Hotărârea nr. 484/2018

HCLS3 nr.484 din 22.10.2018e MUNICIPIUL BUCUREȘTI .

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea continuării contractului încheiat cu societatea Miras Internațional SRL pentru furnizarea de produse metalurgice necesare activității din șantierul „Hala Laminor”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 22.10.2018

Având în vedere:
 • -  Expunerea de motive nr. 225946/CP/19.10.2018 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 225461/19.10.2018 al Serviciului Control Intern -Compartimentul Guvemanță Corporativă;

 • -  Adresa nr. 564/18.10.2018 a societății Algorithm Residențial S3 SRL, înregistrată cu nr. 223145/CP/18.10.2018;

 • -  Adresa nr. 3414/17.10.2018 a societății Algorithm Construcții S3 SRL, către societatea Algorithm Residențial S3 SRL (nr. 244/18.09.2018);

 • -  Hotărârea nr. 44/17.10.2018 a Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL;

 • -  Nota de fundamentare nr. 3415/17.10.2018 a societății Algorithm Construcții S3 SRL;

 • -  HCGMB nr. 433/28.12.2016 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți comerciale în scopul construirii de locuințe sociale;

 • -  Adresa nr. 225504/19.10.2018 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvemanță Corporativă;

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 12,pct. 12.1, lit. m) și o) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residențial S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 97/29.03.2017;

 • -  Art. 12, pct. 12.2, lit. m) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 223/30.05.2017

~ Art. 191 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL privind împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea continuării contractului nr. 1491/12.04.2018 încheiat cu societatea Miras Internațional SRL pentru pentru furnizarea de produse metalurgice necesare activității din șantierul „Hala Laminor”, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare,

Art.2. Societatea Algorithm Residențial S3 SRL și societatea Algorithm Construcții S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


[NEĂZĂ AR/


NR. 484

DIN 22.10.2018


PRIMĂRIA

CABINET PRIMAR


SECTORULUI <

BUCURSȘTI^^

« ••• •


ROMÂNIA


TELEFON {oc4 021) 318 cj 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabmetprima

Calea Dudești nr. igt, sector 3, 031084, București, wwvprima rie3.r0


EXPUNERE DE MOTIVE


CABINET PRIMAR

Nr


la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de _ Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea continuării contractului încheiat cu societatea Miras International SRL pentru furnizarea de produse metalurgice necesare activității din șantierul „Hala Laminor”

Consiliul Loca! al Sectorului 3 a dispus prin HCLS3 nr. 97/29.03.2017 înființarea Societății Algorithm Residențial S3 S.R.L.Aceasta a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

în baza hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2018 s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Societatea Algorithm Residențial S3 SRL, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 SRL, deține calitatea de asociat unic al societății Algorithm Construcții S3 SRL.

Obiectivul principal al societății Algorithm Construcții S3 SRL este realizarea proiectului '"Centrul cultural și social Hala Laminor", proiect care constă în reabilitarea și construirea unui spațiu cu valențe de centru cultural și social la nivelul Sectorului 3.

Ținând seama de activitatea complexă ce se desfășoară la obiectivul "Hala Laminor", Algorithm Construcții S3 SRL a încheiat mai multe contracte, unul dintre acestea cu societatea Miras Internațional SRL, selectată deoarece oferă o gamă largă de produse metalurgice, conforme din punct de vedere calitativ, atestate și certificate, astfel cum rezultă din nota de fundamentare nr. 3415/17.10.2018 a societății Algorithm Construcții S3 SRL.

Având în vedere cele prezentate șî luând în considerare raportul de specialitate nr. 225461/19.10.2018 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local Sector 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, prmtr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

TELEFON {004 osi} 340 4011 / 341 07 n FAX (004 025} yiS 03 j7 E-MAIL c0ntronntemffipnmarie3.ro

Șos. Mihai Bravii nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.r0

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea continuării contractului încheiat cu societatea MIRAS INTERNATIONAL S.R.L. pentru furnizarea de produse metalurgice necesare activității din șantierul „Hala Laminor”

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.201 înființarea societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Societatea este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L este reprezentată legal de președintele Consiliului de Administrație.

Prin Hotărârea nr. 223/30.05.2017 Consiliul Local Sector 3 a dispus, în calitatea sa de asociat majoritar, aprobarea solicitării de înființare de către societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L, a societății numită Algorithm Construcții S3 SRL, ce funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată și al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activități de lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L deține calitatea de ASOCIAT UNIC al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Prin HCLS 3 nr. 245/12.06.2017 s-a aprobat cesionarea contractului nr. 1/25.05.2017 de asociere încheiat între societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L și societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L. având ca obiect punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea construcției Hala Laminor, Fabrica de Țevi Republica , corpurile C6 și C61, situată în București, Bulevardul Basarabia nr. 256, sector 3, către societatea Algorithm Construcții S3 SRL.

Obiectivul principal al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L este realizarea proiectului "Centrul cultural și social Hala Laminor”.

Acest proiect se referă la reabilitarea și construirea unui spațiu cu valențe de centru cultural și social la nivelul sectorului 3 - București. Se dorește astfel dezvotarea întregii zone

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot li dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

teritoriale Faur - Republica / 23 August. Ideea de la care pornește proiectul este aceea de a dezvolta întreaga zonă teritorială Faur-Republica/23 August prin combatarea sărăciei și a excluziunii sociale prin implicarea comunității. Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și colectarea fluxurilor pietonale spre Hala monument.

în scopul efectuării lucrărilor aferente proiectului au fost încheiate contracte pentru furnizarea de materiale și produse necesare activității zilnice în șantier.

Avănd în vedere că elementele construcției prezintă degradări, a apărut necesitatea achiziției de profîle metalice pentru executarea lucrărilor de reparație/consolidare pentru structura metalică a Halei Laminor.

Cu MIRAS INTERNAȚIONAL SRL — furnizor agreat, conform precizărilor din nota de fundamentare nr. 3415/17.10.2018, atât pentru gama largă de produse metalurgice oferite, conforme din punct de vedere calitativ, atestate și certificate cât și pentru onorarea comenzilor în condițiile stabilite — s-a încheiat contractul cadru nr. 1491/12.04.2018, livrarea urmând a se face etapizat, pe bază de comenzi ferme ale cumpărătorului acceptate de vânzător, prețul mărfurilor stabilindu-se prin negociere între părți, anterior fiecărei livrări.

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L, art. 12, pct. 12.2, litera m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 SRL, are umătoarea atribuție: „hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T. VA., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiuni a cărei executare se desfășoară în mod succesiv”

în conformitate cu prevederile art.12, pct.12.1 lit. m) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin „ Adunarea Generală a Asociațiilor hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc l00.000(una sută mii) euro inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil» și lit. o) „hotărește în orice altă problemă privind activitatea societății.”.

Prin adresa nr. 564/18.10.2018, înregistrată cu nr. 223145/CP/18.10.2018, societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L. solicită acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea continuării contractului nr. 1491/12.04.2018 (înregistrat cu nr. 152/12.04.2018) încheiat cu societatea MIRAS INTERNATIONAL S.R.L. pentru furnizarea de produse, dat fiind faptul că valoarea cumulată a facturilor emise către cumpărător este de 457.577,04 lei (conform situației anexate -nr. 3416/17.10.2018).

Consiliul de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL a aprobat continuarea respectivului contract prin Hotărârea nr. 44/17.10.2018 (anexată).SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

Din nota justificativă existentă în documentația transmisă de către societatea Algorithm Construcții S3 SRL rezultă că anterior încheierii contractului cadru de achiziții, în scopul selecției furnizorului, au fost solicitate oferte de la patru societăți și au răspuns cererilor formulate doar doua:

™ MIRAS INTERNATIONAL S.R.L (oferta de prețuri nr. 297/11.04.2018) ™ METALSTAF CONSTRUCT S.R.L.(oferta de prețuri nr. 287/05.04.2018).

In urma analizei (din perspectiva criteriului de atribuire ~ prețul cel mai scăzut) a fost selectată câștigătoare oferta transmisă de către MIRAS INTERNATIONAL S.R.L, respectându-se principiile eficienței, eficacității și economicității.

Pentru aceste considerente propunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea continuării contractului încheiat cu societatea MIRAS INTERNATIONAL S.R.L. pentru furnizarea de produse metalurgice necesare activității din șantierul „Hala Laminor”, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.


întocmit,

Compartiment Guvemanța Corporativă,


Algonthm

Residential S3 s.r.l.


S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


Către:

Sediul:

Referitor:


Consiliul Local al Sectorului 3 București

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București


Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București


scmgo&th^ resi|e™l

„jzM.Q.________ ...


CABINET PRIMAR

Nr

/EioTdîip-


Data..........x...............,......

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Eoriil având ca ubiecl


acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea continuării Contractului cu MIRAS INTERNATIONAL S.R.L. pentru furnizarea de produse metalurgice necesare activitatii din șantierul Hala Laminor, cu respectarea prevederilor incidente legale aflate în vigoare.


Stimate domnule primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,


Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19,04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectând art. 12.1 lit. m) din Actul Constitutiv al acesteia: „Adunarea Generală a Asociaților : «hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T. V.A. pentru fiecare investiție sau pentru toate investițile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget»”, art. 12.1, lit. o) din Actul Constitutiv al acesteia: „ hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății ”, înaintează următoarea:


SOLICITARE:


de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea continuării Contractului cu MIRAS INTERNATIONAL S.R.L. pentru furnizarea de produse metalurgice necesare activitatii din șantierul Hala Laminor, cu respectarea prevederilor incidente legale aflate în vigoare.


Algorithm Residential S3 SRL

Calea Vitan nr, 242

București Sector 3 031295


C.U.I.: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn

Reg. Corn J40/5481 /2017   R097RNCB008715754606000Î -Ron

R070RNCB0087157546060002 - EUR


Tel: 0314.334.452


Fax: 0314.334.451

algorithm.residential@gmail.com constructiis3.ro


Aloorithrra

Residential S3 s.r.l.

S.CALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, "rS       «Sw

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/20.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., deține calitatea de ASOCIAT UNIC al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., Art. 12., punctul 2, litera m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 S.R.L., are umătoarea atribuțiehotărăște asupra operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T.V.A. , valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv

Din adresa transmisă de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. în data de 244, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 18.10.2018 reies următoarele ” Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument. Pentru efectuarea lucrărilor mai sus menționate am încheiat încă de la început contracte pentru furnizarea de materiale și produse necesare activității zilnice în șantier. ”

Algorithm Residential S3 SRL      C.U.L; 37409960          BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn             Tel; 0314.334.452

Calea Vitannr. 242                 Reg. Com J40/5481/2017    R097RNCB0087157546060001 -Ron                                   Fax: 0314.334.451

București Sector 3 031295                                    R070RNCB0087157546060002 - EUR                       algorithm.residentiaWgmail com

constructiis3.ro

Igorithm

Residential S3 s.r.l.


S.C ALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL


Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, ““‘-oos

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Pentru toate aceste considerente, solicităm adoptarea unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea continuării Contractului cu MIRAS INTERNATIONAL S.R.L. pentru furnizarea de produse metalurgice necesare activitatii din șantierul Hala Laminor, cu respectarea prevederilor incidente legale aflate în vigoare.

La prezenta solicitare atașăm adresa înaintată de societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. înregistrată la sediul subscrisei cu numărul 244 din 18.10.2018.Algorithm Residential S3 SRL

Calea Vitan nr. 242

București Sector 3 03! 295

C.U.I.: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn            Tel: 0314.334.452

Reg. Corn J40/5481/2017   R097RNCB0087157546060001 -Ron                                 Fax:0314.334.45)

R070RNCB0087157546060002 - EUR                      algorithrn.residential@gniaii.com

constructiis3.ro

Către

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL             j / / )

1

3^

■ (0 ■ £0$

Sediul

Sediul Social: București, sector 3, Calea Vitan nr 242

Referitor

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect continuarea contractului cu MIRAS INTERNATIONAL SRL pentru furnizarea de produse metalurgice necesare activitatii din șantierul Hala Laminor.

Subscrisa, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorui 3, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativa, birou 5, sector 3, București înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, reprezentată legal de dl. Coșocariu Alexandru-Dan, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație, având în vedere calitatea societății Algorithm Residential S3 SRL, de Asociat unic al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect continuarea contractului cu MIRAS INTERNATIONAL SRL pentru furnizarea de produse metalurgice necesare activității din șantierul Hala Laminor.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezîdentiale.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă in lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezîdentiale, cod CAEN 4120.

Având în vedere calitatea de asociat unic al Algorithm Construcții S3 SRL, vă solicităm aprobarea continuării contractului cu MIRAS INTERNATIONAL SRL pentru furnizarea de produse metalurgice necesare activității din șantierul Hala Laminor.

Conform Actului Constitutiv al subscrisei, art. 12., punctul 2, litera m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 SRL, are umătoarea atribuție: „hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100,000 (una suta mii) EURO exclusiv T. V.A. , valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv”. Menționăm faptul ca valoarea totală a contractului depășește valoarea sumei de 100.000 Euro exclusiv TVA.

Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de

Algorithm Construcții S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3 București, Romania

E-mail: off ice@algorîth mconstructHs3. ro

Web: www.aigorithmconstructiis3.roplatforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

Pentru efectuarea lucrărilor mai sus menționate am încheiat încă de la început contracte pentru furnizarea de materiale și produse necesare activității zilnice în șantier.

în acest sens solicităm acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algoritlim Construcții S3 pentru aprobarea continuării contractului cu MIRAS INTERNAȚIONAL SRL pentru furnizarea de produse metalurgice necesare activității din șantierul Hala Laminor.

Anexăm prezentei Hotărârea nr. 44 din data de 17.10.2018 a Consiliului de Administrație al Agorithm Construcții S3, nota de fundamentare, situația comenzilor efectuate către Miras International SRL, contractul cu Miras International SRL precum și alte documente justificative (comenzi, contra oferte, oferte etc).

Cu deosebită considerație,

> 7

Coșocariu Alexandru-Dan

Președinte Consiliu de Administrație

Algorithm Construcții S3 SRL.

Algorithm Construcții S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3 București, Romanța

E-mail: office@ a Igorith mconstructiis3 .ro

Web: www.afeorithrncoristriictiis3.ro
HOTARARFA Nr. 44 din 17.10.2018

Având în vedere:

 • •  Dispozițiile art. 13 coroborate cu dispozițiile art. 16 din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL,

 • •  Hotărâre Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, de înființare a societății Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate ~ COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

 • •  Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 586/27.11.2017 de numire a Consiliului de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

• Dispozițiile art. 12, litera m) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

Consiliul de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL HOTĂRĂȘTE
Art 1 Aprobă continuarea contractului cu MIRAS INTERNATIONAL SRL pentru furnizarea de produse metalurgice.

Coșocariu Alexandru-Dan

Președinte al Consiliului de Administrație

Algorithm Construcții S3 SRL


Algorithm Construcții S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3 București, Romania

E-mail: office@algorithmconst ructiis3.ro

Web: www.algorithmconstructiis3.ro


Nume


Data:

.....ț k b M

i /.

iL jm?


Cosocariu Alexandru Dan:

Dede Daniela:

Matache Doina Florentina:

Marinescu Gabriel Mircea:

Ușureki Gabriel Alexandru:

Notă de fundamentare MI RAS INTERNATIONAL

5

Hala Laminor, încadrată de către Ministerul Culturii și Identității Naționale în categoria monumentelor istorice, conform Legii 422 din 2001 se află într-un proces de consolidare și reabilitare urmând să devină un punct de reper pentru activități culturale din Sectorul 3.

începuturile Halei Laminor, cu o suprafață de 68.000 de metri pătrați, sunt legate de anul 1936, odată cu înființarea Uzinelor Malaxa, transformate în anii comunismului în întreprinderea 23 August. După anul 1990 obiectivul a fost cunoscut drept Uzinele Faur și considerat pe bună dreptate, astăzi, un reper istoric al arhitecturii industriale de pe teritoriul Sectorului 3.

Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să

Algorithm Construcții S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3 București, Romania

E-mall: office@algorlthmconstructiis3.ro

Web; www.algorithmconstructiis3.roALGORITHM CONSTRUCȚII S3deservească terenul fostei platforme industriale Faur și sa colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

Pentru efectuarea lucrărilor mai sus menționate am încheiat încă de la început contracte pentru furnizarea de materiale și produse necesare activității zilnice în șantier.

Structura de rezistență a construcției este formată din grinzi, stâlpi și contravântuiri metalice, cu diverse forme și dimensiuni: UNP, INP, IPE, L, O, □, table și platbande. Din cauza avariilor și degradărilor constatate atât în faza de expertizare cât și în timpul execuției, parte din elementele metalice trebuiesc înlocuite sau consolidate. Alte elemente metalice se vor monta cu rol de stabilitate si rezistență la acțiuni din gruparea fundamentală sau seismică.

Unul dintre distribuitorii aleși pentru gama largă de produse metalurgice necesare proiectului este MIRAS INTERNAȚIONAL. Condițiile principale de îndeplinit sunt: onorarea comenzilor în condițiile stabilite, produse atestate și certificate, conforme d.p.d.v. calitativ..

Aspectele prezentate ne determină să continuăm colaborarea și să solicităm aprobarea dumneavoastră pentru continuarea contractului cu MIRAS INTERNAȚIONAL.


Algorithm Construcții S3

Strada Calea Vîtan 154-158, Sector 3

București, Romama

E-mail: office@algorithmconstructils3.ro

Web: www.algonthmcon5tructiis3.ro

SC ALGORITHM CG&STR(JCJIU53 SFL ' INTRARE      / 0 Z

| zS^^Luna .O$Anul'2^g

CONTRACT DE VÂNZARE - CUMPĂRARE

Nr.1491 din data de 12.04.2018

 • I. PĂRȚILE

S.C. MIRAS INTERNATIONAL S.R.L. cu sediul social în Buftea, Șoseaua București -Târgovîște nr.104, tel/fax 021/350.42.93,436.31.01,490.22.72, 0244/374012, adresa de e-mail: office@miras.ro, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/1042/2001, Cod fiscal nr. RO6613926, având conturile IBAN RO68 RZBR 0000 0600 0570 2769 deschis la Raiffeisen, Agenția Buftea, reprezentată legal prin Director Adjunct Mihai Mircea, în calitate de VANZATOR

Si

SC ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL cu sediul în localitatea București, Calea Vitan, nr. 154-158, sector 3, tel: 0723287721, e-mail: office@algorithmconstructiis3.ro, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8651/2017, cod fiscal nr. RO 37714360, cont nr. RO32BTRLRONCRT0414912701 deschis la Banca Transilvania, reprezentată legal prin Președinte Consiliu de Administrație Cosocariu Alexandru-Dan, numită în continuare CUMPĂRĂTOR,

Am convenit încheierea următorului contract de vânzare - cumpărare comercială:

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2.1 Obiectul contractului îl constituie vânzarea, respectiv, cumpărarea de produse metalurgice/servicii detaliate conform Anexelor la prezentul Contract - „Condiții Specifice” comercializate de Vânzător, denumite in cele ce urmeaza Mărfuri, in cantitățile si sortimentele solicitate de Cumpărător prin comenzi ferme acceptate de către Vanzator, care fac parte integranta a prezentului contract.

Art.2.2 (1) Proprietatea Mărfurilor se transferă către Cumpărător la momentul confirmării de către Vanzator a ereditarii contului indicat cu suma reprezentând valoarea facturilor aferente Mărfurilor livrate.

Art.2.3-Transmiterea posesiei si a riscului asupra caracteristicilor calitative si cantitative si/sau pieirii Mărfurilor vândute va fi transmis de la Vanzator către Cumpărător la momentul livrării acestora.

 • III. TERMENUL (DURATA) CONTRACTULUI

Art.3.1 Prezentul contract cadru se încheie pe o perioada de 2 (doi) ani cu posibilitatea prelungirii printr-un act adițional.

Art.3.2 Prezentul contract intra in vigoare de la data semnării sale de către reprezentanții legal autorizați ai părților.

 • IV. RECEPȚIA, CALITATEA PRODUSELOR SI ACCEPTAREA

Art.4.1 Recepția calitativa si cantitativa a Mărfurilor se va efectua in momentul livrării, astfel:

Page


Contract de vanzare cumpărare nr.1491/12.04.2018

CONWLIER JURIDIC

Mira®kjFrfernatlonal SRL

Stoica

 • - cantitativă - prin semnarea facturii, a avizului de expediție sau după caz a documentelor de livrare specifice (convenite conform Anexelor la prezentul Contract-„Condiții Specifice”) de către delegatul cumpărătorului;

 • - calitativa - atestata prin certificatul de calitate emis de producător sau după caz a documentelor de calitate specifice (convenite conform Anexelor la prezentul Contract -„Condiții Specifice”) ce însoțesc Mărfurile livrate.

Art.4.2 In cazul in care recepția se face la sediul Cumpărătorului, acesta are obligația de a efectua recepția la data predării Mărfii iar reclamațiile pentru eventuale neconformități (cantitative sau calitative), se vor efectua in maximum 3(trei) zile lucrătoare de la recepția mărfii. Orice reclamație cantitativă sau calitativă, efectuata după expirarea acestui termen nu va mai fi opozabila S.C. Miras Internațional S.R.L.

Riscurile se transferă de la Vânzător la Cumpărător la data efectuării recepției mărfurilor de către Cumpărător.

Art.4.3 Calitatea mărfii livrate va fi conformă standardelor și/sau condițiilor tehnice date de către Producător și indicate în Anexe la contract de către Cumpărător.

Art.4.4 în condițiile în care Cumpărătorul nu intervine prin modificări mecanice sau termice asupra formei, structurii sau destinației produsului, perioada de garanție este de 6 luni de la livrarea produselor, conform cerințelor furnizorilor, dacă prin Anexe nu este prevăzut altfel. Cumpărătorul este decăzut din dreptul de a pretinde daune pentru viciile aparente descoperite și/sau pentru reclamațiile cantitative formulate peste termenul sus menționat.

Ari.4.5 Reclamațiile calitative sau cantitative vor fi formulate si transmise de către Cumpărător în scris si vor conține descrierea detaliată a neconformității mărfii față de condițiile tehnice indicate în Contract și precizate în documentele de calitate.

Cumpărătorul este obligat să reclame viciile ascunse constatate - în termen de 6 luni de la data recepției mărfii, în afara acestui termen vânzătorul fiind exonerat de orice răspundere.

Reclamațiile calitative sau cantitative vor fi însoțite în mod obligatoriu de următoarele: număr contract, aviz de însoțire a mărfii, factură fiscală, declarație de conformitate, nr. șarjă, dimensiune, număr bucăți și/sau greutatea produselor pentru care a fost prezentată reclamația.

Lipsa datelor de identificare enumerate mai sus duce anularea reclamației.

în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea reclamației, Vânzătorul va trimite delegat pentru verificare. în urma verificării se va întocmi un proces-verbal de constatare, semnat de către ambele părți.

în caz de neprezentare a delegatului Vânzătorului, Cumpărătorul poate întocmi proces-verbal de recepție definitiv, în prezența unui expert neutru autorizat și agreat de ambele părți.

Page"


Contract de vanzare cumpărare nr. 1491/12,04.2018

-2-CONSILIER JURIDIC irai lnt«rnatlontl SRL rAmatia Stoica

Refuzul Cumpărătorului de a recepționa o parte din produsele livrate nu il exonerează pe acesta de obligația de a plăti contravaloarea bunurilor pe care nu le refuza si/sau de a executa alte obligații in legătură cu prezentul contract.

Art.4.6 Cumpărătorul trebuie să asigure izolarea, depozitarea produsului reclamat in spații distincte, precum și identificarea prin marcare cu etichete a acestuia până la rezolvarea reclamației. în cazul in care produsul reclamat se dovedește a nu fi cel livrat de către Vânzător, reclamația se respinge.

Art.4.7 Modul de soluționare, precum si rezultatul analizei finale a reclamației, vor fi transmise în scris Cumpărătorului printr-o scrisoare de răspuns.

în situația în care Cumpărătorul nu este de acord cu răspunsul Vânzătorului, acesta este obligat să anunțe în scris, în termen de 5 zile dezacordul său. Peste acest termen și fără comunicarea scrisă, probele nu se mai păstrează de către Vânzător.

Art.4.8 în cazul în care produsele sunt recunoscute ca neconforme de către ambele părți sau se defectează în perioada de garanție, Vânzătorul va putea sa realizeze, alternativ una dintre următoarele posibilități:

 • - să înlocuiască produsul reclamat cu unul calitativ si cu aceleași caracteristici tehnice;

 • - să restituie prețul încasat pentru produsul reclamat;

Art.4.9 Vânzătorul este exonerat de răspundere dacă viciul este cauzat din culpa Cumpărătorului constând în manipularea, depozitarea sau conservarea în condiții necorespunzătoare a mărfii. Vânzătorul nu răspunde nici de neconformitățile calitative sau cantitative apărute din alte motive, care nu i se pot imputa.

Art.4.10 - în caz de neconformitate între cantitățile ce urmează a fi returnate și cantitățile indicate în documentele de expediție inițiale, această diferență este suportată de Cumpărător.

 • V. OBLIGAȚIILE Șl DREPTURILE VÂNZĂTORULUI

Ari. 5.1. Mărfurile vândute conform prezentului contract, sunt livrate de către Vânzător către Cumpărător astfel:

 • - calitativ - prin certificatul de calitate emis de producător sau după caz a documentelor de calitate specifice (convenite conform Anexelor la prezentul Contract - „Condiții Specifice”) ce însoțesc Mărfurile livrate.

 • - cantitativ - conform greutății si/sau numărului de bucăți, indicate în scrisoarea de trăsură, în cazul transportului feroviar sau conform avizului de expedîție/facturii (CMR), în cazul transportului auto, prin semnarea facturii, a avizului de expediție sau după caz a documentelor de livrare specifice (convenite conform Anexelor la prezentul Contract -„Condiții Specifice”) de către delegatul cumpărătorului ;

Certificatele emise de producător pentru Mărfurile vândute vor fi predate de Vanzator, Cumpărătorului in copie.

Contract de vanzare cumpărare nr.1491/12.04.2018                                                    "3

Page"


iStLO JURIDIC ^International SRL Wtelia Stoica

în cazul livrării în condițiile OPT Cumpărător, cantitatea livrată de Mărfuri se stabilește in baza procesului-verbal semnat între reprezentantul Cumpărătorului si delegatul Vânzătorului sau prin semnarea documentelor de transport de către reprezentantul Cumpărătorului.

Art.5.2 Vânzătorul se obligă:

 • a) - să factureze la prețul convenit Mărfurile ce fac obiectul comenzilor emise de Cumpărător si confirmate de Vanzator, prin Anexele semnate de ambele parti

 • b) - să livreze loturiie de Marfă specificate în comanda fermă a Cumpărătorului potrivit termenului și modalităților convenite de comun acord, în limita stocurilor existente. în situația in care Vânzătorul nu deține independent de culpa sa, la momentul livrării, pe stoc cantitatea de Mărfuri solicitate de Cumpărător, acesta va relua livrarea odata cu reîntregirea stocului aferent, caz in care termenul inițial de livrare se considera a fi prelungit corespunzător.

Art.5.3 Vânzătorul va livra Mărfurile pe bază de aviz și/sau factură pe care se va specifica modalitatea de plata efectiva convenita si confirmata conform Anexelor la contract.

Art.5.4 Mărfurile neachitate nu pot fi sechestrate și nici utilizate drept gaj de Cumpărător sau oricare altă terță persoană.

 • VI. OBLIGAȚIILE Șl DREPTURILE CUMPĂRĂTORULUI

Art.6.1 Cumpărătorul se obligă să ia toate măsurile pentru achitarea Mărfurilor la termenele stabilite, iar in caz de întârziere, să achite penalități conform art. 12.1.

în cazul în care Cumpărătorul nu achită Marfa în termen de 15 zile de la scadență, Vânzătorul este în drept să sisteze livrările până la reluarea plăților, iar pentru această perioadă nu răspunde de neexecutarea obligațiilor asumate prin prezentul contract.

Art.6.2 Cumpărătorul se obliga sa-l informeze pe Vânzător in termen de 2 zile lucrătoare de orice schimbare a sediului, punctului de lucru sau numărului de telefon, fax sau e-mail.

Art.6.3 Cumpărătorul este obligat să primească și să plătească integral valoarea Mărfurilor, conform condițiilor stabilite prin Anexele la Contract.

VIL CLAUZA DE CONFIDENȚIALITATE

Cumparatorul/Vanzatorul va trata toate informațiile primite cu privire la clauzele contractuale ca fiind confidențiale și nu va proceda sub nici o formă la acțiuni care ar prejudicia relația comercială dintre acestea.

Partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvăluie informația, sau se impune in vederea îndeplinirii operațiunilor societății fata de autoritati, instituții financiare sau terti cu atributiuni in derularea contractului.

Page"


Contract de vanzare cumpărare nr.1491/12.04.2018

-4-Vili. LIVRAREA SI TRANSPORTUL PRODUSELOR

Art.8.1 Livrarea Mărfurilor care fac obiectul prezentului contract se va face numai pe baza de comenzilor ferme ale cumpărătorului acceptate de către Vanzator.

Art.8.2 Comanda trebuie sa conțină toate elementele de identificare ale mărfurilor, Cumpărătorul va trimite comanda prin intermediul faxului, poștei, e-mail-ului, documentul trebuind sa poarte in mod obligatoriu semnătura reprezentantului autorizat pentru aceasta operațiune si ștampila societății, prin aceasta declarând ca este de acord sa-si asume toate riscurile in ceea ce privește expedierea si conținutul comenzii.

Vânzătorul nu isi asuma nici o răspundere pentru comenzile realizate de persoane neautorizate de cumpărător, aceste comenzi fiind considerate valabile in temeiul prezentului contract.

Art.8.3 In cazul livrării Mărfurilor in baza unor comenzi care ulterior sunt declarate ca fiind greșit întocmite de către Cumpărător, toate cheltuielile de tipul celor cu transportul, forța ele munca, încărcarea-descărcarea, dar fără a se limita la acestea, efectuate cu returnarea produselor, schimbarea și livrarea acestora conform cerințelor ulterioare ale Cumpărătorului vor fi suportate de către Cumpărător.

Art.8.4 Asigurarea Mărfurilor, pe timpul transportului, se face de către Vânzător când transportul se face cu mijlocele Vânzătorului.

 • IX. GARANȚII

Art.9.1 Vânzătorul garantează Cumpărătorului ca Mărfurile care fac obiectul prezentului contract corespund standardelor de calitate in vigoare la data transmiterii comenzii.

Art.9.2 Calitatea Mărfurilor este atestata de certificatele de calitate eliberate de către producător si oferite in copie Cumpărătorului odată cu livrarea mărfurilor. O eventuală responsabilitate a Vânzătorului aferenta oricărei reclamați! confirmate, se limitează doar la costul Mărfurilor dovedite a fi neconforme.

Art.9.3 Vânzătorul răspunde pentru viciile Mărfurilor, în solidar cu fabricantul, în limita răspunderii acestuia, conform certificatelor de garanție.

 • X. PREȚUL Șl MODALITATEA DE PLATĂ

Art.10.1 Prețul Mărfurilor se stabilește prin negociere între părți, anterior fiecărei livrări și este cel specificat în fiecare anexa si/sau factură.

Art.10.2 Plata Mărfurilor se va face prin ordin de plata anterior livrării mărfurilor.

Art, 10.3 Orice suma datorata de către Cumpărător în baza acestui Contract va fi valabila si după expirarea acestuia.

Page


Contract de vanzare cumpărare nr. 1491/12.04.2018


-5-


 • XI. CESIUNEA CONTRACTULUI

 • 11.1 Părțile contractante nu vor putea cesiona drepturile si obligațiile prevăzute de prezentul contract unei terțe persoane fără acordul expres, dat in scris de cealaltă parte. Acordul/dezacordul se va comunica in termen de 10 zile de la data primirii solicitării.

 • 11.2 O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:

a) de a face cunoscut contractul, documentele sau orice prevedere a acesteia, angajatilor sau ai unei terte parti, in afara acelor personae direct implicate in îndeplinirea contractului.

b )de a utiliza informațiile si documentele obținute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului, in alt scop decât acela de a si îndeplini obligațiile contractuale.

 • 11.3 Dezvăluirea oricărei informații fata de persoanele implicate in îndeplinirea contractului, se face confidențial si se va extinde numai asupra acelor informații necesare in vederea îndeplinirii contractului

 • 11.4 o parte contractanta va fi exonerate de raspunerea pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract daca:

 • a) informația era cunoscuta pârtii contractante înainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta.

 • b) informația a fost dezvăluită după ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru asemenea dezvăluiri.

 • c) partea contractanta a fost obligata în mod legat sa dezvăluie informația, sau se impune in vederea îndeplinirii operațiunilor societății fata de autoritati, instituții financiare sau terti cu atributiuni in derularea contractului.

 • XII. PENALITATI DE ÎNTÂRZIERE

Art.12.1 Pentru întârzierile la plată / livrare se calculează o penalitate de 0.06% pentru fiecare zi Ia valoarea sumelor scadente ramase neachitate sau, respectiv, a valorii produselor contractate, nelivrate la termen.

Ari. 12.2 CUMPĂRĂTORUL este obligat să accepte factura de penalități pentru produsele neachitată la scadenta. Ordinea de plata va fi: mai întâi penalitatea și apoi debitul.

Art.12.3 Totalul penalităților calculate pentru fiecare zi de întârziere la plata nu pot depăși valoarea sumelor scadente ramase neachitate.

Art.12.4 CUMPARATORUL/VÂNZĂTORUL este de drept în întârziere de la data neachitării/nelivrării la scadenta/termen a debitelor/produselor, fără a mai fi necesară o notificare.

 • XIII. NOTIFICĂRILE INTRE PARTI.

Art.13.1 In accepțiunea părților contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită daca va fi transmisa la adresa/sediul prevăzut in partea introductiva a prezentului contract.

Page"


J^îat£acLde-wan2aF& cumpărare nr. 1491/12.04.2018 consilier juridic

Wlro International SRL

jd xAmalla Stoica

Art.13.2 In cazul in care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire și se consideră primita de destinatar la data menționata de oficiul poștal primitor pe aceasta confirmare. Daca notificarea se trimite prin fax, sau e-mail, se considera primita in prima zi lucrătoare după cea in care a fost expediata.

Art.13.3 - Notificările verbale nu se iau in considerare de nici una din părți, daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente,

 • XIV. CLAUZE PRIVIND ANTI-FRAUDA Șl ANTI- CORUPȚIA

Cumpărătorul va lua toate masurile necesare, in conformitate cu practica in afaceri uzuală, pentru a împiedica orice activitate frauduloasa din partea sa si/sau din partea angajaților, agenților, contractanților, subcontractanților săi in legătura cu primirea de sume de bani din partea Vânzătorului,

Clientul va înștiința imediat Vânzătorul daca are motiv sa suspecteze ca o frauda a fost produsa sau este in curs de a fi produsa sau e posibil sa fie produsă.

Cumpărătorul nu va oferi sau da, sau nu va fi de acord sa dea salariaților, agenților, funcționarilor sau reprezentanților Vânzătorului orice daruri, comisioane sau o alta atenție de orice fel ca stimulent sau răsplată pentru a întreprinde, a nu întreprinde sau pentru a fi întreprins sau a nu fi întreprins orice acțiune in legătură cu obținerea sau executarea oricărui contract sau a oricăror alte acorduri cu Vânzătorul, sau pentru a acționa sau a nu acționa in favoarea sau defavoarea oricărei persoane in legătură cu un contract sau orice alte acorduri cu Vânzătorul.

Cumpărătorul garantează că nu a plătit comision, nici nu a convenit să plătească comision vreunui salariat, agent sau reprezentant al Vânzătorului in legătura cu prezentul contract sau cu orice alte acorduri încheiate cu Vânzătorul.

In situația in care Clientul sau angajații, funcționarii, subcontractanții, furnizorii sau agenții acestuia sau orice persoana care acționează in numeie Clientului se angajează in acțiuni interzise de prevederile de mai sus in legătură cu orice contract sau orice alte acorduri încheiate cu Vânzătorul, acesta din urma va avea dreptul să rezilieze prezentul contract, respectiv și să recupereze de la Client orice pierdere suferită de Vânzător rezultata din aceasta reziliere;

 • XV. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Art.15.1 Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia se vor soluționa pe cale amiabilă de către reprezentanții lor. Dacă litigiul nu a fost soluționat pe cale amiabilă, competența aparține instanțelor judecătorești de la sediul Vânzătorului.

 • XVI. DISPOZIȚII FINALE


Art.16.1 Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total/parțial executarea

Page"


contractului, partea afectată de cazul de forță majoră va fi exonerată de răspundere privind îndeplinirea

-7-


Contract de vanzare comparare nr.1491/12.04.2018 obligațiilor sale pentru o perioadă în care această îndeplinire este împiedicată sau întârziată de cazul de forță majoră.

Ari. 16.2 Partea care invocă forța majoră este obligată să comunice celeilalte părți, în termen de 5 (cinci) zile de la apariția cazului de forță majoră, existența acesteia prin notificare scrisă, însoțită de acte doveditoare. Dacă notificarea nu s-a transmis în condițiile stabilite, partea aflată în culpă, este responsabilă de prejudiciile cauzate celeilalte părți întrucât nu a făcut dovada existenței cazului de forță majoră.

Art. 16.3 Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul părților, prin acte adiționale la contract.

Anexele si actele adiționale fac parte integranta din contract,

Art. 16.4 Părțile pot rezilia de comun acord prezentul contract. Nerespectarea obligațiilor asumate prin acest contract de către una din părți dă dreptul părții lezate sa solicite rezilierea contractului si sa pretindă daune interese.

Prezentul contract s-a încheiat astazi 02.04,2018, în 2 exemplare originale in limba romana, cu aceeași valoare juridica, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Legea care guvernează încheierea si executarea prezentului contract este legea romana.

Anexat prezentului contract la data semnării sunt următoarele acte in copie xerox:

 • -  Copie de pe certificatul unic de înregistrare al Cumpărătorului;

 • -  împuternicirea pentru reprezentanții legal autorizați sa semneze prezentul contract si care nu au funcția de Administrator sau Director general;

 • -  Copie de pe actul de identitate al reprezentanților Cumpărătorului.

Toate si oricare dintre Anexele la prezentul Contract fac parte integranta din acesta. Orice înlocuire, eliminare si/sau adăugire a unei/unor Anexe se va face numai in scris, prin act adițional semnat valabil de ambele parti.

VÂNZĂTOR, SC MiraCUMPĂRĂTOR,

SC ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL


3.F.V ''X-A'

Director’^^^/

Ec. Valentin CIRMĂci

Bradin Mlhaela Maț


t

oo

I

o ao ttS o.


Contram de/anzare cumpărare nr. 1491712.04.2018

-8-


S.C. ALGORITHMCONSTRUCȚIIS3S.R.L. c.f. RO37714360 r.c. J40/8651/2017 Capital sociaf23000000

BUCUREȘTI sect. 3str. CALEA ViTAN nr. 154-158ap. 5 cod posta!031301te/. 0723313932

Situație facturi la furnizorul MIRAS INTERNATIONAL SRL

01.06,2017 - 16.10.2018

Data

Nr. document

Cont

Neachitat inițial

Total

Plăti

Neachitat final

27.04.2018

105392

401.00245

0.00

20 921.25

20 921.25

0.00

09.05.2018

105848...........

401.00245_________

____________0.00

10 132.73

10 132.73

......„„„o.oo.

09.06.2018

107366

401.00245

0.00

46 027.30

46 027.30

0.00

15.06.2018

107607

401.00245

0.00

10 707.95

10 707.95

0.00

26.06.2018

108121

401.00245

0.00

10 737.20

10 737.20

0.00

27.06.2018

108206

401.00245

0.00

3 216.57

3 216.57

0.00

29.06.2018

108332

401.00245

0.00

67 606.09

67 606.09

0.00

29.06.2018

108325

401.00245

0.00

4 628.62

4 628.62

0.00

01.07.2018

500228

401.00245

0.00

49 974.84

49 974.84

0.00

04.07.2018

108528

401.00245

0.00

44 631.78

44 631.78

0,00

04.07.2018

108529

401.00245

0.00

-44 631.78

-44 631.78

0.00

10.07.2018

108826

401.00245

0.00

8 041.85

8 041.85

0.00

10.07.2018

108827

401.00245

0.00

-5 343.05

-5 343.05

0.00

16.07.2018

109150

401.00245

0.00

1 479.41

1 479.41

0.00

27.07.2018

109724

401.00245

0.00

70 084.14

70 084.14

0.00

31.07.2018

500292

401.00245

0.00

15 899.74

15 899.74

0.00

01.08.2018

109912

401.00245

0.00

13 717.02

13 717.02

0.00

04.08.2018

110107

401.00245

0.00

5 327.87

5 327.87

0.00

06.08.2018

110147

401.00245

0.00

-15 899.74

-15 899.74

0.00

31.08.2018

500349

401.00245

0.00

52 111.29

52111.29

0.00

08.09.2018

111469

401.00245

0.00

51 907.09

51 907.09

0.00

13.09.2018

111701

401.00245

0.00

15 548.83

15 548.83

0.00

13.09.2018

111703

401.00245

0.00

-52 028.56

-52 028.56

0.00

27.09.2018

112393

401.00245

0.00

2 961.91

2 961.91

0.00

06.10.2018

112832

401.00245

0.00

33 923.14

33 923.14

0.00

12.10.2018  113111

401.00245

0.00

35 893.55

35 893.55

0.00

Totaî general:

0.00

457 577.04

457 577.04

0.00ALGOmTHM CONSTftUCTH S3AVIZAT,

MANAGER OPERAȚIONAL


APROBAT,

PREȘEDINTE C.A.COSOCARIU ALEXANDRU-DAN1. Justificarea necesității achiziției

Conform memoriului tehnic, Hala Laminor aflata in stare de abandon de o perioada mare de timp necesita lucrări de intervenție de urgenta prin indepartarea molozului, a umidității de la baza stâlpilor metalici ai structurii de rezistenta, stoparea de infiltrații de apa.

Absența lucrărilor de reparații mai ample asupra construcțiilor existente precum și faptul că acestea sunt neutilizate de o perioadă de câțiva ani, a condus la situația din prezent în care elementele construcției prezintă degradări.

Pentru efectuarea acestor lucrări este necesara achiziția de PROFILE METALICE pentru executarea lucrărilor dereparatie/consolidare pentru structura metalica a” Halei Laminor”.

 • 2. Modul de calcul al valorii estimate

Valoarea estimată a fost stabilită și prin studiul de piața precum si a informațiilor găsite pe internet. Ca urmare a Cereri de Oferte trimise către MIRAS INTERNATIONAL,METALSTAF CONSTRUCT SRL, MELINDA STEEL SI GROS METAL sa primit răspuns din partea a doua societăți.

Deasemenea in calculul valorii estimate s-a analizat ofertele firmelor specializate in vanzare de profîle metalice din zonă MIRAS INTERNATIONAL si METALSTAF CONSTRUCT SRL. Ofertele primite au fost evaluate din punct de vedere al urgentei pentru executarea lucrărilor de reparatie/consolidare pentru structura metalica a” Halei Laminor” al cerințelor minime, prescripțiilor, caracteristicilor de natură tehnică stabilite prin documentația pentru ofertanți transmisă operatorilor economici.

Pentru ofertele care au îndeplinit cerințele minime, prescripțiile, caracteristicile de natură tehnică, etc, descrise in cererea de oferta pentru achiziția serviciilor/materialelor/produselor, s~a aplicat criteriul de atribuire : PREȚUL CEL MAI SCĂZUT si calitatea produselor din punct de vedere al codului de produs redat de către Manager Proiect.România

weaiu amUim* hwfvtJi


SELECȚIE OFERTA

Prin prezenta, societatea SC Algorithm Construcții S3 S.R.L, persoana juridica romana, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan 154-158 înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. RC J40/8651/2017, având CUI 37714360, va comunicam următoarele:

In baza selecției de oferte privind achiziția de profite metalice, am primit următoarea oferta:

NR CRT

SPECIFICAȚII

OFERTANT!

PREȚ

1

CONFORM OFERTA PREȚ

NR.297/11.04.2018

-UNP 140=2.74 LEI/KG -INP200=2.88LEI/KG -UNP160=2.74 LEI/KG -IPE100=2.79 LEI/KG -L60X60X6=2.79 LEI/KG -L80X80X8=2.74LEI/KG -L90X90X9=2.74 LEI/KG L100X100X10=2.74 LEI/KG

MIRAS INTERNATIONAL SRL

2

CONFORM OFERTA

DD prp JrKJti JL

NR.287/05.04.2018

-UNP 140=2.87 LEI/KG -INP200=3.02 LEI/KG -UNP160=2.87LEI/KG -IPE10CK2.93 LEI/KG ~L60X60X6=2.87 LEI/KG -L80X80X8=2.87LELKG -L90X90X9=2.87 LEI/KG

LI 00X100X10=2.87 LEI/KG

METALSTAF CONSTRUCT SRL

3

CONFORM CERERE OFERTA

NR.285/05.04.2018

NU A RĂSPUNS CERERI DE OFERTA

MELINDA STEEL SRL

4

CONFORMCERERE DE OFERTA NR288/05.04.2018

NU A RĂSPUNS CERERI DE OFERTA

GROS METAL SRL

* Preturile sunt exprimate in RON si nu conțin TVA

In urma verificării ofertelor primite, conform principiilor eficacității, eficientei si economicității, a fost selectata oferta cu cel mai mic preț respective oferta din partea MIRAS INTERNATIONAL.

DEPARTAMENTDamiar^iorel

w,,,r —■—11

From:

!

Cristian Eremîa - Miras International < cristian.eremia@miras.ro >

Sent:

Wednesday, April 11,2018 9:23 AM

To:

viorel.damian@algorithmconstructiis3.ro

Subject:

RE: cerere oferta

Attachments:

Miras Prezentare.pps

Buna ziua,

Va putem oferi din stoc:

UNP 140 S275JR 12000 - 2.74 Ron/kg-4 to in stoc

UNP 160S235JR 12000-2.74 Ron/kg

INP 200 S275JR 12000 - 2.88 Ron/kg

IPE100 S275JR 12000-2.79 Ron/kg

L 60x60x6 S275JR 12000 ~ 2.79 Ron/kg

L 80x80x8 S235JR 12000 -2.74 ron/kg

L 90x90x9 S235JR+AR 12000-2.74 Ron/kg

L 100x100x10 S235JR12000 - 2.74 Ron/kg

Preturile nu conțin TVA si debitarea acolo unde este necesar.

Plata OP avans/numerar.

Oferta valabila 2 zile in limita stocului disponibil.

Atașata am plăcerea de ava transmite prezentarea generala a firmei Mi ras International SRL si folosim aceasta ocazie pentru a ne exprima intenția de colaborare cu firma pe care o reprezentări.

Pentru alte detalii nu ezitată sa ma contactați, mai jos datele de contact.

O zi buna!

Cu stima,

Cristian EREMIA

Asistent Vanzari

Mobil:+40 737 733 314

Email: cristian.eremia@rntras.ro


SC MIRAS INTERNATIONAL SRL


<4 G21 $00 42

www.miras

From: Damian Viorel [mailto:vjorel.damian@algorithmconstructiis3.ro]

Sent: Thursday, April 05,2018 4:33 PM

To: 0ffice@mira5.ro

Subject: cerere oferta

Buna ziua va rog sa găsiri atașat cerere oferta

OFERTA PREȚ

Buna ziua

Referitor la cererea dvs. va putem livra:

IPE100 S275JR 2.93 RON/Kg

UNP 140 S275JR 2.87 RON/Kg

UNP 160 S235JR 2.87 RON/Kg

INP 200 S275JR 3.02 RON/Kg

L 60X60X6 S275JR 2.87 RON/Kg

L 80X80X8 S235JR 2.87 RON/Kg

L 90X90X9 S235JR 2.87 RON/Kg

L 100X100X10 S235JR 2.87 RON/Kg

Preț fara TVA.

Termen de livrare : 5-7 zile de la comanda ferma

Plata cu OP la zi, conform factura proforma

Transportul va fi asigurat de beneficiar

Cu stima

Florin Stanica

S.C. Metalstaf Construct S.R.L

Str. Victoriei nr.138 Chitila-Ilfov

Punct de lucru-Str. Oxigenului nr.2

Tel/Fax: 021.4363863

4363690

Mobil 0744.369524

E-mail; metalstaf2005@yahoo.com
Către,

MIRASSRL

/fa rttâ- !W

CERERE OFERTA

SC Algorithm Construcții S3 SRL va solicita, o oferta de preț pentru următoarele produse:

1. UN P 140

5-6 Tone

2. UNP160

5-6 Tone

3. INP 200

5-6 Tone

4. 1 PE 100

5-6 Tone

5. CORNIER 60X60

2 Tone

6. CORNIER 80X80

2 Tone

7. CORNIER 90x90

2 Tone

8. CORNIER 100x100

2 Tone

DIN OTEL 235JR

Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele este: str. Jean Steriadi nr. 17, Sector 3, tel.

. email: viorel.damian@algorithniconstructiis3.ro

Oferta:

OFERTA trebuie să specifice valoarea produsului solicitat, în RON, fără TVA.

Data limită pentru depunerea ofertei: 11.04.2018, ora 17:00

Criteriul de atribuire care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de achiziție este: oferta

cea mai avantajoasa din punct de vedere al raportului preț - calitate - timp furnizare.

Semnarea contractului

Ofertanții vor fi înștiințați în scris cu privire la rezultatul procedurii.Către,

METALSTAF CONSTRUCT SRL

CERERE OFERTA

SC Algorithm Construcții S3 SRL va solicita. o oferta de preț pentru următoarele produse:

1. UNP 140

5-6 TONE

2. UNP 160

5-6 TONE

3.INP 200

5-6 TONE

4.IPE 100

5-6 TONE

5. CORNIER 60X60

TA1W1?

6. CORNIER 80X80

2 TONE

7. CORNIER 90X90

2 TONE

fi CnDVTTD lAAYIAfi o* Vzv/JKl vJLJKdK. lUVAlvv

Trvfwir

M 1. VrlNJE/

DIN OTEL 235JR

Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele este: str. Jean Steriadi nr. 17, Sector 3, tel. , email: vioreLdamian@algorithmconstructiis3.ro

Oferta:

OFERTA trebuie să specifice valoarea produsului solicitat, în RON, fără TVA.

Data limită pentru depunerea ofertei: 11.04.2018, ora 17:00

Criteriul de atribuire care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de achiziție este: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere al raportului preț - calitate - timp furnizare.

Semnarea contractului


Ofertanții vor fi înștiințați în scris cu pri


CERERE OFERTA

SC Algorlthm Construcții S3 SRL va solicita, o oferta de preț pentru următoarele produse:

1. UNP140


5-6 Tone


2. UNP160


5-6 Tone


3. INP 200


5-6 Tone


4. IPE100


5-6 Tone


5. CORNIER 60X60


2 Tone


6. CORNIER 80X80


2 Tone


 • 7. CORNIER 90x90

  2 Tone

  2 Tone


 • 8. CORNIER 100x100

DIN OTEL 235 JR

Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele este: str. Jean Steriadi nr. 17, Sector 3, tel.

, —    ' l, email: viorel.damian@algorithmconstructiis3.ro

Oferta:

OFERTA trebuie sa specifice valoarea produsului solicitat, în RON, fără TVA.

Data limită pentru depunerea ofertei: 11.04.2018, ora 17:00

Criteriul de atribuire care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de achiziție este: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere al raportului preț - calitate - timp furnizare.

Semnarea contractului

Ofertanții vor fi înștiințați în scris cu privire la rezultatul procedurii.


ALGOR1THW CONSTRUCȚII S3

Către,

GROS METAL SRL

do MÂNIACERERE OFERTA

SC Algorithm Construcții S3 SRL va solicita, o oferta de preț pentru următoarele produse:

1.

UNP 140

5-6 Tone

2.

UNP 160

5-6 Tone

3.

INP 200

5-6 Tone

4.

1 PE 100

5-6 Tone

5.

CORNIER 60X60

2 Tone

6.

CORNIER 80X80

2 Tone

7.

CORNIER 90x90

2 Tone

8.

CORNIER 100x100

2 Tone

DIN OTEL 235JR

Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele este: str. Jean Steriadi nr. 17, Sector 3, tel,

i           , email: viorel.daniian@algorithmconstructiis3.ro

Oferta:

OFERTA trebuie să specifice valoarea produsului solicitat, în RON, fără TVA,

Data limită pentru depunerea ofertei: 11.04.2018, ora 17:00

Criteriul de atribuire care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de achiziție este: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere al raportului preț - calitate - timp furnizare.

Semnarea contractului

Ofertanții vor fi înștiințați în scris cu privire la rezultatul procedurii.SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ


* ♦* ’ • • * •*    \

«■■■■■ ♦ ;

«        4* '


 • • > 7    : »

; ■■ • ■ . J » ’ •• -..••• *

 • ♦  »*<*•


TELEFON i[co4 021} 3404011 / 345 07 B FAX (004 021) 318 03 3? E-MAIL control intern Oprima rie3.ro

Șos. Mîhai Bravu nr 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.ro


ROMANIA

1318-20131 SAitEATORiM ÎMPREUNA


Nr. 225504/19.10.2018


Către,


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:® Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea continuării contractului încheiat cu societatea MIRAS INTERNATIONAL S.R.L. pentru furnizarea de produse metalurgice necesare activității din șantierul „Hala Laminor”, însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3, de raportul de specialitate și de adresa nr. 564/18.10.2018 a societății Algorithm Residențial S3 SRL înregistrată cu nr. 223145/CP/18.10.2018

în vederea inițierii proiectului menționat.


Șef Serviciu Contr^T/Internîntocmit,

Cornelia Pivniceru


Compartiment Guvemanță Corporativă


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot li dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


1