nr. 10 bl. 6A1 sc. 2

1982

19

1160

Str.Branduselornr. 6 bl. V70 sc. 3

1989

S+P+4E

14

1161

Al.Foișorului nr. 1 bl. 3 sc. 1

1970

S+P+4E

20

1162

Str.Matei Basarab nr.96,bl.L122,sc,4

1989

S+P+4E

20

1163

Str.Agatha Barsescu nr. 21, bl. V26A

19179

S+P+4E

40

1164

Str.Vlaicu Vodă nr. 23, bl. V38

1989

S+P+8E

98

1165

Str.Jean Sterîadi nr. 29, bl. V4

1970

S+P+10E

55

1166

Bd.Unirii nr, 75, bl. H1. sc. 1

1988

S+P+M+10E

59

1167

Calea Călărașilor nr. 321, bl. 202

1990

S+P+ 9E+ 1ap.et.10

46

1168

Calea Călărașilor nr. 173 bl. 42 sc. 2

1992-1995

S+P+7-8E

33

1169

Calea Călărașilor nr. 173 bl. 42 sc. 3

1992-1995

S+P+7-8E

33

1170

Calea Călărașilor nr. 173 bl. 42 sc. 4

1992-1995

S+P+7-8E

33

1171

Str.Alexander Von Humboidt nr. 5, bl V23A, sc 1

1988

S+P+8E

27

1172

Str. Ca Iu sari lor nr. 4, bl. 43A, sc. 1

1979

S+P+8E

43

1173

Str.Panalt Cerna nr.1 ,b!.M52,sc.2

1989

S+P+8E

36

1174

Bd.N.Grigorescu nr. 37, bl. B4

1967

S+P+10E

108

1175

Str.Rarau nr.2,bl.V71

1989

S+P+4E

61

1176

Str.Prevederii nr.22,bi.G6,sc.1-4

1973

S+P+4E

40

1177

Al.Barajul Lotru nr.7,bl.M7B

1965

S+P+4E

40

1178

Str.Schitului nr.4,bl.7D3.sc.1

1978

S+P+4E

20

1179

Str.Ramnicu Valcea nr, 30, bl. 15, sc. 1

1983

S+P+8E

35

1180

Calea Călărașilor nr. 177, bl. 45

1997

S+P+8E

24

1181

Str.Mateî Basarab nr.108, bl.74, sc. A

1987

S+P+8E

34

1182

Str.Matei Basarab nr.108, bl.74, sc, B

1987

S+P+8E

34

1183

Sir.Emil Garleanu nr. 4 bl. V53D

1991

S+P+10E

120

1184

Str.Racari nr. 51 bl. 70 sc. 1

1986

S+P+8E

52

1185

Str.Racari nr. 51 bl. 70 sc. 2

1986

S+P+8E

52

1186

AÎ.PIesesti nr. 6, bl. 8

1967

S+P+4E

19

1187

Str.Foisorului nr.17, bl.FIOC, sc.1-4

1988

S+P+9E

126

1188

Calea Vitan nr. 106, bl. V40, sc. 3

1988

S+P+8E

36

1189

AÎ.Giurcent nr.7,bl.F8

1968

S+P+4E

30

1190

Str.Vlad Județul nr. 6, bl. V12

1988

S+P+8E

54

1191

Str.Mizil nr.5, bl.G18

1974

S+P+4E

60

1192

Str. Schitului nr. 9, bl. 40

1984

S+P+8E

252

1193

Bd.N.Grigorescu nr.65,bl.D11A

1984

S+P+8E

44

1194

AI.Banu Udrea nr.12, bl. V95

1988

S+P+4E

38

1195

Sîr.Liviu Rebreanu nr,35A,bt.M36A,sc.B

1977

S+P+8E

36

1196

Bd.Burebista nr,1 ,bl.D15,sc.2-3

1988

S+P+8E

72

1197

Str.Lucrețiu Pâtrâșcanu nr.19, bl.MC18A, sc.2

1984

S+P+9E

35

1198

Intr.Badeni nr, 6 bl. M9

1964

S+P+4E

70

1199

Bd.Unirii nr.43,bl.E2

1995

S+P+2 Mez+10E

80

1200

Sîr.Muresana nr.5-7,bl.51A-51B

1984

S+P+4E

34

1201

Bd.Camil Ressu nr. 49, bl. Fi26

1968

S+P+4E

80

1202

Bd.Camil Ressu nr, 68 bl. 18 sc. 1+2

1983

S+P+4E

32

1203

Str.Cozla nr.3,bl.B1A,sc.1

1967

S+P+10E

44

1204

Str.Schitului nr. 20 bl. 20

1984

S+P+8E

52

1205

Bd.Decebal nr.14,bLS6,sc.4

1989

S+P+M+7

25

1206

Bd.l.C.Bratianu nr.39,bl.P6, SC. 2

1990

S+P+8E

22

1207

Bd.Decebal nr. 18, bl. S4, sc.1

1987

S+P+7E

21

H.CX. nr, 311Z30.09.2013

1208

Str.Ramnicu Valcea nr. 4, bl. S19

1982

S+JE+8E

54

1209

Calea Calarasilor nr. 323, bl. 201

1987

38

1210

Sos. Mibas Bravu nr. 302, bl. B13, sc. 8

1987

A"£+P+10EUt/>\

40

1211

Sos.Mthaî Bravu nr. 384, bl. B1D

1980

132

1212

Bd.Unirii nr. 73, bl. G3, sc. 3

1987

K/7.<S+P+M+9'E M

32

î    V- /' ’ / H/ i

W^L>%y

’"x£& £ Șl \J!U'X

1213

Str.Jean Steriadi nr. 3, bl. 124

1969

S+P+4E

20

1214

Str.lstriei nr. 8 bl 21C

1982

S+P+8E

54

1215

Sîr.NicoSae Licaret nr. 8 bi. PM42

1979

S+P+10E

108

1216

Sîr.Odobesti nr.5A,bl.Z1A

1975

S+P+4E

60

1217

Str.Anastasie Panu nr. 1, bl. A2, sc. 1

1989

S+P+8E

27

1218

Str.Anastasie Panu nr. 1, bl. A2, sc. 2

1989

S+P+8E

27

1219

Str.Theodor Sperantia nr.104,bl.S26,sc.1

1990

S+P+8E

27

1220

Bd.CamîS Ressu nr. 11 bl. 58A

1973

S+P+10E

65

1221

Str.Cozia nr. 3 bt. B1A sc. 3

1976

S+P+10E

44

1222

Str.Theodor Sperantia nr. 106 bi. S24 sc. 3

1990

S+P+8E

27

1223

Bd.Burebista nr. 1 bl. D15 sc. 4

1993

S+P+8E

33

1224

Bd.TheodorPalladynr. 31 bl N3B

1984

S+P+4E

15

1225 .

Str.Zizin nr. 9, bl. V81C

1990

S+P+4E

28

1226

Str.Vasife Cariova nr. 2. bl. A7bis

1990

S+P+8E

143

1227

Str.Zizin nr. 3, bl, V75C, sc. 1

1989

S+P+4E

19

1228

Str.Anastasie Panu nr. 17, bt. D3

1989

S+P+8E

36

1229

Str.Anastasie Panu nr. 20, bl. C15, sc. 3

1989

S+P+8E

27

1230

Str.Viaicu Vodă nr. 23 bl, V39

1989

S+P+8E

98

1231

Str.Foisorului nr. 20 bi. F13C sc. 1

1989

S+P+8E

27

1232

Str.Lucîan Biaga nr. 3, bi. J5

1985

SP+7E

26

1233

Str.Foisorului nr. 13 bl. F8C sc. 1

1989

S+P+8E

98

1234

Str.Foisorului nr. 13 bl. F8C sc. 2

1989

S+P+8E

98

' 1235

Str.Banu Udrea nr. 14 bl. V99

1989

S+P+4E

38

1236

Str.Viaicu Vodă nr. 30 bl. V100 sc. 3

1988

S+P+8E

36

1237

Str.Nucului nr. 4, bt. V100, sc.2

1984

S+P+8E

27

1238

Str.Matei Basarab nr. 60, bl. L108, SC. B

1994

S+P+4E

20

1239

Str.Vasile Cariova nr.4,bt.A6

1987

S+P+8E

98

1240

AI.Laceni nr. 11, bi. PM83, sc. 2

1987

S+P+8E

52

1241

Str.Alexandru Vlahuta nr. 5, bl. M47, sc. 1

1988

S+P+8E

27

1242

Str.Alexandru Vlahuta nr. 5, bl. M47, sc. 2

1988

S+P+8E

36

1243

Str.Alexandru Vlahuta nr. 5, bi. M47, sc. 3

1988

S+P+8E

36

1244

Str.Alexandru Vlahuta nr. 3, bl. M48

1988

S+P+8E

98

1245

Bd.Mîrcea Vodă nr. 36 bl. M6 sc. 1

1994

S+P+8E

33

1246

Bd.1 Decembrie 1918 nr, 37 bl. P105 sc. 2

1986

S+P+8E

32

1247

Str.Foisoruius nr. 8, bl. F3C, sc. 3

1989

S+P+8E

36

1248

Str.Foisorului nr. 15, bl. F9C

1989

S+P+8E

196

H.C.L nr. 435/29.11.2013

1249

Str. Voronet nr. 22, bl. 3

1970

P+2

36

1250

Str. Voronet nr. 10, bl. D3

1988

S+P+4E

40

1251

Str.Gura Vadului nr.3,bl.G23

1973

S+P+4E

60

1252

Bd.Camii Ressu nr.70,bl.PM26

1977

S+P+8E+1 Et. Tehnic

180

1253

Str.Panaît Cerna nr.8,bt.M58,sc.2

1990

S+P+8E

27

1254

Str. Trapezului nr. 2Â, bl. M29G

1976

S+P+8E

36

1255

Str. Ștefan Nîcolau nr. 9, bl. G3

1956

S+P+2

18

1256

Str.Branduselor nr.3,bl.V78,sc.6

1988

S+P+4E

14

1257

Str. Vlaicu Vodă nr. 20, bl. V78, sc. 1

1988

S+P+4E

14

H.C.L. nr. 67/21.03.2014

1258

Calea Vîtan nr. 119, bi. V21B, sc. 3

1988

S+P+8E

36

1259

Str.Branduselor nr.3,bi.V78,sc.2

1988

S+P+4E

19

1260

Str. Patriotîior nr. 2, bl. PM15, sc. A

1976

S+P+8E

36

1261

Str.Panait Cerna nr.8,bl.M58,sc,1

1988

S+P+8E

27

1262 1

Str.Sid. Ion Tudor nr.3,bl.6 Titan

1970

S+P+10E

109

1263

Bd.Nicoiae Grigorescu nr.59,bî.PM2,sc.B

1976

S+P+8E

36

1264

Str.Gura lalomitei nr.4,bl.H29

1972

S+P+4

40

1265

Str. Ion Tuculescu nr. 40, bi. G8

1957

S+P+2

18

1266

Calea Vifan nr. 119, bl. V218, sc, 1

1988

S+P+8E

36

H.C.L nr. 215/28.08.2014

1267

Str. Livlu Rebreanu nr. 33, bl. M14, sc. 1,2, 3

1966

S+P+4

60

1268

Str. Vlaicu Vodă nr. 22, bl. V82A, sc. i

1989

19

1269

Bd.Burebista nr.3,bl.D16

1994    /

, s+p+'&>-.

138

1270

Str. Adrian Carstea nr, 11, bl. 36, sc. 2

1981 /;

52

1271

Bd.Octavian Goga nr. 23, bl..M106, sc. 4

1992 fc

p; "    S+R+8

33.

V .o

1272

Bd.Octavian Goga nr. 24, bi. M62, sc. 3, 4

1994

S+P+8    |    60

H.C.L. nr. 9/30.01.2015

1273

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 21. bi. 11

1986

S+P+8+1 Et. Tehn.

98

1274

Str. Nerva Traian nr. 12. bi. M37, sc. 4

1998

S+P+10

40

1275

Str. Becatei nr. 2, bl. R4, sc. E

1974

S+P+10

55

1276

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 27C, bl. PM75, sc. 1

1978

S+P+8

54

1277

Piața Aibă iufsa nr. 8, bi. I7, sc. 1

1989

S+P+8

23

H.C.L. nr. 112/12.05.2015

1278 [AL Buhusi nr. 5, bi. 6    i 1979    |    S+P+10    i    216

H.C.L. nr. 137/30.06.2015

1279

Piața Aibă (uita nr. 8, bi. 17, sc. 2

1989

S+P+8

23

1280

Str. Patriotitor nr. 9, bt. PM7, sc. A

1972

S+P+9

36

1281

Str. Agatha Barsescu nr, 14, bl, V29, sc. 1+2

1988

S+P+4

38

H.C.L. nr. 294/22.12.2015

1282 iPiața Aibă Juiia nr. 8, bi. (7, sc.3    j 1989    |    S+P+8    J    23

H.C.L, nr. 37/23.02.2016

1283

Bld. Decebal nr. 14, bl. S6

1995

S+P+M+8

65

1284

Str. Cpt. Nicoiae Licăreț nr.6, bi. PM43, sc. 1

1978

S+P+10

55

1285

Str. Cpt. Nicoiae Licăreț nr.6, bi. PM43, sc. 2

1978

S+P+10

55

1286

Str. Theodor Speranția nr. 104, bl. S26, sc, 2

1989

S+P+8

36

1287

Str. Alexander Von Humboidt nr. 5, bi. V23A, sc, 2

1987

S+P+8

27

1288

intr. Reconstrucției nr. 6, bi. 28, sc. 3

1964

S+P+10

44

1289

Str. Traian Popovics nr. 91, bl. B7, sc, 1

1985

S+P+8

52

1290

Sos. Mihai Bravu nr. 327, bl. 54, sc. B

1984

S+P+10

30

1291

Str. Voronet nr. 18, bl A22

1986

S+P+4

42

H.C.L. nr. 73/31.03.2016

1292

Str. Stelian Mihale nr, 5, bi. 3, sc. 1

1975

S+P+10

55

1293

Str. Breaza nr. 7, bl. V22A

1988

S+P+8

108

1294

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 1, bl. 9

1985

S+P+7

61

1295

Str. Rotunda nr. 1-4, bl. V1

1968

S+P+10

634

1296

Str. Ramnîcu Sarat nr. 4, bi. H9

1969

S+P+4

20

1297

Str. Vaiea Buzăului nr. 14, bi. G26bis

1979

S+P+10

78

1298

Str, Laborator nr. 145, bt. S11

1982

S+P+8

54

1299

Str. Lucretiu Patrascanu nr. 13, bl. G1

1963

S+P+10

280

1300

AL Lăcrămioarei nr. 1, bl. 9A

1983

S+P+4

60

1301

Str. Liviu Rebreanu nr. 41, bi. Z22

1973

S+P+9

65

1302

Sos. Campia Libertății nr. 64, bi. 34A, sc. A

1968

S+P+10

1303

Sos. Campia Libertății nr. 64, bl. 34A, sc. B

1968

S+P+10

44

1304

Sos. Campia Libertății nr. 64, bi. 34A, sc. C-G

1968

S+P+10

176

1305

Sos. Mihai Bravu nr. 329, bl. 53

1984

S+P+10

30

1306

Sos. Campia Libertății nr. 42 bi. B2

1962

S+P+9

240

1307

Bd. Nicoiae Grigorescu nr. 36, bi. S1D, sc. 1

1977

S+P+10

54

1308

Bd. Nicoiae Grigorescu nr. 36, bi. S1D, sc. 2

1977

S+P+10

54

1309

Str. Theodor Speranția nr. 98, bi. S28, sc. A

1989

S+P+8

27

1310

Str. Theodor Speranția nr. 98, bi. S28, sc. B

1989

S+P+8

27

1311

Str. Theodor Speranția nr. 98, bi. S28, sc. C

1989

S+P+8

36

H.C.L. nr. 84/25.04,2016

1312

Intr. Muncii nr. 2, bî. M8

1965

S+P+4

70

1313

Str. Prisaca Dornei nr. 2, bl. D3, sc. 1-2

1967

S+P+10

264

1314

Str. Becatei nr. 6A, bl. V7

1974

S+P+10

165

1315

Sos. Mihai Bravu nr. 309, bl. R3

1985

S+P+9

120

1316

Al. Buhusi nir. 1, bi. 4, sc. 1

1979

S+P+10

54

1317

Al. Buhusi nr. 1, bi. 4, sc. 2

1979

S+P+10

54

1318

Al. Buhusi hr. 1, bl. 4, sc. 3

1979

S+P+10

54

1319

AL Buhusi nr. 1, bi. 4, sc. 4

1979

S+P+10

54

1320

Str. Tomis nr.2A, bt. A5bis

1974

S+P+10

65

1321

Str. Ontsifor Ghibu nr. 1, bi. 028 bis

1968

S^P’t’4

20

1322

Str. Racari nr. 10, bi. 41, sc. 1

1984

52

1323

Str. Racari hr. 10, bi. 41, sc. 2

1984

s+p+8 ,y ,

52

1324

Str. Prisaca Dornei nr. 8, bi. D6

1967

/Z:Z S+P+î.0/ v:,\

264

1325

CaSea Vitan nr. 229, bl. 7C, sc. A

1979

‘G (4;5    S+P+10    \    \

54

1326

Caiea Vitan nr. 229, bl. 7C, sc. B

1979

£Z P.< .S+P+10 jloi

54

1327

Aleea Textilistiior nr, 3, bl. MY2

1988

S+P+8

30

1328

Str, Jean Steriadi nr. 2. bl. G4

1974

S+P+10

110

1329

Str. Sold. Nicoîae T. Sebe nr. 12, bl. L37, sc. B

1979

S+P+10

54

1330

Str. Lunca Moldovei nr. 1, bl B4

1977

S+P+10

44

1331

Str. Prevederii nr. 15, bi. A12

1978

S+P+10

176

1332

Str. Tomis nr. 12, bl. C1

1967

S+P+4

50

1333

Str. Odobesti nr, 5b-5c, bl. M7-M7B, SC. B

1976

S+P+10

44

1334

Al. Barajul Dunării nr. 4B, bl. 21B

1977

S+P+10

84

1335

Str. Călușarilor nr, 5, bi. 25

1979

S+P+8

54

1336

Str, Pit. Petre D. lonescu nr. 10, bl. X18

1971

S+P+10

44

1337

B-dul Theodor Paliady nr. 15, bl. U28

1971

S+P+10

66

1338

B-dul Nicolae Grîgorescu nr. 55, bl. M1

1974

S+P+10

166

1339

Str. Baba Novac nr. 11 A, bi. 1

1976

S+P+8

64

1340

Al. Adjud nr. 2, bl. F1

1973

S+P+10

44

1341

Str. Stelian Mihaie nr. 7, bl. PM95

1980

S+P+8

54

1342

Al. Berevoiesti nr.5 , bl. 54

1984

S+P+4

38

1343

B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 72, bl. VN5

1974

S+P+10

44

1344

Str. Prisaca Dornei nr. 9-11, bi. N16

1968

S+P+4

60

1345

Str. Serg Dumitru Pene nr, 5, bi. J51

1980

S+P+8

108

1346

Str. Sold. losif Ion nr. 1, bl. 3B

1981

S+P+4

60

1347

Al. Perisoru nr. 12. bl. N5

1983

S+P+4

57

1348

Sos Mihat Bravu nr. 386, bi. B2A

1979

S+P+10

86

1349

Str. Schitului nr, 12, bl. 7C1

1983

S+P+4

20

1350

Str. Baia Mare nr. 6, bl. 7, sc. 1

1978

S+P+10

44

1351

Str. Baia Mare nr. 6, bl. 7, sc. 2

1978

S+P+10

44

1352

Str. Lotrîoara nr, 7, bl. V32

1976

S+P+10

132

1353

Al. Barajul Bistriței nr. 12, bi. 4

1980

S+P+10

121

1354

Str. Liviu Rebreanu nr. 35, bl. M15

1965

S+P+4

60

1355

Str. Fizicienilor nr, 3, bi. D3B

1968

S+P+8

88

1356

Str, Alexandru Papiu Ilarian nr. 4, bl. 43, sc. 1

1987

S+P+8

27

1357

Str. Alexandru Papiu ilarian nr, 4, bl. 43, sc. 2

1987

S+P+8

36

1358

Str. Alexandru Papiu ilarian nr. 4, bl. 43, sc. 3

1987

S+P+8

36

1359

Str. Alexandru Papiu ilarian nr. 4, bl. 43, sc. 4

1987

S+P+8

36

1360

Str. Alexandru Papiu Ilarian nr. 4, bl. 43, sc. 5

1987

S+P+8

27

1361

Al, Berevoiesti nr. 3, bl. 53

1984

S+P+4

38

1362

Str. Istriei nr. 16, bl. 3E, sc. 1+2

1982

S+P+4

30

1363

Str. Istrses nr. 16, bl. ’3E, sc. 3+4

1982

S+P+4

30

1364

Str. Ramnicu Valcea nr. 11, bl, S34

1983

S+P+8

35

1365

Str. Vulcan Judetu nr, 31-35, bl. B3A, sc. 1

1981

S+P+8

54

1366

Str. Vulcan Judetu nr. 31-35, bl. B3A, sc. 2

1981

S+P+8

54

1367

Al. Mizil nr.1,bl. 1

1977

S+P+4

89

1368

Al. Stanila nr. 4, bl. H11

1967

S+P+4

80

1369

Intrarea Badeni nr. 12, bl. G2

1986

S+P+8

98

1370

Str. Postăvarul nr. 17, bi. 028

1968

S+p+4

80

1371

B-dul Camiî Ressu nr. 33, bl. N4,

1967

S+P+10

230

1372

B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 68,bl. U25

1971

S+P+10

109

1373

Str. Vulcan Judetu nr. 37, bl. B1C

1979

S+P+10

43

1374

Calea Vitan nr. 107, bl. V14B, sc. 1

1987

S+P+8

36

1375

Calea Vitan nr. 107. bl. V14B, sc. 2

1987

S+P+8

27

1376

Str. Gura ialomitei nr, 14, bl. PCÎO

1973

S+P+4

40

1377

Str, Florin Ciungan nr.1, bl. 69

1985

S+P+8

52

1378

Str. Spiridon Matei nr. 1, bl. 9, sc. 1

1976

S+P+10

65

1379

Str. Spiridon Matei nr. 1, bl. 9, sc. 2

1976

S+P+10

65

1380

Str, Spiridon Matei nr. 1, bl. 9, sc. 3

1976

S+P+10

65

1381

Str. Istriei nr. 21, bl. 3B

1982

S+P+8

52

1382

Al Emil Botta nr, 3, bl. M105, sc. 2

1989

S+P+8

36

1383

Al Emil Botta nr. 3, bl. M105, sc. 1

1989

S+P+8

36

1384

Str. Complexului nr. 1, bl. 62

1966

S+P+10

132

1385

B-dul Camîl Ressu nr. 19, bi. 56

1965

S+P+10

176

1386

Al. Ramnicu Valcea nr. 13, bl. $31

1981

54

1387

Str. Drumul Murgului nr. 3, bl. S33A

1982

54

1388

B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 27B, bl. PM74

1988

, S+P+86 a\

54

1389

Str. Baba Novac nr. 19. bl. G12

1964 ț

v'.. \

88

1390

Str. Cozla nr. 8D, bl. A30

1976 f

•iJlv    s+p^4.........

30

1391

Str. Negoiu nr. 4, bl. D16

1988

33

1392

Str. Plt. Radu Gheorghe nr. 5, bl. 12

1979

S+P+10

88

1393

Str. Nedelcu Ion nr. 7, bl. 3A

1983

S+P+8

52

1394

Str. Odobesti nr, 2B, bî. N3B

1977

S+P+10

44

1395

AL Bîajel nr. 2, bl. V4

1988

S+P+8

27

1396

AL Ramnicu Valcea nr. 1, bl. S17

1982

S+P+8

35

1397

B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 39,bl P100-101, sc. 1

1983

S+P+8

32

1398

B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 39,bl P100-101, sc. 2

1983

S+P+8

32

1399

B-dul Cami! Ressu nr. 27, bl, N1

1965

S+P+10

230

1400

B-dul Camit Ressu nr. 29, bl, N2

1966

S+P+10

230

1401

Str. Brailita nr,1, bl, V17, sc. 1

1988

S+P+8

27

1402

Str. Brailita nr.1, bl. V17, sc. 2

1988

S+P+8

36

1403

Str. Brailita nr.1, bl. V17, sc. 3

1988

S+P+8

27

1404

Str. Florin Ciungan nr. 7, bl. 65

1984

S^P+8

52

1405

B-dul Theodor Paliady nr. 18, bl. M5A, sc. B

1976

S+P+10

44

1406

Str. Codrii Neamțului nr. 17. bl. NB2A

1976

S+P+4

20

1407

Al Ramnicu Valcea nr, 11, bl, S30

1982

S+P+8

54

1408

Intrarea Horbotei nr. 2A, bl. M11

1977

S+P+10

106

1409

Str. Rarau nr. 3, bl. V69, sc. 1

1989

S+P+4

14

1410

Str. Rarau nr. 3, bl. V69, sc. 2

1989

S+P+4

14

1411

Al. Codrii Neamțului nr. 2, bl. 4

1977

S+P+8

72

1412

Str. Zemes nr. 4, bl. PM19, sc. 1

1977

S+P+10

65

1413

Str. Zemes nr. 4, bl. PM19, sc. 2

1977

S+P+10

65

1414

Str. Zemes nr. 4, bl. PM19, sc. 3

1977

S+P+10

65

1415

Str. Cozla nr. 10, bl.A11

1967

S+P+4

40

1416

Str. Alexandru Moruzzi Voievod nr. 3, bl. A11

1989

S+P+8

72

1417

Al. Suraia nr, 3, bl. 32, sc. 1

1982

S+P+8

52

1418

Al. Suraia nr. 3. bl. 32, sc. 2

1982

S+P+8

52

1419

Str. Danubiu nr. 12. bl. 6C1

1982

S+P+4

20

1420

Str. Anastasie Panu nr, 21, bl. D5

1987

S+P+8

36

1421

Str. Anastasie Panu nr. 19, bl. D4

1987

S+P+8

36

1422

B-dul Camil Ressu nr. 50, bl. A14

1969

S+P+8

44

1423

Calea Vitan nr, 108, bî. V35, sc. 2

1989

S+P+8

27

1424

Zizin 22, bl. V35, sc. 3

1989

S+P+8

27

1425

Calea Vitan nr. 108, bl. V35, sc. 1

1989

S+P+8

36

1426

Str. Ramnicu Valcea nr. 14, bl. 34A, sc. 1

1983

S+P+8

31

1427

Str. Ramnicu Valcea nr. 14, bl. 34A, sc. 2

1983

S+P+8

31

1428

Str. Ramnicu Valcea nr. 14, bl. 34A, sc. 3

1983

S+P+8

31

1429

Str. Voronet nr. 7, bl. D5

1988

S+P+4

28

1430

Al. Barajul Cucuteni nr. 8, bl. M7A

1965

S+P+4

60

1431

Str. Prevederii nr. 21, bl. G15

1974

S+P+8

174

1432

AL liioara nr. 12, bî, M30B

1975

S+P+10

44

1433

Intrarea Simbolului nr. 11, bl. 1

1963

80

1434

Str. Drisîorului nr. 1, bl. A23

1987

S+P+4

52

1435

Str. Valea Buzăului nr. 2, bl. G34

1975

S+P+4

30

1436

Str. Jean Steriadi nr. 46, bl. Ml3

1971

S+P+4

60

1437

Str. Prof. Nicoara Moise nr. 38A, bl, C3

1970

S+P+10

121

1438

Str. Ion Paunescu Paltin nr. 16, bl. D13

1989

S+P+4

40

1439

B-dul Mircea Vodă nr. 37, bl. M29, SC 2

1987

S+P+8

32

1440

B-dul Mircea Vodă nr. 37, bl. M29, SC 1

1987

S+P+8

34

1441

B-dul Mircea Vodă nr. 37, bl, M29, SC 3

1987

S+P+8

32

1442

B-dul Mircea Vodă nr. 37, bl. M29, SC 4

1987

S+P+8

34

1443

Sos Mihat Bravu nr. 450, bl. V7

1988

S+P+8

39

1444

Str. Burdujeni nr. 1, bl. A12

1966

S+P+4

85

1445

Str. Jean Steriadi nr. 4. bl. 118

1969

S+P+4

50

1446

Intrarea Vâslei nr. 1, bl. PM63

1978

S+P+10

98

1447

Str. Campia Libertății nr. 27, bl. 42

1962

S+P+4

80

1448

B-dul Camil Ressu nr. 15, bl. 57

1965

S+P+10

176

1449

Str. Laborator nr. 136, bl. S31A

1983

S+P+8

44

1450

B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 43-45, bl. J41-42-43

1971

240

1451

Str. Vlad Dracul nr. 15, bl. C12

1989

xP. V*    S.

99

1452

Str. Ramnicu Valcea nr. 25, bl. 20B

1982

S+P+8‘-<X\

52

1453

Al. Adrian Carstea nr. 13, bl. 37

1987

cp/.,    \

252

1454

B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 27D, bl. PM76

1980

SPC S+P+87

—m III........ II-, nil-.......................1'nHn.Ji.ji.....

54

Oh

1455

Sos Mihai Bravu nr. 303, bi. 18A, sc. AsiB

1978

S+P+8

88

1456

8-dui Nicolae Grigorescu nr. 35, bl. B3

1967

S+P+10

108

1457

Al Școlarilor nr. 14, bl. S14

1982

S+P+10

43

1458

Str. Trapezului nr. 11, bl. G35

1975

S+P+4

50

1459

Str. Crivatului nr. 3, bl. 44B

1987

S+P+8

38

1460

Ai. Madarasî nr, 5, bl. D10A

1984

S+P+8

44

1461

Str. Liviu Rebreanu nr. 32A, bl. PM70

1980

S+P+8

108

1462

Str, Danubiu nr. 15, bl. 52 A

1984

S+P+4

30

1463

B-dul Theodor Paîlady nr. 25, bl. V11

1973

S+P+10

176

1464

B-duî Nicolae Grigorescu nr. 9, bl. L3

1959

S+P+3

16

1465

B-dul Nicolae Grigorescu nr. 11, bl. L4

1959

S+P+3

16

1466

Str. Buteica Emanoil Marius nr. 4, bl. 63

1985

S+P+8

52

1467

Str. Mureseana nr. 6-8, bi. 58

1980

S+P+4

60

1468

Str. Valea Buzăului nr. 8, bl. G31

1974

S+P+4

60

1469

Str. Lt. Col. Dumitru Papazoglu nr. 1, bl. B5

1989

S+P+8

99

1470

Str. Logofăt Tautu nr. 2, bl. C3

1989

S+P+8

36

1471

Str, Laborator nr. 129, bl, S2A

1982

S+P+8

35

1472

B-dui Hristo Botev nr. 10

1979

S+P+8

16

1473

AL Mizi! nr. 6, bl. C2

1978

S+P+4

119

1474

AL Mizi! nr. 2, bl. 2

1978

S+P+4

104

1475

Sos Mihai Bravu nr, 436, bl. V15

1988

S+P+9

39

1476

AL Adrian Carstea nr. 5, bl. 33A

1983

S+P+8

52

1477

Str. lancu Brezeanu nr. 4, bl. V31B

1988

S+P+4

40

1478

Sos Mihai Bravu nr. 442, bl. V11

1987

S+P+9

39

1479

Str. Postăvarul nr. 19, bl. 9

1977

S+P+11

109

1480

Str. istriei nr. 32, bl, 10B

1984

S+P+10

52

1481

Sos Mihai Bravu nr, 440, bl. V12

1988

S+P+8

40

1482

Sos Mihai Bravu nr. 311-313, bl. Sb1, SC 1

1983

S+P+10

30

1483

Sos Mihai Bravu nr. 311-313, bl. Sb1, SC 2

1983

S+P+10

40

1484

B-du! Nicolae Grigorescu nr. 7, bl. L2

1958

P+3

16

1485

AL Tandarei nr. 3, bl. 30B

1984

S+P+8

52

1486

Bd. Nicolae Grigorescu nr, 29A, bl. N22B

1983

S+P+10

40

1487

Calea Vstan nr. 199, bl. 52, SC. 1

1982

S+P+10

30

1488

Bd. Camil Ressu nr. 53, bi. H14, sc. 1-7

1967

S+P+4

140

1489

Intr.Barset nr. 6, bi. G7, sc. A

1986

S+P+8

52

H.C.L. nr. 99/30.05.2016

1490

Str. Plt. Radu Gheorghe nr. 38, bl. VN8

1978

S+P+10

43

1491

B-dui 1 Decembrie 1918 nr. 30, bl, Z4

1967

S+P+4

80

1492

AL Barajul Cucuteni nr. 6, bl. M6A

1965

S+P+4

60

1493

Str. Murgeni nr. 10, bl. L23

1979

60

1494

Str. Minis nr. 4, bl. X6, Sc. 1

1979

S+P+10

132

1495

Str, Alexandru Moruzzi Voievod nr. 9, bl. V60

1988

S+P+4

38

1496

Str, Ciucea nr, 3, bl. P17

1969

S 4-p4’4

50

1497

AL Solidarității nr. 3, bl. M18

1965

S+P+4

40

1498

Str, Zizin nr. 7. bl. SOB

1988

S+P+4

28

1499

B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 29A, bl. PM78

1951

S+P+8

54

1500

Str, Drisîorului nr. 98, bl. 11

1976

S+P+10

132

1501

Str. Campia Libertății nr, 9, bi. PM62

1978

S+P+10

97

1502

Str. Adrian Carstea nr. 3, bl. 338, sc, 2

1984

S+P+8

52

1503

AL llioara nr. 16, bl. M32, SC. A

1975

S+P+10

43

1504

Str, Ramnicu Valcea nr, 21, bi. 22A

1981

S+P+1o

54

1505

Str. Istriei nr, 23, bl. 2B

1983

S+P+8

52

1506

Str. Dristorului nr. 5, bl. A20, sc. 1

1987

S+P+4

14

1507

Str. Dristorului nr. 5, bl. A20, sc. 2

1987

S+P+4

14

1508

B-dul Camil Ressu nr. 58, bl. D1B

1969

S+P+10

88

1509

Al. llioara nr. 10, bl. M30A

1976

S+P+10

44

1510

B-dul Ramnicu Sarat nr. 29, bl. 11A1

1977

S+P+8

88

1511

Intrarea Muncii nr. 4A, bl. C

1974

S+P+9

120

1512

Sos Mihai Bravu nr. 296, bl. 7

1975

120

1513

Str. Patulului nr. 6, bl. 5

1975

109

1514

Str. Brândușelor nr. 7, bl, G3, sc. 1

1989

/4vS+pz+8^..

\    36

1515

Str. Brândușelor nr. 7, bl. G3, sc. 2

1989

27

\ S ■.~.~,..,..Mt ty./ '■-> j

'&X?i loSW

1516

Str. Lipanesti nr. 6, bl. J18

1969

S+P+4

20

1517

Str. Danubîu nr. 11, bl. 6H

1982

S+P+4

38

1518

B-duî Camil Ressu nr, 31, bl. N3

1967

S+P+10

230

1519

Str. Msnis nr. 8, PM91, sc. A

1980

S+P+8

54

1520

Str. M;nss nr. 8. PM91, sc. B

1980

S+P+8

54

1521

Str. Valea Buzăului nr, 16, bl. G24bis

1983

S+P+4

67

1522

Str. Foișorului nr. 7, bl. F5C, sc. 1

1989

S+P+8

27

1523

Str. Foișorului nr. 7, bf. F5C, sc. 2

1989

S+P+8

36

1524

Str. Muresana nr. 2, bl. 43B

1979

S+P+10

44

1525

Str. Danubîu nr. 10, bl. 6D1

1981

S+P+4

30

1526

Str. Papiu llarian nr, 6, bl. 42

1987

S+P+10

153

1527

Calea Victoriei nr. 1-5. bî. Victoria

1960

S+P+8

176

1528

Str. Cozla nr. 8A, bl. A32

1976

S+P+4

30

1529

Str. Tina Petre nr. 9, bl. L38, sc. A

1982

S+P+10

54

1530

Str. Tina Petre nr. 9, bl. L38, sc. B

1982

S+P+10

54

1531

Str. Tomis nr. 1, bl. H6

1967

S+P+4

20

1532

Str. Brândușelor nr. 11, bl. K1, sc. 1

1989

S+P+8

27

1533

Str. Brândușelor nr. 11. bl, H1, sc, 2 +3

1989

S+P+8

72

1534

Sos. Mihai Bravu nr. 394, bl. B1A

1979

S+P+10

43

1535

Str. Parau nr, 1, bl. V68

1989

S+P+4

28

1536

Str. Cozla nr, 3, bî. B1A, sc. 2

1967

S+P+10

44

1537

Str. Cozla nr. 3, bl. B1A, sc. 5

1967

S+P+10

44

1538

Bd, Nicolae Grigorescu nr. 29A, bl. N22, sc. A

1983

S+P+10

30

1539

Str. Foișorului nr. 24, bl. F14C, sc. 2

1988

S+P+8

36

1540

Str. Vasile Goidis nr. 8. bl. M40

1965

S+P+8

44

1541

Sntr. Sold. Dumitru Dragan nr. 4, bl. 8A1

1983

S+P+4

30

1542

Bd. Basarabia nr. 240, bl. MY6

1988

S+P+8

30

1543

Str. Tomis nr. 10, bl. C5

1968

S+P+4

60

1544

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 37, bl. P105, sc. 3

1986

S+P+8

32

1545

Str. Matei Basarab nr. 83, bl. L117

1990

S+P+4

40

1546

Calea Caiarasilor nr. 175, bl. 44, sc, A

1988

S+P+8

34

1547

Calea Călărașilor nr. 175, bl. 44, sc. B

1988

S+P+8

33

1548

Calea Călărașilor nr. 175, bl. 44, sc. C

1988

S+P+8

33

1549

Calea Vitan nr. 119, bî. V21B, sc. 2

1988

S+P+8

27

1550

Str. Meșterul Manole nr. 3, bl. D15, sc. 1

1988

S+P+4

14

1551

Str. Emil Garieanu nr. 10, bf. A2, sc. 3

1988

S+P+8

36

H.C.L. nr. 114/21.06.2016

1552

Calea Călărașilor nr. 249, bl. 65A, sc. A

1987

S+P+8

68

1553

Str. Cozla nr. 6, bt. A8, sc. 1,3,4

1966

S+P+4

35

1554

Intr. Odobesti nr. 10, bl. V7

1966

S+P+10

44

H.C.L. nr, 140/18.07.2016

1555

Calea Călărașilor nr. 253, bl. 67, sc. 2

1989

S+P+8

34

1556

Str. Nerva Traian nr. 16, bl. M35, sc. 1

1985

S+P+8

30

1557

Calea Vitan nr. 121, bl. V1, sc. 1

1988

S+P+8

27

1558

Str. Anastasie Panu nr. 15, bl. D2

1988

S+P+8

98

1559

Bd. Camil Ressu nr. 42, bl. A12

1968

S+P+10

44

1560

Str. Anastasie Panu nr. 20, bl. C15, sc. 1

1988

S+P+8

36

1561

Str. Firidei nr. 3, bî. H19, sc, 4

1968

S+P+4

20

1562

Str. Vlaicu Vodă nr. 24, bl V79, sc. 1

1989

S+P+4

19

H.C.L, nr. 198/16.09.2016

1563

Str. Vlaicu Vodă nr. 26, bl. V82B

1989

S+P+4

38

1564

Str. Poet Panait Cerna nr. 4, bl. M57, sc. 2

1988

Ș+P+8

27

1565

Bd. Camil Ressu nr. 2, bl. R2

1982

X’PiWx

/țV./    ,    ’Jfl'',

75

1566

Str. Calotesti nr. 1

1937 t

Z /........ ........î'Z

6

1567

Caiea Calarasilor nr. 172, bl. 57

1990

S+P+8

30

H.C.L. nr. 245/11.10.2016

1568

Sd. Msrcea Vodă nr. 41, bl. M31

1989

S+P+8

99

H.C.L. nr. 263/31.10.2016

1569

Ai. Barajul Rovinari nr. 2, bf. M21

1964

S+P+4

60

1570

Ai. Barajul Rovinari nr .6, bi. M22

1964

S+P+4

60

H.C.L. nr. 297/11.11.2016

1571

Str. Becatei nr, 2, bl. R4, sc. F

1976

S+P+10

50

H.C.L. nr. 316/29,11.2016

1572

Str. Vaieriu Braniște nr. 56, bi. 5

1947

S+P+4

51

1573

Bd. Corneitu Coposu nr. 4, bl. 105A, sc. 1,3, 4

1989

S+P+8

90

1574

Str. Lu creți u Patrascanu nr. 16, bl. MY4, sc. B

1988

S+P+8

30

1575

Str. Zizin nr. 18, bl. V101B

1986

S+P+4

25

H.C.L. nr. 341/15.12.2016

1576

Str. Panait Cerna nr. 7, bi. M44, sc. 1

1989

S+P+8

27

1577

Str. Panait Cerna nr, 7, bi. M44, sc, 2

1989

S+P+8

36

1578

Str. Ticus nr. 1, bi. M31A, sc. 1

1980

S+P+8

54

1579

Calea Calarasiior nr. 309, bl. 70, sc. 1

1989

S+P+8

34

H.C.L. nr. 16/26.01.2017

1580

Str. Breaza nr. 5, bl. V22B

1988

S+P+8

54

1581

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 20, bl. 2 TITAN

1985

S+P+8

105

1582

Str. Matei Basarab nr. 71, bi. L111A

1986

S+P+4

41

H.C.L. nr. 58/28.02,2017

1583

Aleea Alexandru Moruzzi nr. 10, bl. 5

1968

S+P+4

50

1584

Calea Calarasi nr. 319, bl. A

1938

S+P+7

74

1585

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 26, bi. 6

1985

S+P+9

109

1586

Str. Istriei nr. 14, bl. 3E2

1983

S+P+4

20

1587

Str. Minis nr, 10, bl. X7

1986

S+P+10

43

H.C.L. nr. 109/29.03.2017

1588

Aieea Emil Bolta nr. 1, bl. M109, sc. 2

1988

S+P+8

36

1589

Aleea Surata nr. 6, bl. 50, sc. 3

1984

S+P+4

15

1590

Str. Lsviu Rebreanu nr. 2, bl. N6

1966

S+P+10

297

1591

Bd. Burebista nr. 2, bl. D14, sc. 4

1989

S+P+8

30

1592

Splaiul Unirii nr. 33. bl. M4

1989

S+P+8

66

1593

Calea Calarasi nr. 240, bl. 76, sc. 2

1989

S+P+8

33

1594

Bd. Burebista nr. 2, bl. D14, sc. 1,2,3

1989

S+P+8

98

1595

Aleea Buhust nr. 3, bi. 5 (sc. 1,2, 3)

1978

S+P+10

162

1596

Aleea Buhusi nr. 3, bl. 5, sc. 4

1978

S+P+10

54

1597

Str. Pictor Ion Tuculescu nr. 21-23,bl. 22

1965

S+P+4

120

1598

Str. Octavian Goga nr. 14, bl. M61, sc. 1

1988

S+P+8

24

1599

Str. Vameșului nr. 3

1947

S+P+1+M

4

1600

Calea Vitan nr. 231, bi. 6

1979

S+P+10

264

1601

Str. Serg. Dumitru Pene nr. 1A, bi. I34

1981

S+P+4

38

H.C.L. nr. 147/27.04.2017

1602

Str. Vlaicu Vodă nr. 11, bl. V62

1988

52

1603

Bd. Corneîiu Coposu nr. 4, bi. 105A, sc. 2

1988

,4+f+ș

30

1604

AL Codrii Neamțului nr. 6, bi. PM26bis, sc, 4

1977 j

. ș+P+8/ i

36

\Vî

*y ~<y /

C

1605

AL Ramnicu Sarat nr. 9. bl. 7D

1982

S+P+4

30

1606

Str. Cozla nr. 3, bl. B1A, sc. 4

1968

S+P+10

44

1607

Str. Ramnicu Valcea nr. 13-15, bL S30A

1933

S+P+8

88

1608

Str, Voronet nr. 21, bl. B2

1977

P+2

24

1609

Str. Codrii Neamțului nr. 9, bl. 3

1977

S+P+10

88

H.C.L. nr. 189/16.05.2017

1610

Str, Dristorului nr. 88, bl. B13, sc. 1+A

1986

S+P+10

70

1611

Calea Calarasilor nr. 240, bl. 76, sc. 1

1989

S+P+8

33

1612

St". Nerva Traian nr. 18, bl. M34

1987

S+P+8

30

1613

Str. Odobesti nr. 58-5C, bl. M7, sc. A

1976

S+P+10

44

1614

Plt. Petre ionescu nr. 7, bl. X20

1972

S+P+10

44

1615

Calea Calarasi nr. 173, bl. 42, sc. 1

1996

S+P+8

33

1616

Str. Zizin nr. 3, bl. V75C, sc. 2

1989

S+P+4

14

H.C.L nr. 268/30.06.2017

1617

Str. Poet Panait Cerna nr. 8, bl. M58, sc. 3

1990

S+P+8

27

1618

Str. Dristorului nr.3, bl. A21, SC. 2

1987

S+P+4

19

1619

Str. Firidei nr. 3, bl. H19, sc. 2, 3

1968

S+P+4

40

1620

Str. Lt Aurel Boțea nr. 7, bl. B5A

1985

S+P+4

38

1621

Str. Matei Basarab nr. 106, bl. 73

1988

S+P+11+M

47

H.C.L. nr. 3

►18/27.07.2

017

1622

Bd. Ramnicu Sarat nr. 25, bl. 11A

1975

S+P+10

162

1623

Bd. I.C. Bratianu nr. 44

1963

S+P+8

226

1624

Aleea Sibiana nr. 1, bl. R17

1962

S+P+4

40

1625

Str. Mantuieasa nr. 3

1933

D+P+5+M

32

H.C.L nr. 449/28.09.2017

1626

Str. Liviu Rebreanu nr. 27, bl. M12

1964

S+P+4

40

1627

Str. Danubiu nr. 13/ Sold. losif ion nr. 10/ bl 6C

1981

S+P+4

67

1628

Str. Foișorului nr. 5, bl. F4C

1988

S+P+8

63

1629

Str. Lîviu Rebreanu nr. 12, bl, K2, sc. A

1984

S+P+7

14

1630

Str. Liviu Rebreanu nr. 12, bl, K2, sc. B

1984

S+P+7

27

1631

Str. Liviu Rebreanu nr. 12, bi, K2, sc. C

1984

S+P+7

20

1632

Sos. Mihai Bravu nr. 315, bi. SB, sc, A

1982

S+P+10

54

1633

Al. Școlarilor nr. 4, bl. S3A

1982

S+P+10

54

1634

Str. Laborator nr. 143, bl. S10, sc. 1

1982

S+P+8

54

1635

Aleea Școlarilor nr. 12, bl. S25

1980

S+P+10

54

1636

Str. Lucretîu Patrascanu nr. 9, bl. Y2

1967

S+P+9

280

1637

Str. Negoiu nr. 8, bl. D14

1988

S+P+4

40

1638

Str. Brândușelor nr. 3, bl. V78, sc. 3

1989

S+P+4

14

1639

Str. Campia Libertății nr. 40, bl. B1

1962

80

1640

Sos. Mihai Bravu nr. 317, bl. SA, sc. B

1983

53

1641

AL Alexandru Moruzzi nr. 2, bl. V55

1984

47

1642

AL Lăcrămioarei nr. 2, bf. 8D, sc. 1+2

1981

S+P+4

30

1643

AL Barajul Bicaz nr. 4, bl. M25, sc, 5 si 6

1964

S+P+4

40

1644

Calea Vitan nr. 123, bl. V2

1989

S+P+8

36

H.C.L. nr. 506/31.10.2017

1645

Str. Nerva Tratan nr. 15, bl. M69, sc. 2

1989

S+P+7

30

1646

Str. Laborator nr. 138, bl. S31B, sc. A

1981

S+P+8

44

1647

AL Solidarității nr. 7, bl. M20

1965

g+,p+4

40

1648

Str. Sold. Steîian Mihale nr. 1A, bi. G1, sc. A

1976

S+P+10

132

1649

Bd. Theodor Pailady nr. 8, bl. M3C

1975

S+P+10

44

1650

Str. Istriei nr. 12, bl. 19D, sc. A

1984

S+P+8

44

1651

AL Banul Udrea nr. 4, bl. 3, sc. 1

1970

S+P+4

50

1652

AL Banul Udrea nr. 4, bl, 3, sc. 2

1970

S+P+4

50

1653

Str. Racari nr. 55, bl. 71

1985

S+P+8

52

1654

Str. Sold. Ion losifnr. 8, bl. 7A

1981

S+P+4

30

1655

Calea Vitan nr. 199, bl. 52, sc. 2

1982

S+P+10

30

1656

Str. Patriotilor nr. 2, bl. PM15, sc. B

1976

S+P+8

36

1657

Str. Vlaicu vodă nr. 28, bl. V81A

1989

S+P+4

47

1658

Str. Vlaicu Vodă nr. 22, bl. V82A, sc. 2

1989

S+P+4

19

1659

Str. Matei Basarab nr. 104, bl. 72

1988

S+P+7-8

100

1660

Str. Graiul Argeșului nr. 1A, bl. MC5

1970

S+P+10

44

1661

Bd. Theodor Pailady nr. 29, bl. N3-N3A

1986

S+P+4

33

1662

Str, Mihai Bravu nr. 311, bl. S3

1982

S+P+10

54

1663

AL Madarasi nr. 9, bl. D6

1983

S+P+8

52

1664

Str. Schitului nr. 16, bl. 43

1983

S+P+8

104

1665

Bd. Ramnicu Saraî nr. 2, bl. H7

1968

S+P+4

20

1666

Str. Istriei nr. 12, bl. 19D, sc. B

1984

S+P+8

35

1667

AL Banu Udrea nr, 5, bî. 7

1970

S+P+4

20

H.C.L. nr. 568/27.11.2017

1668

Str.Nicolae Pascu nr. 1, bl. 7B1

1973

S+P+4

58

1669

Str. Gheorghe Petrascu nr. 53, bl. PM53, sc. A

1979

S+P+10

44

1670

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 24, bl. 5 TITAN

1985

S+P+9

112

1671

Str. Baia Mare nr, 1, bi. 8

1978

S+P+10

76

1672

AL Barajul Bicaz nr, 2, bl. M25, sc. 1-4

1965

S+P+4

80

1673

Bd. Ramnicu Sarat nr. 14, bl. 20J

1984

S+P+8

70

1674

Str. Lt. Nicolae Pascu nr. 8, bî. 4

1973

S+P+4

116

1675

AL Banul Udrea nr. 6, bl. 2

1970

S+P+4

20

1676

AL Banul Udrea nr. 8, bl. 1

1970

S+P+4

20

1677

Str. Gheorghe Petrascu nr. 53, bl. PM53, sc. B

1979

zSfWK

43

1678

Calea Vitan nr. 109, bl. V15

1988

120

1679

AL Pienita nr. 4, bl. Y8

1967    /

.5+P*4\, vH

—L... „ixt

60

1680

Str, Laborator nr. 128A, bl. 39A

1983

S+P+8

52

1681

Sos. Mihai Bravu nr. 301, bl. 18

1979

S+P+13

83

1682

Str. Banu Udrea nr. 8, bl, G5

1988

S+P+8

72

1683

Str. Matei Basarab nr. 64, bl. L110

1989

S+P+4

60

1684

Aî. Barajul Cucuteni nr, 1, bl. A12

1969

S+P+10

44

H.C.L. nr. 647/19.12.2017

1685

Calea Vitan nr. 111, bl. V16A, sc. 1

1988

S+P+8

27

1686

Str. Vlad Dracu nr. 13, bl. C13

1989

S+P+8

98

1687

Str. Cozla nr. 8B, bl. A33, sc. A, B

1976

S+P+4

20

1688

Str. Banu Udrea nr. 5-7, bl. J1

1985

S+P+8

36

1689

Str. Alexandru Moruzzt nr. 9, bf. V54B, sc. C

1989

S+P+4

14

1690

Al. Solidarității nr. 5, bl. M19

1968

S+P+4

40

1691

Bd. Nicolae Grigorescu nr. 15, bl. L6

1959

P+3

16

1692

Str. Alexandru Moruzzi nr. 11, bl. V54A

1989

S+P+4

14

1693

Str. Racari nr. 22, bl. 15C/

Str. Lugojana nr. 12, bl. 15C

1984

S+P+8

104

1694

Str. Viaicu Vodă nr. 24, bl. V79, sc. 2

1990

S+P+4

19

1695

Str. Meșterul Manoie nr. 4, bl. D10

1988

S+P+4+M

40

1696

Str. istriei nr. 5, bl. H16

1968

S+P+4

20

1697

Str. Schitului nr. 10, bl. 6F1, sc. A

1982

S+P+4

15

1698

Str. Schitului nr. 10, bl. 6F1, sc. B

1982

S+P+4

15

1699

Str. losif ion nr. 6, bl. 7B

1981

S+P+4

30

1700

Bd. Cornelîu Coposu nr. 51

1950

S+P+7

S+P+4

66

1701

Ai. Barajul Dunării nr. 4, bl, M38

1965

S+P+10

44

1702

Str. Nucului nr. 4, bl. V100, sc. 1

1988

S+P+8

36

1703

Str. Zizin nr. 20, bl. V101C, sc. B

1989

S+P+4

14

1704

Str. Danubiu nr. 15, bl. 55

1981

S+P+4

67

1705

Str. Burdujent nr. 14, bl. N12

1869

S+P+4

50

1706

Calea vitan nr. 12, bl. V50B, sc. 1

1989

S+P+8

27

1707

Calea vitan nr. 12, bl. V50B, sc. 2

1989

S+P+8

36

1708

Aleea Fizicienilor nr. 6-11, bf. 3B

1983

S+P+8

54

1709

Str. Brândușelor nr. 10, bl. V75A

1989

S+P+4

47

<7 «s- /

<<v


’x o>,••4ZL    /

V, îl r»,    , C'. '■' /Page 30 of 30