Hotărârea nr. 482/2018

HCLS3 nr.482 din 22.10.2018MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind atribuirea acordului cadru ce are ca obiect ” Furnizare materiale pentru reparații și întreținere”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 22.10.2018

Având în vedere:

~ Expunerea de motive nr. 224761/CP/l 9.10.2018 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr.222584/18.10.2018 al Direcției Administrarea Domeniului Public;

 • -  Referatul nr. 207933/04.10.2018 al Direcției Administrarea Domeniului Public;

 • -  Procesele verbale nr.222214/17.10.2018 și nr.222217/17.10.2018 ale Comisiei de negociere și atribuire;

 • -  HCLS 3 nr. 219/30.05.2017 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/ sau prestarea de servicii;

~ HCLS 3 nr. 457/27.09.2018 privind aprobarea modelului de acord cadru și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări ”Furnizare materiale pentru reparații și întreținere

 • -  Adresa nr.222934/18.10.2018 a Direcției Administrarea Domeniului Public;

A

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 12 pct. 12.1 lit. m) și 13 pct. 13.6 alin. (2) lit. f) din Actul Constitutiv al societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL., aprobat prin HCLS3 nr. 241/12’06.2017;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se. aprobă prețul final fără TVA rezultat în urma procesului-verbal de negociere și atribuire întocmit de Comisia de negociere și atribuire a ofertei finale depuse de societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL, prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă, în condițiile prevăzute de art. 31 alin (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, atribuirea către societatea AS3 — Administrare Străzi S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București a acordului cadru ce are ca obiect: „Furnizare materiale pentru reparații și întreținere”.

Art.3. Se împuternicește președintele Consiliului de Administrație al societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL să încheie acte juridice în numele și în contul societății prin care să achiziționeze bunurile/serviciile și, după caz, să închirieze echipamentele/ utilajele necesare pentru ducerea la îndeplinire a acordului cadru ce are ca obiect „Furnizare materiale pentru reparații și întreținere „ în limita valorilor asumate în oferta financiară generală și detaliată, cu încadrarea în bugetul aprobat al societății.

Art.4. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Administrarea Domeniului Public și societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL, vor lua măsurile de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEJȘWE?PE ședințăTvp

IHĂITĂ


NR. 482

DIN 22.10.2018

Nr.

•UCjls 3   . MX /^. |o. O


PROCES-VERBAL DE NEGOCIERE al comisiei de negociere și atribuire

Având in vedere:

-prevederile art.31 alin.(l) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare

-adresa nr.7439/16.05.2017 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice înregistrata cu nr.5674/CP/l 6.05.2017

-Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr.219/30.05.2017 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor avand ca obiect execuția de lucrări si/sau prestarea de servicii

 • - Raportul de specialitate nr. 199220/25.09.2018 al Direcției Administrarea Domeniului Public;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 192/04.05.2018 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2017 și a Programului de activitate pentru anul 2018 al societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL;

 • - Normele procedurale interne pentru atribuirea către întreprinderile publice, avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări inclusiv proiectarea aferentă, aprobate de Primar, avand nr. 6544/08.06.2017;

 • - Anunțul de intenție nr. 471/25.09.2018 al Societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL, înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București sub nr. 198202/PS3/25.09.2018;

 • - Adresa Cabinet Primar nr. 198202/25.09.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 457/27.09.2018 privind aprobarea modelului de acord cadru și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări „Furnizare materiale pentru reparații si întreținere”

 • - Referatul nr. 207933/04.10.2018, emis de către Direcția Administrarea Domeniului Public, privind inițierea procedurii, aprobat de către Primarul sectorului 3 al Municipiului București;

Valoarea estimata totala: 26.444.976,50 lei fără TVA la care se adaugă TVA în valoare de 5.024.545,54 lei, valoare inclusiv TVA 31.469.522,04 lei.

 • - Dispoziția de Primar de numire a comisiei de negociere si atribuire nr. 4646/05.10.2018;

-Oferta depusă de societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL, înregistrată cu nr. 218545/16.10.2018

 • - Procesul verbal de deschidere a ofertei nr. 218771/16.10.2018

 • - Procesul verbal de negociere califîcare+propunere tehnică+ anexă nr. 219217 /16.10.2018

 • - Procesul verbal de negociere privind propunerea financiară nr. 221076/17.10.2018


Procesul verbal de negociere privind propunerea financiară nr. 222214/17.10.2018


încheiat astăzi 17.10.2018, dată la care Comisia de negociere și atribuire s-a întrunit în vederea încheierii prezentului proces verbal ca urmare a analizării ofertei depuse de societatea AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L ce a fost admisă în baza documentelor puse la dispoziție de către aceasta în conformitate cu prevederile caietului de sarcini însoțit de anexe.

Ca urmare a desfășurării activității comisiei a rezultat o valoare finală totală de 26,148,177.34 lei fără TVA la care se adaugă TVA în valoare de 4,968,153.69 lei, valoare inclusiv TVA 31,116,331.03 lei, pentru obiectivul de investiții

”Furnizare materiale pentru reparații și întreținere”

Având în vedere cele expuse anterior supunem spre aprobare prezentul proces verbal însoțit de anexe, respectiv:

Anexele 1 si 2 privind valorile totale finale pe obiectiv


Președinte - Constantinescu Stefania, Direcția Administrarea Domeniului Public


Membru


- Stan Ioana Mirela, Direcția Administrarea Domeniului Public


Membru


- Șerban Maria Cristina, Direcția Economică


Membru


- Emilia Carabulea, Direcția Investiții și Achiziții


Membru


- Gălățanu Robert Alexandru, Direcția Juridică


PR^W^DE ȘEDINȚĂ


Anexa 1 la PV nr.


Societatea AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L. “Furnizare materiale pentru întreținere și reparații ”


nr. Crt.

PRODUS

UM

cantitate

Preț Unitar- lei fara TVA aprobat prin HCLS nr.

457/27.09.2018

Valoare estimată lei, fără TVA conform HCLS nr. 457/27.09.2018

Preț unitar OFERTANT lei, fără TVA

Valoare rezultată în urma negocierii lei, fără TVA

1

Vopsea lavabila de exterior culoare

1

80,000

19.89

1,591,260.50

19.88

1,590,400.00

2

Amorsa antimucegai vopsea lavabila

1

40,000

7.36

294,453.78

7.35

294,000.00

3

Vopsea de ulei

10,000

15.94

159,495.80

15.94

159,400.00

4

Diluant

1

6,000

7.47

44,823.53

7.46

44,760.00

5

Multibat (sac 40 kg)

kg.............

90,000

0.42

38,571.43

0.42

37,800.00

6

Tinci (sac 25 kg)

kg

15,000

0.64

9,579.83

0.63

9,450.00

7

Adeziv (sac 25 kg)

kg

15,000

1.15

17,268.91

1.14

17,100.00

8

Nisip

mc

450

0.43

193.50

65.00

29,250.00

9

Balast

T

360,000

35.00

12,600,000.00

34.99

12,596,400.00

10

Bordura mare B6 dim. 50*20*25 cm

ml

4,000

16.60

66,400.00

16.59

? 66,360.00

11

Bordura mica B5 dim. 50*10*15 cm

ml

8,000

6.40

51,200.00

6.39

51,120.00

12

BCA Ytong 600x200x200 mm

mc

600

63.04

37,824.00

63.03

37,818.00

13

Geocompozit

mp

600,000

5.43

3,258,000.00

5.42

3,252,000.00

14

Mastic bituminos

kg

10,000

37.95

379,500.00

6.70

J     / 67,000.00

15

Pavaj prefabricat beton D2 dim. 20*10*6 cm

mp

40,000

22.50

900,000.00

22.49

899,600.00

16

Pavaj prefabricat beton D3 dim. 20*10*8 cm

mp

40,000

35.00

1,400,000.00

34.99

1,399,600.00

17

Pavaj prefabricat beton P6 dim. 10*10*6

cm

mp

4,000

28.00

112,000.00

27.99

111,960.00

18

Roata de măsurare

buc

2

420.17

840.34

420.16

840.32

19

Scara aluminiu 3 tronsoane x 15 trepte

buc

2

1,344.53

2,689.06

1,344.52

2,689.04

20

Țeava PVC SN 8 D 160

ml

600

18.04

10,824.00

18.03

V ; V 10,818.00

21

Țeava PVC SN 8 D 200

ml

600

26.57

15,942.00

26.56

15,936.00

22

Cot PVC 45° D 200

buc

70

20.85

1,459.50

20.84

1,458.8023

Cot PVC 45° D 160

buc

70

10.07

704.90

10.06

704.20

24

Cot PVC 30° D 200

buc

40

23.25

930.00

23.24

929.60

25

Cot PVC 30° D 160

buc

40

11.66

466.40

11.65

466.00

26

Mufa dubla PVC D 200

buc

100

17.60

1,760.00

17.59

1,759.00

27

Mufa dubla PVC D 160

buc

100

9.39

939.00

9.38

938.00

28

Ramificație PVC 45° D 200

buc

60

50.90

3,054.00

50.89

3,053.40

29

Ramificație PVC 45° D 160

buc

60

25.41

1,524.60

25.40

1,524.00

30

Reducție PVC D200/160

buc

60

16.20

972.00

16.19

971.40

31

Gura de scurgere (Geigere) D 160

buc

100

234.74

23,474.00

234.73

23,473.00

32

Gura de scurgere (Geigere) D 200

buc

100

234.74

23,474.00

234.73

23,473.00

33

Galetusa decantare

buc

200

95.26

19,052.00

95.25

19,050.00

34

Garnitura racord cămin D 160

buc

50

21.49

1,074.50

21.48

1,074.00

35

Garnitura racord cămin D 200

buc

50

24.40

1,220.00

24.39

1,219.50

36

Banda folie avertizare Canal

ml

2,000

0.21

420.00

0.20

400.00

37

Coloana inaltare D400 x 7,9 mm lisa 6ml

buc

34

432.63

14,709.42

432.62

14,709.08

38

GRATAR FONTA D400/315 CU TELESCOP SI MANȘETA 400/315

buc

200

309.94

61,988.00

309.93

61,986.00

39

Capac circular D400 728*582*82, Pas 550, balama, inchidere cu șurub

buc

50

337.75

16,887.50

337.74

16,887.00

40

Beton C 8/10

mc

8,000

255.00

2,040,000.00

254.99

V 2,039,920.00

41

Beton C12/15

mc

8,000

265.00

2,120,000.00

264.99

2,119,920.00

42

Beton C 16/20

mc

4,000

280.00

1,120,000.00

279.99

1,119,960.00

TOTAL VALOARE FĂRĂ TVA

26,444,976.50

26,148,177.34

TOTAL VALOARE TVA

5,024,545.54

4,968,153.69

TOTAL VALOARE CU TVA

31,469,522.04

31,116,331.03

 • - Stan Ioana Mlreia, Direcția Administrarea Do

 • - Șerban Maria-Cristîna, Direcția Economică

 • - Emilia Carabuiea, Direcția investiții și Achiziții

 • - Galațanu Robert, Direcția Juridică

Comisia de negociere și atribuire formată din:

Președinte - Constantinescu Stefania, Direcția Administrarea Domeniului Pubi^c Membru

Membru

Membru

Membru
\.


Anexa 2 la PV nr.

Societatea AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L.

“Furnizare materiale pentru întreținere și reparații ”

Valoare totala


VALOARE preț unitar aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 425/14.09.2018, fără TVA


fcîyAtpÂf’Epreț

Administrare


-- estimată si aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 425/14.09.2018, fara TVA


VALOARE prof

Societatea AS

Adm in ilare S

MK

tara TVA__

26,444,976.50|     26,148,1


VALOARE estimată si aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.

425/14.09.2018, inclusiv TVA


31,469,522.04


VALOARE propusă spre negociere cu ofertantul inclusiv TVA Societatea AS3 -Administrare Străzi S3 S.R.L. ■ ’


31,116,331.03


-Stan Ioana Mîrela , Direcția Administrarea Dom

 • - Șerban Maria-Cristina, Direcția Economică

 • - Emilia Carabulea, Direcția Investiții și Achiziții

 • - Galațanu Robert, Direcția Juridică


Comisia de negociere și atribuire formată din:

Președinte - Constantinescu Stefania, Direcția Administrarea Domeniului Pubji] Membru

Membru

Membru

Membru
Nr.                   Xojf-


Aprobat Primar Robert SorinAh

XC)

/  / jFo\

kV :


PROCES-VERBAL DE NEGOCIERE

Având in vedere:

-prevederile art,31 alin.(l) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare

-adresa nr. 7439/16.05.2017 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice înregistrată cu nr.5674/CP/16.05.2017

-Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr.219/30.05.2017 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor avand ca obiect execuția de lucrări si/sau prestarea de servicii

 • - Raportul de specialitate nr. 199220/25.09.2018 al Direcției Administrarea Domeniului Public;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 192/04.05.2018 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2017 și a Programului de activitate pentru anul 2018 al societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL;

 • - Normele procedurale interne pentru atribuirea către Întreprinderile publice, avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări inclusiv proiectarea aferentă, aprobate de Primar, avand nr. 6544/08.06.2017;

 • - Anunțul de intenție nr. 471/25.09.2018 al Societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL, înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București sub nr. 198202/PS3/25.09.2018;

 • - Adresa Cabinet Primar nr. 198202/25.09.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 457/27.09.2018 privind aprobarea modelului de acord cadru și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări Furnizare materiale pentru reparații și întreținere”

 • - Referatul nr. 207933/04.10.2018, emis de către Direcția Administrarea Domeniului Public, privind inițierea procedurii, aprobat de către Primarul sectorului 3 al Municipiului București;

Valoarea estimata totala: 26.444.976,50 lei fără TVA la care se adaugă TVA în valoare de 5.024.545,54 lei, valoare inclusiv TVA 31.469.522,04 lei.

 • - Dispoziția de Primar de numire a comisiei de negociere si atribuire nr. 4646/05.10.2018;

-Oferta depusă de societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL, înregistrată cu nr. 218545/16.10.2018

 • - Procesul verbal de deschidere a ofertei nr. 218771/16.10.2018

 • - Procesul verbal de negociere califîcare+propunere tehnică+ anexă nr. 219217 /16.10.2018

 • - Procesul verbal de negociere privind propunerea financiară nr. 221076/17.10.2018

încheiat astăzi 17.10.2018, intre subsemnatii

Președinte - Constantinescu Stefania, Direcția Administrarea Domeniului Public Membru - Stan Ioana Mirela, Direcția Administrarea Domeniului Public Membru - Șerban Maria Cristina, Direcția Economică

Membru - Emilia Carabulea, Direcția Investiții și Achiziții

Membru - Gălățanu Robert Alexandru, Direcția Juridică

Constituit! in Comisia de negociere și atribuire in baza deciziei nr. 4646/05.10.2018 si subsemnatul

CONSTANTINESCU IOAN in calitate de președinte al consiliului de administrație al societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL.

S-au întrunit în vederea negocierii preturilor finale pentru obiectivul:

„Furnizare materiale pentru reparații și întreținere”

In urma negocierii se stabilesc ca preturi finale negociate valorile înscrise in coloana finala din anexele 1-2, parii integrante ale prezentului proces verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal pentru procedura de atribuire in baza ari. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare, in 2 exemplare originale.

Președinte - Constantinescu Stefania, Direcția Administrarea Domeniului Public


Membru

AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL

Președintele Consiliului de Administrație CONSTANTINESCU IOAN


Anexa 1 la PV

Societatea AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L. “Furnizare materiale pentru întreținere și reparații ”

nr.

Crt.

PRODUS

UM

cantitate

Preț Unitar fara tva aprobat prin HCLS nr.

457/27.09.2018

S.C. TOP TOOLS S.R.L.

Preț unitar lei fără TVA

S.C.

ARABESQUE

S.R.L. Preț unitar lei fără TVA

S.C.

BRIFAST

S.R.L. Preț unitar lei fără TVA

S.C. AS3-Administrare

Străzi S 3

S.R.L. Preț unitar lei fără TVA

Preț unitar negociat (lei)

1

Vopsea lavabila de exterior culoare

1

$0

19.89

21.60

19.88

20.00

19.88

19.88

2

Amorsa antimucegai vopsea lavabila

1

40

7.36

19.00

16.00

14.00

7.35

7.35

3

Vopsea de ulei

kg

10

15.94

43.00

41.00

30.00

15.94

15.94

4

Diluant

1

6

7.47

26.00

21.00

15.00

7.46

7.46

5

Multibat (sac 40 kg)

kg

90

0.42

2.00

1.00

0.90

0.42

0.42

6

Tinci (sac 25 kg)

kg

15

0.63

2.00

1.00

0.97

0.63

0.63

7

Adeziv (sac 25 kg)

kg

15

1.15

2.86

1.86

1.96

1.14

1.14

8

Nisip

mc

450

0.43

161.50

141.50

129.50

65.00

65.00

9

Balast

T

360

35.00

171.50

161.50

129.50

34.99

34.99

10

Bordura mare B6 dim. 50*20*25 cm

ml

4

16.60

36.00

33.00

34.00

16.59

16.59

11

Bordura mica B5 dim. 50*10*15 cm

ml

8

6.40

28.00

20.00

14.00

6.39

6.39

12

BCA Ytong 600x200x200 mm

mc

600

63.04

591.00

561.00

515.00

63.03

63.03

13

Geocompozit

mp

600

5.43

22.00

21.00

19.00

5.42

5.42

14

Mastic bituminos

kg

10

37.95

33.00

31.00

29.00

6.70

6.70

15

Pavaj prefabricat beton D2 dim. 20*10*6 cm

mp

40

22.50

53.00

51.00

51.00

22.49

22.49

16

Pavaj prefabricat beton D3 dim. 20*10*8 cm

mp

40

35.00

59.00

57.00

56.00

34.99

34.99

17

Pavaj prefabricat beton P6 dim. 10*10*6

cm

mp

4

28.00

59.00

51.00

30.00

27.99

27.99

18

Roata de măsurare

buc

2

420.17

1,050.00

1,048.00

950.00

420.16

420.16

19

Scara aluminiu 3 tronsoane x 15 trepte

buc

2

1,344.53

6,006.00

5,900.00

4,554.00

1,344.52

1,344.52

20

Țeava PVC SN8D160

ml

600

18.04

36.00

36.00

35.00

18.03

18.03

21

Țeava PVC SN8D200

ml

600

26.57

49.00

49.00

45.00

26.56

26.56

22

Cot PVC 45° D 200

buc

70

20.85

35.50

35.50

32.50

20.84

20.84

23

Cot PVC 45° D 160

buc

70

10.07

21.50

21.50

15.50

10.06

10.06

24

Cot PVC 30° D 200

buc

40

23.25

36.50

36.50

36.50

23.24

23.24

25

Cot PVC 30° D 160

buc

40

11.66

21.50

21.50

19.50

11.65

11.65

26

Mufa dubla PVC D 200

buc

100

17.60

21.00

21.00

19.00

17.59

17.59

27

Mufa dubla PVCD 160

buc

100

9.39

16.00

16.00

12.00

9.38

9.38

28

Ramificație PVC 45° D 200

buc

60

50,90

50.89

46.50

45.50

50.89

50.89

29

Ramificație PVC 45° D 160

buc

60

25.41

35.00

35.00

32.00

25.40

25.40

30

Reducție PVC D200/160

buc

60

16.20

20.00

20.00

18,00

16.19

16.19

31

Gura de scurgere (Geigere) D 160

buc

100

234.74

234.73

195.50

168.50

234.73

234.73

32

Gura de scurgere (Geigere) D 200

buc

100

234.74

234.73

228.00

213.00

234.73

234.73

33

Galetusa decantare

buc

200

95.26

183.00

88.69

211.00

95.25

95.25

34

Garnitura racord cămin D 160

buc

50

21.49

41.00

41.00

39.00

21.48

21.48

35

Garnitura racord cămin D 200

buc

50

24.40

45.00

45.00

42.00

24.39

24.39

36

Banda folie avertizare Canal

ml

2

0.21

22.50/kg

5.00

9.00

0.20

0.20

37

Coloana inaltare D400 x 7,9 mm lisa 6ml

buc

34

432.63

635.00

635.00

655.00

432.62

432.62

38

GRATAR FONTA D400/315 CU TELESCOP SI MANȘETA 400/315

buc

200

309.94

300.00

309.93

293.00

309.93

309.93

39

Capac circular D400 728*582*82, Pas 550, balama, închidere cu șurub

buc

50

337.75

48.00

337.74

495.00

337.74

337.74

40

Beton C 8/10

mc

8

255.00

300.00

321.00

300.00

254.99

254.99

41

Beton CI2/15

mc

8

265.00

300.00

321.00

310.00

264.99

264.99

42

Beton C 16/20

mc

4

280.00

300.00

340.00

320.00

279.99

279.99

AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL

Președintele Consiliului de Administrație

CONSTANT! NESCU 1OAN


Comisia de negociere și atribuire formată din:

Președinte - Constantinescu Stefania, Direcția Administrarea Domeniului Pub!| Membru

Membru

Membru

Membru


 • - Stan Ioana Mlrela, Direcția Administrarea Domeplglui Public

 • - Șerban Marîa-Cristina, Direcția Economică -

 • - Emilia Carabulea, Direcția investiții și Achiziții

 • - Gaîațanu Robert, Direcția Juridică
Anexa 2 la PV nrUs-2-2-3/4'/     /O-

Societatea AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L. “Furnizare materiale pentru întreținere și reparații ”

nr, Crt

PRODUS

UM

cantitate

Preț Unitar- iei faraTVA aprobat prin HCLS nr.

457/27.09.2018

Valoare estimată lei, fără TVA conform HCLS nr.

457/27.09.2018

Preț unitar

Valoare rezultată în urma negocierii lei, fără TVA

OFERTANT Iei, fără TVA

1

Vopsea lavabila de exterior culoare

1

80,000

19.89

1,591,260.50

19.88

1,590,400.00

2

Amorsa antimucegai vopsea lavabila

1

40,000

7.36

294,453.78

7.35

294,000.00

3

Vopsea de ulei

kg

10,000

15.94

159,495.80

15.94

159,400.00

4

Diluant

I

6,000

7.47

44,823.53

7.46

44,760.00

5

Multibat (sac 40 kg)

kg

90,000

0.42

38,571.43

0.42

37,800.00

6

Tinci (sac 25 kg)

kg

15,000

0.64

9,579.83

0.63

9,450.00

7

Adeziv (sac 25 kg)

kg

15,000

1.15

17,268.91

1.14

17,100.00

8

Nisip

mc

450

0.43

193.50

65.00

...... 29,250.00

9

Balast

T

360,000

35.00

12,600,000.00

34.99

;..   12,596,400.00

10

Bordura mare B6 dim. 50*20*25 cm

ml

4,000

16.60

66,400.00

16.59

, 66,360.00

11

Bordura mica B5 dim. 50*10*15 cm

ml

8,000

6.40

51,200.00

6.39

51,120.00

12

BCA Ytong 600x200x200 mm

mc

600

63.04

37,824.00

63.03

37,818.00

13

Geocompozit

W.

600,000

5.43

3,258,000.00

5.42

3,252,000.00

14

Mastic bituminos

kg

10,000

37.95

379,500.00

6.70

67,000.00

15

Pavaj prefabricat beton D2 dim. 20*10*6 cm

mp

40,000

22.50

900,000.00

22.49

899,600.00

16

Pavaj prefabricat beton D3 dim,

20*10*8 cm

mp

40,000

35.00

1,400,000.00

34.99

1,399,600.00

17

Pavaj prefabricat beton P6 dim. 10*10*6

cm

mp

4,000

28.00

112,000.00

27.99

111,960.00

18

Roata de măsurare

buc

2

420.17

840.34

420.16

840.32

19

Scara aluminiu 3 tronsoane x 15 trepte

buc

2

1,344.53

2,689.06

1,344.52

2,689.04

20

Țeava PVC SN 8 D 160

ml

600

18.04

10,824.00

18.03

10,818.00

21

Țeava PVC SN 8 D 200

ml

600

26.57

15,942.00

26.56

15,936.00

22

Cot PVC 45° D 200

buc

70

20.85

1,459.50

20.84

■ 1,458.80

23

Cot PVC 45° D 160

buc

70

10.07

704.90

10.06

704.20

24

Cot PVC 30° D 200

buc

40

23.25

930.00

23.24

929.60

25

Cot PVC 30° Dl 60

buc

40

11.66

466.40

11.65

466.00

26

Mufa dubla PVC D 200

buc

100

17.60

1,760.00

17.59

1,759.00

27

Mufa dubla PVC D 160

buc

100

9.39

939.00

9.38

938.00

28

Ramificație PVC 45° D 200

buc

60

50.90

3,054.00

50.89

3,053.40

29

Ramificație PVC 45° D 160

buc

60

25.41

1,524.60

25.40

1,524.00

30

Reducție PVCD200/160

buc

60

16.20

972.00

16.19

971.40

31

Gura de scurgere (Geigere) D 160

buc

100

234.74

23,474.00

234.73

23,473.00

32

Gura de scurgere (Geigere) D 200

buc

100

234.74

23,474.00

234.73

23,473.00

33

Galetusa decantare

buc

200

95.26

19,052.00

95,25

19,050.00

34

Garnitura racord cămin D 160

buc

50

21.49

1,074.50

21.48

1,074.00

35

Garnitura racord cămin D 200

buc

50

24.40

1,220.00

24.39

1,219.50

36

Banda folie avertizare Canal

ml

2,000

0.21

420.00

0.20

400.00

37

Coloana inaltare D400 x 7,9 mm lisa 6ml

buc

34

432.63

14,709.42

432.62

14,709.08

38

GRATAR PONTA D400/315 CU TELESCOP SI MANȘETA 400/315

buc

200

309.94

61,988.00

309.93

61,986.00

39

Capac circular D400 728*582*82, Pas 550, balama, închidere cu șurub

buc

50

337.75

16,887.50

337.74

16,887.00

40

Beton C 8/10

mc

8,000

255.00

2,040,000.00

254.99

2,039,920.00

41

Beton C12/15

mc

8,000

265.00

2,120,000.00

264.99

2,119,920.00

42

Beton C 16/20

mc

4,000

280.00

1,120,000.00

279.99

1,119,960.00

TOTAL VALOARE FĂRĂ TVA

26,444,976.50

26,148,177.34

TOTAL VALOARE TVA

5,024,545.54

4,968,153.69

TOTAL VALOARE CU TVA

31,469,522.04

31,116,331.03

AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL Președintele Consiliului de Administrație CONSTANTINESCU IOAN

Comisia de negociere și atribuire formată din:

Președinte - Constantinescu Stefania, Direcția Administrarea Domeniului Public Membru

Membru

Membru

Membru

 • - Stan Ioana Mlreia > Direcția Administrarea Domedglui Public ■

 • - Șerban Marîa-Cristina, Direcția Economică

 • - Emilia Carabulea, Direcția Investiții și Achiziții

 • - Galațanu Robert, Direcția Juridică


CABINET PRIMAR


*»»♦


TELEFON {004 021) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 C-4 E-MAILcabinetprrmar@primarie3.r0

Calea Dudești nr, 19?, sector 3, 031084, București, www.primane3.ro

ROMANIA

SECTOR 3


CABINET PR^AR

Nr............


EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de hotărâre privind atribuirea acordului cadru ce are ca obiect "Furnizare materiale pentru reparații și întreținere"

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 457/27.09.2018 s-a aprobat modelul de acord cadru și caietul de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări "Furnizare materiale pentru reparații șî întreținere".

Având în vedere normele procedurale interne în vederea atribuirii către întreprinderile publice, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii, precum și oferta depusă de către societatea AS3 ~ Administrare’Străzi S3 S.R.L., au fost întocmite procesele verbale de negociere și atribuire nr. 222214/17.10.2018 și 222217/17.10.2018 cu pr.ețurile stabilite prin negociere și asumate de ofertant, în vederea atribuirii contractului mai sus menționat.

Luând în considerare cele prezentate, precum și raportul de specialitate nr. 222584/18.10.2018, al Direcției Administrarea Domeniului Publicam inițiat prezentul proiect pe care îl supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.TELEFON {004 021) 341 07 15 - 28 FAX {004 021) 341 07 15 E-MAIL d0meniu.public@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, sector 3, 032158, București, www.primarie3.r0


ROMAN IA


1918-2018 (SĂRBĂTORIM împreuna


Nr. Iesire:222584 /18.10.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind atribuirea acordului cadru ce are ca obiect ” Furnizare material pentru reparații și întreținere” către Societatea AS 3 - Administrare Străzi S3 SRL

Luând în considerare:

 • - Prevederile art.31 alin. (1) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, cu referire contracte de achiziții publice/acorduri cadru încheiate între entități din sectorul public;

 • - H.C.L.S.3 nr. 219/30.05.2017 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări în măsura îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 31 alin. (1) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, precum și a celorlalte prevederi legale;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 457/27.09.2018 privind aprobarea modelului de acord cadru și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări ” Furnizare materiale pentru reparații și întreținere”.

Se propune atribuirea acordului cadru ce are ca obiect ” Furnizare materiale pentru reparații și întreținere”, către societatea AS3 ~ Administrare Străzi S3 SRL, având în vedere procesele-verbale de negociere și atribuire nr. 222214/17.10.2018 și nr. 222217/17.10.2018, întocmite de Comisia de negociere și atribuire a ofertei finale depuse de societatea AS3 ~~ Administrare Străzi S3 SRL, cu prețurile stabilite prin negociere și asumate de ofertant, așa cum rezultă din procesele verbale sus menționate asumate de acesta.

Având în vedere cele de mai sus prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local Sector 3 Proiectul de Hotărâre privind atribuirea acordului cadru ce are ca obiect ” Furnizare materiale pentru reparații șt întreținere” către societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL.TELEFON (004 021) 341 07 15 ■ 28 FAX (004 021) 341 07 15 E-MAIL domeniu.pubiic@prifnarie3.ro

Stc Intrarea Odobesti nr. 5-7, sector 3,032158, București, www.primarie3.ro

Nr. 207933/04.10.2018

REFERAT


Având la bază:


 • - Prevederile art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare

~ Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 219/30.05.2017, privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii;

 • - Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 192/04.05.2018 privind aprobarea Programului de activitate pentru anul 2018 al societății AS3- Administrare Străzi S3 S.R.I.;

 • - Normele procedurale interne pentru atribuirea către întreprinderile publice, avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări inclusiv proiectarea aferentă, aprobate de Primar, avand nr. 6544/08.06.2017;

~ Anunțul de intenție nr. 471/25.09.2018 al societății AS3- Administrare Străzi S3 S.R.I., înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București sub nr..198202/25.09.2018;

 • - Adresa Cabinet Primar nr. .198202/25.09.2018.

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr457/27.09.2018 privind aprobarea modelului de acord cadru și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări "Furnizare materiale petru reparare si întreținere".

Vă înaintăm spre analiză și aprobare demararea procedurii de atribuire în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru încheierea contractului de lucrări cu societatea Societatea AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI SECTOR 3 S.R.L., având ca obiect "Furnizare materiale pentru reparare si intretir


DIRECȚIA ADMINISTRAREA D0ME1

Director Executiv Adjur MANEA FLORIN/

LPUBLIC


întocmit,

Consta ntinescu Ștefan ia


TELEFON (004 OZt) 341 07 15"2® EAX (004 021) 341 07 15 E-MAIL d0rneniu.public@primarie3.ro

Str, Intrarea Odobesti nr. 5-7, sector 3, 032158, București, www.primarie3.r0


ROMÂNIA


1318-2015 i SĂRBĂTORIM împreună


Nr. Iesire:222934/18.10.2018acj&J


Către,CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă înaintăm Raportul de specialitate al Direcției Administrarea Domeniului Pubilic și proiectul de hotărâre privind atribuirea acordului cadru ce are ca obiect execuția de lucrări ”Furnizare materiale pentru reparații și întreținere” către Societatea AS 3 ~ Administrare Străzi SRL

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

Pi


•irector Executiv Adjunct,

MANEA FLORI


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul

îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în

Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.