Hotărârea nr. 495/2018

HCLS3 nr.495 din 30.10.2018fVHJNKnPH.n BUCUREȘTI

S17 CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București, în semestrul I al anului școlar 2018 - 2019

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 30.10.2018

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive nr, 229316/CP/23.10.2018 a Primarului Sectorului 3;

-Raportul de specialitate nr.222206/17.10,2018 al Direcției învățământ Cultură- Serviciul Administrare Unități de învățământ și Relații cu Unitățile de Cult;

 • - Adresa nr. 225685/19.10.2018 a Direcției învățământ Cultură-Serviciul Administrare Unităti de învățământ și Relații cu Unitățile de Cult;

A

In conformitate cu prevederile:

-Art, 105 alin. (2) lit. d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordinului MECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinelor MECTS nr. 3470/7.03.2012 și nr, 3480/2018 privind modificarea și completarea Anexei la Ordinul nr. 5576/2011;

Luând în considerare:

 • - Raportul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;

 • - Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • - Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă numărul de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București, în semestrul I al anului școlar 2018 - 2019, după cum urmează:

(1) Pentru elevii din ciclul primar:

 • a) Burse de performanță pentru ciclul primar în număr de 308, în cuantum de 200 lei lunar.

 • b) Burse de merit pentru ciclul primar în număr de 10, în cuantum de 100 lei lunar.

 • c) Burse de ajutor social pentru ciclul primar în număr de 974, în cuantum de 150 lei lunar.

(2) Pentru elevii din ciclul gimnazial:

 • a) Burse de performanță pentru ciclul gimnazial în număr de 227, în cuantum de 200 lei lunar.

 • b) Burse de merit pentru ciclul gimnazial în număr de 4588, în cuantum de 100 lei lunar.

 • c) Burse de studiu pentru ciclul gimnazial în număr de 168, în cuantum de 150 lei lunar.

 • d) Burse de ajutor social pentru ciclul gimnazial în număr de 744, în cuantum de 150 lei lunar

(3)  Pentru elevii din ciclul liceal care nu au domiciliul în sectorul 3:

 • a) Burse de performanță pentru ciclul liceal în număr de 28, în cuantum de 400 lei lunar.

 • b) Burse de merit pentru ciclul liceal în număr de 1190, în cuantum de 200 lei lunar,

 • c) Burse de studiu pentru ciclul liceal în număr de 259, în cuantum de 300 lei lunar.

 • d) Burse de ajutor social pentru ciclul liceal în număr de 853, în cuantum de 300 lei lunar.

(4) Pentru elevii din ciclul liceal, care au domiciliul în sectorul 3:

 • a) Burse de performanță pentru ciclul liceal în număr de 22, în cuantum de 400 lei lunar.

 • b) Burse de merit pentru ciclul liceal în număr de 1264, în cuantum de 400 lei lunar.

 • c) Burse de merit pentru ciclul liceal care au absolvit anul școlar 2017-2018 cu media

generală 10 în număr de 1, în cuantum de 1000 lei lunar

 • d) Burse de studiu pentru ciclul liceal în număr de 173, în cuantum de 400 lei lunar.

 • e) Burse de ajutor social pentru ciclul liceal în număr de 204, în cuantum de 300 lei lunar.

Numărul total de burse acordate pentru semestrul I al anului școlar 2018-2019 este de 11013.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică, Direcția învățământ Cultură și unitățile de învățământ preuniversitar de stat vor lua măsuri de îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

NR. 495

DIN 30.10.2018


SECTOR 3

CABINET PRIMARs; :.i.'■1                      > . '■.i <                                              tataî . : . ■ ■.. .        *.. - ■

CaU:;i ÎMwî îv; ta, tata p. OjWS.i, Statata:

ROMÂNIA

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București, în semestrul I al anului școlar 2018- 2019

Având în vedere necesitatea sprijinirii elevilor din sectorul 3 cu rezultate bune în procesul educațional sau cu rezultate deosebite la olimpiade și concursuri școlare, precum și a elevilor cu probleme de sănătate sau venituri mici în familie, se impune acordarea de burse, conform metodologiei aflate în vigoare.

Elevii din ciclul liceal au necesități educaționale ridicate față de cei din învățământul primar și gimnazial, materialele didactice și manualele școlare pe care le utilizează au prețuri ridicate și drept urmare, ne propunem să-i sprijinim suplimentar față de colegii lor din ciclul primar și gimnazial, iar elevii din ciclul liceal care au domiciliul în sectorul 3 vor beneficia de burse de merit și studiu majorate față de colegii lor din ciclul liceal.

Ținând seama de cele prezentate precum și de raportul de specialitate nr. 227009/ 22.10.2018 al Direcției învățământ Cultură - Serviciul Administrare Unități de învățământ și Relații cu Unitățile de Cult supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 prezentul proiect de hotărâre.


Dsîtck             ptatak ptata de tastai         j Vj ctafotaăta cu Jtaptaîtata Uitata tatatae tataîtafi șn

stata mita ay    ta k

tatac ta h itavtata        îy ta-e -yșys tata kta jtatata. Vă (tata e.tatas tapimta pta-feta în ta;ytam:fîta

Ita tatatata ptata-y tata tata, taîtata țy stata tarșamta pe tata tatatai Secta 3.DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT
Raport de specialitate

la proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorului 3 al Municipiului București în semestrul I al anului școlar 2018-2019

Având în vedere:

 • >  prevederile art. 105, alin. 2, lit. d, din Legea Educației Naționale nr. 1/2011,

Art. 105. (2) Finanțarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru următoarele categorii de cheltuieli:

d) cheltuieli cu bursele elevilor;

 • >  prevederile art. 3 si art. 4 din Anexa 1 la Ordinul nr. 5576/2011

Art. 3. - (1) Bursele se acordă din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar, potrivit prevederilor Art. 105 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011.

 • (2) Bursele se acordă în limita fondurilor aprobate cu această destinație.

Art. 4. - Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului județean/consilîilor locale ale sectoarelor municipiului București,"

 • >  prevederile Ordinului nr. art. 3470/2012 și 3480/2018, pentru modificarea anexei la Ordinul Ministrului Educației., Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5576/2011,

 • >  Solicitările unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru acordarea de burse pentru semestrul I al anului școlar 2018-2019, prezentate în cadrul acestui raport de specialitate.

Elevii din ciclul liceal au necesități educaționale ridicate față de cei din învățământul primar și gimnazial, materialele didactice și manualele școlare pe care le utilizează au prețuri ridicate și drept urmare, au burse majorate față de cei din ciclul primar și gimnazial, iar elevii din ciclul liceal care au domiciliul în sectorul 3, frecventează cursurile unităților de învățământ liceal din sectorul 3 și beneficiază de burse de merit și de studiu, sunt sprijiniți suplimentar față de colegii lor din ciclul liceal, iar pentru încurajarea performanței, propunem și acordarea unor burse de merit în cuantum de 1000 lei lunar, pentru elevii din sectorul 3 care au absolvit anul școlar 2017-2018 cu media generală 10.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679'2016. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3,


DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT

Propunem aprobarea următorului proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorului 3 al Municipiului București în semestrul II a! anului școlar 2018-2019, după cum urmează:

 • (1)  Pentru elevii din ciclul primar:

a} Burse de performanță pentru ciclul primar în număr de 308, în cuantum de 200 lei lunar.

 • b)  Burse de merit pentru ciclul primar în număr de 10, în cuantum de 100 lei lunar.

 • c)  Burse de ajutor social pentru ciclul primar în număr de 974, în cuantum de 150 lei lunar.

 • (2)  Pentru elevii din ciclul gimnazial:

 • a) Burse de performanță pentru ciclul gimnazial în număr de 227, în cuantum de 200 lei lunar, b} Burse de merit pentru ciclul gimnazial în număr de 4588, în cuantum de 100 lei lunar.

 • c)   Burse de studiu pentru ciclul gimnazial în număr de 168, în cuantum de 150 lei lunar.

 • d)  Burse de ajutor social pentru ciclul gimnazial în număr de 744, în cuantum de 150 lei lunar

 • (3)  Pentru elevii din ciclul liceal care nu au domiciliul în sectorul 3:

 • a) Burse de performanță pentru ciclul liceal în număr de 28, în cuantum de 400 lei lunar.

 • b) Burse de merit pentru ciclul liceal în număr de 1190, în cuantum de 200 lei lunar.

 • c) Burse de studiu pentru ciclul liceal în număr de 259, în cuantum de 300 lei lunar.

 • d) Burse de ajutor social pentru ciclul liceal în număr de 853, în cuantum de 300 lei lunar.

 • (4) Pentru elevii din ciclul liceal, care au domiciliul în sectorul 3:

 • a) Burse de performanță pentru ciclul liceal în număr de 22, în cuantum de 400 lei lunar.

 • b) Burse de merit pentru ciclul liceal în număr de 1264, în cuantum de 400 lei lunar.

 • c) Burse de merit pentru ciclul liceal care au absolvit anul școlar 2017-2018 cu media

generala 10 în număr de 1, în cuantum de 1000 lei lunar

 • d) Burse de studiu pentru ciclul liceal în număr de 173, în cuantum de 400 lei lunar.

 • e) Burse de ajutor social pentru ciclul liceal în număr de 204, în cuantum de 300 lei lunar

Unitățile de învățământ sunt resposanbile de întocmirea listelor cu beneficiarii de burse, precum și cu transmiterea acestora către Direcția de învățământ Cultură, care le centralizează și le supune spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.

Numărul total de burse acordate pentru semestrul I al anului școlar 2018-2019 este de 11013.
SITUAȚIA BURSELOR SOLICITATE DE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT, DIN SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, SEMESTRUL! - AN ȘCOLAR 2018 -2019

Nr. crt.

Unitatea de învSîifftânî

tNVATĂMÂirT PRIMAR

ÎNVĂȚĂMÂNT GTMNAZMt.

KVĂȚÂMÂMNT L1CTÂL

TOTAL euR$£

ELEVI CC DOMJCarL'L tN ALTE SECTOARE

El.tvi CV iXLMlCIL!UL In SECTORUL 3

Eut« de pcrferanitl

Bune da amil

fterK de ■jutsr mm W

EtUFM de perfanutitJJk

Suim da merir

Bune de

SurtW de «Jefor sori*!

autw de pe/fenuislZ

jBune de wHi

Bww da

Bune âr ejlrtarroclal

Sun» de prrtemuslĂ

Bdne de merir

Bune de

Bune dr    .woM

Art. ti ttin. 1 ai *)

Art-6 *llțL ] Jji.b)

Alt.« •Un-1 til. c)

Art. 8 *Htl1 Ut. b>

Art, 8

[11. c)

Art. JJ

«Ud. i

Ut, A)

Alt. 13 »ilnJ BL ti)

Ari. 13 ■lift 1 ti!, c)

AH. Î4 ■fa. L (oC>2j

Ari-*

UL •)

ArLti «Mit 1 Bl b)

Art. ti ■Uu. i

UE, C>

<VL« «tiu 1

BL «} <84W»)

Art.« «U&t Bi.»>

ArtsS alia. î Ift. ■)

IM»

Ah. S ■Ua. 1 UL r)

An. s ■Ud. 1

Alt. J?

*Dn.1

Art. 13 •Ua. ] Ur»

Ari. 13 ■Di J Kt . O

•Un. J <<K*M

Ah.* ■Un, 1 EL »)

Art. 6 alia. 1 Ut»

Ait.« ■Ea. i Ut. e)

Am*

Ur.it) (8344,99}

■tis. 1 Ut.»}

Art. 8

■ti& i

Ut. u)

Art. 8 <UîLl Ut. 11)

*iHl

ih.c)

«Da 1

A»r. M

Hlin. 1

Ut. •)

Art. U «tis. T

Ut. 1»)

Ari. 13

Hi.«)

Art.* »UtL 1 UL»)

Art. ti ■Cd. 1 UL *>)

Aii. ti

■Us.1

Ut.

Art.Ș

Os.1

Ul«} (ț,W-8,«)

Art. î ftUn.1 IM- >} (4,00.9^9)

Art.8

1 Ut. 4)

Medb

* ]<■

Alt. S fltilL 1 UL b)

Art. 4 •Un. 1 lil. O

Art.P sUs. t

AM- B

»Ekk 1 tiL a)

j Art, 13

| «Un 1 ilr.b)

Art. 13 ■Qik 1 Uf.c)

1

Școala tihTinulafâ Voievod Heasoe Basarab tlfil

0

0

0

0

0

0

1

12

0

a

0

16

14

25

0

0

1

2

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

O

0

0

0

0

0

0

G

0

0

O

0

0

0

0

0

82

2

Școala 5formaztata nr. 20

0

0

1

0

H

0

B

0

0

0

8

40

61

85

0

0

6

H

0

6

O

0

0

0

0

0

0

0

G

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

246

3

Școaîa Gimnaziala oliviu

Rebrewitt* (21)

0

30

; g

0

10

0

30

2

2

0

10

45

55

î>0

0

0

15

0

15

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

G

0

0

0

0

G

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

315

Școala Gimnaziali

"Mexic* (22)

0

G

0

0

O

0

0

22

0

0

a

3

10

17

10

0

0

t)

0

0

13

0

0

G

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

G

0

0

0

0

0

G

G

75

5

Ștoaia Gimnaziali nr- 47

0

G

0

0

0

0

0

26

0

0

0

0

U

0

0

6

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

G

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74

6

Școala Gimnaziali ar. 54

0

O

6

0

0

8

0

15

0

0

0

5

25

35

49

0

5

0

5

0

6

a

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

159

7

Școala Gimnaziali nr. 55

1

0

0

0

0

2

0

04

0

2

0

0

30

45

40

0

0

10

2

0

35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

G

0

0

0

0

0

0

0

0

251

a

Școala Gimnazială fir. 67

1

0

: 0

0

0

2

0

44

0

0

0

0

16

19

24

0

0

2

4

0

21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133

$

Școala Gimnaziali Cezar Mit* (70)

0

0

■ 10

0

0

13

0

40

0

0

0

10

31

49

no

0

0

10

16

0

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Q

309

10

Școala Gimnazială “Barbu ddavraftcea* (73)

(1

Q

0

0

0

1

0

51

0

0

0

0

2

3

2

0

0

0

0

30

O

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

G

0

0

0

0

0

0

0

0

0

G

0

90

ii

Șccda Gimnazii» ^tacnardo da Vinci'' f 751

0

0

10

0

0

15

0

15

0

0

0

23

36

71

150

0

0

11

0

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

G

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

355

12

Școala Gimnazială nh 78

0

0

2

0

0

4

0

15

0

0

0

16

19

26

0

0

4

4

0

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

: o

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106

13

Școala Gimnazială nr. 80

0

0

16

0

0

12

0

9

0

0

0

43

57

137

0

0

0

7

a

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

0

0

0

c

0

0

0

0

0

0

0

0

0

292

14

Școala Gimnazială nr. Bl

0

0

5

0

G

6

0

9

3

0

0

36

49

131

0

0

0

10

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

268

15

Școala Gimnazială nr- 82

0

0

6

0

0

16

0

8

0

0

0

H

43

61

76

0

0

9

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

O

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

244

1*

Școala Gimnazială nr«B4

0

0

12

0

0

7

0

45

0

0

0

7

46

55

93

0

0

12

0

20

l

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

307

n

Școala Gimnazială rtr, BS

0

0

3

0

0

3

0

17

0

G

G

3

16

18

37

0

0

G

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

G

0

0-

0

0

0

116

13

Școala Gimnazială "tolbai 0ot6îr (87)

9

0

1

0

4

: 17

0

n

0

I

a

0

20

30

41

0

5

l

10

0

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a

0

0

0

0

0

0

0

0

O

0

0

0

0

0

164

10

Școala Gimnazială nr, 88 {"Shanghaf1*)

0

0

30

0

O

: 7

0

15

0

0

0

17

64

76

124

0

0

7

8

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a

G

0

353

20

Școala Gimnazială "Mcda* Labiț" ( 89 J

0

0

17

0

0

: 8

0

4

0

0

0

7

39

52

123

0

0

1

6

G

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

262

21

Școala Gimnazială nr. 92

0

G

0

G

9

23

0

0

0

0

2

43

45

64

0

0

25

15

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

239

22

Școala Gimnazială nr> 95

0

0

2

0

0

0

32

1

1

0

i

12

19

9

G

0

8

6

0

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

G

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119

23

Școata Gimnazială nr. 112

0

G

3

1

0

2

0

32

1

0

0

4

41

52

65

G

2

14

3

0

17

i

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c

0

0

0

0

0

0

G

0

G

0

238

24

Școala Gimnazială nr. 116

3

0

0

0

0

2

0

27

0

4

0

0

14

17

28

1

0

12

1

0

H

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122

25

Școala Gimnazială nr» 149

0

G

3

3

0

8

0

3

0

4

0

1

40

60

90

0

1

8

10

0

3

0

0

0

0

a

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D

0

0

0

0

233

26

Școala Gimnazială nr, 195 ("Hamburg*)

0

0

42

0

0

20

0

4

0

0

0

30

53

109

370

0

0

2

19

0

4

0

0

0

0

0

0

0

a

a

0

0

0

0

0

G

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

653

27

Școala Gimnazială "frodarlco Garda tarea*

0

0

37

0

&

15

0

13

0

1

0

28

30

69

108

0

0

15

18

0

16

0

0

0

0

0

0

G

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Q

0

0

0

0

0

0

G

0

0

350

23

Școala Gimnazială "Alexandru taan Cuib"

0

0

23

2

0

16

0

ii

3

0

0

5

20

55

108

5

0

2

4

G

11

0

0

0

0

0

0

G

0

0

0

0

0

0

9

0

0

G

0

0

0

0

0

0

0

0

0

263

2S

Școala nr. 2GC

1

G

0

0

0

1

0

10

0

12

0

0

11

22

32

0

0

0

4

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

30

Școala gimnaziala

Șpedaia nr. 5

0

0

0

0

0

42

0

6

0

: °

0

0

0

0

0

0

0

0

60

0

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121

31

Colegiul Național "Matei Basarab"

0

0

0

V

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

. 0

0

G

0

0

0

0

a

0

9

107

179

115

0

0

10

16

27

0

0

0

6

45

130

49

0

0

I

5

13

0

1

713

32

Liceul Teoretic rtALl*Cuzart

0

0

0

G

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

54

35

10

0

2

3

10

33

2

0

0

3

167

165

65

0

1

i

22

21

0

0

598

33

Liceul Bilingv'‘Dacebar

0

D

0

0

0

3

0

21

3

0

0

0

9

10

4

0

l

3

3

0

15

0

0

0

1

45

16

4

0

0

45

16

37

16

0

0

2

23

14

4

0

0

0

26

10

0

7

348

34

Liceul Teoretic: "Dame ANghiarT

0

0

8

0

0

6

0

8

0

0

0

s

25

43

87

0

0

5

11

0

4

0

0

0

2

39

34

S

1

0

6

17

33

3

G

0

3

98

90

30

0

1

0

12

25

0

2

614

35

Școala Sup.camarclatS *M£o|m Kratzulescti"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

G

0

0

0

0

0

: o

0

0

0

0

0

0

0

0

4

140

14)

55

0

0

79

23

19

12

0

0

0

64

75

36

0

1

3

35

7

0

5

699

36

Liceul Teologic

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

3

4

0

0

4

0

16

25

0

G

0

0

1

1

0

0

)

0

0

3

60

37

Colegiul tehnic

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

G

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

6

2

0

0

13

B

10

52

J7

0

0

0

6

4

0

0

0

9

4

0

6

156

38

Colegiu} Tehnic "MOial Srauu"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

fi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a

14

7

2

1

0

24

19

17

16

0

0

0

B

3

0

0

0

0

16

13

0

12

157

38

Liceul Tehnologic "Ble Rado*

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D

0

0

0

0

0

a

15

9

3

0

0

26

4

59

14

0

0

0

7

3

1

0

0

0

7

7

0

4

159

40

Liceul Teoretic "Nlchtt* StănescuH

0

0

13

0

0

3

0

12

0

0

0

3

B

15

20

0

0

7

3

0

9

0

0

0

0

8

0

0

0

0

21

14

29

12

0

0

0

15

2

0

0

0

0

15

B

0

2

229

41

CoîBgiui Tehnic

G

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

10

4

0

0

0

3

10

85

8

0

0

0

26

7

7

0

0

0

12

10

0

7

186

42

Uceul Teoretic

0

0

: o

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

52

28

4

1

0

8

6

59

3

0

0

3

54

23

7

0

0

0

4

8

0

10

272

43

Liceul Tehnologic

0

0

; o

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E)

0

0

0

0

1

9

7

0

0

0

13

5

73

8

0

0

0

4

7

0

0

0

0

6

4

0

4

136

44

Uceul Tehnologic

ThMdorPaRad^^^^^^^^

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

0

0

4

4

23

1

0

0

0

3

0

0

Q

0

0

3

4

0

2

47

16

0

292

8

4

275

24

664

11

28

0

199

899

1314

2361

6

14

168

237

2

441

4

0

c

28

501

466    |

205

3

15

259

154

5*2

137

0

G

22

530

519

195

1

3

17

173

139

0

55

308

0

74

227

4588

168

744

2S

1190

259

853

22

1265

173

204

11013

TOTAL

1292

5727

2330

1664

11013


DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULTROMAN IA


191B 201 e I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


TELEFON (004 021) 326 04 27 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL invatamant@primarie3.r0 Șoseaua Mihal Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.r0 be

Nr. 225685/19.10.2018în vederea supunerii spre propunerea de inițiere de către Primarul Secto

1 Sgdor 3, va transmitem r proiecte de hotărâre:


 • 1) la proiectul de hotărâre privind apr acestora acordate elevilor din unitățile de învățămâ al Municipiului București în semestrul I al anului școlar 2018-2019

  ui de burse și cuantumul 'rfersitar de stat din Sectorului 3


 • 2) la proiectul de hotărâre privind modificarea A nexei la H. C.L.S. 3 nr. 3/11.01.2018 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 3 în Comisiile de evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar din rețeaua școlară a Sectorului 3 al Municipiului București

 • 3) la proiectul de hotărâre privind acordarea drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă (unități de învățământpreuniversitarparticular)pentru anul 2018

 • 4) la proiectul de hotărâre privind aprobarea investițiilor și deducerii contravalorii investițiilor efectuate de către societatea A.D.P.B. S.A. asupra căminului C7 aparținând Liceului Teoretic Decebal, situat în Bd. Energeticienilor nr. 9 -77, sector 3, București.

Anexat, vă transmitem documentele însoțitoare aferente: Rapoartele de specialitate

Proiectele expunerii de motive

Proiectele de hotărâre

Adrese, situații, tabele.


Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor ia proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de burse

și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București, în semestrul I al anului școlar 2018-2019

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ........... , a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București, în semestrul I al anului școlar 2018-2019, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale,

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

PĂl^ICĂ AlhUANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN ’

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


SECRETAR, HONȚARU VALERICA

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT referitor Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București, în semestrul I al anului școlar 2018 - 2019.

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de ....2........, a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de

burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București, în semestrul I al anului școlar 2018 - 2019 și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

DOBRE ALEXANDRU

MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEA INOCENȚIU IOAN

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA

MOLDOVEANU LUCIAN - IONEL


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București, în semestrul I al anului școlar 2018 - 2019

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de.............., a analizat

proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București, în semestrul I al anului școlar 2018 - 2019, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s~au exprimat următoarele opinii:


DDCI? TkTMT’I?

Jt JtxJH/kp Jl/JLr 11I Jtl/ț

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN