Hotărârea nr. 486/2018

HCLS3 nr.486 din 30.10.2018MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

“Imobil locuințe colective cu birouri pentru profesiuni liberale la parter

RHPropus=Ds+P+3~4Erpe un teren situat în Strada Anton Pann nr.33, Sector 3“

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr, 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 30.10.2018

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 162523/CP/10.08.2018 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 81/06.07.2018 al Arhitectului Șef;

 • -  Adresa nr. 157749/06.08.2018 a Arhitectului Șef - Serviciul Documentații de Urbanism;

A

In conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordinul nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice;

 • -  Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000, prelungit prin HCGMB ’ nr. 324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, nr. 224/15.12.2015 și nr. 341/14.06.2018;

Luând în considerare:

~ Avizul Arhitectului Șef nr. D/AP/26/06.07.2018;

 • -  Raportul informării și consultării publicului nr. 79/06.07.2018;

 • -  Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 80/06.07.2018;

 • -  Raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

In temeiul prevederilor art.45 alin. (2) lit. e) și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu “Imobil locuințe colective cu birouri pentru profesiuni liberale la parter RHpropus- Ds+P+3-4Er pe un teren situat în Strada Anton Pann nr.33, sector 3'’ proprietate privată persoană juridică, cu suprafața de 752,00mp conform acte (744,00mp conform măsurătorilor cadastrale), în conformitate cu anexele 1 și 2, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul informării și consultării publicului nr. 79/06.07.2018.

Art.3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art.5. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani.

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


'RĂȘEMNEAZĂ


1 r----     ----

ECRETAR

UȘ MIHĂITĂ

NR. 486

DIN 30.10.2018


,>

• / :

• î : «

,v


ROMÂNIA

5918 201B i SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂARHITECT ȘEF


-3        /ăO. jo,X'^oreș£

TELEFON {004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism @ prim ar 103. ro

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0

Ca urmare a cererii adresate de S.C. IREAL ZETA S.R.L., cu sediul în municipiul București, strada Poterași nr.10, camera 3, etaj 2 sector 4, telefon/fax......... e-mail.........., înregistrată la nr.72288/24.04.2018, 82012/04.05.2018,122214/03.07.2018.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. D/AP/26/06.07.2018

Pentru Planul urbanistic de detaliu pentru3* Imobil locuințe colective cu birouri pentru profesiuni liberale la parter, RHpropus=Ds+P+3~4Er,

generat de imobilul4* situat în Strada Anton Pann nr.33, sector 3, București.

Inițiator: S.C. IREAL ZETA S.R.L.

Proiectant: S.C. ALLEGRO PROGETTO S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: Arh. Rodioara Carmen Olteanu, RUR- D E.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: amplasamentul este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane - între Strada Matei Basarab și Bulevardul Unirii și este format din teren curți construcții cu suprafață de 752,00 mp conform acte de proprietate (744,00mp conform măsurătorilor cadastrale).

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.GMB. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr.324/2010, nr.241/2011, nr.232/2012 nr.224/2015 și nr.341/14.06.2018:

 • - imobilul este situat în intravilanul municipiului București și se încadrează zona M respectiv M3 - subzonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri;

 • - funcțiuni predominante: instituții, servicii și echipamente publice de nivel supram unici pal, municipal, de sector și de cartier, sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale, servicii sociale, colective și personale, sedii ale unor organizații politice, profesionale etc., lăcașuri de cult, comerț, activități manufacturiere, hoteluri, pensiuni, agenții de turism, restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc., sport și recreere în spații acoperite, parcaje la sol și muîtietajate, spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite, spații plantate - scuaruri, locuințe cu partiu obișnuit și special (care includ spații pentru profesiuni liberale);

 • - H max = înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetrîa caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade;

 • - POTnax = 60% cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole, garaje, etc; pentru funcțiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului;

 • - CUTmax = 2,5 mp. ADC/mp.teren;

 • - retragerea minimă față de aliniament = în cazul străzilor cu fronturi continue dispuse pe aliniament, noile clădiri care nu sunt servicii sau echipamente publice se amplasează pe aliniament; se pot accepta retrageri de minim 5,00 metri numai cu condiția ca clădirile adiacente să fie retrase față de limitele laterale ale parcelelor și să prezinte fațade laterale; în cazul în care clădirile de pe parcelele adiacente prezintă calcane este obligatorie alipirea la acestea; clădirile care alcătuiesc fronturi continue vor avea o adâncime față de aliniament care nu va depăși 20 metri (aliniament posterior);

 • - retrageri minime față de limitele laterale= clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20,00 metri de la aliniament;

Datele dumneavoastră pei-sonale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terii în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr~o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.ARHITECT ȘEF


- retrageri minime față de limitele posterioare- clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5,00 metri.

Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumentele istorice actualizată în 2015 și nu se află la mai puțin de 100m fată de imobilele aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatele de urbanism nr. 1093/18.05.2017 și nr. 1352/08.06.2018 emise de Primăria Sector 3.

Conform P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr.241/20.12.2011, nr.232/19.12.2012, nr.224/15.12.2015 și nr.341/14.06.2018, Titlul i- Prescripții Generale, punctul 4.Derogări de la prevederile regulamentului, alin. 4.2 Derogări de la prevederile prezentului regulament sunt admise în condițiile legii.

Conform Legii 350/2001 cu modificările și completările ulterioare, art.32 - alin. (1) în cazul în care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicită o modificare de la prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă sau dacă condițiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiții o impun, autoritatea publică locală are dreptul ca, după caz, prin certificatul de urbanism: lit. d) să solicite elaborarea unui plan urbanistic de detaliu; alin (5), lit. b) prin Planul urbanistic de detaliu se stabilesc reglementări cu privire ia accesurile auto și pietonale, retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului, designul spațiilor publice, după caz, reglementări cuprinse în ilustrarea urbanistică, parte integrantă din documentația de urbanism.

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = calcan pe limita stângă a proprietății, calcan pe limita dreaptă a proprietății;

 • - retrageri minime fată de limita posterioară = retras 5,00m față de limita de proprietate;

 • - POTmax = 60%;

 • - CUTmax=2,5 mp. ADC/mp.teren;

 • - Hcornișa =13,00m, Hmaxim =16,00m;

 • - circulații și accese: conform Acord nr.2772/1598326/15.03.2018 al PMB-DT-CTC cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006;

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare. Se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar, obținute conform certificatelor de urbanism.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu, cu următoarele condiții5): construcția se va încadra în edificabilul maxim reglementat prin PUD.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare și poate fi folosit numai în scopul aprobării P. U.D.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P. U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.


4AO# ct pO-eSS,       j30JO.M8

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE CU BIROURI PENTRU PROFESIUNI LIBERALE LA PARTER Ds+P+3E-4 retras -Str. Anton Pann nr. 33, sector 3, București


Reglementări urbanistice

LEGENDĂ:- - — Limită de studiu

» Limită teren NC 201285

S teren = 752 mp din acte (744 mp conform măsurători cadastrale)


--------- Limită parcele

—— Amprentă la sol

--------Retrageri limită teren

Funcțiuni existente:

Circulații carosabile publice

Circulații pietonale publice

Locuințe individuale
Locuințe colective

Subzonă mixtă
Parcări amenajate


Funcțiuni propuse:


ANEXA LA AVIZUL

URBANISM

AMPLASARE
INTE DE ȘEDINȚA


a 11) Cc

Mr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i-1)

X [in.’

Y jtr.j

12

325901.354

588926.074

4.373

27

325901.886

588930.415

8.723

63

325903.056

588939.059

0.137

64

325902.936

588939.125

4.766

68

325904.340

588943.680

16.668

92

325910.021

588959.35C

3.385

88

325911.174

588962.533

2.384

87

325911.946

588964.789

16.486

33

325896.159

588969.539

0.771

84

325896.203

588970.309

6.235

82

325890.252

588972.168

0.165

81

325890.096

583972.222

12.464

79

325888.680

588959.839

0.083

"8

325888.597

583959.841

12.285

325887,376

588.947.577

19.199

* r>

325886.923

583928.403

14.618

s •: i -

752ir.p  ?-12

3.74REVIZIA


VERIFICATOR


BILANȚ TERITORIAL: IMOBIL CU FUNCȚIUNI MIXTE

Circulații carosabile de incintă

Circulații pietonale de incintă

CF. P.U.G indicatori urbanistici M3

EXISTENT

PROPUS PUD

Suprafață teren (mp)

752

752

POT (%)

maxim 60

14

60

Suprafață construită la sol (mp)

108

446,40

Suprafață desfășurată (mp)

108

1884,70

CUT

maxim 2,5

0,14

2,5

RH (nr. Niveluri)

P+4

P

Ds+P+3E - 4 retras

H(m)

13

4

13 (comisa) / 16(max.)

Suprafață spatii verzi (%)

minim 30

78%

minim 223 mp

Suprafață alei carosabile și pietonale (mp)

nespecificat

41 mp

74,60 mp

Suprafață parcări (mp)

nespecificat

12,5 mp

321,56 mp

Nr. apartamente

32

Nr. locuri de parcare

39


DATA REVIZIE


NUME


CERINȚA


SEMNĂTURĂ


ALLEGRO PROGETTO

CUI RO383482I6, J40/17363

str. Obolului nr. 16A, sector 4, București

tel: 0743 236 363; fax: 0374 092 752SEF PROIECT

arh. R. OLTEANU

rr

PROIECTAT

urb. Y. I. DANIEL

--

DESENAT

urb. Y. I. DANIEL

SCARA

1:500

DATA

aprilie 2018


DESCRIERE MODIFICARE


PROIECT

CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE CU BIROURI PENTRU PROFESIUNI LIBERALE LA PARTER Ds+P+3E - 4 retras

ADRESA

Strada Anton Pann nr. 33, sector 3, BUCUREȘTI

BENEFICIAR


SC IREAL ZETA SRL


REGLEMENTĂRI URBANISTICE


INDICATIV

PROIECT


FAZA


PUD


PLANȘA

U06CABîMO' ARiMAR


Fio MÂN IA

SECTOR 3


CABINET PRIMAR

.,AAS,1 , „«AM

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea Pianului Urbanistic de Detaliu

"Imobil locuințe colective cu birouri pentru profesiuni liberale la parter RHPropus= Ds+P+3-4Er pe un teren situat în Strada Anton Pann nr.33, sector 3"

Luând în considerare:

 • -  Raportul de specialitate nr. 81/06.07.2018 al Arhitectului Șef,

 • -  Avizul Arhitectului Șef nr. D/AP/26/06.07.2018;

 • -  Raportul informării și consultării publicului nr. 79/06.07.2018;

 • -  Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 80/06.07.2018;

Cu privire la documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu "Imobil locuințe colective cu birouri pentru profesiuni liberale la parter RHpropus= Ds+P+3~4Er pe un teren situat în Strada Anton Pann nr.33, sector 3", proprietate privată persoană juridică.

și considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 3 este un obiectiv prioritar al administrației locale,

în baza prevederilor art.63 alin.(5) lit. f) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora "primarul asigura elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 proiectul de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu "Imobil locuințe colective cu birouri pentru profesiuni liberale la parter RHprOpus= Ds+P+3-4Er pe un teren situat în Strada Anton Pann nr.33, sector 3".


ÎAUefe doșoșK-avnftvM p-mosaP .owm         Â; PiAriA          ? în            ou Ropnhms-sYtiA VAnAi Eusțxp;!;;         h; soopA îjxkAÎAA

îtWsjțș'iîor Kjpnn.        pot 0 viliii-in ș.iiwr sep; itv î.nszii ana pitt<<; Ap.A           \A pș.ooți nocîișia AjvîMpîA panApp pș Roqi>1 î. i}i MAAA 6.

pAisO-o țoape Ou wS. oîps® p iUfiPi UiinonpĂ io: ftA-P-a App.șwi SncPw 3ARHITECT ȘEFTELEFON (004 021) 318 03 23 * 28 FAX (004 021) 318 03 04 £»MAtL urbanism@primade3.r0

Calea Dudești nr. 191, sector 3,031084, București, www.primarie3.r0

Nr.81/06.07.2018

RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “Imobil locuințe colective cu birouri pentru profesiuni liberale la parter RHPrOpus“ Ds+P+3-4Er pe un teren situat în Strada Anton Pann nr.33, sector 3”

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stipulează obligația administrației publice locale de a elibera autorizațiile de construire pe baza documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate conform legii.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare si a PUG Municipiului București aprobat prin HCGMB nr.269/21.12.2000 prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr.241/20.12.2011, nr.232/19.12.2012, nr. 224/15.12.2015 și nr.341/14.06.2018.

Planul Urbanistic de Detaliu întocmit pentru realizare “Imobil locuințe colective cu birouri pentru profesiuni liberale la parter RHPrapus= Ds+P+3-4Er pe un teren situat în Strada Anton Pann nr.33, sector 3” în baza Certificatelor de urbanism nr.1093/18.05.2017 și nr.1352/08.06.2018 emise de Primăria Sector 3, a primit aviz favorabil sub nr. D/AP/26/06.07.2018.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax=60%, CUTmax=2,5 mp. ADC/mp. teren, Hcomlșe —13,00m, Hmaxim 16,00m.

A fost avizată realizarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: calcan pe limita stângă a proprietății și retras min. 3,00 m, calcan pe limita dreaptă a proprietății și retras min. 3,00 m, retras min. 5,00 m față de limita posterioare a proprietății conform planului de reglementări (planșa U06) pentru funcțiunea de locuințe colective și birouri la parter.

Parcarea se va asigura în incintă proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006.

Planul Urbanistic de Detaliu împreună cu avizul Comisiei nr.4 de Organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice a Sectorului 3, conform prevederilor art. 81, alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art.45, alin(6) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale se emite prezentul raport de specialitate în vederea promovării documentației spre aprobare în plenul Consiliului Local al Sectorului 3,

în baza prevederilor art.63, alin.(5), lit f) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale ce stipulează că primarul “asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

vă înaintam alăturat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Imobil locuințe colective cu birouri pentru profesiuni liberale la parter RHpropUs= Ds+P+3-4Er pe un teren situat în Strada Anton Pann nr.33, sector 3”
TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbariîsm@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.pnmarie3.r0

Nr.80/06.07.2018

PUNCTUL DE VEDERE AL SERVICIULUI DOCUMENTAȚII DE URBANISM

Cu privire la PUD ‘Imobil locuințe colective cu birouri pentru profesiuni liberale la parter RHpropus= Ds+P+3-4Er pe un teren situat în Strada Anton Pann nr.33, sector 3”

Documentația propune amplasarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: calcan pe limita stângă a proprietății și retras min. 3,00 m, calcan pe limita dreaptă a proprietății și retras min. 3,00 m, retras min. 5,00 m față de limita posterioară a proprietății conform planului de reglementări (planșa U06) pentru funcțiunea de locuințe colective și birouri la parter.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POTnax=60%, CUTmax=2,5 mp. ADC/mp.toron, Hcomrșa=13,00m, Hmax!m=16,00m.

Conform P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, 241/2011, 232/2012, 224/2015 și 341/14.06.2018 terenul se înscrie înscrie în zona M respectiv M3- subzonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri, POTmax = 60% cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole, garaje, etc; pentru funcțiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului, CUTmax = 2,5 mp. ADC/mp,teren.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, procedura a fost parcursă așa cum reiese din Raportul informării și consultării publicului nr.79/06.07.2018, privind documentația PUD - “Imobil locuințe colective cu birouri pentru profesiuni liberale la parter RHprOpus= Ds+P+3-4Er pe un teren situat în Strada Anton Pann nr.33, sector 3”.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, nu au fost depuse observații sau reclamați! cu privire la PUD-ul descris mai sus, PUD care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului și a H.C.L.S.3 nr. 37/31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism -PUD, iar în conformitate cu prevederile art.11 si 12 din ordinul M.D.R.T. nr. 2701/2010 se propune Consiliului Local însușirea raportului și aprobarea documentației.
TELEFON (004 O2i) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbani5m@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 1 gi, sector 3, 031084, București, www.primarie3.ro


ROMAN IA


1918-20181 SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Nr.79/06.07.2018

Raportul informării și consultării publicului privind documentația

“Imobil locuințe colective cu birouri pentru profesiuni liberale la parter RHPropus=Ds+P+3-4Er pe un teren situat în Strada Anton Pann nr.33, sector 3”

Beneficiarul documentației: S.C. IREAL ZETA S.R.L. Arhitect: RODIOARA CARMEN OLTEANU Proiect nr.: 06/2018.

Datele privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului: -Serviciul Documentații de Urbanism, parter, în fiecare zi de marți și joi, orele 9,00-14,00;

-pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării PUD.

 • 2. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații.

-planșa de reglementări s-a afișat:

 • •  la sediul Primăriei Sector 3 începând cu perioada: 25.05.2018;

 • •  pe site-ul Primăriei Sector 3 începând cu perioada: 21.06.2018;

 • •  pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării PUD în perioada: 17.04.2018.

-anunț în ziare locale:

 • •   www.anunțul.ro, pag. 68, din data de 13.04.2018;

 • •   Evenimentul Zilei, pag.10, din data de 13.04.2018.

 • 3. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise:

-notificare Mitu Marinela și Mitu Aurel - Strada Anton Pann nr.35, C.F. nr. 217172; -notificare Primăria Municipiului București - Strada Maximilian Popper nr.2-6, C.F. nr.227824; -notificare Asociația de proprietari- Strada Parfumuluinr.45, C.F. nr. 217513;

-notificare Asociația de proprietari - Strada Parfumului nr.43;

-notificare Dental Studio - Strada Anton Pann nr.31.

 • 4. Lista persoanelor care au participat la dezbaterea publică a proiectului:

-Mitu Marinela și Mitu Aurel -Strada Anton Pann nr.35; -Primăria Municipiului București - Strada Maximilian Popper nr.2-6; -Asociația de proprietari -Strada Parfumului nr.45; -Asociația de proprietari-Strada Parfumului nr.43;

-Dental Studio, Ana Petre, Davidoiu Marian Strada Anton Pann nr.31.în perioada desfășurării informării și consultării au fost înregistrate la Primăria Sectorului 3 comentarii din partea publicului respectiv din partea domnului Matei Constantinescu, Davidoiu Marian, Mitu Aurel și doamna Ana Petre.

Un rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv :

 • 1. Modul în care solicitantul intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public:

Refacerea documentației în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului ținând cont de soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate, respectarea normelor privind securitatea la incendiu, norme privind asigurarea spațiilor verzi.

 • 2. Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul panoului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreuna cu motivația acestui lucru :

Nu au fost semnalate.

 • 3. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreîuarea propunerilor:

-referitor la propunerea soluției tehnice de amplasare a construcției au fost respectate prevederile PUG- RLU aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare;

-referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din avizul nr.2772/1598326/15.03.2018 al PMB-DT-CTC cu condiția asigurării parcării în incintă;

-referitor la evaluarea de mediu PUD nu se încadrează în categoria planurilor care intră sub incidența HG nr.1076/2004 deoarece nu creează cadrul pentru realizarea de proiecte de investiții menționate în Anexa 1 sau Anexa 2 la HG nr.445/2009, conform circularei 1/3118/1G/09.11.2016 și adresa MM-ANPM nr.5976/05.03.2018.

în conformitate cu art.43 și 44 din Ordinul 2701/30.12.2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în PUD ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse ia dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate se constată că, a fost îndeplinită Metodologia și cerințele Ordinului și propunem Consiliului Local Sector 3 însușirea prezentului raport.ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 3

D.U.A.K

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr./â£^din jftf.    . 2018

ÎN SCOPUL:

pentru promovare P.U.D. și pentru elaborarea documentației în vederea autorizării lucrărilor de construire/desființare

Ca urmare a cererii adresate de IREAL ZETA SRL - CUI 38005056, cu sediu! în Municipiu/ București, sectorul 4, strada Poterași nr. 10, cam. 2, et. 2, înregistrată ia nr. 97323 din 25.05.20X8

Pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul / Municipiul București, sectorul 3, STR. ANTON PANN NR. 33 sau identificat prin planuri cadastrale 1/500 și 1/2000.

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism faza P.U.G. aprobată prin HCGMB nr.269/2000, HCGMB nr.324/2010, HCGMB nr.241/2011, HCGMB nr.232/2012 și HCGMB nr. 224/2015.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, se

CERTIFICĂ:

 • 1. REGIMUL JURIDIC:

Imobilul situat în intravilan, compus din teren în suprafață de 752 mp (744 mp. din măsurătorile cadastrale), având nr. cadastral 201285 și construcția edificată pe acesta, este proprietatea IREAL ZETA SRL, conform Contractului de Vânzare Cumpărare nr. 36 din 16.01.2018, autentificat de NP - Cristian Mîhail și respectiv, a extrasului de Carte Funciara nr. 201285, emis de ANCPI în baza cererii nr. 36913/16.05.2018,

Imobilul nu are înscrieri privitoare la sarcini, nu este cuprins în Lista Monumentelor Istorice actualizată, conform Ordinului Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2361/2010, nu se află în aria de protecție a monumentelor istorice și nu se află în PUZ - zone protejate,

Pentru acest imobil Primăria Sectarului 3 al Municipiului București a emis Certificatul de Urbanism nr. 1093/18.05.2017 în scopul desființări construcției existente - corp CI si edificarea unei clădiri de locuințe colective cu birouri la parter, având regim de înălțime Ds+P+3-4Er, împrejmuire si organizare de execuție lucrări în baza unei documentata de urbanism PUD,

 • 2. REGIMUL ECONOMIC:

Folosința actuală: teren curți/construcții: corp CI - locuință parter (S = 108 mp).

Destinația: Conform RLU aferent PUG - Municipiul București aprobat, amplasamentul se află în UTR M3

- subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri.

Imobilul este cuprins în zona fiscală „A" a Municipiului București,

Propunere: Desființare construcție existentă (CI) și CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE CU BIROURI LA PARTER, RHpropus “ Ds+P+3-4Er, împrejmuire și organizare de execuție lucrări, în vederea continuării procedurii de aviza re/a proba re PUD înregistrat la Primăria Sector 3 cu nr. 72288/24.04.2018, întocmit în baza CU nr. 1093/18.05.2017.2017, cu păstrarea avizelor existente aflate în termen de vaiabiiitate.

 • 3. REGIMUL TEHNIC:

Se permite desființarea construcției existente - corp CI, în scopul eliberării amplasamentului. Lucrările de construire privind edificarea unei clădiri de iocuințe colective cu birouri la parter, având regim de înălțime Ds+P4-3-4Er (în interiorul unui arc de cerc cu raza de 4,00 m și tangentă la 45° la acesta), împrejmuire și organizare de execuție lucrări, se realizează în baza unei documentații de urbanism PUD, procedură aflată în faza de avizăre/aprobare înregistrată la Primăria Sector 3 cu nr. 119076/22.12.2017, întocmită în baza ’j CU nr.702/02,î)3.2017, cu păstrarea avizelor existente aflate în termen de valabilitate. Conform P.U.G. al

Muncipîdlui București, ternul este cuprins în subzona M3, pentru care sunt avizați următorii indicatori urbanistici:1 POTmax.j= 60 % cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 nivăluri (8 metri) pentru activități comerciale, de spectacole, garaje, etc și CUTmax. = 2,5 mp. ADC/mp. teren și RHmax.>® P+4E.

Edificabilul/a^Iasamentul va fi definitivat prin P.U.D.. întocmirea D.T.A.C. se recomandă a se realiza numai după obținerea autorizației de desființare și respectiv după aprobarea documentației P.U.D. și în conformitate cu prevederile acesteia,* •

Parcarea/gararea și organizarea de șantier se vor rezolva în Incinta proprietății. Porțile de acces se vor deschide spre interiorul proprietății. Se vor respecta prevederile HCGMB nr. 66/2006 cu privire la locurile de parcare, care vor fi asigurate strict în incintă.

Sistemul constructiv și materialele de construcție admise vor fi cele care să asigure rezistența și stabilitatea construcției în timp. Scurgerea apelor pluviale se va face în incinta proprietății și se va racorda la rețeaua urbană de canalizare. Se vor folosi finisaje de calitate superioară cu aspect corespunzător cerințelor urbanistice actuale.

în măsura în care avizele de la utilități obținute în baza CU nr, 1093/18.05.2017 sunt în valabilitate, acestea se vor depune pentru emiterea autorizației de construire.

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat pentru continuarea procedurii de a viza re/a probare Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) și pentru întocmirea documentației în vederea obținerii autorizației de construire.__

CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFHNȚARE _  __ ___ JI NU CONFERĂ DREPTUL DEA EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII______

4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire / desființare, solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului; Agenția pentru Protecția Mediului București, Str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, București.

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/1 l/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătura cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin Certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, incadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului. In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente. în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea Investiției în acord cu rezultatele consultării publice. în aceste condiții:____________________________________

După primirea prezentului Certificat de urbanism, TITULARUL are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului-In urma evaluării Inițiale se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

în situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are abligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

în situația în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.


5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) Certificatul de urbanism;

 • b) Dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții (copie legalizată - intabulat), sau după caz extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;

 • c) Documentația tehnică - D.T., după caz (2 ex. originale), verificată tehnic, însușită de expert tehnic și însoțită de evaluare lucrări.

| x | D.T.A.C.                         | „ | D.T.O.E.

 • d) Avize și acorduri solicitate prin certificatul de urbanism

d. 1. Avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

| x | alimentare cu energie electrică

| x | alimentare cu energie termică

| x | salubritate


d.2.


d.3.


{ x | alimentare cu apă

| x | canalizare

| x | gaze naturale

Avize și acorduri privind:

| x | securitatea la incendiu

Alteacorduri/declarații:


| _ | telefonizare | _ | transport urban


d.4.


d.5.


| | protecție civilă


| x | sănătatea populației


| x | Declarație notarială pe proprie răspundere a proprietarului din care să rezulte că imobilul nu face obiectai unui litigiu aflat pe roiul unei instanțe judecătorești.

Avizele si acordurile specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

| x I Certificat de rol DGITL Sector 3 - în original

j x ! Aviz circulații DGISP-PMB

| x | Autorizație de Desființare (pentru DTAC)


| x | Muzeul Muncipiului București (pentru DTAD) | x j Aviz Circulații Brigada Poliției Rutiere


Stadii de specialitate : } x | Documentație cadastrală J x | P.U.D. aprobat conform legii [ x | Studiu Geo tehnic     | Caicul “G”

j x | Fotografii color construcții existente (la DTAD)               | x | Studiu de însoriră

 • e) Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului - APMB (Aleea Lacul Morii Nr.l, S<6, București)

 • f) Dovada privind schițarea taxelor legale (copii): taxă AC/AD și taxă timbru OAR și RUR.              !     1

CERTIFICATUNISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE? DESFIINȚARE ‘ PREȚUI DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII /1


expert Ramona CârlanAchitat taxa de: I?.- ponfonn C.F. nr. 4946610 din 25.05.2018

Prezentul Certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prirt-poștă Ia data de           ____.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicata, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,


SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM


de la data de          _____până Ia data de _ _ .

PRIMAR,

Robert Sorin NegoițăSECRETAR,

Marius Mihăiță


ARHITECT ȘEF arh. Ștefan C. Dumitrașcu

întocmit; ............................................................

După această dată, o nouă prelungire a valabilități nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt Certificat de urbanism. Data prelungirii valabilității: _ .   _ .  .....

Achitai laxa de;. .. ........ron lei, conform chitanței nr..... .....din _  . r             .


Strada ANTON PANN, Număr: 33 IE:201285


■ Copie conforma cu exemp , u,,1(yc București. eliberata la baia            Z

i Cantul,             - -cu chilar ta RfÂ.. . ,

Refer                         1

i i c?PI București, B-dul Expoziției nt 1A. sector 1, ROMANIA a: 13.02 2018

întocmit l^anolachp f'.ir riiin


PL ANJ^AOAS't' RAL SCARĂ 1:50Q aferent imobilului situat in Strada ANION PANN, Număr. 33, sectar 3. București

//

.. z


<s

X

\

X.


10 207016


'■ 2; 71


IE210471


/E2J7T4G£țtatft ANTON PANN

!E 201285


Număr 33//


LOCUINȚE COLECTȚ

Ds+P+3E - 4 retras /


IF20X204. . /yx.

/M*ximinan!E217640


IE223196 37 B


' ■ *r- .

Copie Conforma cu exemplarul dig arhiva

București, e

; Tariful.........

Referent ...t.

i c;data de../.^r£>Z

hitanta nr.. . .


ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 3 D.U.A.T.

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. ..Ad.?./.... din

În scopul: întocmire Plan Urbanistic de Detaliu

Urmare cererii adresate de S.C. BOARDWALK HOLDINGS S.R.L. cu sediul în Mun. București, sector 3, str. Anton Pann nr.33, înregistrată fa nr. 8711 din 06.02.2017, pentru imobilul - teren șiZsau construcții situat în municipiul BUCUREȘTI, Sectorul 3, strada Anton Pann nr.33,

sau identificat prin planuri sc. 1:500 și sc.1:2000, nr. cad.201285,

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism faza PUG aprobată cu Hotărârea Consiliului General nr. 269 /2000, prelungit conform Hotărârii Consiliului General - MB 224/2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

 • 1. REGIMUL JURIDIC:

Imobil compus din teren în suprafață de 752mp din acte (744mp din măsurători), situat în intravilanul municipiului București, se afla în proprietatea privata a S.C. BOARDWALK HOLDINGS S.R.L. conform contractului de vânzare-cumpărare nr.1201 din 01.06.2006 emis de NP Doru Crin Trifoi.

Imobilul nu se află: pe lista monumentelor istorice actualizată în 2010, în PUZ zonă protejată, în raza de protecție a monumentelor istorice. Conform extrasului de carte funciară nr.1774/13.01.2017 partea III. Sarcini, imobilul are înscrisă ipotecă legală, interdicție de înstrăinare, grevare, închiriere, dezmembrare, demolare, construire, alipire, restructurare, amenajare în favoarea S.C. BANCPOST S.A. Este notată promisiunea de vânzare-cumpărare cu termen de încheiere a contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică până la data de 15.06.2017, interdicții de înstrăinare, dezmembrare, alipire, închiriere, construire, demolare, grevare în favoarea S.C, GREEN PARKING & CONSTRUCTION S.R.L.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC:

Folosința actuală: teren și construcție locuință parter corp C1, Sc=108mp;

Destinația stabilită : conform HCGMB nr. 143/2003 terenul se află în zona fiscală A; în conformitate cu PUG aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, HCGMB nr. 224/ 2015, terenul se află în subzona M3- subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu șl înălțimi maxime de P+4 niveluri.

Propunere: construire imobil locuință colectivă cu birouri pentru profesiuni liberale fa parter D+P+3E-4Eretras în interiorul unui arc de cerc cu raza de 4,0 metri și tangenta fa 450 la acesta,

 • 3. REGIMUL TEHNIC:

Pe terenul de la adresa mai sus menționată se propun lucrări de construire imobil locuință colectivă cu birouri pentru profesiuni liberale la parter D+P+3E-4Eretras, amplasat în următoarele limite și aliniamente: -limita față:      fa limita proprietății față de strada de acces;

-limita dreapta: retras minim 3,00m față de limita proprietății;

-limita stânga: parțial fa limita proprietății, parțial, retras minim 3,50m față de limita proprietății;

-limita spate: retras minim 5,00m față de limita proprietății;

Pentru nerespectarea retragerilor obligatorii prevăzute pentru zona de reglementare M3, respectiv 1/2Hmaxim al corpului de clădire, minim 5m- de la limita la drum de acces, 1/2Hmaxim al corpului de clădire, minim 5m-fateral, 1/2Hmaxim al corpului de clădire, minim 5m-spate și argumentarea urbanistică a soluției propuse este necesară elaborarea și avizarea unui Plan Urbanistic de Detaliu. Documentația Tehnică pentru Autorizarea Construirii se va elabora după avizarea Planului Urbanistic de Detaliu. în vederea obținerii Autorizației de Construire este necesară obținerea în prealabil a Autorizației de Desființare pentru construcția existentă.

Zona de reglementare M3- subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4; P.O.T. maxim- 60%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole, garaje, etc. CUT maxim = 2.5 mp. ADCI mp. teren

Potrivit PUG București, pentru un imobil situat în zona M3, cu acces la o stradă de categoria a II La (secțiune transversală cca 13m) regimul maxim de înălțime suprateran prevăzut este P+3E+2 niveluri restrase în interiorul unui arc de cerc cu raza de 4,0 metri și tangenta la 450 te acesta; înălțimea maximă admisibila este 13m. Clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până ia o distanță de maxim 20.00 metri de ia aliniament

Conform Codului Civil: „ Ari. 615. - (1) Este obligatorie păstrarea unei distanțe de cel puțin 2 merii între fondul, îngrădit sau neîngrădit, aparținând proprietarului vecin și fereastra pentru vedere, balconul ori alte asemenea lucrări ce ar fi orientate către acest fond.” Sistemul «instructiv și materialele de construcție folosite vor asigura rezistența șl stabilitatea construcțiilor în timp. Se vor folosi finisaje de calitate superioara cu aspect corespunzător, conform cerințelor urbanistice actuale. Scurgerea și colectarea apelor pluviale se va face în încânta proprietății. Proiectul va fi întocmit de proîectanți autorizați. în incintă trebuie asigurat numărul de locuri de parcare conform HCGMB nr.66/2006.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru întocmire Plan Urbanistic de Detaliu._____________________

CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Șl NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

Formular F.6 - Red 2 ex C.R.l

4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire / desființare, solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: Agenția pentru Protecția Mediului București, Str. Aleea Lacul Morii nr. 1. sector 6, București.

în aplicarea Directivei Consiliului B5/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice șl private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva ConsSiului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului fa elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin Certificatul de urbanism se comunică solidtantiriuf obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze șt să decidă, după caz, încadrarea/nelncadrarea proiectatul investitei puWice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 65/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentarei pentru autorizarea executării iucrărflor de construcții ia autoritatea administrației publice competente, în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice. în aceste condei:

După primirea prezentului Certificat de urbanism, TITULARUL are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării Inițiale a Investiției șl stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării inițiale se va emite actul administrativ ai autorității competente pentru protecția mediului.

în sltuatia în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor Investiției asupra mediului, solicitantul are abllgația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

In situația în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor Investiției asupra mediului, solicitantul renunță la Intenția de realizare a Investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE va fi însoțită de următoarele documente:

 • a) certificatul de urbanism (copie);

 • b) dovada titlului asupra apartamentului sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zl și extrasul de carte funciară de Informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată),

 • c) Documentația tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale):.

IJD.TAC.               |_|D.T.O.E

 • d) Avize și acorduri solicitate prin certificatul de urbanism

, Avize șî acorduri privind utifitâțile urbane și infrastructura:

J| X j alimentare cu apă

| X | canalizare | X | gaze naturale Avize și acorduri privind:


d.t


X | alimentare cu energie electrică | X | alimentare cu energie termică | _ | salubritate


t;| X | telefonizare | „ f transport urban


d.2.

| „ | securitatea la incendiu

d.3. Afle acorduri/declarații:

 • - Declarație notarială a proprietarului terenului pe propria răspundere din care sa rezulte ca Imobilul nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instanțe judecătorești- original;

 • - Certificat atestare fiscală D.I.T.L. S 3 - original;

 • - acorduri autentice S.C. BANCPOST SJk. șl S.C. GREEN PARKING & CONSTRUCTION .R.L.

d.4. Avizele si acordurile specifice ale administrației publice confrate și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

 • - Aviz Comisia Circulațli-PMB; - PUD întocmit șl aprobat conform legii,

d.5. Studii de specialitate: Documentație cadastrală ; Studiu Geotehnic ; Studi arhitectură; studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență

 • e) Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului - A.P.M.B. (c

 • f) Dovada privind achitarea taxelor legale (copii): taxă R.U.R.


| „ | protecție ci vilă


| _ | sănătatea populațieiCERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE Șl NU CONFERĂ CONSTRUCȚII


eWiset de urbanism are valabilitate de 12 luni de îa data emiterii.
în sori re; proiect ilustrare dlcată;

'4ARHITECT SEF tefan Dumlt -așcu jo.o2.2c>lțp


.C.R.Țâpligă

Achitat taxa de; 12ron, conform

Prezentul Certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin-poște4a-data-de

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările ți completările ulterioare, privind autorizarea de construcții,


i seria 179169/2017 nr. 004738 din 06.02.2017


SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM


de la data de.............................. până la data de...............................

PRIMAR,

SECRETAR,


Robert Sorin Negolță

ARHITECT ȘEF Ștefan Dumttrașcu

întocmii.....................................

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt Certificat de urbanism.

Data prelungirii valabilității:.....................................

Achitat taxa de:..............................ron lei, conform chitanței nr.................din...............................

Formular F.6 -Rrd 2 ex C.R.T.

------------d—

ANTON PANN 33 -PLAN DE ÎNCADRARE


«&££


o 7899

i

i

r

M ! § i..

J

î t

............ 1

O

*77*&

i i

7783

0

Lf

I f f

«777?

*!

7829 °

>7828   |

o7»-.<5y


rPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 3

LA
^gERTfFfCATUL DE URBANISM

o 78 37

I_______


.........

I

~ .1

!

I

î


‘îi'-îx0 72


1

I

I(MW . 3fÂ*

■— Jfi CQf'tffvcfre

• Zr,.,^ ii. > '

t

f

I

L.


f

4

i L_


o 75/'z


-1


LIMITA DE PROPRIETATE


h-

)


rr'

I

J

4———— r *


oft®


fe:ALPJMST^

Arhitectura - Desigm - CopstfuqtiL"'ț'

J 40/10321/20®           ' îțSO S® 1:2 WQOiir'

________________________________■■_________________î.V' >■■

NUME Șl PRENUME -


arh. RALUCA AXANTE > ■


i TITLUL PROIECTULUI:


SEMNÂTUf^


Documentație pentru emitere Certificat de Urbanism Str, Anton Pann nr. 33, București, sector 3


TITLUL PLANȘEI:


SCARA

1:2000


PLAN DE ÎNCADRARE


--------------------------14

ANTON PANN 33 -PLAN DE SITUAȚIE


Imobil locuințe si servicii propus S+P+4Er


S teren = 752mp POT max= 60% CUT max= 2,5 Rh max=P+4E


licită STaje 01-02

-r- &ALPHA STUq$SRL i

Arhitectura - Design -iCbnstrucW '

J 40/10321/2000              ISO9OOlSO08/OGCe2 : ?• T

4*!


NUME Șl PRENUME arh, RALUCA A XANTE


Semnătura '


ii fDocumentație pentru emitere Certificat de Urbanism Str, Anton Pann nr. 33, București, sector 3


TITLUL PLANȘEI:


SCARA

1:500


PLAN DE SITUAȚIE
COMISIA TEHNICĂ DE CIRCULAȚIE

Nr. 2772/..^.<?k<W

Mar 1590

miF 5ÂpflA7Ot?iv'-vpnru\A

1598326


Către

S.C. IMPROVE ARCHITECTURE S.R.L.

Str. Avram Iancu nr. 24, Et. 1, Sector 2, București

în ședința Comisiei Tehnice de Circulație din data de 15.03.2018 s-a dat acordul de principiu pentru documentația „P.U.D- str. Anton Pann nr. 33, sectorul 3, București”, conform Certificatului de Urbanism nr. 1093/18.05.2017 și planului anexat la aviz, cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile HCGMB nr.66/2006.

Pentru avizul comisiei veți reveni la următoarea fază de proiectare (D.T.A.C.),

după aprobarea documentației P.U.D.Redactat: B.M. ~ 2 exemplare - 28.03.2018
BUCU REȘTI


ARHITECT ȘEF

SERVICIUL DOCUMENTAȚII DE URBANISMTELEFON (004 021) 318 03 23 * 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism ©prima r1e3.ro

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0


ROMÂNIA


1918 2013! SĂRBĂTORI M (M PREUNĂ


Nr. 157749/06.08.2018

Către,

Cabinet Primar


Vă transmitem următoarele proiecte de hotărâre pentru a fi înaint Consiiiului Local Sector 3:

 • - “Imobil locuințe colective RHpr0Pus= S+P+3-4Er pe un teren situat în Drumul Gura Sinului nr,14, lot 1, sector 3”;

 • - “Imobil locuințe colective cu birouri pentru profesiuni liberale la parter RHpropus= Ds+P+3-4Er pe un teren situat în Strada Anton Pann nr.33, sector 3”

Vă mulțumim pentru colaborare.
V

z"

/

// 5

H 10

X

16]

/

/\ib

14


TRAMĂ STRADALĂ
BILANȚ TERITORIAL: IMOBIL CU FUNCȚIUNI MIXTE

CF. P.U.G indicatori urbanistici M3

EXISTENT

PROPUS PUD

Suprafață teren (mp)

744

744

POT (%)

maxim 60

14

60

Suprafață construită la sol (mp)

108

442,92

Suprafață desfășurată (mp)

108

1884,74

CUT

maxim 2,5

0,14

2,5

RH (nr. Niveluri)

P+4

P

Ds+P+3E - 4 retras

H(m)

13

4

13

Suprafață spatii verzi (%)

minim 30

78%

minim 30 - 223 mp

Suprafață alei carosabile și pietonale (mp)

nespecificat

41 mp

Suprafață parcări (mp)

nespecificat

12,5 mp


PLAN URBANISTIC DE DETALIU

CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE CU BIROURI PENTRU PROFESIUNI LIBERALE LA PARTER Ds+P+3E-4 retras -Str. Anton Pann, nr. 33, sector 3, București

Reglementări urbanistice

LEGENDĂ:

— - •» — — Limită de studiu

Limită teren NC 201285

S teren = 752 mp din acte (744 mp conform măsurători cadastrale)

--------Limită parcele

---— Amprentă la sol

Retrageri limită teren

Funcțiuni existente:

Circulații carosabile publice

Circulații pietonale publice


Locuințe individuale


Locuințe colective


Subzonă mixtăCOMISIA TEHNICĂ DE CIRCULAȚIE

A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI’

Spr« peschimbare conform

nr

din.V^

Semnătura


Teren liber de construcții


Sănătate


Spațiu verde


Parcări amenajate


Rodioan Carmen B. Z


Funcțiuni propuse:


OLTEANU


Circulații carosabile de incintă


Circulații pietonale de incintă


Imobil locuințe


I M P rî o V E ț A R C H | T E C T U R \                  O « L ;

°Șt: PO^


Spațiu verde amenajatACCES PIETON AL


Scară grafică J:500 1cm pe plan=5m pe teren

4


ACCES CAROSABIL
REVIZIA

DATA REVIZIE

CERINȚA

DESCRIERE MODIFICARE

VERIFICATOR

NUME

SEMNĂTURĂ

K   IMPROVE ARCHITECTURE

CUI RO24032654, J40/10215/2008 str. Avram lancu, nr. 24, sector 2, București tel: 0743 236 363; fax: 0374 092 752

L L-         www.i-arlutect.ro, coniact@i-arhitect.ro

PROIECT

CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE CU BIROURI PENTRU PROFESIUNI LIBERALE LA PARTER Ds+P+3E - 4 retras

INDICATIV PROIECT

599

ADRESA

Strada Anton Pann, nr. 33, sector 3, BUCUREȘTI

SEF PROIECT

arh. R. OLTEANU

(EV

SCARA

1:500

BENEFICIAR

SC IREAL ZETA SRL

FAZA

PUD

PROIECTAT

urb. Y. I. DANIEL

DATA decembrie 2017

REGLEMENTĂRI URBANISTICE

PLANȘA

U06

DESENAT

urb. Y. L DANIEL

1


Comisia pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Imobil locuințe colective cu birouri pentru profesiuni liberale la parter RIIpropus=Ds+P+3-4Er pe un teren situat în Strada Anton Pann nr.33, Sector 3”

Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, întrunită în ședința din data de ........, a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Imobil locuințe colective cu birouri pentru profesiuni liberale la parter RHpropus=Ds+P+3-4Er pe un teren situat în Strada Anton Pann nr.33, Sector 3”, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, avizează FAVORABIL/ NEFAVQRABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

-'"'Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘE MARINEA


INTE,

’Ă MARCELMEMBRI:

BĂEȚICĂ NICOLETA-MARIANA

FLEANCU FLORIN

HONȚARU VALERICA

GUTIUM NARCISA VERONICA

DUMITRU CONSTANTIN

1ACOB CEZAR

TUDORACHE LIVIA

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA