Hotărârea nr. 492/2018

HCLS3 nr.492 din 30.10.2018MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic.de Detaliu

“Imobil cu regim de înălțime SEP+1E cu destinația sală de sport și anexe aferente cu regim de înălțime S+P+3E-4Er pe un teren situat în

Strada Dr. luliu Barasch nr.10, Sector 3”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr, 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 30.10.2018

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 182722/CP/06.09.2018 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 84/24.08.2018 al Arhitectului Șef;

 • -  Adresa nr. 180403/04.09.2018 a Arhitectului Șef - Serviciul Documentații de Urbanism;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordinul nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice,

 • -  Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr.269/21.12.2000, prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, nr. 224/15.12.2015 și nr.341/14.06.2018.

Luând în considerare:

 • -  Avizul Arhitectului Șefnr. D/IB/56/2017/24.08.2018;

 • -  Raportul informării și consultării publicului nr. 82/24.08.2018;

 • -  Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 83/24.08.2018;

 • -  Raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

A

In temeiul prevederilor art.45 alin. (2) lit. e) și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu '‘Imobil cu regim de înălțime S+P+IE cu destinația sală de sport și anexe aferente cu regim de înălțime S+P+3E-4Er pe un teren situat în Strada Dr, Iuliu Barasch nr,10t Sector 3 ” proprietate publică a Municipiului București dat în folosință gratuită Fundației “Ronald S. Lauder - România ” pe o perioada de 49 ani în vederea construirii unei săli de sport pe cheltuiala integrală a Fundației (conform HCGMB nr. 103/28.05.2015 și HCGMB nr.165/27.04.2017), cu suprafața de 1015,OOmp conform acte (982,00mp conform măsurătorilor cadastrale), în conformitate cu anexele 1 și 2, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul informării și consultării publicului nr. 82/24.08.2018.

Art.3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art.5. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani.

NR. 492

DIN 30.10.2018

ț. I:

M&-A- A          <uA - W/ao.to

TEIEFON (004021) 3:8 03 23 - 28 FAX (004 021) p8 05 04 E-MAIL urhanismigiprîmarîej/n

Calea Dudețti nr. rgt, sector 3,031084, București, ww.primarie3.ro


*■;'•£ o • • *

••>5  • a:*"?#

ș: ♦

r;

ROMÂNIA

-19184018 [ SĂRBĂTORIM ÎMMIEUNÂ

Ca urmare a cererii adresate de FUNDAȚIA “RONALD S. LAUDER - ROMÂNIA’, cu sediul în municipiul București, strada Dr. iuliu Barasch nr.15, sector 3, telefon/fax........, e-maii...........înregistrată la nr.9O811/19.10.2017,96342/01.11.2017, 3050/09.01.2018,

104832/06.06.2018,116277/22.06.2018,117029/25.06.2018.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările șl completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ
Nr. D/IB/56/2017/24.08.2018

Pentru Planul urbanistic de detaliu pentru3’ Imobil cu regim de înălțime S+P+1E cu destinația sală de sport și anexe aferente cu regim de înălțime S+P*3E-4Er, generat de imobilul4’ situat în Strada Dr. luliu Barasch nr.10, sector 3, București.

Inițiator: FUNDAȚIA “RONALD S. LAUDER - ROMÂNIA”

Proiectant: S.C. M DESIGN ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: Dr. Arh. Luminița Gloria Machedon, RUR- DE F6 G6.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: amplasamentul este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane - la Nord B-dul Comeliu Coposu, la Vest B-dul I.C. Brătianu, la Sud B-dul Unirii, la Est B-dul Mircea Vodă și este format din teren curți construcții cu suprafață de 1015,00 mp conform acte (982,00 mp conform măsurătorilor cadastrale).

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr.324/2010, nr.241/2011, nr.232/2012 nr.224/2015 și nr.341/14.06.2018:

 • - imobilul este situat în intravilanul municipiului București și se încadrează zona C respectiv CA2 - subzonă centrală cu funcțiuni complexe, cu clădiri de înălțime medie, mare și cu accente de peste 45 m, cu regim de construire continuu sau discontinuu;

 • - funcțiuni predominante: sedii de companii șt firme în clădiri specializate pentru birouri, servicii financiar-bancare și de asigurări, servicii autonome avansate, servicii pentru cercetare-dezvoltare, servicii de formare-informare, biblioteci, mediateci, poșta și telecomunicații, editori, centre media, activități asociative diverse, hoteluri pentru turismul de afaceri și alte spații de recepție, expoziții, centre și galerii de artă, servicii profesionale, colective și personale, servicii pentru comerț și transporturi, agenții diverse, restaurante, cofetării, cafenele, baruri, terase, centre comerciale, magazine, galerii comerciale, comerț cu obiecte de artă, cazinou, dancing, cinema, cetre de recreere și sport în spații acoperite, mici unități productive manufacturiere, locuințe cu partiu special avand incluse spații pentru profesiuni liberale, parcaje multietajate;

 • - H max = înălțimea maximă admisibilă este egală cu distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade;

 • - POT pentru funcțiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului;

 • - CUT pentru funcțiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului;

 • - retragerea minimă față de aliniament = în zonele constituite dispunerea clădirilor față de aliniament va respecta caracterul străzii existente, cu următoarele condiții: - în raport cu caracterul străzii existente clădirile pot fi dispuse pe aliniament sau pot fi retrase cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate;

 • - retrageri minime față de limitele laterale = clădirile care adăpostesc funcțiuni publice reprezentative se pot amplasa izolat sau în regim continuu, - în cazul în care parcela se învecinează cu o clădire care prezintă calcan pe una dintre limitele laterale ale parcelei, Iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei și având pe fațada laterală ferestre ale unor încăperi care necesită lumină naturală, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar față de limita opusă se vă retrage obligatoriu la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 4,00 metri;

Datele dumneavoastră personaje sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în confoimitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale, Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


ARHITECT ȘEF

- retrageri minime față de limitele posterioare « clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată ia cornișă, dar nu mai puțin de 5,00 metri.

Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumentele istorice actualizată în 2015. Imobilul se află în raza de protecție de 100m a imobilelor de la adresele: str. Dr. luliu Barasch nr.11 - Biserica "Sf. Nicolae - Udricani", monument istoric cod B-ll-m-A-18076și str. Dr. luliu Barasch nr.15-casă, monument istoric cod B-ll-m-B-18077, conform informațiilor din Certificatele de urbanism nr.1609/26.07.2017 și nr.224/29.01.2018 emise de Primăria Sector 3.

Conform P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr.241/20.12.2011, nr.232/19.12.2012, nr.224/15.12.2015 și nr.341/14.06.2018, Titlul I- Prescripții Generale, punctul 4.Derogări de la prevederile regulamentului, alin. 4.2 Derogări de la prevederile prezentului regulament sunt admise în condițiile legii.

Conform Legii 350/2001 cu modificările șt completările ulterioare, art.32- alin. (1) în cazul în care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicită o modificare de la prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă sau dacă condițiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de Investiții o impun, autoritatea publică locală are dreptul ca, după caz, prin certificatul de urbanism: Eh. d) să solicite elaborarea unui plan urbanistic de detaliu; alin (5), lit. b) prin Planul urbanistic de detaliu se stabilesc reglementări cu privire la accesurile auto și pietonale, retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului, designul spațiilor publice, după caz, reglementări cuprinse în ilustrarea urbanistică, parte integrantă din documentația de urbanism.

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = calcan pe limita dreaptă a proprietății, retas 1,50 m față de limita stângă a proprietății (str. Clucerul Udricani);

 • - retrageri minime față de limita posterioară = retras 3,00m față de limita de proprietate (Piațeta "Sinagoga Mare”);

-POTmax-70%;

 • - CUTmax= 2,5 mp. ADC/mp.teren;

 • - Hjnaxkn = 20,00 m;

 • - circulații și accese: conform Acord nr.17262/13.10.2017-1564170/12.10.2017 al PMB-DGISP-CTC cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006;

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare. Se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar, obținute conform certificatelor de urbanism.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu, cu următoarele condiții59: construcția se va încadra în edtficabilul maxim reglementat prin PUD.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare și poate fi folosit numai în scopul aprobării P. U.D.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit, g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fl folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.


1X

7

o

arhitectura & urbanismBILANȚ - propus

S parcela = 1015 mp(cf acte prop.)

982 mpfcf. rid, topo)

PROPUS

EXISTENT

POT

70%

0%

CUT

2.5

0“

Regim de inaltime

S+P+3E+E4R

(Hmax. = 20 m)

0

Arie construita

710 mo

0 mp

Arie desfasurata

2407 mp

0 mp5.50

14.3

0

5.36

.5(

5.00

2.50

34.16

STR. IULIU BARASCH no.10, Sector 3, BucureștiIm

•f

«a

+

Bl

CO

î

<

EMpovțw

SS&E

L V

«

9-


BILANȚ - propus

S parcela= 1015 mp(cf acte prop.)

982 mp(cf. rid, topol

PROPUS

EXISTENT

POT

70%

0%

CUT

2.5

0

Regim de inaltime

S+P+3E+E4R

(Hmax. = 20 m)

0

Arie construita

710 mp

0 mp

Arie desfasurata

2407 mp

0 mp


0^1   5____10

20 m

i


a

O            C5

PROFIL A-A

O O

S

7.00

\ 1.00/2.00

1.00/ 2.00


5.50

1<

4.30

5.36

■"1 11

r-

2.50

L.5C

I 5.00

34.16


CABINET PRIMAR

CABINET PRIMAR


Nl,

M.££-£3,Je,fs

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAiL cabinetprlmar@primar1e3.ro

ROMÂNIA

191     6 15ARBĂTOR1M. i MpGEuHfc


Calea Dudești tir. 19'1, sector 3, 031084, București, www.primaria3.r0

EXPUNERE DE MOTIVE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "imobil cu regim de înălțime S+P+1E cu destinația sală de sport și anexe aferente cu regim de înălțime S+P+3E-4Er pe un teren situat în Strada Dr. luliu Barasch nr.10, sector 3"

Luând în considerare:

 • -  Raportul de specialitate nr. 84/24.08.2018 al Arhitectului Șef,

 • -  Avizul Arhitectului Șef nr. D/IB/56/2017/24.08.2018;

 • -  Raportul informării și consultării publicului nr. 82/24.08.2018;

 • -  Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 83/24.08.2018;

Cu privire Ea documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu "Imobil cu regim de înălțime S+P+1E cu destinația sala de sport și anexe aferente cu regim de înălțime S+P+3E-4Er pe un teren situat în Strada Dr. luliu Barasch nr.10, sector 3", proprietate publică a Municipiului București dat în folosință gratuită Fundației "Ronald S. Lauder - România" pe o perioadă de 49 ani în vederea construirii unei săli de sport pe cheltuiala integrală a Fundației (conform H.C.G.M.B. nr.103/28.05.2015 și H.C.G.M.B. nr.165/27.04.2017)

și considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 3 este un obiectiv prioritar ai administrației locale,

în baza prevederilor art.63 alin.(5) llt. f) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora "primarul asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 proiectul de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu "Imobil cu regim de înălțime S+P+1E cu destinația sală de sport și anexe aferente cu regim de înălțime S+P+3E-4Er pe un teren situat în Strada Dr. luliu Barasch nr.10, sector 3".


ARHITECT ȘEF


ROMÂNIA


191 8 -20181SÂfl&ÂTOREM ÎMPOEUNA


TEUEFON (004021) 3180323- 28 FAX (004 O2î) 318 03 04 E-MĂii. utban3$m(g)primârîe3,rfii

Calea Duriețti nr. 191, sector 3,031084, București, www.prîmartej.ra

Nr.84/24.08.2018

RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “Imobil cu regim de înălțime S+P+1E cu destinația sală de sport șl anexe aferente cu regim de înălțime S+P+3E-4Er pe un teren situat în Strada Dr. iuliu Barasch nr.10, sector 3”

Ordinul ministraiui dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stipulează obligația administrației publice locale de a elibera autorizațiile de construire pe baza documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate conform legii.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare si a PUG Municipiului București aprobat prin HCGMB nr.269/21.12.2000 prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr.241/20.12.2011, nr.232/19.12.2012, nr. 224/15.12.2015 și nr.341/14.06.2018.

Planul Urbanistic de Detaliu întocmit pentru realizare “Imobil cu regim de înălțime S+P+1E cu destinația sală de sport și anexe aferente cu regim de înălțime S+P+3E-4Er pe un teren situat în Strada Dr. Iuliu Barasch nr.10, sector 3" în baza Certificatelor de urbanism nr. 1609/26.07.2017 și nr.224/29.01.2018 emise de Primăria Sector 3, a primit aviz favorabil sub nr. D/IB/56/2017/24.08.2018.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POT,r,x“70%, CUTmax=2,5 mp. ADC/mp. teren, =20,00m.

A fost avizată realizarea unui Imobil înrr-un edificabii maxim determinat de următoarele retrager: și aliniamente: pe aliniament (str. Dr. Iuliu Barasch), calcan pe latura dreaptă a proprietății, retras min. 1,50 m față de limita stângă a proprietății {str. Clucerul Udricani) și retras min. 3,00 m față de limite posterioare a proprietății (Piațeta “Sinagoga Mare"), conform planului de reglementări (planșa 2.0) pentru funcțiunea de sală de sport și anexe aferente.

Parcarea se va asigura în Incintă proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006.

Planul Urbanistic de Detaliu împreună cu avizul Comisiei nr.4 de Organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice a Sectorului 3, conform prevederilor art. 81, alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art.45, alin(6) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale se emite prezentul raport de specialitate în vederea promovării documentației spre aprobare în plenul Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art.63, alin.(5), lit. f) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale ce stipulează că primarul “asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, te supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora", vă înaintam alăturat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Imobil cu regim de înălțime S+P+1 E cu destinația sală de sport și anexe aferente cu regim de înălțime S+P+3E-4Er pe un teren situat în Strada Dr. iuliu Barasch nr.10, sector 3”.

Arhitect Sef,

9 t


întocmit
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de PHț^ri^Secțjpruiui în coivjgfj^ltaf^cu Regulamentul Uniunii Europene^79/2C^4 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pol fi dezvăluiieifî^^^F^bg^CiSț^^iSfi’ei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată sioâsmisă pe adresa Primăriei Sector- 3.
ROMÂNIA


ARHITECT ȘEF

SERVICIUL DOCUMENTAȚII DE URBANISM

TELEFON (004 021} 31B 03 23 - 28 FAX {004021) 318 03 04 E-MiML urbariism@primafie3.r0

Calea Dudețti nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0

Nr.83/24.08.2018

PUNCTUL DE VEDERE AL SERVICIULUI DOCUMENTAȚII DE URBANISM

Cu privire la PUD “Imobil cu regim de înălțime S+P+1E cu destinația sală de sport și anexe aferente cu regim de înălțime S+P+3E-4Er pe un teren situat în Strada Dr. luliu Barasch nr.1O, sector 3”

Documentația propune amplasarea unui imobil într-un edtficabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: pe aliniament (str. Dr. luliu Barasch), calcan pe latura dreaptă a proprietății, retras min. 1,50 m față de limita stângă a proprietății (str. Clucerul Udrlcanl) și retras min. 3,00 m față de limita posterioare a proprietății (Piațeta "Sinagoga Mare"), conform planului de reglementări (planșa 2.0) pentru funcțiunea de sală de sport și anexe aferente.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax-70%, CUTmax=2,5 mp. ADC/mp.teren, H..lilXM-=20,OOm.

Conform P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B, nr. 324/2010, 241/2011, 232/2012, 224/2015 și 341/14.06.2018 terenul se înscrie înscrie în zona C respectiv CA2 - subzonă centrată cu funcțiuni complexe, cu clădiri de înălțime medie, mare și cu accente de peste 45 m, cu regim de construire continuu sau discontinuu, POT - pentru funcțiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului, CUT - pentru funcțiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, procedura a fost parcursă așa cum reiese din Raportul informării și consultării publicului nr.82/24.08.2018, privind documentația PUD - "Imobil cu regim de înălțime S+P+1E cu destinația sală de sporiși anexe aferente cu regim de înălțime S+P+3E-4Er pe un teren situat în Strada Dr. luliu Barasch nr.10, sector 3”.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, nu au fost depuse observații sau reclamații cu privire la PUD-ul descris mai sus, PUD care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului și a H.C.L.S.3 nr. 37/31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism -PUD, iar în conformitate cu prevederile art.11 si 12 din ordinul M.D.R.T. nr. 2701/2010 se propune Consiliului Local însușirea raportului și aprobarea documentației.

ARHITECT ȘEF

SERVICIUL OOCUMENTAȚ1I DE URBANISMTELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021] 318 03 04 E-MAIL 1jrbanism@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, sector 3,031084, București, www.primariej.ro


ROMÂNIA


19) B-2010 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA


Nr.82/24.08.2018

Raportul informării și consultării publicului privind documentația
“Imobil cu regim de înălțime S+P+1E cu destinația sală de sport și anexe aferente cu regim de înălțime S+P+3E-4Er pe un teren situat în Strada Dr. lultu Barasch nr.10, sector 3”

Beneficiarul documentației: FUNDAȚIA “RONALD S. LAUDER - ROMÂNIA”

Arhitect: LUMINIȚA GLORIA MACHEDON

Proiect nr.: 17.196-261/2017.

Datele privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului:

-Serviciul Documentații de Urbanism, parter, în fiecare zi de marți și joi, orele 9,00-14,00;

-pe panou rezistent Ia intemperii, amplasat în Ioc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării PUD.

 • 2. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative șl alte publicații.

■planșa de reglementări s-a afișat:

 • •  la sediul Primăriei Sector 3 începând cu perioada: 25.06.2018;

« pe site-ul Primăriei Sector 3 începând cu perioada: 25.07.2018;

 • •  pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării PUD în perioada: 01.07.2018.

-anunț în ziare locale:

 • •   www.adevarul.ro, pag.52, din data de 20.07.2018;

 • •  România Liberă, pag.6, din data de 20.07.2018.

 • 3. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise:

-notificare Șerban Radu și Șerban Maria - proprietarii terenului de pe latura Nord-Vest.

 • 4. Lista persoanelor care au participat la dezbaterea publică a proiectului:

-Șerban Radu și Șerban Maria - proprietarii terenului de pe latura Nord-Vest.

în perioada desfășurării informării și consultării nu au fost înregistrate la Primăria Sectorului 3 comentarii din partea publicului.ARHITECT ȘEF SERVICIUL URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

Un rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv :

 • 1. Modul în care solicitantul intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public:

Nu este cazul.

 • 2. Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul panoului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreuna cu motivația acestui lucru :

Nu au fost semnalate.

 • 3. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor:

-referitor la propunerea soluției tehnice de amplasare a construcției au fost respectate prevederile PUG- RLU aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare;

-referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din avizul nr.17262/13.10.2017-1564170/12.10.2017 ai PMB-DGISP-CTC cu condiția asigurării parcării în incintă;

-referitor la evaluarea de mediu PUD nu se încadrează în categoria planurilor care intră sub incidența HG nr.1076/2004 deoarece nu creează cadrul pentru realizarea de proiecte de investiții menționate în Anexa 1 sau Anexa 2 la HG nr.445/2009, conform circularei 1/3118/1G/09.11.2016.

în conformitate cu art.43 și 44 din Ordinul 2701/30.12.2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire Ea elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în PUD ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate se constată că, a fost îndeplinită Metodologia și cerințele Ordinului și propunem Consiliului Local Sector 3 însușirea prezentului raport.PRIMĂRIA SECTORULUI 3

DISPOZIȚIE Nr. ^97/ 07 99 7fiJ^

privind completările din CU. nr. 224/29.01.2018

Primarul Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite, de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali

Având fei vedere:

- Referatul nr. 169381/23.08.2018 al Arhit


Șef.


în conformitate cu prevederile:
 • -  Legii nr. 50/1991, privind auiorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art. 68 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Emite prezenta

DISPOZIȚIE

Art 1 Se completează în Certificatul de Urbanism nr. 224/29.01.2018, emis de Primăria Sectorului 3 al Muncipiului București, pentru executarea lucrărilor de “construire imobil cu regim de înălțime S+P+1E cu destinația sală de sport și anexe aferente cu regim de înălțime S+P+3E~4Er”, pentru imobilul din București, sector 3, str. Cluc cm Udricani intersecție cu str. Dr. Iuliu Barasch, în sensul că, după al doilea alineat de la REGIMUL ECONOMIC, va fi introdusă următoarea propoziție - “Pentru acest imobil. Primăria Sectorului 3 al Muncipiului București a emis Certificatul de Urbanism nr.1609/26.07.2Q17 pentru lucrări privind construire imobil parter înalt, cu destinația sală de sport si anexe aferente, al cărui termen de valabilitate a expirat,”, iar după al patrulea alineat de la REGIMUL TEHNIC, va fi introdusă propoziția - “fn măsura în care avizele/acordurile obținute în baza Certificatului de Urbanism nr.1609/26 07.2017 se încadrează în termenul de valabilitate si în soluția tehnică pentru care au fost solicitate, acestea se pot utiliza la documentara iehntcă, în vederea întocmiriiP.UD, si obținerii autorizației de construire.”.

Art. 2 Serviciul de Urbanism și Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire dispoziții.
 • - românia municipiul BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 3 D.UAT.

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. .22^.....din .22.;.fiJ.î.2j?.L?..

în scopul: întocmire Plan Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) obținere autorizație de construire

Urmare cererii adresate de FUNDAȚIA “RONALD S. LAUDER- ROMÂNIA" cu sediul mun. București, sector 3, str. Dr. iuiiu Barasch nr.15, înregistrată la nr. 7869 din 17.01.2018, pentru imobilul-teren și/sau construcțiisituat în municipiul BUCUREȘTI, Sectorul 3, str, Ciuceru Udrîcani Intersecție cu star. Dr. Iuiiu Barasch, sau identificat prin planuri sc. 1:500 și sc.1:2000.

ir. temeiul reglementărilor documentației de urbanism faza PUG aprobată cu Hotărârea Consiliului Generai nr. 269 /2000, prelungit conform Hotărârii Consiliului General -MB nr. 224/ 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr, 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările ți completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

 • 1. REGIMUL JURIDIC:

(mobilul compus din teren în suprafață de lOiSmp, situat în intravilanul municipiului București, este domeniu public: al Municipiului București, dat în folosință gratuită FUNDAȚIEI “RONALD S, LAUDER- ROMANIA pe o perioadă de 49 ani în vederea construirii si exploatării unei săli de sport pe cheltuiala integrală a Fundației, conform H.C.G.M.B. nr.103/28.05.2015 șî H.C.G.M.B. nr. 165/ 27.04.2017.

Imobilul nu se află: pe lista monumentelor istorice actualizată în 2010, în puz zonă protefată. Imobilul se află In raze de 100m a imobilelor de ta adresele: strCr. Iuiiu Barasch nr.11- Biserica **Sf. Nicolae - Udricanî", monument istoric cod B-ll-m-A-1S076 și str. Or. iuiiu Barasch nr.15- casă, monument istoric B-H-m-B-18077. Zona de protecție a acestor monumente nu este instaurată printr-o documentație de urbanism aprobată.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC:

( Folosința actuală: parcare pentru autoturisme aferentă blocurilor de locuințe,

/Destinația stabilită : conform HCGMB nr. 143/2003 terenul se afla în zona fiscală A, în conformitate cu FUG ■ aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, HCGMB 224/ 2015, terenul se află în subzona CA2 - subzona centrală cu

 • - funcțiuni complexe, cu clădiri de înălțime medie, înaltă și cu accente peste 45 metri, cu regim de construire continuu sau discontinuu;

Propunere: CONSTRUIRE IMOBIL CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+1E CU DESTINAȚIA SALĂ DE SPORT Șl ANEXE AFERENTE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+3E-4Er,

 • 3. REGIMUL TEHNIC:

Pe terenul de la adresa sus-menționată se permite construirea unui imobil cu regim de înălțime S+P+1 E cu destinația sală de sport și anexe aferente cu regim de înălțime S+P+3E-4Er, în baza unui Plan Urbanistic de Detaliu, care va stabili reglementări cu privire la accesurile auto și pietoriale, retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conformarea arhitectural-volumetricâ, modul de ocupare a terenului.

Pentru nerespectarea retragerilor minime obligatorii prevăzute pentru zona de reglementare CA2,1/2Hmaxim al corpului de clădire, minim 4m-lateral, 1/2Hmaxim ai corpului de clădire, minim 5m-spate este necesara elaborarea și avizarea unui Plan Urbanistic de Detaliu. Documentația Tehnică pentru Autorizarea Construirii se va elabora după avizarea Planului Urbanistic de Detaliu. La caicului P.O.T. și ia măsurarea distanței minime de retragere față de limita terenului se va avea în vedere proiecția balcoanelor, a teraselor superioare și a etajelor superioare.

/ CA2; POT maxim admis: -pentru clădirile sub 6 niveluri P.O.T. maxim = 60%, cu posibilitatea acoperirii restului

i curții în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole etc.; CA2: pentru clădirile sub 6 niveluri; CUT maxim = 2,5 mp. ADC / mp. teren;

Racordarea aliniamentelor la intersecțiile străzilor se va face printr-o linie perpendiculară pe bîsectoarea unghiului

■ dintre aliniamente, având lungimea de 5,0 metri pe cele de categoria a lll-a. înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade; înălțimea maximă admisibilă pentru imobil amplasat pe stradă de categoria a-lll-a este P+2+ 2 niveluri retrase în interiorul unui arc de cerc cu raza de 4,0 metri și tangenta la 45 0 la acesta.(Hmax=11 metri la fațada de la stradă).

Sistemul constructiv și materialele de construcție folosite vor asigura rezistența și stabilitatea construcțiilor în timp. Se vor folosi finisaje de calitate superioară cu aspect corespunzător, conform cerințelor urbanistice actuale. Scurgerea și colectarea apelor pluviale se va face în incinta proprietății. Proiectul va fi întocmit de profectanți autorizați. în incintă trebuie asigurat numărul da locuri de parcare conform HCGMB nr.66/2006. Organizarea de șantier se va realiza în incinta imobilului.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul deciarat pentru întocmire P.U.D,, obținerea autorizației de construire.

CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE Șt NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

FcHTrfDÎB? L6 Red, 2 ca C.R.T.

4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM;

In tcopvl Btabortf» <tocumanta|isl pentiu sutorizsra* «xecutetll («rtritor dt continue i VesfirnțWB, ooliduntul M> va adresa aulorH gțli competente psturu protecția mediuliâ: Agenția pertro Proiecția Mediului BueurețtL Str. aims Lacul Voril w. 1. sector 6, Bucurețț.

In aplicarea Orecrute CtnuTiulu B3fi37fCE6 (DirecSva EIA) privind evaluarea efadefcr anumitor proiecte publice ți private asupra mediului, modificata prin Directiva ConsMului 9M1/CE țr prin Directiv» Consrtădu ți Rarlsmenlulut hropan 200313510? privind participarea publicului M «aberant» wwnstor planuri ți programe în legiMi cu mediul ți modfflcwa. oi privire la pa rJcperaa pubilcuiui ți aetesul la       > Directivei 85/331VCEE ți a Directivei BMU/CE. prin Cerdtaiul de trtiertsm se comunica tot Olăritului utdijalia de e contacta autoritatea teritoriali S*

mediu pentru ca aceasta ti analizeze șt sâ decidă, după caz, tncadrareBihelncadrarea proiectilul toveatipei pubilcelprhale fa Gata proiectelor supuse ewluâril impactului asupra medutas. în aplicarea prevederilor LMratdival ConsUUtd 8M37/CEE, procedura de rentiere a acordului da mediu w Oec'ișoarâ după wtoterea cerfâratului de wtanfsm. anterior depunerii tfocmwntofte pentru autorizarea ettecuISrî kerărior de corBtrueți le autoritatea admrâlralwi puWice competente, fa vedere* satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acnrttidul de mediu. auloriiMM competent* pentru protecție me&ttoi aWlețte mecanismul eslsiirtaii consunăm publica, centroBrar» cțprnilor puMoriul șl al formulării unui pună de vedere oftoal cu privire te realizarea Investiției fa acord cu recutMIOte consuMrii pubfce, în aceste condiții:

Duși prlmtara prezentului Cerflftaat de urbanism, TTTVLARUL are obfietța de a se prawtta la autoritatea competent! peMru protecția mediului In vadaraa vvstuirtl Hțfale a fnvesdțw țl arabUHI neeeawtț» evaluării eleatelor ecwlela asupri med Iubit. în urm» «vatuirit Inițtel» m va arrirte totali administrativ al autorttttt competente pentru protecția med lutul.

In elUtalia In cert autoritatea cornptterdă pentru protecția mediului stabilește nerasKMu evttaiărîi etectslor fnvastlțfei asupra mediului, soltckentu) are abbgațla da a notifica acest fapt autcrUți administrației subit» competente cu ptMre la menpnerea cererii pentru autorizarea areeutârS tuerirHor da construcții.

în sltuatla In car», dup* omiterea Certificatului de urt»Htsm ori pe parcursul deruUrfl procedurii da ewlu» a afectelor Investiției asupra mediului, soBcitantul renunți la Intenția ete resfiram a hrvesltțlal. acesta are otolț^mțLo da a notifice ucast fapt autoriațli arfndnlstrațtel pubBca competente.


5, CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIJNȚARE va fi însoțită de următoarele documente:

 • a) certificatul de urbanism (copie);

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de Informare actualizat la zi, in cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată)

 • c) Documentația tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale);.

| X | D.T. A.C.                   |JD.T,O.E.

 • d) Avize și acorduri solicitate prin certificatul de urbanism

Avize și acorduri privind ufllifâțHe urbane și infrastructura;

J X | alimentare cu apă

| X j canalizare | X j gaze naturale

Avize șt acorduri privind: | X | securitatea la incendiu

d.3. Alte acorduri/declarații:

 • - Declarație notarială a proprietarului terenului pe propria răspundere din care sa rezulte ca imobilul nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instanțe judecătorești* original;

• acord notarial al vecinilor (în situația construirii pe limita de proprietate)

 • - Certificat atestare fiscală D.l.T.L. S 3 - original;

d.4. Avizele si acordurile specifice ale administrației publice centrate și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

 • - Avizul Arhitectului Șef al Sectorului 3 al Municipiului București și H.C.L.S.3. pentru aprobare P.U.D,

 • - Aviz Comisia Circulațil-PMB                                                      Z"’

 • - Aviz Direcție Administrarea Domeniului Public Sector 3 (pentru desființarea parcări));

 • - Aviz Ministerul Culturii;

d.5. Studii de specialitate: Documentație cadastrală ; Studiu Geotehnic; Calcul “G” ;

a) Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului * A.P.M.B. (copie)

f) Dovada privind achitarea taxelor legale (copii): taxă R.U.R., taxă A.C șl taxă timbru

CERTIFICATUL DE URBAtillSMNJ ™e\:QC DE AUTORIZAȚIE DE CONS'RUIRFIDFS FIINȚARE Șl NU CONFERĂ OREI A, V; >/-'■ r' \CONSTRUCȚII


I-I


D.TAD.


d.1.


d.2.


| X | protecție civilă


Prezentuj/Certifirat de urbanism are valabilitate de 24 luni de la data emiterii.

/ A?" z < r,          \Întocmit

Urb, Drptrr., C.R.ȚSpllg


| X | telefonizare | _ | transport urban


| X | sănătatea populației
Scufii de taxă

Prezentul Certificat de urbanism a fost transmis solicHantuM direct l pito poștă la-data do..

în conformitate cu prevederâe Leg# nr. 5&1991, republicată, cu modtgcărHe șl completările ulterioare, construcții,

SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISMde la data de......,.......................

PRIMAR, Robert Scrin htegoiță


până la data de


SECRETAR, Marius Mihăiță


ARHITECT ȘEF Ștefan Dumhrașcu


Întocmii.....................................

După această dată, o nouă prelungire a valabilității rai este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condicile legii, un alt Certificat de urbanism. Data prehmgW valabilității;...................................

Achitat taxa de:..............................ron lei, conform chitanței nr.................din...............................


Formular E6 Red. 2 ex C.R.T»7Ztf? •>-

77js£>"^


®7Z/7


MUNICIPIUL BUCUREȘTI ■ ’ : 'ORULUI


mlmk*ii IUU Pi.

Vs5 PRIMĂRIA SEC


ANEXA

X" LA ■EftTIFiCATUL. £ E URSAti!


Artlltec!


Organizare de șantier 09 W


SU3C106


BLOC KMIndicatori urbanistici propuși POT - 70%

CUT = 2.5

H max =20


lit<« ix6MaKIA iă*3 .


Luw^’ț3 Gioria machedon


, j jiWMiurt


Lotul care a generat documentația (S acte=1<H5 mp) Limita suprafața edificabila


edlflcabil informativ


TEA Wl EYKEESCIndicatori urbanistici propuși POT «70%

CUT-2.5

H max -20


, f lnlja Glorlâ -'’CHEOON


7

__aî

Lotul care a generat documentația (S actea10l5 mp} Limita suprafața edîflcabila

CEDATUL PE U♦ }

românia

municipiul BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 3 O.U.AT.

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.            2.d.-.©S.2.e>.f ?

în scopul: întocmire P.U.D ■

obținere autorizație de construire

Urmare cererii adresate de FUNDAȚIA “RONALD Ș. LAUDER- ROMÂNIA” cu sediul mun. București, sector 3, s Dr. luliu Barasch nr.15, înregistrată (a nr. 54437 din 05.07.2017, pentru imobilul - teren și/sau construcții-, situat îr municipiul BUCUREȘTI, Sectorul 3, str. Cluceru Udricani intersecție cu str. luliu Barasch, sau identificat prin planuri sc. 1:500 și sc.1:2000.

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism faza PUG aprobată cu Hotărârea Consiliului Generat nr. 269 /2( prelungit conform Hotărârii Consiliului Genera! -MB nr. 224/ 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 prii autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

 • 1. REGIMUL JURIDIC:

Imobilul compus din teren în suprafață de 1015mp, situat în intravilanul municipiului București, este domeniu publi, al Municipiului București, dat în folosință gratuită FUNDAȚIEI "RONALD S. LAUDER- ROMANIA pe o perioadă de ani în vederea construirii și exploatării unei săli de sport pe cheltuiala integrală a Fundației, conform H.C.G.M.B. nr.103/ 28.05.2015 și H.C.G.M.B. nr. 165/ 27.04.2017.

Imobilul nu se afla: pe lista monumentelor istorice actualizată în 2010, în puz zonă protejată, în raza de protecție a monumentelor istorice

 • 2. REGIMUL ECONOMIC:

Folosința actuală: parcare pentru autoturisme aferentă blocurilor de locuințe,

Destinația stabilită : conform HCGMB nr. 143/2003 terenul se află în zona fiscală A, în conformitate cu P< aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, HCGMB 224/ 2015, terenul se află în subzona CA2 - subzona centrală funcțiuni complexe, cu clădiri de înălțime medie, înaltă și cu accente peste 45 metri, cu regim de constru continuu sau discontinuu;

Propunere: CONSTRUIRE IMOBIL PARTER ÎNALT CU DESTINAȚIA SALĂ DE SPORT Șl ANEXE AFERENTE

 • 3. REGIMUL TEHNIC:

Pe terenul de ia adresa sus-menționatâ proprietarul dorește construirea unui imobil parter înalt cu destinația sală d sport și anexe aferente, în următoarele limite și aliniamente, conform pianului prezentai de solicitant anexă la prezentul certificat de urbanism:                                                                                  «

-limita la strada Cluceru Udricani: cu aproximație pe limita de proprietate; -limita la strada luliu Barasch: pe limita proprietate; -limita dreapta față de strada luliu Barasch: pe limita de proprietate;, -limita spate față de strada Iu Barasch: retras minim 3,0m de la limita proprietății.

Pentru nerespectarea retragerilor obligatorii prevăzute pentru zona de reglementare CA2,1/2Hmaxim al corpului 1 clădire, minim 4m-latcral, 1/2Hmaxim al corpului de clădire, minim 5m-spate este necesară elaborarea și avizar unui Plan Urbanistic de Detaliu. Documentația Tehnică pentru Autorizarea Construirii se va elabora după avizar Planului Urbanistic de Detaliu.

Zona de reglementare CA2 - subzona centrală cu funcțiuni complexe, cu clădiri de înălțime medie, înaltă și cu accente peste 45 metri, cu regim de construire continuu sau discontinuu;

CA2: POT maxim admis: -pentru clădiri cu 6 niveluri și peste - P.O.T. maxim = £$%.,. cu posibilitatea acoperirii restului curții în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri 8 (metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole etc.; -pentru clădirile sub 6 niveluri P.O.T. maxim = 60%, cu. posibilitatea aooperirii restului curții în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole etc.; CA2 CUT maxim admis: -pentru clădiri cu 6 niveluri și peste: CUT maxim = 3,0 mp. ADC1 mp. teren;-pentru clădirile sub 6 niveluri; CUT maxim «= 2,5 mp. ADC / mp. teren;

Racordarea aliniamentelor la intersecțiile străzilor se va face printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dini aliniamente, având lungimea de 5,0 metri pe cele de categoria a lll-a.

Sistemul constructiv și materialele de construcție folosite vor asigura rezistența șr stabilitatea construcțiilor în timp. Se vor foit finisaje de calitate superioară cu aspect corespunzător, conform cerințelor urbanistice actuale. Scurgerea și colectarea apel pluviale se va face în incinta proprietății. Proiectul va fi întocmit de proiectanți autorizați. în incintă trebuie asigurat numărul c locuri de parcare conform HCGMB nr.66/2006. Organizarea de șantier se va realiza în incinta imobilului.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru întocmire P.U.D., obținerea autorizației de construire. ______________________________________________________;________,_________________      *______________'      _____________4

CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE Șl NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

Formular F.€ - Red. 2 ex CR.T.

4- OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:                                                                     S'L

h scopul efabcrărîi documentației pentru Butcăzarea ex^cu^rii lucrările* de construire / desființare, solicitantul se va adresa e        coff$etente pentru protecția mediului: Agenția pMW^.

Protecția Mediului București, Str. Aloce Lacul Morii w. 1, sector 6, București.                                                                                                                    ' ?«.

în aplicarea Dircdivet Consiliului B5/337/CEE (Directiva EîA) privind evaluarea efectelor anuirtitor proiecte publice șr private asupra mediului, woctifiCBtă prin Directiva ConsfltuM S7/11 /CE și prin Directiva ConsflMu» și Parismectulw European 2003/35/CE privind participarea pcttjfcuîuj la el&bowea anumitor pJanurf șl programe îh legătură cu mediu! șl modificarea, cu privire ta participarea fwbficului șl accesul la justiție, a Directivei &5B97/CEE șl a Directivei 90/6VCE, prin Certificatul de urbanism se comunică sdio'tantulul obligația de a contacta autoritatea terMalâ de medkj pentru ca aceasta să analizeze șl $â decidă, după csz, Tncadrarea/ri&mcadrarea prdedului investiției pubfioe/private Tn Sste proiectelor supnșe evaluării impactului asupra mediului, in aplicarea pro vederilor Directivei ConsifeAii &5/337/CEE, procedura de erttitere a acordului de mediu se desfășoară dopă emiterea certificatul de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții ta autoritatea edministrațîei publice competente, Vi vederea satisfacerii cerințelor cu privire fa procedura de emitere a acorduiLB de mediu, autoritatea competentă pentru proiecta medfutai stabilește mecanism^ asigurării consultării publica, ccntfE&zârii opțiunilor publicului șl al formulăriî unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea Investiției Tn acord cu rezultatele cunsufififti publica. In aceste condiții:

După primirea prezentului Certificat de urbanism, TITULARUL, are obligația de a se prezertta la autoritatea competentă pentru profețea meritului în vederea evaluării inițiate â investiției șl stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului, tn urma evaluării Inițiate ee va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția meritatei.

în alfuatia în care autoritatea competentă pentru protecția rrtediiriul stabilește n&casftatea evak&tt efectelor Inweatfțfal asupra mediului, sobcHantul are abligațla de a notifica acest fapt autorității administrații publice competente cu privire la menținerea cerere pentru autorizarea executării lucrărilor de construcțR.

In situația In care, după emiterea Certificatului de iptianism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor Investiției asupra medîuiuL solicitantul renunță ta Intenția de realizare a investiției, acesta are obîîgațta de a notifica acest fapt autorității administrația* publice competente.

5. CEREREA UE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUtRE/DESFIINȚARE va fi însoțită de următoarele documente: a} certificatul de urbanism (copie);

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi ți extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată)

 • c) Documentația tehnică - D.T,, după caz (2 exemplare originale):.

  |X|D.T.A.C.

  IID.T.O.E.                II

  D.TAD.

  d) Avize și acorduri solicitate prin certificatul de urbanism

  d.1.

  Avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

  | X | alimentare cu apă

  | X | alimentare cu energie electrică

  ! X j teiefonizare

  | X | canalizare

  j X | alimentare cu energie termică

  j _ [ transport urban

  j X i gaze naturale

  | X | salubritate

  d.2.

  Avize și acorduri privind; ) X | securitatea la Incendiu

  I _ !protecție civilă

  j X | sănătatea populației


d.3. Alte acorduri/dedarații:

 • - Declarație notarială a proprietarului terenului pe propria răspundere din care sa rezulte ca imobilul nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instanțe judecătorești- original;

 • - acord notarial ai vecinilor (în situația construirii pe limita de proprietate)

 • - Certificat atestare fiscală D.I.T.L. 5 3 - original;

d.4. Avizele si acordurile specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

 • - PUD aprobat conform legii,

 • - Aviz Comisia Circuiații-PMB

 • - Aviz DADP-S3 (pentru desființarea parcării);                                         /

 • - Aviz Ministerul Culturii;                                                                /

d.5. Studii de specialitate: Documentație cadastrală; Studiu Geotehnic; Caicul “G” ;

 • e) Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului - A.P.M.B. (copie)/

 • f) Dovada privind achitarea taxelor legate (copii): taxă R.U.R., taxă A.C și taxă timbru arhitectură^

  CERTIFICATUL DE URBANISM NU  TINE LOC OEAinORIZA nE DC CONSTRUIRE/Uf-SFIINTARr Șf NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRÂr'1 DE I _____________________\________CONSTRUCȚII____________________________; ! j ____________________________J irB=nism are valabilitate de 12 Iuta de la data emiterii.         77 H Z


  >nism are valabilitate de 12 luni de la data emiterii.  Scutit de taxă

  Prezentul Certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct /prin-peștă-la-datade

  în conformitate cu prevederile Leg» nr. 51W9P1, republicată, cu modificările șt completările ulterioare, prjifind autorizarea executării lucrărilor de construcții,


  de ia data de


  PRIMAR, Robert Sorin Nagoiță


  SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI OE URBANISM

  ... până la data de...............................  SECRETAR,


ARHITECT ȘEF Ștefan Dumitrașcu

întocmit.....................................

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt Certificat de urbanism.^ Data prelungirii valabiliiății:...............................,.....

Achitat taxa de:..............................rorț lei, conform chitanței nr.................din...............................

Formular F 6 — Red. 2 ex C.R.T.


MUNICIPIirBUCURF^FÎ

PRIMĂRIA SECTOR!     epazH


Organizare de


Șantier frr activitate


77A5


7251

774/


80 7A


fCAWL de urbanism


TtĂruui £VR££$r\____

•i

. ..7S&


A*

uMt .weiitwri


MW»» ’<* • waw'Awt \^p\ W/tireu* L&wil <$'


X

>* v

“> ?\V\ — - X x \ x\) \


V

'‘fyvr


municipiul Butate

PRIMĂRIA SEQTORUBL

I                         X ‘ \i>" \---------

LA .. x


PRIMĂRIA SEqT^RUBp 3 ~ '


CERTIFICATUL DE URBANISM <

Z            ______| T- [tpMMrtn f*M e> ■ 2J&.&—


iH          -;i

■ 1 fwbAZwUi- bV/i*£RS>5TA Ei ELPUNCTEC Sistem Stereogra


J7 £


Qrgartinsre tfe s«n6tfr

W TiM


f f«Wy«.......

NR.

x ■

,țM 1^-^ } .. i z^i /

1

657228,41

2

557224,77

3

557215,50

v

4

557202X1

337211,85

6

557221,23

337223,76

6

557214,17

337232,77


W PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice w Direcția Transporturi Drumuri, Sistematizarea Circulației

COMISIA TEHNICĂ DE CIRCULAȚIE

Nr. 17262/

1564170


Oct 1270

Către

S.C. M DESIGN ARHITECTURA ȘI URBANISM S.R.L, Str. Thcodor Aman nr.24, Sector 1, București

în ședința Comisiei Tehnice de Circulație din data de 12.10.2017 s-a dat acordul de principiu pentru documentația „P.U.D. str. Dr. Iuliu Barasch nr.10, sector 3, București”, conform Certificatului de Urbanism nr. 1609/26.07,2017 și planului anexat la aviz, cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile HCGMB nr.66/2006.

Pentru avizul comisiei veți reveni Ia următoarea fază de proiectare, după aprobarea documentației P.U.D.

PREȘEDINTE DIRECTOR GENERAL


întocmit: Inspector Băcan Marian - 2 exemplare -13.10,2017

___
Bei. Regine ESsabete nr, 47, ood poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021,305,55.00

nttjrA'www. pmb.roARHITECT ȘEF

SERVICIUL DOCUMENTAȚII DE URBANISMROMANIA


TELEFON (004 021) 318 03 13 ■ 18 FAX (004 021) J18 03 04 E-MAiL 11rfa3nismtgprimarie3.ro

Calea Dudețtî nr. 191, sector 3, 031084, București, www.prlmarie3.r0


11] î a-ÎQ161 SĂPBÂ'fOfîlM ÎMPREUNĂ


Nr. 180403/04.09.2018


Către,

Cabinet Primar


Vă transmitem următorul Consiliului Local Sector 3:

proiect de                  a fi înaintat spre aprobare

- "Imobil cu regim de înălțime S+P+1E cu destinația sală de sport și anexe aferente cu regim de înălțime S+P+3E-4Er pe un teren situat în Strada Dr. [uliu Barasch nr.10, sector 3”.


Vă mulțumim pentru colaborare.

ARHITECT ȘEF ROBER.T MI I BASCAr-Dalele dumneavoastră personale șutit prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pol fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exeiuita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată si datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3,

Comisia pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Imobil cu regim de înălțime S+P+1E cu destinația sală de sport și anexe aferente cu regim de înălțime S+P+3E~4Er pe un teren situat în Strada Dr. luliu Barasch nr.10, Sector 3”

Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, întrunită în ședința din data de a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Imobil cu regim de înălțime S+P-1E cu destinația sală de sport și anexe aferente cu regim de înălțime S+P+3E-4Er pe un teren situat în Strada Dr. Iuliu Barasch nr.10, Sector 3 ”, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservare^ și valorificarea monumentelor istorice, avizează FAVORABIL/ NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:BĂEȚICĂ N1COLE TA-MARIANA

FLEANCU FLORIN

HONȚARU VALERICA
GUTIUM NARCISA VERONICA

DUMITRU CONSTANTIN

IACOB CEZAR

TUDORACHE LIVIA

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA