Hotărârea nr. 481/2018

HCLS3 nr.481 din 22.10.2018MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modelului de Contract și a Caietului de

sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect „Modernizare/modificare, amenajare peisagistică și construcții provizorii pentru agrement în ParculPantelimon”

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 226063/CP/19.10.2018 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 225997/19.10,2018 al Direcției Dezvoltare Parcuri Tematice și Agrement;

 • -  Anunțul de intenție nr. 554/17.10.2018 al societății AS 3 Administrare Străzi S3 SRL, înregistrat cu nr. 221609/CP/17.10.2018;

 • -  Adresa nr.226001/19.10.2018 a Direcției Dezvoltare Parcuri Tematice și Agrement;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCLS 3 nr. 219/30.05.2017 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelată Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii;

 • -  HCLS 3 nr. 466/27.09.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ^Modernizare/ modificare, amenajare peisagistică și construcții provizorii pentru agrement în Parcul Pantelimon

Luând în considerare:

~ Amendamentul adus proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modelul de Contract având ca obiect „Modernizare/modificare, amenajare peisagistică și construcții provizorii pentru agrement în Parcul Pantelimon” ce se va încheia între Sectorul 3 al Municipiului București și întreprinderile publice ce au ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Caietul de sarcini însoțit de anexe, conform anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, întocmit în vederea atribuirii contractului ce are ca obiect ’’Modernizare/modificare, amenajare peisagistică și construcții provizorii pentru agrement în Parcul Pantelimon ”,

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcției Dezvoltare Parcuri Tematice si Agrement și celelalte structuri din aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDIWE DE ȘEDINȚĂ /I®ÂNAMDUVA /<&/ v-Ti.,v


NR. 481

DIN 22.10.2018

Anexa nr. 1 la HCLS nr. I

CONTRACT DE LUCRĂRInr.


data

 • 1. în temeiul prevederilor ari. 31 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică^

Având în vedere prevederile normative menționate în continuare:

 • - Legea nr 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

~ Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • - Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al sectorului 3, aprobat prin Hotărârea nr 5/26.01.2017;

 • - Ordonanța nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modicările și completările ulterioare;

 • - Hotărâre nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

 • - Hotărârea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora

 • - alte acte legislative aflate în vigoare la această dată;

s-a încheiat prezentul contract lucrări, între:

AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICĂ,

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu

Georgeta Vișan

Părțile contractante

A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Calea Dudești nr. 191,

sector 3 cod fiscal RO4420465 având cont nr........................... deschis la Trezoreria sector 3,

reprezentată prin Primar - Robert Sorin Negoiță în calitate de achizitor, pe de o parte, si


B...................

2. Definiții

 • 2.1. în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

 • a. contract - prezentul contract și toate anexele sale;

 • b. contract de lucrări - contractul care are că obiect fie exclusiv execuția, fie atât proiectarea, cât și execuția de lucrări;

 • c.  achizitor și executant ~ părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

 • d. prețul contractului - prețul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract;

 • e. reprezentanții achizitorului - persoane juridice sau fizice desemnate de Achizitor pentru asigurarea verificării execuției corecte a lucrărilor sau pentru a îndeplini anumite îndatoriri;

 • f.  reprezentantul executantului - persoană desemnată de executant să primească instrucțiuni în numele acestuia aprobate de achizitor;

 • g.  lucrări - totalitatea lucrărilor de proiectare și lucrări de execuție;

 • h.  amplasamentul lucrării - locul unde excutantul execută lucrarea;

 • i.  graficul de execuție - evaluarea fizică și valorică în timp a lucrărilor de proiectare și execuție contractate, cu respectarea fluxurilor tehnologice de execuție și încadrarea în termenele de execuție contractuale; întocmit de executant și supus aprobării achizitorului, în condițiile contractului;

 • j.  dată de începere a lucrărilor - dată stabilită în ordinul de începere al lucrărilor emis de achizitor;

 • k.  ordinul de începere a lucrărilor - notificarea emisă de achizitor către executant, care stabilește dată atacarii lucrărilor de proiectare și execuție, în corelare cu graficul de execuție;

 • l.  document scris - orice document întocmit de achizitor sau executant, datat, semnat și confirmat de primire, care are legătură cu orice problema intervenită în derularea contractului;

 • m.  situații lunare de plata - situațiile financiare, având caracter tranzitoriu, înaintate lunar, de executant, spre aprobare achizitorului, în formă și conținutul stabilit de acesta, care cuprind sumele datorate executantului, calculate pe baza cantităților de lucrări și a prețurilor unitare și executate cumulat până la sfârșitul lunii de raportare;

AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICĂ,

Serviciul Legislație și Avizare Contracte

Șef Serviciu

Georgeta Vișan

 • n.  situație finală de plata - ultima situație cumulativă de plata întocmită de executant, cu ocazia comunicării finalizării lucrărilor, în vederea recepției la terminarea lucrărilor și supusă aprobării achizitorului, care cuprinde totalitatea cheltuielilor efective aferente executării tuturor lucrărilor contractate;

 • o.  perioada de garanție - perioada de timp cuprinsă între dată recepției la terminarea lucrărilor și dată recepției finale, a cărei durata se stabilește prin contract și în cadrul căreia executantul are obligația înlăturării, pe cheltuiala să, a tuturor deficiențelor apărute datorită nerespectării clauzelor și specificațiilor contractuale, a prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile sau a folosirii de materiale, instalații, subansamble etc, necorespunzătoare;

 • p.  costul lucrărilor - totalitatea cheltuielilor executantului efectuate în conformitate cu contractul;

r.  utilajele executantului - toate aparatele, mașinile, vehiculele, facilitățile și alte lucruri necesare execuției lucrărilor, dar care nu includ materialele sau echipamentele;

s. materiale - produse de orice tip (altele decât echipamentele), care vor face sau fac parte din lucrările permanente;

t.  echipamente - mașinile și aparatele care vor face sau fac parte din lucrările permanente;

 • x.  modificare - schimbare adusă specificațiilor dispusă de către achizitor potrivit contractului;

y. forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinire contractului;

sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, cutremure, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute că urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

z. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3.1nterpretare

 • 3.1. în prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la formă de singular vor include formă de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

 • 3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit.

 • 3.3. Interpretarea tuturor prevederilor contractului se face în conformitate cu documentele contractului.

 • 3.4. Ca urmare, prevederile contractului vor fi citite și interpretate că parte din contract , în următoarea ordine de prioritate:

- Prevederile legii române;

~ Prezentul contract, împreună cu anexele sale;


AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICĂ,

Serviciul Legislație și Avizare Contracte

Șef Serviciu

Georgeta Vișan w


Clauze obligatorii

 • 4. Obiectul principal al contractului

  • 4.1. Executantul se obligă să proiecteze, execute, finalizeze și să întrețină modern izarea/modifîcarea, amenajarea peisagistică și construcțiile provizorii pentru agrement în Parcul Pantelimon (PROIECTARE ȘI EXECUȚIE), în conformitate cu obligățiile asumate prin prezentul contract.

  • 4.2. Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele convenite de Părți prin prezentul Contract.

 • 5. Prețul contractului

  • 5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor este

de...............lei inclusiv TVA, din care TVA...........lei, reprezentând ..............lei exclusiv TVA,

conform prețurilor aferente categoriilor de lucrări.

 • 5.2. Valoarea finală a contractului, respectiv prețul lucrărilor executate și a serviciilor prestate, platibilă executantului de către achizitor, va fi valoarea rezultată în baza tuturor situațiilor de lucrări, ca urmare a lucrărilor real executate și a măsurătorilor efectuate în teren, dar nu va putea depăși valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați.

 • 5.3. Sursa de finanțare va fi: Bugetul local și alte surse legal constituite.

 • 6. Durata contractului

  • 6.1. Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți și produce efecte pana la încheierea procesului verbal de recepție finala, fara obiecții, a lucrărilor contractate si eliberarea garanției de buna execuție, respectiv până la îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale de către ambele părți.

  • 6.2. Durata contractului se va decala corespunzător cu numărul de zile atunci când intervine orice fel de sistare comunicată de achizitor,

 • 7. Executarea contractului

  • 7.1. Executarea contractului începe după constituirea garanției de bună execuție si emiterea Notei de comandă/Ordinului de începere a lucrărilor.

  • 7.2. Executantul se obligă să execute lucrările prevăzute la art.4.1. astfel:

proiectare - în decurs de 60 zile (2 luni) de la data emiterii notei de comandă;

AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICĂ,

/E -

x

Serviciul Legislație și Avizare Contracte

Șef Serviciu

1         V-A-' •

X- A y; g j

Georgeta Vișan

\A7

'' ..A'XA/

execuție - în decurs de 180 zile (6 luni) de la data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor, cu drept de finalizare în avans.

Ordinul de începere se va emite în termen de 5 zile de la emiterea autorizației de construire.

S.Documentele contractului

 • 8.1. Documentele contractului sunt:

 • a.  Caietul de sarcini;

 • b.  Oferta tehnic o-financiara a executantului;

 • c.  Proiecte tehnice;

 • d.  Proces-verbal de negociere al Comisiei de negociere si atribuire

 • e.  H.C.L.S 3 nr. 466/27.09.2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-cconomici aferenti obiectivului de investiție ”Modemizare/modificare, amenajare peisagistica si construcții provizorii pentru agrement in Parcul Pantelimon”.

 • f.  Anexe.

9. Protecția patrimoniului cultural național

 • 9.1. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relațiile dintre părți, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

 • 9.2. Executantul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca muncitorii lor sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 8.1, iar imediat după descoperirea și înainte de îndepărtarea lor, de a înștiința achizitorul despre această descoperire și de a îndeplini dispozițiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziții executantul suferă întârzieri atunci, prin consultare, părțile vor stabili orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul.

 • 9.3. Achizitorul are obligația, de îndată ce a luat la cunoștință despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 8.1, de a înștiința în acest sens organele de poliție și comisia monumentelor istorice.

10. Obligațiile principale și drepturile executantului

 • 10.1. (1) Executantul are obligația de a proiecta și de a realiza lucrările, precum și de a remedia viciile

  ascunse, cu atenția și promptitudinea cuvenită, în


  concordanță cu obligațiile asumate prin contract, în


limitele prevăzute de prezentul contract.

AVIZATDIRECȚIA JURIDICĂ,

Serviciul Legislație și Avizare Contracte

Șef Serviciu

Georgeta Vișan Qa


 • (2) Executantul se obligă să realizeze lucrările la standardele și/sau performanțele prezentate atât în caietul de sarcini cât și în legislația incidență.

 • (3) Executantul se obligă să dețină atât personal de specialitate cât și personal necesar pentru îndeplinirea obiectului contractului.

 • (4) Executantul se obligă să nu subcontracteze lucrările ce fac obiectul prezentului contract.

 • (5) Executantul este pe deplin responsabil pentru execuția lucrărilor, în conformitate cu graficul de execuție. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de execuție utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

 • (6) Serviciile de proiectare se referă la: elaborarea Documentației tehnico-economice, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

Documentația va fi predată în trei exemplare în format scris și în două exemplare în format electronic, conform prevederilor din Caietul de sarcini.

 • (7) Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

 • a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de, materialele, echipamentele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate; și

 • b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

 • (8) Executantul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

 • 10.2. (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare. Executantul lucrărilor de construcții are următoarele obligații principale:

a) sesizarea investitorilor asupra neconformităților și neconcordanțelor constatate în proiecte, în vederea soluționării;

b) începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condițiile legii și numai pe bază și în conformitate cu proiecte verificate de specialiști atestați;

 • c) asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția autorizați;

AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICĂ,Serviciul Legislație și Avizare Contracte

Șef Serviciu

 • d) convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora, în scopul obținerii acordului de continuare a lucrărilor;

 • e) soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;

 • f) utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerințelor, precum și gestionarea probelor-martor; înlocuirea produselor și a procedeelor prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc condițiile precizate și numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectanți cu acordul investitorului;

 • g) respectarea proiectelor și a detaliilor de execuție pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor;

 • h) sesizarea, în termen de 24 de ore, a Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuției lucrărilor;

 • i) supunerea la recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate și pentru care a predat investitorului documentele necesare întocmirii cărții tehnice a construcției;

 • j) aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții;

 • k) remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuție, cât și în perioada de garanție stabilită potrivit legii;

 • l) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor;

 • (2) Executantul va fi răspunzător pentru proiectul și caietele de sarcini care au fost întocmite de el. Dacă totuși contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de către executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor.

 • (3)   Executantul are obligația de a pune la dispoziția achizitorului orice documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

 • 10.3. Executantul are obligația de a respecta și executa dispozițiile achizitorului în orice problemă, menționată sau nu în contract, referitoare la lucrare. în cazul în care executantul consideră că dispozițiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții, în scris, fără ca obiecțiile respective să îl absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

10.4 (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor față de reperele date de achizitor, precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor și resurselor umane necesare


AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICĂ,

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu

Georgeta Vișan M îndeplinirii responsabilității respective.

(2) în cazul în care, pe parcursul execuției lucrărilor, survine o eroare în poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părți a lucrărilor, executantul are obligația de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepția situației în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligația de a proteja și păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

 • 10.5. Pe parcursul execuției lucrărilor și remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația:

 • i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe șantier este autorizată și de a menține șantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) și lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate și ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

 • ii) de a procura și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă și pază, inclusiv asigurarea cu toalete ecologice pentru personalul care își desfășoară activitatea

pe șantier, când și unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorități competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

 • iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe și în afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru.

 • 10.6. Executantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor și instalațiilor care urmează a fi puse în operă, de la data predării amplasamentului până la data semnării procesului-verbal de recepție a lucrării.

 • 10.7. (1) Pe parcursul execuției lucrărilor și al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

 • a) confortul riveranilor;

 • b) căile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și căilor publice sau private care deservesc proprietățile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclam ații lor, acțiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligația prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

 • 10.8. (1) Executantul are obligația de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul șantierului și de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu;

executantul va selecta traseele, va alege și va folosi vehiculele, va limita și repartiza încărcăturile, în așa fel

AVIZAT


DIRECȚIA JURIDICĂ,

Serviciul Legislație și Avizare Contracte

Șef Serviciu încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, de pe și pe șantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor și podurilor respective. Este obligatorie curățarea și spălarea roților autovehiculelor la ieșirea din șantier pe drumurile publice.

Georgeta Vișan


 • (2) Cu excepția unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil și va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătățirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul șantierului.

 • 10.9. (1) Pe parcursul execuției lucrării, executantul are obligația:

 • i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier;

 • ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale;

 • iii) de a aduna și îndepărta de pe șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

 • (2) Executantul are dreptul de a reține pe șantier, până la sfârșitul perioadei de garanție, numai acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale în perioada de garanție.

 • 10.10. Executantul răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 4 ani de la recepția la terminarea lucrării.

 • 10.11. La începerea lucrărilor, Executantul se obligă să obțină de la autoritățile competente toate autorizațiile, aprobările, permisele, licențele și avizele necesare pentru îndeplinirea oricărei activități ce fac obiectul prezentului Contract.

 • 10.12. Executantul se obligă să execute toate operațiunile stabilite în caietul de sarcini și să respecte programul de lucru convenit cu achizitorul și graficul de execuție a lucrărilor.

 • 10.13. Executantul se obligă să ia măsurile necesare privind igiena, siguranța la locul de muncă și normele de protecție a muncii și evitarea accidentelor.

 • 10.14. Executantul se obligă să prezinte certificatele de calitate, agrementele tehnice, buletinele de încercare și termenul de valabilitate al materialelor utilizate.

 • 10.15. Executantul se obligă să remedieze și să suporte integral toate pagubele produse din vina sa, în timpul derulării execuției.

 • 10.16. în cazul apariției unor cauze de forță majoră care determină întârzieri în execuția lucrărilor sau chiar încetarea temporară a acestuia, Executantul este obligat sa anunțe de îndată achizitorul și va lua orice masuri pentru minimalizarea efectelor negative ivite.

AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICĂ,

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu

Georgeta Vișan (h/r

 • 10.17. Executantul se obligă să respecte toate obligațiile legale în vigoare privind protecția mediului, care decurg direct din executare lucrărilor ce fac obiectul Contractului, precum și cele derivate din activitățile conexe execuției lucrărilor.

10.18 Pe toata durata contractului, executantul își asumă obligația de a îndeplini condițiile prevăzute de art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 • 10.19. Executantul răspunde și garantează material și financiar pentru bună desfășurare a lucrărilor, calitatea și cantitatea stabilite prin graficul de execuție. în acest sens, Executantul se obligă să încheie în termen de 10 zile de la dată semnării prezentului Contract, o poliță de asigurare complexă pentru toate riscurile aferente prestării serviciilor și execuției lucrărilor ce fac obiectul prezentului Contract pentru o sumă asigurată care să acopere integral eventualele prejudicii ale Achizitorului. Riscurile ce vor fi acoperite de asigurare se referă la cutremure, inundații, incendii și explozii, riscuri electrice și stricarea utilajelor, furt, accidente cauzate de manipularea utilajelor și materialelor utilizate prin care se produc pagube unor bunuri ale persoanelor fizice sau juridice sau vătămări ale unor persoane, inclusiv riscuri care sunt consecința unor fenomene naturale;

 • 10.20. Trimestrial, Executantul va comunica achizitorului un tabel, în care va fi cuprinsă o enumerare a polițelor de asigurare în vigoare. Polițele și modificările lor sunt ținute la dispoziția Achizitorului. Executantul se obligă sa-1 informeze pe Achizitor despre orice încetare, modificare sau limitare a acestor polițe, care implică o schimbare semnificativă în ceea ce privește orice acoperire a riscurilor pentru care s-a încheiat anterior polița. Executantul 1 va informa Achizitorul și asigurătorul ori de câte ori are loc o schimbare de situație, prezentă sau potențială, care ar putea afecta riscul suportat de asigurător; Oricând consideră că este necesar, Achizitorul poate recomanda Executantului extinderea obiectului sau naturii asigurării, pentru a asigura acoperirea unei părți mai largi sau a integralității riscurilor.

 • 10.21. Executantul se obligă să respecte prevederile legislației incidente în materia achizițiilor publice.

 • 10.22. Executantul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și a limitelor terenului pus la dispoziția executantului, precum și pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.

10.23 Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare față de documentația tehnico-economică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect și proiectanțiipe specialități, personae fizice sau juridice, în solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificată a achizitorului în baza unui raport de expertiză tehnică, elaborate de un expert ethnic atestat.


AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICĂ,

Serviciul legislație și Avizare Contracte

Șef Serviciu

ll.Obligațiile și drepturile achizitorului

 • 11.1. Achizitorul are obligația de a achita contravaloarea lucrărilor executate in condițiile stipulate in prezentul contract.

 • 11.2. (1) Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

 • a)  amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

 • b) suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizarea de șantier;

 • c)  căile de acces rutier;

(2) Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.

 • 11.3. Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului întreaga documentație necesară pentru execuția lucrărilor contractate (dacă este cazul).

 • 11.4. Achizitorul are obligația de a examina și măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului

 • 11.5. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror alte informații furnizate executantului, precum și pentru dispozițiile și livrările sale.

 • 11.6. Achizitorul are dreptul de a urmări, controla și supraveghea modul de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale, calitatea și eficiența activităților în tot timpul executării, întocmind note de constatare pe care le transmite Executantului.

 • 11.7. Achizitorul are dreptul de a modifica în mod unilateral partea reglementară a Contractului, cu notificarea prealabilă a Operatorului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz;

 • 11.8. Achizitorul are dreptul să sancționeze Operatorul, pentru neindeplinirea obligațiilor contractuale asumate manifestate prin prestarea/execuția unor servicii/lucrări inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin Contract, prin caietul de sarcini sau prin normele tehnice în vigoare;

 • 11.9. Achizitorul va recepționa serviciile aferente prezentului contract, respectiv proiectul tehnic prin semnarea de către reprezentanții achizitorului a unui proces verbal de recepție.

 • 12. Sancțiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligațiilor

  • 12.1. în cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate

prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce

din valoarea contractului dobânda legalăAVIZAT

DIRECȚIA JURIDICĂ,

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

Georgeta Vișan


 • 12.2. în cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu își onorează facturile în termenul stabilit, executantul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicate la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

 • 12.3. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă intră în insolvență, cu condiția ca această anulare să un prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru executant. în acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

Clauze specific

13.Garanția de bună execuție a contractului

 • 13.1. Executantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 10% din

valoarea contractului de lucrări fără TVA, în valoare de_____________lei, în termen de 5 zile de la semnarea

prezentului contract de ambele părți, în una din modalitățile prevăzute de lege. Perioada de valabilitate a garanției va fi egală cu durata contractului la care se adaugă 4 ani (perioada de garanție a lucrărilor).

 • 13.2. în cazul în care executantul nu transmite garanția de bună execuție în perioada specificată la punctul 13.(1), contractul este reziliat de drept, fără obligația de notificare sau îndeplinire a oricărei formalități de către Achizitor.

 • 13.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care executantul nu își îndeplinește, sau își îndeplinește necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

 • 13.4. Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție conform prevederilor legale în

AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICĂ,

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu Georgeta Visan

vigoare.

 • 14, începerea și execuția lucrărilor

  • 14.1. (1) Executantul are obligația de a începe lucrările în termen de 3 zile de la primirea ordinului de începere din partea achizitorului. Executantul trebuie să notifice achizitorului data începerii efective a lucrărilor.

  • 14.2. (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuție și să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuție, se consideră date contractuale.

 • (2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuție de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuție. în cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfășurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuție a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îi va scuti pe executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract.

 • (3) în cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu își îndeplinește îndatoririle prevăzute in prezentul contract, achizitorul este îndreptățit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal și să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

 • 14.3. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor și de a stabili conformitatea lor. Părțile contractante au obligația de a notifica, în scris, una celeilalte,

identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop, și anume responsabilul tehnic cu execuția din partea executantul ui și dirigintele de șantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului achizitorului pe șantier, în ateliere, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

 • 14.4. ( 1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentația de execuție.

 • (2) Executantul are obligația de a asigura instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Costul probelor și încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

 • (3) Probele neprevăzute și comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. în caz contrar, achizitorul va suporta aceste

AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICĂ,

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu

Georgeta Vișan


13 cheltuieli.

 • 14.5. (1) Executantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, tară aprobarea achizitorului prin consultantul lucrărilor.

 • (2) Executantul are obligația de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate și măsurate.

 • (3) Executantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți de lucrare, la dispoziția achizitorului, și de a reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul.

 • (4) în cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare și au fost executate conform documentației de execuție, atunci cheltuielile privind dezvelirea și refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.


75. întârzierea și sistarea lucrărilor

 • 15.1. în cazul în care:

 • i)  volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

 • ii)  condițiile climaterice excepțional de nefavorabile; sau

 • iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului și nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta

îndreptățește executantul de a solicita prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei părți a acestora, atunci, prin consultare, părțile vor stabili orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul.

16. Finalizarea lucrărilor

 • 16.1. Ansamblul lucrărilor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuție, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

 • 16.2. (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligația de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

(2) Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. în cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepție.

 • 16.3. Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea

AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICĂ,

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu

Georgeta Vișan 7//P

prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare. în funcție de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.

17. Perioada de garanție acordată lucrărilor

 • 17.1. Perioada de garanție a lucrărilor este de 48 luni și decurge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la recepția finală.

 • 17.2. (1) în perioada de garanție, executantul are obligația, în urma dispoziției date de achizitor, de a executa toate lucrările de remediere a viciilor și a altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

 • i)  utilizării de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

 • ii) unui viciu de concepție, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părți a lucrărilor; sau

 • iii)  neglijenței sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

 • 17.3. în cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 17.2 alin. (2), achizitorul este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reținute din sumele cuvenite acestuia sau din cuantumul garanției de bună execuție constituită.

 • 18. Modalități de plată

  • 18.1. Achizitorul are obligația de a efectua plata către executant, în termen de maxim 30 de zile de zile de la data înregistrării facturilor depuse de acesta la Direcția Economică din cadrul Sectorului 3, dar numai după acceptarea situațiilor de lucrări de către achizitor, însoțite de certificate de calitate, declarație de conformitate, procese verbale de lucrări ascunse și atașamente.

  • 18.2. Toate situațiile de lucrări anterior depunerii la Sectorul 3 al Municipiului București vor fi certificate de către diriginții de șantier.

  • 18.3. (1) Plățile parțiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului, la valoarea lucrărilor executate conform contractului. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situație de lucrări parțiale, întocmită astfel încât să asigure o rapidă și sigură verificare a lor. Din situațiile de lucrări parțiale achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului și convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se

   :.4;

   AVIZAT

   DIRECȚIA JURIDICĂ,

   Serviciul Legislație și Avizare Contracte

   Șef Serviciu

   ’L ■ '44

   Georgeta Vișan 9L-,

   4

   a.? 4

   (X             15

   O--

   ■■,

   i \

pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

 • (2) Situațiile de plată parțiale se vor depune la Direcția Dezvoltare Parcuri Tematice și Agrement înainte de emiterea facturii si vor fi confirmate în termen de 10 zile de la data depunerii.

 • (3) Plățile parțiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influențează responsabilitatea și garanția de bună execuție a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepție a lucrărilor executate.

 • 18.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată finală de către achizitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii/ notificări / contestării, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită in termenul prevăzut in contract.

 • 18.5. Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiționată de procesul verbal de recepție finală.

 • 19. Ajustarea prețului contractului

Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractuale, prin act additional, în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora sau în cazul apariției unor împrejurări care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

 • 20. Asigurări

  • 20.1.(1) Executantul are obligația de a încheia, în termen de 10 zile de la data semnării prezentului Contract înainte de începerea lucrărilor conform art. 10.19, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalațiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu și reprezentanții împuterniciți să verifice, să

testeze sau să recepționeze lucrările, precum și daunele sau prejudiciile aduse către terțe persoane fizice sau juridice.

 • (2) Asigurarea se va încheia cu o agenție de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul "Cheltuieli indirecte".

 • (3) Executantul are obligația de a prezenta achizitorului, trimestrial conform art. 10.20 și ori de câte ori i se va cere, polița sau polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).


AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICĂ,

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu

Georgeta Vișan

 • 20.2. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensații plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenților sau a angajaților acestuia.

 • 21.. Amendamente

  • 21.1. (1) Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adițional încheiat între Părțile Contractante.

 • (2) Prin derogare de la prevederile alin. 1, achizitorul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului Contract, cu notificarea prealabilă de 30 de zile a Operatorului, din motive excepționale legate de interesul public sau local, după caz.

 • (3) Dacă pe durata derulării Contractului intervin modificări legislative în Codul Fiscal (în principal privind taxa pe valoarea adaugată) care să afecteze Contractul, se vor încheia acte adiționale care să alinieze obligațiile ofertate la prevederile legale.

 • (4) Eventualele diferențe la creanțele bugetare și accesoriile acestora constatate în urma verificărilor efectuate de organele de control abilitate de lege, vor fi suportate de Executant.

 • 23.încetarea contractului

  • 23.1. Prezentul Contract încetează în următoarele situații:

 • a)  la expirarea duratei stabilite prin Contract;

 • b) prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract și legislației aplicabile;

 • c)  prin acordul scris al părților;

 • d)  în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către Achizitor;

 • e)  în cazul în care cazul de forță majoră durează mai mult de 2 luni de zile;

 • f)  prin reziliere unilaterală de către Achizitor în condițiile stipulate în prezentul Contract;

 • 23.2.  încetarea Contractului nu afectează executarea obligațiilor scadente între Părțile Contractante și nu exonerează Partea în culpă, în caz de reziliere, de răspunderea pentru prejudiciile cauzate.

 • 23.3   în situația rezilierii/rezoluțiunii totale/parțiale din cauza neexecutării/executării parțiale de către Executant a obligațiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.

 • 23.4   Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obligațiilor contractuale va fi dovedită cu notificările


AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICĂ,

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu

Georgeta Vișan scrise și transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neîndeplinirea respectivă precum și la durata ei. Prin notificări se vor solicita justificări privind neîndeplinirea obligațiilor, pe care cealaltă parte este obligată să le furnizeze în termen de maxim 5 zile de la data primirii notificării.

 • 23.5   Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

 • 23.6   Părțile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.

 • 23.7   Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de lucrări, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, sub condiția notificării executantului cu cel puțin 3 zile înainte de momentul rezilierii.

 • 24. Rezilierea contractului

  • 24.1. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre parti da dreptul pârtii lezate de a cere rezilierea contractului de lucrări si de a pretinde plata de daune-interese.

  • 24.2. Prezentul Contract încetează prin reziliere, pentru culpa Achizitorului, printr-o notificare transmisă cu 15 zile înainte de data la care rezilirea unilaterală va produce efecte, în cazul în care Achizitorul nu onorează plata facturilor in perioada stabilita.

24. 3. Achizitorul îsi rezerva dreptul de a denunța unilateral contractul de lucrări în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.

In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinita până la data denunțării unilaterale a contractului.

 • 24.4. Achizitorul are dreptul să rezilieze unilateral Contractul printr-o notificare transmisă cu 15 zile înainte de data la care rezilirea unilaterală va produce efecte, iar Executantul se obligă să plătească cu titlu de penalitate Achizitorului o sumă egală cu 10 % din valoarea contractului precum și penalitățile datorate in baza prezentului contract, în următoarele cazuri:

 • a) Executantul nu respectă termenul final și/sau termenele intermediare prevăzute în Graficul de Execuție, iar întârzierile depășesc cu mai mult de 15 zile termenele convenite în Contract;

 • b)  Executantul nu execută lucrări de calitate și în conformitate cu caietul de sarcini și cu prescripțiile și standardele în vigoare și nu remediază lucrările necorespunzătoare calitativ în termen de maxim 15 zile, deși a fost notificat în acest sens de Achizitor;

 • c) în cazul în care împotriva Executantului s-a declanșat procedura dizolvării sau cea a reorganizării

AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICĂ,

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu


Georgeta Vișan judiciare sau a falimentului;

 • d) Daca Executantului îi sunt retrase sau nu obține autorizațiile, avizele sau orice alte documente necesare executării obligațiilor contractuale;

 • e)  Dacă Executantul subcontractează lucrările ce fac obiectul prezentului Contract.

 • 24.5. Rezilierea Contractului pentru motivele menționate la articolele de mai sus, va interveni în urma unei notificări de reziliere, transmise de Partea care invocă rezilierea părții în culpă, conform termenelor menționate anterior.

 • 25. Cesiunea

  • 25.1. într-un contract de achiziție publica este permisa doar cesiunea creanțelor născute din acel contract, obligațiile născute rămânând în sarcina pârtilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate inițial.

 • 26. Forța majoră

  • 26.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

  • 26.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

  • 26.3. îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar tară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

  • 26.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

  • 26.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioada mai mare de 2 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, tară ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

27. Soluționarea litigiilor

 • 27.1. Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legătură cu îndeplinirea contractului.

 • 27.2. Daca, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se soluționeze de către instanțele judecătorești de la sediul achizitorului.

AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICĂ,

Serviciu] Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu

Georgeta Vișan Ofa

 • 28, Limba care guvernează contractul

  • 28.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

 • 29. Comunicări

  • 29.1. (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

 • 29.2. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

 • 29.3. în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în Partea introductivă a prezentului Contract.

 • 29.4. în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

 • 29.5. Daca notificarea se trimite prin fax, ea se consideraă primită în prima zi lucratoare după cea în care a fost expediată.

 • 29.6. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre Părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

 • 30, Legea aplicabilă contractului

  • 30.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Sl.Dispoziții finale

 • 31.1. Prevederile propunerii tehnice anexă la prezentul Contract sunt obligatorii pentru părțile contractante.

 • 31.2. Prevederile prezentului Contract se completează cu prevederile caietului de sarcini, părțile având obligația de a aplica respecta în totalitate, obligațiile și sarcinile stabilite prin aceste acte.

32. Părțile desemnează următorii reprezentanți pentru urmărirea derulării contractului:

 • - din partea executantului:..........................................................

 • - din partea achizitorului:...................................................


AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICĂ,

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu

Georgeta Vișan


Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui și a fost încheiat în 2 exemplare de o valoare egală, din care un exemplar pentru Achizitor și un exemplar pentru Executant.

ACHIZITOR

EXECUTANT


PRIMĂRIA SECTOR 3

Robert Sorin NEGOIȚĂ

DIRECȚIA DEZVOLTARE PARCURI TEMATICE ȘI

AGREMENT

Director Executiv

Raluca BĂRGĂUNAȘ

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Director Executiv

Octavian GHEȚU


DIRECȚIA JURIDICĂ

Director Executiv

Roxana CÎRSTEA

AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICĂ,

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu

Georgeta Vișan

Anexa nr. 2 Ia HCLS3 nr. /tZJQ.

CAIET DE SARCINICAPITOLUL I: DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului de investiții:

"Modern izure/modi licăre, amenajare peisagistică și construcții provizorii pentru agrement în Parcul Pantelimon”

1.2.     Obiectul contractului: achiziție

Modul de atribuire: în conformitate cu prevederile legislației în vigoare în concordanță cu necesitățile obiective ale Sectorului 3 al Municipiului București prin Primăria Sectorului 3 și precizează condițiile minime pe care trebuie să le respecte operatorii economici ofertanți.

1.3. Contractor/prestator/executant

Se va desemna în urmă procedurii.

1.4.   Durata de realizare a obiectivului și garanția.

 • - servicii de proiectare - în decurs de 60 zile (2 luni) de la dată emiterii notei de comandă;

 • - execuție lucrări - în decurs de 180 zile (6 luni) de la dată emiterii Ordinului de începere a lucrărilor, cu drept de finalizare în avans;

 • - perioada de garanție a lucrărilor: 4 ani.

1.5.   Ordonatorul principal de credite:

Primăria Sectorului 3 - Finanțarea se va face din bugetul local și din orice alte surse de finanțare constituite legal.

1.6. Autoritatea contractantă

Primăria Sectorului 3, Calea Dudești, nr. 191, București, cod fiscal 4420465.


CAPITOLUL II: OBIECTUL CONTRACTULUI                        ’:

 • 2.1. Obiectul contractului: servicii de proiectare și execuția lucrări „Modern izare/modificare, amenajare peisagistică și construcții provizorii pentru agrement în Parcul Pantelimon” ce va cuprinde următoarele activități:

 • A. Servicii de proiectare constând în:

Etapă 1: elaborare Proiect Tehnic, caiet de sarcini, detalii de execuție, proiect pentru autorizația de construire aferente obiectivului de investiții, verificare proiect;

Etapă 2: asistență tehnică din partea proiectantului pe întreaga perioadă de execuție a lucrărilor până la încheierea procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor.

 • B. Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții ”Modernizare/modificare, amenajare peisagistică și construcții provizorii pentru agrement în Parcul Pantelimon”

Cod CPV: 45112711 -2 Lucrări de arhitectură peisagistică parcurilor (Rev 2)

 • 2.2. Descrierea contractului: servicii de proiectare și execuție lucrări „Modern izare/modificare, amenajare peisagistică și construcții provizorii pentru agrement în Parcul Pantelimon”

2.3. Valoarea estimată

VAL OARE

PROIECT TEHNIC + EXECUȚIE LUCRĂRI

CAPITOLE

DENUMIRE

VALOARE

(FĂRĂ TVA)

TVA

VALOARE (INCLUSIV TVA)

3.1.1

Studii de teren

15,000.00

2,850.00

17,850.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

3,000.00

570.00

3,570.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizați ilor

299,475.00

56,900.25

356,375.25

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

76,642.50

14,562.08

91,204.58

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

689,782.50

131,058.68

820,841.18

3.8.1.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor

107,250.00

20,377.50

127,627.50

3.8.1.2

Asistenta tehnica din partea proiectantului pentru participarea la faze

19,800.00

3,762.00

23,562.00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

92,874.00

17,646.06

110,520.06

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

232,185.00

44,115.15

276,300.15

4.1

Construcții și instalații

53,244,664.20

10,116,486.20

63,361,150.40

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

8,451,534.00

1,605,791.46

10,057,325.46

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice

si funcționale care necesita montaj

16,903,068.00

3,211,582.92

20,114,650.92

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj

1,690,306.80

321,158.29

2,011,465.09

4.5

Dotări

4,225,767.00

802,895.73

5,028,662.73

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

1,267,730.10

240,868.72

1,508,598.82

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

38,031.90

0.00

38,031.90

5.2.4

Cota aferenta CSC

422,576.70

0.00

422,576.70

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

6,641,805.81

1,261,943.10

7,903,748.91

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

46,437.00

8,823.03

55,260.03

TOTAL

94,467,930.51

17,861,391.16

112,329,321.67

2.4. Durata contractului și termene de execuție

 • 2.4.1. Termenele de execuție pentru fiecare etapă în parte, sunt:


 • A. Pentru serviciile de proiectare:

 • 1.  Elaborare Proiect Tehnic, caiet de sarcini, detalii de execuție, proiect pentru autorizația de construire, verificare proiect aferent obiectivului de investiții: maxim 60 de zile (2 luni) de la data emiterii notei de comandă de către autoritatea contractantă.

 • 2.  Asistență tehnică din partea proiectantului: pe întreaga perioadă de execuție a lucrărilor până la încheierea procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor.

 • B. Pentru execuția de lucrări în vederea realizării obiectivului de investiții "Modernizare/modificare, amenajare peisagistică și construcții provizorii pentru agrement în Parcul Pantelimon”: maxim 6 luni de la dată emiterii Ordinului de începere a lucrărilor, cu drept de finalizare în avans.

 • 2.5. Specificații tehnice minime

A. SERVICII DE PROIECTARE:

A. 1. Etapa I: Elaborare Proiect Tehnic, caiet de sarcini, detalii de execuție, proiect pentru autorizația de construire, verificare proiect

Proiectantul va utiliza toate normele și normativele tehnice specifice tipului de investiție proiectat, în vigoare de la dată elaborării documentațiilor tehnice. Elaborarea Proiectului Tehnic și a detaliilor de execuție se va efectua cu respectarea legislației în vigoare privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor finanțate din fonduri publice. Proiectantul va elabora proiectul tehnice pentru lucrările prevăzute pe baza studiului de fezabilitate care se va preda ofertantului declarat câștigător după încheierea contractului. Proiectul tehnic la nivel de detaii de execuție va a sigură o abordare unitară a tipurilor de lucrări în cadrul, proiectului.

Obligațiile prestatorului:

Să execute serviciile de proiectare;

Să efectueze operațiunile de proiectare numai cu personal atestat, potrivit legii;

/

/


Să răspundă de asigurarea nivelurilor minime de calitate privind cerințele impuse confom legii și normelor tehnice aplicabile, în funcție de categoria de importanță a construcției;

Să asigure prin proiecte și detalii de execuție nivelul de calitate corespunzător cerințelor esențiale, cu respectarea reglementărilor tehnice și a clauzelor contractuale;

Să elaboreze caietele de sarcini, instrucțiunile tehnice privind execuția lucrărilor, exploatarea, întreținerea și reparațiile, precum și proiectele de urmărire în timp a construcției;

Să întocmească graficul de execuție elaborate pe faze de lucrări, luni de execuție și valoric.

Să întocmească listele cu cantități de lucrări, care va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor, prezentarea centralizatoarelor pe obiecte și al investiției, devizele ofertă și listele de echipamente și resurse materiale, forța de muncă, utilaje și transport, ce au la bază listele de cantități (antemăsuratorile) întocmite după cum urmează:

Formularul FI - Centralizatorul total al cheltuielilor pe obiectiv;

Formularul F2 -- Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte;

Formularul F3 - Listele cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări, inclusiv lista de cantități a lucrărilor aferente organizării de șantier:

Formularul C6 - Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale;

Formularul C7 - Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru;

Formularul C8 - Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de construcții;

Formularul C9 - Lista cuprinzând consumurile privind transporturile;

Formularul F4 ~ Lista cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări.

Formularul F5 - Fișele tehnice ale utilajelor și echipamentelor tehnologice

Prestatorul va lua în calcul toate categoriile de lucrări anexate la prezentul caiet de sarcini fiind răspunzător de întocmirea devizului ofertă, ce va conține toate lucrările necesare realizării fiecărui obiectiv în parte.

în ceea ce privește cantitățile aferente categoriilor de lucrări din listele anexă la Caietul de Sarcini, acestea sunt orientative fiind întocmite la Faza Studiului de Fezabilitate.

în cazul în care pentru realizarea obiectivului contractului sunt necesare noi categorii de lucrări, acestea vor face obiectul unei negocieri între părți, ulterior aprobării noilor categorii de lucrări de către Consiliul Local Sector 3, prețurile aferente acestora fiind aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Local Sector 3.

La recapitulația devizului se vor folosi coeficienții stabiliți de lege precum și coeficienții proprii ai executantului (cheltuieli indirecte).

/ ife-V

VW

Formularele completate cu prețuri unitare și valori, devin formulare pentru devizul ofertei și vor fi utilizate pentru întocmirea situațiilor de lucrări executate, în vederea decontării. Ele vor cuprinde, în mod obligatoriu, procentele în vigoare, stabilite de lege pentru C.A.S., C.A.S.S., ajutor șomaj, fondul pentru accidente și boli profesionale, T.V.A.

Să stabilească, prin proiect, fazele de execuție, determinante pentru lucrările aferente cerințelor esențiale și să participe pe șantier la verificările de calitate legate de acestea;

Sa participe la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate.

Notă: Listele de cantități de lucrări se vor întocmi numai pe baza antemăsurătorilor pentru fiecare specialitate. Nu se admit articole de lucrări din indicatoarele de norme de deviz ediția 1983 cu amendamentul "asimilat”, fără detalierea acestora.

Proiectantul se obligă să realizeze documentația tehnică în limba română, după cum urmează: Proiect tehnic, caiet de sarcini, detalii de execuție, verificare proiect ■ 3 exemplare în format scris + 2 exemplare în format electronic (CD/DVD - scanat cu semnătură și ștampilă)

Proiect pentru autorizația de construire - 2 exemplare în format scris.

Notă: Studiul de fezabilitate se poate consulta în format electronic, fiind atașat prezenței documentații, iar în format scris va fi pus la dispoziție prestatorului.

A.2. Etapa II: Asistență tehnică din partea proiectantului: pe întreaga perioadă de execuție a lucrărilor până la încheierea procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor.

în cadrul asistenței tehnice prestatorul își va desfășura activitatea în relația cu beneficiarul, cu furnizorii și cu diriginții de șantier pentru derularea în bune condiții a contractului, cu respectarea normelor în vigoare și atingerea obiectivelor generale ale proiectului. Activitatea de asistență tehnică a proiectantului va fi condusă de următoarele principii:

Imparțialitate față de toți factorii implicați în derularea contractului de servicii care concură la punerea în aplicare a proiectului elaborat de către proiectat (se ține seama de prevederile Legii Concurenței nr. 2/1996, republicată și a Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale, cu modificările și completările ulterioare);

Profesionalism;

Fidelitate;

Respectarea legalității.

Orice modificare adusă, din motive obiective, proiectelor, caietelor de sarcini sau listelor de cantități elaborată de către asistența tehnică a lucrării va fi însușită de către specialiștii verificatori de proiecte. Modificările vor fi înaintate sub formă de dispoziție de șantier a reprezentantului asistenței tehnice și acceptate de beneficiar. Dispozițiile de șantier vor fi însoțite de memoriu/notă

justificativă, notă de comandă suplimentară, note de renunțare. Nu este admisă schimbarea soluției tehnice din proiect sau a indicatorilor tehnico-economici fără aprobarea beneficiarului.


Plata asistenței tehnice se va face numai pe baza unor rapoarte lunare/trimestriale/finale proporțional cu progresul lucrărilor.

Toate documentele emise de către asistența tehnică vor fi numerotate și îndosariate, iar atunci când conduc la modificări din punct de vedere financiar sau al termenelor de execuție vor fi însoțite de justificări.

B. EXECUȚIA LUCRĂRILOR

Lucrările se vor execută cu respectarea strictă a contractului și proiectului tehnic aprobat și verificat de către verificator atestat de proiecte, conform legislației în vigoare.

în vederea decontării, executantul va prezența spre verificare situațiile de plată însoțite de atașamente, respectiv de situațiile de lucrări real executate în teren. După verificarea și avizarea acestora, se va putea emite de către prestator a facturii fiscale. Lucrările executate se consideră finalizate și se pot supune recepției în condițiile prevederilor H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.

Etapele realizării lucrării

Etapele de realizare a lucrării vor fi stabilite în urma întocmirii proiectului tehnic și a stabilirii tehnologiei de lucru. Prestatorul va elabora propunerea tehnică în baza cerințelor prezentate în documentațiile tehnice, caietul de sarcini și a datelor culese de pe teren, respectiv va verifică și examina locația proiectului pentru a se informa în mod complet despre toate problemele relevante.

NOTĂ: Pe durata îndeplinirii contractului, beneficiarul și executantul au dreptul de a conveni la modificarea clauzelor contractuale, prin act adițional, în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora sau în cazul apariției unor împrejurări care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Lista personal necesar implementare proiect

Lista referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune prestatorul pentru îndeplinirea contractului conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constractii, cu modificările și completările ulterioare trebuie să cuprindă cel puțin următorul personal:

> Șef de șantier/ șef de proiect/ manager proiect

 • - studii superioare în domeniu;

 • - experiența profesională specifică: cel puțîn 1 (un) contract de execuție lucrări (indiferent de obiect) la nivelul căruia să fi desfășurat activități similar;

 • > Inginer specializarea construcții civile

 • - absolvent studii superioare în domeniul construcții civile, cu vechime în execuția lucrărilor de minim 3 ani, care va răspunde de realizarea obligățiilor aferente viitorului contract de lucrări;

 • > Arhitect peisagist (cu drept de semnătură);

 • - absolvent studii superioare în domeniul peisagisticii, cu vechime în execuția lucrărilor de minim

3 ani, care va răspunde de realizarea obligățiilor aferente viitorului contract de lucrări;

 • > Inginer de drumuri și poduri

 • - absolvent studii superioare în domeniul construcției de drumuri, cu vechime în execuția lucrărilor de minim 3 ani, care va răspunde de realizarea obligățiilor aferente viitorului contract de lucrări;

 • > Inginer de instalații sanitare și termoventilație

 • - absolvent studii superioare în domeniul ingineria instalațiilor sau civilă, cu vechime în execuția lucrărilor de minim 5 ani, care va răspunde de realizarea obligațiilor aferente viitorului contract de lucrări;

 • >  Inginer de instalații termice

 • - absolvent studii superioare în domeniul ingineria civilă, cu vechime în execuția lucrărilor de minim 5 ani, care va răspunde de realizarea obligațiilor aferente viitorului contract de lucrări;

 • >  Inginer instalații electrice curenți tari;

 • - absolvent studii superioare în domeniul relevant, cu vechime în execuția lucrărilor de minim 3 ani, care va răspunde de realizarea obligățiilor aferente viitorului contract de lucrări;

 • >  Inginer instalații electrice curenți slabi;

 • - absolvent studii superioare în domeniul relevant, cu vechime în execuția lucrărilor de minim 3 ani, care va răspunde de realizarea obligațiilor aferente viitorului contract de lucrări;

 • > Inginer rețele de apa si canalizare;

 • - absolvent studii superioare în domeniul relevant, cu vechime în execuția lucrărilor de minim 3 ani, care va răspunde de realizarea obligațiilor aferente viitorului contract de lucrări;

 • > Inginer specializarea instalații pentru construcții;

 • - absolvent studii superioare în domeniul instalații pentru construcții, care va răspunde numai de realizarea obligațiilor aferente viitorului contract de lucrări;

 • > Inginer specializarea instalații electrice atestat A.N.R.E;

 • > Inginer geotehnician;

 • - absolvent studii superioare în domeniul relevant, cu vechime în execuția lucrărilor de minim 3 ani, care va răspunde de realizarea obligațiilor aferente viitorului contract de lucrări;

Responsabil CQ conform Legii nr. 10/1995 din 18/01/1995, privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioarele va prezența decizie de numire sau echivalent;

Responsabil RTE;

Responsabil RSVTI conform ORDIN Nr. 382 din 10 septembrie 2009 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică în utilizare a instalațiilor/ echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI;

Verificatori de proiect atestati pentru toate disciplinele de mai sus;

Persoană responsabilă SSM: certificare responsabil SSM sau echivalent, în conformitate cu prevederile legale.

t'-d-

Titlul proiectului:

MODERNIZARE/MODIFICARE, AMENAJARE PEISAGISTICĂ Șl CONSTRUCȚII PROVIZORII PENTRU AGREMENT ÎN PARCUL PANTELIMON

Adresa:

Șoseaua Gării Catelu, Sector 3, București

Beneficiar:

PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREȘTI

Data:

2018

CUPRINS

 • 1.  INFRASTRUCTURA....................

  • 1.1 REALIZAREA REȚELELOR DE ALIMENTARE CU

  • 1.2 REALIZAREA REȚELELOR DE CANALIZARE MENAJERA...:

  • 1.3 REALIZAREA REȚELELOR DE EVACUARE A APELOR PLUVIALE

  • 1.4 REALIZAREA REȚELELOR DE ILUMINAT......

  • 1.5 ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRIC

  • 1.6 INSTALAT!! DE TELECOMUNICAȚII..........

  • 1.7 SISTEME CARE DESERVESC PISCINELE SI AQUA PARK-UL.......

 • 2.  REABILITAREA SI EXTINDEREA ALEILOR EXISTENTE...........................6

 • 3.   AMENAJARE PEISAGISTICA..................

  • 3.1 SĂDIRE GAZON

  • 3.2 SĂDIRE FLORI.

  • 3.3 TOALETARI, PLANTARI DE POMI, MUTĂRI DE POMI SAU TĂIERI........

  • 3.4 SISTEME DE IRIGAȚII.

  • 3.5 ILUMINATUL ARTISTIC / DE PUNERE IN VALOARE .............

  • 3.6 ELEMENTE DECORATIVE (BUTAFORII)............

  • 3.7 COȘURI, BĂNCI, SEMNALISTICA.............

  • 3.8 PERGOLE / FOISOARE...............

  • 3.9 ILUMINATUL PUBLIC (EXTINDERE)........

 • 4.  LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII..................

  • 4.1 REZERVOARE SUBTERANE...........

  • 4.2 INSTALĂRI DE ECHIPAMENTE PENTRU DISTRACȚII, INCLUSIV

INFRASTRUCTURA NECESARA

 • 4.3 PISCINE

 • 4.4 CLĂDIRE ADMINISTRATIVA SI CONSTRUCȚII CIVILE.....................

 • 4.5 GRUPURI SANITARE

 • 4.6 VESTIARE ......

 • 4.7 ZONA MENTENANTA PARC.....

 • 4.8 ÎNGRĂDIRE PARC...

 • 4.9 ZONE DEPOZITARI

 • 5.  LUCRĂRI DE INSTALAT!!.......

  • 5.1 INSTALAȚII SANITARE......

  • 5.2 INSTALAT!! ELECTRICE DE CURENTI TARI

  • 5.3 INSTALAȚIILE ELECTRICE CURENTI SLABI.........

  • 5.4 INSTALAȚII DE STINS INCENDIU.............

 • 6.  INSTALAREA ECHIPAMENTELOR DE TIP PARC DE DISTRACȚIE

7. DOTĂRI


......................................................................................................10


Proiectul va implementa imbunatatirea Parcului Pantelimon prin integrarea unui Aqua parc si a unui parc de distracții in peisagistica existenta a parcului.

Documentațiile tehnice de proiectare vor cuprinde documentațiile tehnice necesare obținerii avizelor cerute prin certificatul de urbanism, documentația tehnica pentru obținerea autorizației de construire, proiectul tehnic cu detalii de execuție.

în vederea indeplinirii acestui obiectiv vor fi proiectate, autorizate (inclusiv obținerea avizelor tehnice) si executate/instalate următoarele categorii de lucrări, după cum urmeaza:

 • 1. INFRASTRUCTURA

 • 2. REABILITARE SI EXTINDERE ALEI EXISTENTE

 • 3. AMENAJARE PEISAGISTICA

 • 4. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII


 • 5. LUCRĂRI DE INSTALAȚII

  • 5.1.   INSTALAT!! SANITARE

  • 5.2.   INSTALAȚII ELECTRICE DE CURENT! TARI

  • 5.3.   INSTALAT!! ELECTRICE DE CURENT! SLAB!

  • 5.4.   INSTALAT!! DE STINS INCENDIU

 • 6. INSTALAREA ECHIPAMENTELOR

 • 7. DOTĂRI

1. INFRASTRUCTURA

Lucrările de infrastructura vor cuprinde următoarele categorii de lucrări.

1.1    REALIZAREA REȚELELOR DE ALIMENTARE CU APA

Acest tip de lucrare este necesar pentru deservirea zonelor de piscina, zonelor de irigații, alimentarea cișmelelor publice, deservirea diferitelor clădiri (administrative, vestiare, grupuri sanitare, etc.), deservirea echipamentelor de tip Aqua Park, deservirea echipamentelor de tip parc de distracții, deservirea unor eventuale platforme pentru alimentație publica si a altor echipamente sau construcții care vor fi prezente in parc.

1.2   REALIZAREA REȚELELOR DE CANALIZARE MENAJERA

Acest tip de lucrare este necesar pentru deservirea zoneior de piscina, deservirea cișmelelor publice, deservirea diferitelor clădiri (administrative, vestiare, grupuri sanitare, etc.), deservirea echipamentelor de tip Aqua Park, deservirea echipamentelor de tip parc de distracții, deservirea unor eventuale platforme pentru alimentație publica si a altor echipamente sau construcții care vor fi prezente in parc.

Acest tip de lucrare va cuprinde totalitatea construcțiilor si echipamentelor necesare preluării si evacuării apei viciate/murdare in rețeaua de canalizare stradala, inclusiv sisteme de pompare cu bazine intermediare, in caz de nevoie.

Daca necesarul de apa al proiectului nu va putea fi asigurat direct din rețeaua urbana, se vor realiza unu număr de puțuri de mare adâncime prin care sa se asigure consumul deapa pentru întregul parc (irigații, asigurarea consumului de apa necesara pentru ptepine / ( AxJ si Aqua Park, asigurarea consumului de apa pentru echipamentele de tip parc distracții, , pentru eventualele platforme pentru alimentație publica si a oricăror altor consumatori de “ apa din noul parc,

Puțurile de apa vor fi dotate cu toate echipamentele (pompe, etc.), construcțiile si filtrele necesare pentru funcționarea lor in parametrii normali

1.3   REALIZAREA REȚELELOR DE EVACUARE A APELOR PLUVIALE

Acest tip de lucrare va cuprinde totalitatea construcțiilor si echipamentelor necesare preluării si evacuării apelor pluviale, inclusiv sisteme de pompare cu bazine de retentie, daca este necesar,

1.4    REALIZAREA REȚELELOR DE ILUMINAT

Acest tip de lucrare este necesar pentru deservirea iluminării zonelor de piscina, asigurarea iluminării diferitelor clădiri (administrative, vestiare, grupuri sanitare, etc.), asigurarea iluminării echipamentelor de tip Aqua Park, asigurarea iluminării echipamentelor de tip parc de distracții, asigurarea iluminării unor eventuale platforme pentru alimentație publica, asigurarea iluminatului public, asigurarea iluminatului de punere in valoare si a altor echipamente sau construcții care vor fi prezente in parc.

1.5   ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRIC

Acest tip de lucrare se refera la totalitatea echipamentelor si instalațiilor care fac legătură intre postul de transformare si toti consumatorii din interiorul parcului, cum ar fi asigurarea alimentarii cu curent a rețelelor de iluminat dar si asigurarea energiei electrice a echipamentelor de tip Aqua Park, asigurarea energiei electrice a echipamentelor de tip parc de distracții, deservirea platformelor pentru alimentație publica, asigurarea funcționarii echipamentelor de supravechere, de ticketing, de înștiințare publica prin boxe amplasate in interiorul parcului, asigurarea energiei necesare pentru sistemul wireless care va fi amplasat in interiorul parcului, asigurarea energiei electrice a tuturor pompelor din proiect, fie ele cele care deservesc zona de Aqua Park, fie pentru irigații sau cele care asigura alimentarea cu apa din puțurile care vor fi amplasate in parc si asigurarea energiei electrice si a altor echipamente sau construcții care vor fi prezente in parc.

Se va asigura racordul la rețeaua de energie electrica necesar funcționarii parcului in integralitatea sa.

1.6    INSTALAȚII DE TELECOMUNICAȚII

Realizarea rețelelor de telecomunicații pentru clădirile administrative, a echipamentelor de supravechere, de ticketing, de instiintare publica prin boxe amplasate in interiorul parcului, asigurarea nevoilor pentru funcționarea in parametrii optimi a sistemului wireless care va fi amplasat in interiorul parcului si a altor echipamente sau construcții care vor fi prezente in parc.

1.7    SISTEME CARE DESERVESC PISCINELE SI AQUA PARK-UL

Acest tip de lucrare se refera la totalitatea construcțiilor si echipamentelor necesare (pompe, filtre, etc.) necesare asigurării funcționarii Aqua Park-ului in integritatea lui, atat tobogane cat si piscine, lazy river, etc,

2. REABILITAREA SI EXTINDEREA ALEILOR EXISTENTE

Aleile deteriorate vor fi reabilitate si/sau extinse in funcție proiectarea funcționala de detaliu. Lucrările vor cuprinde refacerea tuturor straturilor, de la fundație pana la stratul de finisaj nou, inclusiv bordurile necesare.

Crearea de alei noi se adreseaza nevoii ca echipamentele amplasate in parc sa fie deservite de alei care sa faca racordul intre aleile existente si zona de acces a echipamentelor.

in caz de nevoie se vor amenaja perimetral aleilor noi sau existente, drenuri sau canale de colectarea a apelor pluviale.

In acest tip de lucrare se va include si realizarea unor platforme pe care se vor putea amenaja zone de alimentație publica sau petrecere a timpului liber.                 ; O

3.

3.1


AMENAJARE PEISAGISTICA                          /i îf

Acest tip de lucrare cuprinde mai multe subtipuri (dar fara a se limita la):       y

SĂDIRE GAZON

Acest tip de lucrare se refera la tratarea zonelor care in prezent sunt uscate? fiind : -

neacoperite de iarba verde sau gazon. Pe aceste zone se va sădi gazon sau iarba verde

care va fi irigata, pentru a se asigura un aspect plăcut si uniform pe întreg parcul.

3.2 SĂDIRE FLORI

Acest tip de lucrare se refera la necesitatea înfrumusețării parcului prin sădi rea de flori din diverse specii, cu aspect plăcut si cu perioada de înflorire cat mai mare. Ele vor fi amplasate prin diferite zone ale parcului, atat perimetral aleilor existente cat si langa echipamentele care se vor amplasa sau in zone de luminiș.

3.3    TOALETARI, PLANTARI DE POMI, MUTĂRI DE POMI SAU TĂIERI

Acest tip de lucrări se refera la nevoia tratatii punctuale a copacilor din parc.

Un număr de pomi prezenti in parc nu au o varsta înaintata, ceea ce înseamnă ca trebuiesc pastrati, dar pentru prevenirea incidentelor neplăcute este nevoie de toaletarea lor.

Un număr restrâns de copaci au o varsta foarte înaintata sau sunt intr-o stare avansata de degradare si nu mai prezintă siguranța pentru publicul vizitator al parcului.

Un anumit număr de pomi care au o varsta foarte mica (puiet) vor putea fi relocati, pentru asigurarea spațiului necesar de siguranța pentru amplasarea echipamentelor in parcul Pantelimon.

Pe langa aceste tipuri de lucrări se vor planta un număr semnificativ de copaci, arbori, arbuști, etc. care vor asigura înfrumusețarea parcului si aducerea lui la un aspect unitar.

3.4    SISTEME DE IRIGAȚII

Pentru ca gazonul nou plantat, dar si florile si copacii, arborii si arbuștii nou plantați sa aiba o viata cat mai lunga si un aspect cat mai plăcut, ne-fiind permisa uscarea unor suprafețe vaste din cauza lipsei de apa se va crea un sistem de irigații integrat pe întreg teritoriu! parcului. Irigarea se va face printr-un sistem care sa permită pornirea aufortiaia a apei pe zone astfel incat conductele de distribuție a apei către zonele irigate si pompele care vor asigura presiunea necesara sa fie cat mai mici.

3.5    ILUMINATUL ARTISTIC / DE PUNERE IN VALOARE

Acest tip de lucrare presupune totalitatea echipamentelor si construcțiilor pentru a se putea ilumina intr-o forma de punere in valoarea a echipamentelor ce vor fi amplasate, a toboganelor si a peisajelor cu aspect natural.

Iluminatul artistic va fi prevăzut cu un sistem automat ce va declanșa pornirea lui in condiții de luminozitate scăzută.

3.6    ELEMENTE DECORATIVE (BUTAFORII)

Acest tip de lucrare cuprinde crearea unor construcții din beton, metal, lemn sau plastic cu aspect artistic, cu rolul de înfrumusețare si de punere in valoare a echipamentelor ce se vor monta.

3.7    COȘURI, BĂNCI, SEMNALISTICA

Pentru asigurarea unui aspect unitar cat si pentru crearea de faciiitati de relaxare trebuie amplasate banei cu aspect unitar ale căror elemente componente sunt realizate din beton, lemn, metal, etc.

Pentru asigurarea confortului si curățenia in parc se vor amplasa gosuri de gunoi cu aspect unitar ale căror elemente componente sunt realizate din beton, lemn, metal, etc.

Pentru asigurarea accesibilității si ușurinței in exmploatare de către public parcul va fi prevăzut cu elemente de semnalistica cu aspect unitar către echipamentele amplasate si către diversele zone din Aqua Park. Elementele de semnalistica vor fi compuse din beton, lemn, metal, elemente plastice, etc.

3.8    PERGOLE / FOISOARE

Acolo unde spațial permite se vor amplasa diverse elemente de petrecere a timpului liber de tip pergole sau foisoare ale căror elemente componente sunt realizate din beton, lemn, metal, etc.

3.9    ILUMINATUL PUBLIC (EXTINDERE)

In prezent parcul Pantelimon are prevăzută doar parțial iluminatul public. Se va amenaja un sistem de iluminat public integral, cu aspect unitar, cu stâlpi metalici. Sistemul de iluminat va fi alimentat cu energie electrica prin rețeaua de distribuție de la postul de transformata.

Iluminatul public va fi prevăzut cu un sistem automat ce va declanșa pornirea lui in condiții de luminozitate scăzută.

4. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

4.1 REZERVOARE SUBTERANE

Acest tip de lucrare este necesar pentru funcționarea majorității sistemelor si echipamentelor din parc. Sistemul de rezervoare va deservi Aqua Park-ul, in integralitatea lui, cu tot cu piscine, sistemul de irigații, alimentarea clădirilor administrative, grupurilor sanitare, vestiarelor, dusurilor dar si echipamentelor amplasate in parc si a potențialelor zone de alimentație publica.

Rezervoarele vor fi alimentate din puțurile de mare adâncime ce vor fi realizate pe amplasament.

Constructiv, rezervoarele vor fi realizate din beton armat si vor fi hidroizolate, pentru a nu pierde apa dar si pentru a nu fi viciata de factorii externi. Rezervoarele vor fi dotate cu totalitatea sistemelor necesare funcționarii in parametrii normali (pompe, filtre, elemente de tratare a apei, etc.).

4.2 INSTALĂRI DE ECHIPAMENTE PENTRU DISTRACȚII, INCLUSIV INFRASTRUCTURA NECESARA

Se vor monta echipamente de tip parc de distracții dispersat in interiorul parcului Pantelimon. Pentru montarea acestor echipamente va fi nevoie de realizarea unor infrastructuri realizate din beton armat.

 • 4.3    PISCINE

Piscinele sunt elemente componente a Aqua Park-ului si, vor cuprinde si „lazy river-ui”.

Piscinele vor fi alimentate de la rezervoarele subterane cu apa filtrata si tratata pentru a respecta toate normele in vigoare.

Piscinele vor fi realizate din beton armat si vor fi prevăzute cu hidroizolatie, protecția hidroizolatiei sî straturi de finisaje care sa permită folosirea ei in siguranța.

4.4    CLĂDIRE ADMINISTRATIVA SI CONSTRUCȚII CIVILE

Clădirea adminstrativa va cuprinde si punctul de prim ajutor. Ea va fi realizata din beton armat cu închideri din zidărie, elemente metalice, din lemn si din plastic si va fi dotata cu toate sistemele si instalațiile necesare funcționarii adecvate.

Clădirea administrativa va fi dotata cu sistemul de ticketing centralizat si va fi amplasata in zona Aqua Park-ului.

4.5    GRUPURI SANITARE

Grupurile sanitare vor fi amplasate in interiorul parcului, in diverse locuri, in funcție de necesitați.

Grupurile sanitare vor fi realizate din beton armat, structura metalica, lemn sau plastic si vor fi racordate la sistemele de alimentare cu energie electrica, apa, canalizare, etc.

4.6    VESTIARE

Vestiarele vor fi amplasate in interiorul parcului, in diverse locuri din zona Aqua Park-ului, in funcție de necesitați.

Vestiarele vor fi realizate din beton armat, structura metalica, lemn sau plastic si vor fi racordate la sistemele de alimentare cu energie electrica, apa, canalizare, etc.         f f

47 ZONA MENTENANTA PARC

Zona de mentenanta va cuprinde, printre altele, zone pentru platforme de gunoi. Zona de

mentenanta va avea elementele componente din beton armat, structura metalica sau lemn.

Zona de mentenanta a parcului va deservi intreg parcul, nu doar zona de Aqua Park.

4.8


ÎNGRĂDIRE PARC

îngrădirea parcului va cuprinde gardul perîmetral, acolo unde este nevoie. El va trebui sa. r aiba un aspect unitar, pe tot perimetrul parcului.                                    7

Elementele componete ale gardului vor fi realizate din beton armat si metal.

Daca va fi nevoie, echipamentele amplasate sau zonele cu piscine vor putea fi îngrădite cu același tip de gard sau cu elemente de lemn sau cu garduri vii sau cu o combinație a acestora.

4.9 ZONE DEPOZITARI

Se vor crea zone de depozitari care vor deservi intreg parcul unde vorfi depozitate piesele de schimb, se vor depozita utilajele, etc.

Elementele componente ce compun zonele sunt din beton armat, metal, lemn sau material plastic.

5. LUCRĂRI DE INSTALAȚII

5.1    INSTALAT!! SANITARE

Se vor realiza instalații sanitare care vor deservi clădirile si echipamentele amplasate in parc. Ele vor cuprinde toate tipurile de lucrări necesare pentru ca echipamentele si clădirile sa poata funcționa in parametrii optimi.

Ele vor cuprinde obiecte sanitare, rețea de distribuție, robineti, clapete de sens, pieste de tranzit, fiținguri si coluri, țeava din diferite tipuri de materiale si diferite dimensiuni, ministatii/camine de pompare a apelor uzate (daca este cazul), pompe, geiger, etc.

Instalațiile sanitare vor deservi: clădirea administrativa, grupurile sanitare, vestiarele, dusurile, piscinele, toboganele, echipamentele montate, platformele care ar putea deservi zonele de alimentație publica.

5.2    INSTALAT!! ELECTRICE DE CURENT! TARI

Instalațiile de curenti tari cuprind totalitatea echipamentelor si lucrărilor necesare pentru funcționarea in parametrii optimi a tuturor elementeior/locatiilor racordate la curent electric.

Tipurile de lucrări cuprind, fara a se limita la ele, următoarele: corpuri de iluminat, senzori de mișcare, întrerupătoare, prize, cabluri de diferite tipuri si grosimi, paturi de cabluri, tablouri electrice pentru fiecare locație si echipament (cu tot ce cuprinde acesta pentru a fi funcțional), etc., inclusiv tuburi de protecție si material specific.

Vor fi racordate la curent electric atat sistemul de iluminat public cat si clădirile noi create (administrativa, vestiare, grupuri sanitare, zona mentenanta parc, zone depozitare), echipamentele de distracții amplasate, toate pompele si filtrele necesare funcționarii in parametrii normali a Aqua Park-uluî, etc.

Instalațiile electrice de curenti tari nu cuprind lucrările referitoare la postul de transformare si lucrările cuprinse deja în instalațiile de iluminat public si cel de iluminat artistic care sunt tratate diferit. Instalațiile de iluminat public si iluminat artistic sunt racordate la rețeaua de alimentare a curentului electric.

5.3    INSTALAȚIILE ELECTRICE CURENTI SLABI

Instalațiile de curenti slabi sunt cele care vor servi ia instalațiile audio (instiintare publica prin boxe amplasate in interiorul parcului), instalațiile de supraveghere video (tot sistemul, care include si motinoarele si echipamentele de stocare a imaginilor), de ticketing, asigurarea nevoilor pentru funcționarea in parametrii optimi a sistemului wireless care va fi amplasat in interiorul parcului, a sistemului de management al parcului si a altor echipamente sau construcții care vor fi prezente in parc. Aceste lucrări conțin si toate tipurile de cabluri si echipamente de rețea necesare.

Instalațiile electrice de curenti slabi nu cuprind racordarea la rețeaua de telecomunicații publica si toate tipurile de lucrări prinse in capitolul anterior menționat.

5.4    INSTALAȚII DE STINS INCENDIU

Clădirile pot fi dotate cu instalații de stins incendiu care poate fi cuprins din: hidranti interiori si/sau exteriori, rezervoare de stocare a apei, sprinklere, pompe, compresoare, hidrofor, robinete si totalitatea țevilor si instalațiilor necesare pentru funcționarea in parametrii a instalațiilor de stins incendiu.

6. INSTALAREA ECHIPAMENTELOR DE TIP PARC DE DISTRACȚIE

Acest tip de lucrări cuprinde instalări de echipamente pentru distracții (cuprinde si montajul), inclusiv infrastructura necesara. Infrastructura va fi realizata din elemente de beton armat.

Echipamentele vor fi amplasate dispersat pe întreg parcul Pantelimon.

In afara de echipamentele pentru distracții vor fi montate si echipamente de tip tobogan si alte echipamente cu destinația Aqua Park.

Pe langa cele menționate mai sus trebuie montate toate pompele, filtrele, si orice echipament necesar funcționarii parcului in parametrii.

Acest capitol nu cuprinde montarea instalațiilor menționate la capitolele anterioare.

7. DOTĂRI

Pentru ca parcul sa funcționeze in parametrii normali trebuie dotat cu diferite echipamente, cum ar fi, fara a se limita la: masini/echipamente de curatat piscina, mașini de tuns iarba, mașini de strâns frunze, utilaje de întreținere peisagistica a parcului, mașini de transport crengile si material lemnos sau deșeuri dotate cu remorca, masini/utilaje de strâns gunoiul, dotarea zonei de mentenanta a parcului cu toate echipamentele necesare, dotări specifice clădirii administrative, a vestiarelor, a grupurilor sanitare, a dusurilor exterioare, a platformelor, a Aqua Park-ului (colaci, șezlonguri, umbrele, etc.).

ANEXA LA CAIETUL DE SARCINI

v'-

INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANTI V ?

CONDIȚII DE PARTICIPARE

Cerința minimă de calificare

Documentele solicitate

1. Situația personala a ofertantului

 • a) Declarație privind îndeplinirea cumulativa a condițiilor prevăzute de art. 31 alin. 1 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (completarea Formularului 1)

 • b) Declarație privind identificarea conflictului de interese (completarea Formularului 2)

 • c)     Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) în termen de valabilitate la momentul prezentării.

 • d) C.U.I.

 • e) Actul constitutiv al societății

1) Hotărârea de înființare a societății

g) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.

Operatorul economic ce depune oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care sa reiasă ca operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Se vor prezenta și informații legate de structura acționariatului, reprezentanții legali, obiectul de activitate, reale și actuale la momentul prezentării ofertei.

Notă:

Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC

2. Capacitatea economica si financiara

a) Cifra de afaceri

Hotărârea privind aprobarea Programului de activitate pentru anul 2018 al societății

3.Capacitatea tehnică și/sau profesională

 • a) Declarație privind efectivul mediu al personalului angajat și al cadrelor de conducere (completarea Formularului)

 • b) Declarație și Lista privind personalul/organismul ethnic de    .

specialitate de care dispune operatorul pentru îndeplinirea     L/

contractului (completarea Formularului 4)

Lista referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate decare dispune operatorul economic pentru îndeplinirea contractului conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constractii, cu modificările și completările ulterioare trebuie să cuprindă cel puțin următorul personal:

 • •  Șef de șantier/ șef de proiect/ manager proiect;

 • - studii superioare în domeniu;

 • - experiența profesională specifică: cel puțin 1 (un) contract de execuție lucrări (indiferent de obiect) la nivelul căruia să fi desfășurat activități similar;

 • •  Inginer specializarea construcții civile;

 • - absolvent studii superioare în domeniul construcții civile, cu vechime în execuția lucrărilor de minim 3 ani, care va răspunde de realizarea . obligațiilor aferente viitorului contract de lucrări;

 • •  Arhitect peisagist (cu drept de semnătură);

 • - absolvent studii superioare în domeniul peisagisticii, cu vechime în execuția lucrărilor de minim 3 ani, care va răspunde de realizarea obligațiilor aferente viitorului contract de lucrări;

 • •  Inginer de drumuri și poduri;

 • - absolvent studii superioare în domeniul construcției de drumuri, cu vechime în execuția lucrărilor de minim 3 ani, care va răspunde de realizarea obligațiilor aferente viitorului contract de lucrări;

 • •  Inginer de instalații sanitare și termoventilație;

 • - absolvent studii superioare în domeniul relevant, cu vechime în execuția lucrărilor de minim 5 ani, care va răspunde de realizarea obligațiilor aferente viitorului contract de lucrări;

 • •  Inginer de instalații termice;

 • - absolvent studii superioare în domeniul ingineria civilă, cu vechime în execuția lucrărilor de minim 5 ani, care va răspunde de realizarea obligațiilor aferente viitorului contract de lucrări;

 • •   Inginer instalații electrice curenți tari;

 • - absolvent studii superioare în domeniul relevant, cu vechime în execuția lucrărilor de minim 3 ani, care va răspunde de realizarea obligațiilor aferente viitorului contract de lucrări;

 • •  Inginer instalații electrice curenți slabi;

 • - absolvent studii superioare în domeniul relevant, cu vechime în execuția lucrărilor de minim 3 ani, care va răspunde de realizarea obligațiilor aferente viitorului contract de lucrări;

 • •  Inginer rețele de apa si canalizare;

 • - absolvent studii superioare în domeniul relevant, cu vechime în execuția lucrărilor de minim 3 ani, care va răspunde de realizarea

obligațiilor aferente viitorului contract de lucrări;         \ ; .

 • •  Inginer specializarea instalații pentru construcții;

- absolvent studii superioare instalații pentru construcții, care va răspunde numai de realizarea obligațiilor aferente viitorului contract de lucrări;

® Inginer specializarea instalații electrice atestat A.N.R.E;

 • •  Responsabil CQ conform Legii nr. 10/1995 din 18/01/1995, privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioarele va prezența decizie de numire sau echivalent;

 • •  Responsabil RTE;

 • •  Responsabil RSVTI conform ORDIN Nr. 382 din 10 septembrie 2009 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică în utilizare a instalațiilor/ echipamentelor din domeniul ISCIR -operator RSVTI

 • •  Verificatori de proiect atestati pentru toate disciplinele de mai sus.

 • •  Persoană responsabilă SSM: certificare responsabil SSM sau echivalent, în conformitate cu prevederile legale.

Pentru persoanele nominalizate se vor prezenta următoarele documente:

 • - Autorizații/certifîcate/diploma/decizii în termen de valabilitate la momentul prezentării ofertei.

 • - Diplome de studii, unde este solicitat.

 • - Documente edificatoare din care să reiasă experiența solicitată, cum ar fi: recomandări/referințe/contracte de muncă/de colaborare/copie de pe Revisal/alte acte doveditoare (în copii lizibile cu mențiunea „conform cu originalul”) din care să reiasa experiența specifica solicitata.

Specialiștii RTE nu vor prezenta documente privind experiența profesională. Pentru personalul enumerat mai sus se vor prezenta în copie cu mențiunea *sconform cu originalul”: CV, copii după diplome, adeverințe, atestate și certificate.

CV-urile vor fi completate conform modelului comun european de curriculum vitae.

Prezentarea tuturor documentelor se va face în limba româna sau traducere autorizată.

Notă:

Orice modificare în componența echipei, ulterioară contractării, va fi comunicată beneficiarului, operatorul economic având obligația să păstreze echipa cu calificările impuse prin prezenta documentație,

c) Declarație pe proprie răspundere și Lista privind utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice ce vor fi deținute, indiferent de modalitatea juridică, (completarea Formularului 5)

Standarde de asigurare a calitatii si de protecție a mediului

a) Proceduri/manual de calitate/activitate procedurala, etc. similar cu cele prevăzute drept condiție pentru obținerea unui certifîicat SR EN ISO, 900’1 ’ sau certificat emis de un organism de certificare.

Procedurile de lucru, activitate procedurală, etc. similar cu cele prevăzute drept condiție pentru obținerea unei certificări SR EN ISO 14001 sau certificat emis de un organism de certificare.

Modul de prezentare a propunerii tehnice

Ofertanții vor întocmi propunerea tehnica astfel încât sa asigure posibilitatea verificării corespondenței propunerii tehnice cu cerințele/specificațiile (inclusiv tehnice) prevăzute în cadrul caietului de sarcini și a documentelor anexate la acesta.

Propunerea tehnica se va întocmi într-o manieră organizată, astfel încât procesul de evaluare a ofertei să permită identificarea facilă a corespondenței informațiilor cuprinse în ofertă cu cerințele caietului de sarcini.

Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiară va cuprinde prețul total ofertat pentru obiectivul ce trebuie realizat. Executantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile cu privire la prețul contractului, conform formularului de ofertă și anexele acestuia.

Oferta financiară va fi exprimată în lei cu evidențierea separată a TVA.

Se vor prezenta centralizatoarele pe obiecte și al investiției, devizele ofertă și listele de echipamente și resurse materiale, forța de muncă, utilaje si transport, ce au la bază listele de cantități (antemăsuratorile) întocmite de către ofertant după cum urmează:

Formularul FI - Centralizatorul total al cheltuielilor pe obiectiv;

Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte;

Formularul F3 - Listele cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări, inclusiv lista de cantități a lucrărilor aferente organizării de șantier:

Formularul C6 - Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale;

Formularul C7 - Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru;

Formularul C8 - Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de construcții;

Formularul C9 - Lista cuprinzând consumurile privind transporturile;

Formularul F4 - Lista cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări.

Formularul F5 - Fișele tehnice ale utilajelor și echipamentelor tehnologice

Prestatorul va lua în calcul toate categoriile de lucrări anexate la prezentul caiet de sarcini fiind răspunzător de întocmirea devizului ofertă, ce va conține toate lucrările necesare realizării fiecărui obiectiv în parte. In ceea ce privește cantitățile aferente categoriilor de lucrări din listele anexă la Caietul de Sarcini, acestea sunt orientative fiind întocmite la Faza Studiului de Fezabilitate.                                              |

în cazul in care pentru realizarea obiectivului contractului sunt necesare ? ■. noi categorii de lucrări, acestea vor face obiectul unei negocieri intre' parti, ulterior aprobării noilor categorii de lucrări de către Consiliul Local Sector 3, preturile aferente acestora fiind aprobate prin Hotarari ale Consiliului Local Sector 3.

La recapitulația devizului se vor folosi coeficienții stabiliți de lege precum si coeficienții proprii ai executantului (cheltuieli indirecte).

Propunerea financiară va include toate costurile si orice cheltuieli legate de execuție, manipulare, procurare, transport, depozitare, testare, punere în funcțiune inclusiv probe tehnologice, eventualele remedieri în perioada de garanție și orice alte cheltuieli până la recepția finală, inclusiv cheltuieli cu contractul de salubrizare (pentru transportul, descărcarea și nivelarea deșeurilor si molozului la gropile oficiale) și alte cheltuieli și taxe considerate necesare realizării obiectivului de investiții, conform cerințelor cuprinse în caietul de sarcini si anexe.

Propunerea financiara are caracter ferm și obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate

 • * Situația personala a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea in registrul comerțului sau al profesiei,

 • * Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei (documente de calificare, propunere tehnică și propunere financiară) în original.

Propunerea tehnică si propunerea financiară vor fi prezentate si in format electronic, pe CD, format Word și format PDF. Originalul trebuie să fie tipărit sau scris cu cerneală neradiabilă, vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentanții autorizați corespunzător să angajeze ofertantul în contract și vor fi îndosariate, astfel încât să nu conțină nici o foaie volantă. Fiecare pagină va fi numerotată, semnata și ștampilată de persoane autorizate din cadrul societății. Va fi prezentată o împuternicire prin care sunt desemnate persoanele cu drept de semnătură a ofertei, care va conține ăi specimenele de semnătură ale acestora. Fiecare componentă a ofertei va avea pe prima/primele pagina/pagini un opis, cu indicarea numărului paginii la care se găseăte fiecare document; la finalul opisului se va menționa: Prezentul dosar, .... (se va scrie ce componentă a ofertei conține dosarul - original), conține "x“ pagini (atentie: pagini, nu foi!). Orice ștersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de către persoanele autorizate sa semneze oferta. Ofertantul trebuie sa sigileze originalul corespunzător și să menționeze “ORIGINAL” . Plicul/pachetul trebuie sa cuprindă 3 plicuri/pachete distincte, marcate corespunzător și anume: -documentele de calificare, plic/pachet separat marcat „DOCUMENTE DE CALIFICARE”;

- propunerea tehnica marcat „PROPUNERE TEHNICA”; -propunere financiara marcat „PROPUNERE FINANCIARA”

Pe plicul/pachetul exterior se scrie numai adresa autorității contractante și inscripția : „OFERTA IN SCOPUL ATRIBUIRII CONTRACTULUI DELUCRĂRI AVAND CA OBIECT - Modemizare/modificare, amenajare peisagistica si construcții provizorii pentru agrement in Parcul Pantelimon-.

Plicul va fi depus la sediul autorității contractante, la Biroul Unic, însoțit de Scrisoarea de înaintare și împuternicirea reprezentantului ofertantului.

Operator economic

A?/   .

V '-'d .<

î V \

■■

; i Od^d/

Formularul 1

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ......................................... (denumirea/numele și

sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

 • 1. Societatea .......................................... îndeplinește la data prezentei condițiile

prevăzute de art.31 alin.(l) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, respectiv Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate,

și le menține pe toată durata de valabilitate contractului.

 • 2. Societatea............................................................nu se află în procedura insolvenței sau în

lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității.

3.Societatea............................................................ deține toate avizele necesare funcționării

societății.

Subsemnatul/a............ declar că voi informa imediat autoritatea

contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declarație.

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare.

Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai SECTOR 3 (PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREȘTI) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data completării:                                   Operator economic,

(semnătura autorizată )

Formularul 2

DECLARAȚIE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ......................................... (denumirea/numele și

sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una din următoarele situații

 • a) nu mă aflu într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu atribuirea contractului;

 • b) nici eu și nici o altă persoană care este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv nu va participa în procesul de verificare și/sau atribuire a contractului în calitate de membru în Comisia de negociere și atribuire;

 • c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuție integritatea, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanțe judecătorești sau a unei autorități administrative.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data


Operator economic,

(semnătura autorizată )

Formularul 3

DECLARAȚIE

PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI ANGAJAT

L Subsemnatul, ................................................................ reprezentant împuternicit al

.................................(denumirea/numele și sediul/adresa candidatului/oferlanțului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.

 • 2. Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

 • 3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte

persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autorității contractante ............................... cu sediul în .............................., cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

4. Prezenta declarație este valabilă până la data finalizării contractului.

Anul 1

Personal angajat

Din care personal de conducere

Societatea se obliga sa asigure pe toata perioada derulării contractului, personal de specialitate si personal necesar pentru îndeplinirea obiectului contractului.

Data completării:......................

Operator economic,

(numele reprezentantului legal, în clar)

(semnătură autorizată)
Formularul 4


DECLARAȚIE PRIVIND PERSONALUL TEHNIC DE SPECIALITATE IMPLICAT ÎN DERULAREA CONTRACTULUI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al

(denumirea/mimele și sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ..........................................(denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Anexat la declarație sunt prezentate CV-urile personalului de conducere, precum și ale personalului responsabil pentru îndeplinirea contractului, precum și copii după diplome, adeverințe, atestate și certificate de calificare/autorizări.

Data completării......................

Operator economic, (numele reprezentantului legal, în clar)

(semnătură autorizată)


LISTA PRIVIND PERSONALUL PROPUS PENTRU ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI

Nr. crt.

Numele și prenumele persoanelor propuse, poziția propusă

Studiile de specialitate și pregătirea profesională, diplomele obținute

Experiența în domeniile solicitate în Instrucțiunile pentru ofertanți (ani)

Implicarea în realizarea proiectului

1.

2.

Societatea se obliga sa asigure pe toata perioada derulării contractului, personal de specialitate si personal necesar pentru Îndeplinirea obiectului contractului.

Operator economic,

DECLARAȚIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALAȚIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE VA DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI

Subsemnatul,.........................................................,  reprezentant împuternicit al

...................................................................................... (denumirea/mimele și sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai....................... cu

sediul în ..........................., cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu

activitatea noastră.

Data completării:......................

Operator economic,

Anexă la Formularul 5

LISTĂ PRIVIND UTILAJELE, INSTALAȚIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE VA DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI

Nr.

crt

Denumire

utilaj/echipament/instalație

U.M

Cantitate

Forma de deținere

Proprietate

In chirie

1.

2.

...

Societatea se obliga sa asigure pe toata perioada derulării contractului, utilajele si echipamentele necesare pentru îndeplinirea obiectului contractului.

Operator economic, (numele reprezentantului legal, în clar) (semnătură autorizată)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE A OFERTEI

Către


(denumirea autorității

contractante și adresa completă)

Ca urmare a..........................................din.........................(ziua/luna/amdf privind

atribuirea contractului de lucrări.................................(denumirea contractului de lucrări),

conform art, 31 din Legea nr. 98/2016, noi......................(denumirea/numele ofertantului}

transmitem alăturat următoarele documente:...................

2. Persoana de contact pentru această procedura:

Nume

Adresă

Telefon

Data completării................................

Operator economic,


(semnătura autorizata)Formularul nr, 7

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUȚIE

Către____________________________________________________________

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la contractul de lucrări_____________________________________________________,

(denumirea contractului) încheiat între______________________, în calitate de contractant, și____________________,         în

calitate de achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la concurența sumei de.........

reprezentând.............% din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta la

prima sa cerere însoțită de o declarație cu privire la neîndeplinirea obligațiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevăzute în contractul de lucrări mai sus menționat.

Plata se va face in termenul menționat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului:

□ necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate

Prezenta garanție este valabilă până la data de__________________.

în cazul în care părțile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanției sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obține acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanție își pierde valabilitatea.

Parafată de Banca______________în ziua______luna________anul

(semnătura autorizată)


H


@ t

*

X.


ROMÂNIA


CABINET PRIMAR

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 3 î S 03 04 E-MAîL cabinetprimarSpriri’3rie3.ro

Caisa Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.prtmane3.r0


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului de Contract, a Caietului de sarcini și a instrucțiunilor de ofertare întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect „Modernizare/modificare, amenajare peisagistică și construcții provizorii pentru agrement în Parcul Pantelimon"

Având în vedere faptul că prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 219/30.05.2017 a fost aprobat acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii, iar prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 466/27.09.2018 au fost aprobați indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Modernizare/ modificare, amenajare peisagistică și construcții provizorii pentru agrement în Parcul Pantelimon"

Luând în considerare prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, "prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/’acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a)    autoritatea contractantă exercita asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b)    mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c)    nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în  CABINET PRIMAR


conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influența determinantă asupra persoanei juridice controlate/'

Ținând cont de cele menționate mai sus precum și de adresa transmisă de către AS3 - Administrare Străzi S3 SRL cu nr. 554/17.10.2018, înregistrată cu nr. 221609/CP/17.10.2018, prin care isi exprimă intenția privind realizarea serviciului de proiectare și execuție a lucrărilor necesare în vederea creșterii atractivității Parcului Pantelimon prin crearea de facilități pentru divertisment și recreere și de raportul de specialitate nr. 225997/19.10.2018 al Direcției Dezvoltare Parcuri Tematice și Agrement, supun spre aprobarea Consiliului Local Sector 3 prezentul proiect de hotărâre.
ROMANIA


1918 2018 i SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


DIRECȚIA DEZVOLTARE PARCURI TEMATICE Șl AGREMENT


TELEFON (004 021) 340 40 11 / 341 07 n FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL dezvoltareparcuri@primariej.ro

Șoseaua Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.r0


Nr. >1513 /Al.BJS.Ș '

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privind privind aprobarea modelului de contract, a caietului de sarcini si a instrucțiunilor de ofertare întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect „ Modernizare/modificare, amenajare peisagistică și construcții provizorii pentru agrement în Parcul Pantelimon ”

Având în vedere prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, "prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/'acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c)  nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate. ”

Luând în considerare:

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 219/30.05.2017 prin care a fost aprobat acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii,


DIRECȚIA DEZVOLTARE PARCURI TEMATICE Șl AGREMENT

 • -  Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 466/27.09.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenti obiectivului de investiții “Modernizare/ modificare, amenajare peisagistică și construcții provizorii pentru agrement în Parcul Pantelimon”

 • -  Adresa transmisă de către AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL cu nr. 554/17.10.2018, înregistrata la Cabinet Primar cu nr. 221609/17.10.2018, prin care isi exprimă intenția privind realizarea serviciului de proiectare și execuție a lucrărilor necesare în vederea creșterii atractivității Parcului Pantelimon prin crearea de facilități pentru divertisment și recreere.

Ținând cont de cele menționate mai sus, cât și de necesitatea realizării de către Primăria Sectorului 3 a obiectivului de investiție „ Modernizare/modificare, amenajare peisagistică și construcții provizorii pentru agrement în Parcul Pantelimon" supunem spre aprobarea Consiliului Local Sector 3 prezentul proiect de hotărâre


DIRECȚIA DEZVOL            TEMATICE ȘI AGREMENT

DIRECTOR EXECUTIV


r'AUNAȘCABINET PRIMAR
TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primariej.ro

Calea Dudești nr. tgi, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0


ROMAN1A


l'tlO-Î.CIS f              fefSRfUNÂ


Către,


Nr. 221609/17.10.2018


DIRECȚIA DEZVOLTARE PARCURI TEMATICE ȘI AGREMENT

Referitor: Anunț de intenție nr. 554/17.10.2018 al SC AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L, înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București sub nr. 221609/17.10.2018

Având în vedere:

 • - Anunțul de intenție nr. 554/17.10.2018 al SC AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L, înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București sub nr. 221609/17,10.2018

 • - Prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 219/30.05.2017, privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii.

Constatând oportunitatea atribuirii în baza prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, a obiectivului de investiții Modemizare/modificare, amenajare peisagistică și construcții provizorii pentru agrement în Parcul Pantelimon”, vă transmit Anunțul de intenție mai sus menționat și vă solicit să procedați la efectuarea demersurilor necesare atribuirii, respectiv la întocmirea caietului de sarcini și a instrucțiunilor de ofertare pentru a fi supuse spre analiză și aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.E

 • C.U.I.: RO 37804080, Reg. Corn: J40/9897Z2017


Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei Telefon:+40759 040 480

E-mail:secreta riat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

Către:

Consiliul Local al Sectorului 3 București

| sector 3

I GABiHCT PBMARj

i o-........i

j........


dl. Robert Sorin Negoița, Primarul Sectorului 3 București

Sediul:

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București

anunț de intenție

Stimate domnule Primar / Stimați membri ai Consiliatului Local Sector 3

Subscrisa, AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.RX., persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 242, Camerele: C2, C3, C4, C5, C7, C22, C28, C29, Etaj 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9897/21.06.2017, având CUI RO 37804080, cu asociati Consiliul Local al Sectorului 3 București, asociat majoritar și SC Administrare Active Sector 3 SRL, acționar minoritar, reprezentată legal de domnul Constantinescu loan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, precum și faptul că domeniul principal de activitate al societății noastre este:

 • • Lucrări de Construcții a Drumurilor și Autostrăzilor, COD CAEN -4211;

Având ca domenii secundare de activitate:;

 • • Lucrări de Construcții ale altor Proiecte Inginerești - 4229;

 • • Lucrări de Pregătire a Terenului - 4312;

 • • Activități de Arhitectură -7111;

 • • Alte Activități Recreative și Distractive - 9329.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 466/27.09.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectiului de investiție ’Modernizare/modificare, amenajare peisagistica și construcții provizorii pentru agrement în Parcul Pantelimon”, înaintăm prezentul anunț de intenție privind proiectarea și executarea lucrărilor necesare în vederea creșterii atractivității Parcului Pantelimon prin crearea de facilități pentru divertisment și recreere.DIRECȚIA DEZVOLTARE PARCURI TEMATICE Șl AGREMENT

: î ■.V'?-’?

ROMÂNIA

Î91B ZOI 8 ISĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


TELEFON (004 021) 340 40 n / 341 07 11 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL dezv0itareparcuri@primarie3.ro

Șoseaua Mîhai Bravu nr. 428, sector 3. 030328, București, www.primarie3.r0


CĂTRE: CABINET PRIMAR


Referitor: aprobarea modelului de contract, a caietului de sarcini și a instrucțiunii întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect „Modernizare/ modificare, amenajare peisagistică și construcții provizorii pentru agrement în Parcul Pantelimon ”

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

Proiectul de Hotărâre de Consiliu Local Sector 3 privind aprobarea modelului de contract, a caietului de sarcini și a instrucțiunilor de ofertare întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect „Modernizare/modijicare, amenajare peisagistică și construcții provizorii pentru agrement în Parcul Pantelimon

Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului de contract, a caietului de sarcini și a instrucțiunilor de ofertare întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect „Modernizare/modifiicare, amenajare peisagistică și construcții provizorii pentru agrement în Parcul Pantelimon”.

DIRECȚIA DEZVOLT ARE4LAT

JCUW

[/TEMATICE ȘI AGREMENT

D1RECT6)

REXli

CJczV-j ir j[

RaKca Bz

’UNAȘ


Datele dumneavoastră personale suni prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016 679 în scopul

îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în

Regulamentul UE 2016,679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

1