Hotărârea nr. 480/2018

HCLS3 nr.480 din 22.10.2018MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modelului de Contract și a Caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect ”Servicii de închiriere utilaje”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr, 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 22.10.2018

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 224775/CP/19.10.2018a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 223458/18.10.2018 al Direcției Administrarea Domeniului Public;

 • -  Anunțul de intenție nr. 561/18.10.2018 al societății AS3 Administrare Străzi S3 SRL, înregistrat cu nr. 222995/CP/18.10.2018; ’

 • -  Adresa nr. 223461/18.10.2018 a Direcției Administrarea Domeniului Public;

A

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 219/30.05.2017 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelată Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modelul de Contract având ca obiect ”Servicii de închiriere utilaje ", ce se va încheia între Sectorul 3 al Municipiului București și întreprinderile publice ce au ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Caietul de sarcini însoțit de anexe, conform anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, întocmit în vederea atribuirii contractului ce are ca obiect „Servicii de închiriere utilaj eS

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Administrarea Domeniului Public și celelalte structuri din aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ IULIANA .VĂDUVA


tSSi- .i.


NR. 480

DIN 22.10.2018

CONTRACT DE SERVICII


nr..............data........................

1. Preambul


în temeiul prevederilor art,31 din Legea nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică

Având în vedere prevederile normative menționate în continuare:

 • - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

~ Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modicările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora

 • - alte acte legislative aflate în vigoare la această dată;

s-a încheiat prezentul Contract de servicii între:

Părțile contractante:

A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Calea Dudești nr. 191, sector 3, cod fiscal RO4420465, având cont nr............... deschis la Trezoreria Sector 3,

reprezentată prin Primar Robert-Sorin Negoiță, în calitate de achizitor, pe de o parte, și

B..................................................

cu sediul în


, cod unic de înregistare


înregistrată la Registrul Comerțului sub nr,

...........................................,   având cont nr.


deschis la Trezoreria


....................................., reprezentată prin calitate de prestator, pe de altă parte.


având funcția de


în


AVIZAT


DIRECȚIA JURIDICA,


Serviciul Legislație și Avizare2. Definiții                                                         , <•%/

 • 2.1. în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

 • a. contract - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una sau mai multe autorități contractante, care are ca obiect prestarea serviciilor; contract reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale.

 • b. achizitor - beneficiarul contractului de furnizare produse, așa cum acestea sunt specificate în anexe. Achizitor are același înțeles cu Autoritatea Contractantă/Entitatea Contractantă în înțelesul achizițiilor publice;

 • c. prestator - persoana juridică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită, responsabilă cu realizarea obiectului contractului;

 • d. prețul contractului - prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

 • e. produse - echipamentele, mașinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;

 • f. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activități legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcțiune, asistența tehnică în perioada de garanție, și orice alte asemenea obligații care revin furnizorului prin contract;

 • g. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră și esențială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distinctă de naționalitatea furnizorului.

 • h. destinație finală - locul unde prestatorul are obligația de a presta serviciile contractante;

 • i. document scris - orice document întocmit de achizitor sau executatnt, datat, semnat si confirmi de primire, care are legătură cu orice problema intervenita in derularea acordului cadru;

 • j. costul achiziției- totalitatea cheltuielilor prestatorului efectuate in conformitate cu contractul;

 • k. modificare - schimbare adusa specificațiilor dispusa de către achizitor potrivit contractului;

 • l. forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

 • m. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare

A

 • 3.1 In prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

 • 3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifică în mod diferit.

 • 3.3 Interpretarea tuturor prevederilor contractului se face în conformitate cu documentele contractului.

  Clauze obligatorii4. Obiectul principal al contractului

 • 4.1 Obiectul contractului constă în ^Servicii de închiriere utilaje” indicate în anexele la prezentul contract și în condițiile precizate în caietul de sarcini.

 • 4.2 Achizitorul se obligă să achiziționeze cele prevăzute la punctul 4.1, respectiv să plătească prețul convenit în prezentul contract.

5. Prețul contractului

 • 5.1 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, conform

ofertei, este de ..................... lei fără TVA, respectiv ...... lei cu TVA, conform anexei -

propunerea financiară, la prezentul contract.

 • 5.2. Tarifele convenite pentru îndeplinirea contractului, sunt cele declarate de prestator în propunerea financiară.

6. Durata contractului

6.1. Durata prezentului contract este de la semnarea contractului de ambele părți, respectiv............

până la data de 31.12.2018, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional pana la data de 31.01.2019, în funcție de alocările bugetare.

7. Executarea contractului

 • 7.1 Executarea contractului începe după constituirea garanției de bună execuție si emiterea Notei de comandă.

 • 7.2 (1) Prestatorul se obligă să realizeze obiectul contractului prevăzut la art.4.1. astfel:

Nota de comandă se va emite în termen de maxim 5 zile de la intrarea în vigoare a contractului.

8. Documentele contractului

 • 8.1 Documentele contractului sunt:

 • i.   Anexa 1 - Caietul de sarcini;

 • ii.   Anexa 2 - Propunerea tehnică;

 • iii.   Anexa 3 ~ Propunerea financiară;

 • iv.   Proces-verbal de negociere al Comisiei de negociere si atribuire;

 • v.   orice acte adiționale la contract, dacă părțile contractante vor consimți să semneze astfel de documente.

 • 8.2 Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele convenite de Părți prin prezentul Contract.

 • 8.3 Anexele prezentului Contract fac parte integrantă din acesta.

AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICA, /

Serviciui Legislație și Avizare Contracte j ~

Șef Serviciu / h Georgeta Vișsft^ 1 v


9. Obligațiile principale ale prestatorului

 • 9.1 (1) Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele și/ sau performantele prezentate în propunerea tehnică și cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract, în limitele prevăzute de acesta și în acord cu legislația incidență.

(2) Prestatorul se obligă să mențină prețul produselor pe toată perioada de derulare a contractului.

 • 9.2 Prestatorul se obligă să dețină atât personal de specialitate, cât și personal necesar pentru îndeplinirea obiectului contractului.

 • 9.3 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru realizarea obiectului contractului, în conformitate cu graficul de îndeplinire a activităților contractului. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

 • 9.4 Prestatorul se obligă să asigure nivelul de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici specializați/ certificați/ autorizați pe fiecare arie de competență pe care sunt implicați.

 • 9.5 Prestatorul se obligă să soluționeze neconformitățile, defectele și neconcordanțele apărute în fazele de implementare, numai pe baza soluțiilor stabilite, cu acordul achizitorului.

 • 9.6 Prestatorul se obligă să supună recepției numai etapele care corespund cerințelor de calitate și pentru care a predat achizitorului livrabilul aferent.

 • 9.7 Prestatorul se obligă să ducă la îndeplinire, la termenele stabilite, măsurile dispuse prin documentele de recepție.

 • 9.8 Prestatorul se obligă să presteze serviciile conform cerințelor asumate din prezentul contract.

 • 9.9 Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

 • i.  reclamații și acțiuni injustiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

 • ii.   daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

 • 9.10 Prestatorul se obligă ca, în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la primirea unei notificări a achizitorului referitor la orice problemă aferentă produselor furnizate sau a serviciilor efectuate de către prestator, să remedieze problema notificată și să comunice acest lucru achizitorului printr-un document scris.

 • 9.11 (1) Prestatorul are obligația de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru adoptate în implementarea proiectului

 • (2) Pe parcursul derulării contractului, prestatorul are obligația, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

 • i.   confortul riveranilor;

 • ii.   căile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și căilor publice sau private care deservesc proprietățile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane

 • (3) Prestatorul se obligă să ia măsurile necesare privind igiena, siguranța la locul de muncă și normele de protecție a muncii și evitarea accidentelor

AVIZAT DIRECȚIA JURIDICA, Serviciu! Legislație și Avizare Contracte

Șef Serviciu y, orgeta Vișair


Georgeta Vișai

10. Obligațiile principale ale achizitorului                                                /

 • 10.1 Achizitorul se obligă să plătească prestatorului prețul prevăzut la art.5.1. din prezențyl 'dmtract:

către..........................în contul deschis la Trezoreria.................

 • 10.2 Achizitorul se obligă să recepționeze produsele/ serviciile în maxim 5 zile lucrătoare de la data notificării privind livrarea și/ sau punerea în funcțiune a acestora.

 • 10.3 Achizitorul se obligă să pună la dispoziția prestatorului toate datele și informațiile necesare pentru ducerea la îndeplinire a contractului.

 • 10.4 (1) Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția prestatorului întreaga documentație necesară pentru buna desfășurare a contractului..

(2) Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror altor informații transmise prestatorului.

 • 10.5 (1) Achizitorul are obligația de a examina produsele livrate/ serviciile prestate, în vederea recepției, în cel mult 5 zile lucrătoare de la notificarea prestatorului.

 • (2) Achizitorul va recepționa serviciile aferente prezentului contract prin semnarea de către reprezentanții achizitorului a unui proces verbal de recepție.

 • (3) Achizitorul are dreptul de a urmări, controla și supraveghea modul de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale, calitatea și eficiența activităților în tot timpul implementării, întocmind note de constatare pe care le transmite furnizorului.

 • 10.6 Achizitorul se obligă să asigure colaborarea personalului propriu cu personalul prestatorului pe întreaga durată a prezentului contract în vederea derulării în cele mai bune condiții a serviciilor care fac obiectul contractului.

11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

 • 11.1 în cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri fînanciar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

 • 11.2 In cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu plătește contravaloarea facturilor în termenul stabilit,prestatorull are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicate la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

12. Garanția de bună execuție a contractului

 • 12.1 Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 10%

din valoarea contractului fără TVA, în valoare de............lei, în termen de 5 zile de la semnarea

prezentului contract de ambele părți.

 • 12.2 Garanția de bună execuție va fi predată achizitorului pe întreaga durată a contractului.

AVIZAT DIRECȚIA JURIDICA, Serviciul Legislație și Avizare Contracte^ Șef Serviciu* Georgeta Vișan N

 • 12.3 In cazul în care prestatorul nu transmite garanția de bună execuție în perioada specificată la punctul 12(1), contractul este reziliat de drept, fără obligația de notificare sau îndeplinire a oricărei formalități de către Achizitor.

 • 12.4 Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu își îndeplinește, sau îndeplinește cu întârziere sau în mod necorespunzator obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

 • 12.5 Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție conform prevederilor legale în vigoare.

13. Modalități de plată

 • 13.1 Achizitorul se obligă să plătească prețul contractului către prestator în termen de maxim 30 de

zile de la data înregistrării facturilor depuse de acesta la Direcția.................din cadrul Sectorului

3, în baza procesului verbal de prestare servicii acceptat de ambele părți și a declarațiilor de conformitate ale produselor.

 • 13.2 Plățile se vor efectua în acord cu prevederile legale din domeniul instituțiilor publice și în acord cu graficul de plăți.

 • 13.3 Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat după ce achizitorul își onorează obligațiile, prestatorul va relua prestarea serviciilor, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 2 zile de la onorarea obligațiilor de către achizitor.

 • 13.4 Plata facturilor fiscale se va face în termenul prevăzut la art. 13.1, după verificarea și acceptarea proceselor verbale de recepție a serviciilor/ produselor de către achizitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea serviciilor/ produselor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

14. Recepție, inspecții, teste și verificări

 • 14.1 Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta/testa/verifica produsele/serviciile livrate/prestate, pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din caietul de sarcini și anexa/anexele la contract,

 • 14.2  (1) Inspecțiile și testările la care vor fi supuse produsele, precum și condițiile de trecere a recepției provizorii și a recepției finale (calitative) sunt descrise în graficul de execuție .

(2) Achizitorul are obligația de a notifica, în scris, prestatorul, identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru efectuarea recepției, testelor și inspecțiilor.

 • 14.3 Inspecțiile și testele din cadrul recepției provizorii și recepției finale (calitative) se vor face la locațiile de amplasament/destinațiile finale.

 • 14.4  Dacă vreunul din produsele/serviciile/lucrările inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar prestatorul are obligația, fără a modifica prețul contractului:

 • i.    de a înlocui produsele/ remedia serviciile refuzate, sau

 • ii.   de a face toate modificările necesare pentru ca produsele/serviciile să corespundă specificațiilor tehnice.


AVIZAT DIRECȚIA JURIDICA, Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu Georgeta Vișan

 • 14.5 Dreptul achizitorului de a inspecta, testa și, dacă este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate și testate de prestator, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinația finală.

 • 14.6 Prevederile clauzelor 14.1-14.4. nu îl vor absolvi pe prestator de obligația asumării garanțiilor sau a altor obligații prevăzute în contract.

15, Ambalare și marcare

15,1(1) Prestatorul are obligația de a ambala produsele pentru ca acestea sa facă față, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi extreme, la soare și la precipițațiile care ar putea să apară în timpul transportului și depozitării în aer liber, în așa fel încât să ajungă în bună stare la destinația finală.

(2) în cazul ambalării greutăților și volumelor în formă de cutii, prestatorul va lua în considerare, unde este cazul, distanța mare până la destinația finală a produselor și absența facilităților de manipulare grea în toate punctele de tranzit.

 • 15.2 Ambalarea, marcarea și documentația din interiorul sau din afara pachetelor va respecta strict cerințele ce vor fi special prevăzute în contract.

 • 15.3 Toate materialele de ambalare a produselor, precum și toate materialele necesare protecției coletelor (paleți de lemn, foi de protecție, etc), rămân în proprietatea achizitorului.

16. Livrarea și documentele care însoțesc produsele

 • 16.1 Prestatorul are obligația de a livra produsele la destinația finală indicată de achizitor respectând termenele din comanda fermă transmisă de autoritatea contractantă.

 • 16.2 (1) La expedierea produselor, prestatorul are obligația de a comunica, în scris, atât achizitorului, cât și, după caz, societății de asigurări, datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare și locul de descărcare.

(2) Prestatorul va transmite achizitorului documentele care însoțesc produsele:


factura fiscală; avizul de expediție; dispoziția de livrare; certificatul de calitate; certificatul de garanție; declarația de conformitate.


 • i.

 • ii.

 • iii.

 • iv.

 • v.

 • vi.

 • 16.3 Certificarea de către achizitor a faptului ca produsele au fost livrate parțial sau total se face după instalare și după recepție, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise deprestator pentru livrare.

 • 16.4 Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepție a produselor și se semnează un proces verbal de recepție/ punere în funcțiune.

17. Asigurări

 • 17.1 Prestatorul are obligația de a asigura complet produsele prin contract împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare și livrare, în funcție de termenul de livrare convenit.

AVIZAT DIRECȚIA JURIDICA, Serviciul Legislație și Avizare Contracte


kb:3

ctul contractului.: /

• -■


 • 17.2 Prestatorul poate încheia polițe de asigurare și pentru serviciile care fac obie Polițele de asigurare vor fi emise în favoarea Achizitorului.

18. începere, finalizare, întârzieri, sistare

 • 18.1 Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor potrivit art. 7.2(1) din prezentul

Contract.

 • 18.2 Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora, trebuie finalizate în termenul convenit de părți de la art. 7.2(1) din prezentul Contract.

 • 18.3 Prezentul Contract încetează în următoarele situații:

 • i. la expirarea duratei stabilite prin Contract;

 • ii. prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract

și legislației aplicabile;

 • iii. prin acordul scris al părților;

 • iv. în cazul în care cazul de forță majoră durează mai mult de 2 luni de zile;

 • v. prin reziliere unilaterală de către Achizitor în condițiile stipulate în prezentul Contract;

 • 18.4 încetarea Contractului nu afectează executarea obligațiilor scadente între Părțile Contractante și nu exonerează Partea în culpă, în caz de reziliere, de răspunderea pentru prejudiciile cauzate.

 • 18.5 în situația rezilierii totale/ parțiale din cauza neexecutării/ executării parțiale de către prestator a obligațiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.

 • 18.6 în situația în care executarea parțială a obligațiilor contractuale face imposibilă realizarea obiectului contractului în integralitatea sa, chiar dacă a fost recepționată o parte din contract conform dispozișiilor legale, prestatorul va datora achizitorului daune - interese în cuantum egal cu întreaga valoare a obligațiilor contractuale stabilite prin contract.

 • 18.7 Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obligațiilor contractuale va fi dovedită cu notificările scrise și transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neîndeplinirea respective, precum și la durata ei. Prin notificări se vor solicita justificări privind neîndeplinirea obligațiilor, pe care cealaltă parte este obligată să le furnizeze în termen de maxim 5 zile de la data primirii notificării.

 • 18.8 Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

 • 18.9 Părțile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.

 • 18.10 Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public. Achizitorul va notifica prestatorul cu cel puțin 5 zile înainte de momentul denunțării unilaterale. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinita pana la data denunțării unilaterale a contractului.

19. Rezilierea contractului

 • 19.1 Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre parti da dreptul pârtii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii si de a pretinde plata de daune-interese.

 • 19.2 Prezentul Contract încetează prin reziliere, pentru culpa Achizitorului, printr-o notificare transmisă cu 15 zile înainte de data la care rezilirea unilaterală va produce efecte, în cazul în care Achizitorul nu onorează plata facturilor in perioada stabilita.

 • 19.3 Achizitorul are dreptul să rezilieze unilateral Contractul printr-o notificare transmisă cu 15 zile înainte de data la care rezilirea unilaterală va produce efecte, iar prestatorul se obligă să plătească cu titlu de penalitate Achizitorului o suma egală cu 10 % din valoarea contractului precum și penalitățile datorate in baza prezentului contract, în următoarele cazuri:

AVIZAT

DIRECȚI A JURIDICA,

Serviciul Legislație și Avizare Contraete Șef Serviciu^.

Georgeta Vișan •

x


 • i.   Prestatorul nu respectă termenul final și/sau termenele intermediare prevăzute în prezentul contract, iar întârzierile depășesc cu mai mult de 15 zile termenele convenite în Contract;

 • ii.   Prestatorul nu prestează servicii de calitate și în conformitate cu caietul de sarcini și cu prescripțiile și standardele în vigoare și nu remediază serviciile necorespunzătoare calitativ în termen de maxim 15 zile, deși a fost notificat în acest sens de Achizitor;

 • iii.   în cazul în care împotriva Prestatorul s-a declanșat procedura dizolvării sau cea a reorganizării judiciare sau a falimentului;

 • 19.4 Rezilierea Contractului pentru motivele menționate la articolele de mai sus, va interveni în urma unei notificări de reziliere, transmise de Partea care invocă rezilierea părții în culpă, conform termenelor menționate anterior.

20. Ajustarea prețului contractului

 • 20.1  Pentru serviciile prestate se vor utiliza prețurile unitare aprobate prin H.C.L.S 3

nr...........din...............

 • 20.2 Prețul contractului este ferm și nu se ajustează pe toată durata prezentului contract.

21. Amendamente

 • 21.1 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni, de comun acord, modificarea clauzelor contractuale, prin încheierea de acte adiționale.

 • 21.2 Dacă pe durata derulării Contractului intervin modificări legislative în Codul Fiscal (în principal privind taxa pe valoarea adaugată) care să afecteze Contractul, se vor încheia acte adiționale care să alinieze obligațiile ofertate la prevederile legale.

A

22. întârzieri în îndeplinirea contractului

 • 22.1 Prestatorul are obligația de a îndeplini contractul de servicii în perioada/ perioadele înscrise în prezentul contract.

 • 22.2 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă termenele prevăzute, acesta are obligația de a notifica, în timp util, achizitorul; modificarea datei/ perioadelor de prestare asumate în prezentul contract si comenzile ferme transmise de către autoritatea contractantă, se face cu acordul părților, prin modificarea acestei anexe.

 • 22.3 în afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități prestatorului.

23. Forța majoră

 • 23.1 Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

 • 23.2 Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

 • 23.3 îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

 • 23.4 Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

 • 23.5 Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 2 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

24. Soluționarea litigiilor

 • 24.1 Achizitorul și prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

 • 24.2 Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul și prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze în primă instanță judecătorească competentă potrivit normelor de procedură în vigoare .

25. Dispoziții finale

 • 25.1 în cazul în care o clauză sau o parte din prezentul contract va fi declarată nulă, clauzele rămase valabile vor continua să-și producă efectele, cu excepția cazurilor în care clauza sau partea anulată va conține o obligație esențială pentru validitatea și/sau executarea contractului.

 • 25.2 în cazul fuziunii/ divizării sau schimbării formei juridice a uneia dintre părți aceasta are obligația de a aduce la cunoștința celeilalte părți modificările survenite în actele constitutive ale societății în timp util, în vederea stabilirii de comun acord a succesorului legal al acestei părți contractante.

 • 25.3 Fuziunea/divizarea sau schimbarea formei juridice a uneia dintre părți nu afectează executarea contractului, obligațiile părții fiind în totalitate și în indivizibilitate preluate de unul dintre succesorii/succesorul acesteia.

 • 25.4 Prevederile contractuale referitoare la același aspect, dar tratate în cuprinsul unor articole

distincte din contract, vor fi complet definite prin cumularea prevederilor respectivelor articole—

26. Limba care guvernează contractul

26.1 Limba care guvernează contractul este limba română.

/r -

V          '■ :      '/

27. Comunicări

27.1 (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie -sa-fie"'

transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

 • 27.2 Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

 • 27.3 în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în Partea introductivă a prezentului Contract.

 • 27.4 în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

 • 27.5 Daca notificarea se trimite prin fax, ea se consideraă primită în prima zi lucratoare după cea în care a fost expediată.

 • 27.6 Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre Părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

28. Legea aplicabilă contractului

 • 28.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

  prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul


Părțile au înțeles să încheie azi pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,


PRESTATOR,

....................
DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC


TELEFON (004 021) 341 07 15 • 28 FAX {004 021) 34"! 07 15 E-MAIL domeniu.publîc@pnmarie3,ro

Str. Intrarea Odobestî nr. 5-7, sector 3, 032158, București, www.prirnarie3.ro


M . 3A9 //4,(o.Zo/£5’


ftVXEXfc 2.

m-ma. mo fejoM


CAIET DE SARCINIl.DATE GENERALE


l.l.Denumirea investiției
”Servicii de închiriere utilaje”                                                       " “ '■■■--

 • 1.2. Obiectul contractului "Servicii de închiriere utilaje"

Modul de atribuire: in conformitate cu prevederile art 31 din Legea nr 98/2016 privind achizițiile publice si ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr 219/30.05.2017 privind acordul de principiu privind atribuirea către intreprinderile publice avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor avand ca obiect execuția de lucrări si/sau prestarea de servicii.

1.3. Contractor

Se va desemna in urma procedurii.

1.4. Durata de realizare a obiectivului.

Contract de prestare servicii, valabil pana la 31.12.2018, cu posiblitatea prelungirii pana la 31.01.2019

 • 1.5. Ordonatorul principal de credite: Primăria Sectorului 3 Finanțarea se va face din bugetul local.

1.6. Autoritatea contractanta

Primăria Sectorului 3, CaleaDudestinr. 191,București cod fiscal 4420465

1.7. Prezentarea situației actuale:

Având în vedere reorganizarea aparatului de specialitate al Primăriei Sector 3, prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 391 din 31.08.2018, ocazie cu care a fost înființat Serviciul întreținere si Reparații Aleei, in cadrul Direcției Administrarea Domeniului Public, care are ca prespectivă intervenția cu operativitate privind efectuarea de reparații curente pe raza Sectorului 3, in vederea eliminării disconfortului rezidentilor Sectorului 3 si celor ce tranzitateaza, precum si asigurarea siguranței circulației auto si pietonale, astfel pentru buna

desfășurare in cadrul Direcției Administrării Domeniului Public și pentru asigurarea
DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC


necesarului de materiale , se impune incheierea unui contract de prestării servicii, în vederea achiziționării de „Servicii de închiriere utilaje”.                                           'A 1


 • 2. DESCRIEREA PRODUSULUI

Pachet 1

1.1   Motocompresor - 1 bucata

Caracteristici tehnice :Motor 4 cilindri, combustibil: motorina, debit aer refulat: max 4.2Tn^^iri' presiunea de lucru: 7 bar, Putere nominala motor: 30,1 KW sau 30100 W, turatie in sarcina: 2900 rpm, turatie la mers in gol: 2200rpm, capacitate rezervor: max 80 1, conexiuni aer comprimat: 2XG3/4, nivel presiune Acustica: 69 (r=10m), greutate neta: 730-735 kg.

1.2   Mașina de taiat rosturi - lbucata

Caracteristici tehnice : diametru maxim disc taiere: 450 mm, diametru ax: 25,4 mm, adâncime maxima taiere: 170 mm, turatie disc taiere: 2200 rpm, motor benzina in patru timpi, capacitate cilindrica: 389 cc, putere motor: 8,7 KW, consum combustibil 4,3 1/h, capacitate rezervor 6,1 1.

1.3   Placa compactare cu rezervor de apa 139kg - lbucata

Caracteristici tehnice : Greutatea de lucru: 92 kg, forța centrifugala: 15Kn, dimensiuni baza placa: (I x L) 430 x 578 mm, latimea de lucru: 430 mm, inaltimea de lucru: 525 mm, viteza de avans/are maxim - 29 m/min; motor pe benzina in 4 timpi, capacitate cilindrica 163 cc, putere motor: 3,1 KW, consum combustibil: 0,8 1/h, capacitate rezervor: 3,61

1.4    Raspandîtor emulsie cu lance ~ lbucata

Caracteristici tehnice : Pompa cu valva de presiune si camera de incalzire interna, capacitate pompa: 15 1/min, furtun flexibil : min 3 m, lance manuala sprayere cca 2 m, cu system special de autocuratare a duzei de sprayere, duza tip con 38®, motor benzina : 5,6 CP, capacitate rezervor benzina: 3.2 1, dimensiuni (cu bara de tractare) 1400x920xl200mm, greutate utilaj 125 kg, rezervor emulsie : min 200 1.

1.5   Termocontainer tip 4500 - lbucata

Caracteristici tehnice : Generator curent 220 V, 6KVA; trapa ajustabila pentru descărcare, comanda prin cablu pentru controlul operațiilor de inchidere/deschidere si descărcare, sistem de control al temperaturii asfaltului, sistem de incalzire cu arzator (pe motorina), posibilitatea conectării la priza de 220 V, pentru indeplinirea funcțiilor standard ale mașinii, (pe timp de noapte se poate conecta la priza pentru funcționarea arzătorului si menținerea temperaturii asfaltului); dimensiuni: Lxlxh 3850x1860x1630, greutate la gol: 2300 kg; capacitate container :4,5 T (2,5 mc asfalt).

1.6    Termocontainer pentru transport mixtura asfaltica amplasat pe remorca cu doua axe - lbucata

Caracteristici tehnice : Generator curent 220 V, 6KVA; trapa ajustabila pentru descărcare, comanda prin cablu pentru controlul operațiilor de inchidere/deschidere si descărcare, sistem de control al temperaturii asfaltului, sistem de incalzire cu arzator (pe motorina), posibilitatea conectării la priza de 220 V, pentru indeplinirea funcțiilor standard ale mașinii, (pe timp de noapte se poate conecta la priza pentru funcționarea arzătorului si menținerea temperaturii asfaltului); dimensiuni: Lxlxh 3850x1860x1630, greutate la gol: 2300 kg;


1.7   Suflanta aer - lbucata

Caracteristici tehnice : Capacitate cilindrica 28 cmc, putere : 1.1 CP / 0.8 KW, turatia maxima: 8000 rpm capacitate rezervor combustibil: 0,5 1, consum de combustibil 57 g/KWh, debit aer inDIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC


carcasa ventilatorului: 13.31 mc/min, debit aer in tub: 12.03 mc/min, viteza aer (duza plata) : 76 m/s, viteza aer (duza rotunda) 58.12 m/s, greutate : 4.3 kg, volum sac collector: 64.3 1

1.8 Sistem semnalizare șantier - Iset

Caracteristici tehnice - garduri, conuri semne pentru semnalizarea șantierului. Setul este compus


din:

 • 1.     Indicator triunghiular - Atentie lucru..............................12buc

 • 2.     Balize material plastic 200x800...................................40buc

 • 3.     Con portocaliu retroreflectorizant flexibil 760mm........30buc

 • 4.     Panouri limitare acces H-1000 ; L-2000.........................50buc

 • 5.     Con cauciuc , H-750......................................................40buc

Pachet 2

2.1   Placa compactare cu rezervor de apa de 92kg - lbucata

Caracteristici tehnice : Greutatea de lucru: 86 kg, forța centrifugala: 15Kn, dimensiuni baza placa: (I x L) 430 x 578 mm, latimea de lucru: 430 mm, inaltimea de lucru: 525 mm, viteza de avans/are maxim - 29 m/min; motor pe benzina in 4 timpi, capacitate cilindrica 163 cc, putere motor: 3,1 KW, consum combustibil: 0,8 1/h, capacitate rezervor: 3,61.

2.2   Sistem semnalizare șantier - lset

Caracteristici tehnice - garduri, conuri semne pentru semnalizarea șantierului. Setul este compus


din:

 • 1.     Panouri indicatoare 1500x1200....................................4buc

 • 2.     Panouri indicatoare 800x1200..........................................4buc

 • 3.     Indicator triunghiular - Atentie lucru..............................12buc

 • 4.     Balize material plastic 200x800 ...................................40buc

 • 5.     Con portocaliu retroreflectorizant flexibil 760mm........30buc

 • 6.     Lămpi semnalizare lumina intermitenta.......................20buc

 • 7.     Stâlpi tripod , H-1200 ...................................................50buc

 • 8.     Panouri limitare acces H-1000 ; L-2000.......... 50buc

 • 9.     Indicator rotund de ocolire, albastru.............................lObuc

 • 10.    Plasa tip fileu 1200x50m................... lObuc

 • 11.    Con cauciuc , H-750 ......................................................40buc

 • 12.    Trepied pentru disc si triunghi 60cm..............................12buc

 • 2.3 Raspanditor emulsie cu lance - lbucata


  Caracteristici tehnice : Pompa cu valva de presiune si camera de Încălzire interna, capacitate pompa: 15 1/min, furtun flexibil: min 3 m, lance manuala sprayere cca 2 m, cu system special de autocuratare a duzei de sprayere, duza tip con 38®, motor benzina : 5,6 CP, capacitate rezervor benzina: 3.2 1, dimensiuni (cu bara de tractare) 1400x920xl200mm, greutate utilaj 125 kg, rezervor emulsie : min 2001.


2.4 Termocontainer tip 4500 - lbucata

Caracteristici tehnice : Generator curent 220 V, 6KVA; trapa ajustabila pentru descărcare, comanda prin cablu pentru controlul operațiilor de inchidere/deschidere si descărcare, sistem de control al temperaturii asfaltului, sistem de incalzire cu arzator (pe motorina), posibilitatea conectării la priza de 220 V, pentru indeplinirea funcțiilor standard ale mașinii, (pe timp de noapte se poate conecta la priza pentru funcționarea arzătorului si menținerea temperaturii

SECTORULUI

BUCU REȘTI


asfaltului); dimensiuni: Lxlxh 3850x1860x1630, greutate la gol: 2300 kg; capacitate container :4,5 T (2,5 mc asfalt).

Pachet 3

3.1 Echipament colmatare rosturi cu rezervor vertical de 5001, amplasat pe remorca cu doua axe - lbucata

Caracteristici tehnice : temperatura maximă de incalzire :240 grade Celsius, arzator pe motorina cu control electronic, malaxor vertical acționat hidraulic, pompa mastic actionata hidraulic, lance si furtun pt colmatare, compressor si rezervor de aer.

3.2 Autoutilitara 3,5to - lbucata

Caracteristici tehnice: Putere motor lOOKw, greutate maxima admisa 3300kg, capacitate de încărcare 1200kg.

-Necesita deservent.

Pachet 4

4.1   Generator de curent dotat cu aparat de sudura - lbucata

Caracteristici tehnice : Tensiunea nominala: 400/230V/50Hz, putere maxima trifazata: 6.1 (LTP)/5.2 (PKP), putere maxima monofazata: 2.8 (LTP)/2.5 (PRP), putere nominala: 5.0 KW.

4.2   Polizor unghiular mare - lbucata

Caracteristici tehnice : Putere nominala : 2200 W, turatia la mers in gol: 6600 rpm, diametrul discului: max 230 mm, filet ax: Ml4, dimensiuni: (L x h) 490 x 150 mm, greutate: 5,2 kg.

4.3   Ciocan rotopercutor - lbucata

Caracteristici tehnice : Putere : 1500 W, turatii in sarcina: 125-250 rot/min, frecventa percuțiilor: 1150-2300 perc/min, mandrina SDS - MAX, capacitate max. de gaurire: beton~52 mm, burghiu de străpungere - 80 mm, carota - 150 mm, greutate: 9.9 kg.

4.4   Pickhammer electric - lbucata

Caracteristici tehnice : Putere nominala 2100 W, putere debitata: 1200 W, cadența lovituri /min : 900 bpm, sistem de prindere hexagonal de : 28 mm, greutate: 31 kg.

Pachet 5

5.1 Buldoexcavator Terex Komatsu sau echivalent - lbucata

Caracteristici tehnice : Cuplare hidraulica rapida, 3 cupe ( 300,500,1000), braț telescopic, cupa frontala, furci stivuire, picon, cupa multifuncționala.

-Necesita deservent.

5.2 Miniincarcator frontal Bobcat Komatsu sau echivalent - lbucata

Caracteristici tehnice: Greutatea de operare 1680kg, capacitate de incarcare 864kg, inaltimea de descărcare cu cupa 2600mm.

-Necesita deservent.

Pachet 6

6.1 Autobasculanta 8x4 - 2bucati

Caracteristici tehnice : Capacitate de incarcare 19mc, ampatament 435cm, greutate totala 35000kg, sarcina utila 21900kg.

-Necesita deservent.                                                                               .

---------------—

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC


Pachet 77.1 Autobasculanta 6x4 - lbucata

Caracteristici tehnice : Capacitate de încărcare 14mc, greutate totala 26000kg, greutate neta 1251 Okg.

-Necesita deservent.

Pachet 8

8.1 Autobasculanta 12to - lbucata

Caracteristici tehnice : Masa maxima autorizata 7490kg, sarcina utila 3000kg, masa proprie 4490kg.

-Necesita deservent.

Pachet 9

9.1 Autobasculanta 7,5to - lbucata

Caracteristici tehnice : Putere motor 115kw, masa maxima admisa lOOOOkg, sarcina maxima 5500kg, ampatament 2800mm.

-Necesita deservent.

Pachet 10

10.1 Miniincarcator Bobcat Komatsu sau echivalent- 2bucati

Caracteristici tehnice:

Dotat cu freza pentru asfalt, cupa multifuncționala, perie cu colector si rezervor apa.

Pachet 11

11.1 Schela aluminiu

Caracteristici tehnice : schela din aluminiu modulara.

11.2  Mestecator material - 1 bucata

Caracteristici tehnice : Turația la mers in treapta 1:  0-530 rpm, turatia la mers in treapta 2:  0-

780 rpm, putere: 1010 W, diametru prindere pe stand: 53 mm, diametru maxim amestecator : 120 mm, lungime cablu alimentare: 4 m, greutate: 4,6 kg.

11.3  Polizor unghiular mic - lbucata

Caracteristici tehnice : Putere nominala : 900 W, turatia la mers in gol: 11800 rpm, diametrul discului: max 125 mm, filet ax: M14, dimensiuni: (L x h) 270 x 80 mm, greutate: 2,05 kg.

Pachet 12

12.1 Autobasculanta 8x4 - lbucata

Caracteristici tehnice : Capacitate de incarnare 19mc, ampatament 435cm, greutate totala 35000kg, sarcina utila 21900kg.

-Necesita deservent.

12.2 Buldoexcavator Terex Komatsu sau echivalent - lbucata

Caracteristici tehnice : Cuplare hidraulica rapida, 3 cupe ( 300,500,1000), braț telescopic, cupa frontala, furci stivuire, picon, cupa multifuncționala.

-Necesita deservent.Pachet 13

13.1 Buldoexcavator Terex Komatsu sau echivalent -1 bucata

Caracteristici tehnice : Cuplare hidraulica rapida, 3 cupe ( 300,500,1000), braț telescopic; Cupa frontala, furci stivuire, picon, cupa multifuncționala.

-Necesita deservent.

13.2  Motocompresor - lbucata

Caracteristici tehnice :Motor 4 cilindri, combustibil: motorina, debit aer refulat: max 4.2 mc/min presiunea de lucru: 7 bar, Putere nominala motor: 30,1 KW sau 30100 W, turatie in sarcina: 2900 rpm, turatie la mers in gol: 2200rpm, capacitate rezervor: max 80 1, conexiuni aer comprimat: 2XG3/4, nivel presiune Acustica: 69 (r-dOm), greutate neta: 730-735 kg.

13.3   Mașina de taiat rosturi - lbucata

Caracteristici tehnice : diametru maxim disc taiere: 450 mm, diametru ax: 25,4 mm, adâncime maxima taiere: 170 nun, turatie disc taiere: 2200 rpm, motor benzina in patru timpi, capacitate cilindrica: 389 cc, putere motor: 8,7 KW, consum combustibil 4,3 1/h, capacitate rezervor 6,11.

Pachet 14

14.1 Cilindru compactor <5tone - lbucata

Caracteristici tehnice : motor min 22CP, lățime tambur 800mm, greutate 1290kg, sistem de reversabilitate hidraulic.

14.2 Cilindru compactor >5tone ~ lbucata

Caracteristici tehnice : Greutate 10.500kg, putere 100CP, vibrație pe ambii tamburi, cilindru compactor articulat.

Pachet 15

15.1 Miniincarcator frontal Bobcat Komatsu sau similar- lbucata

Caracteristici tehnice : Greutatea de operare 1680kg, capacitate de incarcare 864kg, inaltimea de descărcare cu cupa 2600mm.

Pachet 16

16.1 Excavator pe pneuri Komatsu sau similar- lbucata

Caracteristici tehnice : Putere motor 129kw, întindere orizontala 9000mm, adâncime de dragare 5500mm, lățime cupa 1 lOOmm, deplasare pe roti.

-Necesita deservent.

Pachet 17

17.1 Miniexcavator Hitachi ZX30 sau similar - lbucata

Caracteristici tehnice : Putere 19CP, braț excavare la adancimea 1261mm, lama frontala, sasiu ajustabil.

-Necesita deservent.

Pachet 18

18.1 Freza W50 - lbucata

Caracteristici tehnice : Freze pentru asfalt, lățime frezare 500mm, adâncime 0-160mm, lățime banda 400mm.

-Necesita deservent.DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

Pachet 19

19.1 Finisor asfalt Vogele 1800/1900 sau echivalent - lbucata                     L

Caracteristici tehnice : Greutate 19100kg, putere motor 170CP, lățime de lucru 2.5~5m, capacitate buncăr 13to.

Pachet 20

20.1 Finisor asfalt Vogele 2100 sau similar - lbucata

Caracteristici tehnice : Greutate 19100kg, putere motor 170CP, lățime de lucru 2.5-5m, capacitate buncăr 13to.

Pachet 21

21.1 Topitor mastic bituminos (mic), pentru colmatari rosturi si fisuri - lbucata

Caracteristici tehnice : Izolație cu vata minerala a rezervorului cu grosime de 50 mm, invelis exterior al rezervorului cu tabla de aluminiu, incalzire indirecta cu ulei termal, arzator pe motorina cu control electronic, temperatura maxima de incalzire 240 °C, malaxor vertical acționat hidraulic, pompa mastic actionata hidraulic, lance si furtun pentru colmatare, motor termic pe benzina Briggs & Startton Vanguard 23 CP, compresor si rezervor de aer.

21.2 Motocompresor - lbucata

Caracteristici tehnice :Motor 4 cilindri, combustibil: motorina, debit aer refulat: max 4.2 mc/min presiunea de lucru: 7 bar, Putere nominala motor: 30,1 KW sau 30100 W, turatie in sarcina: 2900 rpm, turatie la mers in gol: 2200rpm, capacitate rezervor: max 80 1, conexiuni aer comprimat: 2XG3/4, nivel presiune Acustica: 69 (r=10m), greutate neta: 730-735 kg.

Pachet 22

22.1 Freza W1000 - lbucata

Caracteristici tehnice : Freze pentru asfalt, lățime frezare lOOOmm, adâncime 0-160mm, lățime banda 400mm.

-Necesita deservent

Pachet 23

23.1 Freza W2000/2100 - lbucata

Caracteristici tehnice : Freze pentru asfalt, lățime frezare 2000/2lOOmm, adâncime 0-160mm, lățime banda 400mm.

-Necesita deservent

Intră in obligativitatea operatorului economic :

- Asigurarea personalului calificat în vederea manevrării utilajelor care necesită un anumit nivel special de instruire, conform specificațiilor indicate pentru fiecare pachet.

2.1. DISPONIBILITATEA

Serviciile vor fi puse la dispoziția Direcției de Administrarea Domeniului Public, conform notelor de comandă emise de autoritatea contractanta, în care se va specifica data si durata necesității.


DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PLTELIC

ZÎtX' r-K-


•j

£


/jff [oRț ■V s-'XV?.

3.SITUATIA PERSONALA A OFERTANTULUI                  V/r/oȘo V

 • - Declarație privind Îndeplinirea cumulativa a condițiilor prevăzute de art 31 alin 1 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările si competarile ulterioare.

 • - Declarație privind identificarea conflictului de interese

 • - Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (bugetu local, buget de stat, etc.)in termen de valabilitate la momentul prezentării

~ CUI

 • - Actul constitutiv al societății

 • - Hotararea de infiintare a societății

 • -  Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificând constatator emis de ONRC/ actul constitutiv .

 • - îndeplinirea condiției prevăzute de art. 31 alin(l) lit. B din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare, se constata prin hotararea Consiliului Local Sector 3, prin care se aproba programul de activitate al intreprinderii publice

4. PROPUNEREA TEHNICA

Serviciile solicitate de autoritatea contractanta sunt „Servicii de închiriere utilaje”, coform cerințelor prezentului caiet de sarcini. Propunerea tehnica trebuie sa cuprindă si sa respecte integral cerințele caietului de sarcini.

Cerințele caietului de sarcini, sunt minime si obligatorii.

5. PROPUNEREA FINANCIARA

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informațiile cu privire la preț, precum si alte condiții financiare si comerciale legate de obiectul contratului de prestări servicii.

Prețul va fi exprimat in lei fara TVA/ora și trebuie sa insumeze toate costurile necesare funcționalității optime.

6. NORME DE PROTECȚIA MUNCII

Se vor respecta normele de securitate si protecția muncii in vigoare in România , adaptate la normele si reglementările Uniunii Europene.

 • 7. ATRIBUȚII

7.1. Atribuțiile beneficiarului:

Primăria Sectorului 3, va avea următoarele atribuții:

 • 7.1.1. Proceduri de siguranța

Va fi conform cu normele si regulile de protecție si siguranța muncii în vigoare , va avea grija de siguranța tuturor persoanelor care vor lucra .

 • 7.1.2. Asigurarea calitatii
  DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC


Va institui un sistem de asigurare a calității pentru a demonstra conformitatea cu cerințele contractului, in concordanta cu detaliile specificate in prezentul caiet de sarcini. Acest sistem va fi audiat de către consultant. Conformitatea cu sistemul de calitate nu scutește contractorul de nici una din îndatoririle, sarcinile si obligațiile sale contractuale .Anexa 1 la prezentul Caiet de sarcini

Estimat pentru perioada 18.10.2018 -31.12.2018

Nr. Crt.

Denumire

Cantitate

Preț Iei fara TVA/ora

Ore maxime/zi

Preț lei fara

TVA / zi

Nr. de zile

Valoare totala fara TVA

Valoare TVA

Valorare totala cu TVA

1

PACHET

1

1

188.13

8

1,505.05

50

75,252.50

14,297.98

89,550.48

2

PACHET

2

1

56.53

8

452.22

50

22,611.00

4,296.09

26,907.09

3

PACHET

3

1

189.78

8

1,518.27

50

75,913.50

14,423.57

90,337.07

4

PACHET

4

1

26.26

8

210.11

50

10,505.50

1,996.05

12,501.55

5

PACHET

5

1

181.50

8

1,452.00

50

72,600.00

13,794.00

86,394.00

6

PACHET

6

1

264.00

8

2,112,00

50

105,600.00

20,064.00

125,664.00

7

PACHET

7

1

116.46

8

931.70

50

46,585.00

8,851.15

55,436.15

8

PACHET

8

1

129.25

8

1,034.00

50

51,700.00

9,823.00

61,523.00

9

PACHET

9

1

130.63

8

1,045.00

50

52,250.00

9,927.50

62,177.50

10

PACHET

10

1

82.09

8

656.70

50

32,835.00

6,238.65

39,073.65

11

PACHET

11

1

14.20

8

113.59

50

5,679.50

1,079.11

6,758.61

12

PACHET

12

1

236.50

8

1,892.00

50

94,600.00

17,974.00

112,574.00

13

PACHET

13

1

181.86

8

1,454.86

50

72,743.00

13,821.17

86,564.17

14

PACHET

14

1

180.54

8

1,444.30

50

72,215.00

13,720.85

85,935.85

15

PACHET

15

1

82.09

8

656.70

50

32,835.00

6,238.65

39,073.65

16

PACHET

16

1

172.50

8

1,380.00

50

69,000.00

13,110.00

82,110.00

17

PACHET

17

1

82.09

8

656.70

50

32,835.00

6,238.65

39,073.65

18

PACHET

18

1

186.59

8

1,492.70

50

74,635.00

14,180.65

88,815.65

19

PACHET

19

1

276.75

8

2,214.00

50

110,700.00

21,033.00

131,733.00

20

PACHET

20

1

302.50

8

2,420.00

50

121,000.00

22,990.00

143,990.00

21

PACHET

21

1

56.54

8

452.30

50

22,615.00

4,296.85

26,911.85

22

PACHET

22

1

295.90

8

2,367.20

50

118,360.00

22,488.40

140,848.40

23

PACHET

23

1

717.63

8

5,741.00

50

287,050.00

54,539.50

341,589.50

TOTAL VALOARE FARA TVA

1,660,120.00

TOTAL VALOARE TVA

315,422.80

TOTAL VALOARE CU TVA

1,975,542.80

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC Director Executiv Adjunct

/ MANEA FLORIN


întocmit,

Andra Penesgtr^^


Anexa 2 la prezentul Caiet de sarcini

Estimat pentru perioada 01.01.2019-31.01.2019

Nr. Crt.

Denumire

Cantitate

Preț Iei fara TVA/ora

Ore maxime/zi

Preț lei fara TVA/zi

Nr. de zile

Valoare totala fara TVA

Valoare

TVA

Valorare totala cu TVA

1

PACHET

1

1

188.13

8

1,505.05

21

31,606.05

6,005.15

37,611.20

2

PACHET

2

1

56.53

8

452.22

21

9,496.62

1,804.36

11,300.98

3

PACHET

3

1

189.78

8

1,518.27

21

31,883.67

6,057.90

37,941.57

4

PACHET

4

1

26,26

8

210.11

21

4,412.31

838.34

5,250.65

5

PACHET

5

1

181.50

8

1,452.00

21

30,492.00

5,793.48

36,285.48

6

PACHET

6

1

264.00

8

2,112.00

21

44,352.00

8,426.88

52,778.88

7

PACHET

7

1

116.46

8

931.70

21

19,565.70

3,717.48

23,283.18

8

PACHET

8

1

129.25

8

1,034.00

21

21,714,00

4,125.66

25,839.66

9

PACHET

9

1

130.63

8

1,045.00

21

21,945.00

4,169.55

26,114.55

10

PACHET

10

1

82.09

8

656.70

21

13,790.70

2,620.23

16,410.93

11

PACHET

11

1

14.20

8

113.59

21

2,385.39

453.22

2,838.61

12

PACHET

12

1

236.50

8

1,892.00

21

39,732.00

7,549.08

47,281.08

13

PACHET

13

1

181.86

8

1,454.86

21

30,552.06

5,804.89

36,356.95

14

PACHET

14

1

180.54

8

1,444.30

21

30,330.30

5,762.76

36,093.06

15

PACHET

15

1

82.09

8

656.70

21

13,790.70

2,620.23

16,410.93

16

PACHET

16

1

172.50

8

1,380.00

21

28,980.00

5,506.20

34,486.20

17

PACHET

17

1

82.09

8

656.70

21

13,790,70

2,620.23

16,410.93

18

PACHET

18

1

186.59

8

1,492.70

21

31,346.70

5,955.87

37,302.57

19

PACHET

19

1

276.75

8

2,214.00

21

46,494.00

8,833.86

55,327.86

20

PACHET

20

1

302.50

8

2,420.00

21

50,820.00

9,655.80

60,475.80

21

PACHET

21

1

56.54

8

452.30

21

9,498.30

1,804.68

11,302.98

22

PACHET

22

1

295.90

8

2,367.20

21

49,711.20

9,445.13

59,156.33

23

PACHET

23

1

717.63

8

5,741.00

21

120,561.00

22,906.59

143,467.59

TOTAL VALOARE FARA TVA

697,250.40

TOTAL VALOARE TVA

132,477.58

TOTAL VALOARE CU TVA

829,727.98

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC Director Executiv Adjunct


întocmit,

Andra Penescit^^

INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI

CONDIȚII DE PARTICIPARE

Situația personala a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea in registrul comerțului sau r al profesiei                                                                                                             '■<'

Cerința minimă de calificare

Documentele solicitate

l.Situatia personala a ofertantului

 • a) Declarație privind îndeplinirea cumulativa a condițiilor prevăzute de art. 31 alin. 1 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (completarea Formularului 1)

 • b)  Declarație privind identificarea conflictului de interese (completarea Formularului 2)

 • c) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) în termen de valabilitate la momentul prezentării,

 • d) C.U.I.

 • e) Actul constitutiv al societății

 • f) Hotărârea de înființare a societății

 • g) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.

Operatorul economic ce depune oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care sa reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Se vor prezenta și informații legate de structura acționariatului, reprezentanții legali, obiectul de activitate, reale și actuale la momentul prezentării ofertei.

Notă:

Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC.

2. Capacitatea economica si financiara

a) Cifra de afaceri

Hotărârea privind aprobarea Programului de activitate pentru anul 2018 al societății

3. Capacitatea tehnică și/sau profesională

 • a)  Declarație privind efectivul mediu al personalului angajat și al cadrelor de conducere (completarea Formularului 3)

 • b)  Declarație și Lista privind personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune operatorul pentru îndeplinirea contractului (completarea Formularului 4)

 • c)  Declarație pe proprie răspundere și Lista privind utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice ce vor fi deținute, indiferent de modalitatea juridică, (completarea Formularului 5)

Modul de prezentare a propunerii tehnice

Ofertantii vor întocmi propunerea tehnica astfel încât sa asigure posibilitatea verificării corespondenței propunerii tehnice cu cerințele/specificațiile (inclusiv tehnice) prevăzute în cadrul caietului de sarcini și a documentelor


anexate la acesta.

Propunerea tehnica se va întocmi într-o manieră organizată, astfel încât procesul de evaluare a ofertei să permită identificarea facilă a corespondenței informațiilor cuprinse în ofertă cu cerințele caietului de sarcini.

Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiară va cuprinde prețul total ofertat pentru obiectivul ce trebuie realizat. Executantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile cu privire la prețul contractului, conform formularului de ofertă și anexele acestuia.

Oferta financiară va fi exprimată în lei cu evidențierea separată a TVA.

Se vor prezenta centralizatoarele pe conform tabelului anexat, devizele ofertă și listele de echipamente și resurse materiale, forța de muncă, utilaje si transport, ce au la bază listele de cantități (antemăsuratorile) întocmite de către ofertant după cum urmează:

 • •      Formularul FI -Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

 • •       Formularul F2 -Centralizatorul financiar

 • •      Formularul F3 -Lista cuprinzând cantitățile

° Formularul C6 -Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale

 • •  Formularul C7 -Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru

 • •  Formularul C8 -Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de construcții

 • •  Formularul C9 -Lista cuprinzând consumurile privind transporturile

 • •  Formularul    F4 -Lista privind utilajele și echipamentele

tehnologice, dotări, inclusiv fișele tehnice

Propunerea financiară va include toate costurile necesare unei funcționalități optime.

Propunerea financiara are caracter ferm și obligatoriu, din punctul    de vedere al conținutului pe toată perioada de

valabilitate.

Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei (documente de calificare, propunere tehnică și propunere financiară) în original.

Propunerea tehnică si propunerea financiară vor fi prezentate si in format electronic, pe CD, format Word și format PDF. Originalul trebuie să fie tipărit sau scris cu cerneală neradiabilă, vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentanții autorizați corespunzător să angajeze ofertantul în contract și vor fi îndosariate, astfel incât să nu conțină nici o foaie volantă. Fiecare pagină va fi numerotată, semnată și ștampilată de persoane autorizate din cadrul societății. Va fi prezentată o împuternicire prin care sunt desemnate persoanele cu drept de semnătură a ofertei, care va conține ăi specimenele de semnătură ale acestora. Fiecare componentă a ofertei va avea pe prima/primele pagina/pagini un opis, cu indicarea numărului paginii la care se găseăte fiecare document; la finalul opisului se va menționa: Prezentul dosar, .... (se va scrie ce componentă a ofertei conține dosarul - original), conține “x” pagini (atentie: pagini, nu foi!). Orice ștersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de către persoanele autorizate sa semneze oferta, Ofertantul trebuie sa sigileze originalul corespunzător și să menționeze “ORIGINAL” . Plicul/pachetul trebuie sa cuprindă 3 plicuri/pachete distincte, marcate corespunzător și anume:

-documentele de calificare, plic/pachet separat marcat „DOCUMENTE DE CALIFICARE”;

- propunerea tehnica marcat „PROPUNERE TEHNICA”;

-propunere financiara marcat „PROPUNERE FINANCIARA”Pe plicul/pachetul exterior se scrie numai adresa autorității contractante și inscripția : „OFERTA IN SCOPUL ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE LUCRĂRI AVAND CA OBIECT...............................................”

Plicul va fi depus la sediul autorității contractante, la Biroul Unic, însoțit de Scrisoarea de înaintare și împuternicirea reprezentantului ofertantului.fi


Operator economic

(den umirea/numele)

DECLARAȚIE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ......................................... (denumirea/numele și

sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

 • 1. Societatea..........................................îndeplinește la data prezentei condițiile prevăzute de

art.31 alin.(l) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, respectiv

Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c) nu există participare privata directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate,

și le menține pe toată durata de valabilitate contractului.

 • 2. Societatea............................................................nu se află în procedura insolvenței sau în lichidare,

în supraveghere judiciară sau în încetarea activității.

3.Societatea............................................................deține toate avizele necesare funcționării societății.

Subsemnatul/a............................................. declar  că voi informa imediat autoritatea

contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declarație.

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare.

Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai SECTOR 3 (PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREȘTI) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data completării:


Operator economic,

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ......................................... (denumirea/numele și

sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una din următoarele situații

 • a) nu mă aflu într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu atribuirea contractului;

 • b) nici eu și nici o altă persoană care este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv nu va participa în procesul de verificare și/sau atribuire a contractului în calitate de membru în Comisia de negociere și atribuire;

 • c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuție integritatea, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanțe judecătorești sau a unei autorități administrative.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data


Operator economic,

(semnătura autorizată )

DECLARAȚIE

f :■■■ :■ f ■■ ■' ?i. ;

PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE

V'-'% ■V."'.''

PERSONALULUI ANGAJAT

 • 1.   Subsemnatul, ................................................................ reprezentant împuternicit al

.................................(denumirea/numele și sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.

 • 2. Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

 • 3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane

juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autorității contractante ...............................cu sediul în.............................., cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

4. Prezenta declarație este valabilă până la data finalizării contractului.

Anul 1

Personal angajat

Din care personal de conducere

Societatea se obliga sa asigure pe toata perioada derulării contractului, personal de specialitate si personal necesar pentru îndeplinirea obiectului contractului.

Data completării:......................

Operator economic, (numele reprezentantului legal, în clar) (semnătură autorizată)

DECLARAȚIE PRIVIND PERSONALUL TEHNIC DE SPECIALITATE IMPLICAT ÎN DERULAREA CONTRACTULUI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..................................... (denumirea/numele

și sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ..........................................

{denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Anexat la declarație sunt prezentate CV-urile personalului de conducere, precum și ale personalului responsabil pentru îndeplinirea contractului, precum și copii după diplome, adeverințe, atestate și certificate de califîcare/autorizări.

Data completării......................

Operator economic,

(numele reprezentantului legal, în clar)

(semnătură autorizată)

LISTA PRIVIND PERSONALUL PROPUS PENTRU ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI

Nr. crt.

Numele și prenumele persoanelor propuse, poziția propusă

Studiile de specialitate și pregătirea profesională, diplomele obținute

Experiența în domeniile solicitate în Instrucțiunile pentru ofertanți (ani)

Implicarea în realizarea proiectului

1.

2.

Societatea se obliga sa asigure pe toata perioada derulării contractului, personal de specialitate si personal necesar pentru Îndeplinirea obiectului contractului.
Operator economic,

(numele reprezentantului legal, în clar)

(semnătură autorizată)

DECLARAȚIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALAȚIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE VA DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI

Subsemnatul,.......................................................... reprezentant împuternicit al

...................................................................................... (denumirea/numele și sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice sa furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ......................., cu sediul în

........................... cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data completării:......................

Operator economic, (numele reprezentantului legal, în clar)

(semnătură autorizată)LISTĂ PRIVIND UTILAJELE, INSTALAȚIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE VA DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI

Nr.

crt.

Denumire utilaj/echipament/instalație

U.M

Cantitate

Forma de deținere

Proprietate

în chirie

1.

2.

...

Societatea se obliga sa asigure pe toata perioada derulării contractului, utilajele si echipamentele necesare pentru Îndeplinirea obiectului contractului.

Operator economic,

(numele reprezentantului legal, în clar)

(semnătură autorizată)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE A OFERTEI

Către


(denumirea autorității contractante și

adresa completă)

Ca urmare a..........................................din.........................(ziua/luna/amd), privind atribuirea

contractului de servicii.................................(denumirea contractului de lucrări), conform art. 31 din

Legea nr. 98/2016, noi......................(denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat

următoarele documente:...................

2. Persoana de contact pentru această procedura:

Nume

Adresă

Telefon

Fax

E-mail

Data completării................................

Operator economic,

(semnătura autorizata)
SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARA DE BENĂ EXECUȚIE

Către___________________________________________________________________

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la contractul de servicii____________________________________________________________,

(denumirea contractului)

încheiat între________________________, în calitate de contractant, și_________________________, în calitate

de achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la concurența sumei de.................................

reprezentând.............% din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta la prima sa

cerere însoțită de o declarație cu privire la neîndeplinirea obligațiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevăzute în contractul de lucrări mai sus menționat.

Plata se va face in termenul menționat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului:

□ necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate

Prezenta garanție este valabilă până la data de_______________________ .

în cazul în care părțile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanției sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obține acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanție își pierde valabilitatea.

anulParafată de Banca________________în ziua________luna

(semnătura autorizată)CABINET PRIMAR


ROMÂNIA

i îs i ® î                         ,.v f- ți-E


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021)

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București,


j 318 Cj 04 E-MAIL cabinetpr

tor 3, 031084, București, v wwîpnrnark


irjjaj^ro

‘i^.ro


CÂBÎNET PRIMAR


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București/ a contractului având ca obiect "Servicii de închiriere utilaje"

în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, "prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c)  nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

Ținând seama de prevederile legale anterior menționate, prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 219/30.05.2017 a fost aprobat acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii.

Luând în considerare anunțul de intenție privind "Servicii de închiriere utilaje" al societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL, precum și raportul de specialitate nr. 223458/18.10.2018 al Direcției Administrarea Domeniului Public, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.


DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC


ROMAN IA


19SS-2018 i SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA


TELEFON (004 021) 341 07 15 - 28 FAX (004 021) 341 07 15 E-MAIL d0meniu.public@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, sector 3, 032158, București, www.primarie3.r0

Nr.Ieșire:

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect „Servicii de închiriere utilaje”

în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/'acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c)  nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, si care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

Având în vedere reorganizarea aparatului de specialitate al Primăriei Sector 3, prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 391 din 31.08.2018, ocazie cu care a fost înființat Serviciul întreținere si Reparații Aleei, in cadrul Direcției Administrarea Domeniului Public, care are ca prespectiva intervenția cu operativitate privind efectuarea de reparații curente pe raza Sectorului 3, in vederea eliminării disconfortului rezidentilor Sectorului 3 si celor ce tranzitateaza, precum si asigurarea siguranței circulației auto si pietonale, astfel pentru buna desfășurare in cadrul Direcției Administrării Domeniului Public și pentru asigurarea necesarului de materiale , se impune încheierea unui contract de prestării servicii, în vederea achiziționării de „Servicii de


DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

închiriere utilaje”

Cu luarea în considerare a prevederilor legale anterior menționate, prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 219/30.05.2017 a fost aprobat acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii.

Potrivit Hotărârii nr. 198/04.05.2018 Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat Programul de activitate al societății AS Administrare-Străzi S3 SRL pentru anul 2018, constatând că mai mult de 80% din activitățile societății vor fi efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi vor fi încredințate de Primăria Sectorului 3.

Societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL, având ca acționar majoritar Sectorul 3 al Municipiului București a înregistrat la Primăria Sector 3 cu nr. 222995/18.10.2018, anunțul de intenție privind „Servicii de închiriere utilaje”.

Față de cele de mai sus, în cazul adoptării unei hotărâri de către Consiliul Local Sector 3 privind atribuirea contractului de «Servicii de închiriere utilaje”, mai sus menționat vor fi avute în vedere prevederile modelului de contract și caietului de sarcini, însoțit de anexe, ce fac obiectul prezentului proiect de hotărâre, în cazul aprobării acestuia.


întocmit,

Andra Penes^^^

CABINET PRIMAR


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 ozi] 318 03 04 E-MAIL cab1netprimar@primarie3.fo

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031034, București, www.primarie3.r0


ROMANIA


1019'2013 fSARBÂTOSnw iHWiș.liKA


Către,


Nr. 222995/18.10.2018


DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC


Referitor: Anunț de intenție nr. 561/18.10.2018 al SC AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L, înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București sub nr. 222995/18.10.2018


Având în vedere:


 • - Anunțul de intenție nr. 561/18.10.2018 al SC AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L, înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București sub nr. 222995/18.10.2018

 • - Prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 219/30.05.2017, privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii.


Constatând oportunitatea atribuirii în baza prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, a contractului “ Servicii de închiriere utilaje”, vă transmit Anunțul de intenție mai sus menționat șî vă solicit să procedați la efectuarea demersurilor necesare atribuirii, respectiv la întocmirea caietului de sarcini și a instrucțiunilor de ofertare pentru a fi supuse spre analiză și aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.
AA3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.RE.

CJJJL: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480

E-maiksecretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro       


S.C. AS3-ADMIMISTRARE SJRAZi S3 5.R.L. i&PFRĂRE M,

HESiRE ...............

1 Sus.......Z.zTlun&.......IQ..


Către:


Sediul:


Consiliul Local al Sectorului 3 București

și

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București


SECTOR 3


I cabinet pmmm

L


ANUNȚ DE INTENȚIE

Stimate domnule Primar / Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 242, Camerele: C2, C3, C4, C5, C7, C22, C28, C29, Etaj 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9897/21.06.2017, având CUI RO 37804080, cu asociați Consiliul Local al Sectorului 3 București, asociat majoritar și S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L., acționar minoritar, reprezentată legal de domnul Constantinescu Ioan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, urmare adresei dumneavoastră nr.:222252/17.10.2018, înregistrată la AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. cu nr. 968/18.10.2018, vă transmitem făptui că suntem interesați de prestarea serviciilor conform cerințelor din caietul de sarcini, pentru contractul având ca obiect „ Servicii de închiriere utilaje”.

Cu deosebită considerație,

Președinte Consiliu Administrație, AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.
DJ’-iCȚ A /-DMINISF -.REA DOMENIU,UI PUBLICROMÂNIA


ÎELLI O>\   .-i Gi I „41 0/1$ ■ FAX ,   1) 341 07 ■; C.MAU, "lenîj.ț. ..pi-.k, .

F-tr. ■■   ;.■■■ ■ C i;         , 57, '-lor 3, (37.11 A ?.l ztm.-ti, v.ww.pn!nar?i’.3.ro


Nr. ieșire 22.22^27-. /& &,/2


j S.C. Â?3-ADisîRARe STRĂZI S3 S.R.L

! in» , \.........7~........p.....

Ziua......■/.•4.Luna,./.SA..........AnulL,


Către;


Societatea AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L,

Calea Vitan nr. 154-158, Sector 3

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector3 nr, 303/17.07.2018, precum și necesitatea achiziționării de „Servicii de închiriere utilaje”, în vederea asigurării intervenției cu operativitate privind efectuarea de reparații curente la arterele auto și pietonale aflate in administrarea Consiliului Local Sector 3, vă rugăm să ne informați dacă sunteți interesați de prestarea serviciilor conform cerințelor caietului de sarcini anexat, în vederea inițierii unei proceduri de atribuire, potrivit arc. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare.

Vă mulțumim pentru colaborare și vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate pentru asigurarea unor servicii publice de calitate pe raza Sectorului 3, în limita competențelor care ne-au fost atribuite.


întocmit,


Andra Penesi


TELEFON (004 O2i) 341 07 15 - 28 FAX (004 021) 341 07 15 E-MAIL domeniu.public@primarie3.r0

Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, sector 3, 032158, București, www.p1rimarie3.ro


ROMANIA


1918-20181 SĂRBÂTOfflM ÎMPREUNA


Nr. Ieșire:


Către,

CABINET PRIMARPrin prezenta, vă înaintăm Raportul de specialitate al Direcției Administrarea Domeniului Pubilic și proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect „Servicii de închiriere utilaje”.

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC


întocmit,

Andra PenesDatele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul

îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în

Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.