Hotărârea nr. 479/2018

HCLS3 nr.479 din 15.10.2018MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3


HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Salubritate Sector 3

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/20î5 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 15.10.2018

ț             ,                                            7

Având în vedere :

 • -  Expunerea de motive nr. 217369/CP/15.10.2018 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 217283/15.10.2018 al Serviciului Organizare Resurse Umane;

 • -  Nota de fundamentare nr. 363/12.10.2018 a Direcției Generale de Salubritate -Biroul Juridic și Resurse Umane;

 • -  HCGMB nr.469/26.07.2018 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea înființării unui serviciu public de interes local, de salubritate, amenajare și întreținere a zonelor verzi, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 3;

 • -  HCLS3 nr. 357/14.08.2018-privind înființarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3, modificată și completată prin HCLS3 nr. 455/27.09.2018;

~ Adresa nr. 392/15.10.2018 a Direcției Generale de Salubritate înregistrată cu nr. 217138/CP/15.10.2018;

A

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art.45, art. 159 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art.8 alin.( 1) și art. 11 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(l) și art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Organigrama și statul de funcții ale Direcției Generale de Salubritate Sector 3, aprobate prin anexele nr. 1 și nr. 2 ale HCLS3 nr. 455/27.09.2018, se modifică conform anexelor nr. 1-2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

va duce la îndeplinire


Art.2. Direcția Generală de Salubritate Sector 3 prevederile prezentei hotărâri.NR. 479

DIN 15.10.2018

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3 ANEXA NR. 2 A HCLS3 NR.          <0 /L£>vS


STAT DE FUNCȚII
NR. crt.

FUNCȚII CONTRACTUALE

Nr. posturi

grad/ treapta

nivel studii

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

1

FUNCȚII CONTRACTUALE

A

DE CONDUCERE

1

Director General

1

II

S.S

2

Director

2

II

S.S

3

Sef Serviciu

5

II

S.S

4

Sef Birou

6

II

S.S

Total

14

B

DE EXECUȚIE

1

Inspector de specialitate

18

IA

S.S

2

Inspector de specialitate

15

1

S.S

3

Inspector de specialitate

5

II

S.S

4

Inspector de specialitate

1

deb.

S.S

5

Consilier juridic

1

IA

S.S

6

Consilier juridic

1

1

S.S

7

Consilier juridic

1

II

S.S

8

Referent

12

IA

M

9

Referent

12

1

M

10

Referent

7

II

M

11

Maistru

1

i

M

12

Muncitor calificat

31

1

M

13

Muncitor calificat

3

II

M

14

Muncitor necalificat

241

1

G

15

Muncitor necalificat

411

II

G

16

Șofer

200

1

G

Total C.M.

960

Total(IA+IB)

974


: «•**%

• .

: : K • •. » • * # • :: î ; •       / *

’■ : *. *”■’> «* —*** România l'jvs<*»U S S>             ■ '■ 'I «t iil'.Â


CABINET PRIMAR

TELEFON (004 02î) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAÎL cabinetprimargiprimarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr........'

D*d2j£JSIf

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Salubritate Sector 3

Direcția Generală de Salubritate Sector 3 a fost înființată prin HCLS3 nr. 357/14.08.2018, cu modificările șt completările ulterioare, în temeiul împuternicirii exprese aprobată de către Consiliul Generai al Municipiului București prin Hotărârea nr. 469 din 26.07.2018 .

Ținând seama de activitățile specifice desfășurate în cadrul direcției, respectiv salubrizare, curățenie stradală, încărcare/descărcare deșeuri colectate la punctele de transfer, sortarea acestora precum și activitatea de deszăpezire, activități care trebuiesc asigurate 24 ore/7 zile, este necesară o reorganizare a Direcției Generale de Salubritate Sector 3, în sensul suplimentării numărului de posturi, pentru ca toate activitățile menționate să se poată desfășura în condiții optime.

Luând în considerare cele prezentate și ținând cont de Nota de fundamentare nr. 363/12.10.2018 a Direcției Generale de Salubritate - Biroul Juridic și Resurse Umane precum și de Raportul de specialitate nr. 217283/15.10.2018 af Serviciului Resurse Umane, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679'2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.E-MAIL resurse.sakbritate@pr1mark3.ro

Calea Vitan nr. 154*158, sector 3, 031301, București, www^prîmariej^ro

Nr. de înregistrare 217283 715.10.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind reorganizarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3

Având în vedere:

 • -  H.C.G.M.B. nr. 469/26.07.2018 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea înființării unui serviciu public de interes local, de salubritate, amenajare și întreținere a zonelor verzi, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 3;

H.C.L.S.3 nr. 357/14.08.2018 privind înființarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3;

 • -  H.C.L.S.3 nr. 455/27.09.2018 privind reorganizarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3; Studiul de oportunitate privind alegerea modalității de gestiune a serviciului desalubrizare din Sectorul 3 al Municipiului București aprobat prin H.C.L.S. 3 nr. 675/28.12.2017;

 • -  Referatul nr. 362/12.10.2018 al Direcției Salubritate și Deszăpezire privind suplimentarea structurii cu 273 posturi de natură contractuală;

In conformitate cu prevederile:

 • -  Legii Serviciului de Salubrizare a Localităților nr.101/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Propunerile privind statul de funcții și prevăzute în anexa nr. 1 sunt următoarele:

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3 se va reorganiza prin suplimentarea cu un număr de 400 de posturi de natură contractuală și va avea următoarea structură:

 • > Director General-1 post

 • > Direcția Salubritate și Deszăpezire, păstrându-și structura de 1 post de natură contractuală, cu următoarea subordonare:
  E- MĂi L r«su rs e. sal u br î t a te @ pri m a ri ej. ro

  Calea Vitan nr. 154*158, sector 3, 031301, București, www.primarie3.ro


  >

  >

  >

  >


Serviciul Coordonare, aflat în subordinea Direcției Salubritate și Deszăpezire păstrându-și structura de 1+1 posturi de natură contractuală.

Biroul Dispecerat, Programare și Raportări, aflat în subordinea Serviciului Coordonare, păstrându-și structura de 1+12 posturi de natură contractuală.

Biroul Control si Verificări, aflat în subordinea Serviciului Coordonare, păstrându-și structura de 1+8 posturi de natură contractuală.

Serviciul Salubritate Menajeră, aflat în subordinea Direcției Salubritate și Deszăpezire, se va reorganiza prin suplimentarea cu 8 posturi de natură contractuală, și va avea o structură de 1 + 148 posturi, astfel:

 • a.     Șef Serviciu

 • b.     inspector de specialitate IA - 1 post

 • c.      inspector de specialitate I - 1 post

 • d.     inspector de specialitate II - 1 post

 • e.      referent treapta 1A - 2 posturi

 • f.      referent treapta 1-2 posturi

 • g.     referent treapta II - 2 posturi

 • i.      muncitor necalificat treapta 1-53 posturi

j.      muncitor necalificat II - 36 posturi

k.     șoferi - 50 posturi

Serviciul Curățenie Domeniul Public, aflat în subordinea Direcției Salubritate și Deszăpezire, se va reorganiza prin suplimentarea cu 265 posturi de natură contractuală, și va avea o structură de 1 + 744 posturi, astfel:

 • a.     Șef Serviciu

 • b.     inspector de specialitate IA - 1 post

 • c.      inspector de specialitate I - 1 post

 • d.     inspector de specialitate II - 1 post

 • e.     referent treapta IA - 1 post

 • f.      referent treapta I - 1 post

 • g.     referent treapta II - 1 post

 • h.     muncitor calificat 1-26 posturi

 • i.     muncitor necalificat treapta 1-187 posturi

 • j.      muncitor necalificat II - 375 posturi

 • k.      șoferi - 150 posturi

Serviciul Containere și Reciclare, aflat în subordinea Serviciului Salubritate Menajeră, păstrându-și structura de 1+10 posturi de natură contractuală.


E-MAIL resurse.SBlubritate@primarie3.f0

Calea Vitan nr, 154-158, sector 3, 031301, București, www.primarie3.r0

 • > Serviciul Mecanizare, aflat în subordinea Direcției Salubritate, păstrându-și structura de 1+1 posturi de natură contractuală.

 • > Biroul Garaj, aflat în subordinea Serviciului Mecanizare, păstrându-și structura de 1+13 posturi de natură contractuală.

 • > Direcția Administrativă, aflată în subordinea Directorului General, păstrându-și structura de 1 post de natură contractuală, cu următoarea subordonare:

 • > Biroul Juridic și Resurse Umane, aflat în subordinea Direcției Administrativă, păstrându-și structura de 1+7 posturi de natură contractuală.

 • > Compartimentul Securitate și Sănătate în Muncă, PSI și Situații de Urgență, aflat în subordinea Biroului Juridic și Resurse Umane, păstrându-și structura de 3 posturi de natură contractuală.

 • > Biroul Economic, aflat în subordinea Direcției Administrativă, păstrându-și structura de 1+6 posturi de natură contractuală.

 • > BiroulAdministrativ, aflat în subordinea Direcției Administrativă, păstrându-și structura de 1+5 posturi de natură contractuală.

 • > Compartimentul Control Intern, aflat în subordinea Direcției Administrativă, păstrându-și structura de 2 posturi de natură contractuală.

Ca urmare a celor prezentate, propunem analizarea și aprobarea proiectului de hotărâre privind reorganizarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3 și aprobarea statului de funcții și a organigramei.


Elena Mărcifleșcu£-0 AtL resu rs e, s..iLb rita te @ prim a ri ej. r o

Cafea Viran nr, 154*158, sectar 3,031301, București, www.primarte3.r0

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Privind reorganizarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3

Având în vedere:

 • -  H.C.G.M.B. nr. 469/26.07.2018 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea înființării unui serviciu public de interes local, de salubritate, amenajare și întreținere a zonelor verzi, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 3;

 • -  H.C.L.S.3 nr. 357/14.08.2018 privind înființarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3;

 • -  H.C.L.S.3 nr. 455/27.09.2018 privind reorganizarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3; Studiul de oportunitate privind alegerea modalității de gestiune a serviciului desalubrizare din Sectorul 3 al Municipiului București aprobat prin H.C.L.S. 3 nr. 675/28.12.2017;

 • -  Referatul nr. 362/12.10.2018 al Direcției Salubritate și Deszăpezire privind suplimentarea structurii cu 273 posturi de natură contractuală;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii Serviciului de Salubrizare a Localităților nr. 101/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

~ Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Propunerile privind statul de funcții și prevăzute în anexa nr. 1 sunt următoarele:

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3 se va reorganiza prin suplimentarea cu un număr de 400 de posturi de natură contractuală și va avea următoarea structură:

 • > Director General - 1 post

 • > Direcția Salubritate și Deszăpezire, păstrându-și structura de 1 post de natură contractuală, cu următoarea subordonare:

 • > Serviciul Coordonare, aflat în subordinea Direcției Salubritate și Deszăpezire păstrându-și structura de 1+1 posturi de natură contractuală.

uj VAf .34;-- s,/4   -—— ----------._—

ROMÂNIA

 • > Biroul Dispecerat, Programare și Raportări, aflat în subordinea Serviciului Coordonare, păstrându-și structura de 1+12 posturi de natură contractuală.

 • > Biroul Control si Verificări, aflat în subordinea Serviciului Coordonare, păstrându-și structura de 1+8 posturi de natură contractuală.

 • > Serviciul Salubritate Menajeră, aflat în subordinea Direcției Salubritate și Deszăpezire, se va reorganiza prin suplimentarea cu 8 posturi de natură contractuală, și va avea o structură de 1 + 148 posturi, astfel:

 • a.  Șef Serviciu

 • b.  inspector de specialitate lA -1 post

 • c.  inspector de specialitate I - 1 post

 • d.  inspector de specialitate II - 1 post

 • e.  referent treapta IA - 2 posturi

 • f.  referent treapta 12 posturi

 • g. referent treapta II - 2 posturi

 • i.  muncitor necalificat treapta 1-53 posturi

j.  muncitor necalificat II - 36 posturi

k.  șoferi - 50 posturi

 • > Serviciul Curățenie Domeniul Public, aflat în subordinea Direcției Salubritate și Deszăpezire, se va reorganiza prin suplimentarea cu 392 posturi de natură contractuală, și va avea o structură de 1 + 744 posturi, astfel:

 • a.  Șef Serviciu

 • b.  inspector de specialitate IA - 1 post

 • c.  inspector de specialitate I - 1 post

 • d.  inspector de specialitate II - 1 post

 • e.  referent treapta IA - 1 post

 • f.  referent treapta I - 1 post

 • g.  referent treapta II - 1 post

 • h.  muncitor calificat I - 26 posturi

 • i.  muncitor necalificat treapta I - 187 posturi

 • j.  muncitor necalificat II - 375 posturi

 • k.  șoferi - 150 posturi

 • > Serviciul Containere și Reciclare, aflat în subordinea Serviciului Salubritate Menajeră, păstrându-și structura de 1+10 posturi de natură contractuală.

 • >  Serviciul Mecanizare, aflat în subordinea Direcției Salubritate, păstrându-și structura de 1+1 posturi de natură contractuală.


E-MAIL resurse.sak.brit'ștețglpi'imariej.ro

Calea Viran nr. 154-^58» sector 3, 031301, București, www-primaHe3.r0

 • > Biroul Garaj, aflat în subordinea Serviciului Mecanizare, păstrându-și structura de 1+13 posturi de natură contractuală.

 • > Direcția Administrativă, aflată în subordinea Directorului General, păstrându-și structura de 1 post de natură contractuală, cu următoarea subordonare:

 • > Biroul Juridic și Resurse Umane, aflat în subordinea Direcției Administrativă, păstrându-și structura de 1+7 posturi de natură contractuală.

 • > Compartimentul Securitate și Sănătate în Muncă, PSI și Situații de Urgență, aflat în subordinea Biroului Juridic și Resurse Umane, păstrându-și structura de 3 posturi de natură contractuală.

 • > Biroul Economic, aflat în subordinea Direcției Administrativă, păstrându-și structura de 1+6 posturi de natură contractuală.

 • > BirouLAdministrativ, aflat în subordinea Direcției Administrativă, păstrându-și structura de 1+5 posturi de natură contractuală.

 • > Compartimentul Control Intern, aflat în subordinea Direcției Administrativă, păstrându-și structura de 2 posturi de natură contractuală.

Ca urmare a celor prezentate, propunem analizarea și aprobarea proiectului de hotărâre privind reorganizarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3 și aprobarea statului de funcții și a organigramei.

întocmit,

Burdui Tatiana
ROMÂNIA

Nr. 362 /12.10.2018


REFERAT


Pentru realizarea activității de salubrizare, curățenie stradală și deszăpezire, activitate care trebuie asigurată 24 ore/7 zile, Direcția Generală de Salubritate Sector 3 are la dispoziție un parc de circa 90 autospeciale multifuncționale și autovehicule.

Acestea necesită un număr de 180 de conducători auto pentru asigurarea unui minim de 2 schimburi.

De asemenea pentru asigurarea efecturării de CO, CM, învoiri/recuperări, se va lua în considerare un procent suplimentar de 15%, rezultând un necesar de 200 conducători auto.

Programul de curățenie stradală și deszăpezire prevede realizarea unei suprafețe la măturatul normal de 2086793,57 m.p./săptămână și la întreținere de 9138562 m.p./săptămână.

La o normă zilnică de 4500 m.p./ 8 ore de lucru, respectiv de 10000 m.p./ 8 ore de lucru, rezultă un număr de 276 de muncitori stradali pentru realizarea curățeniei normale.

De asemenea pentru încărcarea deșeurilor colectate precum și pentru efectuarea operațiunilor de încărcare/descărcare la punctele de transfer precum și pentru asigurarea operațiunilor de sortare a deșeurilor colectate sunt necesari circa 192 de muncitori.

Numărul rezultat de 468 trebuie suplimentat cu 20% pentru asigurarea efectuării de CO, CM, învoiri/recuperări, rezultând un necesar de 562 muncitori.

Va rugăm să aprobați suplimentarea numărului de posturi, structurile fiind următoarele:Serviciul Curățenie Domeniul Public ~ 1 + 744 posturi

 • a.  Șef Serviciu

 • b.  inspector de specialitate IA- 1 post

 • c.  inspector de specialitate I - 1 post

 • d. inspector de specialitate H- 1 post

 • e. referent treapta IA - 1 post

 • f.  referent treapta I - 1 post

 • g.  referent treapta II - 1 post

 • h. muncitor calificat 1-26 posturi

 • i.  muncitor necalificat treapta 1-187 posturi

 • j.  muncitor necalificat II - 375 posturi

 • k.  șoferi - 150 posturi

Serviciul Salubritate Menajera -1 + 148 posturi

 • a.  Șef Serviciu

 • b.  inspector de specialitate IA- 1 post

 • c.  inspector de specialitate I- 1 post

 • d. inspector de specialitate H- 1 post

 • e. referent treapta IA - 2 posturi

 • f.  referent treapta 1-2 posturi

 • g.  referent treapta II - 2 posturi

 • i.  muncitor necalificat treapta I - 53 posturi

j.  muncitor necalificat H - 36 posturi

k.  șoferi-50 posturi

Cu stimă,

Șef Serviciu Curățenie Domeniul Public,

Ghinea Alexandru


Șef Serviciu Salubritate Menajeră,

Suditu Adrian Mihaiv: £ift • I.

< -î V- \    < ' <• ', -K

ROMÂNIA

Nr. 392/15.10.2018


SECTOR 3


CABINET PRIMAR


Nr...

Data


CĂTRE

CABINET PRIMAR

Vă transmitem, alăturat, nota de fundamentare a proiectului de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Salubritate Sector 3, cu rugămintea a iniția acest proiect de hotărâre și de a fi introdus pe ordinea de zi suplimentară a ședinței extraordinare din data de 15,10.2018,

Director General,


«Mda                         «nn? prehisrak; sfe Șpțp&'Ja SanknnhS 3 R; a&aXi'pnppe cvi fepwfcaisCîsșT Uniunii Usippîpk: o'ASaiUR în

spnpnî isrf&ppșnsn aipPiiți;pif k.pdp HanCe pai p dt;<\dtdi; ynnr i'crți ifi haap unni te/îi-U Ugpi jn-pRTas. ' â pâKc-țț          thq'PsHfc

Piertziîtț' în RigîPaînpnPP LX n/ȚTOlO. pnap-o farnc scîUA ^Pnaaîă Ț AiUiâ          pa «Tapai Fzimdid Sscn.n' 3.

1