Hotărârea nr. 487/2018

HCLS3 nr.487 din 30.10.2018MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Imobil cu regim de înălțime S+P+lE-2Epai-tiai cu funcțiune mixtă - birouri, depozite, atelier prelucrare a subansamblurilor necesare pe șantierele de lucru, camere cazare pentru muncitori și personal pe un teren situat în Strada Ilioara nr. 54, lot 1, Sector 3”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară, azi 30.10.2018

Având în vedere:

-Expunerea de motive nr. 17831 l/CP/03.09.2018 a Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr. 96/24.08.2018 al Arhitectului Șef;

-Adresa nr. 174332/29.08.2018 a Arhitectului Sef - Serviciul Documentații de Urbanism;

A

In conformitate cu prevederile:

-Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării .lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 350/2001 privind amenaj area teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordinul nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice;

 • - Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr.269/21.12.2000, prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, nr. 224/15.12.2015 și nr.341/14.06.2018;

Luând în considerare:

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. D/I/39/24.08.2018;

-Raportul informării și consultării publicului nr. 94/24.08.2018;

-Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 95/24.08.2018; -Raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

în temeiul prevederilor art.45 alin. (2) lit. e) șî art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu “Imobil cu regim de înălțime S+P+lE-2Epa!pai cu funcțiune mixtă — birouri, depozite, atelier prelucrare a subansamblurilor necesare pe șantierele de lucru, camere cazare pentru muncitori și personal pe un teren situat în Strada IHoara nr.54, lot 1, sector 3” proprietate privată persoană juridică, cu suprafața de 2.925,00mp conform acte, în conformitate cu anexele 1 și 2, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul informării și consultării publicului nr. 94/24.08.2018.

Art3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art5. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani.

Art6. Primarul Sectorului 3, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


EMNEAZĂ

MIHĂIȚĂ


NR. 487

DIN 30.10.2018


ROMÂNIA

isia-zois IsarbAtc™ împuevmACa urmare a cererii adresate de S.C. fi/IIRAL iNSTAL COMPANY S.R.L., cu sediul în municipiul București, Aleea Marius Emanoil Buteică, nr. 18-20, parter + etaj 1, sector 3, telefon/fax ........,  e-rnail ........... înregistrată  la nr. 127691/11.07.2018,

138857/26.07.2018.157550/06.08.2018.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul;

AVIZ

Nr. D/l/39/24.08.2018

Pentru Planul urbanistic de detaliu pentru3) imobil cu regim de înălțime S+P+1 E-2Eparțiaî cu funcțiune mixtă - birouri, depozite, atelier prelucrare a s u ban sa m bl urilor necesare pe șantierele de lucru, camere cazare pentru muncitori și personal, generat de imobilul4) situat în Strada llioara nr.54, lot 1, sector 3, București.

Inițiator: S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L.

Proiectant: S.C. URBE PLAN CONCEPT S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: Urb. Lavinia Elena Oțelea, RUR- D D3 D2C E Gz.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: amplasamentul este situat în intravilanul municipiului București, cel imitat de următoarele repere urbane - la Nord B-dul Camil Ressu, la Vest Sos. Mihai Bravu, la Sud Splaiul Unirii, Ea Est B-dul Nicoiae Grigorescu și este format din teren curți construcții cu suprafață de 2.925,66 mp conform acte de proprietate.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr.324/2010, nr.241/2011, nr.232/2012 nr.224/2015 și nr.341/14.06.2018:

 • - imobilul este situat în intravilanul municipiului București și se încadrează în U.T.R. - R - zona echipamentelor tehnice majore;

-funcțiuni predominante: construcții și instalații aferente echipării tehnice majore;

 • - H max = înălțimea clădirilor în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente și nici înălțimea maximă admisă în unitățile de referință adiacente, cu excepția instalațiilor tehnice;

 • - POTmax = 80% (incinte tehnice în zone industriale);

 • - CUTvoiumebic = 9,0 mc./mp.teren (incinte tehnice în zone industriale);

 • - retragerea minimă față de aiiniament = clădirile noi sau reconstruite pentru birouri se vor dispune pe aliniament în

cazul în care pe strada respective majoritatea clădirilor mai noi se află în această situație, sau se vor retrage la o distanță de minim 6,00 metri în cazul în care fronturile dominante noi sunt retrase de la stradă; :                  ; >

 • - retrageri minime față de li mitele laterale și posterioare = distanța față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor va fi de minim jumătate din înălțimea clădirii, dar nu mai puțin de 6,00 metri.

Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumentele istorice actualizată în 2015 și nu se află la mai puțin de 100m față de imobilele aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr.767/04.04.2018 emis de Primăria Sector 3.

Conform P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr; 269/2000, prelungit prin HCGMB nr,324/17.11.2010, nr.241/20.12.2011, nr.232/19.12.2012, nr.224/15.12.2015 și nr.341/14.06.2018, Titlul I- Prescripții Generale, punctul 4.Derogări de la prevederile regulamentului, alin. 4.2 Derogări de la prevederile prezentului regulament sunt admise în condițiile legii.

Conform Legii 350/2001 cu modificările șl completările ulterioare, art.32 - alin. (1) în cazul în care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicită o modificare de la prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă sau dacă condițiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiții o impun, autoritatea publică locală are dreptul ca, după caz, prin certificatul de urbanism: lit. d) să solicite elaborarea unui plan urbanistic de detaliu; alin (6), lit. b) prin Planul urbanistic de detaliu se stabilesc reglementări cu privire la

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/20I6,printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adrese Primăriei Sector 3.


ARHITECT ȘEF

accesurile auto și pietonale, retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conformarea arhîtectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului, designul spațiilor publice, după caz, reglementări cuprinse în ilustrarea urbanistică, parte integrantă din documentația de urbanism.

Prevederi P.U.D. propuse;

Corp principal cu funcțiune mixtă:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = retras 10,75 m față de limita dreaptă a proprietății, retras 6,00 m față de limita stângă a proprietății;

 • - retrageri minime față de limita posierioară = retras 3,00 m față de limita de proprietate.

Corp anexă P:

~ retrageri minime față de limitele laterale = calcan pe limita dreaptă de proprietate, retras față de corpul principal cu 37,85 m;

 • - retrageri minime față de limita posierioară = calcan pe limita de proprietate.

 • - POTrraz = 80%;

 • - CUTw«Umenic=9,0 mc./m p.teren;

 • - Hmax corp principal— 8,43m (pentru RHpropus - S+P+1E) / 11,75m (pentru RHpropus = S+P+2E), Hmax corp anexă ~ 2,50m (pentru RHpropus = P);

 • - circulații și accese: conform Acord nr.9519/15.06.2018-1628257/07.06.2018 al PMB-DT-CTC cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006;

 • - echipare tehnlco-ed Uitară: toate clădirile noi vor ft racordate la rețelele tehnico edilitare. Se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar, obținute conform certificatului de urbanism.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu, cu următoarele condiții51: construcția se va încadra în edificabiiul maxim reglementat prin PUD.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare și poate fi folosit numai în scopul aprobării P. U. D.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor șl veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 afin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr.767/04.04.2018 emis de Primăria Sector 3.
P.U.D. CONSTRUIRE IMOBIL CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+lE+2Eparțial, CU FUNCȚIUNE MIXTĂ - BIROURI, DEPOZITE, ATELIER PRELUCRARE A SUBANSAMBLURILOR NECESARE PE ȘANTIERELE DE LUCRU, CAMERE CAZARE PENTRU MUNCITORI ȘI PERSONAL, REFACERE ÎMPREJMUIRE, AMENAJARE INCINTĂ, ALEI PIETONALE ȘI AUTO, PARCAJE, SPAȚII VERZI, ORGANIZARE EXECUȚIE, STRADA ILIOARA NR. 54, LOTi, SECTOR 3, BUCUREȘTI


REGLEMENTĂRI URBANISTICE
ANEXA LA AVIZUL


URBANISM

AMPLASARE


CONFORM HCGMB 66/2006

ATELIER/ DEPOZITARE,’ ECHIPAMENTE EDILITARE / \TSTL\RE

1 loc '100 mp pentru construcții cu Suprafața desfășura lă( mp)

salariati /vizitatori/ aprovizionare 30%

22

1680.50

17

5

BIROURI /

CAZARE+RECEPȚIE

1 loe/60 mp pentru txmslrucțn cu Suprafață utilă (mp)

salariată/viata lori/ aprovizionare 20%

»4

689

12

2

NV.CESAR NUMĂR DE ljOCURt DE PARCARE


IF ??0T7?


ȘEDINȚE DE ȘEDINȚĂ


.EVARDUI. NICOLAE GR1GORESCU (profil existent) SC 1:250


țț

-w

E

mm

H


Soluțiile e h n i c e SI URB fc ’P I. A N Ducumenta țli.a n


23; 00

32,95


ȘEF PROIECT /~ PROIECTAT


LEGENDĂ

LIMITE:

f"""! Limită teren P.U.D.

| Limită parcele conform planuri topografice O.C.P.I.

CIRCULAȚII:

Circulații carosabile

Circulații pietonale

Drum de servitute

Acces pietonal

Acces carosabil

Linii tramvai

ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ:

L '-J’ălEI Industrie/Dep./Echipamente edilitare

Spatii verzi de aliniament

Teren neamenajat

Locuire individuală/Locuire colectivă

REGLEMENTĂRI URBANISTICE:

Limită maximă de implementare a edificabilului propus - Atelier prelucrare/Depozitare/Birouri/ Echipamente edilitare/Cazare personal Limită aliniere conform PUZ Străpungere B-dul Nicolae Grigorescu -Splaiul Dudescu

Teren rezervat în vederea lărgirii Bulevardului Nicolae Grigorescu

Snatii vatzi din incintă


|    ---,j Aliniere propusă

" Bl LANȚ SITUAȚIA PROPUSĂ

S lcren=2.()25,(X}

mp

%

S construită propusă

1.170,00 mp

40%

Sp. verzi*

292,50 mp

10%

t< Sp. verzi la sol

585,00 mp

20%

S circulații și parcaje

1.170,00 mp

40%

TOTAL

2.925,00 mp

100%

•Procentul <lc spații verzi de io% wr fi formate din jardiniere/ șpa iii verzi pe acoperiș/ spatii verzi pe fațada/ la sol

în dreptul fațadei, parcajele vor fi înronjiiraLr de un gard viu cu înălțimea de minim i.2O meiri și seva prevedea plantarea unui arbore ta fiecare 4 mașini;Terenul care nu este acoperit eu consli ucții, platforme și circulații va fi acoperit eu gazon și plantat eu lin arbore la fiecare 200 mp

EXISTENT

FUG Municipiul București

PROPUS

Suprafață

Procent

Suprafață

Procent

Suprafața teren

2-925.00 mp

100%

2.925,00 mp

100%

Suprafața construită (Construcții existente și propuse)

748,00 mp

26%

1.170,00 mp

40%

Suprafață desfășurată

748,00 mp

24369,50 mp

Volum (mc)

2218.8

10.11

5,15

Teren amenajai/ plalforme/circulalii

2.177,00 mp

74%

1.170,00 mp

40%

Spațiu piunlal în incintă

585.00 mp

20%

Spațiu plantat** (jardiniere, fațada, acoperis.ctc)

292,50 mp

10%

P.O.T. max.

26(%)

80%

40%

C.1J.T. Volumetric max.

3.1

9

9

Regim maxim de înălțime

F/3, tom

S+l’+iE+2Er/ii,75m

Număr locuri de parcare salariați/vizilatori/aproA'izionure

7

—Total-nu măr locuri de parcare

36


w‘Sdl6țfa'tehnică de distribuire a spațiului verde (procentul de 10%) se va definitiva la faza de autorizare

— _______ - - _ _ _ — —| i n p r~£- 2 e n l a documentație sunt proprietatea intelectuală apul f tilizate numai in scopul prevăzut în c o n t r a c t . I ?t gg|3> ffilEsP rT i al - fără acordul scris al . . U U F. P 1. \ N C O X C E PT 1 , K I.


CONCEPT -II

1 SR.L.


S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L.


Nr. proiect:

UPC12


I. |

HData

IUNIE

2018


nin. pn.Hd        P.U.D. CONSTRUIRE IMOBIL CU REGIM UE ÎNĂLȚIME

S«P. lE-rzEparțiMl, CU FUNCȚIUNE MIXTĂ - BIROURI, DEPOZITE. ATELIER PRELUCRARE A -SUBANSAMBLURILOR NECESARE PE ȘANTIERELE DE LUCRU. CAMERE CAZARE PENTRU MUNCITORI Șl PERSONAL, REFACERE ÎMPREJMUIRE. AMENAJARE INCINTĂ. ALEI PIETONALE. Șl AUTO. PARCAJE. SPATII VERZI.

ORGANIZARE EXECUȚIE. STRADA ILIOARA NR. șa. LOT»■ SECTOR ș, BUCUREȘTI Titluplansâ:


REGLEMENTĂRI URBANISTICE


Faza:

P.U.D.


Uo6
CABINET PRIMAR


TELEFON (004021) ji8 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cal1inetprimar@prinyLrie3.ro

Calea Dudejti nr. 191, sector 3,031084, București, www.primarie3.r0

EXPUNERE DE MOTIVE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

"Imobil cu regim de înălțime S+P+lE-ZE^țioi cu funcțiune mixtă - birouri, depozite, atelier prelucrare a subansamblurilor necesare pe șantierele de lucru, camere cazare pentru muncitori și personal pe un teren situat în Strada ilioara nr.54, lat 1, sector 3"

Luând în considerare:

 • -  Raportul de specialitate nr, 96/24.08.2018 al Arhitectului Șef,

 • -  Avizul Arhitectului Șef nr. D/l/39/24.08.2018;

 • -  Raportul informării și consultării publicului nr. 94/24.08.2018;

 • -  Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 95/24.08.2018;

Cu privire la documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu "Imobil cu regim de înălțime S+P+lE-2Eparțtai cu funcțiune mixtă - birouri, depozite, atelier prelucrare a subansamblurilor necesare pe șantierele de lucru, camere cazare pentru muncitori și personal pe un teren situat în Strada Ilioara nr.54, lot 1, sector 3", proprietate privată persoană juridică.

și considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 3 este un obiectiv prioritar al administrației locale,

în baza prevederilor art.63 al in.(5) lit. f} din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora "primarul asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 proiectul de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu "Imobil cu regim de înălțime S+P+lE-2Eparțw cu funcțiune mixtă - birouri, depozite, atelier prelucrare a subansamblurilor necesare pe șantierele de lucru, camere cazare pentru muncitori și personal pe un teren situat în Strada Ilioara nr.54, lot 1, sector 3".
ARHITECT ȘEFTELEFON (004 cei) 318 03 23 - z8 FAX (004 021) 318 OJ 04 E^MAfL urbanism® prim arie3.r0

Calea Oudești nr. igt, sector 3,031084, București, www.primarie3.ro

Nr.96/24.08.2018

RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

“Imobil cu regim de înălțime S+P+1E-2Eparțiai cu funcțiune mixtă - birouri, depozite, atelier prelucrare a subansambîurilor necesare pe șantierele de lucru, camere cazare pentru muncitori și personal pe un teren situat în Strada llioara nr.54, lot 1, sector 3”

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stipulează obligația administrației publice locale de a elibera autorizațiile de construire pe baza documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate conform legii.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare și a PUG Municipiului București aprobat prin HCGMB nr.269/21,12.2000 prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr.241/20.12.2011, nr.232/19.12.2012, nr. 224/15.12.2015 și nr.341/14.06.2018.

Planul Urbanistic de Detaliu întocmit pentru realizare "Imobil cu regim de înălțime S+P+1E-2Ep3:ți-j cu funcțiune mixtă - birouri, depozite, atelier prelucrare a subansambîurilor necesare pe șantierele de lucru, camere cazare pentru muncitori și personal pe un teren situat în Strada llioara nr.54, lot 1, sector 3" în baza Certificatului de urbanism nr.707/04.04.2018 emis de Primăria Sector 3, a primit aviz favorabil sub nr. D/l/39/24.08.2018.

indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax-80%, CUT«:un=>t.-c~9.G mc./mp.teren, Hrm cors prindpaF 8,43m (pentru RHpropus = S+P+1E) / 11,75m (pentru RHpropus = S+P+2E), Hiriax corp anexă ~ 2,50m (pentru RHProPis = P).

A fost avizată realizarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri șl aliniamente: corp principal cu funcțiune mixtă - retas 6,00 m față de aliniament (drumul de servitute), retras min. 10,75 m față de limita dreaptă a proprietății, retras min. 6,00 m față de limita stângă a proprietății, retras min. 3,00 m față de limita posterioară a proprietății; corp anexă P - retas min. 13,35 m / 37,85 m față de corpul principal, calcan pe limita dreaptă și posterioare a proprietății; conform planului de reglementări (planșa U06) pentru funcțiune mixtă - birouri, depozitare, ateliere și camere de cazare pentru muncitori si personal.

Parcarea se va asigura în incintă proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006.

Planul Urbanistic de Detaliu împreună cu avizuf Comisiei nr.4 de Organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice a Sectorului 3, conform prevederilor ari. 81, alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art, 45 alin, (2) litera e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art.45, alîn(6) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale se emite prezentul raport de specialitate în vederea promovării documentației spre aprobare în plenul Consiliului Local al Sectorului 3,

în baza prevederilor art.63, alin,(5), lit f j din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale ce stipulează că primarul “asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

înaintam alăturat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Imobil cu regim de înălțime S+P+1 E-2Epa^et cu funcțiune mixtă - birouri, depozite, atelier prelucrare a subansambîurilor necesare pe șantierele de lucru, camere cazare pentru muncitori și personal pe un teren situat în Strada llioara nr.54, lot 1, sector 3”.


ARHITECT SEF I

SERVICIUL DOCUMENTAȚII DE URBANISM


TELEFON (004 oat) 3*8 03 13 - 28 FAX (004 Oii) 318 03 04 E-MAIL urb3nism@primsric3.ro

Calea Dudești nr. 191, sector 3,031084, București, www.primarie3.r0

Nr.95/24.08.2018

PUNCTUL DE VEDERE AL SERVICIULUI DOCUMENTAȚII DE URBANISM Cu privire la PUD “Imobil cu regim de înălțime S+P+1 E-2Eparțiai cu funcțiune mixtă - birouri, depozite, atelier prelucrare a subansamblurilor necesare pe șantierele de lucru, camere cazare pentru muncitori și personal pe un teren situat în Strada llioara nr.54, lot 1, sector 3”

Documentația propune amplasarea unui imobil într-un edificatul maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: corp principal cu funcțiune mixtă - retas 6,00 m față de aliniament (drumul de servitute), retras min. 10,75 m față de limita dreaptă a proprietății, retras min. 6,00 m față de limita stângă a proprietății, retras min. 3,00 m față de limita posterioare a proprietății; corp anexă P- retas min. 13,35 m / 37,85 m față de corpul principal, calcan pe limita dreaptă și posterioare a proprietății; conform planului de reglementări (planșa U06) pentru funcțiune mixtă - birouri, depozitare, ateliere și camere de cazare pentru muncitori si personal.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax=80%, CUTvoiumetric=9,0 mc./mp,teren, Hnwt corp principal = 8,43m (pentru RHpmpus - S+P+1E) / 11,75m (pentru RHpmpus - S+P+2E), Hmax corp anexă “ 2,50m (pentru RHpropus" P).

Conform P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, 241/2011, 232/2012, 224/2015 și 341/14.06.2018 terenul se înscrie înscrie în U.T.R. - R - zona echipamentelor tehnice majore, POTmBX-80% (incinte tehnice în zone industriale), CUTVOiumetric=9,0 mc./mp.teren (incinte tehnice în zone industriale).

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, procedura a fost parcursă așa cum reiese din Raportul informării și consultării publicului nr.94/24.08.2018, privind documentația PUD ■■ “imobil cu regim de înălțime S+P+1 E-2EParțiai cu funcțiune mixtă - birouri, depozite, atelier prelucrare a subansamblurilor necesare pe șantierele de lucru, camere cazare pentru muncitori și personal pe un teren situat în Strada llioara nr,54, lot 1, sector 3".

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, nu au fost depuse observații sau reclamați! cu privire la PUD-ul descris mai sus, PUD care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorim al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.

Față de Gele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului și a H.C.L.S.3 nr. 37/31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism -PUD, iar în conformitate cu prevederile art.11 si 12 din ordinul M.D.R.T. nr, 2701/2010 se propune Consiliului Local însușirea raportului și aprobarea documentației.


ARHITECT ȘEF

SERVICIUL DOCUMENTAȚII DE URBANISM


TELEFON (004 021) 318 03 23 ■ 20 FAX {004 02i) 318 03 04 E-MAIL urb2nism@primariej.r0

Calea Dudești nr, igt. sector j, 031084, București, www.primariejj.ro


ROMANIA

>S1 SÎ01BI siRBAIOfirM tMPHEU NA


Nr.94/24.08^018

Raportul informării și consultării publicului privind documentația

“Imobil cu regim de înălțime S+P+1 E-2Eparțiai cu funcțiune mixtă - birouri, depozite, atelier prelucrare a subansamblurilor necesare pe șantierele de lucru, camere cazare pentru muncitori șl personal pe un teren situat în Strada Mioara nr.54, lot 1, sector 3”

Beneficiarul documentației: S.C. MIRAL IN STAL COMPANY S.R.L. Urbanist: LAV1NIA ELENA OȚELEA

Proiect nr.: UPC12.

Datele privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa șl a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului:

 • - Serviciul Documentații de Urbanism, parter, în fiecare zi de marți și joi, orele 9,00-14,00;

 • - pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării PUD.

 • 2. Conținutul, dalele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații.

 • - planșa de reglementări s-a afișat:

 • •  la sediul Primăriei Sector 3 începând cu perioada: 06.08.2018;

 • •  pe site-u! Primăriei Sector 3 începând cu perioada: 06.08.2018;

 • •  pe panou rezistent la intemperii, amplasat în Ioc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării PUD în perioada: 11.07.2018.

 • - anunț în ziare locale:

 • •  România Liberă, pag. 7. din data de 11.07.2018;

 • •  Jurnalul Cotidian Național, pag.1, din data de 11.07.2018.

 • 3. Localizarea rezidenților, proprietarilor șl părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise:

 • - notificare S.C. ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A. - Strada Releului, nr.2B, C.F. nr. 223515;

 • - notificare S.C. DOUBLE T TURISM TRANSPORTS.R.L.-Strada llioara, nr.54, C.P. nr. 228690, 225074;

 • - notificare S.C. MARTINA-AL S.R.L. - Strada llioara, nr.54, C.F. nr. 225074;

 • - notificare S.C. SPER0N1 S.R.L. - Strada llioara, nr.54, C.F. nr. 225074;

 • - notificare S.C. TELFIB S.R.L. - Strada llioara, nr.54, C.F. nr. 225074;

 • - notificare S.C. SERV - TELEFIB S.R.L. - Strada llioara, nr.54, C.F. nr. 225074;

 • - notificare MINEA COSTEL - Strada llioara, nr.54, C.F. nr. 225074;

 • - notificare S.C. SISTEME INTEGRATE PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ - S.i.S.U. S.R.L. - Strada llioara, nr.54, C.F. nr. 225074;

 • - notificare S.C. IUC0 ENERY S.R.L. - Strada llioara, nr.54, C.F. nr. 225074;

 • - notificare BOIANGIU ANGELICA - Strada llioara, nr.54, C.F. nr. 225074;

 • - notificare VARVARA TRIFANETA - Strada llioara, nr.54, C.F. nr. 225074;

 • - notificare MÎNEA VLAD-COSTEL - Strada llioara, nr.54, C.F. nr. 225074.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată șî datată transmisă pe adresa Primăriei Sectar 3.


ARHITECT ȘEF

SERVICIUL URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

 • 4. Lista persoanelor care au participat ia dezbaterea publică a proiectului:

-S.C. ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A. - Strada Releului, nr.2B, C.F. nr. 223515;

 • - S.C. DOUBLE T TURISM TRANSPORT S.R.L. - Strada Mioara, nr.54, C.F. nr. 228690, 225074;

 • - S.C. MARTIRA -AL S.R.L. - Strada Moara, nr.54, C.F. nr. 225074;

 • - S.C. SPERONI S.R.L. - Strada Moara, nr.54, C.F. nr, 225074;

-S.C. TELFIB S.R.L. - Strada Mioara, nr.54, C.F. nr. 225074;

-S.C. SERV - TELEFIB S.R.L. - Strada Mioara, nr.54, C.F. nr. 225074;

 • - MINEA COSTEL - Strada Mioara, nr.54, C.F. nr. 225074;

 • - S.C. SISTEME INTEGRATE PENTRU SITUAȚII DE URGENTĂ - S.I.S.U. S.R.L. - Strada Mioara, nr.54, C.F. nr. 225074;

-S.C. IUCO ENERY S.R.L. ~ Strada Mioara, nr.54, C.F. nr. 225074;

 • - BOIANGIU ANGELICA - Strada Mioara, nr.54, C.F. nr. 225074;

 • - VARVARA TRIFANETA - Strada Mioara, nr.54, C.F. nr. 225074;

 • - MÎNEA VLAD-COSTEL - Strada Mioara, nr.54, C.F. nr. 225074.

în perioada desfășurării informării și consultării nu au fost înregistrate la Primăria Sectorului 3 comentarii din partea publicului.

Un rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare si consultare, inclusiv :

 • 1. Modul în care solicitantul intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observabile și rezervele exprimate de public:

Nu este cazul.

 • 2. Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul panoului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreuna cu motivația acestui lucru :

Nu au fost semnalate.

 • 3. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor:

-referitor la propunerea soluției tehnice de amplasare a construcției au fost respectate prevederile PUG- RLU aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare;

-referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din avizul nr.9519/15.00.2018-1628257/07.06.2018 al PMB-DT-CTC cu condiția asigurării parcării în incintă;

-referitor la evaluarea de mediu PUD nu se încadrează în categoria planurilor care intră sub incidența HG nr.1076/2004 deoarece nu creează cadrul pentru realizarea de proiecte de investiții menționate în Anexa 1 sau Anexa 2 la HG nr.445/2009, conform circularei 1/3118/1 G/09.11.2016 și adresa MM-ANPM nr.12474/22.05.2018.

în conformitate cu art.43 și 44 din Ordinul 2701/30.12.2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în PUD ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse ia dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate se constată că, a fost îndeplinită Metodologia și cerințele Ordinului și propunem Consiliului Local Sector 3 însușirea prezentului raport., MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 D.U.A.T.

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.       ......din

în scopul: întocmire Plan Urbanistic de Detaliu (P.U.D. )

obținere autorizație de construire

Urmare cererii adresate de S.C. MiRAL INSTAL COMPANY S.R.L. cu sediul în municipiul București, sector 3, Aleea Marius Emanoil Buteică nr.18-20. parter+etaj 1, înregistrată la nr. 42528 din 14.03.2018, pentru Imobilele - teren șifeau QOfwtruvfH , uituulv în municipiul BUCUREȘTI, Sectorul 3, Strada llioara nr.54, lot 1, sau identificat prin planuri topografice de încadrare, nr. cad. 231245,

în temeiul reytemeriteiUoi doctmietitafiei de Uitianism faza PUG aprobată cu Hotârărca Consiliului General nr. 269 /2Q00, prelungit conform Hotărârii Consiliului General - MB 224/ 2015, in conformitate cu prevederile Legii nr. 60/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificarite si completările ulterioare.

SE CERTIFICĂ:

 • 1. REGIMUL JURIDIC:

Imobilul compus din teren în suprafață de 2925mp și construcție cu destinație cantină parter, situat kt intravilanul municipiului București, se află în proprietatea privată a S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L. conform actului de dezlipire nr.81 din 28.01.2018 emis de N.P. Uidumac Daniela. S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L. deține cota parte de 1477/ 10 000, corespunzătoare suprafeței de 197,85mp din terenul în suprafață totală de 1 340mp, reprezentând drum acces, cu nr. cadastral 225074, conform contractului de vânzare nr.286 din 14.03.2017 emis de N.P. Uidumac Daniela. Pentru construcția parter cu destinația cantină a fost emisă Autorizația de Desființare nr.1134/ 25.10.2017 de către Primăria Sectorului 3 București;

Imobilele nu se află: pe lista monumentelor Istorice actualizată în 2010, în PU2 zona protejată, în raza de protecție a monumentelor istorice. Conform extrasului de carte fundară nr. cerere 16966/ 08.032018 partea III. Sarcini, imobilul este liber de șaretei. Este notata în cartea funciară .declarația de utilitate publică în vederea exproprierii', conform art.903 etin.2 din Codul Civil pentru lucrarea de utilitate publica .Străpungere N. Gdgorescu- Splai Dudeecu’.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC:

Folosința actuală: teren și construcție corp C1- cantină parter Sc=784mp;

Destinația stabilită : conform HCGMB nr. 143/2003 terenul se află în zona fiscală C; în conformitate cu PUG aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, HCGMB nr. 224/ 2015, terenul se află în subzona

R -construcții și instalații aferente echipării tehnice majore.

Propunere: construire imobil cu regim de înălțime S+P+1E- 2Eparțiaf cu funcțiune mixtă - birouri, depozite, atelier prelucrare a subansambiurilor necesare pe șantierele de lucru, camere cazare pentru muncitori și personal - refacere împrejmuire, amenajare incintă: aleei pletonale și auto, parcaje, spații verzi, organizare execuție;

 • 3. REGIMUL TEHNIC:

Pe terenul de la adresa sus-menționatâ se permite construirea unui imobil eu regim de înălțime S+P+1E- 2Eparțial cu uncțiune mixtă: birouri, depozite, atelier prelucrare a subansamblurilor necesare pe șantierele de lucru, camere cazare pentru muncitori și persona și organizarea execuției în baza unui plan Urbanistic de Detaliu, care va stabili reglementări cu privire la accesurile auto șl pietonate, retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcele; conformarea artiitectural-volumetrica. modul de ocupare a terenului.

Se permite refacerea împrejmuirii, amendarea Incintei cu aleei pietonale și auto, parcaje, spații verzi,

Documentația Tehnică pentru Autorizarea Construirii se va elabora după avizarea Planului Urbanistic de Detaliu. Potrivit PUG București ,5.4. Pentru parcelele cu o suprafață între 1500 mp. și 3000 mp., cele cu front la stradă peste 30 metri sau cele cu raportul talurilor între 1/3 și 1/5, medul de construire se va preciza prin Planuri Urbanistice de Detaliu”.

în conformitate cu prevederfle PUG, aprobat cu HCGMB nr. 269/2000 prelungit conform HCGMB nr. 224/ 2015, în zona de la adresa sus-menționata se admit umiătoarefe utitizâri; R -construcții si instalații aferente echipării tehnice majore, utilizări interzise: pentru Incintele situate în zone rezidențiale șl mixte, sau în zone în care se produc aglomerări de populație, se interzic orice activități care prezintă risc tehnologic și produc poluare prin natura activității sau prin transporturSe pe care te generează. Pentru noi incinte șl pentru extinderi ale incintelor tehnice se vor elabora Planuri Urbanistice Zonale sau de Detaliu;

R - POT maxim - 80% - incinte tehnice în zone industriale;

R - C.U.T. volumetric maxim - 9 mc/ mp teren - încânte tehnice în zone industriale;

înălțimea clădirilor în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente șl nici înălțimea maximă admisă în unitățile de referință adiacente, cu excepția instalațiilor tehnice. împrejmuirile spre stradă vor fi transparente cu înălțimi de maxim Z20 metri șl minim 180 metri, din care un soclu opac de 0,60 metri șl vor fi dublate cu gard viu; în cazul necesității unei protecții suplimentare conform unor norme specifice, se recomandă dublarea spre interior, ta 2.50 metri distanță, cu un al doilea gard conform normelor, între cete două garduri fiind plantați arbori șl erbuști; împrejmuirile către parcelele laterale și posterioare vor fi opace, de 2.50 metri înâițime sau vor fi în conformitate cu normele specifice; porțile de intrare vor fi simple și în armonie cu împrejmuirea; pentru a nu Incomoda circulația, se recomandă ca, pe drumurile publice cu fistic intens, porple de înfiere să fie retrase față de aliniament, pentru a permite staționarea vehiofelor tehnice înainte de admiterea lor în Incintă.

Sistemul constructiv și materialele de construcție folosite vor asigura rezistența șl stabilitatea construcȘilor In thnp. Se vor folosi finisaje de calitate superioară cu aspect corespunzător, conform cerințelor urbanistice actuale. Scurgerea și colectarea apelor pluviale se va face în Indnta proprietății. Organizarea de șantier se va rezolva Tn incinta proprietății. Proiectul va fi întocmit de prolectanți autorizați. în indnta trebuie asigurat numărul de Jocuri de parcare conform HCGMB nr.66/2006.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru întocmire P.U.D., obținerea autorizației de construire.

CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRU1RE/OESFIINȚARE SI NU CONFERĂ ______________________DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ________     ______

Formulară 6 Red î eu € R T

4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

In scopul elaborârtf ttocumentațld pentru autorbarea exectrtărS lucrărilor de construire ldesființare. sofcftantut se va adresa autorității competente pentru protecția metfiuluî: Agenția pentru Protecp» Medului București, Str. Aleea Lacul Morii nr. 1.3ector 6. București.

In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva E1A) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte pubfce ți private asupra medhtiui, morfifcalâ prin Directiva Consiliului 97/TIJCE șt prin Directiva Consifiuiul șt Parlamentului European 2003/35/CE privind participa rea pubfculul ta elaborarea anumitor planuri și programe tn legătură cu mediu! șt modificarea, cu privire ta participarea puitifcutal șl accesul te Justiție, a Directivei B5I337/CEE ți a Directivei 8S/S1/CE, prin Certificatul de urbanism se comunică soticltantujuj oLHgaȘa de a contacta autoritatea teritoriale de mediu pentru ea aceasta să anaizeze țl să decidă, după caz, tncadrareelnelncadraree proiectului irwestfjlel pubfcelprivate te liste pensetelor supuse evaluărfi impactului asupra medhtiuL în ațăcarea prevederilor Directivei Constfiutui 8SI337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se dasășoară după emiterea certificatului de urbarfem. anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației pubfce competente. In vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului da mediu, autoritatea competentă pentru protecția medidul stabilește mecanismul asrBurfirfi consultării publice, centralizării opțiunilor pubScidiri ți al formuJSriî urnă punct de vedere oficial cu privire te reafizarea investiției tn acord cu rezultetete consultării ptăiBce. In aceste eondțlt

După primirea prezentului Certificat de urbanism, TITULARUL ara obligația de e se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția merfiukjj în vederea evaluării Inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării inițiate «• va emite actul administrativ al autorității competent» pentru protecția mediului.

In situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor Investiției asupra mediului, solicitantul are abligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cereri) pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

în situația în care, după emiterea Certifteatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, sollcltantte renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității admtelstrațtal publice competente.

3. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFHNȚARE va fi însoțită de următoarele documente:

 • a) certificatul de urbanism (copie);

 • b) dovada titlului asupra apartamentului sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zl șl extrasul de carte funciara de informare actualizat la zl, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată},

 • c) Documentația tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale):.

| X | D.T.A C. 4 Plan dotări ti instalații tehnologice, Scheme tis fluxului tehnologic. IXID.T.O.E.            ’     1_|D.T.A.D.

 • d) Avize și acorduri solicitate prin certificatul de urbanism

d.1.


Avize și acorduri privind utiBtățfie urbane șl infrastructura:

| X | alimentare cu apă

j X [ canalizare | X | gaze naturale

Avize și acorduri privind:

| X | securitatea fa incendiu

d.3. Alte acorduri/dedarațl:

 • - Declarație notarială a proprietarului terenului pe propria răspundere din care sa rezulte ca Imobilul nu face obiectul unul litigiu aflat pe rolul unei instanțe judecătorești- original;

 • - Certificat atestare fiscală D.i.T.L. S 3 - original;

d.4. Avizefa si acordurile specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

* Aviz Comisia Circuiațil-PMB; - Aviz Brigada Rutieră; Autorizație Desființare construcție existentă;

 • - PUD elaborat și aprobat conform legislației în vigoare.

d.5. Stucffi de specialitate:       Documentație cadastrală; Studiu Geotehnic; Calcul “G”;

 • e) Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului - A.P.M.B. (copie)

 • f) Dovada privind achitarea taxelorlenale (copil): taxă A.C șl taxă timbru arhitectură, taxfi R.U.R.                 _ ______

CERTIFICATUL LME UHSANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUfRETDESFIINȚARE Șf NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII


d.2.


| X | alimentare cu energie electrică | X | alimentare cu energie termică j X j salubritate


| X | protecție civilă


[ X | sănătatea populațieinlsm are valabilitate de 24 luni de la date emiterii.


Achitat taxa de: 33ron, conform chitanței seria 179163/2018 nr. 4882601 din 14.03.2016. *   *.1

Prezentul Certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct 1 prin poștă la data da .K. Z.'S-CÎ în conformitate cu prevederile tagii nr. SQTfS&f, repubficetă, cu modificările șl completările construcții,

SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM

pâră ia data de...................-........de la data de.....................-.......

PRIMAR, Robert Sorin Negotță


SECRETAR, Martin Mlhâlțl


ARHITECT ȘEF Arh. Ștefan Dumttreșcu


întocmit.....................................

După această dată, o nouă prelungire a vatabtiitătt nu este posibilă, solicitantul urmând să obțtirâ, în condițiile legii, un elt Certificat de urbanism. Data prelungirii valabilități:.....................................

Achitat taxa de:............. ron Iei, conform chitanței nr. ...............din...............................


Formda-r I- 6 Red 2 ca C R 7
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Directa Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Serviciu! Proiecte UrbaneROMÂNIA


SitK*7C«IK7MWElJ«A


Nr. Intrare PMB: 1624917/16,05,2018

Nr. ieșire PMB: 1624917/508/. Zr.-.06.2016


Aviz tehnic de consultantă preliminară de circulație nr. 280N/<,&,06.2018 Categoria A2 - “zonă urbană”, tip 4 - analiză prospectivă de trafic


Solicitant:

S.C. MIRALINSTAL COMPANY SRL

București, sector 3, Str. Marius Emanoil Buteică nr. 18-20

Spre știință:

Primăria Sectorului 3 al Municipiului București Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului București, Sector 3, Calea Dudești nr. 191

Amplasament

București, sector 3, Strada llioara nr. 541 lot 1 {NC 225074)


1, Situația existentă

Terenul cu adresa poștală în București, Sector 3, Strada llioara nr. 541 lot 1 (NC 225074) care face obiectul prezentului Aviz tehnic de consultanță preliminară de circulație, delimitat/marcat pe planurile topo-cadastrale anexate cererii adresate DGUAT - SPU nu este adiacent Străzii llioara; accesul la teren se face de pe o alee de aceea cu corespondență directă la B-dul Nicolae Grigorescu. Artera de circulație la care raportăm analiza de trafic solicitată prezintă următoarele caracteristici:


Aleea de acces are duca 7,00m lățime în dreptul terenului analizat, conform pianului topo-cadastral scara 1:500 atașat documentației. Nu deținem informații privind situația juridică a acestei alei.

2. Paliere de reglementare a dezvoltării urbane în teritoriul de referință conform documentațiilor existente/aprobate


 • • Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului București, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București HCGMB nr. 269/2000 și prelungit prin HCGMB nr. 224/15.12.2015;

 • • Planul Urbanistic Zonal “PUZ Coordonator Sector 3”, aflat în etapa de elaborare a propunerilor, coniorm iniormâțllior de pe site pmb fwww.pmb.ro) ia rubrica Urbanism;


• “Norme privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație pe teritoriul Municipiului București*’ aprobate prin H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006.


Bd Regh*OMb«M W.47.eoapoțtâiO5OO13,sedw5,8uourești,rMm4rila Tet tei .insfiB-on h 30303337

MtpJAww.pmbJO
3, Prevederi generate și detalii de reglementare

 • • Prin reglementările PUG/PUZ/Norme sunt aprobate caracteristicile sistemului de circulație, obiectivele în palierul strategiei de dezvoltare urbană, precum și corelarea/corectarea profilelor funcționale ale arterelor de circulare, în scopul fluidizării traficului urban șl a unei corecte deserviri a orașului, în acord cu structura spațial - compozițională a diferitelor zone și a întregului sistem urban.

 • • Hentru teutonul de referință în care este situat terenul în cauză nu există aprobate reglementări de dezvoltare urbană altoie decât cele de ordin general prevăzute prin PUG; în această documentație nu simt detaliate profilele arterelor de circulare din această zonă.

 • • în “PUZ Coordonator Sector 3”, la aceasta etapă, nu sunt detaliate prospectele pentru arterele de circulație situate in Sectorul 3.

 • • în zona terenului analizat este prevăzută o intersecție care, conform planșei de reglementări aferentă PUZ sus menționat, “necesită elaborarea de studii speciale”.

 • • HCGMB nr. 66/2006 menționează la punctul B, cap. I, ari. 1 că: “Prevederile prezentelor Norme privind asigurarea lățimii profilelor transversale ale arterelor de circulație din rețeaua stradală a orașului se vor aplica la elaborarea proiectelor pentru realizarea tuturor obiectivelor șl amenajărilor pe teritoriul Municipiului București”.

 • 4, Concluzii și recomandări

 • • Certificatul de Urbanism nr, 767 din 04.04.2018 eliberat de Primăria Sectorului 3 a fost emis în scopul “întocmire PUD și obținere autorizație de construire”. Documentațiile care se vor întocmi vor fi analizate/avizate în Comisia Tehnică de Circulație a PMB.

 • • Informații exacte șl detaliate se pot obține numai după aprobarea în C.G.M.B. a “PUZ Coordonator Secte»13”.

 • • Datele conținute în prezentul Aviz tehnic de consultanță preliminară a DGUAT-SPU, au un caracter informativ, fiind necesare corelării la scara teritoriului municipal a acțiunilor de realizare a obiectivelor de utilitate publică, conform HCGMB nr. 136 din 30.0S.2002; informațiile sunt necesare în etapa preliminară de elaborare a documentației tehnice de specialitate în conformitate cu legislația în vigoare. Prezentul Aviz tehnic de consultanță preliminară, nu înlocuiește avizul Comisiei Tehnice de Circulație a Primăriei Municipiului București.

« Informații suplimentare se pot obține de la direcțiile și serviciile de urbanism ale Primăriei Municipiului București și ale Primăriei Sectorului 3.

 • • Avizul tehnic de consultanță preliminară de circulație a fost achitat cu chitanța Seria A 07, nr. 200571 din 16.05.2018, în valoare de 60,00 lei.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Direcția Generală Urbanism șî Amenajarea Teritoriului

Serviciul Proiecte Urbane


ROMÂNIA


Nr. 1636292/776/415N/>M06.2018

Către:     S.C. MIRAL INSTAL COMPANY SRL

Runurești, sector .3, Atopa Marii k Fmannil Ri.itoiCă nr. 18-20

Spre știință: Primăria Sectorului 3 a Municipiului București Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului București, Sector 3, Calea Dudești, Nr, 191

Referitor la: Rectificare număr poștal și număr cadastral din Avizul tehnic de consultanță preliminară de circulație nr. 280N/14.06.2018 emis pentru amplasamentul din Strada Mioara nr. 54 lot 1, Sector 3, București

Referitor la sesizarea dumneavoastră, înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1636292/25.06.2018, la Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului cu nr.776/26.06.2018 și la Serviciul Proiecte Urbane cu nr. 415W26.O6.2018, vă comunicăm următoarele:

Avizul tehnic de consultanță preliminară de circulație nr. 280N/14.06.2018, eliberat pentru S.C. MIRAL INSTAL COMPANY SRL se rectifică, conform .solicitării potentului, astfel:

 • >  Amplasamentul: "Bucureștii, sector 3, Strada llioara nr. 541 lot 1 (NC 225074)”

se înlocuiește cu

“București, sector 3, Strada llioara nr. 54 lot 1 (NC 231245)” ;

 • > Situația existentă; “Terenul cu adresa poștală în București, Sector 3, Strada llioara

nr. 541 lot 1 (NC 225074)”

se înlocuiește cu

“Terenul cu adresa poștală în București, Sector 3, Strada llioara nr. 54 lot 1 (NC 231245)”

Celelalte prevederi ale avizului tehnic de consultanță preliminară de circulație nr. 280N/14.06.2018 rămân neschimbate.PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


1628257


Direcția Transporturi

COMISIA TEHNICĂ DE CIRCULAȚIE

Nr. 9519/               ..

lun0796

Către

S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L.

Aleea Marius Emanoil Buteică nr.l 8-20, sector 3, București

în ședința Comisiei Tehnice de Circulație din data de 07.06.2018 s-a dat acordul de principiu pentru documentația JP.U.D. str. Ilioara nr.54, lot 1, sector 3”, conform certificatului de urbanism nr.767/04.04.2018 și planului anexat la aviz» cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile HCGMB nr.66/2006.

Pentru avizul comisiei veți reveni Ia următoarea fază de proiectare, după aprobarea documentației P.U.D..


îptocmdt: A.F. -2 exemplare- 15.06.2018


Bd. Regina Ellsabeta nr.47, nod poștal 050013. sector 5, București România Td: 021.305.55.00

Mtp^www.prrtb.rojACcis V&TIA

^‘7A i •      4

t\ s*     J


SPECIALITATE

ARHITECTUL

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNi

T0RA,

Scara:   1:500

SEF PROIECT

arh. CRISTIAN NICOLAE

Data:

MARTIE 2018

PROIECTAT

arh. CRISTINA ILIESCU

Titlul planșeiA' ‘"XA

4.

CERTIFICA             SM


Nr...


V-'


Zv'          OA

I OBDIWl ARHITfClitOp' £>w «omAnia

^HJJdlS© CN STLDIOC.X. •

_ _______12___ —-_______________

39M.....................

Cristran

A r» !

sfî. Braflita nr 90, ei 4vsecfor 3, București tsWax: 031.800.A444. mrtot-0722^34.030,-mail:office.arbitectetiidiocn@gmail cwn ’ ‘RiC J40Z2>442;i99?. Cod Fiscal RO 6^fâtW®«0'RNBB!C074 0292 2285 0001 / BCR - S3


nilul proiectului.

CONSTRUIRE SEDIU DE BIROURI SI CĂMIN DE CAZARE MUNCITORI -

MIRAL INSTAL COMPANY - Strada ILIOARA, Numărul 54, Sector 3, BUCUREȘTI


Proiect nr:

467/2017 i


ARHITECTU


SPECIALITATE

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMI)

SEF PROIECT

arh CRISTIAN NICOLAE

F

PROIECTAT

arh CRISTINA ILiESCU

11

MARTIE 2016

Scara, i 2000

Data


BENEFICIAR.

SC MIRAL INSTAL

COMPANY SRL


Faza:

CERTIFICAT

3E URBANISM


Titlul planșei


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA


Planșa nr.:


A01

li1

A-A’ BULEVARDUL NICOLAE GRIGORESCU j (profil propus conform PUZ aprobat) _i SC 1:250 f1.


CIRCULAȚII:


ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ:

Atelier prelucrare/Depozitare/Bironri/ Echipamente edilitare/Cazare personal Spatii verzi

Y///A Construcție în curs de demolare conform Autorizație de desființare nr, 1134 din 25,10.2017

REGLEMENTĂRI URBANISTICE:

Limita maxima de implementare a edificabilulm propus

Limita aliniere conform PUZ aprobat

Teren rezervat în vederea lărgirii Bulevardului Nicolae Grigorescu conform PUZ aprobat


EE3

M&axa.


A-A’ BULEVARDUL NICOLAE GRIGORESCU

(profil existent) SC 1:250


t

c % & c.

&

E

i                                        I

?

I s

$8

■s

3

E

1

..

5,30   :

1

2Ț00

4,65

32,95


SPECIFICAȚIE

NVm

rf

Ș&F PROIECT

LTh Laviiirt OTELEA

Ms

zi

proiectat

Cîb CfellJE

Ăs®

..............

i/soo

F&rnwb!

420x297

MU


REȘTU

îqtfn <v.iz


INVENTAR DE COORDONATE IMOBIL CONFORM BAZA DE DATE OCP! BUCUREȘTI

Tir pq.

X(nord)

Y(esi)

46

323275.446

592614.962

47

323278.392

5P26D3.968

48

323266 726

582555.041

49

323249.772

592642. B9B

50

323233.706

592593,173

51

323229,099

592607.591

52

323272.733

592621.036

53

323274,4BO____'

592614.703


Nota. Locunie de conform HCGMB n


prezenta dpcvffleftlalit IW p

fa utilizate il li m s î 1»  « c g p B 1

»rpd 7 {ă r a acu r dij i & c r i         <■' ■ V R ȘL.ȚLĂ^l.jĂ-

E^iwfkiir.

S.C. MIRAI.INSTAL COMPANY S.R.L.
f

S

u

■i

V.           dî.


MWWlAWHtCnWJ! OWFPHAWA r~~~ Wl" ~


MIM Sto*

....... ........ ■                                ___,______*~L.

............... ........ —■            lyi ........^ret--------------------------......................a.11.1..

*- B» ts BO.rfKw*' £ SjWWt »* MM, '’eșjwwien m HnJ mo ktantft*ăapțte'«titigț|«wi os® zas oom i bcr ■»

Mufprateijtuas.

CONSTRUIRE SEDIU DE BIROURI Sî CĂMIN DE CAZARE MUNCITORI -MIRALIHSTAL COMPANY - Strada 1LIQARA, Numărul 54, Sector 3, BUCUREȘTI

RraiHtnr:

467/2017

SPEOAUTAW

ARHITECTUL

fiE+JEFOAft SC MIRAI 1NSTAL COMPANY SRL

Fmt

CERTIFICAT 5£ URBANISM

SPECIFICAȚIE

NM

Scstr izzoeci

SS= PROIECT

siti. CRISTIAN MOOtAE

lista

iWlTttiW

Tltiul ptanseT

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

PhMUwnr.:

A01

PfiOtECTAT

arLCRtsnpiAitiescy
1 SRftrtta TWF


INDICATORI URBANISTICI:

Număr Cadastral - 231245

S teren ■ 2926,00 mp conform documentare cadastrala Ac = 963.00 mp

Aed incjmtfv subsol * 2369.20 mp

Aed exchiaty subao! “ 2044.20 mp POT-32,92%

CUT=039: Ps»' . ; ■' ■■ ;erhfic*t 5EURBAN!$*ARHITECT ȘEF

SERVICIUL DOCUMENTAȚII DE URBANISM

.•a*?,

* » - #


• ' , •»

I». • f V*

9 - ♦

$*•


TELEFON (004 ou) 318 03 23 - 28 FAX (004 azi) jtS aj 04 E-MAIL uri1ar.rim@ptimarie3.ro

Calea Dudești nr. igi, sector 3,031084, București, ww.prfrnarie3.r0


ROMÂNEA

1 a 1S-M) SI SAflS ATOfflM ÎMPREUNĂ


Nr. 174332/29.08,2018

Către,

Cabinet Primar


Vă transmitem următoarele proiecte de hotărâre iu a fi înaintate spre aprobare Consiliului Local Sector 3:
 • - “Imobil cu funcțiune mixtă, comerț și locuire RHprcpus-S+P+SE+QEduptex+Ethfretras), amenajare platformă garaj RHpnjpus-S+P, pe un teren situat în Strada Logofătul Tăutu nr.68B, sector 3”;

 • - “Imobil cu funcțiune mixtă, comerț și locuire RHPrc;xJs=S+P+8E+9Eajptex+E:t(retras), amenajare platformă garaj RHpmpcs-S+P, pe un teren situat în Strada Ion Minulescu nr. 13, sector 3”;

 • - “Imobil cu regim de înălțime S+P+1E-2Epfl,i,ai cu funcțiune mixtă - birouri, depozite, atelier prelucrare a subansamblurilor necesare pe șantierele de lucru, camere cazare pentru muncitori și personal pe un teren situat în Strada Mioara nr.54, lot 1, sector 3”.

Vă mulțumim pentru colaborare.
ARHITECT SE£ ROBERTComisia pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Pianului Urbanistic de Detaliu “Imobil cu regim de înălțime S~P+lE-2Eparțial cu funcțiune mixtă ~ birouri, depozite, atelier prelucrare a subansamblurilor necesare pe șantierele de lucru, camere cazare pentru muncitori și personal pe un teren situat în Strada Ilioara nr,54, lot 1, Sector 3”

Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, întrunită în ședința din data de ..L6-.I.L0.?H0.lt— > a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Imobil cu regim de înălțime S+P-+IE-2Eparțial cu funcțiune mixtă - birouri, depozite, atelier prelucrare a subansamblurilor necesare pe șantierele de lucru, camere cazare pentru muncitori și personal pe un teren situat în Strada Ilioara nr.54, lot 1, Sector 3 ”, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art, 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, avizează FAVORABIL/ NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


MEMBRI:        V V

BÂEȚICĂ NICOLETA-MARIANA

FLEANCU FLORIN

HONȚARU VALERICA

GUTIUM NARCISA VERONICA

DUMITRU CONSTANTIN

IACOB CEZAR

TUDORACHE LIVIA

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA
4*