Hotărârea nr. 494/2018

HCLS3 nr.494 din 30.10.2018MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei ia HCLS3 nr. 489/12.10.2017 referitoare la obiectivele de interes local a căror supraveghere și pază este asigurată de personalul poliției locale, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr.155/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 30.10.2018

Având în vedere:
 • -  Expunerea de motive nr.229267/CP/23.10.2018 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr.217429/15.10.2018 al Direcției Generale de Poliție Locală - Serviciul Sinteză Operativă;

 • -  Adresa nr. 200005/26.09.2018 a Direcției Administrarea Domeniului Public către Direcției Generale de Poliție Locală;

 • -  Adresa nr. 217609/15.10.2018 a Direcției Generale de Poliție Locală;

A

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art.l alin.(l) lit.a) teza finală și art.6 lit.h) din Legea poliție locale nr.155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art.29 din HG nr.1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

 • -  Art.10 la art.14 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;.

în temeiul prevederilor art.45 alin, (1) .și art.81 alin. (2) lit. j) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, , republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ArtL Anexa privind „ Obiectivele de interes local a căror supraveghere și pază este asigurată de către personalul Direcției Generale de Poliție Locală”, aprobată prin HCLS 3 nr.489/12.10.2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

 • 1. Pct 1. se modifică și va avea următorul cuprins:

“ PRIMĂRIA SECTOR 3 - București, Sector 3, Calea Dudești nr.191”

 • 2. Pct. 5 își încetează aplicabilitatea.

Art.IL Anexa la HCLS3 nr. 489/12.10.2017, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele aduse prin prezenta hotărâre, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.HI. Celelalte prevederi ale HCLS3 nr.489/12.10.2017, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.


EMNEAZĂ

1JEȚAR

> MIHĂITĂ

I                ’

NR. 494

DIN 30.10.2018

ANEXA LA HCLS3 NR. 4^ / 3& c&VJ?

OBIECTIVELE DE INTERES LOCAL

A CĂROR SUPRAVEGHERE ȘI PAZĂ SE ASIGURĂ DE CĂTRE PERSONALUL DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ

 • 1. PRIMĂRIA SECTORULUI 3 - București, Sector 3, Calea Dudești Nr.191;

 • 2. DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ - București, Sector 3, Str. Ion Țuculescu Nr.42;

 • 3. DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 3 (clădirea în care își desfășoară activitatea Serviciul Evidență Plată și Prestații Sociale) - București, Sector 3, B-dul 1 Decembrie 1918 Nr. 12-14;

 • 4. DIRECȚIA GENERALĂ IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE - București, Sector 3, Str. Sfânta Vineri Nr.32, Sector 3, București;

 • 5. DIRECȚIA GENERALĂ IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE - București, Sector 3, Str. Câmpia Libertății Nr.36, Sector 3, București;

 • 6. DIRECȚIA GENERALĂ IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE - București, Sector 3, Str. Ion Țuculescu Nr.42, Sector 3, București;

 • 7. PARC PANTELIMON - București, Sector 3, Șos. Gării Cățelu;

 • 8. PARC TITANII - București, Sector 3, Bd. Nicolae Grigorescu;

 • 9. LOC DEPOZITARE VEHICULE - București, Sector 3, Str. Releului nr.4.


DIRECȚIA GENERALA DE POLIȚIE LOCALA DIRECTO

1 ;■ i ;'!■■■:?'■■■    ■ ..      ■;     ■       .    -. ' Ș' /A .■■■■■          '    . î' ■.                                             .

7 ’ •          '

ROMÂN LA

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la HCLS3 nr. 489/12.10.2017 referitoare la obiectivele de interes local a căror supraveghere și pază este asigurată de personalul poliției locale, cu modificările și completările ulterioare

Prin HCLS3 nr, 489/12.10.2017 au fost aprobate obiectivele de interes loca! a căror supraveghere și pază este asigurată de personalul poliției locale, hotărâre care a mai fost modificată și completată până în prezent, în funcție de necesitățile administrației locale.

Prin adresa nr.200005/26.09.2018 a Direcției Administrarea Domeniului Public, în urma reorganizării posturilor de pază, s-a solicitat Direcției Generale de Poliție Locală preluarea obiectivului din Calea Dudești nr. 191 și predarea obiectivului Direcției Impozite și Taxe Locale (casierie) din Str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5.

Având în vedere cele menționate, precum și raportul de specialitate nr.217429/15.10.2018 al Direcției Generale de Poliție Locală, se impune modificarea anexei la HCLS 3 nr. 489/12.10.2017, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că, punctul 1 din anexa la HCLS3 nr.489/12.10.2017 va fi modificat, la obiectivul PRIMĂRIA SECTOR 3, nu se va mai menționa "Cabinet Primar" și punctul 5 își va înceta aplicabilitatea, respectiv Direcției Impozite și Taxe Locale (casierie) din Str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5.

Vă supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 prezentul proiect de hotărâre.

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ SERVICIUL SINTEZĂ OPERATIVĂ

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

TELEFON (004 031) 430 30 30 int. nț) / (004 031) 430 33 30 irit. 119 FAX (004 021) 340 07 51

E-MAIL sinteza .operativa {g1primarie3.ro

Str. Ion Țuculescir nr. 42, ci, sector 3, 031615, București, www.primarie3.ro

217429/15.10.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

Având în vedere adresa nr.200005/26.09.2018, prin care Direcția Administrarea Domeniului Public din cadrul Primăriei Sectorului 3 ne solicită ca, începând cu data de 01.10.2018, să preluăm obiectivul Primăria Sectorului 3 din Calea Dudești nr.191 și să predăm obiectivul Direcția Impozite și Taxe Locale (casierie) din str. Lucrețiu Pătrășcanu nr.3-5,

Văzând dispozițiile:

 • -  art.l alin.(l) lit.a) teza finală și art.6 lit.h) din Legea poliție locale nr.155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

• art.29 din H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

 • -  art.10 la art,14 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

se impune modificarea anexei la H.C.L.S.3 nr.489/12.10.2017 privind obiectivele de interes local a căror supraveghere și pază este asigurată de personalul poliției locale, completată prin H.C.L.S.3. nr.604/2017, H.C.L.S.3. nr.160/2018 și H.C.L.S.3. nr.200/2018.'

în acest sens, punctul 1 din anexa la H.C.L.S.3 nr.489/12.10.2017 va fi modificat în sensul că, la obiectivul PRIMĂRIA SECTOR 3, nu se va mai menționa "Cabinet Primar ”, urmând ca numărul de posturi/obiectiv, felul acestora și programul de lucru să fie stabilite prin consemnul general/particular.

De asemenea, este necesar ca punctul 5 din anexa la H.C.L.S.3 nr.489/12.10.2017, astfel cum a fost completată prin H.C.L.S.3 nr.604/2017, să își înceteze aplicabilitatea.
DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLICRomânia


TELEFON (004021)341 07 15- 28 FAX (004021)341 07 t5E-MAlLdomeni11.public@primarie3.ro

Str. Intrarea Ocobesti nr. 5-7, sector3, 032158, București, www-pnmarie3.ro


ISIS K<)“ ISAl>aÂ;OîlM1MtXîbVtsA


Către: Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3

reîatiipublîce@politiaîocala3.ro

Urmare a reorganizării posturilor de pază, conform Contractului nr. 142419/31.07.2018, vă rugăm ca începând cu data de 01.10.2018, să preluați obiectivul din Calea Dudești nr. 191 (Primăria Sector 3) și sa predațî obiectivul din str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5 (Casieria DITL).

Menționăm ca, la obiectivul mai sus menționat, este necesar un minim de 2 (două) posturi - l/12h, l/24h.

Cu stimă,
DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ SERVICIUL SINTEZĂ OPERATIVĂ


OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719


 • •              . . a * î

 • • V/

•••••

ROM AN IA

19182016 ] sărbătorim împreuna


TELEFON {004 03') 430 30 30 înt. ng / (004 031) 430 33 30 int. ng FAX (004 021J 340 07 5!

E-M A t L s i ntez a .opera l i va @ pri m a ri 63. ro Str. Ion Țuculescu nr. 42, ci, sector 3, 031615, București, www,primarie3.ro
Către: DIRECȚIA ASISTENȚA LEGISLATIVA în atenția: Directorului ExecutivPrin prezenta vă înaintăm raportul de specialitate nr.217429/15.10.2018 și proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la H.C.L.S.3 nr.489/12.10.2017privind obiectivele de interes local a căror supraveghere și paza este asigurată de personalul poliției locale, cu rugămintea de a analiza și dispune în acest sens inițieriea proiectului de hotărâre.


Cu stimă,Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la HCLS3 nr.489/12.10.2017 referitoare la obiectivele de interes local a căror supraveghere și pază este asigurată de personalul poliției locale, cu modificările și completările ulterioare

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de......a analizat

proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la HCLS3 nr.489/12.10.2017 referitoare la obiectivele de interes local a căror supraveghere și pază este asigurată de personalul poliției locale, cu modificările și completările ulterioare, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

SECRETAR, VASILIU MARIANA