Hotărârea nr. 489/2018

HCLS3 nr.489 din 30.10.2018MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 .

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Imobil cu funcțiune mixtă, comerț și locuire RH„^+PUE+9E^upl^Eth(retras), amenajare platformă garaj JRHprt>pus=S+P, pe un teren situat în Strada Logofătul Tăutu nr.68Bf Sector 3”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară, azi 30.10.2018

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 178327/CP/03.09.2018 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr.90/24.08.2018 al Arhitectului Șef;

 • -  Adresa nr. 174332/29.08.2018 a Arhitectului Șef - Serviciul Documentații de Urbanism;

A.

In conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului șl urbanismul, cu modificările șl completările ulterioare;

 • -  Ordinul nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice;

 • -  Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr.269/21.12.2000, prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, nr. 224/15.12.2015 și nr.341/14.06.2018;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Arhitectului Șef nr. D/LT/32/24.08.2018;

 • -  Raportul informării și consultării publicului nr. 88/24.08.2018;

 • -  Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 89/24.08.2018;

 • -  Raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizlonala în administrația publică, republicată.

A

In temeiul prevederilor art.45 alin. (2) lit. e) și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu “Imobil cu funcțiune mixtă, comerț și locuire RHpmpM-S+P+8E+9EpPiex+Efh(retras), amenajare platformă garaj RHpropi!S=S^P, pe un teren situat în Strada Logofătul Tăutu nr.68B, sector 3” proprietate privată persoană juridică, cu suprafața de 1.632,00mp conform acte, în conformitate cu anexele 1 și 2, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul informării și consultării publicului nr. 88/24.08.2018.

Art.3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art.5. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani.

NR. 489

DIN 30.10.2018

AfiexA- 1 Ja tes <uh, ăIȚ/wq-Zo//

TFLEFCN {004 O25) 318 Oj 23 ■ a8 FAX {004 oăî) 318 03 04 E-MAIL urbanism^pnmartej.ro

Calea Dudești fir. 191, sector 3, 031084, București, www.primariej.ro

Ca urmare a cererii adresate de S.C. NEO TIMPURI NOI S.R.L., cu sediul în municipiul București, Bulevardul Dacia, nr.56, cop A, camera 15, etaj 1, sector 2, telefon/fax ........, e-mail .........., înregistrată îa nr.93762/22.05.201 a. 110395/14.06.2018, 127775/11.07.2018,

136800/24.07.2018.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul;

AVIZ Nr. D/LT/32/24.08.2018

Pentru Planul urbanistic de detaliu pentru3imobil cu funcțiune mixtă, comerț și locuire RHpjropus'S+P+SE+QEdupiex+EtiXretrss), amenajare platformă garaj RHpm(lus=S+P, generat de imobilul4/ situat în Strada Logofătul Tăutu nr.68B, sector 3, București,

Inițiator: S.C. NEO TIMPURI NOI S.R.L.

Proiectant: S.C. VERTIGO CONSULTING S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: Arh. Maria Luîza Budescu, RUR- D E.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: amplasamentul este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane - la Nord B-dul Octavian Goga, la Vest Str. Nerva Traian, la Sud Splaiul Unirii, ia Est Str. Foișorului și este format din teren curți construcții cu suprafață de 1.632,00 mp conform acte de proprietate.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr.324/2010, nr.241/2011, nr .232/2012 nr.224/2015 șl nr.341/14.06.2018:

 • - imobilul este situat în intravilanul municipiului București și se încadrează zona M respectiv M2 - subzonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte;

 • - funcțiuni predominante: instituții, servicii și echipamente publice de nivel supramunîcipal, municipal, de sector și de cartier, sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale, servicii sociale, colectiva și personale, sedii aie unor organizații politice, profesionale, servicii sociale, colective șl personale, sedii aie unor organizații politice, profesionale, lăcașuri de cult, comerț cu amănuntul, activități manufacturiere, depozitare mic-gros, hoteluri, pensiuni, agenții de turism, restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc., sport și recreere în spații acoperite, parcaje ia sol și multietajate, spații libere pietonale, pasaje pletonale acoperite, spații plantate -scuaruri, locuințe cu partiu obișnuit și special (care includ spatii pentru profesiuni liberale);

 • - H max - înălțimea maximă admisibilă în pianul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade;

 • - POTmax ~ 70% cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri);

 • - CUTm» = 3,0 mp. ADC/mp.teren;

 • - retragerea minimă față de aliniament - echipamentele publice vor fi retrase de la aliniament cu minim 6-10 metri sau vor fi dispuse pe aliniament în funcție de caracterul străzii, de profilul activități și de normele existente; - la intersecția dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dinte străzi având o lungime de minim 12.00 metri pe străzi de categoria I, a ll-a șt de 6.00 metri pe străzi de categoria a II l-a; - în cazul străzilor cu fronturi continue dispuse pe aliniament, noile clădiri care nu sunt servicii sau echipamente publice se amplasează pe aliniament, se pot accepta retrageri de minim 5.00 metri numai cu condiția ca clădirile adiacente să fie retrase față de limitele laterale ale parcelelor și să prezinte fațade laterale, în cazul în care clădirile de pe parcelele adiacente prezintă calcane este obligatorie alipirea la acestea; - clădirile care alcătuiesc fronturi continue vor avea o adâncime față de aliniament care nu va depăși 20 metri (aliniament posterior); - în cazul străzilor cu fronturi continue sau discontinue retrase față de aliniament se va respecta o retragere de minim 5.00 metri;

 • - retrageri minime față de limitele laterale^ clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20,00 metri de la aliniament; în cazul în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei și având pe fațada laterală ferestre, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar ’ față de limita opusă se va retrage obligatoriu ia o distanță egală cu jumătate diri înălțime, dar nu mai puțin de 3.00 metri; în

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformi late cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 fii scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată ți datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


PRIMĂRIA^»

SECTORULUI < BUCUREȘTI^ JF

ARHITECT ȘEF


cazul în care această limită separă zona rezidențială, de o funcțiune publică sau de o biserică, distanța se majorează la 5.00 metri:

 • - retrageri minime față de limitele posterioare= clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată ia cornișă, dar nu mar puțin de 5,00 metri.

Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumentele istorice actualizată în 2015 și nu se află la mal puțin de 100m față de imobilele aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatele de urbanism nr.1966/04.08.2016 și nr, 1777/02.08.2018 emise de Primăria Sector 3.

Conform P.U.G, - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr.241/20.12.2011, nr.232/19.12.2012, nr.224/15.12.2015 și nr.341/14.06.2018, Trilul f- Prescripții Generale, punctul 4.Derogări de la prevederile regulamentului, alin. 4.2 Derogări de la prevederile prezentului regulament sunt admise în condițiile legii.

Conform Legii 350/2001 cu modificările șl completările ulterioare, art.32 - alin. (1) în cazul în care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicită o modificare de la prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă sau dacă condițiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiții o impun, autoritatea publică locală are dreptul ca, după caz, prin certificatul de urbanism: fit. d) să solicite elaborarea unui plan urbanistic de detaliu; alin (S), lit. b) prin Planul urbanistic de detaliu se stabilesc reglementări cu privire la accesurile auto și pletonale, retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului, designul spațiilor publice, după caz, reglementări cuprinse în ilustrarea urbanistică, parte integrantă din documentația de urbanism.

Prevederi P.U.D.propuse:

Corn ci/ funcțiune mixtă, comerț si locuire (corp principal):

 • - retrageri minime față de limitele laterale = retras 20,00 m față de limita dreaptă a proprietății (cu balcoane retrase Ea min. 18,00 m), retras 5,00 m față de limita stângă a proprietății (cu parter retras la min. 3,00 m);

 • - retrageri minime față de limita posterioară = calcan pe limita de proprietate,

Gcro platformă garai:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = calcan pe limita dreaptă de proprietate, retras față de corpul principal cu jumătate

din înălțime (Hmax corp    = 7,00 m);

 • - retrageri minime față de limita posterioară = calcan pe limita de proprietate. -POTmax=70%;

 • - CUTn,ai(=3,0 mp. ADC/mp.teren;

 • - Hmaxcorp principal ~ 30,00m (pentru RHpropus= S+P+8E) / 37,00m (pentru RHpropus” S+P+8E+9Edupiex) / 42,0Om (pentru RH propus = S+P*8E+9Eduptex+Etti), Hmax corp garaj= 7,00 m;

 • - circulații și accese: conform Acord nr. 7793/11.06.2018-1621074/10.05.2018 al PMB-DT-CTC cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06,04.2006;

 • - echipare tebnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare. Se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar, obținute conform certificatelor de urbanism.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului șl urbanism se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu, cu următoarele condiții51: construcția se va încadra în edificabiiul maxim reglementat prin PUD,

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschlmbare și poate folosit numai în scopul aprobării P. U. D.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ari. 63 alin. (2) llt. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire' (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 1777/02.08.2018 emis de Primăria Sector 3.                                                                         ]


Atelier


/ o72ff3


PARCARE EXTEF

ACOPERITA


RE STAURAN


EDIFICABIL

PROPJpSLogăf3tiil/aut>».

S+P+8E+E9duplex+ETh/       /

Hmax=42,C"^m /       /


Nr.V Pct.


Parter+TcrSSa

HmaX~4,50ni


S(1)=1632mp P=162.95m


Profil PC 1 - l existent si menținut


ax

menținui


SECȚIUNE PRIN PARCAREA EXTERIOARA


1—-

__

_

cutsot rA»m<

i

"'“"7o.CC 168 XiCTN;

1

d


, STRADA l CGOFATUL TAUTU


LOGOFĂTUL


PLAN URBANISTICDE DETALIU


STR. LOGOFĂTUL TAUTU NR. 68B


LEGENDA


LIMITA TERENULUI CE A GENERAT PUD


LIMITA ZONA STUDIATA


LIMITA PARCELE (CONFORM PLAN OCPI)

ALINIERE PROPUSA CONFORM R.L.U


Municipiul buSureș

Primăria seqtorulu


ANEXĂ LA AVI;


AMPLASARE


V A **■'-t * ’

afl*

E riu ‘ -r h -j

--


REGLEMENTARI EXISTENTE BILANȚ TERITORIAL EXISTENT


ALINIERE EXISTENTA SI PRELUATA


CIRCULAȚIE AUTO


CIRCULAȚIE PIETONALA


LOCUINȚE COLECTIVE


LOCUINȚE INDIVIDUALE


BIROURI / SERVICII / COMERȚ


ACTIVITATI INDUSTRIALE,DE PRODUCȚIE DEPOZITARE


SPAȚIU VERDE DE PROTECȚIE INFRASTRUCTURA


PROPUNERE


ACCES AUTO


ACCES PIETONAL


EDIFICABIL MAXIM PROPUS:

S+P+8E+E9Duplex+ETh.


TERASE/ CONSOLE


BALCOANE


PARCARE EXTERIOARA ACOPERITA


ALINIAMENT LA NIVELUL PARTERULUI


REGLEMENTARI CONFORM PUG - MB aprobat cu HCGMB nr. 269/2000


REGLEMENTARI PROPUSE BILANȚ TERITORIAL PROPUS


S teren = 1 632mp (100%)

S construita existenta - 63 mp (3,86%) POT existent - 3,86 %

CUT existent = 0,038


INDICATORI URBANISTICI aprobați:


POTinax= 70% cu posibilitatea acoperirii restului terenului in proporție de 75% cu clădiri cu max 2 niveluri (8m)

CUTmax- 3

RUmax = P+14 niveluri


-t> DRKT


■»»s*

S.C. VERTIGO CONSULTING S.R.L

■Ml

Strada Aurora nr. 13,oraș Pantdhnon,judelui Ilfov

V^PTIGO                                     \

< ZÎiulîhT AW nTKTURA. URBANISM OBTNFRE AVIZE/ACORDURI SI AUTORIZAU Jț CONSTRUIRE

Nume

(Semrietura

Proiectat

ing.urb. Oana Stoica

Desenat

ing.urb. Oana Stoica

Verificat

arh.urb.Maria-Luiza / Budescu

aft


FUNCȚIUNE: LOCUINȚE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER POT max = 70 %

CUT max = 3

Regim de inaltime: S+P+8E+E9Duplcx+ETh.

H max = 42m


S teren = 1 632 mp (100%)

S construita = 1 142,40 mp (70%)

S spatii verzi = 326,40 mp (20%) pe teren natural si minim 10% pe terase

S circulații auto si pietonale = 163,20 mp (10%)

Nuinar total unitati locative: 51


NOTA! Accesele in incinta si bilanțul locurilor de parcare se vor asigura conform HCGMB 66/2006, luandu-se in considerare in comun, atat LOT 1 cat si LOT 2, astfel:

- număr total locuri de parcare in incinta: 159


Beneficiar SC NEO TIMPURI NOI SRL

Obiectiv: Imobil locuințe colective cu spatii comerciale la parter S+P+8E+E9Duplex+Eth si parcare exterioara supraetajata

Adresa: Strada Logofătul Tautu nr. 68B, sector 3, București


Nr. Proiect 07-002 Faza P.U.D.


''Scara

1:500


Data


Planșa nr.


iulie 2018


PLAN REGLEMENTARI
U.

ROMÂNIA

191S'20îb isiaaĂTDfiîM împreuna


SECTOR 3


CABINET PRIMAR

CABINET PRIMAR


TELEFON (004 021) 358 03 23 - 28 FAX (004 02)} 318 Oj 04 E.MAIL csbinetpf imargtprimafle3.ro

Calea Dudețti nr. tgi, sector 3, 031084, București, www.primariej.ro


EXPUNERE DE MOTIVE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Imobil cu funcțiune mixtă, comerț și locuire RHpropus=:S+P+8E+9Edupt^Ethtretrasj, amenajare platformă garaj RHprOpUS=S+P, pe un teren situat fri Strada Logofătul Tăutu nr.68B, sector 3”

Luând în considerare:

 • -  Raportul de specialitate nr. 90/24.08.2018 al Arhitectului Șef,

 • -  Avizul Arhitectului Șef nr. D/LT/32/24.08.2018;

 • -  Raportul informării și consultării publicului nr. 88/24.08.2018;

 • -  Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 89/24.08.2018;

Cu privire la documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu "Imobil cu funcțiune mixtă, comerț și locuire RHpropus^S^P-r8E+9Edupiex+Eth(retras), amenajare platformă garaj RHpmpUS-S-t-P, pe un teren situat în Strada Logofătul Tăutu nr.68B, sector 3", proprietate privată persoană juridică.

și considerând ca reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 3 este un obiectiv prioritar al administrației locale,

în baza prevederilor art.63 alin.(5) Eit. f) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora "primarul asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 proiectul de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu "Imobil cu funcțiune mixtă, comerț și locuire RHpropus=S+P+8E+9EtnJpiex+Etti(retrasf amenajare platformă garaj RHpropus^S+P, pe un teren situat în Strada Logofătul Tăutu nr.68B, sector 3".
ARHITECT ȘEFROMÂNIA


1915 20181 SiPBĂIORIM ÎMPREUNĂ


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021} 318 03 04 E-MAÎL urbanism® prima rie3.ro

Calea Dudeștî nr. tgt, sector 3, 031084, București. www.primariej.ro

Nr.90/24.08.2018


RAPORT DE SPECIALITATE

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

“Imobil cu funcțiune mixtă, comerț și locuire RHPrcpu6=S+P+8E+9EdUp|Ox+Eth(retras), amenajare platformă garaj RHpropus=S+P, pe un teren situat în Strada Logofătul Tăutu nr.68B, sector 3”

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stipulează obligația administrației publice locale de a elibera autorizațiile de construire pe baza documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate conform legii.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare și a PUG Municipiului București aprobat prin HCGMB nr.269/21.12.2000 prelungit prin HCGMB nr.324/17.11^2010, nr.241/20.12.2011, nr.232/19.12.2012, nr. 224/15.12.2015 și nr.341/14.06.2018.

Planul Urbanistic de Detaliu întocmit pentru realizare "Imobil cu funcțiune mixtă, comerț și locuire RHpropuS=S+P+8E+9Ed<jpiBK+Eei(retras), amenajare platformă garaj RHPrqpu3=S+P, pe un teren situat în Strada Logofătul Tăutu nr.68B, sector 3" în baza Certificatelor de urbanism nr. 1966/04.08,2016 și nr.1777/02.08.2018 emise de Primăria Sector 3, a primit aviz favorabil sub nr. D/LT/32/24.08.2018.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax=70%, CUTmax=3,0 mp. ADC/mp.teren, Hmax carp prind paj “ 30,00m (pentru RHpmpus = S’t’P't’BE) / 37,00m (pentru RHpropus “ S'TP+SE+OEduplex) / 42,00m țpentfU RHpropus ~ S+P+8E+9EdupJex+Eth), Hmax corp garaj= 7,00 m.

în situația în care înălțimea maximă a clădirii în pianul fațadei, incluzând înălțimea nivelurilor suplimentare admise, depășește profilul stradal al străzii calculat cu zona de retragere a clădirii - non aedificandi, conform PUG Municipiului București, se va întocmi un studiu de însorire, conform art, 3 din Ordinul nr.119/2014 al Ministerului Sănătății pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

A fost avizată realizarea unui imobil într-un edificabit maxim determinat de următoarele retrageri și alfniamente:

 • - corp cu funcțiune mixtă, comerț si locuire (corp principal) - retas min. 3,00 m față de aliniament (conform aliniere existentă, retragere caracteristică străzii), retras min. 20,00 m față de limita dreaptă a proprietății (cu balcoane retrase la min. 18,00 m), retras min. 5,00 m față de limita stângă a proprietății (cu parter retras ia min. 3,00 m), calcan pe limita posterioare a proprietății;

 • - corp platformă garai - retas min. 3.00 m față de aliniament (conform aliniere existentă, retragere caracteristică străzii), calcan pe limita dreaptă șl posterioare a proprietății, retras față de corpul principal cu jumătate din înălțime (Hmax corpuri - 7,00 m); conform planului de reglementări (planșa A-09) pentru funcțiune mixtă - comerț, locuire și garaj.

Parcarea se va asigura în incintă proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006.

Planul Urbanistic de Detaliu împreună cu avizul Comisiei nr.4 de Organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea șl valorificarea monumentelor istorice a Sectarului 3, conform prevederilor art. 81, alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art 45 alin. (2) litera e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art.45, alințfi) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale se emite prezentul raport de specialitate în vederea promovării documentației spre aprobare în plenui Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art.63, aîin.(5), iit. f) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale ce stipulează că primarul "asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora',

vă înaintam alăturat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “imobil cu funcțiune mixtă, comerț și locuire RHpropuS=S+P+8E+9Edupiex+Eih(retras), amenajare platformă garaj RHpropus-S+P, pe un teren situat în Strada Logofătul Tăutu nr.68B, sector 3".
ARHITECT ȘEF

SERVICIUL DOCUMENTAȚII DE URBANISM

TELEFON (004021) 318 03 S3 - 28 FAX (004 or) 318 03 04 E-MAIL urtonisrn@primarie3.r0

Calea Du deșt i nr. tgi, sector 3,031084, București, www.primBrie3.r0

Nr.89/24.08.201S


PUNCTUL DE VEDERE AL SERVICIULUI DOCUMENTAȚII DE URBANISM Cu privire la PUD “Imobil cu funcțiune mixtă, comerț și locuire RHpropus-S+P+8E+9Edupiex+Eth(retras), amenajare platformă garaj RHproPus=S+P, pe un teren situat în Strada Logofătul Tăutu nr.68B, sector 3”

Documentația propune amplasarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente:

 • - corp cu funcțiune mixtă, comerț si locuire (com principal) - retas min. 3,00 m față de aliniament (conform aliniere existentă, retragere caracteristică străzii), retras min. 20,00 m față de limita dreaptă a proprietății (cu balcoane retrase la min. 18,00 m), retras min. 5,00 m față de limita stângă a proprietății (cu parter retras la min. 3,00 m), calcan pe limita posterioare a proprietății;

 • - com platformă garai - retas min. 3,00 m față de aliniament (conform aliniere existentă, retragere caracteristică străzii), calcan pe limita dreaptă și posterioară a proprietății, retras față de corpul principal cu Jumătate din înălțime (Una*, corp garețj = 7,00 ITl);

conform planului de reglementări (planșa A-09) pentru funcțiune mixtă - comerț, locuire și garaj.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax=70%, CUTmax=3,0 mp. ADC/mp.teren, H,Tax principal = 30,00m (pentru RHpropos = S+P+8E) / 37,00m (pentru RHPrOpts = S+P+8E+9EdUpiex) /42,00m (pentru RHpropus = S+P+8E+9EduPtex+E:th), Umax corp garaj ~ 7,00 m.

Conform P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.GM8. nr. 324/2010, 241/2011, 232/2012, 224/2015 și 341/14.06.2018 terenul se înscrie înscrie în zona M respectiv M2 -subzonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte, POTmax = 70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri), CUTmax = 3,0 mp. ADC/mp.teren.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, procedura a fost parcursă așa cum reiese din Raportul informării și consultării publicului nr.88/24.08.2018, privind documentația PUD - “Imobil cu funcțiune mixtă, comerț și locuire RHpropu^S+P+SE+OEdupiex+Ethtretras), amenajare platformă garaj RH^pcs-S+P. pe un teren situat în Strada Logofătul Tăutu, nr.68B, sector 3".

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, nu au fost depuse observații sau reclamați! cu privire la PUD-ul descris mai sus, PUD care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului și a H.C.L.S.3 nr. 37/31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism -PUD, iar în conformitate cu prevederile art.11 si 12 din ordinul M.D.R.T. nr. 2701/2010 se propune Consiliului Loca! însușirea raportului și aprobarea documentației.ARHITECT ȘEF

SERVICIUL DOCUMENTAȚII DE URBANISMTELEFON (004021) 318 03 23 - 28 FAX (004 oai) 318 03 04 E-MAIL urbanism® prim ari e3.r0

Calea Oudești nr, igr, sector 3, 031084, București, www.primariej.ro


ROMÂNIA


191E2Q1B | sArBÂTOPIIM ÎMPREUNĂ


Nr.88/24.08.2018

Raportul informării și consultării publicului privind documentația “Imobil cu funcțiune mixtă, comerț și locuire RHpropus=S+P+8E+9Edtipiex+Eth(refras), amenajare platformă garaj RHpTOpus=S+P, pe un teren situat în Strada Logofătul Tăutu nr.68B, sector 3”

Beneficiarul documentației: S.C. NEO TIMPURI NOI S.R.L. Arhitect: MARIA LUIZA BUDESCU

Proiect nr.: 07-002/2018.

Datele privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului:

 • - Serviciul Documentații de Urbanism, parter, în fiecare zi de marți și joi, orele 9,00-14,00;

 • - pe panou rezistent ia intemperii, amplasat în loc vizibil ia parcela care a generat Inițierea elaborării PUD.

 • 2. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații.

 • - planșa de reglementări s-a afișat:

 • •  la sediul Primăriei Sector 3 începând cu perioada: 15.05.2018;

 • •  pe site-u! Primăriei Sector 3 începând cu perioada: 25.05.2018;

 • •  pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării PUD în perioada: 15.05.2018, 19.07.2018.

 • - anunț în ziare locale:

 • •  România Liberă, pag.7, din data de 15.05.2018;

 • •  Adevărul, pag. 6, din data de 15.05.2018.

 • 3. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise:

 • - notificare S.C. LIMNICONFEX S.R.L. - Strada Logofătul Tăutu, nr.68A, C.F. nr. 205819;

 • 4. Lista persoanelor care au participat la dezbaterea publică a proiectului:

 • - S.C. LIMNI CONFEX S.R.L. - Strada Logofătul Tăutu, nr.68A;

 • - S.C. ELEGANCE CONSTRUCT S.R.L - Strada Nerva Traian, nr.27-33.

în perioada desfășurării informării și consultării au fost înregistrate la Primăria Sectorului 3 comentarii din partea publicului respectiv din partea societății S.C. ELEGANCE CONSTRUCT S.R.L.

Datele dumneavoastrâ personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 ni scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


ARHITECT ȘEF

5ERVIOUL URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

Un rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. Modul în care solicitantul intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public:

Refacerea documentației în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului ținând cont de soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate, respectarea normelor privind securitatea la incendiu, norme privind asigurarea spațiilor verzi.

 • 2. Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul panoului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreuna cu motivația acestui lucru :

Nu au fost semnalate.

 • 3. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor :

-referitor la propunerea soluției tehnice de amplasare a construcției au fost respectate prevederile PUG- RLU aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare;

-referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din avizul nr.7793/11,06.2018-1621074/10.05.2018 al PMB-DT-CTC cu condiția asigurării parcării în incintă;

-referitor la evaluarea de mediu PUD nu se încadrează în categoria planurilor care intră sub incidența HG nr,1076/2004 deoarece nu creează cadrul pentru realizarea de proiecte de investiții menționate în Anexa 1 sau Anexa 2 la HG nr .445/2009, conform circularei 1/3118/1G/09.11.2016 și adresa MM-ANPM nr.11147/26.0412018.

în conformitate cu art.43 și 44 din Ordinul 2701/30.12.2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în PUD ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate se constată că, a fost îndeplinită Metodologia și cerințele Ordinului și propunem Consiliului Loca! Sector 3 însușirea prezentului raport


ț arti. Mircpa G. Votnea


ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 3

S.U.Â.T.

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. L Z2z d«n ££. &$, 2018

ÎN SCOPUL :     pentru promovare P.U.D. și pentru elaborarea documentației în vederea

autorizării lucrărilor de construire.

Ca urmare a cererii adresate de NEO TIMPURI NOI S.R.L. prin Petrescu Marius-Sever, cu sediul în Municipiu! București, Sectorul 2, Bulevardul Dacia, nr. 56, corp A, camera 15, etaj 1, înregistrată ia nr, 126419 din 09.07.2018.

Pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul / Municipiul București, sectorul 3, STR. LOGOFĂTUL TĂUTU NR. 68B LOT 2 sau identificat prin<3 planuri cadastrale 1/500 și 1/2000.

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism faza P.U.G. aprobată prin H.C.G.M.B.

nr. 269/2000, a cărei valabilitate a fost prelungită cu H.C.G.M.B. nr. 232/2012, H.C.G.M.B. nr. 224/2015 și HCGMB 341/2018.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicata, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, se

CERTIFICĂ :

 • 1. REGIMUL JURIDIC:

Terenul situat în intravilan, în suprafață de 1632 mp., având număr cadastral 228036, este proprietatea NEO TIMPURI NOI S.R.L., conform Contract de Vânzare nr. 88/19.01.2018, autentificat de MP - Andrei Aurei Jean.

Terenul nu are înscrieri privitoare la sarcini și nu se află tn aria de protecție a monumentelor istorice.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC:

Folosința actuală: teren liber de construcții

Destinația: Conform RLU aferent PUG - Municipiu! București aprobat, terenul se află în M2 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte.

Imobilul este cuprins în zona fiscală „A" a Municipiului București.

Pentru acest teren Primăria Sectorului 3 a emis C.U. nr, 1966/04.08.2016 prelungit nană la 04.08.2018 pentru CONSTRUIRE IMOBIL FUNCȚIUNE MIXTA, COMERȚ & LOCUIRE si organizare de execuție RHmwww -S+Dc+P+IOE

Propunere: CONSTRUIRE IMOBIL FUNCȚIUNE MIXTĂ, COMERȚ & LOCUIRE RHpropus - S+Ds+P+8E+E9 duplex+Eth, amenajare parcare exterioară și organizare de execuție.

 • 3. REGIMUL TEHNIC:

Lucrările solicitate privind realizarea unei construcții cu funcțiunea mixtă, comerț și locuire, RHprqpus - S+Ds+P+8E+E9 duplex+Eth, amenajare parcare exterioară și organizare de execuție, se pot realiza în baza unei documentații de urbanism P.U.D., aprobată conform legislației în vigoare. Conform P.U.G. ai Muncipiuiui București, amplasamentul este cuprins în subzona M2 - P.O.T.max. = 70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75%, cu clădiri cu maximum 2 niveluri (8 metri) , C.U.T.max. = 3,0 mp. ADC/mp. teren și RHmax. - P+14 niveluri»

Edlficabilul/amplasamentul va fî definitivat prin P.U.D.. întocmirea D.T.A.C. se recomandă a se realiza numai după aprobarea documentației P.U.D. și în conformitate cu prevederile acesteia.

Organizarea de șantier se va asigura în Incinta proprie. Se vor respecta prevederile H.C.G.M.B. nr. 66/2006 cu privire la locurile de parcare, care vor Ff asigurate strict în incintă.

Proiectul va fi întocmit de proiectant autorizat.

Sistemul constructiv și materialele de construcție admise vor FI cele care să asigure rezistența și stabilitatea construcției în timp. Scurgerea apelor pluviale se va Face în incinta proprietății șl se va racorda la rețeaua urbană de canalizare. Se vor folosi Finisaje de calitate superioară cu aspect corespunzător cerințelor urbanistice actuale.

în măsura tn care avizeie/acordurite obținute în baza Certificatului de Urbanism nr. 1966/04. OS, VOI 6 se Încadrează tn termenul de valabilitate și în soluția tehnica pentru care au fost solicitate, acestea se oot utiliza la c/ocumentatia tehnică, în vederea obținerii Autorizației de Construire.

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat pentru promovare P.U.D. și pentru obținerea Autorizației de Construire

| ' CE R TI I” J,C ATU L £) R UR RA NIT M N l! ȚI M E LOC 0 E AUTOR1 nAȚI I: DE CONSTRU1RE/ î>ESfTINȚÂ R E   |

 • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI PE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire ! desființare, solicitantei! se va adresa autorității conice lente- pentru protecția mecJ1cih.il: Agenția pentru Protecția Mediului București, Str. Aicea Lanț! Morii nr. 1, sector 6, Fiu cu re ști.

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva El A) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/n/CE șl prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/3S/CE privind participare? publicului la elaborarea anumitor planuri șf programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul fa Justiție, a Directivei 85/337/CEE șl a Directivei 96/61/CE, prin Certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială ele mediu pentim ca aceasta sa analizeze și sa decidă, după, caz, Încadrareafneîncadratea proiectului Investiției publite/prlvate în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului. în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului B5/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții ia autoritatea administrației publice competente. în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulări unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice. în aceste condiții:     ____________________________________________ „   _

După primirea prezentului Certificat de urbanism, TITULARUL are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării Inițiale se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

în situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor Investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

in situația în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la Intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.          

S. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUI RE/DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

u) Certifica tul de urbanism;

 • b) Dovada titlului asupra imobilului, teren și/suu construcții (copie legalizată - intabulat), sau după caz extrasul de plan cadastral actualizat ia zi șt extrasul de Carte Funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;

 • c) Documentația tehnica - D.T., după caz (2 ex. originaie). verificată tehnic și Însotiliî de evaluare literari,

|x|D.T.A.C.                    jxjD.T.O.E.                    |J O.T.A.D.

 • d) Avize și acorduri solicitate prin certificatul de urbanism

d.!. Avize și acorduri privind utilitățile tirbane șl inriastiwtiira:

jx | alimentare cu apă j x | canalizare j x | gaze naturale

d,2. Avize și acorduri privind:


| x | alimentare cu energie electrică | x J telefonlzarc

j x j alimentare eu energie termică | | transport urban | x | salubritate

| x i securitatea ia incendiu           ] x [ protecție civilă                    | x | sănătatea populației

d,3. Alte acorduri/dec tara fii:

Declarație notarială pe proprie răspundere a proprietarilor privind existența sau Inexistența litigiilor aflate pe rolul instanțelor judecătorești cu privire la acest ferea..

<1.4. Avizele sî acordurile specifice ale administrației publice centrate și/sari ale serviciilor descentra ti zale ale acestora:

| x | A viz D.G.I.S.P. -C.T.C,- P.M.B.;              ) x ) Cerii fi col ilc ml D.G.I.T.L. Sector 3 - în original;

j x |Atribuire na măr pojtal - P.M.B,.             | x |Avrr. Brigada Poliția Rutierii

d.5. Studii de sjxeciafitate : j x J Documentație cadastrală | x | P.U.D, aprobat conform legii {x | Studiu Gcotehnic | x | Calcul "G"

[x J Studiu de însorim

 • e) Actul administrativ a) autorității competente pentru protecția mediului - A.FJVLB. (Aleea Lacul Morii Nr.l, s.6, București)

1) Dovada privind achitarea taxelor legale (copii): taxă A.C. și taxă timbru O.A.R,

CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUI RE/DES FI IN ȚA RE ȘI NUCONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

Prez.cn tu I C ratificat de wtenidtp et^val abili tal e de 24 tun i d e ia data es n îteri i.

PRIMAR.

; sqmprAR,


........


>• f ■> _

Sup. Ram tuia Cârlan

Achifai taxa de: 20 rnn/ confonn C. F. or. 4959959 din 69,O7.2(J1B.

Prezentul Certificat de urbanism a fasl transmis solicitantului direct / prin poștă la data de __, ~

în conformitate cu prevederile fi itr. 50/1991, republicam, cu ntodiJîeSrile ti cnrnpleiSi ile iiherlaam, privind autorizarea executării lucrărilor de


cmistrircții.


SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM

de la data de           ____până la dalii de , _ _ .

PRIMAR, Roberi Sorin Neg oiță

SECRETAR, Marius Mihăiță


ARHITECT ȘEF

După această dată, t> uniri prelungire o va labili lăți: nu este pori bilă, wlidlimlt.il minând să obțină. în coji di jitie lefii. un nil feiiilical de utliaiiisiu.

Data prelungirii vaftibiirtfijii:      .      .

Adiilul risa ilr: ....               . «hi ici. rmlivni rhiienjci jir......din

temail:.! 1 .r. «.■<> ci U.< V .te.11'-' i'IISr                                                                                                                                            ? rin?

'>■                                                                  A.-'-’.-    '■ '-î ■■          ~ț.Vi};/                                ș-Ari'i?îA'7:

PLxU'-J CADASTRAL, SCARA 11500 aferent inwbiiuîui situat in

Str. Logofăt ui ’Uutu. nr.GBB, sectar 3, București. "'iefMgiîz',

f                      V' .


JE:Ș0$Hr>1

/■

J


fE:20581S


■V -«5^»


/, >?r

IE:;209220 y /

f

,f


X’ t

/


■ ...J


/

/

î

. /_ j -

/
/

./


J1.

f ,? s'<


'p


r •'


IE: 228035


,■ ■''<


j

/

y f


-. * :Ș>


<■


' t t-

r


6BB


■ «I /; 's


f, t \


[ ' îon'MînuIescu

3<j


/ •

// t ■■ i :


/ ( Z,: :


IE: 22BD36


Ștr» Lagofataî.TautUj nr<68B


i'm i


0 Rî,

/■f t •■ r f


/>

/-


< J (■* o . / /


Cr

S , .$■ / /'T?

0-<6

s.. c


/ t

/

/

/

JL

/


/

/ ..


r.


/■'-Aj':. -

y . r,■; ■■’■'

Z- f

f' ‘’


t.


r cZ

IE:209875

•                     J

i

i

I

j


fA


-J .


r>zPE      j fS'dilH'r?J 1/, •••./

IgA.-     0 :-:0r


ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 3

D.U.A.T.

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. din £ . _/< . 2016

ÎN SCOPUL ; pentru promovare P.U.D. și pentru elaborarea documentației în vederea autorizării lucrărilor de construire.

Ca urmare a cererii adresate de ADVANCED HOLDING FOUR S.R.L, prin Ciobanii Fiorin, cu sediu! în Municipiul București, sectorul 1, Aleea Alexandru nr. 32 , et. P , ap. 1 , camera 3 , înregistrată la nr. 51114 din 14.06.2016.

Pentru imobilul - teren șl/sau construcții ~ situat în județul / Municipiul București, sectorul 3, STR. LOGOFĂTUL TĂUTU NR. 68B LOT 2 sau identificat prm<3 planuri cadastrale 1/500 și 1/2000.

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism faza P.U.G. aprobată prin H.C.G.M.B.

nr. 269/2000, a cărei valabilitate a fost prelungită cu H.C.G.M.B, nr. 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/2015.

în conformitate cu prevederile Legii nr, 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, se

CERTIFICĂ :

 • 1. REGIMUL JURIDIC:

Terenul situat în intravilan, în suprafață de 1632 mp., având număr cadastral 228036, este proprietatea ADVANCED HOLDING FOUR S.R.L., conform Actului de dezmembrare nr. 324/09.03.2016, autentificat de NP - Gogolan Rareș lonuț.

Terenul nu are înscrieri privitoare la sarcini ș! nu se află în aria de protecție a monumentelor istorice.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC:

Folosința actuală; teren liber de construcții

Destinația: Conform RUJ aferent FUG - Municipiu! București aprobat, terenul se află în M2 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte,

Imobilul este cuprins în zona fiscală „A"a Municipiului București.

Propunere: CONSTRUIRE IMOBIL FUNCȚIUNE MIXTĂ, COMERȚ & LOCUIRE și organizare de execuție RHprqpus - S+Ds4-P+10E

 • 3. REGIMUL TEHNIC:

Lucrările solicitate privind realizarea unei construcții cu funcțiunea mixtă, comerț șî locuire și regim de înălțime propus S+Dș+P+IOE și respectiv, organizarea de execuție a lucrărilor, se pot realiza în baza unei documentații de urbanism P.U.D., aprobată conform legislației în vigoare. Conform P.U.G. ai Muncipiuiuî București, amplasamentul este cuprins în subzona M2 - P.O.T.max. = 70% , cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75%, cu clădiri cu maximum 2 niveluri (8 metri) , C.U.T.max. a 3,0 mp. ADC/mp> teren și RHmm. = P+14 niveluri.

Bdlficabilul/amplasamentul va fi definitivat prin P.U.D.. întocmirea D.T.A.C. se recomandă a se realiza numai după aprobarea documentației P.U.D. și în conformitate cu prevederile acesteia.

Organizarea de șantier se va asigura în incinta proprie. Se vor respecta prevederile H.C.G.M.B. nr. 66/2006 cu privire fa locurile de parcare, cere vor fi asigurate strict în incintă.

Proiectul va fi întocmit de proiectant autorizat.

Sistemul constructiv și materialele de construcție admise vor Fi cele care să asigure rezistența și stabilitatea construcției în timp. Scurgerea apelor pluviale se va face în Incinta proprietăți! șl se va racorda la rețeaua urbană de canalizare. Se vor folosi finisaje de calitate superioară cu aspect corespunzător cerințelor urbanistice actuale.

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat pentru promovare P.U.D, și pentru obținerea Autorizației de Construire

CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFHNȚARE

__________ȘI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

ristis.ji.fi r.r • r ? rx R C.. J" ,V: im?                                                                                                                                         1 Jir 3

4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

In scopul elaborării Documentației pentru autorizarea executării 1'jcrBriior de construire / desființare, so icitantuf se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: Agenția pentru Protecția Mediului București, Str. Aleea Lacul Morii nr, 1, sector 6, București.

în aplicarea Directivei Consiliului S5/337/CEE (Directiva EI A) plivind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice șt private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE șl prin Directive Consiliului și Paria meritului European 2003(35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului șl accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directive: 96/61/CE, prin Certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze ș: să decidă, după caz, încadrarea/neîncadraree proiectului investiției pub'ice/private in liste proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului. în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului, de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente. în vederea satisfacerii cerințelor cu privire te procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului ți al formulării unui punct' de vedere oficial cu privire la realizarea investiției in acord cu rezultatele consultării publice. în aceste condiții:

După primirea prezentului Certificat de urbanism, TITULARUL are obligația de a se prezenta Ia autoritatea competență pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului, în urma evaluării inițiale se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

în situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluări! efectelor investiției asupra meritului, solicitantul are abJîgațla de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente «t privire ia menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

In Situația în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a Investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrație! publice competente.


5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUI RE/DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) Certificatul de urbanism:

 • b) Dovada titlului asupra imobilului, teren și/saii construcții (copie legalizată - intabulat), sau după caz extrasul de pian cadastral actualizat la zi și extrasul de Carte Funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea uu dispune altfel;

 • c) Documentația tehnică - D.T., după caz (2 ex. originale), verificată ielmic ți insojiiă de evaluare îucritn.

MD.T.A.C.                    | x I D.T.O.E.                         D.T.A.D.

 • d) Avize și acorduri solicitate prin certificatul de urbanism

<J.L


(1.2.


d.3.


Avize și acorduri privind ut iii tățile urbane și infrastructura:

| x | alimentare cu apă

| x | canalizare

] x 1 gaze naturale

Avize și acorduri privind:

[ x [ securitatea la incendiu

Alte acordtirifdeclarații:


1 x j alimentare cu energie electrică | x ] telefonizare j x [ alimentare cu energie termică   i _ J transport urban

| x | salubritate


| x [ protecție civila


| x | sănatatea populației


d.4.


Declarație notarială pe proprie răspundere a proprietarilor privind existența sau inexistența litigiilor aflate pe rolul instanțelor judecătorești tu privire la acest teren,.

Avizele si acordurile specifice aîe administrației publice centrale țf’sati ale serviciilor desceniraliztiteXfe acestora;

Certificat de rol D.G.I.T.L. Sector? ~ tu original;        Aviz D.G.I.S.P.-C.T.C.- P.M.B. ; Atribuite număr poștal - P.M.B,.

Studii de specialitate: i'. .Documentațiecadastrală j x P.U.D. aprobat conform legii | x i Studiu fieotriink | x : Calcul “G"


d.5,

 • e) Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului - A.PAI.B. (Aleea Lacul Morii Nr.i, $.6, București)

 • f) Dovada privind achitarea taxelor legale (copii): taxă A.C . și taxă timbra O.A.R .                 ?

.................... .-----------------------------..J.............................................


1 CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRI^DESFIINȚARE | ȘI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSȚRUQȚII


Prezentul Certificai de urbanism are valabilitate de 12 Iutii de ia data emiterii.

Poteri Bașca

i

20/on, ce^fonuC-F. nr. 4420734 din 14.06,2016.

urbanism fosi transnus solicitantului direct ’prin posta la data de________ _

vederile Legii nr. SO199/. republicata. cu ntcriificarile .ti coML'defurîfe ulterioare, privind amerizarea executării lucrărilor de


SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM

de la data de _b2 JLț până la data de C4, ©■*. Ams

PRIMAR.

Robert Sorin Negoiță


i f

i i

SEpRETAR


■3X țh» JM.' ît

MartfhsMîfiăiță _ z 'ia

.// / ARHJȚÎCr ȘEF / Arh, Șt efan C. p u m itrașcu /

M

După aceasta dală, o nouă prelungire a valabilității nu esie posibil;! spliciiamul urmând să obțin! in condițiile legii, uiib.lt Certificat de urbanism.

.........----- * :t - - , >

: 11 e; n i !i. ,?ă h 2:■ .?ki in j//


întocmit:


D-aa prelungirii valabilității: ȚAț- _12        i A

Aciuiai ntxa de:         L'.c. .. . i'O'i tei. ivriwn eh'

',;J r l?          - <■ V r.L               1 ț


l-t.


Ax.t T
PRIMĂRIA MUNiOTULUi BUCUREȘTI

Direcția TransporturiROMÂNIA


COMISIA TE


Nr. 7793/.U:

1621076


Mai 1090

Către

S.C.NEO Timpuri Noi SRL

bd. Dacia, nr, 56, corp A, etaj 1, cam, 15, sector 2, București

în ședința Comisiei Tehnice de Circulație din data de 10.05.2018 s-a dat acordul de principiu pentru documentația „P.U.D. str. Logofătul Tăutu, nr, 68B, lot 2, sector 3, București”, conform Certificatului de Urbanism nr. 1966/04.08.2016 și planului anexat la aviz, cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile HCGMB nr. 66/2006.

Pentru avizul comisiei veți reveni la următoarea fază de proiectare, după aprobarea documentației P.U.D.

'i

t

I


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA, SCARA 1:2000 aferent imobilului situat in Str. Logofătul Tautu, nr.68B, sector 3, București.
NORDr~ ------------

VertffcK;

3. C. D. E, F

proiectant general: S.C. X ARCHITECTURE & ENGJNEERING ;                            CONSULT S.R.L.

B’.V3. DACIA. NR. Sft. 1CCTOF. î. BUCUREȘTI WWL’t'K R1XM14'.

Beneficiar:

S.C. NEO TIMPURI NOI S.R.L.

Nr. Proiect

17 03

I Arhitect:

arh. Marfus Calin

Scara

1:2000

IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER S-rP+8E+E9DupleX+ETh SI PARCARE EXTERIOARA SUPRAETAJATA str. Logofătul Tautu, nr. 68B, LOT 2, sector 3. București

Faza

c.u.

Set proiect:

arh. Laur Lupulescu

/Zz^Z

Proiectat:

arh. Manus Popescu

Data

06. 2018

PLAN DE ÎNCADRARE

Nr. Planșa

A-01

i Verificat:

ing. Mariana NicolaePRIMĂRIA

SECTORULUI

BUCUREȘTIARHITECT ȘEF

SERVICIUL DOCUMENTAȚII DE URBANISM


s-: •>> rj ' ' : : : 1

1 *

■ : • ♦:


* U. • «* •

■•V**


♦.

ROMÂNIA

1 SI 9-201B J SiOBiTORIM Immoeuna


TELEFON (004 osi) 318 03 23 - 28 FAX (004021) 318 03 04 E-MAIL ufbanism@prirnane3.ro

Calea Dudeții ningi, sector 3,031084, București, www.primarie3.r0


fir. 174332/29.08J2018


£0/2/£


Către, Cabinet Primar

Vă transmitem următoarele proiecte de hotărâre Consiliului Local Sector 3:

ru a fi înaintate spre aprobare


 • - “Imobil cu funcțiune mixtă, comerț și locuire RH^^S+P+QE+GEdupiex+E^retras), amenajare platformă garaj RHpropLS=S+P. pe un teren situat în Strada Logofătul Tâutu nr.68B, sector 3";

 • - “Imobil cu funcțiune mixtă, comerț și locuire RHprapu3=S+P+8E+9EduPiex+Eih(retras), amenajare platformă garaj RHPr0PUS=S+P, pe un teren situat în Strada Ion Minulescu nr.13, sector 3”;

 • - “Imobil cu regim de înălțime S+P+1E-2Er>artei cu funcțiune mixtă - birouri, depozite, atelier prelucrare a subansamblurilor necesare pe șantierele de lucru, camere cazare pentru muncitori și personal pe un teren situat în Strada Mioara nr.54, lot 1, sector 3".

Vă mulțumim pentru colaborare.Comisia pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Imobil cu funcțiune mixtă, comerț și locuire RHpropus=S+P+8E+9EduplexJrEth(retrasf amenajare platformă garaj RHpropus=S+P, pe un teren situat în Strada Logofătul Tăutu nr.68B, Sector 3”

Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, întrunită în ședința din data de .1/..., a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Imobil cu funcțiune mixta, comerț și locuire RHpropus=S+P+8E+9Eduplex+Eth(retras), amenajare platformă garaj RHpropus^S+P, pe un teren situat în Strada Logofătul Tăutu nr.68B, Sector 3", și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, avizează FAVORABIL/ NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:MEMBRI:

BÂEȚICĂ NICOLETA-MARIANA

FLEANCU FLORIN

HONȚARU VALERICA

GUTIUM NARCISA VERONICA

DUMITRU CONSTANTIN

IACOB CEZAR

TUDORACHE LIVIA

ENÂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA