Hotărârea nr. 490/2018

HCLS3 nr.490 din 30.10.2018MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Ansamblu de locuințe RHprop(lg= P+1E+Mpe un teren situat în Drumul Gura Putnei nr. 70-76, lot 2, Sector 3”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr, 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 30.10.2018

Având în vedere:
 • - Expunerea de motive nr. 178306/CP/03.09.2018 a Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr .99/24.08,2018 al Arhitectului Șef;

 • - Adresa nr. 176062/30.08.2018 a Arhitectului Șef - Serviciul Documentații de Urbanism;

în conformitate cu prevederile:

 • - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice,

 • - Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr.269/21.12,2000, prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, nr. 224/15.12.2015 și nr.341/14.06.2018.

Luând în considerare:

-Avizul Arhitectului Șefnr. D/GP/35/24.08.20I8;

 • - Raportul informării și consultării publicului nr. 97/24.08.2018;

 • - Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 98/24.08.2018;

-Raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

în temeiul prevederilor art.45 alin. (2) lit. e) și ari. 81 alin. (2) lit. i) din

Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu r‘'Ansamblu de locuințe HHpmpus= P+1E+Mpe un teren situat în Drumul Gura Putnei nr.70-76, lot 2, sector 3”, proprietate privată persoane fizice, cu suprafața de 1.119,00mp conform acte, în conformitate cu anexele 1 și 2, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul informării și consultării publicului nr. 97/24.08.2018.

Art.3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifica și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art.5. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani.

NR. 490

DIN 30.10.2018TARMIHĂIȚĂ

X A      ^^9â/3oJo,2jo/^

~            fELEFON_(oo4 oii) ji3 03 33 ■ 38 FAX (004 oiij 318 03 04 E MAIL urbănisrnfj) prima riej.ro

România

1918-291 € 3 SĂ0BĂTCT1M SMPREUNĂ


Calea Du deșii nr. igt, sector 3,031084, București, www.primarie3.r0

Ca urmare a cererii adresate de TĂBĂCARU EUGEN șî TĂBĂCARU ADINA-TEODORA, cu domiciliul în municipiul București, strada Cerna, nr.1O, sector 2, telefon/fax......... e-mail...........înregistrată la nr.103131/05.06.2018,156428/03.08.2018.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. D/GP/35/24.08.2018

Pentru Planul urbanistic de detaliu pentru3) Ansamblu de locuințe RHprop«= P+1E+M,

generat de imobilul4) situat în Drumul Gura Putnei nr.70-76, lot 2, sector 3.

Inițiator: TĂBĂCARU EUGEN și TĂBĂCARU ADINA-TEODORA.

Proiectant: S.C. CRIDO DESIGN ARCHfTECTURE PROJECT MANAGEMENT S.R.L. Specialist cu drept de semnătură RUR: Urb. Nicoleta Apăvâioaie, RUR- D^o E Gț.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D : amplasamentul este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane - la Nord Șoseaua Industriilor, la Vest B-dul 1 Decembrie 1918, la Sud B-dul Theodor Pallady, la Est Drumul între Tarlale și este format din teren curți construcții cu suprafață de 1.119,00 mp conform acte de proprietate.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr.324/2010, nr.241/2011, nr.232/2012 nr.224/2015și nr.341/14.06.2018:

 • - imobilul este situat în intravilanul municipiului București și se încadrează zona M respectiv M3 - subzonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri;

 • - funcțiuni predominante', instituții, servicii și echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de sector și de cartier, sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale, servicii sociale, colective și personale, sedii ale unor organizații politice, profesionale etc., lăcașuri de cult, comerț, activități manufacturiere, hoteluri, pensiuni, agenții de turism, restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc., sport și recreere în spații acoperite, parcaje la sol și muftietajate, spații libere pîetonale, pasaje pietonale acoperite, spatii plantate - scuaruri, locuințe cu partiu obișnuit și special (care includ spații pentru profesiuni liberale);

 • - H max = înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4,0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade;

 • - POTmax = 60% cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole, garaje, etc;

 • - CUTmax = 2,5 mp. ADC/mp.teren;

 • - retragerea minimă față de aliniament = în cazul străzilor cu fronturi continue sau discontinue retrase față de aliniament se va respecta o retragere de minim 5,00 metri;

 • - retrageri minime față de limitele laterale= în cazul fri care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele

laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei și având pe fațada laterală ferestre, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar față de limita opusă seva retrage obligatoriu la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 3,00metri;                                                                                             -----               :    >

 • - retrageri minime față de limitele posterioare= clădirile se vor retrage față de limita posterioare la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5.00 metri;

-retrageri minime față de alte clădiri de pe aceeași parcelă= clădirile vor respecta între ele distanțe egale cu jumătate din înălțimea celei mai înalte; distanța se poate reduce la jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.ARHITECT ȘEF


6,00 metri, numai în cazul în care fațadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi fie de locuit, fie pentru alte activități permanente care necesită lumină naturală.

Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumenteie istorice actualizată în 2015 și nu se află la mai puțin de 100m față de imobilele aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr.2578/07.12.2017 emis de Primăria Sector 3.

Conform P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.GMB. nr. 269/2000, prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr.241/20.12.2011, nr.232/19.12.2012, nr.224/15.12.2015 și nr.341/14.06.2018, Titlul I- Prescripții Generale, punctul 4. Derogări de la prevederile regulamentului, alin. 4.2 Derogări de la prevederile prezentului regulament sunt admise în condițiile legii.

Conform Legii 350/2001 cu modificările și completările ulterioare, art.32 - alin. (1) în cazul în care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicită o modificare de la prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă sau dacă condițiile specifice aie amplasamentului ori natura obiectivelor de .investiții o impun, autoritatea publică locală are dreptul ca, după caz, prin certificatul de urbanism: lit. d) să solicite elaborarea unui plan urbanistic de detaliu; alin (5), lit. b) prin Planul urbanistic de detaliu se stabilesc reglementări cu privire la accesurile auto și pietonale, retragerile față de limitele laterale și posterioare aie parcelei, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului, designul spațiilor publice, după caz, reglementări cuprinse în ilustrarea urbanistică, parte integrantă din documentația de urbanism.

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = retras 1,00 m față de limita stângă a proprietății (drumul de servitute), retras 4,00 m / 3,00 m față de limita dreaptă a proprietății (retragere parter / etaj);

 • - retrageri minime față de limita posterioară = retras 5,00 m față de limita posterioare a proprietății;

 • - distanțe minime între corpurile de clădire de pe aceeași parcelă = retras 6,00 m;

 • - POTmax= 60%;" CUTmax“2,5 mp. ADC/mp.teren, - Hmaxim-coniiță = 9,50 m 7,60 m;

 • - circulații și accese; conform Acord nr.6205/27.04.2018/1613873/19.04.2018 al PMB-DT-CTC cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006;

 • - echipare tehnico-edilitară; toate clădirile noi vor ft racordate ia rețelele tehnico edilitare. Se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar, obținute conform certificatului de urbanism.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu, cu următoarele condiții5*: construcția se va încadra în edificabilul maxim reglementat prin PUD,

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic șl poate fl folosit numai în scopul aprobării P.U.D,

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de Ea data emiterii sale pe toata durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr.2578/07.12,2017 emis de Primăria Sector 3.IE: 211233


IE: 211348.. IE: 230083

IE: 230084


IE: 212716


226864


Str. Gura Putnei.


l£.U

PROFIL TRANSVERSAL-

3819

• Drumul Gura Putnei

:ate

temui integrat de cadastru si carte funciara

propus


:nei, nr.70-76, sector 3, București?


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 3


anexă la avizul

URBANISM

DE AMPLASARE


IE: 224364


7,229882 :+M


E:223816


■AHeXA- £UCIS s nA . ^O '/îb. !o. Seff


BILANȚ TERITORIAL PROPUS

IE: 206288


P+1E+M


Str. Gura Putnei, nr. IE: 230534


drum de servitute


IE: 223847


IE: 222720


324700


PROFIL TRANSVERSAL •drum de servitute-


IE:223817


IE: 22381!


IE: 207:

BILANȚ TERITORIAL PE PARCELA STUDIATA

Existent

Prevederi P.U.G.

Propus

Total existent + propus

Suprafața teren (acte/măsurători)

1119 mp

1119 mp

Suprafața construita (Sc)

432 mp

Suprafața desfasurata (Sd)

1

184.96 mp

P.O.T.

60%

60%

C.U.T.

2.5

2.5

R.H.max.

P+1E+M

H.max (m)

9.50 m

Spatii verzi (m%)

338 mp

Nr. unltatl locative

8

Nr. locuri de parcare

8

Suprafața de teren afectata de supralarglre strada

33.78 mp

IE:.225


PUD - PLAN URBANISTIC DE DETALIU ANSAMBLU LOCUINȚE P+1E + M

Drumul Gura Putnei nr. 70-76, lot 2, sector 3, București


REGLEMENTARI


LEGENDA

LIMITE

EHH3

i

i


LIMITA PARCELA P.U.D.


324750


IE: 222494


IE: 214777


INVENTAR DE COCBOONA7E - LO?

Coordonate pct.de contur/

X [irl

v m/

324752.081 324741.529 324741.500 324724.146 324720.889 324727.715 324727.84) 324729.668 324730.611 324732.505

59519/.906 5951/7.966 595/88.104 59071.578 50287.242 05209.950 /9S289.299 /b95289.961 / 595285.419 / 595286.135

Lungind| laturi

51;,!♦!»

11.264

0.141

85.259

15.999

7.344

C.665

1.936

4.639

2.025

96.241


SCARA 1/500


LIMITA EDIFICABIL PARTER IMOBILE PROPUSE


LIMITA ETAJ IMOBILE PROPUSE


ACCES PIETONAL INCINTA


ACCES AUTO INCINTA


ZONIFICARE FUNCȚIONALA

| ~ r~| LOCUINȚE INDIVIDUALE / IMOBILE EXISTENTE

|      | IMOBILE LOCUINȚE S+P+1E+M PROPUSE

|        | SPAȚIU VERDE DE ALINIAMENT (conf. profil strada propus prin PUZ)


CIRCULAȚII

CIRCULAȚII CAROSABILE


o u v

2 <v

/


208321


PROIECTANT


324700


SPECIFICAȚIE


SEF PROIECT


PROIECTAT


DESENAT


IE: 222.


□ZZ

ZJ

EZZ

F~—I

r~p~~i


CIRCULAȚII PIETONALE (TROTUARE)

ZONA DE TEREN CE SE VA CEDA DOMENIULUI PUBLIC (CAUZA DE UTILITATE PUBLICA - MODERNIZARE DRUM GURA PUTNEI CONF. PUZ) DRUM DE SERVITUTE


LOC DE PARCARE LA SOL


INDICATORI URBANISTICI

Steren =1119,00 mp (conf. acte) Sconstr. parter = 432.00 mp;
Sdesf. propusa = 1184.96 mp.
Hmax = P+1E+M-9.50.m
H la comisa - m
POTmax =60%
CUTmax =2.5 mp. ADC/mp. teren

■ 8 IMOBILE PROPUSE, 8 LOC. PARCARERETRAGERI:

-1.0 m la nivel parter - fata de limita nord, fata de drum de servitute (lot 1. Drum Gura Putnei 70-76) si parțial proprietate particulara cu nr. cad. 222494

- 4,00 m la nivel parter, resp. 3.0 m la nivel etaj - fata de limita sudica, proprietate particulara cu nr. cad. 214806 si 214777


NUMI


o

^$£5,0 m - fata de limita estica, proprietate particulara cu nr. cad. 208321 si 222494 ll'Om fata de limita vesticaresP- 5m fata de Profil nou ProPus Prin puz J Gram Gura Putnei

-


beneficiar:


TABACARU EUGEN SI ADINA


PROIECT Nr. 49/2017


urb. NICOLETAAPĂVĂLOAIE


urb. NICOLETAAPÂVĂLOAIE

urb. NICOLETAAPĂVĂLOAIE


SCARA:

1/500


DATA:

01/2018


PUD - PLAN URBANISTIC DE DETALIU

ANSAMBLU LOCUINȚE P+1E+M adresa: Drumul Gura Putnei nr,70-76, lot 2, seci. 3, București


REGLEMENTARI URBANISTICE


FAZA

P.U.D


PLANȘA

Nr. U07


P+1E+M


PROPUSA S F-'Eri,!


drum de servituteFUNCȚIUNI

MP

%

ZONE FUNCȚIONALE

432

38,60%

t

LOCUHTA

432

CIRCULAȚII

351,3

31/40%

2

SUPRAFAȚA DE TEREN CE SE VA CEDA DOMEbfl j -   £

33.78

3.07%

3

PARCAR1 PE LOT

ICO

8.90%

4

CIRCULAȚI! tN INCINTA

217.52

19,43%

SPATII VERZI AMENAJATE

335,7

30%

5

SPAȚIU VERDE

335.7

TOTAL

1119

1CO%


3247-Ș.


COMISIA TEHNICA DE CIRCULAȚIE A MUNICIPIULUI BUQUREȘTI

Spre njjșch■rjib.aȚ* conform aviz

Q.O-t* fț:;

F-S«mn«tura


324700


PUD - PLAN URBANISTIC DE DETALIU ANSAMBLU LOCUINȚE P+1E+M Drumul Gura Putnei nr. 70-76, lot 2, sector 3, București


SCARA 1/500


25


LEGENDA

LIMITEACCES AUTO INCINTA

ZONIFICARE FUNCȚIONALA

LOCUINȚE INDIVIDUALE / IMOBILE EXISTENTE

|----IMOBILE LOCUINȚE S+P+1E+M PROPUSE

!'       ' SPAȚIU VERDE DE ALINIAMENT (cont, profil strada propus prin PUZ)

INDICATORI URBANISTICI Steren =1119,00 mp (cont acte) Sconstr. parter = 432.00 mp; Sdesf. propusa - 1184.96 mp. Hmax =P+1E+M

Hmax la comisa - 7,60 m / 9.50 m POTmax =60%

CUTmax =2.5 mp. ADC/mp. teren

- 8 IMOBILE PROPUSE

WW

 • - î .0 m la nivel parter - fata de limita nord, fata de dram de servitute (tot 1. Dram Gura Puinei 70^76) si parțial proprietate particulara cu nr. cad. 222494

 • - 4,00 m - fata de limita sudica, proprietate particulara cu nr. cad. 214806 și 214777

 • - 5,9 m - fala de limita estica, proprietate particulara cu nr. cad. 208321 si 222494

 • - 6,0 m fata de limita vestica, resp. 3.0 m fata de profil nou prepus prin PUZ Drum Gura Putnei


  <2

  IC.

  PROIECTANT    /frCRIDO DESIGN

  Vz                        i ■

  *

  beneficiar                         ‘ ’•* ’

  TABACARU EUGEN” St ÂDMA

  PROIECT Nr. 49Z2017

  «Ti

  SPECIFICAȚIE

  NUME

  SCARA:

  1/500

  PUD - PLAN URBANISTIC DE DETALIU

  ANSAMBLU LOCUINȚE P+1E+M adresa: Drumul Gura Putnei nr,70-76, ln( 2, wct. 3. Bucuifesă

  FAZA

  P.U.D

  SEF PROIECT

  Urt». NICCMJETAAPAVÂLOAIE

  PROIECTAT

  th. NICOl t TA APĂVA1 OAIE

  DATA-

  UTZ'.'fl-tfi

  Fii 'îLFMLNIARt URBANI. .1ICL

  F’t ANSA Ni. li(>7

SECTOR 3


O CABINET


PRIMAR


CABINET PRIMAR


J J7.ZÂȘATELEFON (004 021) J13 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E MĂI L cabinfitpr3mar@primarie3.ro

Calea Dudeșii nr, 191, sector 3, 031084, București, www*primarte3*ro


EXPUNERE DE MOTIVE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Ansamblu de locuințe RHpn>Pus~ P+1E+M pe un teren situat în Drumul Gura Putnei nr.70-76, fot 2, sector 3"

Luând în considerare:

 • -  Raportul de specialitate nr. 99/24.08.2018 al Arhitectului Șef,

 • -  Avizul Arhitectului Șef nr. D/GP/35/24.08.2018;

 • -  Raportul informării și consultării publicului nr. 97/24.08.2018;

 • -  Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 98/24.08.2018;

Cu privire la documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu "Ansamblu de locuințe         P+1E+M pe un teren situat în Drumul Gura Putnei nr.70-76, lot 2, sector 3",

proprietate privată persoane fizice.

și considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 3 este un obiectiv prioritar al administrației locale,

în baza prevederilor art.63 alin.(5) lit. f) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora "primarul asigura elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului loca! și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 proiectul de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu "Ansamblu de locuințe RHPrOpus= P+1E+M pe un teren situat în Drumul Gura Putnei nr.70-76, lot 2, sector 3".


ARHITECT ȘEF


ROMÂNIA


ww-2018 IsÂnBfesntM împreuna


TELEFON (004 Wt) 318 OJ a3 - s8 FAX [004021) 318 03 04 E-MAIL urbanism@1primarie3.ro

Calea Dudești nr. igt, sector 3, 031084, București, www.prknarie3.ro

Nr.99/24.08.2018

RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “Ansamblu de locuințe RHproPus= P+1 E+M pe un teren situat în Drumul Gura Putnei nr.70-76, lot 2, sector 3”

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stipulează obligația administrației publice locale de a elibera autorizațiile de construire pe baza documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate conform legii.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare si a PUG Municipiului București aprobat prin HCGMB nr.269/21.12.2000 prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr.241/20.12.2011, nr.232/19.12.2012, nr. 224/15.12.2015 și nr.341/14.06.2018.

Planul Urbanistic de Detaliu întocmit pentru realizare “Ansamblu de locuințe RHpropus= P+1E+M pe un teren situat în Drumul Gura Putnei nr.70-76, lot 2, sector 3" în baza Certificatului de urbanism nr,2578/07.12.2017 emis de Primăria Sector 3, a primit aviz favorabil sub nr. D/GP/35/24.08.2018.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmcx=60%, CUTm?«=2,5 mp. ADC/mp.teren, Hmaxim-cornișă = 9,50 m ~ 7,60 HI.

A fost avizată realizarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: retras min. 8,00 m față de aliniamentul existent (retras min. 5,00 m față de noul aliniament propus), retras min. 1,00 m față de limita stângă a proprietății (drumui de servitute), retras min. 4,00 m /’ 3,00 m față de limita dreaptă a proprietății (retragere minimă parter/ etaj), retras min. 5,00 m față de limita posterioară a proprietății, cu distanțe minime intre corpuri de 6,00 m, conform planului de reglementări (planșa nr. U07) pentru funcțiunea de locuințe individuale cuplate.

Parcarea se va asigura în incintă proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006.

Plănui Urbanistic de Detaliu împreună cu avizul Comisiei nr.4 de Organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice a Sectorului 3, conform prevederilor art. 81, afin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art45, alln(6) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale se emite prezentul raport de specialitate în vederea promovării documentației spre aprobare în plenul Consiliului Local ai Sectorului 3.

în baza prevederilor art.63, alin.(5), iit. f)din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale ce stipulează că primarul "asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, ie supune aprobării consiliului iocal și acționează pentru respectarea prevederilor acestora", vă înaintam alăturat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 'Ansamblu de locuințe RHpropus^ P+1 E+M pe un teren situat în Drumul Gura Putnei nr.70-76, lot 2, sector 3".TELEFON (004021) 31803 23-28 FAX (004 02') 318 03 04 E-MAIL urbanism@primsrie3.ro

Calea Dudești nr. 1 șt, sector 3, 031084, București, www.prlma1ie3.rt>

Nr.98/24.08.2018


PUNCTUL DE VEDERE AL SERVICIULUI DOCUMENTAȚII DE URBANISM

Cu privire la PUD “Ansamblu de locuințe RHprapus= P+1E+M pe un teren situat în Drumul Gura Putnei nr.70-76, lot 2, sector 3”

Documentația propune amplasarea unor imobile într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: retras min. 8,00 m față de aliniamentul existent (retras min. 5,00 m față de noul aliniament propus}, retras min. 1,00 m față de limita stângă a proprietății (drumul de servitute), retras min. 4,00 m / 3,00 m față de limita dreaptă a proprietății (retragere minimă parter l etaj), retras min. 5,00 m față de limita posterioare a proprietății, cu distanțe minime intre corpuri de 6,00 m, conform planului de reglementări (planșa nr. U07) pentru funcțiunea de locuințe individuale cuplate.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POT^3X=60%, CUTmax=2,5 mp. ADC/mp.teren, Hmaxim-wmișă “ 9,50 m - 7,60 m.

Conform P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr.324/2010, nr.241/2011, nr.232/2012, nr.224/2015 și nr.341/14.06.2018, terenul se înscrie înscrie în zona M respectiv M3- subzonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri, POTmax" 60% cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole, garaje, etc; CUTmax = 2,5 mp. ADC/mp.teren.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, procedura a fost parcursă așa cum reiese din Raportul informării și consultării publicului nr.97/24.08.2018, privind documentația PUD - "Ansamblu de locuințe RH^pus^ P+1E+M pe un teren situat în Drumul Gura Putnei nr.70-76, lot 2, sector 3".

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, nu au fost depuse observații sau reclamații cu privire la PUD-ul descris mai sus, PUD care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normeie privind asigurarea spațiilor verzi.

Față de ceie prezentate mai sus, se constata că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consuitare a publicului și a H.C.L.S.3 nr. 37/31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism -PUD, iar în conformitate cu prevederile art. 11 si 12 din ordinul M.D.R.T. nr. 2701/2010 se propune Consiliului Local însușirea raportului și aprobarea documentației.


TELEFON (004 021) 318 03 13 ■ 28 FAX (004 025) 318 03 04 E-MAIL t1rbanls1t1@primarie3.ro

Calea Dudești nr. îgt, sector 3,031084, București, www. prima riej.ro

Nr.97/24.08.2018

Raportul informării și consultării publicului privind documentația “Ansamblu de locuințe RHpropus= P+1E+M pe un teren situat în Drumul Gura Putnei nr,70-76, lot 2, sector 3”

Beneficiarul documentației: TĂBĂCARU EUGEN si TÂBĂCARU ADINA-TEODORA

Urbanist: NICOLETA APĂ VĂL OAIE

Proiect nr.: 49/2017.

Datele privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. Datele și locurile tuturor întâlnirilor ia care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului:

 • - Serviciu! Documentații de Urbanism, parter, în fiecare zi de marți și joi, orele 9,00-14,00;

 • - pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil ia parcela care a generat inițierea elaborării PUD.

 • 2. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații.

 • - planșa de reglementări s-a afișat:

 • •  la sediul Primăriei Sector 3 începând cu perioada: 03.08.2018;

 • •  pe site-ul Primăriei Sector 3 începând cu perioada: 03.08.2018;

 • •  pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării PUD în perioada: 26.01.2018.

 • - anunț în ziare locale:

 • •   www.anunțul.ro, pag.67, din data de 01.06.2018;

 • •  Adevărul, pag.6, din data de 30.05.2018.

 • 3. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise:

 • - notificare BLEAU ADRIAN-IONUȚ - NORD și EST - Drumul Gura Putnei, nr. 70-76, lot 1, nr. cad. 230606;

 • - notificare S.C. S&G COMERCIAL S.R.L. - NORD și EST- nr. cad. 222494;

 • - notificare CRISTACHE RADU - SUD - Drumul Gura Putnei, nr. 68, nr. cad. 214806;

 • - notificare STANCIU KASSEM- SUD - Drumul Gura Putnei, nr. 68-76, nr. cad. 214777;

 • - notificare S.C. JACOB GARDENS S.R.L. - EST- nr. cad. 208321.

 • 4. Lista persoanelor care au participat la dezbaterea publică a proiectului:

 • - BLEAU ADRIAN-IONUȚ - NORD și EST - Drumul Gura Putnei, nr. 70-76, lot 1, nr. cad. 230606;

 • - S. C. S&G COMERCIAL S.R.L - NORD și EST- nr. cad. 222494;

 • - CRISTACHE RADU - SUD - Drumul Gura Putnei, nr. 68, nr. cad. 214806;

 • - STANCIU KASSEM - SUD - Drumul Gura Putnei, nr. 68-76, nr. cad. 214777;

 • - S.C. JACOB GARDENS S.R.L. - EST- nr. cad. 208321.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. în perioada desfășurării informării și consultării nu au fost înregistrate la Primăria Sectorului 3 comentarii din partea publicului.

Un rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare șl consultare, inclusiv:

 • 1. Modul în care solicitantul intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public:

Nu este căzui.

 • 2. Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul panoului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreuna cu motivația acestui lucru :

Nu au fost semnalate.

 • 3. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor:

-referitor la propunerea soluției tehnice de amplasare a construcției au fost respectate prevederile PUG- RLU aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare;

-referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din avizul nr.6206/27.04.2018/1613873/19.04.2018 ai PMB-DT-CTC cu condiția asigurării parcării în incintă;

-referitor ia evaluarea de mediu PUD nu se încadrează în categoria planurilor care intră sub incidența HG nr,1076/2004 deoarece nu creează cadrul pentru realizarea de proiecte de investiții menționate în Anexa 1 sau Anexa 2 la HG nr.445/2009, conform circularei 1/3118/1G/09.11.2016.

în conformitate cu art.43 și 44 din Ordinul 2701/30.12.2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în PUD ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate se constată că, a fost îndeplinită Metodologia și cerințele Ordinului și propunem Consiliului Local Sector 3 însușirea prezentului raport.K0MÂNIA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI primăria SECTORULUI 3 P.U.AT.

CERTIFICAT DE URBANISM

' < < -I «                      -L. 1 't ■ j J ."Î ~

Nr.               din ...1..

în scopul: întocmire P.U.D și obținerea autorizației de construire.

Urmare cererii adresate de TĂBĂCARU EUGEN și TĂBĂCARU ADINA TEODORA (soți) cu domiciliul în municipiul București, sectorul 2. str. Cerna nr.10, înregistrata ia nr. 68648 din 23.08.2017, pentru imobilul - teren șî/sau construcții situat în

municipiul BUCUREȘTI, Sectorul 3, Drumul Gura Putnei nr.70-76, lot 2,

șau identificat prin plan scara 1:500 și pian scara 1:2000, nr. cad.230607,                           /20G0

ir. temeiul regie mentorilor documentației de urbanism faza PUG aprobata cu Hotărârea Consiliului Genera         Privind

prelungit conform Hotărârii Consiliului Genera! -MB nr. 224/ 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. bwiwi pn etatizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

1. REGIMUL JURIDIC:

Imobilul compus din teren în suprafață de 1119mp, situat în intravilanul municipiului București, se afla in proprietatea dlui Tăbăcaru Eugen și dnei Tăbăcaru Adina Teodora (soți) conform contractului de vânzare-cumpărare cu nr.656 din 23.02.2017 emis de N.P. Andrei Ciaudiu Manolache, actului notarial de dezlipire nr.376 din 21.07.2017 emis de N.P. Bănuță Georgeta, contractului de partaj voluntar nr.377 din 21.07.2017 emis de N.P. Bănuță Georgeta.

imobilul nu se afiă: pe lista monumentelor istorice actualizata în 2010, în PIK zona protejata, în raza de protecție a monumentelor istorice. Conform extraselor de carte fundară nr.50467/ 24,07.2017, partea lit. Sarcini, imobilul este liber de sarcini.

2. REGIMUL ECONOMIC:

Folosința actuală : teren liber de construcții;

Destinația stabilită : conform HCGMB nr. 14372003 terenul se află în zona fiscală D, înconforrnitate cu PUG aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, HCGMB 224/ 2015, terenul se afla în subzona subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri. Propunere: construire ansamblu de locuințe S+P+1E+M, împrejmuire teren, organizare șantier,

3. REGIMUL TEHNIC:

Pe terenul de la adresa sus-menționatâ se permite construirea unui ansamblu de locuințe S+P+1E+M, ..în baza unui Plan Urbanistic de Detaliu, care va stabili reglementări cu privire la accesurile auto și pietonale, retragerile față de limitele laterale șî posterioare ale parcelei, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului.

Zona de reglementare M3 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri, (Hmaxim~12m la cornișă)

M3 P.O. T. maxim 60%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (S metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole, garafe, etc.

M3 - CUT maxim * 2.5 mp. MC / mp. teren

Pentru ««respectarea retragerilor obligatorii prevăzute pentru zona de reglementare M3, 1/2Hmaxim ăl corpului de clădire, minim 5m4ateral, este necesară elaborarea șî avizarea unui Plan Urbanistic de Detaliu. Documentația Tehnică pentru Autorizarea Construirii se va elabora după avizarea Planului Urbanistic de Detaliu.

De asemenea, terenul se poate împrejmui spre limita stradală a proprietății cu materiale transparente de 2,00 metri înălțime din care 0,60 metri soclu opac, iarspre celelalte limite separative ale proprietății cu împrejmuire opacă, cu înălțime de min. 2,50m.

Sistemul constructiv și materialele de construcție folosite vor asigura rezistența și stabilitatea construcțiilor în timp Se vor folosi finisaje de calitate superioara cu aspect corespunzător, conform cerințelor urbanistice actuale. Scurgerea și colectarea apelor pluviale se va face in incinta proprietății. Organizarea de șantier se va rezolva te incinta prpprfetățiL Proiectul va fi întocmit de protectenț) autorizați.: în incintă trebuie asigurat numărul de locuri de parcare conform HCGMB nr.66/2006. :

Terenul 46 te adresa sus-menționafâ ssfe situat te zona de reglementare aferentă P.U.Z. strada Ghețu Anghel-brumut Gura Căimâțui-Orumul Gura Flaculul-strada Victor Braiiner-Drumu! Gura Fâgetuiui, sector 3, Buctireșli afial in curs d& avizare. peMfu carie ă fost emis avizulpreliminar nr.25/18.12,2013 de către CctriSfăȚei^               Primăriei Municipiului

. Presatei certiffcaț de                          fa scopul debfarat pentru elaborare PUD si rihtir^reă atitarizariĂi rte              .

f"'''” CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORiZAȚiE Di~CONSTRU!R£/DESFnNȚARE Șl NU CONFERĂ 1 .. ț_ ____________________________________________OREPTULpE A EXECUTA LUCRĂRfDECONgȚgOCpl ._______ _

.........

wrnpcteDte penau protcr (m m>-diHiu Agenția        Plute» (:.« Mriiilt ui t       . ’            f[         t, pute» >■ Ș1 Pi,Vj)J ’ <’1     .1 ”■

in apta,.»»,’»! l.)1(r..,b„,                 .W ! I li bu- ).r., 1 1A>                                 ’*    . (1)\llp ,,l!(1.{ ;f           p.nln.^m-a pul ta uhu

niixWată prin Din»Jiwj Op-.iîujitii u/rH/r J -J jititi I hu» liv.i ! :■ rtf.sbrrltu *,» -itl.wu»                pjiht iimiiM piti'lh Ultn ','f .h :       *■ l,Kr4

1(1 nfatoMHM           pLftmit ppttpdmr ui          * k         ;4 nuiiklv -hv.i ()       * »ț>^ rUjtfîHtjr trî>#uj-*țiri dr 4 iwti( t* 4Ui0fiMliM

Directivii: ipviUM.TJ ’.j .i |)jrr< tivr-i ‘ihr(>b't:l ț»ii> t i thfu .ilul >t«’ iMb.irîit.H» ■■<* ' uritițn»          ( pjuM iullii mVi’Mlț™ puliih c'ptiv.ite iii fb-l,*

tenlOfiairi nifrtțiu JX’ntni iu .îf.r'uobi >.i .lîiah/r /f •..! ••.» ds>rtt|:i. ilufi.» i .rA >t«•«il.Hl*u-l,i IIHf, pfiM.IhilWit il<' I’fnilt'11' proiectelor snpoM' i.’v.iiii.uu iinp.it Intui ,j<,iipia nMhihji ift -ipta .him pn'»sC:'Hr<i bîui»In» 1          mnrnliitii;! piutlrtj aultiJt/rima imeclllilti»

acorduiui cte rnurim ».»■.              dup.>            i i'iiifH .isuh» «te ntb.rnr-m. .iHi-ifn'                           ’ iylțl, la procedura dr          a

lucrările» rfr; cuir.lrur.țt: i,i uulnriț.iKi a<lmini'.1r,ițfi.| pifbliu- < iimpi-ti-nte !t> vcdi’ica          <‘(tl 1'’l 1(f 1|j( (JU|itrr T cidlIt.lfiAXti »ip(nm»!ui

acordului <ie mwjju, aiiint Maica uitnpr>t«-trUr prudui pruhjt țiu t»«?<liu(ur rXitirtr1’-*'* mt'i.»iw,»»B« .» ,i>;sm.»   ..         t utrcuft.'ifif pubian In

publicului șt al twrnularn uimii punct (ii* uraliac tih.iat r.tj privim Li m.ili/.iK-a rnv<'Cttțn'i i(1 U»<l,u 1-u H <u -u 1

După primirea prezentului Certîtfcat <te urbanism, rt IUL ARUL are obligația rtc a fte prezent.» la                         jn urma

protecția mediu iui în vederea evaîu.'trii inițiale a investiției st.’sțjilirri necesiiații evaluări» ofecfctor ;»c«sr<jh • p-evaluării inițiale se va emite actul administrativ al autoritrHii competente pentru protecția nmdmlm.                  invrwtifiei asi«M«

fn situația în care autoritatea competenta petilru prot&cțm mmlitilut statâtește necesitatea evahmrit 01 c c mn.uintimjt carciti mediului, solicitantul are abltg.ițîa de a mrtifica acest fapt autrwTMțil arfministrnțM?» publice competente cu priva e >« H pentru autorizarea executări! lucrărilor de construcții,                                                _              .            iltut?<rtntei

In situația în care, după emiterea Certiiicatului de urbanism ori pe p;srcurnă derulării procedurii dc evaluare a eme        frt.Mitii

asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiție», acesta are obligația do a notifica scos ap art administrației publice competente.

5, CEREREA OE EMITEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE7DESFHNȚARE va fi însoțită de următoarele documente.

aj certificatul de urbanism (copie);

b) dovada titlului asupra imobilului, teren șllsau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat ia și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată) cj Documentația tehnică - D.l. , după caz (2 exemplare originale);.

|X|D.T,A.C.               LJDT.OX

 • d) Avize și acorduri solicitate prin certificatul de urban tem

Avize și acorduri privind utrlității^urbane și infrastructura-

V. f X f alimentare cu apă

Vij X j canalizare VJ X f gaose naturale Avize șt acorduri privind: (_ | securitatea la incendiu d.3. Alte acordurifdeclarații ■

 • - Declarație notarială a proprietarului terenului pe propria răspundere din care sa rezulte ca imobilul nu face obiectul unui litigiu aflat pe ralul unei instanțe judecătorești- original;

 • - Certificat atestare fiscala D.LT.L. S 3 - original;                                           >

■ certificat de număr postai- PMB;

ri,4. Avizele si acordurile specifice afp administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora'.

Aviz Comisia de Circulații-PMB,

PUD elaborat ș! aprobat conform legislației în vigoare,

d.5. Studii de specialitate; Documentație cadastrală ; Studiu Geotshnlc;      Caicul “G” ;

-studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată;          f

 • e) Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului - A.P.M.B. (copie) ț

 • f) Dovada privind achitarea taxelor legate (copii): taxă R.U.R., taxă A.C și taxă timbru arbitectitra

CERTIFICATUL DE URBA                                       '     ....... _


d.2.


{ J DJ.A.D.

i®uroane și tnrrastrurnura-                     /

IJ X J alimentare cu energie electrică      | X | telefonizare

y) X j alimentare cu energie termică       | | transport urban

| X [ salubritate                      | X | TRANSGAZ V


(_ | protecție civilă


1 J sănătatea populației


Prezentul ®eDE AUTORiZAȚiE DE CONSTRUIREiDESFte^ARE Șl Nt) CQNFERÂ DREPTUL RE A EXECtJTAi'ucnÂRÎri"'!

*               CONSTRUCȚII                       ;  . H «“'“•"«NUiMfli*

-------- -------—------------' —■ " .........■ .— ......... ■

, <’ ■


e valabilitate de 12 luni de ta data emiterii.


■-1 ■ ■

! .

■ t. .. in

Ulb. Diplni, v.rvjajmyu ș :      .     . . j

Achitat laxa de; 15 roti, conform criitențeisena 17SW&2017 nr. 4715736 din 23.08 2017

Prezentul Certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct fpRfrpoștă ladata de ..............

fn conformitate cu prew^Eriie Legii nr. SGrigar, republicată, cu rno^ScăritB șl compfetărite trfferxwe, prWid autertzart» executării lucirilor cie construcții,                                                                                              /

SE'PRELUNGEȘTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM da ia <teta de . ......    .... ..............până fa data de...................

PRIMAR,

Rottert Sdrifi NegoițăSECRETAR.


■ ARHITECT ȘEF ' '

. ■ ■■ ;■; Ștefan DumiSrașcu .     ■

■ întocmit ■/■.

pupă această dată, o nouă prelate a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obȘnă. în condeie W,: unit Certififât de OM                               .......-......■••-••>,■...........

.,        .......r6rs conform chitanța nt .,. .„ dfo ...........     .....:..j;...■,■'Pi.ĂN^E ĂMPLÂsXmen" ". JH.IMITÂREA CORPULUI DE pl7)PRIETATE~.......I

CU PROPUNEREA DE DEZLIPIRE                 i

Scara L500

Nr. Carte Funciara


■: i

,' . ■.. i


Executant

Stoica Victor Gcorgc Telefon : 3724 335467

Confirm executarea măsurătorilor ts teren, cer ceti tudinea întocmirii documentau ei cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren Semnătura si Stampila Dala: luiic20l7

PRmĂRJA mOHlCPHJLUI BOCORESII


ROMÂNIA


COMISIA TEHNICA DE CIRCULAȚIE

Nr. 6205/^.1; CWK.. ......

1613873


Aprl990

Către

TĂBĂCARU EUGEN

Str. Tuzla nr.l, bl.ll, sc.A, ap.5, Sector2, București

în ședința Comisiei Tehnice de Circulație din data de 19.04.2018 s-a dat acordul de principiu pentru documentația „P.U.D. str. Drumul Gura Putnei nr.70-76, sector 3”, conform certificatului de urbanism nr.2578/07.12.2017 și planului anexat la aviz, cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile HCGMB nr.66/2006.

Pentru avizul comisiei veți reveni la următoarea fază de proiectare, după aprobarea documentației P.U.D. și aprobarea în Consiliu General al Municipiului București a documentației P.U.Z. „Str. Ghețu Anghel - Drumul Gura CăJmățui -Drumul Gura Racului - str. Victor Brauner ~ Drumul Gura Făgetului” sau a documentației P.U.Z. Coordonator Sector 3.


întocmit: A.F. - 2 exemplare - 26.04.2018


Sd. Rsgîna Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, Bucuroșii, România f Tel: 021 305.5500

| http://www.pmb rt>

'i
ARHITECT ȘEF

SERVICIUL DOCUMENTAȚII DE URBANISM


7!

riî

î • • » • e          ;

. i • •


’V« î * / *

ROMANÎA

k SĂRBĂTORIM îWttWEUNÂ


TELEFON (004 021) 3’8 °3 aJ ■ 28 FAX (004 oa>) 318 oj 04 E-MAIL urbsniim@primariej.ro

Calea Dudești nr. igi, sector 3, 031084, București, www.primariej.ro " - w


Către,

Cabinet PrimarNr. 176062/30.OB.2018


Vâ transmitem următoarele proiecte de hotărâre "pentru a fi înaintate spre aprobare Consiliului Local Sector 3:


 • - “Extindere, reconfigurare, modificări interioare și exterioare și supraetajare la construcția existentă C1 - Locuință P, rezultând RHfTaFD.j+P+2E-3Er - Locuințe, pe un teren situat în Strada învingătorilor (fostă Găitănari) nr.39, sector 3”;

 • - “Ansamblu de locuințe RH^optJS= P+1E+M pe un teren situat în Drumul Gura Putnei nr.70-76, iot 2, sector 3".


Vă mulțumim pentru colaborare.
Dalele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribufiifor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legai justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679 2016, prinir-o cerere scrisă. semnată ți datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3,

Comisia pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Ansamblu de locuințe RHpropus= P+1E+Mpe un teren situat în Drumul Gura Putnei nr. 70-76, lot 2, sector 3”

Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, întrunită în ședința din data de a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Ansamblu de locuințe RHpropus^ P+1E+M pe un teren situat în Drumul Gura Putnei nr.70-76, lot 2, sector 3", și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, avizează FAVORABIL/ NEEAVGRATllL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au pxprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

MARINE A’țĂ MARCEL

MEMBRI:

BĂEȚICĂ NICOLETA-MARIANA

FLEANCU FLORIN

HONȚARU VALERICA

GUTIUM NARCISA VERONICA

DUMITRU CONSTANTIN

IACOB CEZAR

TUDORACHE LIVIA

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA