Hotărârea nr. 497/2018

HCLS3 nr.497 din 30.10.2018t MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării și finanțării în anul școlar 2018-2019 din bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București a Programului „Școală după Școală”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința ordinară, azi 30.10.2018

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 229595/CP/23.10.2018 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr.228885/23.10.2018 al Direcției învățământ Cultură

- Serviciul Administrare Unități de învățământ și Relații cu Unitățile de Cult;

 • -  Adresa nr, 31862/18.10.2018 a Inspectoratului Școlar al Municipiului București;

 • -  Adresa nr. 229141/23.10.2018 a Direcției învățământ Cultură - Serviciul Administrare Unități învățământ și Relații cu Unitățile de Cult;

în conformitate cu prevederile :

 • -  Art. 58 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  OMECTS 5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a programului „Școală după Școală”, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Procedura Operațională privind Organizarea Programului „Școală după Școală” Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

~ Amendamentul adus proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE-

xJiv/ jl riivrikj x xj •

Art.l, Se aprobă derularea și finanțarea în anul școlar 2018-2019 din bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București a Programului „Școală după Școală”, desfășurat de unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ -teritorială a Sectorului 3, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art2. Direcțiile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

NR. 497

DIN 30.10.2018

Anexa la HCLS3 nr. JM./M 10. £0$

Lista unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 3 București în care se desfășoară Programul "Școală după Școală" în anul școlar 2018-2019 cu avizul ISMB
Nr. crt.

Unitatea de învățământ

1

Școala Gimnazială "Voievod Neagoe Basarab"

2

Școala Gimnazială nr.88

3

Școala Gimnazială nr.82

4

Școala Gimnazială nr.54

5

Școala Gimnazială "Cezar Bolîiac"

6

Școala Gimnazială "Leonardo Da Vinci"

7

Școala Gimnazială nr.149

8

Școala Gimnazială nr.195

9

Școala Gimnazială nr.20

10

Școala Gimnazială nr.84

11

Școala Gimnazială nr.92SECTOR 3

CABINET PRIMAR


CABINET FîHMÂR


ROMÂNIA

EXPUNERE DE MOTIVE

Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării în anul școlar 2018-2019 prin bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București a Programului “Școală după Școală”

Programul "Școala după școală" este un program complementar programului școlar obligatoriu care, prin modalități integrate de sprijin, are ca scop prevenirea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, creșterea performanțelor școlare, învățarea remedială, accelerarea învățării prin activități educative, recreative și de timp liber, dezvoltarea personală și integrarea socială, precum și menținerea elevilor într-un spațiu securizat, ca alternativă la petrecerea timpului liber în medii cu potențial de dezvoltare a unui comportament deviant

Prin adresa cu nr.31862/18.10.2018, Inspectoratul Școlar al Municipiului București a transmis lista unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 3 București, care au primit aviz de funcționare a Programului "Școală după Școală", în conformitate cu prevederile Ordinului MECTS nr. 5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului "Școală după Școală".

Prin Raportul de specialitate nr.228885/23.10.2018 întocmit de către Direcția învățământ Cultură - Serviciul Administrare Unități de învățământ și Relații cu Unitățile de Cult se propune aprobarea derulării prin bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București și finanțării în anul școlar 2018-2019 a Programului "Școală după Școală" la unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 3, care au primit aviz de funcționare de la Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

Având în vedere cele prezentate, propun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Sectorului 3, prezentul proiect de hotărâre.
□ ÎRfiCpA ÎNVÂȚAmANT CULTURĂ ENOCTOR. EXECUTIV ADJUNCT

ERVtaUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMAan Și fț-ELAȚîf CU UNITĂȚILE DE CULTNr. 228885/23.10.2018

Raport de specialitate

la proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării în anul școlar 2018-2019 prin bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București a Programului “Școală după Școală”

Având în vedere

 • -  Legea educației naționale nr.1/2011

 • -  OMECTS 5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului “Școală după Școală”

 • -  OMEN 4802/31.08.2017 privind modificarea Metodologiei de organizare a Programului “Școală după școală”, aprobată prin OMECTS 5349/2011

 • -  Adresa cu nr.31862/18.10.2018 a Inspectoratului Școlar al Municipiului București privind lista unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 3 București, care au primit aviz de funcționare a Programului “Școală după Școală”

~ Notele de fundamentare ale unităților de învățământ privind propunerile de buget pentru Programul “Școală după Școală”

 • -  Procedura Operațională privind organizarea Programului “Școală după Școală” din 10.2017

Propunem inițierea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea derulării și finanțării în anul școlar 2018-2019 prin bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București a Programului “Școală după Școală” la următoarele unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 3, care au primit aviz de funcționare de la Inspectoratul Școlar al Municipiului București:

 • -  Școala Gimnazială ”Voievod Neagoe Basarab”

 • -  Școala Gimnazială nr.88

 • -  Școala Gimnazială nr.82

 • -  Școala Gimnazială nr.54

Școala Gimnazială "Cezar Bolliac”

 • -  Școala Gimnazială "Leonardo Da Vinci”

Școala Gimnazială nr. 149

Dawîc                                  aru fie PniiNTU SesJwikii 3 îrs toiTArnaitiuUNii.nk lapapuK E7A3}’fs kț srupd

îndeplinirii atdb-uțjiîor tepfe. Dsteu pat fi Amăluiu iss wți in anai urne; ksrfi jtKîfiku. Vă pauti exeuiîx drspNkk          fis

RqrdiHiwmU UE         p-Uu-cs                    ș; ăsktă liue-Nsă pa raheaș Prknăwei Satur 3,


omqA ÎnvÂțAmAnt cultura

OECU'HV AO)UNCT $WMK!L AUMiNÎSWA^E UNiTĂȚI £>£ ÎUVAIÂMĂnt

ȘS SELAȚH CU U^T.AplA IM CULT

Școala Gimnazială nr. 195

Școala Gimnazială nr.20

 • -  Școala Gimnazială nr.84

 • -  Școala Gimnazială nr.92
Șef Serviciu Angelica-Aanieța Radu
jS Mi IS": L. Li- El. ..CA I. îROMANȘA


Nr. 31862/18.10.2018

CĂTRE: PRIMĂRIA -SECTOR3

direcția Învățământ cultură

în atenția: DOMNULUI PRIMAR ROBERT SORIN NEGOIȚĂ

Ref: adresa nr, 200996/27.09.2018, cu privire la Programul "Școală după Școală"

Vă informăm ca pentru anul școlar 2018 - 2019, Inspectoratul Școlar al Municipiului București a avizat funcționarea Programului "Școală după Școală", pentru următoarele unități de învățământ:

 • •  Școala Gimnazială "Voievod Neagoe Basarab";

 • •  Școala Gimnazială nr. 88;

 • •  Școala Gimnazială nr. 82;

 • •  Școala Gimnazială nr. 54;

« Școala Gimnazială "Cezar Bolliac'’;

 • •  Școala Gimnazială "Leonardo Da Vinci";

 • •  Școala Gimnazială nr. 149;

» Școala Gimnazială nr. 195;

« Școala Gimnazială nr. 20;

o Școala Gimnazială nr. 84;

 • •  Școala Gimnazială nr. 92;InspectotșcOlar pentru educație permanentă

Ștefana Căhnescu-Vmdrei


Sb‘. ko,.ru!i nr. 1 Se lor 2, 020-4S1, bw’jrusli


DIRLCOA ÎNVÂJAMAnT CULTURĂ DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT SERVI-OUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂmAnt ȘI RELAȚH CU UNITĂȚILE DE CULT

ROMÂNIA


Către,


Cabinet PrimarNr.229141/23.10.2018


In vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a următorului proiect de hotărâre:

1) privind aprobarea derulării și finanțării în anul școlar 2018-2019 prin bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București a Programului “Școală după Școală”

Anexat, vă transmitem documentele însoțitoare aferente:

Rapoartul de specialitate

Proiectul expunerii de motive

Proiectul de hotărâre

Adresa nr.31862/18.10.2018
DateL;              țTTsonUo ptoiuutoș iȚjssTrh Sectortora 5 O conform te cy             Hstomte                  Uscată

mdepOiîni atrihuȚisor legate, Dstote îxt L           unor k'rți Uva unui teird UpS jmto’kat. Vă puleți exercita Nemurite piTvăjtote Li

R&gti j smerita I UU EOTOIT, piinU-o cetef? s<risL, as,:iwici și <iîîteX Tarș-toșmii pe resa PjșmâUd Sector 3.

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării în anul școlar 2018-2019 prin bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București a Programului „Școală după Școală”

Comisia de studiiL prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de .............................., a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării în anul școlar 2018-2019 prin bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București a Programului „Școală după Școală”, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii,


PREȘE

PĂUNICÂ


MEMBRI:SECRETAR, HONȚARU VALERICARADU CONSTANTIN


FLEANCU FLORIN


CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU


ENE STELIAN BOGDAN


TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO


PETRESCU CRISTIANComisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării în anul școlar 2018-2019 prin bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București a Programului „Școală după Școală”

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data                         ......., a analizat

proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării în anul școlar 2018-2019 prin bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București a Programului „Școală după Școală”, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

SECRETAR, VASILIU MARIANAComisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret


RAPORT referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării în anul școlar 2018-2019 prin bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București a Programului „Școală după Școală”

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de .............., a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării și

finanțării în anul școlar 2018-2019 prin bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București a Programului „Școală după Școală” și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de^hvățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

DOBRE ALEXANDRU


MEMBRI:FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEA INOCENȚIU IOAN

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL


PETRESCU ELENA

MOLDOVEANU LUCIAN - IONEL