Hotărârea nr. 488/2018

HCLS3 nr.488 din 30.10.2018MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Imobil cu funcțiune mixtă, comerț și locuire RHpropu^S+P+SE^Edupiex^Eth^etrasf amenajare platformă garaj          l P, pe

un teren situat în Strada Ion Minulescu nr.13, Sector 3”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 30.10.2018

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 178315/CP/03.09.2018 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 87/24.08.2018 al Arhitectului Șef;

 • -  Adresa nr. 174332/29.08.2018 a Arhitectului Șef - Serviciul Documentații de Urbanism;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordinul nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice,

 • -  Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr.269/21,12.2000, prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, nr. 224/15.12.2015 și nr.341/14.06.2018.

Luând în considerare:

 • -  Avizul Arhitectului Șef nr. D/1M/33/24.08.2018;

 • -  Raportul informării și consultării publicului nr. 85/24.08.2018;

 • -  Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 86/24.08.2018;

 • -  Raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

în temeiul prevederilor art.45 alin. (2) lit. e) și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu ‘Imobil cu funcțiune mixtă, comerț si locuire RHpmp^=S+P+8E+9Edtipiex'i'Etk(^tf’^)amenajare platformă garaj RHpropus=S+P, pe un teren situat în Strada Ion Minulescu nr,13, sector 3” proprietate privată persoană juridică, cu suprafața de 2.203,OOmp conform acte, în conformitate cu anexele 1 și 2, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ArL2. Se aprobă Raportul informării și consultării publicului nr. 85/24,08.2018.

Art.3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art.5. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani.

NR. 488

DIN 30.10.2018
ROMÂNIA


MEXA / > &CL5 3       /sa./O.i&MP

TELEFON {004 03ij 03 33 -2S FAX (OC14 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism©?rimatiej.ro

Calea Dudețti nr. tgt, sector 3,031084, București, www.primarfe3.ro


1U) 8 20 ț a J SÂpaÂTQftiM ÎMPREUNA


Ca urmare a cererii adresate de S.C. NEO TIMPURI NOI S.R.L., cu sediul în municipiul București, Bulevardul Dacia, nr.56, corp A, camera 15, etaj 1, sector 2, telefon/fax ......... e-mail ........... înregistrată la nr.93766/22.05.2018, 110396/14.06.2018, 127770/11,07.2018,

136791/24.07.2018.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ
Nr. D/IM/33/24.08.2018

Pentru Planul urbanistic de detaliu pentru3* imobil cu funcțiune mixtă, comerț și locuire RHpTOpus=S+P+8E+9Edupiex+Eth(retras), amenajare platformă garaj RHpropus^S+P, generat de Imobilul4* situat în Strada Ion Minulescu nr.13, sector 3, București.

Inițiator: S.C. NEO TIMPURI NOI S.R.L.

Proiectant: S.C. VERTIGO CONSULTING S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: Arh. Maria Luiza Budescu, RUR- O E.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.; amplasamentul este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane - la Nord B-dul Octavian Goga, la Vest Str. Nerva Traian, la Sud Splaiul Unirii, la Est Str. Foișorului și este format din teren curți construcții cu suprafață de 2.203,00 mp conform acte de proprietate.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr.324/2010, nr.241/2011, nr.232/2012 nr.224/2015 și nr.341/14.06.2018:
 • - imobilul este situat în intravilanul municipiului București și se încadrează zona M respectiv M2 - subzonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte;

 • - funcțiuni predominante: instituții, servicii și echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de sector și de cartier, sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, cxpertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale, servicii sociale, colective și personale, sedii ale unor organizații politice, profesionale, servicii sociale, colective și personale, sedii ale unor organizații politice, profesionale, lăcașuri de cult, comerț cu amănuntul, activități manufacturiere, depozitare mic-gros, hoteluri, pensiuni, agenții de turism, restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc., sport și recreere în spații acoperite, parcaje la sol și muitietajate, spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite, spații plantate - scuaruri, locuințe cu partiu obișnuit și special (care includ spații pentru profesiuni liberale);

 • - H max = înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade;

 • - POT-nax - 70% cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri);

 • - CUT-nax = 3,0 mp. ADC/mp.teren;

 • - retragerea minimă față de aliniament = în cazul străzilor cu fronturi continue sau discontinue retrase față de aliniament se va respecta o retragere de minim 5,00 metri;

 • - retrageri minime față de limitele laterale= clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20,00 metri de la aliniament; în cazul în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de ia limita laterală a parcelei și având pe fațada laterală ferestre, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar față de limita opusă se va retrage obligatoriu la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 3.00 metri; în cazul în care această limită separă zona rezidențială, de o funcțiune publică sau de o biserică, distanța se majorează la 5.00 metri;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare= clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5,00 metri.

Datele dumneavoastră peisonale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 m conformitate cu Regulamentul Uni una Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii aci butii lor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificai. Vă putefi exercita drepturile prevăzute Î11 Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


PRIMĂRIA^^

ARHITECT ȘEF


SECTORULUI < BUCUREȘTI J

Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumentele istorice actualizată în 2015 și nu se află la mai puțin de 100m față de imobilele aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatele de urbanism nr.1965/04.08.2016 și nr.1779/02.08.2018 emise de Primăria Sector 3.

Conform P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr.241/20.12.2011, nr.232/19.12.2012, nr.224/15.12.2015 și nr.341/14.06.2018, Titlui I- Prescripții Generale, punctul

 • 4.Derogări de la prevederile regulamentului, alin. 4.2 Derogări de la prevederile prezentului regulament sunt admise în condițiile legii.

Conform Legii 350/2001 cu modificările și completările ulterioare, art.32 - alin. (1} în cazul în care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicită o modificare de ia prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă sau dacă condițiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiții o impun, autoritatea publică locală are dreptul ca, după caz, prin certificatul de urbanism: ilt. d) să solide elaborarea unui plan urbanistic de detaliu; alin (5), lit. b) prin Planul urbanistic de detaliu se stabilesc reglementări cu privire la accesurile auto și pietonale, retragerile față de limițele laterale și. posterioare ale parcelei, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului, designul spațiilor pqbiice, după caz, reglementări cuprinse în ilustrarea urbanistică, parte integrantă din documentația de urbanism.

Prevederi P.U.D. propuse:

Corp cu funcțiune mixtă, comerț si locuire (corp principal):

 • - retrageri minime față de limitele laterale ~ calcan pe limita dreaptă a proprietății, retras 5,00m față de limita stângă a proprietății (cu balcoane retrase la min. 3,50 m);

 • - retrageri minime față de limita posterioară = retras 20,00m față de limita de proprietate (cu balcoane retrase la min. 18,00 m).

Corp platformă aera):

 • - retrageri minime față de limitele laterale = calcan pe limita dreaptă a proprietății, calcan pe limita stângă a proprietății;

 • - retrageri minime fată de limita posterioară = calcan pe limita de proprietate.

 • - POT™» = 70%;

-CUTmat=3,0 mp. ADC/mp.teren;

 • - Hmax corp prind pai = 37,00m (pentru RHpropus = S+P+8E+9EduPiex) / 42,00m (pentru RHpropus = S+P+8E+9Edupta>:+Egi), Hmax corp garaj= 7,00 m;

 • - circulații și accese: conform Acord nr. 7792/11.06.2018-1621076/10.05.2018 al PMB-DT-CTC cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006;

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate ,1a rețelele tehnico edilitare. Se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar, obținute conform certificatelor de urbanism.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu, cu următoarele condiții5': construcția se va încadra în edificabilul maxim reglementat prin PUD.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare și poate fi folosit numai în scopul aprobării P. U. D.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ari. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P. U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toatădurata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr.1779/02.08.2018 emis de Primăria Sector 3,f=

tJn2“+OOOi8a?OCTN)

4f

1

1

r~

1

u


/REGLEMENTARI EXISTENTE / BILANȚ TERITORIAL ' /EXISTENT

REGLEMENTARI CONFORM PUG - MB aprobat cu HCGMB nr. 269/2000

S teren = 2 203mp (100%)

S construita existenta = 0 mp (0%)

INDICATORI URBANISTICI aprobați:

POT existent = 0%

CUT existent = 0

POTmax= 70% cu posibilitatea acoperirii restului terenului in proporție de 75% cu clădiri cu

max 2 niveluri (8m)

/-/£ z

ClJTmax= 3

RHmax = P+14 niveluri

„8 <

ZZ-7 .

f ții            xa/.

A. -

V ■/ 1                V

/ X / / \

l

JTaHV* •    \V/

NOTA! Accesele in incinta si bilanțul locurilor de parcare se vor asigura conform HCGMB 66/2006, luandu-se in considerare in comun, atat LOT 1 cat si LOT 2, astfel: - număr total locuri de parcare in incinta: 159


X’ȘȘ        S.C. VERTIGO CONSULTING S.R.L

Strada Aurora ur. 13, oraș I’antdimou, județul Illîn

AHHTUCniRA. URBANISM OJriNtREAVIZBACORDURTSIAinupAtîhj^OONSTWIRE

Nume

l'Semnatura

Proiectat

ing.urb. Oana Stoica

Desenat

ing.urb. Oana Stoica

Verificat

arh. urb. Maria-Luiza Budescu

Beneficiar SC NEO TIMPURI NOI SRL

Obiectiv: Imobil locuințe colective cu spatii comerciale la parter S+P+8E+E9Duplex+Eth si parcare exterioara supraetajata Adresa: Strada Ion Minulescu nr. 13, sector 3, BucureștiT-

1


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA, SCARA 1:2000 aferent imobilului situat in Str. Logofătul Tautu, nr.68B, sector 3, București.l- Documentat!) cadastrale avizate

- Construcții înregistrate in sistemul integrat de cadastru si carte funciaraVerificat;


NORD


«OKwrrcioSMU S.C. X ARCHITECTURE 6 ENGINEER1NG CONSULT S.R.L.

BLVD. OACfc. KR. 56. SECTOR 2, BUCUREȘTI

H0/9199/20^ IQM$4t43


Beneficiar-


S.C. NEO TIMPURI NOI S.R.L


Arhitect:

arh. Marius Calin

ț   t      y

■ /■'

Sef proiect:

arh. Laur Luputescu

Proiectat:

arh. Marius Popescu

/

Verificat:

ing. Mariana Nicolae

Data

06. 2018


' Nr. Proiect

I17 03


Scara

1:2000


IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER S+P+8E+E9Duplex^ETh SI PARCARE EXTERIOARA SUPRAETAJATA str. Logofătul Tautu, nr. 68B, LOT 1, sector 3, București


PLAN DE ÎNCADRARE


c.u.


A-0

TEUEFON (004 021) 318 03 23 ■ z8 FAX (004 021) 31B oj 04 E-MAIL cabinet primar® primari 93^0

Calea Dudețti nr, rgt, sector3, 031084, București, www.primariej.ro


EXPUNERE DE MOTIVE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Imobil cu funcțiune mixtă, comerț și locuire RHpnpUs=S+P+8E+9EduPiex+Eth(retrus), amenajare platformă garaj RHprOpU^S+P, pe un teren situat în Strada Ion Minulescu nr.13, sector 3"

Luând în considerare:

 • -  Raportul de specialitate nr. 87/24,08.2018 al Arhitectului Șef,

 • -  Avizul Arhitectului Șef nr. D/IM/33/24.08.2018;

 • -  Raportul informării și consultării publicului nr. 85/24.08.2018;

 • -  Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 86/24.08.2018;

Cu privire la documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu "Imobil cu funcțiune mixtă, comerț și locuire RHpropus^S+P+SE+dEdupiex+Ethîretras}, amenajare platformă garaj RHprapus-S+P, pe un teren situat în Strada Ion Minulescu nr.13, sector 3", proprietate privată persoană juridică.

și considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 3 este un obiectiv prioritar al administrației locale,

în baza prevederilor art.63 alin.(S) lit. f) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora "primarul asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului focal și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 proiectul de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu "Imobil cu funcțiune mixta, comerț și locuire RHpr0pus=S+P+8E+9EdtJP!ex+Eth(retras), amenajare platformă garaj RHpropus~S+P, pe un teren situat în Strada Ion Minulescu nr.13, sector 3".


Datele dumneavoastră personale suin prelucrate de Primăria Sectorului 3 în e ou fo imitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot li dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justilîcat, Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, priiih-o cerere scrisă, semnată si datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


SECTORULUI

BUCUREȘTIARHITECT ȘEFTELEFON (004 ou) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism© prima rie3.r0

Calea Dudești nr. 191, sector 3,031084, București, www.primariej.ro

Nr.87/24.08.2018


RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU
“Imobil cu funcțiune mixtă, comerț și locuire RHl,ro(n1.J=S+P+8E+9Edupiex+Eth(retras), amenajare platformă garaj RHpfopus=S+P, pe un teren situat în Strada Ion Minulescu nr.13, sector 3”

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legi! nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stipulează obligația administrației publice locale de a elibera autorizațiile de construire pe baza documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate conform legii.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările șt completările ulterioare șî a PUG Municipiului București aprobat prin HCGMB nr.269/21.12.2000 prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr.241/20.12.2011, nr.232/19.12,2012, nr. 224/15.12.2015 și nr.341/14.06.2018.

Plănui Urbanistic de Detaliu întocmit pentru realizare "Imobil cu funcțiune mixtă, comerț și locuire RHpropu3=S+P+8E+9EciuQtax+Eth(retras), amenajare platformă garaj RHpropus=S+P, pe un teren situat în Strada Ion Minulescu nr.13, sector 3’ în baza Certificatelor de urbanism nr.1965/04.08.2016 și nr.1779/02.08.2018 emise de Primăria Sector 3, a primit aviz favorabil sub nr. D/IM/33/24.08.2018.

indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax=70%, CUTTOx=3,0 mp, ADC/mp.teren, Hmax corp principal = 37,00m (pentru RHpropus — S+P+8E+9E<jupiex) / 42,00m (pentru RHpropus = S+P+8E+9Epuptax+Esi) , Hmax corp gara) “ 7,00 m.

în situația în care înălțimea maximă a clădirii în planul fațadei, incluzând înălțimea nivelurilor suplimentare admise, depășește profilul stradal al străzii calculat cu zona de retragere a clădirii - non aedificandi, conform PUG Municipiului București, se va întocmi un studiu detosorire, conform ari. 3 din Ordinul nr.119/2014 al Ministerului Sănătății pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

A fost avizată realizarea unui imobil într-un edificabî! maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente:

 • - corp cu funcțiune mixtă, comerț si locuire (corp principal) ~ retas min. 5,00 m față de aliniament, calcan pe limita dreaptă a proprietății, retras min. 5,00 m față de limita stângă a proprietății (cu balcoane retrase la min. 3,50 m), retras min. 20,00 m față de limita posterioare a proprietății (cu balcoane retrase la min. 18,00 m);

 • - corp platformă garai ~ calcan pe limita dreaptă, stângă și posterioare a proprietății, retras față de corpul principal cu jumătate din înălțime (Hmax corp garaj “ 7,00 m);

conform planului de reglementări (planșa A-09) pentru funcțiune mixtă - comerț, locuire șl garaj.

Parcarea se va asigura în incintă proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de iocuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006.

Planul Urbanistic de Detaliu împreună cu avizul Comisiei nr.4 de Organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorioe a Sectorului 3, conform prevederilor art. 01, alin. (2) litera I), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art.45, alin(6) din Legea nr.215/2001 a administrației pubiice locale se emite prezentul raport de specialitate în vederea promovării documentației spre aprobare în plenul Consiliului Local al Sectorului 3,

în baza prevederilor art.63, alin.(5), lit. f) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale ce stipulează că primarul "asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, ie supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

vă înaintam alăturat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Imobil cu funcțiune mixtă, comerț și locuire RHpropus=S+P+8E+9Et!Hpiax+Eth(retras), amenajare platformă garaj RHprepu^S+P, pe un teren situat în Strada Ion Minulescu nr.13, sector 3“.


întojmit: arii. Mircee G. Voinea


Datele d umn eavoas ttâ p erson al e sunt prelucrate                                                        Uniunii EuropeneT79/2016 în scopu i

îndeplinirii atribuțiilor legale. Dalele pot fi de                                         ~ _             puteii exercita drepturile prevăzute în

Regulamentul UE 679/20)6. printr-o cerere scrisă, semnată si datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism® prima riej.ro

Calea Dudețti nr. 191, sector 3,031084, București, www.primarie3.ro


Nr.86/24.08.2018


PUNCTUL DE VEDERE AL SERVICIULUI DOCUMENTAȚII DE URBANISM Cu privire la PUD “Imobil cu funcțiune mixtă, comerț și locuire


RHpropus=S+P+8E+9Edupiex+Eth(retras), amenajare platformă garaj RHpropus=S+P, pe un teren

situat în Strada Ion Mlnulescu nr.13, sector 3”

Documentația propune amplasarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente;

 • - corp cu funcțiune mixtă, comerț și locuire (corp principal) - retas min, 5,00 m față de aliniament, calcan pe limita dreaptă a proprietății, retras min. 5,00 m față de limita stângă a proprietății (cu balcoane retrase la min. 3,50 m), retras min. 20,00 m față de limita posterioare a proprietății (cu baicoane retrase ia min. 18,00 m);

 • - corp platformă garaj - calcan pe limita dreaptă, stângă și posterioară a proprietății, retras față de corpul principal cu jumătate din înălțime (Hm®. corp garaj = 7,00 m);

conform planului de reglementări (planșa A-09) pentru funcțiune mixtă - comerț, locuire și garaj.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POTm®=70%, CUTm2X=3,0 mp. ADC/mp.teren, Hm® corp principat" 37,00m (pentru RHpr=p-.ls - S+P+SE+OEdmpfex) / 42,00m (pentru RHPrcPi>s = S+P+8E+9EdUptex+Eth), Hmax corp garaj= 7,00 m.

Conform P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, 241/2011, 232/2012, 224/2015 și 341/14.06.2018 terenul se înscrie înscrie în zona M respectiv M2 - subzonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte, POTmax = 70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri), CUTm® = 3,0 mp. ADC/mp.teren.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, procedura a fost parcursă așa cum reiese din Raportul informării și consultării publicului nr.85/24.08.2018, privind documentația PUD - “Imobil cu funcțiune mixtă, comerț și locuire RHprapus^S+P+SE+gEdupiex+Ethțretras), amenajare platformă garaj RHproPus=S+P, pe un teren situat în Strada Ion Minulescu nr.13, sector 3”.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, nu au fost depuse observații sau reclamații cu privire la PUD-uî descris mai sus, PUD care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului și a H.C.L.S.3 nr. 37/31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism -PUD, iar în conformitate cu prevederile art.11 si 12 din ordinul M.D.R.T. nr. 270'      ...G. Voi neaTELEFON (004 021} 318 oj 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism@primarie3.r0

ROMÂNIA

1918-2016 ISARBATOPIM 1MMEUHA


Calea Dudețti nr. igt, sector 3,031084, București, www.primarie3.r0

Nr.85/24.08.2018

Raportul informării și consultării publicului privind documentația “Imobil cu funcțiune mixtă, comerț și locuire RHproPus=S+P+8E+9EduPiex+Eth(retras), amenajare platformă garaj RHPropus=S+P, pe un teren situat în Strada Ion Minulescu nr.13, sector 3”

Beneficiarul documentației: S.C. NEO TIMPURI NOI S.R.L. Arhitect: MARIA LUIZA BUDESCU

Proiect nr.: 07-001/2018.

Datele privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului:

 • - Serviciul Documentații de Urbanism, parter, în fiecare zi de marți și joi, orele 9,00-14,00;

 • - pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat Inițierea elaborării PUD.

 • 2. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații îa întâlniri, buletine informative și alte publicații

 • - planșa de reglementări s-a afișat:

 • •  la sediul Primăriei Sector 3 începând cu perioada: 15.05.2018;

 • •  pe site-ul Primăriei Sector 3 începând cu perioada: 25.05.2018;

 • •  pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil ia parcela care a generat inițierea elaborării PUD în perioada: 15.05.2018, 19.07.2018.

 • - anunț în ziare locale:

 • •  România Liberă, pag.7, din data de 15.05.2018;

 • •  Adevărul, pag.6, din data de 15.05.2018.

 • 3. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise:

 • - notificare S.C. LIMNI CONFEX S.R.L. - Strada Logofătul Tăutu, nr.68A, C.F. nr. 205819;

 • - notificare S.C. ELEGANCE CONSTRUCT S.R.L. - Strada Nerva Traian, nr.27-33, C.F. nr.209226.

 • 4. Lista persoanelor care au participat la dezbaterea publică a proiectului:

 • - S.C. LIMNI CONFEX S.R.L. - Strada Logofătul Tăutu, nr.68A;

 • - S.C. ELEGANCE CONSTRUCTS.R.L - Strada Nerva Traian, nr.27-33.

în perioada desfășurării informării și consultării au fost înregistrate la Primăria Sectorului 3 comentarii din partea publicului respectiv din partea societății S.C. ELEGANCE CONSTRUCT S.R.L.

Dalele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016. printr-o cerere scrisă, semnată si datată transmisă pe adresa Fii mări ei Sector 3.


Un rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:
 • 1. Modul în oare solicitantul intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public :

Refacerea documentației în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului ținând cont de soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate, respectarea normelor privind securitatea ia incendiu, norme privind asigurarea spațiilor verzi.

 • 2. Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul panoului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreuna cu motivația acestui lucru :

Nu au fost semnalate.

 • 3. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor:

-referitor la propunerea soluției tehnice de amplasare a construcției au fost respectate prevederile PUG- RLU aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare;

-referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din avizul nr,7792/11.06.2018-1621076/10,05.2018 al PMB-DT-CTC cu condiția asigurării parcării în incintă;

-referitor la evaluarea de mediu PUD nu se încadrează în categoria planurilor care intrâ sub incidența HG nr.1076/2004 deoarece nu creează cadrul pentru realizarea de proiecte de investiții menționate în Anexa 1 sau Anexa 2 la HG nr.445/2009, conform circularei 1/3118/1 G/09.11.2016 și adresa MM-ANPM nr.11148/26.04.2018.

în conformitate cu art.43 și 44 din Ordinul 2701/30.12.2040 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicuiui, respectiv informațiile cuprinse în PUD ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate se constată că, a fost îndeplinită Metodologia și cerințele Ordinului și propunem Consiliului Local Sector 3 însușirea prezentului raport.ROMÂNIA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 3
S.U*A„T.

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. /y^îZdin . /o. 2018

ÎN SCOPUL :

pentru promovare P.U.D. și pentru elaborarea documentației în vederea autorizării lucrărilor de construire.

Ca urmare a cererii adresate de NEO TIMPURI NOI S.R.L, prin Petrescu Marius-Sever, cu sediul în Municipiu! București, Sectarul 2, Bulevardul Dacia, nr. 56, corp A, camera 15, etaj 1, înregistrată !a nr, 126416 din 09,07.2018.

Pentru imobilul - teren șl/sau construcții - situat în județul / Municipiul București, sectorul 3, STR. LOGOFĂTUL TĂUTU NR. 68B LOT 1 sau identificat prin<3 planuri cadastrale 1/500 șl 1/2000.

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism faza P.U.G. aprobată prin H.C.G.M.B.

nr. 269/2000, a cărei valabilitate a fost prelungită cu H.C.G.M.0. nr. 232/2012, H.GG.M.B, nr. 224/2015 și HCGMB 341/2018»

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, se

CERTIFICĂ :
1. REGIMUL JURIDIC;

Terenul situat în intravilan, în suprafață de 2203 mp., având număr cadastral 228035, este proprietatea NEO TIMPURI NOI S.R.L. conform Contract de Vânzare nr. 88/19.01.2018, autentificat de NP - Andrei Aurel Jean.

Terenul nu are înscrieri privitoare la sarcini și nu se află în aria de protecție a monumentelor istorice.

2. REGIMUL ECONOMIC:

Folosința actuală: teren liber de construcții

Destinația: Conform RLU aferent PUG - Municipiul București aprobat, terenul se află în M2 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte.

imobilul este cuprins în zona fiscală „A" a Municipiului București.

Pentru acest teren Primăria Sectorului 3 a emis C.U. nr. 1965/04.08.2016 prelungit până la 04.08.2018 pentru CONSTRUIRE IMOBIL FUNCȚIUNE MIXTĂ, COMERȚ &, LOCUIRE si organizare de execuție RH^ow)g -S+D^+P+IOE

Propunere: CONSTRUIRE IMOBIL FUNCȚIUNE MIXTĂ, COMERȚ & LOCUIRE RBpropus - S+Ds+P+8E+E9 duplex+Eth, amenajare parcare exterioară șl organizare de execuție.

3. REGIMUL TEHNIC:

Lucrările solicitate privind realizarea unei construcții cu funcțiunea mixtă, comerț și locuire, RHpropus - S+Ds+P+8E+E9 duplex+Eth, amenajare parcare exterioară și organizate de execuție, se pot realiza în baza unei documentații de urbanism P.U.D., aprobată conform legislației în vigoare. Conform P.U.G. a! Muncîpiului București, amplasamente! este cuprins în subzona M2 - P.O.T.max. = 70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75%, cu clădiri cu maximum 2 niveluri (8 metri) , C.U.T.max. ® 3,0 mp. ADC/mp. teren și RHmax. = P+14 niveluri,

Edificabilui/ampiasamentui va fi definitivat prin P.U.D,. întocmirea D.T.A.C. se recomandă a se realiza numai după aprobarea documentației P. U.D, și în conformitate cu prevederile acesteia.

Organizarea de șantier se va asigura în incinta proprie. Se vor respecta prevederile H.C.G.M.B. nr. 66/2DOS cu privire ia locurile de parcare, care vor fi asigurate strict în incintă. Proiectul va fi întocmit de proiectant autorizat.

Sistemul constructiv șl materialele de construcție admise vor fl cele care să asigure rezistența și stabilitatea construcției în timp. Scurgerea apelor pluviale se va face în Incinta proprietății și se va racorda la rețeaua urbană de canalizare, Se vor folosi finisaje de calitate superioară cu aspect corespunzător cerințelor urbanistice actuale.

în măsura în care avlzele/aoirdurile.. obținute în baza Certificatului de Urbanism nr. 1Ș.65/Q4,QȘ, 201Ș șe încadrează în termenul de valabilitate si în soluția tehnică oentm care au fost solicitate, acestea se bat utiliza la documentația tehnică, in fâtlsisa obținerii Autorizației de Construire,

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat pentru promovare P.U.D, și pentru obținerea Autorizației de Construire

.......CERTIFICATUL De'urBANISM NU ȚINF LOC De'aUTORIZAȚIETe CWSTRuFRE/DESFnNfĂRE..... ȘI NU CONFERĂ DRFPTS.H. DE A EXECUTA LUCRĂRI DF CONSTRUCȚII

 • 4. OBLIGAȚII ALB TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul rialratarii documentației pentru 3i;Wrtzarea executării înecărilor de construire / desființare, solicitantul se va adresa autorității comjretcnte pentru protecția mediului: Agenția pentru Protecția Mediului București, Str. Aleea tacul Morii nr. 1, sector 6, București.

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EJA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice șl private asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliului 97/1L/CE și prin Directiva Consiliului șî Parlamentului European 2003/3 5/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE șl a Directivei 96/61/CE, prin Certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, dtipă caz, încadrarca/neîncadrarea proiectului investiției publlce/prfvate îrt lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului, în aplicarea prevedei iior Directivei Consiliofui 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documefitsției pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației pubfice competente, în vederea satisfacerii cerințelor cu privire fa procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și ai formulării unul punct de vedere oficial cu privire la realizarea Investiției în acord cu rezultatele consultării publice. în aceste condiții:

După primirea prezentului Certificat <fe urbanism, TITULARUL are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării Inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului, In urma evaluării Inițiale se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

în situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabfiește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

In situația în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la Intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

5, CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

11) Certificatul de urbanism;

h) Dovada titlului asupra imobilului, teren și/sni> construcții (copie legalizată - intabulat), sau după caz extrasul de plan cadastral actualizat ta zi și extrasul de Carte Funciară tie informare actualizat Ia zi, în căzni în care legea nu dispune altfel;

 • c) Documentația tehnică - D.T., după caz (2 ex. originale), verificata tehnic și însoțita de e val ti urc lucrări.

[ x [ D.T.A.C.                     |x|D.T,OJL                     |_| D.T.A.D.

 • d) Avize și acorduri solicitate prin certificatul de urbanism

d .1. A v ize și acord uri pri v i nd u 1 i liîăți Ic urban e și in f rastructu rn:

j x j a li menta re cu apă

| x | canalizare

ț x | gaze naturale

Avize ți acorduri privind:

| x { securitatea la incendiu

Alte acorduri/declarații:


[ x | alimentare cu energic electrică j x ) telefonizarc

j x | alimentare cu energie termică |  | transport urban

| x [ salubritate

d.2.


d.3.


d.4.


d.5.


| K | protecție civilă


| x | sănătatea populației

Declarație notarialii pe proprie răspundere a proprietarilor privind existența sen inexistența litigiilor aliate pe rolul instanțelor judecătorești cu privire la acest teren..

Avizele si acordurile specifice ale administrației publice centrale ți/sati ale serviciilor descentralizate ale acestora:

| x [Aviz D.G.I.S.I*. -C.T.C- P.M.B.;              ț x [Certificai de rol D.G.LT.L. Sector 3 - ta original;

{x [Atribuire număr poțtitl - P.M.B..             | * [Aviz Brigada Poliția Rutieră

Studii de specialitate: j 1 [ Dociimentațîr cadastrală | x | P.U.D. aprobat conform legii [ x | Studiu Gco tehnic J x | Cal citi “Gn j x | Studiu de însoriră

 • e) Actul administrativ ai autorității competente pentru protecția mediului - A.t’.M.B. (Aleea Lacul Morii Nr.i, s.6, București)

 • f) Dovada privind achitarea taxelor legale (copii): taxă A.C. si taxă timbru O.A.R .

CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE ȘI NU CQNFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

Prezentul CertîfiCatde urbam'^nj w\vaiabilitate de 24 luni de Ia data emiterii. X


PRIMAR, ■■ .          i

Rgbch-^diicgQl^ - V’ ]

întoeCSțl. țxțp fitip, Riunoaa Cârlan

; h

Achitat taxa de: 26,(Ml roti .conform C.F. nr. 4959960 din 09.07.2018.

Prezentul Certificat tie urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poștă la data do_____. _ _______.

în conformitate cu prevederile Legii ttr. 5GW99/, republicata. cu modificările ți completările ulterioare. privind autorizarea executării lucirilor de construcții,

SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM

<tc la dala de _ _ .___._____ până la dala de___. _ , ._________.

PRIMAR,

SECRETAR, Mar ins MihKițn


Robert Sorin Negoiță

ARHITECT ȘEF

întocmit: .............. .............................................

IXipil inttoslfi dnla. i> ntniâ prclinipin* a valahi Iii Ații mu csle posibilii, sol ici (an lui itrmM :>.'i obțîiij. in cwnlițitlc legii, an alt CcHifiem de uibniiism. I.bina |i>chiuț.irii raltihiliriiții

.. din


,‘u'liilii! lava <!•':      ....              ion hi. < oi’kvm ohilainei m

r<■. a.. >.,        ;rv aci .‘u 1 *■

ROMAN IA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 3
D.U.A.T.

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. y_„..dinrJ 2016

ÎN SCOPUL :     pentru promovare P.U.D, și pentru elaborarea documentației în vederea

autorizării lucrărilor de construire,

Ca urmare a cererii adresate de ADVANCED HOLDING FOUR S.R.L. prin Ciobanu Florin, cu sediul în Municipiu! București, sectorul 1, Aleea Alexandru nr. 32, el. P, ap. 1, camera 3, înregistrată la nr, 51113 din 14.06.2016.

Pentru imobilul * teren și/sau construcții ~ situat în județul / Municipiu! București, sectorul 3, STR. LOGOFĂTUL TĂUTU NR. 688 LOT 1 sau identificat prin<3 planuri cadastrale 1/500 și 1/2000.

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism faza P.U.G. aprobată prin H.C.G.M.B.

nr. 269/2000, a cărei valabilitate a fost prelungită cu H.C.G.M.B. nr, 232/2012 și H.C.G.M.B. nr, 224/2015.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, se

CERTIFICĂ :
1. REGIMUL JURIDIC:

Terenul situat în intravilan, în suprafață de 2203 mp., având număr cadastral 223035, este proprietatea ADVANCED HOLDING FOUR S.R.L., conform Actului de dezmembrare nr. 324/09,03.2016, autentificat de NP - Gogolan Rareș lonuț.

Terenul nu are înscrieri privitoare la sarcini șl nu se află în aria de protecție a monumentelor istorice.

2. REGIMUL ECONOMIC:

Folosința actuală: teren fiberde construcții

Destinația: Conform RUJ aferent PUG - Municipiul București aprobat, terenul se află în M2 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte.

Imobilul este cuprins în zona fiscală „A" a Municipiului București.

Propunere: CONSTRUIRE IMOBIL FUNCȚIUNE MIXTĂ, COMERȚ & LOCUIRE și organizare de execuție RHpropus ■ S+Ds+P+IOE

3. REGIMUL TEHNIC:

Lucrările solicitate privind realizarea unei construcții cu funcțiunea mixtă, comerț și locuire și regim de înălțime propus S+Ds+Pj-10E și respectiv, organizarea de execuție a lucrărilor, se pot realiza în baza unei documentații de urbanism P.U.D., aprobată conform legislației în vigoare. Conform P.U.G. al Muncipiuiui București, amplasamentul este cuprins în subzona M2 - P.O.T.max, = 70% , cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75%, cu clădiri cu maximum 2 niveluri (8 metri) , C.U.T.wax. = 3,0 mp. ADC/mp. teren șf RHmax. ~ P+14 niveluri.

Edlficabilui/ampfasamentul va fi definitivat prin P.U.D.. întocmirea D.T.A.C. se recomandă a se realiza numai după aprobarea documentației P.U.D. și în conformitate cu prevederile acesteia.

Organizarea de șantier se va asigura în incinta proprie. Se vor respecta prevederile H.C.G.M.B. nr. 66/2006 cu privire la locurile de parcare, care vor fi asigurate strict în Incintă.

Proiectul va fl întocmit de proiectant autorizat.

Sistemul constructiv $i materialele de construcție admise vor fi cele care sa asigure rezistența șl stabilitatea construcției în timp. Scurgerea apelor pluviale se va face în incinta proprietății și se va racorda ia rețeaua urbană de canalizare. Se vor folosi finisaje de calitate superioară cu aspect corespunzător cerințelor urbanistice actuale.

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat pentru promovare P.U.D. și pentru obținerea Autorizației de Construire

CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE _ SI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA_LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII_______ • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării iucrgrllor de construire / desființare, solicitantul se va adresa eutorită'il competente pentru protecția mediului: Agenția pentru Protecția Mediului București, Str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, București.

în apucarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor enumltor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Paria meritului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul ia justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin Certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ce aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectul ut investiției publice/private în (ista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului. în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării tucrăriior de construcții la autoritatea administrației publice competențe. în vederea satisfacerii cerințelor cu privire ia procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția meciului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului Și al formulării unui punct de vedere oficia! cu privire ia realizarea investiției In acord cu rezultatele consultării publice. în aceste condiții: ____________________'___________________________________________________________

j După primirea prezentului Certificat de urbanism, TITULARUL are obligația de a se prezenta ia autoritatea competenta ' pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiate a investiției șl stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării inițiale se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

în situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, seiteitantul are abligațîa de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Xn situația în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pa parcursei derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorități! administrației publice competente.

 • 5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) Certificatul de urbanism;

 • b) Dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții (copie legalizată - intabulat), sau după caz extrasul de plan cadastral actualizat la zi ți extrasul de Carte Funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;

 • c) Documentația tehnică - D.T., după caz (2 cx. <m sin ale). verificată tehnic ți însoțită de evaluare lucrări.

jxjD.T.A.C.                       | x | D.T.O.E.                       |_; D.T.A.D.

 • d) Avize și acorduri solicitate prin certificatul de urbanism

d.!. Avize și acorduri privind uîilnățilc urbane ți infrastructura:

} x | alimentare cu apă

| x j canalizare

j x | gaze naturale

d,2. Avize ți acorduri privind;

| x | securitatea la incendiu

d.3. Alte acorduri'declarații:


î x J alimentare cu energie electrică | x j teîefonizare | x j alimentare cu energie termică >_ 1 transport urban j x | salubritate

] x j protecție civilă


| x j sănătatea populației

Declarație notarială pe proprie răspuitrierc a proprietarilor privind existența sau io existe n (a litigiilor aflațț pe rolul instanțelor judecătorești cu privire ia acest teren.,

d.4, Avizele si acordurile specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: Certificat de rol D.G.I.T.L. Sector 3 ~ în original; Aviz D.G.I.S.P. -C.T.C.- P.M.B. ■ Atribuire număr poștal - P.M.B..

d.5. Studii de specialitate: [vi Documentație cadastrala | x i P.U.D. aprobat conform legii ] x j Studiu Qeotefanic . x | Calcul HG"

 • e) Actul administrativa! autorității competente pentru protecția mediului - A. P.M.B. (Aleea Lacul Morii Nr.l, S.6, București)

 • f) Dovada cgnd achitarea taxelor legale (copii): taxă A.C. ți taxă timbru O.A.R.                       .J________________________

TI FI CATUL DȚ URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE sC---NA, CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

'va'                                                             T~ți

-^urbanism are valabilitate de 12 luni de ia data emiterii.                     r |

SO^AR,

Mțițj "

B

aRÎhit

Arh. ȘtefanTțJîhăiț i


întocmit:            Bașca

t

Achitat taxa de: 20 ron , conform C.F. nr. 4420734 din 14.05.2016.

Prezentul Certificat de urbamsp a fost transmis solicitantului direct             la data de__.__.____.

In conformitate cu prevederile Legi/ itr, 50 /SA’. republicata, cu modificările țf compklările ulterioare, privind auloriz constrocții.


SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM de la (lata de C £. jȚj? JAq/A     la dala de C. _c_î. ?>= Lf.

PRIMAR,

Robert Sorin .Negoiță
*

: SECRETAR, Mari us(5i'M iță


ARHITECT ȘEF

Arh. Ștefan Q: Etemitrsșcu

iîntocmit:

După        cb-U*. <■ prelunge a ta^bîJîteții nu posibil.            urmând nfyirrâ. în L'oodițnle kpj, uri             «te

D;:îa f-rchrI1£2!î5L S              £/$" .       , V?.*                                                                                                *

Ach;l?U>\? ite. ...?:r. /t ’a.'   . s ifyi/-. i,f ini:                            .-vdhi 'j; *...: <.3..                            /

mt:PRMĂRIA MUNOHULO BUCUREȘTI

Direcția TransporturiROMÂNIA


COMISIA TEHNICĂ DE CIRCULAȚIE

Nr. 7792 / .U.:QțiK.1621074 Mai 1089

Către

S.C. NEO Timpuri Noi SRL

bd. Dacia, nr. 56, corp A, etaj 1. cam. 15, sector 2, București

în ședința Comisiei Tehnice de Circulație din data de 10.05.2018 s-a dat acordul de principiu pentru documentația „P.U.D. str. Logofătul Tăutu, nr. 68B, lot 1, sector 3, București”, conform Certificatului de Urbanism nr. 1965/04.08.2016 și pianului anexat la aviz, cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile HCGMB nr. 66/2006.

Pentru avizul comisiei veți reveni la următoarea fază de proiectare, după aprobarea documentației P.U.D.
PRIMĂRIA

ISO sectorului  '$££>'■        SU CU REST!

•»

»» •• J ir;ARHITECT SEF

1

SERVICIUL DOCUMENTAȚII DE URBANISM


• • 6 A      4 * t • #

x* v.

ț ’        .■ ■ ’•

ROMÂNIA

tsiâ'KJi&ISÂABĂTotyM împreuna


TELEFON (004 021} 318 03 23 -18 FAX [004 021) 358 03 04 E-MAlL urbanism®prirnarie3.r0

Calea Dudești nr, igi, sector 3,031084, București, www.primarie3.r0


Nr. 174332/29.08.2018


Către,

Cabinet Primar


Vă transmitem următoarele proiecte de hotărâre Consiliului Local Sector 3:

fu a fi înaintate spre aprobare


 • - “Imobil cu funcțiune mixtă, comerț și locuire RHpropus=S+P+8E+9EdtJpiex+Eth(retras), amenajare platformă garaj RHpropus-S+P, pe un teren situat în Strada Logofătul Tăutu nr.68B, sector 3”;

 • - “Imobil cu funcțiune mixtă, comerț și locuire RHpropus=S+P+8E+9Edupiex+Eth(retras)) amenajare platformă garaj RHpro^S+P, pe un teren situat în Strada Ion Minulescu nr.13, sector 3”;

 • - “Imobil cu regim de înălțime S+P+1E-2Eparțiai cu funcțiune mixtă - birouri, depozite, atelier prelucrare a subansamblurilor necesare pe șantierele de lucru, camere cazare pentru muncitori și personal pe un teren situat în Strada llioara nr.54, lot 1, sector 3".

Vă mulțumim pentru colaborare.

ARHITECT ROBERT
Comisia pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Imobil cu funcțiune mixtă, comerț și locuire RHpropus=S+P+8E-f-9Eduplex+Eth(retras), amenajare platformă garaj RHpropus=S+P, pe un teren situat în Strada Ion Minulescu nr.13, Sector 3”

Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, întrunită în ședința din data de 3.Q...'./0.'..î£fZJI......, a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de

Detaliu "Imobil cu funcțiune mixtă, comerț și locuire RHpropus=S+P+8E+9Eduplex+Eth(retras), amenajare platformă garaj RHpropus=S+P, pe un teren situat în Strada Ion Minulescu nr.13, Sector 3”, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarga- și valorificarea monumentelor istorice, avizează FAVORABIL/ NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


BĂEȚICĂ NICOLETA-MARIANA

FLEANCU FLORIN

HONȚARU VALERICA

GUTIUM NARCISA VERONICA

DUMITRU CONSTANTIN

IACOB CEZAR

TUDORACHE LIVIA

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA