Hotărârea nr. 491/2018

HCLS3 nr.491 din 30.10.2018f MUNICIPIUL BUCUREȘTI.

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Extindere, reconfigurare, modificări interioare și exterioare și supraetajare la construcția existentă CI - Locuință P, rezultând RHjmai=Ds+P+2E-3El ~ Locuințe, pe un teren situat în Strada învingătorilor (fostă Găitănari) nr.39, Sector 3”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 30.10.2018

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 178309/CP/03.09.2018 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 102/24.08.2018 al Arhitectului Șef;

 • -  Adresa nr. 176062/30.08.2018 a Arhitectului Șef - Serviciul Documentații de Urbanism;

A

In conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordinul nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice,

 • -  Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB

nr.269/21.12.2000, prelungit prin HCGMB   nr.324/17.11.2010, nr.

241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, nr. 224/15.12.2015 și nr.341/14.06.2018.

Luând în considerare:

 • -  Avizul Arhitectului Sef nr. D/î/28/24.08.2018;

 • -  Raportul informării și consultării publicului nr. 100/24.08.2018;

 • -  Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 101/24.08.2018;

 • -  Raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

în temeiul prevederilor art.45 alin. (2) lit. e) și art 81 alin. (2) lit. i) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu “Extindere, reconfigurare, modificări interioare și exterioare și supraetajare la construcția existentă CI - Locuință P, rezultând RHfmai=1Ds+P+2E-3Er ~ Locuințe, pe un teren situat în Strada învingătorilor (fostă Găitănari) nr.39, sector 3’\ proprietate privată persoane fizice, cu suprafața de 140,00 mp conform acte (128,00 mp conform măsurătorilor cadastrale), în conformitate cu anexele 1 și 2, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul informării și consultării publicului nr.

100/24.08.2018.

Art.3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art.5. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani.

Art.6. Primarul S '    1 ' "      '          J"’    ’’       1 1 ’atului de


specialitate, va duce la înd

MIHĂITĂ

V          f             *


NR. 491

DIN 30.10.2018

4AQA 4 % WS3 âOO./P,

"TTLEFOiTocTosTT^TȚzT^TFAXjooToTfj^^ToȚTMÂÎLurbănîsm^prîrnârîejTo^™'--

Calea Dudești nr. tșt, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0

Ca urmare a cererii adresate de DUMITRACHE DRAGOȘ-GABRIEL și DUMITRACHE MARGARETA-CARMEN, cu domiciliul în municipiul București, Șoseaua Dobroesti nr.79, sector 2, telefon/fax ........, e-mail ........... înregistrată la nr.85020/09.05.2018,

136323/24.07.2018, 158459/07.08.2018.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. D/î/28/24.08.2018

Pentru Planul urbanistic de detaliu pentru3* Extindere, reconfigurare, modificări interioare și exterioare și supraetajare la construcția existentă CI - Locuință P, rezultând RHfinai=Ds*P+2E-3Er ~ Locuințe, generat de imobilul4* situat în Strada învingătorilor (fostă Găitănari) nr.39, sector 3, București.

Inițiator: DUMITRACHE DRAGOS-GABRIEL și DUMITRACHE MARGARETA-CARMEN ’ Proiectant: S.C. ASTRAGAL S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: Arh. Oana Rădulescu, RUR- D E.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: amplasamentul este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane - la Nord Calea Călărașilor, la Vest Str. Traian, la Sud B-dul Unirii, la Est B-dul Decebal și este format din teren curți construcții cu suprafață de 140,00 mp conform acte de proprietate (128,00 mp conform măsurătorilor cadastrale).

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr.324/2010, nr.241/2011, nr.232/2012 nr.224/2015 și nr.341/14.06.2018:
 • - imobilul este situat în intravilanul municipiului București și se încadrează zona M respectiv M3 - subzonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri;

 • - funcțiuni predominante: instituții, servicii și echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de sector și de cartier, sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale, servicii sociale, colective și personale, sedii ale unor organizații politice, profesionale etc., lăcașuri de cult, comerț, activități manufacturiere, hoteluri, pensiuni, agenții de turism, restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc., sport și recreere în spații acoperite, parcaje la sol și multietajate, spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite, spații plantate - scuaruri, locuințe cu partiu obișnuit șî special (care includ spații pentru profesiuni liberale);

 • - H max = înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în iimitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade;

 • - POTmax = 60% cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole, garaje, etc;

 • - CUTmax = 2,5 mp. ADC/mp.teren;

 • - retragerea minimă față de aliniament - în cazul străzilor cu fronturi continue dispuse pe aliniament, noile clădiri care nu sunt servicii sau echipamente publice se amplasează pe aliniament; se pot accepta retrageri de minim 5,00 metri numai cu condiția ca clădirile adiacente să fie retrase față de limitele laterale ale parcelelor și să prezinte fațade laterale; în cazul în care clădirile de pe parcelele adiacente prezintă calcane este obligatorie alipirea la acestea; clădirile care alcătuiesc fronturi continue vor avea o adâncime față de aliniament care nu va depăși 20 metri (aliniament posterior);

 • - retrageri minime față de limitele laterale= clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20,00 metri de la aliniament;

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectoralui 3 în conformitate cn Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


ARHITECT ȘEF

- retrageri minime față de limitele posterioare= clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5,00 metri.

Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumentele istorice actualizată în 2015 și nu se află la mai puțin de 100m față de imobilele aflate pe această listă, conform informațiilor din ’ Certificatul de urbanism nr.2599/13.12.2017 emis de Primăria Sector 3.

Conform P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr.241/20.12.2011, nr.232/19.12.2012, nr.224/15.12.2015 și nr.341/14.06.2018, Titlul I- Prescripții Generale, punctul 4.Derogări de la prevederile regulamentului, alin. 4.2 Derogări de la prevederile prezentului regulament sunt admise în condițiile legii.

Conform Legii 350/2001 cu modificările și completările ulterioare, art.32 - alin. (1) în cazul în care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicită o modificare de la prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă sau dacă condițiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiții o impun, autoritatea publică locală are dreptul ca, după caz, prin certificatul de urbanism: lit. d) să solicite elaborarea unui plan urbanistic de detaliu; alin (5), lit. b) prin Planul urbanistic de detaliu se stabilesc reglementări cu privire la accesurile auto și pietonale, retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului, designul spațiilor publice, după caz, reglementări cuprinse în ilustrarea urbanistică, parte integrantă din documentația de urbanism.

Prevederi P.U.D. propuse:
 • - retrageri minime față de limitele laterale = calcan pe limita stângă a proprietății, calcan pe limita dreaptă a proprietății;

 • - retrageri minime fată de limita posterioară = retras 5,00m fată de limita de proprietate;

 • - POTmax = 60%;

 • - CUTmax=2,5 mp. ADC/mp.teren;

~ Hmaxim = 13,00 mj

 • - circulații și accese: conform Acord nr.4135/1/02.07.2018-1603949/26.04.2018 al PMB-DT-CTC cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006;

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare. Se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar, obținute conform certificatului de urbanism.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu, cu următoarele condiții5*: construcția se va încadra în edificabilul maxim reglementat prin PUD.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare și poate fi folosit numai în scopul aprobării P. U.D.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art, 63 alin.(2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr.2599/13.12.2017 emis de Primăria Sector 3.
Existent

Conform PUG

Propus

Suprafața teren

128,00 mp (din măsurători)

140,00 mp (din acte)

-

128,00 mp (din măsurători)

140,00 mp (din acte)

Suprafața construita

78 mp

-

76.8 mp

Suprafața desfasurata

78 mp

-

320 mp

POT

60.9%

60%

60%

CUT

0.61

2.5

2.5

Rh

P

P+4E

DS+P+2E+3R

H

4 m (la cornișa)

12.2m+1,1m=13.3m

13m

Nr apartamente

-

-

max 4

Nr locuri de parcare

-

-

max 4

Suprafața spatii verzi

11.50 mp

-

21.25 mp

Procent spatii verzi

9%

-

16.6%astragal

STRADA TRANSILVANIEI NR. 35, SECTOR 1 BUCUREȘTI - J 40/8232/2003

PROIECT NR.

296

TITLU PROIECT: RU.D. STR. ÎNVINGĂTORILOR, NR 39, SECTOR 3, BUCUREȘTI

BENEFICIAR: DUMITRACHE DRAGOS GABRIEL

BUCUREȘTI, S ECTOR 3, STR. ÎNVINGĂTORILOR NR 39

PLANȘA NR.

U 10

PROPUNERI SI REGLEMENTARI URBANISTICE

DIRECTOR PROIECT

ARH. OANA RADULESCU

PROIECTAT

URB. RALUCADUICA

VERIFICAT

ARH. GILDACIOBOTARASU

FAZA: P.U.D.

DATA: IULIE 2018

SC: 1/500J&79 5 5

/                          i

¥o2

aLJz


P.U.D


STRADA ÎNVINGĂTORILOR NR 39, SECTOR 3, BUCUREȘTI


PROPUNERI SI REGLEMENTARI URBANISTICE

LEGENDA:


Limita PUD

Limite de proprietate

Locuințe individuale

Locuințe colective Servicii/Birouri

Depozitare

Teren liber de construcții Platforma beton

Spatii verzi Circulație auto

Circulație pieton a ia


Terasa


PROPUNERI !

Locuința colectiva rmcWNc'^-;T! BUCURE

din........-Ly cdZ^         V V

S teren = 128,00 mp (din măsurători) -140,00 mp (din^cte) POT max. = 60%

CUT max. = 2.5 mp. ADC / mp. teren

Rh max. = Ds+P+3E

/I astra

a. §£ I 1

stradatransilvanieinr. 35, sector 1 BUCUREȘTI - J 40 / 8232 / 2003

PROIECT NR.

296

TITLU PROIECT: RU.D. STR ÎNVINGĂTORILOR, NR 39, SECTOR 3, BUCUREȘTI

Ei

BENEFICIAR: DUMITRACHE DRAGOS GABRIEL

BUCUREȘTI, SECTOR 3, STR. ÎNVINGĂTORILOR NR 39

PLANȘA NR.

U11

REGLEMENTARI CIRCULAȚII

!

DIRECTOR PROIECT

ARH.OANARADULESCU

PROIECTAT

URB. RALUCADUICA

*

fOU-

VERIFICAT

ARH. GILDA CIOBOTARASU         i Z. /   ,

.........            . ... ..... .       ___LK-                     i

FAZA: P.U.D.

i

DATA: APRILIE 2018

_

SC: 1/500

CABINET PRIMAR
TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 3 îS 03 04 E-MAIL cabtnetprimar@pnmarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primane3.r0


EXPUNERE DE MOTIVE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Extindere, reconfigurare, modificări interioare și exterioare și supraetajare la construcția existentă CI - Locuință P, rezultând RHfinai=Ds+P+2E-3Er-Locuințe, pe un teren situat în Strada învingătorilor (fostă Găitănari) nr.39, sector 3"

Luândîn considerare:

 • -  Raportul de specialitate nr. 102/24.08.2018 al Arhitectului Șef,

 • -  Avizul Arhitectului Șef nr. D/î/28/24.08.2018;

 • -  Raportul informării și consultării publicului nr. 100/24.08.2018;

 • -  Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 101/24.08.2018;

Cu privire la documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu "Extindere, reconfigurare, modificări interioare și exterioare și supraetajare la construcția existentă CI ~ Locuință P, rezultând RHfmai-Ds+P+2E-3Er - Locuințe, pe un teren situat în Strada învingătorilor (fostă Găitănari) nr.39, sector 3", proprietate privată persoane fizice.

și considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 3 este un obiectiv prioritar al administrației locale,

în baza prevederilor art.63 alin.(5) lit. f) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora "primarul asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 proiectul de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu "Extindere, reconfigurare, modificări interioare și exterioare și supraetajare la construcția existentă CI - Locuință P, rezultând RHfjnai=Ds+P+2E~ 3Er - Locuințe, pe un teren situat în Strada învingătorilor (fostă Găitănari) nr.39, sector 3".
ARHITECT ȘEFROMAN IA


1918-2018 (SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX {004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanisrn@prirnarie3.ro

Calea Dudești nr. igi, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0

Nr.102/24.08.2018


RAPORT DE SPECIALITATE

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

‘‘Extindere, reconfigurare, modificări interioare și exterioare și supraetajare la construcția existentă C1 - Locuință P, rezultând RHfinai=Ds+P+2E-3Er- Locuințe, pe un teren situat în Strada învingătorilor (fostă Găitănari) nr.39, sector 3”

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stipulează obligația administrației publice locale de a elibera autorizațiile de construire pe baza documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate conform legii.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare și a PUG Municipiului București aprobat prin HCGMB nr.269/21.12,2000 prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr.241/20.12.2011, nr.232/19.12.2012, nr. 224/15.12.2015 și nr.341/14.06.2018.

Planul Urbanistic de Detaliu întocmit pentru realizare “Extindere, reconfigurare, modificări interioare și exterioare și supraetajare la construcția existentă C1 - Locuință P, rezultând RHfrlaFDs+P+2E-3Er - Locuințe, pe un teren situat în Strada învingătorilor (fostă Găitănari) nr.39, sector 3” în baza Certificatului de urbanism nr.2599/13.12.2017 emis de Primăria Sector 3, a primit aviz favorabil sub nr. D/î/28/24.08.2018.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax=60%, CUTmax=2,5 mp. ADC/mp. teren, Hmaxim= 13,00 m.

A fost avizată realizarea unui imobil într-un edifîcabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: pe aliniament, calcan pe limita stângă a proprietății, calcan pe limita dreaptă a proprietății, retras min. 5,00 m față de limita posterioare a proprietății conform planului de reglementări (planșa U10) pentru funcțiunea de locuințe colective cu regim mic de înălțime.

Parcarea se va asigura în incintă proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006.

Planul Urbanistic de Detaliu împreună cu avizul Comisiei nr.4 de Organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice a Sectorului 3, conform prevederilor art. 81, alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art.45, alin(6) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale se emite prezentul raport de specialitate în vederea promovării documentației spre aprobare în plenul Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art.63, alin.(5), lit. f) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale ce stipulează că primarul “asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

înaintam alăturat proiectul de hotărâre privind aprobarea Pianului Urbanistic de Detaliu “Extindere, reconfigurare, modificări interioare și exterioare și supraetajare la construcția existentă C1 - Locuință P, rezultând RHfinai=Ds+P+2E-3Er ~ Locuințe, pe un teren situat în Strada învingătorilor (fostă Găitănari) nr.39, sector 3”.TELEFON (004 021) 318 03 23 * 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism ©primariej.ro

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0

Nr.101/24.08.2018

PUNCTUL DE VEDERE AL SERVICIULUI DOCUMENTAȚII DE URBANISM Cu privire la PUD “Extindere, reconfigurare, modificări interioare și exterioare și supraetajare la construcția existentă C1 - Locuință P, rezultând RHfinaFDs+P+2E-3Er” Locuințe, pe un teren situat în Strada învingătorilor (fostă Găitănari) nr.39, sector 3”

Documentația propune amplasarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: pe aliniament, calcan pe limita stângă a proprietății, calcan pe limita dreaptă a proprietății, retras mîn. 5,00 m față de limita posterioară a proprietății conform planului de reglementări (planșa U10) pentru funcțiunea de locuințe colective cu regim mic de înălțime.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax~60%, CUTmax-2,5 mp. ADC/mp.teren, Hmaxim^ 13,00 m.

Conform P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, 241/2011, 232/2012, 224/2015 și 341/14.06.2018 terenul se înscrie înscrie în zona M respectiv M3~ subzonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri, POTmax = 60% cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole, garaje, etc, CUTmax = 2,5 mp. ADC/mp.teren.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, procedura a fost parcursă așa cum reiese din Raportul informării și consultării publicului nr.100/24.08.2018, privind documentația PUD - "Extindere, reconfigurare, modificări interioare și exterioare și supraetajare la construcția existentă C1 - Locuință P, rezultând RHf)nai-Ds+P+2E-3Er - Locuințe, pe un teren situat în Strada învingătorilor (fostă Găitănari) nr.39, sector 3”.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, nu au fost depuse observații sau reclamații cu privire la PUD-ul descris mai sus, PUD care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului și a H.C.L.S.3 nr. 37/31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism -PUD, iar în conformitate cu prevederile art.11 si 12 din ordinul M.D.R.T. nr. 2701/2010 se propune Consiliului Local însușirea raportului și aprobarea documentației.TELEFON (004 021) 318 03 23 * 28 FAX (004 021) 318 03 04 E»MA!L urbanism @primane3.ro

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.ro

Nr.100/24.08.2018

Raportul informării și consultării publicului privind documentația “Extindere, reconfîgurare, modificări interioare și exterioare și supraetajare la construcția existentă C1 - Locuință P, rezultând RHfinai=Ds+P+2E"3Er- Locuințe, pe un teren situat în Strada învingătorilor (fostă Găitănari) nr.39, sector 3”

Beneficiarul documentației: DUMITRACHE DRAGOȘ-GABRIELsi DUMITRACHE MARGARETA-CARMEN Arhitect: OANA RĂDULESCU

Proiect nr.: P 296/2018.

Datele privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:
 • 1. Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului:

 • - Serviciul Documentații de Urbanism, parter, în fiecare zi de marți și joi, orele 9,00-14,00;

 • - pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării PUD,

 • 2. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații.

 • - planșa de reglementări s-a afișat:

 • •  la sediul Primăriei Sector 3 începând cu perioada: 07.08.2018;

 • •  pe site-ul Primăriei Sector 3 începând cu perioada: 07.08.2018;

 • •  pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării PUD în perioada: 23.02.2018.

 • - anunț în ziare locale:

 • •  Adevărul, pag.6, din data de 07.05.2018;

 • •   www.anuntul.ro, pag.57, din data de 07.05.2018.

 • 3. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise:

 • - notificare/acord Alecu Mihail-Dante - la Vest - Strada învingătorilor (fostă Găitănari) nr.37;

 • - notificare Valeriu Mangeavas - la Nord și Est- Strada învingătorilor (fostă Găitănari) nr.41.

 • 4. Lista persoanelor care au participat la dezbaterea publică a proiectului:

 • - Alecu Mihail-Dante - la Vest - Strada învingătorilor (fostă Găitănari) nr.37;

 • - Valeriu Mangeavas - la Nord și Est- Strada învingătorilor (fostă Găitănari) nr.41.

în perioada desfășurării informării și consultării nu au fost înregistrate la Primăria Sectorului 3 comentarii din partea publicului.


Un rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:
 • 1. Modul în care solicitantul intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public:

Nu este cazul.

 • 2. Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul panoului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreuna cu motivația acestui lucru :

Nu au fost semnalate.

 • 3. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor:

 • - referitor la propunerea soluției tehnice de amplasare a construcției au fost respectate prevederile PUG- RLU aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare;

 • - referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din avizul nr.4135/1/02.07.2018-1603949/26.04.2018 al PMB-DT-CTC cu condiția asigurării parcării în incintă;

 • - referitor Ia evaluarea de mediu PUD nu se încadrează în categoria planurilor care intră sub incidența HG nr.1076/2004 deoarece nu creează cadrul pentru realizarea de proiecte de investiții menționate în Anexa 1 sau Anexa 2 la HG nr .445/2009, conform circularei 1/3118/1 G/09.11.2016.

în conformitate cu art.43 și 44 din Ordinul 2701/30.12.2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în PUD ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate se constată că, a fost îndeplinită Metodologia și cerințele Ordinului și propunem Consiliului Local Sector 3 însușirea prezentului raport.ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 3

OUAT

CERȚIFICAT DE URBANISM

Nr. 5         (&. 122. 2017

ÎN SCOPUL: promovare P.U.D. și elaborarea documentației în vederea autorizării lucrărilor de construire.

Ca urmare a cererii adresate de DUMITRACHE DRAGOȘ GABRIEL, cu domiciliul2* în Municipiul București, Șoseaua Dobroești nr.79, înregistrată la P.S.3 cu nr. 79016 din 25.09.2017

Pentru imobilul - teren șl/sau construcții din STRADA ÎNVINGĂTORILOR NR.39, situat în municipiu! București , sectorul 3 sau identificat prin3) : planuri cadastrale 1/500 si 1/2000.

în temeiul reglementăriior documentației de urbanism faza PUG aprobată cu Hotărârea Consiliului General nr. 269 /2OO0, prelungit cu H.C.G.M.B nr. 224/2015.

în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se

CERTIFICĂ:

1. REGIMUL JURIDIC:

Imobilul, situat în intravilan, compus din teren în suprafață de 140 mp din acte (128 mp din măsurătorile cadastrale), cu nr.cadastral 229967 și construcția edificată pe acesta, respectiv corp CI (locuință, parter, nrcadastral 2299679-C1 în suprafață de 78 mp), este proprietatea soțiilor DUMITRACHE DRAGOȘ GABRIEL și DUMITRACHE MARGARETA CARMEN, conform Contractului de Vânzare Cumpărare nr.1097 dîn 19.06.2017, autentificat la notar public Petrescu Sorin Petre.

Imobilul nu are înscrierii privitoare fa sarcini, nu este cuprins în Lista Monumentelor Istorice actualizata în 2010, nu se afla în zona protejată a monumentelor istorice și nu este cuprins în P.U.Z ~ zone construite protejate.

2. REGIMUL ECONOMIC:

Folosința actuala: teren curți / construcții - corp CI.

Destinația: Conform RLU aferent PUG-Munfcipiului București - terenul se afiă în H3- subzona mixtă cu clădirii având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri.

Imobilul este cuprins în zona fiscală „ A." a Municipiului București.

Propunere: DESFIINȚARE PARȚIALĂ, EXTINDERE, REMODELARE, CONSOLIDARE, RECONFIGURARE, MODIFICĂRI INTERIOARE ȘI EXTERIOARE, REFACERE ÎMPREJMUIRE ȘI SUPRAETAJARE LA CONSTRUCȚIA EXISTENTA CI LOCUINȚĂ PARTER, REGIM DE ÎNĂLȚIME FINAL Ds+P+2E+3Er.

3. REGIMUL TEHNIC:

Se permite realizarea lucrărilor de desființarea parțială (locuință, parter, nr. cadastral 225729-C1, în suprafață de 78 mp), extindere, remodelare, rea menaja re, modificări interioare și exterioare, consolidare, reconfigurare, refacere împrejmuire și supraetajare la construcția existentă corp CI -locuință parter, regim de înălțime final Ds+P+2E+3Er, în baza unei documentații de urbanism PUD.

Edificabilul/amplasamentul va fi definitivat prin P.U.D. întocmirea D.T.A.C. se recomandă a se realiza numai după aprobarea documentației P.U.D. și în conformitate cu prevederile acesteia.

Conform R.L.U. aferent P.U.G. pentru subzona M3 sunt avizați următorii indicatori urbanistici: P*O.T,m»x ~ 60%, C.U.T.mw = 2,5 mp. ADC/mp.teren și RH * P+4E.

v

Lucrările sunt POsibiLexu conditia sa nu fie_a.fectata structura de rezistenta si stabilitatea imobilului.

Vor fi păstrate oe poziție si protejate traseele de Instalații (electrice, sanitare, etc.) si g benele de ventilație existente ale Imobilului, Vor fi respectate masurile speciale prevăzute in memoriul tehnic si expertiza tehnica ce vor face parte integranta din documentația de autorizație, Proiectul va fl întocmit de proiectant autorizat-

Parcarea/gargrea se vor soluționa in incinta proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenaja ri autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B nr .66/2006,

Se vor folosi finisaje de calitate superioara cu aspect corespunzător cerințelor urbanistice actuale. Scurgerea apelor pluviale se va asigura in incinta proprie.

Prezentul certificat de urbanism poate fî utilizat în scopul declarat4* pentru promovare PUD și obținerea Autorizației de Construire.

CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE ȘI NU CONFERĂ ___DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII.

Formular E6 •• Red itx. R-C. Red. 07..] 120J7

pagina 1 din 2


4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: Agenția Naționala pentru Protecția Mediului București, Str. Aleea Lacul Morii nr. X, sector 6, București.

în aplicarea Directivei Consiliului 8S/337/CEE (Directiva EI A) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice $1 private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/îl/CE și prin Directiva Consiliului șl Parlamentului European 2G03/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe tn legătură cu mediul și modificarea, cu privire ta participarea publicului șl accesul ia justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, incadrarea/neîncadrarea proiectului Investiției publice/private In lista proiectelor supuse evaluării Impactului asupra mediului,

în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții îa autoritatea administrației publice competente.

în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice. în aceste condiții:

 • - După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea j evaluării inițiale a Investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor | acesteia asupra mediului. în urma evaluării inițiale a Investiției se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

 • - în situație în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții,

 • - în situația în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor Investiției asupra mediului, solicitantul renunță ia intenția de realizare a Investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE va fi însoțită de următoarele documente:

 • a) Certificatul de urbanism (copie);

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz. extrasul de pian cadastral actualizat la zi și extrasul de Carte Funciară de informare actualizat ia zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată)

| x | Acordul vecin din rtr.Verdeței nr.lO-ptntru lucrări pe limita de proprietate (calcan).

 • c) Documentația tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale):.

| x | D.T.A.C.                        | j D.T.O.E.

d) Avize și acorduri solicitate prin certificatul de urbanism d.l.


d.2.


Avize șî acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

| x | alimentare cu apă

| x I canalizare | x | gaze naturale Avize și acorduri privind: | _ J securitatea la incendiu


|x | alimentare cu energie electrică | x | alimentare cu energie termică | x | salubritate


| x ] telefonizare j _ | transport urban


j _ | protecție civilă


| x | sănătatea populației


d.3. Alte acord un/declarații;

| XI Declarație notarială pe proprie răspundere a coproprietarilor privind existența seu inexistența litigiilor aflate pe rolul instanțelor judecătorești cu privire la acest teren si privind lucrările proptise; | x| Acordul notarial al proprietarilor direct afectat! pentru realizarea lucrărilor pe limita de proprictatc-str.invingătorilor nr37, nr.41 și din str.Agricultori nr.148.

d.4. Avizele si acordurile specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

| x | Certificat de rol oblinut de la D.LT.L53 - ex original.;

d.5. Studii de specialitate: | x j PUD aprobat conform legii | x j Studiu Geotehnic ;   . j x | Studiu de însorire.

e) Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului - A.P.M.B. (copie) O Dovada privind achitarea          ale (copii); taxă A.C și taxă timbru O.A.R .


I x | Avizul ISC-Bi; | x | Avizul C.T.C-P.M.B. | x | Documentație cadastrală; [ x | Calcul “G*;Robert ăpriri^SM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE C

L DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRbCȚI

bilitate de 24 luni de la data emiterii.


mona Cartan a de 5 ron, conform c

Prezentul Certificai de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poștă ia dota de

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991. republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind a construcții,


.4728408 din 25.09.2017


SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM


de ta data de.............................. până ta data de

PRIMAR, Robert Sorin NegoițfiARHITECT ȘEF Ștefan C. Du mi traseu

întocmit.....................................

După această dată, o nouă prelungire s valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt Certificat de urbanism. Data prelungirii valabilității:.....................................

Achitat taxa de:............................. ron lei, conform chitanței nr ...............din.................. . ..

pfegina 2 din 2


FormularF.6- Red 2 ex RC Retf.07..112017

PLAN CADASTRAL, SCARA 1:500 aferent imobilului situat in Str. Invingatoriior: nr,39. sector 3, București.


IE: 204705


rîî^gg(orifor


IE: 203513


IE: 211171


IE; 210650


* j Stn învingătorilor, nr.39


M UNiCIPiUL BUCUREȘT f

PRIMĂRIA SECTORULUI 3


AbHEXA

LA

CERTIFICATUL DE URBANISM


. h

IE:'hp«

I


IE: 209380


IE: 202480


șef.


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1:200


(din Slr. Agricultori)


326200 .


LEGENDA

ZONA CARE SE VA DESraNTA

ZONA CONSTRUCȚIE EXISTENTA RECOMPAfUtttEttTATA ZONA EXTWOERE CONSTRUCȚIE EXISTENTA PARTER LMITA PARTER AUPTT LA AMBELE CALCANE

CU REG&S FÎNM. p-»3E


calcane existente


Nr. Cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

128 mp

Str, învingătorilor nr. 39

Cartea Funciara Nr.

U.A.T | sector 3 « București

A. Dale referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (m-P-)

Mențiuni

1

Cc

128

teren intravilan împrejmuit cu gard din metal pe sud si limita calcane pe est, vest si nord

TOTAL

128

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

CL

78

Locuința parter, construita in 1920, S.c.desf. ~ 78 mp.

TOTAL

78

Suprafața totala masurata a imobilului - 128 mp Suprafața din act = 140 mp

Executam: GEORGSSCU CLAUDIU OCTAVIAN                           Inspector

Confirm executarea masuraiorifcr de teren, corectitudinea întocmirii documentației                            Confirm introducerea Imobilului in ba2a de date

cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren                                             integrala st atribuirea numărului cadastral

Semnatara si stampila                                                                        Semnătură sr stampila


PROWĂraA MWCIHULin BUCUREȘTIROMÂNIA


Nr. 4135/1/

Apr.2691

1603949


Către

S.C, ASTRAGAL S.R.L.

Str. Transilvaniei nr. 35, sectorul 1 , București.

în ședința Comisiei Tehnice de Circulație din data de 26*04.2018 s~a dat acordul de principiu pentru documentația „P.U.D. str. învingătorilor nr. 39, sectorul 3, București”, conform Certificatului de Urbanism nr. 2599/13.12.2017 și planului anexat la aviz, cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile HCGMB nr.66/2006.

Pentru avizul comisiei veți reveni la următoarea fază de proiectare, după aprobarea documentației P.U.D.Bd. Regina Eiisabeta nr. 47, cod poșta! 050013, sector 5, București, România Tel. 021 305.55,00 http://www.pmb.ro
ARHITECT SEF


SERVICIUL DOCUMENTAȚII DE URBANISM


ROMÂNIA

iaț8-2058isAneĂTosfM împreună


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.prirnarie3.roNr. 176062/30.08.2018Către,

Cabinet PrimarVă transmitem următoarele proiecte de hotărâre “pentru a fi înaintate spre aprobare Consiliului Local Sector 3:


 • - “Extindere, reconfigurare, modificări interioare și exterioare și supraetajare la construcția existentă C1 - Locuință P, rezultând RHfinai=Ds*P+2E-3Er - Locuințe, pe un teren situat în Strada învingătorilor (fostă Găitănari) nr.39, sector 3”;

 • - “Ansamblu de locuințe RHproPus= P+1E+M pe un teren situat în Drumul Gura Putnei nr.70-76, lot 2, sector 3”.


Vă mulțumim pentru colaborare.


ARHITECT SEF
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnală și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

Comisia pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Extindere, reconflgurare, modificări interioare și exterioare și supraetajare la construcția existentă CI - Locuință P, rezultând RHfinal=Ds+P+2E~3Er ~ Locuințe, pe un teren situat în Strada învingătorilor (fostă Găitănari) nr.39, sector 3”

Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, întrunită în ședința din data de ......., a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Extindere, reconflgurare, modificări interioare și exterioare și supraetajare la construcția existentă CI - Locuință P, rezultând RHflnal^-Ds+P^ 2E-3Er - Locuințe, pe un teren situat în Strada învingătorilor (fostă Găitănari) nr. 39, sector 3 și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, avizează FAVORABIL/ NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

MARIP^eWțĂ MARCEL

w ■

MEMBRI:

BĂEȚICĂ NICOLETA-MARIANA

FLEANCU FLORIN

HONȚARU VALERICA


GUTIUM NARCISA VERONICA

DUMITRU CONSTANTIN

IACOB CEZAR

TUDORACHE LIVIA

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA