Hotărârea nr. 485/2018

HCLS3 nr.485 din 22.10.2018MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

lîHTÂT> ÂDL

JtlI AKAKL

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL în vederea continuării contractului încheiat cu societatea SCREW FIT SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 22.10.2018

Având în vedere:
 • - Expunerea de motive nr. 226079/CP/19.10.2018 a Primarului Sectorului 3;

™ Raportul de specialitate nr. 225524/19.10.2018 al Serviciului Control Intern -Compartiment Guvemanță Corporativă;

 • - Adresa societății Algorithm Residențial S3 SRL nr. 565/18.10.2018, înregistrată cu nr. 223148/CP/18.10,2018:

 • - Adresa societății Algorithm Construcții S3 SRL cu nr. 3417/17.10.2018, către societatea Algorithm Residențial S3 SRL (nr. 245/18.10.2018);

 • - Hotărârea Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL nr. 45/17.10.2018;

™ Nota de fundamentare nr. 3418/17.10.2018 a societății Algorithm Construcții S3 ODT .

~ HCGMB nr. 433/28.12.2016, privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți comerciale în scopul construirii de locuințe sociale;

“ Adresa nr, 225544/19.10.2018 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanță Corporativă;

In conformitate cu prevederile:

 • - Art. 12.1 lit. m) și o) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residențial S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr.97/29.03.2017;

 • - Art, 12.2 lit. m) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 223/30.05.2017;

~~ Art. 191 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.RL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL în vederea continuării Contractului de vânzare - cumpărare nr. 148 din 03.04.2018 încheiat cu societatea SCREW FIT SRL, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Societatea Algorithm Residențial S3 SRL și Algorithm Construcții S 3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.TAR

IHĂITĂ

f             s

NR. 485

DIN 22.10.2018CABINET PRIMARTELEFON (004 021) 312 03 23 - FAX (004 021) 318 03 04 E-MAtt cataneLpiiniai® p>imarlej.rtî"

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, Buclsh ș§,Â^$.Șnmarie3,ro


ROMÂNIA


CABINET PFUOAR


Nr. ..


EXPUNERE DE MOTIVE


n.Qo^

/orw-


la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de

Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL

în vederea continuării contractului încheiat cu societatea SCREW FIT SRL

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residențial S3 SRL.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Pentru valorificarea „Halei Laminor"f s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin restaurare, consolidare și amenajare interioară. Consolidarea structurii de rezistență a „Halei Laminor" se face cu asamblări cu șuruburi de înaltă rezistență conform standardului SR EN 14399, precizat în proiectul PCP-355/17, livrate de un singur producător care este întotdeauna responsabil de funcționarea ansamblului iar acoperirea de protecție să fie sub controlul unui singur producător.

Pentru aceste considerente și având în vedere adresa societății Algorithm Residențial S3 SRL nr. 565/CP/18.10.2018 precum și de de raportul de specialitate nr.225449/19.10.2018 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care il supun dezbaterii și


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legai justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679'2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3,


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

TELEFON (004 oii) 340 40 11 / 341 oj n FAX (004 021) 318 03 37 E-MAIL c0nfrahntern@primarie3.ro

Șos. Mihai Bravo nr. 428, sector 3,03032S, București, www.primarie3.r0

ROMANIA

Nr. 225524/19.10.2018

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru continuarea contractului de vânzare - cumpărare nr. 148 din 03.04.2018 încheiat cu SC SCREW FIT SRL

în temeiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Societatea este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și este reprezentată legal de președintele Consiliului de Administrație.

Având în vedere:

 • - adresa societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. cu nr. 365/18.10.2018 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 223148/18.10.2018

~ adresa societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. cu nr. 3417/17.10.2018 către societatea Algorithm Residențial S 3 S.R.L.

 • - Hotărârea Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S 3 S.R.L. nr. 45 din 17.10.2018 prin care se aprobă continuarea contractului cu SCREW FIT SRL pentru furnizarea de materiale de construcții - șuruburi de înaltă rezistență

 • - Nota de fundamentare nr. 3418 din 17,10.2018 la proiectul de realizare a structurii de rezistență pentru obiectivul Hala Laminor situat în B-dul Basarabia nr. 256, Sector 3, București

 • - Contractul de vânzare - cumpărare nr. 148 din 02.04.2018 între Societatea Algorithm Construcții S 3 SRL și SC SCREW FIT SRL

 • - Cerere de ofertă nr. 386/25.04.2018 a societății Algorithm Residențial S 3 SRL adresată către SC SCREW FIT SRL

 • - Cerere de ofertă nr. 409/26.04.2018 a societății Algorithm Residențial S 3 SRL adresată către

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

BENDKOPP

 • - Cerere de ofertă nr, 408/26.04.2018a societății Algorithm Residential S 3 SRL adresată către EJOT ROMÂNIA

 • - Cerere de ofertă nr. 407/26.04.2018 a societății Algorithm Residential S 3 SRL adresată către KRONHX

 • - Selecția de ofertă prin care este ales ca furnizor de organe de asamblare SC SCREW FIT SRL

 • - Notă justificativă care arată că criteriul de achiziție este prețul cel mai scăzut/timpul cel mai mic de livrare/ calitatea produselor

 • - Oferta SC SCREW FIT SRL nr. 395/ 25.04.2018

 • - Oferta BENDKOPP nr. 442/03.05.2018

 • - Oferta KRONFIX nr. 414/26.04.2018

Conform prevederilor Actului Constitutiv al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L., art. 12.1 lit. m) este nevoie de acordul Adunării Generale a Asociaților pentru a aproba investiții care depășesc 100.000 euro inclusiv TVA. Adunarea Generală a Asociaților este cea care hotărăște în probleme importante privind activitatea societății, conform art. 12.1 lit. o) din Actul Constitutiv.

Lucrările de amenajare - reabilitare a obiectivului Hala Laminor necesită consolidarea structurii de rezistență cu asamblări cu șuruburi de înaltă rezistență conform standardului SR EN 14399, precizat în proiectul PCP-355/17 livrate de un singur producător care este întotdeauna responsabil de funcționarea ansamblului iar acoperirea de protecție să fie sub controlul unui singur producător. Datorită faptului că contractul încheiat între Algorithm Construcții S 3 SRL și SCREW FIT SRL depășește suma de 100.000 de euro inclusiv TVA este necesară aprobarea Adunării Generale a Asociaților pentru continuarea relației contractuale cu aceasta.

Propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL în vederea continuării contractului de vânzare - cumpărare nr. 148 din 03.04.2018 încheiat cu SC SCREW FIT SRL, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Șef Serviciu Ccpitrdljlntern, Marta Qenareami

Compartiment Guvemanța Corporativă, Silviu Hondola


CHSAS 13001:2007


CamereleC3, C4, C5, Sector 3.

Către:

Sediul:

Referitor:


Consiliul Local al Sectorului 3 București

și

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București


Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București


lî-^Sr^..ț,......5K5...K..OT L J         j-U - Anuf^J&


Nr.


Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu


CABINET PRIMAR

N,......

Si?-

■Xoeftl' awhd 'ă obiect


acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea continuării Contractului cu SCREW FIT S.R.L. pentru furnizarea de materiale de construcții necesare activității din șantierul Hala Laminor, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.


Stimate domnule primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectând art. 12.1 lit. m) din Actul Constitutiv al acesteia: „ Adunarea Generală a Asociaților : «hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T V,A, pentru fiecare investiție sau pentru toate investițile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget»”, art. 12.1, lit. o) din Actul Constitutiv al acesteia: „ hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății înaintează următoarea:

SOLICITARE:

de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea continuării Contractului cu SCREW FIT S.R.L. pentru furnizarea de materiale de construcții necesare activității din șantierul Hala Laminor, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Algorithm Residential S3 SRL

Calea Vitan nr. 242

București Sector 3 031295

C.U.I.: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn            Tel- 0314.334.452

Reg. Com J40/548I/20I7   R097RNCS0087157546060001 -Roii                                   Fax: 0314.334.451

R070RNCB0087157546060002 - EUR                     algorithm.residential@gmail.com

eoustructiis3.ro

-rfSt.

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr, 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/20.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05,2017 s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., deține calitatea de ASOCIAT UNIC al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., Art. 12., punctul 2, litera m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 S.R.L., are umătoarea atribuție:,, hotărăște asupra operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T.V.A. , valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv”.

Din adresa transmisă de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. în data de 18.10.2018, înregistrată Ia sediul subscrisei cu nr. 245 reies următoarele ” Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument. Pentru efectuarea lucrărilor mai sus menționate am încheiat încă de la început contracte pentru furnizarea de materiale și produse necesare activității zilnice în șantier. ”

Algorithm Residential S3 SRL

Calea Vitan nr. 242

București Sector 3 031295

C.U.L 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA ~ Sucursala Panteliomn            Tel: 0314.334.452

Reg. Corn J40/548!/2017    RO97RNCB0087157546060001 -Roii                                   Fax: 0314.334.451

R070RNCB0087157546060002 - EUR                     aigorjthm.residentiai@gmail.eom

constructiis3.ro


bl*. eff401c*r V» OHSAS 16001:2067


Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Pentru toate aceste considerente, solicităm adoptarea unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea continuării Contractului cu SCREW FIT S.R.L. pentru furnizarea de materiale de construcții necesare activității din șantierul Hala Laminor, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

La prezenta solicitare atașăm adresa înaintată de societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. înregistrată la sediul subscrisei cu numărul 245 din 18.10.2018.Algorithm Residential S3 SRL

Calea Vitan nr. 242

București Sector 3 031295

C.U.I.: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn            Tel: 0314.334.452

Reg. Com J40/5481 /20!7    R097RNCB0087157546060001 -Ron                                  Fax: 0314.334.451

R070RNCB0087157546060002 - EUR                     algorithm.residential@gmail.com

constntctiis3.ro

Către

ALGORITHMRESIDENTIAL S3 SRL

! ' U b

Sediul

Sediul Social: București, sector 3, Calea Vitan nr242              *

Referitor

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect continuarea contractului cu SCREW FIT SRL pentru furnizarea de materiale de construcții necesare activității din șantierul Hala Laminor.

Subscrisa, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativa, birou 5, sector 3, București înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, reprezentată legal de dl. Coșocariu Alexandru-Dan, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație, având în vedere calitatea societății Algorithm Residential S3 SRL, de Asociat unic al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect continuarea contractului cu SCREW FIT SRL pentru furnizarea de materiale de construcții necesare activității din șantierul Hala Laminor.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă in lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale, cod CAEN 4120.

Având în vedere calitatea de asociat unic al Algorithm Construcții S3 SRL, vă solicităm aprobarea continuării contractului cu SCREW FIT SRL pentru furnizarea de materiale de construcții necesare activității din șantierul Hala Laminor.

Conform Actului Constitutiv al subscrisei, art. 12., punctul 2, litera m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 SRL, are umătoarea atribuție: „hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T. V.A. , valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv". Menționăm faptul că valoarea totală a contractului depășește valoarea sumei de 100.000 Euro exclusiv TVA.

Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est,

Algorithm Construcții S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3 București, Romania

E -mari: officețs afeorithrnconstructiis3.ro

Web; www.alRonthmconstructiis3.ro

România

EDUCI H


AC,

jQHSAS 18001- ISO 14001 „ ISO 9001 |


prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonala, organizarea unei rețele stradale care sa deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

Pentru efectuarea lucrărilor mai sus menționate am încheiat încă de la început contracte pentru fiimizarea de materiale și produse necesare activității zilnice în șantier.

A

In acest sens solicităm acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 pentru aprobarea continuării contractului cu SCREW FIT SRL pentru furnizarea de materiale de construcții necesare activității din șantierul Hala Laminor.

Anexăm prezentei Hotărârea nr. 45 din data de 17.10.2018 a Consiliului de Administrație al Agorithm Construcții S3, nota de fundamentare, situația comenzilor efectuate către SCREW FIT SRL, contractul cu SCREW FIT SRL precum și alte documente justificative (comenzi, contra oferte, oferte etc).

Cu deosebită considerație, f ’

Coșocariu Alexandru-Dan Președinte Consiliu de Administrație

Algorithm Construcții 53

Strada Calea Vitan 154 -158, Sector 3 bucurești, România

E-mail: office@algorithmconstructiis3.ro

Web: www.algorithmconstructiis3.ro

ROMÂNIA


t \

1 i K

Ac- I

lOHSAS 18001 ISO 14001

i       P -'CAV Ar,’«t'ivi .1

ISO 9001 I


HOTARAREA Nr. 45 din 17.10.2018

Având în vedere:

 • •  Dispozițiile art. 13 coroborate cu dispozițiile art. 16 din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL,

 • •  Hotărâre Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, de înființare a societății Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

 • •  Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 586/27.11.2017 de numire a Consiliului de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

 • •  Dispozițiile art. 12, litera m) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

Consiliul de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL
HOTĂRĂȘTE
Art. 1 Aprobă continuarea contractului cu SCREW FIT SRL pentru furnizarea de materiale de construcții - șuruburi de înaltă rezistență.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcții S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Construcții S3.


Aprobat Consiliu de Administrație Algorithm Construcții S3 S.R.L.:

Nume


Data:

lâM

Li. lâ

[X io Mi

JÎ,......ifr Wi


Cosocariu Alexandru Dan:

Dede Daniela:

Matache Doina Florentina:

Marinescu Gabriel Mircea:

Ușurelu Gabriel Alexandru:

Notă de fundamentare SCREW FIT

Hala Laminor, încadrată de către Ministerul Culturii și Identității Naționale în categoria monumentelor istorice, conform Legii 422 din 2001 se află într-un proces de consolidare și reabilitare urmând să devină un punct de reper pentru activități culturale din Sectorul 3.

A

începuturile Halei Laminor, cu o suprafață de 68.000 de metri pătrați, sunt legate de anul 1936, odată cu înființarea Uzinelor Malaxa, transformate în anii comunismului în întreprinderea 23 August. După anul 1990 obiectivul a fost cunoscut drept Uzinele Faur și considerat pe bună dreptate, astăzi, un reper istoric al arhitecturii industriale de pe teritoriul Sectorului 3.

Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să

Algorithm Construcții 53

Strada Calea Vitars 154-158, Sector 3 București, Remania

E-maik office@aSgorithmconstructiis3.ro

Web: www.algorithmconstructiis3.ro


’Î.’Z

FÎOMÂN1A mww fcwniwa


deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

Pentru efectuarea lucrărilor mai sus menționate am încheiat încă de la început contracte pentru furnizarea de materiale și produse necesare activității zilnice în șantier.

Structura de rezistență a construcției este formată din grinzi, stâlpi și contravântuiri metalice, cu diverse forme și dimensiuni: UNP, INP, IPE, L, O, □ , table și platbande. Din cauza avariilor și degradărilor constatate atât în faza de expertizare cât și în timpul execuției, parte din elementele metalice trebuiesc înlocuite sau consolidate. Alte elemente metalice se vor monta cu rol de stabilitate si rezistență la acțiuni din gruparea fundamentală sau seismică.

îmbinarea și solidarizarea tuturor elementelor metalice ale structurii de rezistență se realizează cu șuruburi de înaltă rezistență conform standardului SR EN 14399, precizat în proiectul PCP-355/17. Asamblările cu șuruburi, piulițe și șaibe sunt foarte sensibile la diferențe în procesul de fabricație și lubrifiere. Ca urmare este important ca ansamblul să fie livrat de un singur producător care este întotdeauna responsabil de funcționarea ansamblului iar acoperirea de protecție să fie sub controlul unui singur producător.

Urmare solicitării de oferte, furnizorul ce respectă condițiile impuse de standardul prevăzut mai sus este SCREW FIT. Produsele livrate sunt întotdeauna însoțite de documentele ce atesta calitatea, termenele de livrare fiind cele asumate.

Aspectele prezentate ne determină să continuăm colaborarea și să solicităm aprobarea dumneavoastră pentru continuarea contractului cu SCREW FIT.


Algorithm Construcții S3

Strada Calea Vîtan 154-158, Sector 3 București, Romania

E-mail: office(Sajgorithmconstructîis3.ro

Web: www.aigonthmconstructn53.ro


CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE


Nr.148 / 03.04.2018

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE.
 • 1.1.  SCREW FIT S.R.L., persoana juridica romana) cu sediul social situat in localitatea București, str. Pescărușului, nr. 2. inmatriculata la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul București sub nr. J40/3360/2016, CUI RO 35763269, cont nr. RO54BTRLRONCRT033259801, deschis la Banca Transilvania, Sucursala Dristor, legal reprezentata de către Doamna Andreea Brebene, avand funcția de Administrator, in calitate vanzator (numita in continuare „Vanzator”)

Si

 • 1.2.  Algorithm construcții S3 S.R.L., cu sediul social situat in București, str. Calea Vitan nr. 154-158, Clădire Administrativa, Birou 5, Sector 3, inmatriculata la Oficiul Registrului Comerțului București, sub nr. J40/8651/2017, CUI RO37714360, cont nr. RO32BTRLRONCRT0414912701, deschis la Banca Transilvania, din localitatea București legal reprezentata de către Cosocariua Alexandru Dan, avand funcția de Președinte Consiliu Administrație, in calitate de cumpărător (numita in continuare „Cumpărător”) au convenit încheierea prezentului contract, cu următoarele clauze:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI.
 • 2.1 Prezentul contract reprezintă acordul de voința fundamental prin care Părțile reglementează condițiile generale de perfectare a raporturilor comerciale dintre ele, constând in vanzarea de către Vanzator, respectiv cumpărarea de către Cumpărător de materiale construcții ori alte produse comercializate de către Vanzator (numite in continuare „Produse”).

 • 2.2 Prevederile prezentului contract, afara de stipulația contrara a Pârtilor, reglementează toate vânzările - cumpărările încheiate intre Parti avand ca obiect produsele menționate la art 2.1, pe toata durata prevăzută in cuprinsul art. 3.

 • 2.3 Descrierea, individualizarea si cantitatea Produselor, precum si prețul acestora, pot fi prevăzute in Anexe la prezentul contract, respectiv in comanda de Produse si/sau in factura.

 • 2.4 In accepțiunea prezentului contract, părțile inteleg prin noțiunea de Cumpărător, atat persoana menționata la pct. 1.2 precum si orice persoana cu privire la care exista prezumția ca reprezintă interesele Cumpărătorului si semnează in numele acestuia.

ALGORiTHM CONSTRUCȚII 53


3. DURATA CONTRACTULUI.
 • 3.1 Prezentul contract se încheie:

® pe o perioada de 12 luni, respectiv de la data de 03.04.2018 si pana la data de 02.04.2019 .

 • 3.2 La sfârșitul celor 12 luni, contractul se prelungește automat cu cate un an, (fara a fi nevoie de semnarea unui act adițional in acest sens) pana când una din parti solicita rezilierea ei, in condițiile art. 10.

4. PREȚUL VANZARII SI MODALITĂȚILE DE PLATA.
 • 4.1 Pentru fiecare Produs sau categorie de Produse, prețul este stabilit de către Vanzator, potrivit listei de preturi de vanzare sau a catalogului de Produse.

 • 4.2 Plata prețului Produselor se va realiza in baza facturilor emise de către Vanzator. Părțile convin expres ca facturile emise vor fi considerate acceptate prin simpla semnare de către Cumpărător sau de către delegatul acestuia, nefiind necesara si stampilarea acestora. In cazul in care facturile sunt comunicate prin posta/curier si/sau o data cu Produsele, factura se considera acceptata la momentul receptionarii plicului/coletului de către Cumpărător, dovedita prin confirmarea de primire.

4.3In cazul întârzierilor in ceea ce privește efectuarea plăților, Cumpărătorul va datora penalitati in cuantum de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, calculate la valoarea debitelor restante. Valoarea penalităților nu poate depăși cuantumul debitelor pentru care simt calculate. In cazul întârzierilor la plata, Cumpărătorul este pus de drept in întârziere, fara nici o procedura speciala.

4.4Eventualele diferente valorice înregistrate fata de valoarea facturata de Vanzator ca urmare a retumarii Produselor de către Cumpărător, vor fi plătite prin emiterea unei facturi stomo, in termen de 3 zile lucratoare de la data retumarii Produselor livrate. Părțile convin ca in eventualitatea existentei unor datorii reciproce, oricare dintre ele are dreptul de a proceda la compensarea sumelor, urmând sa plateasca celeilalte numai diferentele pozitive rezultate. In acest sens, fiecare dintre Parti va pune la dispoziția celeilalte, in cel mai scurt timp posibil, documentele contabile corespunzătoare.

5. COMANDA DE PRODUSE
 • 5.1 Inițiativa încheierii vanzarii-cumpararii Produselor ii aparține Cumpărătorului, prin înaintarea către Vanzator a unei comenzi, scrise sau verbale, care va conține cel puțin individualizarea produselor comandate si cantitatea acestora. Comanda scrisa va fi semnata de Cumpărător, iar cea verbala va fi consemnata in scris de către Vanzator.

 • 5.2 Vânzătorul va confirma capacitatea sa de a executa comanda in termen de 24 de ore de la receptionarea comenzii. In cazul in care stocul existent al Vânzătorului nu conține toate Produsele comandate de către Cumpărător, Vânzătorul are dreptul sa livreze numai acele produse care se găsesc in stocul de marfa, receptionarea acestora de către Cumpărător echivalând cu acceptarea executării parțiale a comenzii.

32, 32  32,

6. PREDAREA PRODUSELOR.
 • 6.1 Predarea Produselor se poate face la momentul încheierii contractului sau intr-un termen

comunicat de către Vanzator, Cumpărătorului. Cheltuielile de transport ocazionate de livrarea Produselor vor fî suportate integral de Vanzator si se vor face pe riscul Vânzătorului.

 • 6.2 Recepția cantitativa si calitativa a Produselor se realizează de către Cumpărător sau delegatul

acestuia, prin semnarea facturii sau a documentului de livrare (confirmării de primire) a Produselor.

 • 6.3 In cazul constatării unor neconcordante de ordin calitativ sau cantitativ intre Produsele care

fac obiectul comenzii si lotul de produse recepționate, Cumpărătorul va instiinta in scris Vânzătorul in termen de 48 de ore de Ia primirea Produselor. In cazul in care susținerile Cumpărătorului sunt întemeiate, Vânzătorul va soluționa diferentele constatate cu ocazia recepției, in termen de 3 zile lucratoare, pe cheltuiala sa.

 • 6.4 Cumpărătorul nu are dreptul sa refuze primirea Produselor livrate daca acestea corespund,

calitativ si cantitativ, comenzii inițiate, in caz contrar va suporta toate cheltuielile efectuate de Vanzator cu executarea contractului precum si daune interese. De asemenea, Cumpărătorul nu poate refuza sau retuma Produsele comandate in cazul in care acestea nu corespund scopului pentru care au fost procurate sau necesitatilor/actîvitatii sale dar corespund, calitativ si cantitativ, comenzii inițiate, decât cu acordul Vânzătorului, suportând costurile efectuate de către Vanzator cu executarea comenzii, pana la acel moment.

 • 6.5 O data cu mărfurile vândute, Vânzătorul va preda Cumpărătorului: facturile emise si

certificatele de calitate si/sau garanție, dovada predării facandu-se prin semnarea documentului de livrare si/sau a facturii.

 • 6.6 Prin semnarea documentului de livrare/facturii care insoteste Produsele, Cumpărătorul

declara ca Produsele preluate sunt conforme specificațiilor convenite intre Parti, aceasta dovada a conformității bucurandu-se de o prezumție absoluta de adevar.

 • 6.7 De asemenea, prin semnarea documentului de livrare/facturii, Cumpărătorul declara ca a luat

la cunoștința despre totalitatea caracteristicilor tehnice, de funcționare si întreținere a Produselor.

7. TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE SI RISCUL PIEIRII FORTUITE.
 • 7.1 Transferul dreptului de proprietate de la Vanzator către Cumpărător are loc la momentul achitării integrale a prețului Produselor.

 • 7.2 O data cu predarea Produselor, conform art. 6 din prezentul contract, riscul pieirii Produselor sau a deteriorării acestora se transfera asupra Cumpărătorului.

 • 7.3 Producerea evenimentelor prevăzute la pct. 7.2 nu determina stingerea obligațiilor de plata a Produselor de către Cumpărător.
  AkGORITHW CONSTRUCȚII S3


 • 7.4 Produsele retumate sau refuzate la recepție de către Cumpărător ramau in proprietatea deplina a Vânzătorului.

8. OBLIGAȚIA DE INFORMARE.
 • 8.1 Obligația de informare cu privire la caracteristicile Produselor vândute cade in sarcina Cumpărătorului. In acest sens, el este dator a solicita Vânzătorului informații cu privire la aceste caracteristici. Neindeplinirea acestei obligații nu poate atrage angajarea răspunderii Vânzătorului.

9. GARANȚII.
 • 9.1 Ca si garanție a prezentului mod de colaborare, Cumpărătorul va atașa la contractul semnat 2 instrumente de plata, C.E.C./Bilet Ia ordin (B.O.) semnate si necompletate, avalizate si girate de asociatul unic/majoritar si/sau administratorii acestuia. Cumpărătorul este de acord ca in caz de neindeplinire a condițiilor contractuale, aceste file sa fie completate cu toate datele necesare introducerii la plata, in banca si utilizate de către Vanzator in scopul recuperării datoriilor, aceste instrumente transformandu-se din instrumente de garanție, in instrumente de plata, Vânzătorul fiind Împuternicit de către Cumpărător sa completeze instrumentele de plata lasate ca garanție.

In cazul in care nu agreeaza aceasta modalitate, cumpărătorul se obliga sa emită la fiecare livrare o fila C.E.C. sau Bilet la ordin (B.O.) cu termenul de plata stipulat in prezentul contract la art. 4, iar documentul de plata trebuie sa fie completat corect si legal.

De asemenea, Cumpărătorul se obliga ca la termenul de plata prevăzut, sa se asigure ca in contul sau bancar exista suma necesara acoperirii fiecărui C.E.C./B.O. emis.

Prin semnarea prezentului contract, Cumpărătorul confirma faptul ca are mijloace financiare de plata a valorii integrale a comenzilor către furnizor si se obliga sa asigure posibilitatea de plata pentru toate livrările din partea furnizorului.

Notificarea are un caracter informativ si nu reprezintă o solicitare de accept a Vânzătorului din partea Cumpărătorului.

 • 9.2 Vânzătorul are obligația de a preda mărfurile marcate si etichetate corespunzător, in conformitate cu cerințele legale si precautile care se impun in privința securității mărfurilor. De asemenea, Vânzătorul garanteaza ca Produsele care fac obiectul vânzărilor ~~ cumpărărilor dintre Parti corespund specificațiilor si standardelor de calitate incidente in aceasta materie.

 • 9.3 Perioada de garanție a Produselor este cea prevăzută in certificatele de garanție care însoțesc Produsele cumpărate.

 • 9.4 In cazul in care Cumpărătorul reclama un produs in regim de garanție, solicitarea acestuia va fi soluționată după cum urmeaza:

 • 9.4.1  Produsul considerat defect va fi predat Vânzătorului impreuna cu sesizarea defecțiunii si copie de pe factura de cumpărare.

 • 9.4.2  Vânzătorul va proceda la constatarea existentei unui defect datorat viciilor de fabricație.

 • 9.4.3  In cazul in care, in urma examinării, se confirma existenta unui asemena defect, Vânzătorul va proceda la remedierea sau Înlocuirea Produsului.

 • 9.4.4 In cazul in care existenta unui defect de fabricație este infirmata sau se constata ca Produsul s-a deteriorat din cauza Cumpărătorului, repararea acestuia se va efectua contracost. Fara a fi o enumerare limitativa, garanția se pierde in cazul unui defect rezultat din uzura anormala a Produsului, deteriorărilor provocate intenționat, accidentelor, neglijentei in utilizare de către Cumpărător sau de către o terta persoana, utilizării in neconcordanta sau fara respectarea instrucțiunilor de folosire sau orice alta modificare sau reparație efectuata de Cumpărător, fara acordul prealabil al Vânzătorului. Defecțiunilor aparate in perioada de garanție din culpa Cumpărătorului vor fi remediate pe cheltuiala acestuia din urma.

9.5 Pana la efectuarea verificărilor, Cumpărătorul nu este exonerat de plata prețului Produselor cumpărate.

10. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
 • 10.1 Prezentul contract inceteaza de drept:

 • a) de comun acord, prin act adițional la prezentul contract;.

 • b) prin denunțare unilaterala, cu obligația notificării celeilalte parti cu 30 de zile calendaristice inainte;

 • c) in caz de lichidare sau a pierderii calitatii de persoana juridica a vreuneia dintre Parti;

 • d) pentru neexecutarea, executarea necorespunzatoare sau cu întârziere a obligațiilor rezultând din prezentul contract, cu obligația notificării celeilalte parti cu 30 de zile calendaristice inainte, fara punerea in întârziere a pârtii in culpa si fara intervenția instanței judecătorești.

10.2Incetarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente intre părțile contractante.

10.3In cazul rezilierii prezentului contract, orice Produse (si actele aferente) proprietate a uneia dintre parti, deținute in posesie de către cealalta parte, vor fi retumate in termen de 5 zile, sub sancțiunea penalităților in cuantum de 0,1% /zi de întârziere a livrării, calculate la valoarea Produselor a căror restituire este întârziata.

11.CARACTERUL CONFIDENȚIAL AL CONTRACTULUI
 • 11.1 O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:

 • a) de a face cunoscut contractul, documentele sau orice prevedere a acesteia, angajatilor sau ai unei terte parti, in afara acelor personae direct implicate in îndeplinirea contractului.

b )de a utiliza informațiile si documentele obținute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului, in alt scop decât acela de a si îndeplini obligațiile contractuale.

 • 11.2 Dezvăluirea oricărei informații fata de persoanele implicate in îndeplinirea contractului, se face confidențial si se va extinde numai asupra acelor informații necesare in vederea îndeplinirii contractului

 • 11.3 o parte contractanta va fi exonerate de raspunerea pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract daca:

a) informația era cunoscuta pârtii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta.

Zi


ALGORITHM CONSTRUCȚII S3

 • b) informația a fost dezvăluită după ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru asemenea dezvăluiri.

 • c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvăluie informația, sau se impune in vederea Îndeplinirii operațiunilor societarii fata de autoritari, institutii financiare sau terti cu atributiuni in derularea contractului.

12.COMUNICĂRILE INTRE PARTI
 • 12.1.  In accepțiunea pârtilor contractante, orice comunicare adresata de una dintre aceasta, celeilalte, este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa menționata in prezentul contract, prin posta, fax sau predare directa insotita de semnătură de primire ori prin posta electronica la adresa de e-mail pusa la dispoziția fiecărei parti cu ocazia incheierii acestui contract.

 • 12.2.  In cazul in care comunicarea se face pe cale poștala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de către destinatar la data menționata de oficiul postai primitor pe aceasta confirmare.

 • 12.3. Daca comunicarea a fost trimisa prin fax, ea se considera primita la data menționata pe confirmarea de transmitere a faxului.

 • 12.4. Daca comunicarea s~a făcut prin intermediul poștei electronice aceasta se considera primita la momentul confirmării de transmitere.

 • 12.5. Comunicările verbale nu obliga părțile, daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute mai sus.

13.FORTA MAJORA
 • 13.1 Daca o situație de forța majora impiedica sau intarzie, total sau parțial, executarea contractului de către oricare dintre părțile contractante, atunci partea contractanta astfel afectata va fi exonerata de indeplinirea obligațiilor sale, dar numai in măsură si pentru perioada in care aceasta îndeplinire este împiedicata sau intarziata de situația de forța majora. Ambele parti vor depune toate eforturile rezonabile pentru a reduce cat mai mult posibil întârzierea rezultând din forța majora.

 • 13.2 Prin forța majora părțile înțeleg toate evenimentele si/sau împrejurările independente de voința pârtii care invoca forța majora, imprevizibile sau care, survenind după încheierea contractului, impiedica ori intarzie, total sau parțial, indeplinirea obligațiilor izvorand din acest contract.

 • 13.3 Partea care invoca forța majora este obligata sa notifice cealalta parte in scris, in termen de 3 zile de la data de începere a evenimentelor sau împrejurărilor considerate drept forța majora, insotita de documente prin care sa se certifice realitatea si exactitatea faptelor, datelor si împrejurărilor. Aceeași procedura si aceleași termene de notificare si confirmare sunt aplicabile si cu privire la încetarea situației de forța majora.


  UC \‘Z-=

  ROMÂNIA14. CLAUZE SPECIALE
 • 14.1 Prezentul contract împreuna cu actele încheiate in temeiul acestuia si anexele sale (comanda de Produse, facturi, etc.) care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezintă voința pârtilor si nu poate fi combătut prin invocarea unei alte înțelegeri verbale dintre acestea, anterioara sau ulterioara încheierii lui.

 • 14.2 Prezentul contract nu poate fi modificat decât prin acordul pârtilor, prin act adițional.

 • 14.3 Niciuna dintre parti nu poate fi obligata sa isi îndeplinească vreo obligație atata timp cat cealalta parte nu si-a îndeplinit obligațiile sale corelative.

 • 14.4 Orice litigiu decurgând din sau in legătură cu acest contract, inclusiv referitor Ia validitatea, interpretarea, executarea sau desființarea lui, va fi soluționat de instanțele competente de la sediul Vânzătorului.

 • 14.5 In cazul acțiunilor promovate de Vanzator pentru recuperarea sumelor datorate de către Cumpărător, toate cheltuielile efectuate in aceasta procedura, inclusiv cheltuielile de judecata, vor fi suportate de Cumpărător.

15. Dispozrrn finale
 • 15.1 Prezentul contract a fost încheiat azi 03.04.2018, in 2 exemplare originale, ambele cu forța probanta egala, părțile atestând prin semnare ca au intrat in posesia unui exemplar.

 • 15.2  Semnarea contractului-cadru sau a actelor adiționale se va putea realiza si la distanta, contractul fiind considerat acceptat la momentul receptionarii de către Vanzator a exemplarului semnat si stampilat de către Cumpărător, moment de la care iau naștere drepturile si obligațiile pârtilor.

  Vanzator

  SCREWFIT S.R.L. S.R.L.


Cumpărător

ALGORITHM CONSTRUCȚII S3

Administrator

Brebene Andreea


Președinte Consiliu Administractie
Către,

SCREWFIT

CERERE OFERTA

SC Algorithm Construcții S3 SRL va solicita , o oferta de preț pentru următoarele produse:

1, Organe de asamblare conf, Anexa 58000 buc

Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele este: str. Jean Steriadi nr. 17, Sector 3, tel.

0723287721, email: viorel.damian@algorithmconstructiis3.ro

Oferta:

OFERTA trebuie să specifice valoarea produsului solicitat, în RON, fără TVA.

Data limită pentru depunerea ofertei: 27.04.2018, ora 17:00

Criteriul de atribuire care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de achiziție este: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere al raportului preț - calitate - timp furnizare.

Semnarea contractului

Ofertanții vor fi înștiințați în scris cu privire la rezultatul procedurii.

Către, BENDKOPP

CERERE OFERTA

SC Algorithm Construcții S3 SRL va solicita . o oferta de preț pentru următoarele produse:

1. Organe asamblare conf. anexa 58000 buc

Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele este: str. Jean Steriadi nr. 17. Sector 3, tel.

i, email: viorel.damian@algorithinconstructns3.ro

Oferta:

OFERTA trebuie să specifice valoarea produsului solicitat, în RON, fără TVA.

Data limită pentru depunerea ofertei: 27.04.2018, ora 17:00

Criteriul de atribuire care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de achiziție este: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere al raportului preț - calitate - timp furnizare.

Semnarea contractului

Ofertanții vor fi înștiințați în scris cu privire la rezultatul procedurii.

Către,

EJOTROMANIA

CERERE OFERTA

SC Algorithm Construcții S3 SRL va solicita , o oferta de preț pentru următoarele produse:

1. Organe asamblare conf. anexa 58000 buc

Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele este: str. Jean Steriadi nr. 17, Sector 3, tel, email: vioreLdanrian@algorithmconstructiis3.ro

Oferta:

OFERTA trebuie să specifice valoarea produsului solicitat, în RON, fără TVA,

Data limită pentru depunerea ofertei: 27.04*2018, ora 17:00

Criteriul de atribuire care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de achiziție este: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere al raportului preț - calitate - timp furnizare.

Semnarea contractului

Ofertanții vor fi înștiințați în scris cu privire la rezultatul procedurii.

Către,

KRONFIX

CERERE OFERTA

SC Aîgorithm Construcții S3 SRL va solicita , o oferta de preț pentru următoarele produse:

1. Organe asamblare conf. anexa 58000 buc

Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele este: str. Jean Steriadi nr. 17, Sector 3, tel. email: vioreLdamian@algorithmconstructiis3.ro

Oferta:

OFERTA trebuie să specifice valoarea produsului solicitat, în RON, fără TVA.

Data limită pentru depunerea ofertei: 27.04.2018, ora 17:00

Criteriul de atribuire care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de achiziție este: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere al raportului preț - calitate - timp furnizare.

Semnarea contractului

Ofertanții vor fi înștiințați în scris cu privire la rezultatul procedurii.

A


ALGORITHM CONSTRUCȚII S3

SELECȚIE OFERTA

Prin prezenta, societatea SC Algorithm Construcții S3 S.R.L, persoana juridica romana, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan 154-158 înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. RC 140/8651/2017, având CUI 37714360, va comunicam următoarele:

In baza selecției de oferte privind achiziția ORGANE DE ASAMBLARE(SET ȘURUB) am primit următoarele oferte:


NR CRT

SPECIFICAȚII

OFERTANTI

PREȚ RON

BUC

1

Organe de asamblare cf.anexa 23.04.2018

142516.45 LEI

SC SCREW FIT SRL

58000

2

Organe de asamblare cf.anexa 23.04.2018

158295.00 LEI

KRONFIX

58000

3

Organe de asamblare cf.anexa 23.04.2018

172175.00 LEI

E JOT ROMANIA

58000

4

Organe de asamblare cf.anexa 23.04.2018

158829.45 LEI

BENDKOPP

58000

* Preturile sunt exprimate in RON si nu conțin TVA

AVIZAT,


MANAGER OPERAȚIONALNOTA JUSTIFICATIVA

ustificarea necesității achizițieiConfonn memoriului tehnic, Hala Laminor aflata in stare de abandon de o perioada mare de timp necesita lucrări de intervenție de urgenta prin indepartarea molozului, a umidității de la baza stâlpilor metalici ai structurii de rezistenta, stoparea de infiltrații de apa.

Absența lucrărilor de reparații mai ample asupra construcțiilor existente precum și faptul ca acestea sunt neutilizate de o perioadă de câțiva ani, a condus la situația din prezent în care elementele construcției prezintă degradări.

Pentru efectuarea acestor lucrări este necesara achiziția de organe de asamblare (surub+piulita+doua seibi) pentru executarea lucrărilor de reparatie/consolidare structura metalica a „Halei Laminoru”.

1. Modul de calcul al valorii estimate

Valoarea estimată a fost stabilită și prin studiul de piața precum si a informațiilor găsite pe internet.

Deasemenea in calculul valorii estimate s-au analizat ofertele unor firme specializate in organe de asamblare,SC SCREW FIT SRL,KRONFIX,EJOT ROMANIA,BENDKOPP,SUBEX.

Ofertele primite au fost evaluate din punct de vedere al cerințelor minime, prescripțiilor, caracteristicilor de natură tehnică stabilite prin documentația pentru ofertanți transmisă operatorilor economici.

Pentru ofertele care au îndeplinit cerințele minime, prescripțiile, caracteristicile de natură tehnică, etc, descrise in cererea de oferta pentru achiziția serviciilor/materialelor/produselor, s-a L       aplicat criteriul de atribuire : PREȚUL CEL MAI SCĂZUT/timpul cel mai mic de

livrare,calitatea produselor.


Necesar organe asamblare 23.04.2018 (asamblare grinzi si reparații)

Descriere organe asamblare

Lungime proiect

Total proiect

Cantitate comandata inclusiv reparații

Șurub EN 14399-3 12 x 40 - 8.8 HR

35

35

40

990

1500

Șurub EN 14399-3 12 x 50 - 8.8 HR

45

50

648

1000

Piulița EN 14399-3 M12 - 8 HR

1638

2500

Șaiba EN 14399-6-12

3276

5000

Șurub EN 14399-3 16 x 50 - 8.8 HR

40

45

50 .

2474

3500

Șurub EN 14399-3 16 x 65 - 8.8 HR

55

60

65

3430

4500

Șurub EN 14399-3 16 x 80-8.8 HR

70

80

426

1000

Șurub EN 14399-3 16 x 90 - 8.8 HR

80

85

90

216

500

Piulița EN 14399-3 M16 -8 HR

6546

9500

Șaiba EN 14399-6 -16

13092

19000

Șurub EN 14399-3 20 x 60 - 8.8 HR

50

55

60

1080

1500

Șurub EN 14399-3 20 x 70 - 8.8 HR

65

70

684

1000

Piulița EN 14399-3 M20 - 8 HR

1764

2500

Șaiba EN 14399-6 - 20

3528

5000

58000

////

3

S.C. SCREW FIT S.R.L

Nr. Ord. reg. com. / an: J40/3360/2016

C.I.F.: RO3S763269

Sediu social: București, Sector 2, Str. Pescărușului, Nr. 2

IBAN: ROS4BTRLRONCRT033259801

BANCA TRANSILVANIA - SUC. DRISTOR

TEL: +40 (736) 071 391

Va rog sa luati în calcul, faptul ca prețul pe fiecare șurub, include o piulița si 2 șaibe

REFERENCE

DENUMIRE

CANTITATE

PREȚ per buc EURO

PREȚ TOTAL LEI

HR88G120040

BOLTS HR ACCORDING TO EN 14399-3

K2 CE/NF : 1 screw+1 nut+2 washers

HOT DIP GALVANIZED

HEAVY HEX BOLTS EN 14399-3 HR 10.9 M 12 X 40 HDG

1 500

1.279200

9040.71402

HR88G120050

HEAVY HEX BOLTS EN 14399-3 HR 10.9 M 12 X 50 HDG

1 000

1.346118

6342.436875

HR88G160050

HEAVU HEX BOLTS EN 14399-3 HR 8.8 M 16 X 50 HDG

HEAVY HEX BOLTS EN 14399-3 HR 8.8 M 16 X 65 HDG

3 500

1.932600

31870.15092

HR88G160065

4 500

2.145782

45495.76779

HR88G160080

HEAVY HEX BOLTS EN 14399-3 HR 8.8 M 16 X 80 HDG

1 000

2.225546

10485.9957

HR88G160090

HEAVY HEX BOLTS EN 14399-3 HR 8.8 M 16 X 90 HDG

500

2.425613

5714.324929

HR88G200060

HEAVY HEX BOLTS EN 14399-3 HR 8.8 M 20 X 60 HDG

1 500

2.785513

19686.53642

HR88G200070

HEAVY HEX BOLTS EN 14399-3 HR 8.8 M 20 X 70 HDG

1 000

2.946000

13880.5209

RECEIPT OF ORDER

TOTAL

142516.4475

Prețul total este exprimat in lei, si nu conține TVA

Cursul euro va fi stabilit in funcție de cursul oficial BNR in ziua respectiva + 1%


_----~             www.bendkopp.ro


A mm offlce@bendkopp.ro

Pasul câștigător!          +4-0264-436106

Depozit central:                                 Magazin de prezentare:                 Punct de lucru București:

407145, Com. Capusu Mare, jud. Cluj, Romanța 400254, CluJ-Napoca, jud. Cluj, România 077025, Bragadîru, jud. Ilfov, Romania DN 1 (E60), Km 499+389                       str. Fabricii de Chibrituri nr. 6-10          Sos. Alexandriei nr. 116-118, Corp C04, intr. B

Jel: 0264-436.106, Fax: 0264-592.676 z Tel/Fax: 0264-455.515 f Tel: 021-78.03.058, Fax: 021-78.03.082

Oferta de preț

Nr intern:0000294548; Nr inreg partener:;                                Client: ALGORITHM
Avem plăcerea de a va transmite oferta noastra de preț pentru organele de asamblare solicitate de dvs.

Din Calitate Ac Denumire Dimensiune UM Cantitate Preț unitar TVA Valoare Disponîbilitat

EN14399-3

8.8

ZT

SET ȘURUB CAP HEX.(SURUB+PnJLlTA+2 ȘAIBE)

M12X40

BUC

1500

6.8916

19

10337.40

20 Zile*

EN14399-3

8.8

ZT

SET ȘURUB CAP HEX.(SURUB+PIUUTA+2 ȘAIBE)

M12X50

BUC

1000

7.2122

19

7212.20

20 Zile *

EN14399-3

8.8

ZT

SET ȘURUB CAP HEX.(SURUB+PnJLITA+2 ȘAIBE)

Ml 6X50

BUC

3500

10.0971

19

35339.85

20 Zile*

EN14399-3

8.8

ZT

SET ȘURUB CAP HEX.(SURUB+PIULITA+2 ȘAIBE)

M16X65

BUC

4500

10.8183

19

48682.35

20 Zile*

EN14399-3

8.8

ZT

SET ȘURUB CAP HEX.(SURUB+PIULITA+2 ȘAIBE)

M16X80

BUC

1000

11.5405

19

11540.50

20 Zile*

EN14399-3

8.8

ZT

SET ȘURUB CAP HEX.(SURUB+PlULlTA+2 ȘAIBE)

M16X90

BUC

500

12.0203

19

6010.15

20 Zile *

EN14399-3

8.8

ZT

SET ȘURUB CAPHEX.(SURUB+PIULlTA+2 ȘAIBE)

M20X60

BUC

1500

15.6264

19

23439.60

20 Zile*

EN14399-3

8.8

ZT

SET ȘURUB CAPHEX.(SURUB+PIULlTA+2 ȘAIBE)

M20X70

BUC

1000

16.2674

19

16267.40

20 Zile *

Total fara TVA:        158829.45

Total inclusiv TVA:          189007.05

Oferta valabila 15 zile sau in limita stocului disponibil. Preturile sunt exprimate in LEI/BUC si nu conțin TVA. Modalitate de plata: avans + CEC sau BO (doar cu contract).

* Termenul de livrare pentru produsele care nu sunt pe stoc, se cakuleaza de la data comenzii ferme.

Data 02-05-18


Responsabil vanzari GALACf JOZSEF-BALAZS

Pag.

VAXXXN>
Către: ALGORITHM CONSTRUCȚII

In atentia: Domnului Viorel Damian 26.04.2018

Oferta de preț 18031/26.04.2018

Standard

Material

Acoperire

Dimensiune

Cantitate

Pretlei/set

Valoare

EN14399-3/6

8.8HR

HDG IS010684

M12x40

1500

6,87

10305

EN14399-3/6

8.8HR

HDG 15010684

M12x50

1000

7,19

7190

EN14399-3/6

8.8HR

HDG ÎSO10684

M16x50

3500

10,06

35210

EN14399-3/6

8.8HR

HDG 15010684

M16x65

4500

10,78

48510

EN14399-3/6

8.8HR

HDG 15010684

M16x80

1000

11,51

11510

EN14399-3/6

8.8HR

HDG ISO10684

M16x90

500

11,98

5990

EN14399-3/6

8.8HR

HDG IS010684

M20x60

1500

15,58

23370

EN14399-3/6

8.8HR

HDG 15010684

M20x70

1000

16,21

16210

Total

158295

• Set format din 1 șurub Enl4399/3, 1 piulița Enl4399-3 si 2 șaibe En14399-6

*Marfa va fi insotita de certificate de calitate 3.1 conform model atașat

*termen de livrare : maxim 2 saptamani de la primirea comenzii si Încasarea avansului *transport inclus

*modalitate de plata:50% avans , 50 % BO la 30 de zile

*termen de valabilitate a ofertei • 5 zile


Brașov, ROMANIA

E-mail: office@kronfix.ro www.kronfix.ro

Denumire

Cal.

Ac.

Dimensiune

Cantitate

Preț: LEI/SET

Termen livrare

EN14399-3

SET ȘURUB CAP HEX.(SURUB+PIULITA+SAÎBA) HR

8.8

ZT

M12X40

1500

6.77

5/22/2018

EN14399-3

SET ȘURUB CAP HEX.(SURUB+PIULITA+SAIBA) HR

8.8

ZT

M12X50

1000

7.12

5/22/2018

EN14399-3

SET ȘURUB CAP HEX.(SURUB+PIULITA+SAIBA) HR

8.8

ZT

M16X50

3500

9.73

5/22/2018

EN14399-3

SET ȘURUB CAP HEX.(SURUB+PIULITA+SAIBA) HR

8.8

ZT

M16X65

4500

10.51

5/22/2018

EN14399-3

SET ȘURUB CAP HEX.(SURUB+PIULITA+SAIBA) HR

8.8

ZT

M16X80

1000

11.29

5/22/2018

EN14399-3

SET ȘURUB CAP HEX.(SURUB+PIULlTA+SAIBA) HR

8.8

ZT

M16X90

500

11.81

5/22/2018

EN14399-3

SET ȘURUB CAP HEX.(SURUB+PIULITA+SAiBA) HR

8.8

ZT

M20X60

1500

15.29

5/22/2018

EN14399-3

SET ȘURUB CAP HEX.(SURUB+PIULITA+SAIBA) HR

8.8

ZT

M20X70

1000

15.98

5/22/2018

EN14399-6

ȘAIBA IP HR

ZT

A12

2500

0.69

5/22/2018

EN14399-6

ȘAIBA IP HR

ZT

A16

9500

1.22

5/22/2018

EN14399-6

ȘAIBA IP HR

ZT

A20

2500

1.65

5/22/2018

SETUL CONȚINE 1 ȘURUB + 1 PIULIȚA + 1 ȘAIBA

S-a ofertat a doua șaiba suplimentar

deliveryforecast:

0013 0/0152/062/01

commodity code

73181699

ISO

14399

M20

0014 0/0153/062/01

commodity code

73182200

ISO

14399

21


HV-hexagon nuts class 10 DIN EN 14399-4 type PeinerCE marked

HV-hot-dip galvanized industrial package

HV-washers C 45

DIN EN14399-6 Peiner CE marked

HV-hot-dip galvanized industrial package

800 pieces 200 pieces

2.500 pieces 51.52       100

5.000 pieces 15.36       100

ex stock, subject to prior sale

3-4 weeksafter receiptoforder ex stock, subject to prior sale


ex stock, subject to prior sale


0008 0/0150/062/01 commodity code 73181588


Norm                 Dimensiona

ISO          M 16x90

14399


0009 0/0152/062/01 commodity code 73181699

0010 0/0153/062/01 commodity code 73182200

0011 0/0150/062/01 commodity code 73181588


ISO          M16


14399


iSO

14399


ISO

14399


17


M 20 x 60


0012 0/0150/062/01 commodity code 73181588


ISO         M 20x70


14399


DIN EN 14399-4 (formeriy DIN 6914)hexagon bolts, cl. 10.9 with large AF for high tensile structural bolting

Peiner brand mit CE mark

HV-hot-dip galvanized industrial package

HV-hexagon nuts class 10

DIN EN 14399-4 type Peiner CE marked

HV-hot-dip galvanized industrial package

HV-washers C 45

DIN EN 14399-6 Peiner CE marked

HV-hot-dip galvanized industrial package

DIN EN 14399-4 (formeriy DIN 6914)hexagon bolts, cl. 10.9 with large AF for high tensile structural bolting

Peiner brand mit CE mark

HV-hot-dip galvanized industrial package delivery forecast

DIN EN 14399-4 (formeriy DIN 6914)hexagon bolts, cl. 10.9 with large AF for high tensile structuralPeiner brandboltingmit CE mark HV-hot-dip galvanized

industrial package


Ouantity           Ouantity

Price

Price

Your date

unit

unit

500 pieces

116.48

100

ex stock, subject to prior sale

9.500 pieces

31.38

100

ex stock, subject to prior sale

19.000 pieces

11.47

100

5-6 weeks after receiptoforder

1.500 pieces

140.94

100

900 pieces

ex stock, subject

600 pieces

5-6 weeks after

1.000 pieces

151.28

100

Norrn


0004 0/0153/062/01

commodity code

73182200

0005 0/0150/062/01

commodity code

73181588


Oimensions

13


M16x50


HV-washers C 45

DIN EN14399-6 PeinerCE marked HV-hot-dip galvanized industrial package

DIN EN 14399-4 (formerly DIN 6914)hexagon bolts, el, 10.9 with large AF for high tensile structural bolting

Peîner brand mit CE mark

HV-hot-dip galvanized industrial package deiiveryforecast:


0006 0/0150/062/01        ISO

commodity code           14399

73181588


M 16x65       DIN EN 14399-4 (formerly DIN

6914)hexagon bolts, ci. 10.9 with large AF for high tensile structural bolting

Peiner brand mit CE mark HV-hot-dip galvanized industrial package deiiveryforecast:

0007 0/0150/062/01

ISO

M 16x80

DIN EN14399-4 (formerly DIN

commodity code

14399

6914)hexagon bolts, cl. 10.9

73181588

with large AF for high tensile

Quanlity           Quanffly

Price

Price

Yourdate

unit

unit

5,200 pieces

6.86

100

ex stock, subject to prior sale

3.500 pieces


77.62       100


1.500 pieces


ex stock, subject

2.000 pieces


no possibility

4.500 pieces


94.07       100


500 pieces


4.000 pieces


1.000 pieces


107.55     100


• ex stock, subject to prior sale

no possibility

ex stock, subject to prior sate


Pos.

0001 0/0150/062/01

DescriptionNormofgoods Dimensfons

Article descriptor»

DIN EN 14399-4 (formeriy DIN

Quantity           Price

1.500 pieces 43.11

Priceunit

100

ISO

M 12x40

commodity code

73181588

14399

6914)hexagon bolts, cl. 10.9 with large AF for high tensile structural boltîng

Peiner brand mit CE mark HV-hot-dip galvanized industrial package

0002 0/0150/062/01 commodity code 73181588

ISO

14399

M 12x50

DIN EN 14399-4 (formeriy DIN 6914)hexagon bolts, cl. 10.9 with large AF for high tensile structural bolting

Peiner brand mit CE mark HV-hot-dip galvanized industrial package

1.000 pieces 47.71

100

0003 0/0152/062/01 commodity code 73181692

ISO

14399

M12

HV-hexagon nuts class 10

DIN EN 14399-4 type Peiner CE marked

2.600 pieces 20.66

100

HV-hot-dipindustrial packagegalvanized


Yourdate

ex stock, subject

to prior sale


ex stock, subject to prior sale


ex stock, subject to prior sale


S.C. ALGOR/THMCONSTRUCT/iS3S.R.L. c.f. RO37714360 r.c. J40/8651/2017 Capital social23000000 BI/CURES77 soci 3sfr CALEA VITAN nr. 154-158ap. 5 cod postai031301 tei. 0723313932


I Situație facturi la furnizorul SCREW FIT SRL                        ' !

01.06.2017 - 16.10.2018


Data

Nr. document

Cont

Neachitat iniția!

Total

Plat!

Neachitat final

04.04.2018

0459

401.00233

0.00

4 738.10

4 738.10

0.00

17.04.2018

0463

401.00233

0.00

6 664.00

6 664.00

0.00

09.05.2018

0480

401.00233

0.00

44 840.07

44 840.07

0.00

14.05.2018

0481

401.00233

0.00

182 960.88

182 960.88

0.00

23.05.2018

0486

401.00233

0.00

115.06

115.06

0.00

21.06.2018

0500

401.00233

0,00

2 165.80

2 165.80

0.00

04.07.2018

0507

401.00233

0.00

5 489.43

5 489.43

0.00

04.07.2018

0508

401.00233

0.00

7 264.23

7 264.23

0,00

08.07.2018

0517

401.00233

0.00

1 624.22

1 624.22

0.00

23.07.2018

0540

401.00233

0.00

3 662.33

3 662.33

0.00

23.07.2018

0541

401.00233

0.00

2 339.16

2 339.16

0.00

01,08.2018

0545

401.00233

0.00

1 703.92

1 703.92

0.00

14.08.2018

0555

401.00233

0.00

55 138.65

55 138.55

0.10

21.08.2018

0564

401.00233

0.00

823.76

823.76

0.00

29.08.2018

0583

401.00233

0.00

3 570.95

3 570.95

0.00

30.08.2018

0585

401.00233

0.00

3 734.69

3 734.69

0.00

18.09.2018

616

401.00233

0.00

6 515.59

6 515.59

0.00

04.10.2018

10012

401.00233

0.00

7 227.52

7 227.52

0.00

05.10.2018

10013

401.00233

0.00

46 671.32

46 671.32

0.00

Total general:

0.00

387 249.68

387 249.58

0.10


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

TELEFON (004 G21) 340 40 H / 341 07 11 FAX (004 021) 318 03 3? E-MAIL contrdinh1rn@primsrie3.ro

Șos. Mihai Bravo nr, 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.ra

ROMANIA

Nr. 225544/19.10.2018

CĂTRE,COMPARTIMENT CABINET PRIMAI

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președinta# i rG&H5iliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. în vederea continuării contractului de vânzare - cumpărare încheiat de Algorithm Construcții S 3 SRL cu SC SCREW FIT SRL însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță și de raportul de specialitate

în vederea inițierii proiectului menționat.


Șef Serviciu ContrXu Intern. Marfa CeÂ^reami

Compartiment

Guvernanța Corporativă,


Dalele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

1