Hotărârea nr. 496/2018

HCLS3 nr.496 din 30.10.2018MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind acordarea drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă (unități de învățământ preuniversitar particular) pentru anul 2018

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și complețarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința ordinară, azi 30.10.2018

Având în vedere:
 • -  Expunerea de motive nr.229332/CP/23.10.2018 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 222210/17.10.2018 al Direcției învățământ Cultură -Serviciul Administrare Unități de învățământ și Relații cu Unitățile de Cult;

 • -  Adresa nr. 644/03.04.2018 a Liceului Teoretic Internațional de Informatică București;

 • -  Adresa nr. 268/17.10.2018 a Grădiniței cu program prelungit ”Noel”;

 • -  Adresa nr. 225685/19.10.2018 a Direcției învățământ Cultură - Serviciul Administrare Unităti de învățământ si Relații cu Unitățile de Cult;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HG nr. 904/ 2014 pentru stabilirea limitelor minime de- cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

 • -  Art. 26 din Ordinul nr. 5574/07.10.2011, pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru copiii, elevii si tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 51 din Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 2 alin.(10) din HG nr.423/2016 privind repartizarea pe județe a sumelor aprobate prin lege pentru finanțarea drepturilor copiiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de/.masă, precum și metodologia de alocare a acestor sume unităților de învățământ de masa, pentru anul 2016;

Luând în considerare:
 • -  Raportul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Raportul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se acordă din bugetul Sectorului 3 al Municipiului București, pentru anul 2018, suma de 10514,80 lei pentru asistență socială constând în asigurarea alocației de hrană, a rechizitelor școlare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei și a încălțămintei pentru cei 6 elevi cu cerințe educaționale speciale de la 2 unități de învățământ preuniversitar particular, după cum urmează:

 • 1. Borduselu Ana Maria - Liceul International de Informatică București -3.542,80 lei

 • 2. Teleasa Octavian - Grădinița cu program prelungit ”Noef’- 1.394,40 lei

 • 3. Bucur Ilinca - Grădinița cu program prelungit ”Noel”~ 1.394,40 lei

 • 4. Manda Teodora - Grădinița cu program prelungit ”Noel” - 1.394,40 lei

 • 5. Visan Radu - Grădinița cu program prelungit ”Noel”- 1.394,40 lei

 • 6. Bucur Victor - Grădinița cu program prelungit ”Noel”- 1.394,40 lei

Art.2. Sumele pentru drepturile mai sus menționate se acordă prin unitățile de învățământ preuniversitar particular menționate.


A

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția învățământ Economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ .^-îtfcl^NA VĂDUVA

NR. 496

DIN 30.10.2018
SECTOR 3CABINET PRIMAR

Nr .Z23 3 3 £

'■A u'.7:;?A.......■■■■-:-■v;:......;.............; ".' "'7 A».,;,\i';..'.

ROMÂNÎA

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind privind acordarea drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tînerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă (unități de învățământ preuniversîtar particular} pentru anul 2018

Având în vedere prevederile art. 51 din Legea educației naționale nr.l/ 2011, potrivit căruia copiii, elevii si tinerii cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masa, beneficiază de asistentă socială constând in asigurarea alocației zilnice de hrana, a rechizitelor școlare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei si a încălțămintei în cuantum egal cu cel pentru copiii aflați în sistemul de protecție sociala a copilului.

Art. 26 din Ordinul MECTS nr. 5574/ 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru copiii, elevii si tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați in învățământul de masa, conform căruia, beneficiază de asistenta sociala contând in asigurarea alocației zilnice de hrana, a rechizitelor școlare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei si a încălțămintei în cuantum egal cu cel asigurat copiilor aflați in sistemul de protecție al copilului.

Luând în considerare adresa nr. 268/17.10.2018 a Grădiniței cu program prelungit "NoeT prin care se solicită suplimentarea bugetului cu suma de 6972 lei (pentru 5 copii cu o alocație de 1.394,40 lei/copil) , precum și adresa nr. 644/03.04.2018 a Liceul Internațional de Informatică București prin care se solicită suplimentarea bugetului cu suma 3542,80 lei (pentru 1 copil), sume necesare asigurării alocației de hrană, a rechizitelor școlare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei și a încălțămintei pentru cei 6 elevi cu cerințe educaționale speciale.

Ținând seama de cele prezentate precum și de raportul de specialitate nr. 222210/17.10.2018 al Direcției învățământ Cultură - Serviciul Administrare Unități de învățământ și Relații cu Unitățile de Cult supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 prezentul proiect de hotărâre.
ROMAN IA


1918 2018! SĂRBĂTORIM iMPREUNĂ


DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT

TELEFON (004 021) 326 04 27 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL invatamant@pfimarie3.r0

Șoseaua Mihai Bravu nr, 428, sector 3, 030328, București, www.pnmarie3.r0

Nr. 222210/17.10.2018

Raport de specialitate

privind acordarea drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masa (unități de învățământ preuniversitar particular) pentru anul 2018

Potrivit art. 51 din Legea educației naționale nr.l/ 2011, copiii, elevii si tinerii cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masa, beneficiază de asistentă socială constând in asigurarea alocației zilnice de hrana, a rechizitelor școlare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei si a încălțămintei în cuantum egal cu cel pentru copiii aflați în sistemul de protecție sociala a copilului.

In conformitate cu art. 26 din Ordinul Ministrului Educației Cercetării Tineretului si Sportului nr. 5574/ 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru copiii, elevii si tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați in învățământul de masa, beneficiază de asistenta sociala contând in asigurarea alocației zilnice de hrana, a rechizitelor școlare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei si a încălțămintei în cuantum egal cu cel asigurat copiilor aflați in sistemul de protecție al copilului, precum si de găzduire gratuita in internatele sau centrele de asistare pentru copiii cu CES din cadrul direcțiilor generale județene/ a municipiului București de asistentă socială si protecția copilului. Aceste drepturi vor fi asigurate din bugetele locale ale unităților administrativ teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ la care sunt înscriși copiii/elevii.

Prin Hotărârea de Guvern nr. 564/2017 se stabilește modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar iar prin Hotărârea de Guvern nr. 904/ 2014 se stabilesc limitele minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute la art. 129 alin (1) din Legea nr. 272/ 2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului.

Având în vedere:

 • 1). Cererea Liceului Internațional de Informatică București nr. 644/03.04.2018, unitate de învățământ preuniversitar particular, acreditata cu personalitate juridica, introdusa în rețeaua școlara a unităților de învățământ particular din sectorul 3, prin care se comunica ca in unitatea școlara este înscrisă o elevă cu cerințe educaționale speciale (CES) - Bordușelu Ana Maria, care a depus documentele necesare privind acordarea alocației zilnice de hrana si a sumelor anuale ce reprezintă drepturi de îmbrăcăminte, încălțăminte, material igienico-sanitar, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural - sportive pentru copiii cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masa, și se solicita finanțarea din bugetul

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot li dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT

Sectorului 3 al Municipiului București, pentru anul 2018, a sumei de 3542,80 lei, reprezentând:

 • -  alocație hrana: ianuarie -iunie 2018- 94 zile* 16,6 lei/zi = 1560,40 lei

 • -  alocație hrana: septembrie - decembrie 2018 - 74 zile* 16,6 lei/zi - 1228,40 lei

 • -  cazarmament acordat pentru perioada aprilie-iunie și octombrie-noiembrie ~ 754 lei.

 • 2). Adresa nr. 268/17.10.2018, prin care Grădinița cu program prelungit ”Noel”, unitate de învățământ preuniversitar particular, având autorizația de funcționare provizorie nr. 3795/04.05.2009, solicită suplimentarea bugetului pentru 5 elevi cu cerințe educaționale speciale (CES) pentru anul 2018, cu suma de 6972,00 lei, după cum urmează:

 • 1) Teleasa Octavian - 1394,40 lei

 • 2) Bucur Ilinca - 1394,40 lei

 • 3) Manda Teodora - 1394,40 lei

 • 4) VisanRadu      - 1394,40 lei

 • 5) Bucur Victor     - 1394,40 lei.

Alocația de 1394,40 lei care se acordă pentru fiecare elev reprezintă:

 • -  alocație hrana: septembrie-decembrie 2018 - 69 zile* 16,6 lei/zi = 1145,40 lei

 • -  drepturi de îmbrăcăminte, încălțăminte, material igienico-sanitar, rechizite/ manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive ~ 249,00 lei.

Propunem:

 • 1) Acordarea din bugetul Sectorului 3 București a sumei de 3 542,80 lei pentru asistență socială constând în asigurarea alocației de hrana, a rechizitelor școlare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei si a încălțămintei pentru eleva Bordușelu Ana Maria, înscrisă la Liceul Internaționale de Informatică București, unitate de învățământ preuniversitar particular, acreditata cu personalitate juridica, introdusa în rețeaua școlara a unităților de învățământ particular din sectorul 3.

 • 2) Acordarea din bugetul Sectorului 3 București a sumei de 6 972,00 lei pentru asistenta sociala constând în asigurarea alocației de hrana, a rechizitelor școlare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei si a încălțămintei pentru cei 5 elevi: Teleasa Octavian, Bucur Ilinca, Manda Teodora, Visan Radu și Bucur Victor, înscriși la Grădinița ”Noel”, unitate de învățământ preuniversitar particular, introdusă in rețeaua școlară a unităților de învățământ din sectorul 3.

Suma totală pentru drepturile mai sus menționate, pentru cele 2 unități de învățământ preuniversitar particular, este de 10 514,80 lei și se acorda prin unitățile de învățământ.

întocmit:Șef Serviciu,'    ' GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "NOEL"

Str. Trifoi nr. 10, București, Sector 3;

CIF: 37457525

Tel. / FAX: 031/4255020; mobil: 0728459857;

www.gradinița-nQeLro / offîce^wadimta-nod.ro

Nr. ..A...... J data

Către:

Direcția Invatamant Cultura» Primărie Sector 3

In urma documentelor depuse de către părinții copiilor cu cerințe educaționale speciale, va solicitam sa ne sprijiniți in suplimentarea bugetului, pentru acordarea alocației de hrana si a cazarmamentului, pe anul 2018 pentru perioada septembrie-decembrie Ja articolul 55.01.63 cu suma de 6.972 lei, după cum urmeaza:

1/Teleasa Octavian

Hrana: 69 zile x 16.6 lei/zi =1145.4 lei

Cazarmament :249 lei

Total: 1394.4 lei

2.Bucur (linca

Hrana: 69 zile x 16.6 lei/zi =1145.4 lei

Cazarmament :249 lei

Total: 1394,4 lei

3-Manda Teodora

Hrana: 69 zile x 16.6 lei/zi =1145.4 lei

Cazarmament :249 lei

Total: 1394.4 lei

 • 4, Visan Radu

Hrana: 69 zile x 16.6 lei/zi = 1145.4 lei

Cazarmament :249 lei

Total: 1394.4 lei

 • 5. Bucur Victor:

Hrana: 69 zile x 16.6 lei /zi= 1145,4 lei

Cazarmament :249 lei

Total: 1394,4 lei


Data:

17.10.2018Wn644/03.04.2018


Cifre Direcția învățământ sșc^mt 3^

• Nota de fundamentare

Liceul Teoretic Internațional de Ijriformșâcă cu sediul în ștr* Balta Albina» nr 9, sector 3, București, dorim săaducem în atenția dumneavoastră cazul elevei Bordușelu Ana Mana, clasa a 9-a care are dosar CBS,


Solicitam prin prezenta, a ne aloca buget pentru alocați e hrana pentru perioada iașmane-iume- 94 zale* 16,60 -1560.4 ron si pentru perioada septembrie-deceanbrie - 74 zile* 16,60^ 1228,4 ron; cazarmament acordat pesta perioada aprUie-hmie și octombrie noiembrie adica 377+377- 754. Total buget solicitat pe 2018“ 3542.8 lei

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT


î • • J ’ A ’      •

: : • î                     î :

România

1918 201 a I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


TELEFON (004021) 326 04 27 FAX (004021) 318 03 04 E-MAIL tnvatamant@primarie3.r0

Șoseaua Mihai Bravu nr, 428, sector 3, 030328, București, www.prirr1arie3.ro


în vederea supunerii spre propunerea de inițiere de către Primarul SectoNr. 225685/19.10.2018


gcțor 3, va transmitem r proiecte de hotărâre:


1) la proiectul de hotărâre privind apr acestora acordate elevilor din unitățile de învățămâ al Municipiului București în semestrul I al anului școlar 2018-2019


ui de burse și cuantumul rdersitar de stat din Sectorului 3


2) la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la ll.C.L.S. 3 nr. 3/11.01.2018 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 3 în Comisiile de evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar din rețeaua școlară a Sectorului 3 al Municipiului București

 • 3)  la proiectul de hotărâre privind acordarea drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă (unități de învățământpreuniversitarparticular) pentru anul 2018

 • 4)  la proiectul de hotărâre privind aprobarea investițiilor și deducerii contravalorii investițiilor efectuate de către societatea A.D.P.B. S.A. asupra căminului C7 aparținând Liceului Teoretic Decebal, situat în Bd. Energeticienilor nr. 9 -11, sector 3, București.

Anexat, vă transmitem documentele însoțitoare aferente: Rapoartele de specialitate

Proiectele expunerii de motive

Proiectele de hotărâre

Adrese, situații, tabele.


Comisia de studii, prognoze ecouomico-sociale, buget, finanțe

RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre privind acordarea drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă (unități de învățământ preuniversitar particular) pentru anul 2018

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ................, a analizat proiectul de hotărâre privind acordarea drepturilor de

care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă (unități de învățământ preuniversitar particular) pentru anul 2018, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art 44 alin.(I) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de


PREȘEDINTE, PĂUNICĂ<SECRETAR, HONȚARU VALERICAFLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANComisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă (unități de învățământ preuniversitar particular) pentru anul 2018

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de............., a analizat proiectul de hotărâre privind acordarea drepturilor de

care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă (unități de învățământ preuniversitar particular) pentru anul 2018 și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de^Mvățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, DOBRE ALEXANDRU
MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEAINOCENȚIU IOAN

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA

MOLDOVEANU LUCIAN - IONEL


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masa (unități de învățământ preuniversitar particular) pentru anul 2018

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de...........1^.'..^.:.^^^...., a analizat

proiectul de hotărâre privind acordarea drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă (unități de învățământ preuniversitar particular) pentru anul 2018, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEfAA^0RAlfII> proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s~au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:


SECRETAR, VASILIU MARIANA

PELINARU CORNEL


BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU


P ALINI CA ADRIANA


IACOB CEZAR


ENE STELIAN-BOGDAN


VOINEA INOCENȚIU-IOANComisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă (unități de învățământ preuniversitar particular) pentru anul 2018

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media, întrunită în ședința din data de...£.5.7^..;.^ZĂ................... a analizat proiectul de hotărâre

privind acordarea drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă (unități de învățământ preuniversitar particular) pentru anul 2018, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

VOICUALINrIONUT

/ J/

SECRETAR, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

TUDOR ELENA

MARINESCU IONELA

FLEANCU FLORIN

GALBENU MIRCEA-MIHAI

GALBENU ANA IULIA

FĂTU ADRIAN

MĂLUREANU LIVIU


PETRESCU ELENA