Hotărârea nr. 483/2018

HCLS3 nr.483 din 22.10.2018MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea achiziționării unui ciur rotativ mobil pe roți

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunitîn ședință extraordinară, azi 22.10.2018

9             ?                                            7

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive nr. 225953/CP/l 9.10.2018 a Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr.225449/19.10.2018 al Serviciului Control Intern, Compartiment Guvemanță Corporativă;

 • - Adresa nr.566/18.10.2018 a societății Algorithm Residențial S3 SRL, înregistrată cu nr.223157/CP/18.10.2018;

™ Adresa nr. 3420/17.10.2018 a societății Algorithm Construcții S3 SRL către societatea Algorithm Residențial S3 SRL (246/18.10.2018);

 • - Hotărârea nr.46/17.10.2018 a Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL;

~ HCGMB nr. 433/28.12.2016, privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți comerciale în scopul construirii de locuințe sociale;

 • - Adresa nr.225458/19.10.2018 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă;

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 12, pct.12.1. lit. m) și lit. o) și art. 13, pct. 13.6 lit. f) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Residential S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr.97/29.03.2017;

 • - Art. 12, pct. 12.2. lit. m) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 223/30.05.2017;

 • - Art. 191 din Legea societăților nr 31/1990, republicată2, cu modificările și „ completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL privind împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea achiziției a unui ciur rotativ mobil pe roți MPB 18.47 de la Terra Palfinger SRL, la prețul de 115.000,00 euro fără TVA, conform anexei la prezenta hotărâre, necesar pentru desfășurarea activității la obiectivul Hala Laminor, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Societatea Algorithm Residențial S3 SRL și societatea Algorithm Construcții S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 483

DIN 22.10.2018

Anexa la HCLS m.

Nr.

Cri

Denumire achiziție

U.M

Cantitate

Preț fără TVA (euro)

1

Ciur rotativ mobil pe roti MPB 18.47

Buc

1

115.000

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


CABINET PRIMAR


TELEFON (004 021) 31S 03 23 - 28 FAX (004 021} 318 03 04 E-MAIL c.;ibrietprtmaryprirnarieț.ro


Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.


CABINET PRIMAR


EXPUNERE DE MOTIVE


TQAQ. toii-


la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea achiziționării unui ciur rotativ mobil pe roți

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/20.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii societăților nr. 31/1990, sub forma unei societății cu răspundere limitată, ai cărei obiect principal de activitate conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate, lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale COD CAEN 4120.

Algorithm Residential S3 SRL., cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 SRL, deține calitatea de ASOCIAT UNIC al societății Algorithm Construcții S3 SRL.

Consiliul de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL a adoptat prin Hotărârea nr.46/17.10.2018 achiziția unui ciur rotativ mobil pe roți MPB 18.47 de la Terra Palfinger SRL, la prețul de 115.000,00 euro fără TVA.

Necesitatea achizitiționării acestui ciur rotativ vine în contextul achiziționării de către societatea Algorithm Construcții S3 SRL a mai multor utilaje folosite pentru săpături și concasare, facilitând astfel procesul de sortare a pământului și pietrișului după concasare.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr.225449/19.10.2018 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care il supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.Datele dumneavoastră personale simt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679 2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


SERVICIUL CONTROL INTERN


COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

TELEFON țc-04 021) 340 40 n / 341 07 n FAX (004 02î) 318 03 37 E-MAiL control in tem© prima rie3.r0

Șos. Mihai Brava nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primane3.ro

ROMANIA


zmsd sârbâtorjm împreumă


Nr.înreg. 225449/19.10.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L în vederea achiziționării unui ciur rotativ mobil pe roți

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul Generai al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/20.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii societăților nr. 31/1990, sub forma unei societății cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate, lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale COD CAEN 4120.

Algorithm Residential S3 S.R.L., cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., deține calitatea de ASOCIAT UNIC al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Prin adresa nr. 566/18.10.2018 a societății Algorithm Residențial S3 S.R.L, înregistrată cu nr.223157/CP/18.10.2018 se solicită acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legai justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L în vederea achiziționării unui ciur rotativ mobil pe roți, necesar pentru lucrările la obiectivul Hala Laminor.

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 245/12.06.2017 s-a aprobat cesionarea contractului de asociere încheiat între Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L și societatea Algorithm Residențial S3 SRL, având ca obiect punerea în siguranță, reabiltarea și consolidarea construcției „ Hala Laminor”, fabrica de Țevi Republica, corpurile C6 și C61, situată în Municipiul București, Bulevardul Basarabia, nr. 256, sector 3, către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L în calitate de cesionar, motiv pentru care, cea din urmă societate a achiziționat mai multe utilaje folosite pentru săpături și concasare, ceea ce face necesară procurarea unui ciur rotativ, facilitând astfel procesul de sortare a pământului și pietrișului după concasare.

Ciurul rotativ este un utilaj folosit în construcția drumurilor, în exploatații miniere și cariere, pentru prelucrarea de pietriș, nisip sau minerale, precum și pentru a zdrobii și a separa diferitele materiale. Același echipament se poate folosi și în activitățile de construcții care presupun sortarea pământului după granulație, sau eliminarea pietrelor ce depășesc o anumită dimensiune. Pentru evitarea cohnatării, ciurul este dotat cu o perie de sârmă cilindrică pentru curățarea ochiurilor sitei care poate fi construită dintr-o singură bucată sau din mai multe segmente ce se fixează pe un cadru cilindric.

în urmă cererilor de ofertă pentru achiziția ciurului rotativ, societatea a primit oferte de la două societetăți, astfel în urmă analizării ofertelor după crietriile de atribuire cu privire la prețul cel mai scăzut, cel mai bun raport calitate- preț si calitate-cost, consiliul de administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L a adoptat prin hotărârea nr. 46/17.10.2018 procurarea unui ciur rotativ mobil pe roți MPB 18.47 de la Terra Palfinger SRL, la prețul de 115.000,00 euro fără TVA.


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S.R.L, art. 12., pct.12.2, litera m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 SRL, are umătoarea atribuție: „hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T.V.A., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiuni a cărei executare se desfășoară în mod succesiv”.

în conformitate cu prevederile art. 12, pct.12.1 lit m din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin „ Adunarea Generală a Asociațiilor hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000(una sută mii) euro inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil,, și lit. o „hotărește în orice altă problemă privind activitatea societății.”

Pentru aceste considerente, propunem spre analiză și dezbatere Consiliului Local Sector 3 proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L în vederea achiziționării unui ciur rotativ mobil pe roți.

Șef Serviciu Goribrol Intern, Marta CepărAinu

Compartiment

Guvemanță Corporativă Bejenaru Ralucă^?.

Pivniceru Corneli:Nr.trttfcat . <?2S

OHSA3 1000112007


Camerele C3, C4, C5, Sector 3.Către:

Sediul:

Referitor:


Consiliul Local al Sectorului 3 București         I

Și                                      $

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 Bucureș :i

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București

CABINET PRIMAR

Nr........Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea achiziționării unui CIUR ROTATIV MOBIL PE ROȚI MPB 18.47 de la TERRA PALFINGER S.R.L., pentru obiectivul HALA LAMINOR, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Stimate domnule primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectând art. 12.1 lit. m) din Actul Constitutiv al acesteia: „Adunarea Generală a Asociaților : «hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T. V.A. pentru flecare investiție sau pentru toate investițile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget»” „ art. 12.1, lit. o) din Actul Constitutiv al acesteia: „ hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății ”, înaintează următoarea:

SOLICITARE:

de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea achiziționării unui CIUR ROTATIV MOBIL PE ROȚI MPB 18.47 de la TERRA PALFINGER S.R.L., pentru obiectivul HALA LAMINOR, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Algoritlim Residential S3 SRL

Calea Vitan nr. 242

București Sector 3 031295

C.U.L: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn            Tel: 0314.334,452

Reg.Com J40/5481/2017   R097RNCB0087157546060001 -Ron                                 Fax: 0314.334.451

R070RNCB0087157546060002 - EUR                        algorithm.resideiitiaitglgniaii.com

constructiis3.ro


MC ■ MC

ttf, e»FtWc»c:                         «t: l TJ6

ISO 14001:20<M OHSAS 1AW:2007


Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/20.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L,

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., deține calitatea de ASOCIAT UNIC al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., Art. 12., punctul 2, litera m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 S.R.L., are umătoarea atribuție:,, hotărăște asupra operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T. VA. , valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv ”,

Din adresa transmisă de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. în data de 18.10.2018, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 246 reies următoarele ” Ciurul Rotativ este un utilaj folosit atât în construcția drumurilor precum și în exploatații miniere și cariere. Se folosește pentru prelucrarea de pietriș, nisip sau minerale. Este folosit pentru a zdrobi și pentru a separa diferitele materiale.

Același echipament se poate folosi și în activitățile de construcții care presupun sortarea pământului după granulație, sau eliminarea pietrelor ce depășesc o anumită dimensiune.

Pentru evitarea colmatării, ciurul este dotat cu o perie de sârmă cilindrică pentru curățarea ochiurilor sitei. Sita de cernere poate fi construită dintr-o singură bucată sau din mai multe segmente ce se fixează pe un cadru cilindric.Necesitatea achizitiționării acestui ciur rotativ vine în contextul achiziționării de către societatea Algorithm Construcții S3 a mai multor utilaje folosite pentru săpături și pentru concasare, facilitând astfel procesul de sortare a pământului și pietrișului după concasare. Fiind vorba de o cantitate mare de piatră concasată, ciurul rotativ MPB 18.47 se

Algorithm Residential S3 SRL

Calea Vitan nr. 242

București Sector 3 031295

C.U.I.: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn            TeL 0314.334.452

Reg.Com J40/5481/2017   R097RNCB0087157546060001 -Roii                                 Fax: 0314.334.451

R070RNCB0087157546060002 - EUR                      algorithm.residentiaRrigmail.com

constructiis3.ro

Algonthm

Residential S3 s.r.l.


Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

apropie cel mai mult de necesitățile lucrărilor de concosare și sortare prin cantitatea mai mare de sort, motor mai puternic, norma de poluare mică, capacitatea buncărului de 5 m3 etc. Valoare de achiziție a acestui model de ciur, conform ofertelor primite de la furnizor și conform draft-ului de contract este de 115.000,00 euro fara TVA.”

Pentru toate aceste considerente, solicităm adoptarea unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea achiziționării unui CIUR ROTATIV MOBIL PE ROȚI MPB 18.47 de Ia TERRA PALFINGER S.R.L., pentru obiectivul HALA LAMINOR, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

La prezenta solicitare atașăm adresa înaintată de societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. înregistrată la sediul subscrisei cu numărul 246 din 18.10.2018Algorithm Residential S3 SRL

Calea Vitan nr 242

București Sector 3 031295


C.U.I.: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn            Tei: 0314.334.452

Reg. Com J40/5481/2017   RO97RNCB0087Î57546060001 -Ron                                 Fax: 0314.334.451

R070RNCB0087157546060002 - EUR                       algontliin.residential@gmail.com

constructiis3.ro

ALGORITHM CONST

Către

ALGORITHMRESIDENTIAL S3 SRL                      „ z

Sediul

Sediul Social: București, sector 3, Calea Vitan nr 242     --—~

Referitor

Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea achiziționării unui CIUR ROTATIV MOBIL PE ROȚI MPB 18.47 de la TERRA PALFINGER SRL, pentru obiectivul HALA LAMINOR

Subscrisa, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan 154-158, Clădire Administrativa, Birou 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, reprezentată legal de dl. Coșocariu Alexandru-Dan, în calitate de Președinte Consiliu Administrație, având în vedere calitatea societății Algorithm Residential S3 SRL, de Asociat Unic al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta,

Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea achiziționării unui CIUR ROTATIV MOBIL PE ROȚI MPB 18.47 de la TERRA PALFINGER SRL, pentru obiectivul HALA LAMINOR.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Conform Actului Constitutiv al subscrisei, art. 12., punctul 2, litera m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 SRL, are umătoarea atribuție:,, hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100,000 (una suta mii) EURO

Algorithm Construcții S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3

București, Remania

E-mail: office@algoriihmconstructiis3.ro

Web: www.algorithmconstnjctiis3.ro

Date Fiscale:

C1F 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

ROMÂNIA

W» Wl I


OHSAS 18001 ISO 14001 ISO 9001;

exclusiv T. V.A. , valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv”. Menționăm faptul că valoarea totală a contractului pe durata executării lucrării la obiectivul Hala Laminor depășește valoarea sumei de 100.000 Euro exclusiv TVA.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 245/12.06.2017 privind aprobarea cesiunii contractului de asociere încheiat între Societatea Administrare Active Sector 3 SRL și Societatea Algorithm Residential S3, SC Algorithm Construcții S3 S.R.L este necesară contractarea de astfel de servicii pentru obiectivul „ Hala Laminor”, situată în Municipiul București, Bulevardul Basarabia, nr. 256, sector 3.

Ciurul Rotativ este un utilaj folosit atât în construcția drumurilor precum și în exploatați! miniere și cariere. Se folosește pentru prelucrarea de pietriș, nisip sau minerale. Este folosit pentru a zdrobi și pentru a separa diferitele materiale.

Același echipament se poate folosi și în activitățile de construcții care presupun sortarea pământului după granulație, sau eliminarea pietrelor ce depășesc o anumită dimensiune.

Pentru evitarea colmatării, ciurul este dotat cu o perie de sârmă cilindrică pentru curățarea ochiurilor sitei. Sita de cernere poate fi construită dintr-o singură bucată sau din mai multe segmente ce se fixează pe un cadru cilindric.

Necesitatea achizitiționării acestui ciur rotativ vine în contextul achiziționării de către societatea Algorithm Construcții S3 a mai multor utilaje folosite pentru săpături și pentru concasare, facilitând astfel procesul de sortare a pământului și pietrișului după concasare.

Fiind vorba de o cantitate mare de piatră concasată, ciurul rotativ MPB 18.47 se apropie cel mai mult de necesitățile lucrărilor de concosare și sortare prin cantitatea mai mare de sort , motor mai puternic, norma de poluare mică, capacitatea buncărului de 5 m3 etc.

Valoare de achiziție a acestui model de ciur, conform ofertelor primite de la furnizor și conform draft-ului de contract este de 115,000,00 euro fara TVA.

Pentru toate aceste considerente, solicităm acordarea a unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea achiziționării unui CIUR ROTATIV MOBIL PE

Algorithm Construcții S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3 București, Romania

E-mail: office(âîalg0rithrnconstructiis3. ro

Web: www.al uorithmconstructiisS ,ro

Date Fiscale:

CIF 37714360

RC140/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca TransilvaniaROMÂNIAt „■ 'i

. X        SA .K\V ■'■■' T-

.............. .....

[OHSAS 18001 ISO 14001 ISO 9001

ROȚI MPB 18.47 de la TERRA PALFINGER SRL, pentru obiectivul HALA LAMINOR, precum și a tuturor serviciilor ce rezultă din aceste acțiuni, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Anexam acestei solicitări Hotararea nr. 46 din data de 17.10.2018 a Consiliului de Administrație, ofertele cu specificațiile tehnice ale utilajului precum si draftul contractului ce urmeaza sa fie incheiat.

Cu deosebită considerație,

J r

Coșocariu Alexandru-Dan

Președinte Consiliu de Administrație


Date Fiscale:

C1F 37714360

RC J40/8651/2017

1BAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

Având în vedere:

 • •  Dispozițiile art. 13 coroborate cu dispozițiile art. 16 din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL,

 • •  Hotărâre Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, de înființare a societății Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

 • •  Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 586/27.11.2017 de numire a Consiliului de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

 • •  Dispozițiile art. 12, litera m) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 OIxJU

Consiliul de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL ijrrvr X X cit

IIV 1 r\.JLVr\.O JL JtL

9

Art. 1 Aprobă achiziția unui CIUR ROTATIV MOBIL PE ROȚI MPB 18.47 de la TERRA PALFINGER SRL, Ia prețul de 115.000,00 eur fara TVA.

Coșocariu Alexandru-Dan

Președinte al Consiliului de Administrație

Algorithm^Coni^Kți^Ș3 SRL

Algorithm Construcții S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3

Date Fiscale:

CIF 37714360

București, Romanța

E-ma i I: office(S)algo rithmconstructiis3.ro

Web: www.aigqrithmconstructiis3.ro

RCJ40/8651/2017

IBAN R032BTRLRONCRT041491270.1

Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcții S3 ta conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 ta scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți ta baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute ta Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată șî datată transmisă pe adresa Algorithm Construcții S3.

M WIRTGEN GROUPWRTGEN ROMAMASPl • Sv. ZfwruMN'. 1 • 375100 Otow -     &wv

ALGORTTHM CONSTRUCȚII S3

Dl. Alexandru Cosocariu

E-maîl:

oftice© algo rithmconstructiis3. ro alexandru.cosocariu@algorithmcon structiis3.ro

WIRTGEN ROMÂNIA SRL

Str. Zborului Nr. 1 > 075100 Otopeni1 Județ Ilfov

Telefon ( phone switchbcwd;         MO 21 351/02 60

Persoana de contact/contact:

Telefon /phono direct fine:

TelefexZ fax direct fo®:

BogdanChitescu

MO 21 300/75 66

-40 21300/7565


F Maîi: Office.rusoa;tEa^vrirtgcri-’group.ccn*

www.wirtgen*group.com/rcmania

QF/VATNo.                    R01572361

Referința țîvș. i Yonr refsnwKi»


Referința / O’.tr

172


Data /Data

13.08.2018


OFERTĂ

Conform condițiilor noastre generale de fabricație, livrare, punere în funcțiune și service, vă transmitem următoarea ofertă:

 • 1. Instalație de sortare mobilă pe senile cu 2 nivele KLEEMANN MOBISCREEN MS702


Date Tehnice

 • 1. Material alimentare - piatră naturală, pietriș, material deșeuri construcții și demolări, beton și asfalt cu dimensiunea max. 150 mm.

 • 2. Capacitate alimentare - până la 350 t/h, funcție de natura materialului, dimensiunea de intrare și granulația de sortare.

3- 0>tei!aiMBBMail;

 • 1. Lungime:

 • 2. Lățime:

 • 3. înălțime:

16.750 mm;

3000 mm;

3400 mm;

4. Greutate:

29,9 t (fara opționale);


CONTURI BANCARE/ 8AN< DSWLS

Ș.R.P. ■■ Suc. TriutnE

Unicr«dttTwacBsrșk--Sue. MiMechș;


RCX53 i'SDE 445SV CC33 73&4 16C

RO53 BACX 00(300 03000014 005


M WIRTGEN GROUP


CLOSE TO OUR CUSTOMERS


Componență:

Buncăr alimentare

 • 1, Capacitate: 8 m3,

 • 2. Grătar cu bare spatiate 100 mm , rabatabil hidraulic prin telecomandă .

 • 3. Bandă extracție

 • 1. Lungime: 3,5 m

 • 2. Lățime: 1200 mm;

 • 4. Bandă alimentare ciur

 • 1.     Lungime: 10,4 m

 • 2.     Lățime: 1.200 mm;

 • 3. Ciur vibrator cu 2 nivele

 • 1. Lățime ciur: 1550 mm;

 • 2. Lungime sită superioară: 4500 mm;

 • 3. Suprafața sortare : 7 mp;

 • 4. Lchiuri sită sup./inf.:6 / 3 mm;

 • 5. înclinație ciur: 25 - 38°

 • 6. Amplitudinea de lucru: 6-10 mm

7. Bandă evacuare refuz - refuz sită superioară

 • 1. Lungime: 10,2 m

 • 2. Lățime: 650 mm;

 • 1. Inățime descărcare: 5000 mm;

 • 2. Bandă evacuare sort 1 - refuz sită inferioară

 • 1. Lungime: 10,2 m

 • 2. Lățime: 650 mm

 • 3. Inățime descărcare: 5000 mm;

 • 4.                   sort          prin sita inferioară

 • 1.     Lungime: 6,6 m

 • 2.    Lățime: 1200 mm

 • 3.     Inățime descarcare:3.300-4.500 mm;

 • 5. Sistem senile tip D3

 • 1. Lungime: 2900 mm

 • 2. Lățime: 500 mm;

3- Grup acționare diesel-hidraulic

 • 1. motor DEUTZ 75 KW;

 • 2. Capacitate rezervor: 3901

 • 3. Instalație electrică inclusîvtelecomandă;

CQndițjl.cgmdrciple:

Preț DAP București :

- 161.000 EUR (nu include TVA)

Mod Plata Garanție tehnică Termen de livrare: Valabilitate oferta:

 • - se va conveni! la contractare;

 • - 12 luni sau 2000 ore funcționare;

 • - urmeaza a fi comunicat ulterior

 • - 30 zile

Asistență, școlarizare:

- gratuit;

Service:

 • - gratuit;

 • - pe bază de comandă în post garanție;

WW-RO01-JA■>4»

PRONAR


T

TERRA PALFINGER SRL

CUI: RO22882390; ;J23/2832/2008 Sos. DE CENTURA, CORP C1, CAM,211 Cam. Tunari Jud. Ilfov Tel 0317307301, Fax 0317307307 E-mai! office@terre-romania.rr>Datele clientului:

Datele ofertei:

Nume client

ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL

Cod oferta:

1RP-1306

Persoana contact:

Alexandru Cosocariu

Data oferta:

22-08-2018

Oraș:

București

Agent:

Radu Popoaca

Telefon:

- •

Funcție:

Director Regional

Fax;

Mobil:

0732850202

E-mail:

office@algorithmconstructiis3.ro

E-mail:

r.popoaca@terra-romania ,ro

Stimate Partener, avem plăcerea sa va prezentam in continuare oferta tehnica si comerciala pentru CIUR

ROTATIV MOBIL PE ROTI MPB 14.44, fabricat in Polonia, împreuna cu termenii de plata si livrare:


Performante principale

Greutate operaționala

11000 kg

Dimensiuni

10690/2300/3900 mm

Viteza maxima de deplasare

100 km/h

Sistem franare

Pneumatic cu EBS

Dimensiuni anvelope

435/50 R19,5 (1603)

Motor

Diesel DEUTZ, 32 kW/2200,2.91, EU Stage 3A

Dimensiuni tambur (lungime/diametru)

4400/1400 mm

Dimensiuni buncăr alimentare(lungime/latime)

3560/1850 mm

înălțime încărcare

2600 mm

Capacitate buncăr alimentare

3.3 mc

Dimensiuni banda transportoare laterala (lungime/latime)

5200/800 mm

Dimensiuni banda transportoare spate (lungime/iatime)

5200/800 mm

Echipare STANDARD

1. Motor Diesel DEUTZ, 2.9I, EU Stage 3A, 32 kW/2200

2. Rezervor combustibil 1501

3, Pitoni susținere frontali (2 buc., acționare mecanica)

4. Piton susținere spate (1 buc. acționat hidraulic)

5. Bare de protecție laterale

6. Apărători din metal

7. Apărători noroi

8. Plăcute de marcaj

9. Lumini marcare perimetru utilaj

10. Lumina de avertizare

11. Cutie scule

12. Tambur - incius

13. Sistem de ungere centralizata

14. Regulator de viteza pentru banda transportoare spate

15. Regulator de viteza pentru banda transportoare laterala

‘Preturile de mai sus sunt unitare, exprimate in EURO si nu includ TVA.

Condiții de plata:

Plata se poate face in LEI, la cursul de schimb valutar al BNR+0,5% din data facturării cu un avans de 20 - 40%, la semnarea contractului, si 60 - 80%, la livrarea utilajului. Oferim de asemenea facilitați financiare prin CONTRACTE DE LEASING.

Termen de livrare:

Aprox. 3 luni de la comanda de la data semnării contractului si plata avansului. In funcție de accesoriile dorite exista posibilitatea de a găsi o mașina, noua, pe stoc, In una din cele 12 tari ale grupului nostru.

Garanție:

12 de luni sau 1000 ore de funcționare, Deasemenea exista posibilitatea extinderii, contra cost, a garanției.

Valabilitate oferta:

30 de zile

Service:

Intervalul intre reviziile tehnice 500 ore ceea ce duce la un cost de exploatare redus cu 50%. Firma noastra dispune de SERVICE AUTORIZAT DE FABRICA FURNIZOARE, asigurând asistenta tehnica IN PERIOADA DE GARANȚIE, cat si in POST-GARANTIE, pe baza de CONTRACT, precum si piesele de schimb pe o perioada de 10 ani. La livrarea utilajului firma noastra asigura INSTRUIREA personalului de exploatare LA SEDIUL BENEFICIARULUI.

Piese de schimb:

Piesele de schimb considerate piese de uzura se asigura din stoc. Pentru celelalte piese neexistente in stoc -aprovizionam in regim de urgenta.

Pentru orice detalii sau informații suplimentare va rugam sa nu ezitati sa ne contactați.

Agent.       Radu Popoaca

Funcție:      Director Regional

Mobil:        0732850202

E-mail:       r.popoaca@terta-romania.ro


TE=RA

TERRA PALFINGER SRL CUI: RO22882390; ;J23/2832/2Q08 Sos. DE CENTURA,CORP C1, CAM.211 Com. Tunari Jud. Ilfov Tel 0317307301, Fax 0317307307 E-mai! offîce@terrB-romania. ro

Datele clientului:

Datele ofertei

Nume client:

ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL

Cod oferta:

1RP-1307

Persoana contact:

Alexandru Cosocariu

Data oferta:

22-08-2018

Oraș:

București

Agent:

Radu Popoaca

Telefon:

w.

Funcție:

Director Regional

Fax:

Mobil:

0732850202

E-mail:

office@algorithmconstructiis3.ro

E-mail:

r.popoaca@terra-romania.ro

Stimate Partener, avem plăcerea sa va prezentam in continuare oferta tehnica si comerciala pentru CIUR

ROTATIV MOBIL PE ROTI MPB 18.47, fabricat in Polonia, împreuna cu termenii de plata si livrare:

k HUri» model: |                             W

Performante principale

Greutate operaționala

12800 kg

Dimensiuni

10990/2550/3900 mm

Viteza maxima de deplasare

100 km/h

Sistem franare

Pneumatic cu EBS

Dimensiuni anvelope

435/50 R19,5 (160J)

Motor

Diesel DEUTZ, 55,4 kW(75CP)/2200, 2.9I, EU Stage 3B

Dimensiuni tambur (lungime/diametru)

4700/1800 mm

Dimensiuni buncăr alimentare(lungime/iatime)

3560/2120 mm

înălțime incarcare

2800 mm

Capacitate buncăr alimentare

5 mc

Dimensiuni banda transportoare laterala ( lungime/latime)

5200/800 mm

Dimensiuni banda transportoare spate (lungime/latime)

5200/800 mm

Echipare STANDARD

1. Motor Diesel CATERPILLAR, 3,41, EU Stage 3B, 55,4 kW(75CP)/2200

2. Rezervor combustibil 320I

3. Piloni susținere frontali (2 buc., acționare mecanica)

4. Pilon susținere spate (1 buc. acționat hidraulic)

5. Bare de protecție laterale

6. Apărători din metal

7. Apărători noroi

8. Plăcute de marcaj

9. Cale roti

10. Lumini marcare perimetru utilaj

11. Lumina de avertizare

12. Cutie scule

13. Sistem de ungere centralizata

14. Bara spate detașabila

15. Cilindru - inclus

16. Regulator de viteza pentru banda transportoare spate

Echipamente opționale Incluse:_________

Opționale Trommel___________________

Radio comanda (6butoane)_____________

Acționare hidraulica piloni susținere frontali Rezervor de apa cur dispenser de săpun

*Preturile de mai sus sunt unitare, exprimate in EURO si nu includ TVA.

Condiții de plata:

Piața se poate face in LEI, la cursul de schimb valutar al BNR+0,6% din data facturării cu un avans de 20 - 40%, la semnarea contractului, si 60 - 80%, la livrarea utilajului. Oferim de asemenea facilitați financiare prin CONTRACTE DE LEASING.

Termen de livrare:

In stoc TERRA ROMANIA.

Garanție:

12 de luni sau 1000 ore de funcționare. Deasemenea exista posibilitatea extinderii, contra cost, a garanției.

Valabilitate oferta:

30 de zile

Service:

Intervalul intre reviziile tehnice 500 ore ceea ce duce la un cost de exploatare redus cu 50%. Firma noastra dispune de SERVICE AUTORIZAT DE FABRICA FURNIZOARE, asigurând asistenta tehnica IN PERIOADA DE GARANȚIE, cat si in POST-GARANTIE, pe baza de CONTRACT, precum si piesele de schimb pe o perioada de 10 ani. La livrarea utilajului firma noastra asigura INSTRUIREA personalului de exploatare LA SEDIUL BENEFICIARULUI.

Piese de schimb;

Piesele de schimb considerate piese de uzura se asigura din stoc. Pentru celelalte piese neexistente in stoc -aprovizionam in regim de urgenta.

Pentru orice detalii sau informații suplimentare va rugam sa nu ezitati sa ne contactați.

Agent.       Ovidiu Sta n ci u Ies cu

Funcție.      Product Manager

Mobil:       0721222247

E-mail:       o.stanciulescu@terra-romania.ro

VDE-C

Datele clientului:

Datele ofertei:

Nume client:

ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL

Cod oferta:

1RP-1308

Persoana contact:

Alexandru Cosocariu

Data oferta:

22-08-2018

Oraș:

București

Agent:

Radu Popoaca

Telefon:

Funcție:

Director Regional

Fax:

Mobil:

0732850202

E-mail:

office@algorithmconstructiis3.ro

E-mail:

r.popoaca@terra-romania.ro
Stimate Partener, avem plăcerea sa va prezentam in continuare oferta tehnica st comerciala pentru CIUR ROTATIV MOBIL PE ROTI MPB 18.47 ELECTRIC, fabricat in Polonia, împreuna cu termenii de plata si livrare:

| Nimfe modei: |     CIUR ROTAT!V MOBIL PE ROTI ELECTRIC MPB 18.47     [

Performante principale

Greutate operaționala

12800 kg

Dimensiuni

10990/2550/3900 mm

Viteza maxima de deplasare

100 km/h

Sistem franare

Pneumatic cu EBS

Dimensiuni anvelope

435/50 R19.5 (160J)

Motor

Electric, putere 30kW (1480 rpm)

Dimensiuni tambur (lungime/diametru)

4700/1800 mm

Dimensiuni buncăr alimentarețlungime/latime)

3560/2120 mm

înălțime incarnare

2800 mm

Capacitate buncăr alimentare

5 mc

Dimensiuni banda transportoare laterala (lungime/latime)

5200/800 mm

Dimensiuni banda transportoare spate (lungime/latime)

5200/800 mm

Echipare STANDARD

1. Rezervor combustibil 320I

2. Piloni susținere frontali (2 buc., acționare mecanica)

3. Pilon susținere spate (1 buc. acționai hidraulic)

4. Bare de protecție laterale

5. Apărători din metal

6. Apărători noroi

7. Plăcute de marcaj

8. Cale roti

9. Lumini marcare perimetru utilaj

10. Lumina de avertizare

11. Cutie scule

12. Sistem de ungere centralizata

13. Bara spate detașabila

14. Cilindru - inclus

15. Regulator de viteza pentru banda transportoare spate

16. Regulator de viteza pentru banda transportoare laterala

{Motor electric putere 30kW (1480 rpm)

‘Preturile de mai sus sunt unitare, exprimate in EURO si nu includ TVA.

Condiții de plata:

Plata se poate face in LEI, la cursul de schimb valutar al BNR+0,5% din data facturării cu un avans de 20 - 40%, la semnarea contractului, si 60 - 80%, la iivrarea utilajului. Oferim de asemenea facilitați financiare prin CONTRACTE DE LEASING.

Termen de livrare:

In stoc la producător, termen de livrare aprox. o saptamana de la comanda si plata avansului.

Garanție:

12 de luni sau 1000 ore de funcționare. Deasemenea exista posibilitatea extinderii, contra cost, a garanției.

Valabilitate oferta:

30 de zile

Service:

Intervalul intre reviziile tehnice 500 ore ceea ce duce la un cost de exploatare redus cu 50%. Firma noastra dispune de SERVICE AUTORIZAT DE FABRICA FURNIZOARE, asigurând asistenta tehnica IN PERIOADA DE GARANȚIE, cat si în POST-GARANTIE, pe baza de CONTRACT, precum si piesete de schimb pe o perioada de 10 ani. La iivrarea utilajului firma noastra asigura INSTRUIREA personalului de exploatare LA SEDIUL BENEFICIARULUI.

Piese de schimb:

Piesele de schimb considerate piese de uzura se asigura din stoc. Pentru celelalte piese neexistente in stoc -aprovizionam în regim de urgenta.

Pentru orice detalii sau informații suplimentare va rugam sa nu ezitati sa ne contactat!.

Agent      Radu Popoaca

Funcție:      Director Regional

Mobil:       0732860202

E-mail:       r.popoaca@terra-romania.ro

TcRAtA

Vanzari

Contract de Venzare Cumpărare si Anexe

TP 1RP-13O7/12.1O.2O18

COD;

Versiunea: oi

Exemplar nr. :1

Paglrarl/B

Emitent: Director Vanzari

Formular vafeblt din 17.O5.2O1E

CONTRACT Nr. TP 1RP-1307

încheiat astăzi, 12.10.2018

intre:

ALGORITME CONSTRUCȚII S3 SRL cu sediul in București, Calea Vitan 154-158 BLAdm., sector 3, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr.J40/8651/2017, având C.UI./C.I.F RO37714360, legal reprezentata de DL Alexandru Cosocariu, avand calitatea de Președinte al C.A., denumita in cele ce urmeaza „Cumpărător” si

TERRA PALFINGER S.R.L cu sediul in jud. Ilfov, com.Tunari, Șoseaua de centura nr.11,km. 7 înregistrata la Registrul Comerțului sub Nr. J23/2832/08 având codul Fiscal R 22882390, cont deschis ia banca UNICREDIT - Suc. CHARLES DE GAULE București -RO69 BACX 0000 0001 9773 6000 RON, legal reprezentata de DI.Bogdan Lupu, avand calitatea de Director, denumita in cele ce urmeaza „Vanzator”

ART.1 OBIECTUL CONTRACTULUI
 • 1.1 Vânzarea de către vânzător a unui CIUR ROTATIV IMOBIL PE ROTI MPB 18.47

 • 1.2 Bunul va fi vândut funcțional.

 • 1.3 Livrarea echipamentului, DDP București, conform punctului 2.1

ART.2 TERMENE SI CONDIȚII DE LIVRARE
 • 2.1 Vânzătorul va livra echipamentul, in locația menționata la punctul 1.3, in maxim 3 zile de la semnarea Contractului și a efectuării plătii avansului si in condițiile in care cumpărătorul isi îndeplinește îndatoririle ce ii revin conform prevederilor Art 6 al prezentului contract

 • 2.4  In cazul in care cumpărătorul nu respecta prevederile contractului, termenul de livrare se modifica in consecința si va fi stabilit de comun acord cu vânzătorul in cadrul unui act adițional la prezentul contract.

 • 2.5 In cazul in care din orice motive de întârziere, ce nu se datoreaza vânzătorului, sau alte circumstanțe neobișnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin incalcarea contractului de către vanzator, acesta este îndreptățit sa prelungească perioada de livrare.

 • 2.6 In cazul în care vânzătorul suferă întârzieri, datorate în exclusivitate de evenimente aparute pe lanțul de distribuție (de exemplu evenimente speciale care duc la întârzierea livrărilor către producător), părțile stabilesc de comun acord, ca in cel mai scurt timp, Vânzătorul va informa Cumpărătorul legat de prelungirea perioadei de livrare;Oraș: Tunari

RO228823S0

Nr. Inreg. Registrul Comerțului

J23/2832/2008

 • 2.7 Data livrării va fi considerată data punerii in funcțiune a echipamentului in locația menționata de Cumpărător fa puntul 1.3 Riscurile asupra bunurilor care fac obiectul prezentului contract, se transfera de la vânzător ia cumpărător la data livrării.

ART.3
 • 3.1. Valoarea contractului este de 115,000.00 Euro fara TVA cu condiția de livrare DDP București, valoare ce va fi plătită după cum urmează:

»avans de 75,000.00 EUR fara TVA, in maxim 2 zile de la semnarea contractului;

- diferența de 40,000.00 EUR fara TVA, in maxim 3 saptamini de la livrarea echipamentului.

Toate plățile aferente contractului se vor efectua in LEI la curs BNR +0.5 % din ziua plătii, in contul TERRA PALFINGER SRL deschis la banca UNICREDIT TIRIAC BANK -RO69 BACX 0000 0001 9773 6000 RON.

Furnizorul poate accepta doar calcule cu maxim 4 zecimale, astfel Clientul trebuie sa calculeze echivalentul in RON, utilizând maxim 4 zecimale la cursul de schimb, astfel incat orice neconcordanta va fi vina Clientului, nu a Vânzătorului.

 • 3.2 Bunurile care fac obiectul contractului raman in proprietatea Vânzătorului pana la achitarea integrala a acestuia de către cumpărător. In cazul in care Cumpărătorul nu efectuează plata conform punctului 3.1, Vânzătorul poate aplica penalitati, solicita retumarea bunului sau exercitarea dreptului de retentie conform articolelor 2495-2499 din Codul Civil, pana la achitarea cheltuielilor necesare și utile in plus fata de sumele achitate in avans ce vor fi reținute ca taxa de rezervare.

ARTA GARANȚIE
 • 4.1 Vânzătorul garantează funcționarea echipamentelor care fac obiectul Contractului pentru o perioada de 12 luni de la punerea in funcțiune (mai puțin pentru piesele de uzura / consumabile / excluderile stabilite de producător), pe teritoriul României de către Terra Palfinger SRL si extern de reprezentanți producătorului in tarile respective, in condițiile in care cumpărătorul respecta toate indicațiile producătorului cu privire la manipulare, întreținere, etc.

 • 4.2  Utilizarea echipamentului înainte de finalizarea protocolului de instruire operator si punere in funcțiune stabilit de producător, duce la anularea garanției. Protocolul poate fi încheiat intre Cumpărător si Vanzator sau un reprezentant desemnat de Vanzator.

 • 4.3 Garanția nu acoperă uzurile normale si defecțiunile cauzate de manipularea, depozitarea, întreținerea sau exploatarea incorecta a echipamentelor.

 • 4.4  Perioada de garanție pentru piesele înlocuite nu va afecta prevederile punctului 4.1.

 • 4.5  Intervențiile in perioada de garanție nu vor afecta prevederile punctului 4.1.

ART.5          YAjgfilQRUm

 • 5.1  Vânzătorul, direct sau prîntr-un reprezentant desemnat, va asigura instruirea personalului Cumpărătorului pentru utilizarea si exploatarea corecta a utilajului. Instruirea se va asigura o singura data la livrarea echipamentelor si punerea lor in funcțiune. In cazul in care cumpărătorul dorește repetarea instructajului acesta se va realiza contra-cost pe baza unor înțelegeri intre parti care nu fac obiectul prezentului contract.

 • 5.2 Vânzătorul se obliga sa asigure in perioada de garanție remedierea gratuita a deficientelor / defecțiunilor ce intra sub incidența prevederilor Art. 4 si contra cost, reviziile obligatorii in perioada de garanție sau reparațiile ce nu fac obiectul garanției. Aceasta obligație este asumata doar pe teritoriul României.

ART.6 OBLIGAȚIILE CUMPĂRĂTORULUI

 • 6.1 Sa isi asume specificațiile din Anexa 1, „Oferta”

 • 6.2 Sa respecte întocmai condițiile de plata asumate conform Art 3 din prezentul Contract;

 • 6.3 Sa recepționeze bunul fara întârziere in locația menționata la punctul 1.3 si sa consemneze eventualele neconformitati ia recepție, in caz contrar Vânzătorul nefiind responsabil de rezolvarea acestora.

 • 6.4 Sa nu utilizeze echipamentul decât după finalizarea protocolului de instruire operator si punere in funcțiune.

 • 6.5 La momentul punerii in funcțiune a echipamentului Cumpărătorul va pune la dispoziție personal autorizat.

 • 6.6 Sa nu utilizeze echipamentul fara respectarea cerințelor legale (de exemplu, echipamente mobile neomologate RAR, fara autorizare CNCIR, operator fara cursuri absolvite de macaragiu la zi, etc>;

6.7Cumpărătorul va permite accesul Vânzătorului la echipamentul care face obiectul Contractului, in timpul programului normai de lucru sau după cum se va cădea de acord, cu scopul de a fi inspectat si/sau întreținut. Cumpărătorul înțelege si este de acord ca vizitele tehnicienilor de service ai Vânzătorului vor avea loc la intervale regulate prevăzute in cartea tehnica a utilajului. Manopera, materialele si piesele folosite la reviziile periodice obligatorii in interiorul perioadei de garanție, vor fi suportate de cumpărător. Daca se vor efectua înlocuiri datorita uzurilor in garanție acestea vor fi asigurate de Vânzător fără plată conform prevederilor art. 4.

ART.7 CESIUNEA contractului

 • 7.1 Cu excepția situației in care prezentul Contract permite si prevede in mod expres, nici una dintre părți nu poate cesiona sau transfera toate sau oricare dintre drepturile si obligațiile asumate prin prezentul Contract fara consimțământul scris al celeilalte parti.

ĂBIaJ, NOTIFICĂRI
 • 8.1 Toate notificările, solicitările, aprobările si comunicările in cadrul acestui Contract se considera legal constituite in măsură in care sint întocmite in scris, autorizate legal de persoanele împuternicite sa reprezinte părțile si au fost livrate sau transmise personal sau

  pr

  n posta recomandata la adresele menționate ma jos:

  Pentru VÂNZĂTOR

  TERRA PALFINGER SRL

  Șoseaua de centura nr.11 km.7 , Com. Tunari, Jud. Ilfov

  Tel 031-730.73.04

  Fax 031-730.73,08

  Persona de contact: Dl. Bogdan Lupu Director general

  Telefon mobil; 0720112538

  Pentru CUMPĂRĂTOR ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL

  București, Sector 3, Calea Vitan 154-158

  Persoana de contact: DLAlexandru Cosocariu

  Funcție: Presedint CA

  Telefon mobil: 0723313932

  8.2 Orice notificare transmisa astfel prin posta de oricare dintre părți va fi considerata ca

primita de către cealalta parte in cea de a doua zi lucratoare după data transmiterii.

ART. 9 FORȚA MAJORA
 • 9.1. In cazul in care un eveniment de forța majora, astfel cum e definit de legea romana (“Eveniment de Forța Majora”), împiedica sau întârzie total sau parțial îndeplinirea oricareai dintre prevederile prezentului Contract, Partea afectata de Evenimentul de Forța Majora va fi exonerata de la indeplinrea obligațiilor sale din prezentul Contract pe perioada pe care aceasta îndeplinire a fost împiedicata sau intarziata de Evenimentul de Forța Majora, conform Ari 1351 din Codul Civil Roman.

 • 9.2. Partea care invoca incapacitate de a-sî îndeplini obligațiile datorita unui Eveniment de Forța Majora va notifica in scris cealalta Parte cu privire la natura acestui eveniment, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariției Evenimentului de Porta Majora, furnizând dovada scrisa de la Camera de Comerț locala si va indica măsură in care Evenimentul de Porta Majora o va împiedica sa tsi îndeplinească obligațiile din prezentul Contract precum si data la care se asteapta sa poata sa îndeplinesca acea obligație.

 • 9.3. In termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la încetarea Evenimentului de Forța Majora, Partea afectata va notifica in scris celeilalte Parti data la care a reluat sau intenționează sa reia îndeplinirea obligațiilor sate din prezentul Contract.

 • 9.4. La intervenția unui Eveniment de Forța Majora, termenul in care se solicita îndeplinirea obligațiilor de către o Parte prin prezentul Contract va fi prelungit cu durata Evenimentului de Forța Majora.

 • 9.5. In cazul in care un Eveniment de Forța Majora împiedica îndeplinirea de către oricare dintre Parti a unei obligații importante din prezentul Contract pentru o perioada de peste 6 (sase) luni de zile, oricare Parte va avea dreptul sa denunțe unilateral prezentul Contract. Nici una dintre Parti nu va fi răspunzătoare fata de cealalta pentru pierderile pe care le-ar putea suferi ca urmare a unui asemenea Eveniment de Forța Majora ori a unui asemenea denunțări.


ART. 10LEGEAAPUCABILA
 • 10.1. Prezentul Contract este guvernat de legea romana.

10.2.Oricare si toate disputele si litigiile generate de interpretarea si executarea prezentului Contract vor fi rezolvate pe cale amiabila de către Parii. In cazul in care disputele si litigiile nu pot fi rezolvate pe cale amiabila, acestea vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente.

ART. 11 HULIȚI PARȚIALA
 • 11.1. Dacă una sau mai multe dintre prevederile acestui Contract sunt sau devin ilegale, nule sau neexecutorii in baza legii aplicabile, legalitate, validitatea sau punerea in executate a celorlalte prevederi ale prezentului Contract nu vor fi afectate sau prejudiciate de acestea. Părțile vor depune toate eforturile pentru a adopta acele acte si modificări care surrt necesare pentru a obține același efect juridic si/sau economic care a fost avut in vedere la încheierea prezentului Contract.

ART- 12QOBAHZI PEHALjZATgARE
 • 12.1. Nerespectarea termenelor de plata conform prevederilor ari 3 da dreptul Vânzătorului, sa aplice Cumpărătorului, dobânzi penalizatoare in cuantum de 0,15% pe fiecare zi de întârziere din valoarea sumei scadente si neachitate. Valoarea penalităților de întârziere poate depăși valoarea la care se aplica.

 • 13.2. Termenul de prescripție a dreptului material la acțiune al Vânzătorului pentru plata prețului, dobânzilor penalizatoare sau a oricăror daune interese sau sume pe care Cumpărătorul i te datoreaza, se stinge după trecerea unui termen de 10 ani de la nașterea dreptului material la acțiune.

 • 14.3. In cazul existentei de facturi scadente la plata si neachitate, Cumpărătorul va avea obligația sa plateasca facturile ramase neachitate in ordinea vechimii lor, in funcție de data scadentei, de la cea mai veche pana la data curenta. Plățile efectuate de Cumpărător vor stinge mai intai dobanda penalizatoare aferenta sumelor restante si mai apoi obligația principala de plata prevăzută pe factura.

 • 14.4. In caz de neplata a sumelor datorate, Cumpărătorul este de drept in întârziere. Vânzătorul nu este tlnut sa faca dovada prejudiciului suferit ca urmare a neachitarii de către Cumpărător a obligațiilor de plata ce-i incumba.

ART, 13 BBEVgOERI finale

 • 13.1 Orice modificare a prezentului Contract va fi valabila si obligatorie numai daca a fost realizata in forma scrisa si semnata de ambele Parii. Aceasi prevedere se va aplica si cu privire la renunțarea la cerința formei scrise specificata in acest Articol 0.


Oraș: Tunari

R022882390

Nr. Inreg, Registrul Comerțului J23/2832/2008

 • 13.2 Următoarele documente fac parte integranta din contract:

- Anexa 1, Oferta tehnica si financiara echipamente

Prezentul Contract este încheiat azi 12.10.2018, in doua exemplare originale, cate unul

pentru fiecare parte contractanta

CUMPĂRĂTOR

Președinte CA

OLAlexandru Cosocariu


Anexa 1: specificația tehnica a Echipamentului

Nume model:

CIUR ROTATIV MOBIL PE ROTI MPB 18.47

Performante principale

Greutate operaționala

12800, kg

Dimensiuni

10990/2550/3800

Viteza maxima de deplasare

100km/h

Sistemfrânare

Pneumatic cu EBS

Dimensiuni anvelope

435/50 R19,5 (160J)

Mdtar

Diesel DEUtZ, 55,4 kW(75CP)/2200, 2.9I, EU Stage3B

Dimensiuni tambur (lungime/diametru)

4700/1800 mm

Dimensiuni buncaralimentaredurigime/latime)

3560/2120 mm

înălțime incarnare

2800mm

Capacitate buncăr alimentare

5 mc

Dimensiuni banda transportoare laterala ( lungime/Iatime)

5200/800mm

Dimensiuni banda transportoare spate (lungime/latime)

5200/800 mm

Echipare STANDARD

1. Motor Diesel CATERPILLAR, 3,4I, EU Stage 36,55,4kW(75CP)Z2200

2. Rezervor combustibil 320I

3. Piloni susținere frontali (2 buc., acționare mecanica)

4, Pilon susținere spate (1 buc. actior.at hidraulic)

5. Bare de lecție laterale

6. Apărători din metal

T-. Apărători noroi

8, Plăcute de marcaj

9. Cale roti

10.Lumini marcare perimetru utilaj

11 .Lumina de avertizare

12.Cutie scufe

13. Sistem de ungere centralizata

14. Bara spate detașabila

15. Cilindru - indus

16, Regulator de viteza pentru banda transportoare spate

17. Regulator de viteza pentru banda transportoare laterala

Echipamente opti<anate incluse: Opțional® Incluse Trommel

Radiocomanda

Acționare hidraulica piloni susținere frontali Rezervor de apa cu dispenser de șapun

CUMPĂRĂTOR

Președinte CA

DLAlexandru Cosocariu


VĂNZÂTOR
SECTORULUI < BUCUREȘTI^ Jf


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂROMANIA


5 31 fy .K’ÎK I SĂRBĂTORIM .' ’i


Nr. înreg. 225458/19.10.2018


Către,Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

® Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.RX pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea achiziționării unui ciur rotativ mobil pe roți, însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3, de raportul de specialitate și de adresa nr.566/18.10.2018 a societății Algorithm Residential S3 S.R.L înregistrată cu nr.223157/CP/18.10.2018

în vederea inițierii proiectului menționat.


întocmit,

Compartiment Guvemanță Corporativă


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot ti dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

1