Hotărârea nr. 478/2018

HCLS3 nr.478 din 15.10.2018r''~-I

UgJ rON^rjUL LOCAL SECTOR 3

w   A

TT/\rF A 1“¥ A 171 HO1ARARE

privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 443/27.09.2018

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 15.10.2018

Având în vedere:

  • -  Expunerea de motive nr. 216353/CP/12.10.2018 a Primarului Sectorului 3;

  • -  HCL Sector 3 nr. 443/14.09.2018 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Art. 64 și 65 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art.45 alin.(l) și art. 81 alin. (4) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. începând cu data de 15.10.2018 prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 443/27.09.2018 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare, se abrogă.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Organizare Resurse Umane, va

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

/

/ ‘

/ /

/. I

/ ;

i

CONTRASEMNEAZĂ ‘ [ȘECREȚAR

MARWS MÎHĂIȚÂ


.KKEȘȘBilNTE DE ȘEDINȚĂ Pp 4UL1ANA VĂDUVA /TA fer ? 'W L;-.


W

NR. 478

DIN 15.10.2018CABINET PRIMAR


■ ■; * . , » *»■■$**

ROMÂNIA


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 31^ 03 04 E-MAIL cabirieipriniar^prin1ane3.ro

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primane3.ro


SECTOR 3


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 443/27.09


CABiNCT PRIMAR M 5t?3 "ȚL Io. "îoif


Ne ..


Data.

.2018”“


Consider că nu mai e oportună reorganizarea deoarece aceasta a fost gândită la nivelul lunilor iunie- iulie iar începând cu anul școlar 2018 - 2019 , la nivelul capitalei, în baza Legii nr. 35/2007 privind siguranța în unitățile de învățământ preuniversitar, s-a încheiat planul comun de acțiune aprobat de Prefectul Municipiului București, în care atribuțiile privind siguranța în învățământul preuniversitar s-au împărțit între Poliția Română și Poliția Locală.

Astfel Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3, respectiv Direcția Ordine Publică are la monitorizare 28 de unități de învățământ la fluire - defluire elevi, aceste activități necesitând un număr mare de polițiști locali.

Având în vedere schimbarea serviciului public de salubritate, începând cu luna septembrie 2018, s-au constatat probleme majore pe raza Sectorului 3, ceea ce implică sporirea numărului de polițiști locali care să acționeze pentru combaterea fenomenului de insalubritate pe raza sectorului împreună cu firma de salubritate.

Nu este de neglijat nici faptul că odată cu încetarea contractului de pază privată pentru diverse obiective de pe raza Sectorului 3, Poliția Locală a preluat o serie de parcuri cu suprafețe mari ceea ce presupune necesitatea unui număr mai mare de polițiști locali care să asigure ordinea și liniștea publică.

Ținând seama de cele prezentate propun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 prezentul proiect de hotărâre.


Datele dumneavoastră personale simt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.