Hotărârea nr. 498/2018

HCLS3 nr.498 din 30.10.2018MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTAILARJE

privind aprobarea investițiilor și deducerii contravalorii investițiilor efectuate de către Societatea ADPB SA asupra căminului C7 aparținând Liceului Teoretic Decebal

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 30.10.2018

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr.229328/CP/23.10.2018 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr.222224/17.10.2018 al Direcției de învățământ Cultură - Serviciul Administare Unități învățământ și Relații cu Unitățile de Cult;

 • -  Adresa nr. 1923/03.09.2018 a Liceului Teoretic „Decebal”;

 • -  Procesul Verbal al ședinței Consiliului de Administrție al Liceului Teoretic „Decebal” din data 03.09.2018;

 • -  Adresa nr. 3562/31.08.2018 a societății ADPB S.A, însoțită de devizul final al investițiilor asupra Căminului C7 - Bd. Energeticienilor nr. 9-11;

 • -  Procesul verbal al Comisiei de verificare nr. 221985/17.10.2018;

 • -  Adresa nr. 225685/19.10.2018 a Direcției învățământ Cultură - Serviciul Administrare Unități învățământ și Relații cu Unitățile de Cult;

în conformitate cu prevederile :

 • -  Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 1780 din Codul Civil;

 • -  Art. 26 din Regulamentul-Cadru în vederea închirierii și utilizării temporare a spațiilor excedentare din unitățile de învățământ preuniversitar de stat aflate pe raza Sectorului 3, aprobat prin anexa 1 la HCLS.3 nr. 116/2015, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCLS3 nr. 577/27.11.2017 privind aprobarea contractului de închiriere a spațiului excedentar - cămin C7, nivel (P+3), aparținând Liceului Teoretic „Decebal”;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările

ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:

ArtJ. Se aprobă investițiile efectuate de către societatea ADPB SA asupra căminului C7 aparținând Liceului Teoretic Decebal, situat în Bd. Energeticienilor nr. 9-11, Sector 3, București, prevăzute în anexa care face parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă deducerea din chirii a contravalorii investițiilor în valoare de 841.736,07 lei cu TVA, efectuate de către Societatea ADPB SA, conform devizului final și procesului verbal al Comisiei de verificare nr. 221985/17.10.2018.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția învățământ Cultură, și Liceul Teoretic Decebal vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


HMNEAZĂ i:tar MIHĂITĂ

NR. 498

DIN 30.10.2018

5CADPBSA

CALEA VJTAN1S4-158, SECTOR 3, BUCUREȘTI

A 3o.io.jW


DEVIZ FINAL LUCRARI-OOTARI CĂMIN C7 BL) ENERGETICIENILOR 9-1 1 SECTOR 3
JIR NU Iviri; F OPERAȚIUNE ■'

CAfJi 11Al E

uiv;

VAL UAHARA 1 TVA

VAL TOtAI >\ t TVA             1

1. REALIZARE ÎMPREJMUIRE GARD METALIC BORDURAT CĂMIN C7

1

ANS.C7

12,161.95

12,161.9$

2. REALIZARE CANALIZARE CĂMIN C7 SI RACORDARE

1

ANS.C7

20,931.54

20,93154

3. REALIZARE RACORD CĂMIN C7 - APA RECE

1

ANS.C7

2,951.45

2,951.45

4. LUCRĂRI DE ELECTRICA CĂMIN C7 (EXCLUSIV RACORDARE LA REȚEA)

1

ANS.C7

9,325.52

9,325-52

5. LUCRĂRI DE REALIZARE REȚEA INTERNET-SUPRAVEGHERE VIDEO - ACCES SECURIZAT- CĂMIN C7

1

ANS.C7

32,16S.13

32,165.13

6. LUCRĂRI DE LACATUSERIE CĂMIN C7

1

ANS.C7

4,334.09

4,334.09

7. LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE (VERIFICARE/AERSIRE) INSTALAȚIE SANITARA-208 CALORIFERE CĂMIN C7

208

BUC

8.25

1,716.08

8, ECHIPARE BAI (PERDELE DE DUȘ, SUPORT PERDEÂ,' ETC.) -

CAMERE CĂMIN C7

101

CAM

83.21

8,40458

9. ECHIPARE COMPLETA BUCĂTĂRII CĂMIN C7 -A5AMBLARE/FIXARE MOBILIER SI ACCESORII INCLUSIV DOTĂRI

101

CAM

2,400.64

242,464.93

10. ECHIPARE COMPLETA SPAȚIU LOCUIBIL CAMERE CĂMIN C7 -ASAMBLARE/FIXARE MOBILIER Si ACCESORII, INCLUSIV DOTĂRI

1

ANS>C7

333,244.76

333,244.76

li. ECHIPARE SPĂLĂTORII CU MAȘINI DE SPALAT-CAMIN C7

4

BUC

1,421.47

5,685.87

12. BRANȘAMENTE INDIVIDUALE ELECTRICITATE CĂMIN C7

1

ANS.C7

33,955.24

33,955.24

1

WEKsrau

1                      ?'(J)Ai UtA’.1FMl )NVi'SIIt'il AiJPH - CA..b\' i

|                   134,394.84* * *

* % . _ ■:.■.**■ •; & - '•' * -•• J • ?

■ t

••                    • * .fl-

' * 4 * * *


ROMÂNIA

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea investițiilor și deducerii contravalorii investițiilor efectuate de către Societatea A.D.P.B. S.A. asupra căminului C7 aparținând liceului Teoretic Decebal

Prin HCLS 3 nr. 577/27.11.2017 s-a aprobat contractului de închiriere a spațiului excedentar cămin C7, nivel (P-i-3), aparținând Liceului Teoretic Decebal, situat în Bd. Energeticienilor nr.9-11, sector 3, cu o suprafață totală de 3348 mp, în vederea desfășurării spații de cazare de către A.D.P.B. S.A.

în vederea reamenajării imobilului sus menționat având ca scop asigurarea posibilităților de exploatare a spațiilor de cazare, societatea Administrarea Domeniului Public București S.A. a înaintat către Liceul Teoretic "Decebal", prin adresa cu nr. 3562/31.08.2018, devizul investițiilor propuse spre aprobare, în valoare de 845.597,31 lei cu TVA.

în urma verificării în teren a situației de fapt și a centralizării datelor, comisia desemnată prin Dispoziția nr.4381/18.09.2018, a încheiat Procesul -Verbal nr. 221985/17.10.2018, stabilind valoarea devizului pentru lucrările de investiții în vederea reamenajării imobilului C7 din cadrul Liceului Teoretic Decebal, în valoare de 841.736,07 lei cu TVA, această valoarea urmând să fie dedusă din chirie.a

România


Scscaus MAT fir, 4'8, serfo'3, PTȚM+ By-rufsșdd www.pdfn«d^Ao


Nr. 222224/17.10.2018

Raport de specialitate

Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea investițiilor și deducerii contravalorii investițiilor efectuate de către Societatea A.D.P.B. S.A. asupra căminului C7 aparținând Liceului Teoretic Decebal, situat în Bd. Energeticienilor nr. 9 -11, sector 3, București.

în urma licitației din data de 20.09.2017, privind închirierea spațiului excedentar compus din cămin C7, nivel (P+3), cu o suprafață desfășurată de 3348 mp - cu destinația spații pentru cazare - pe o perioadă de 5 ani, situat în Bd. Energeticienilor nr. 9-11, sector 3, oferta declarată câștigătoare în urma aplicării criteriului: prețul cel mai mare, a fost oferta depusă de către Societatea Administrarea Domeniului Public București S.A (A.D.P.B. S.A).

Prin HCLS 3 nr. 577/27.11.2017, s-a aprobat contractului de închiriere a spațiului excedentar cămin C7, nivel (P+3), aparținând Liceului Teoretic Decebal, situat în Bd. Energeticienilor nr.9-11, sector 3, cu o suprafață totală de 3348 mp, în vederea desfășurării spații de cazare de către A.D.P.B. S.A.

în scopul asigurării posibilităților de exploatare a spațiilor de cazare din incinta căminului C7, Societatea Administrarea Domeniului Public București S.A, a înaintat către Liceul Teoretic ”Decebal”, prin adresa cu nr. 3562/31.08.2018, devizul investițiilor propuse spre aprobare, în valoare de 845.597,31 Iei cu TVA, structurat astfel:

 • 1) Realizare împrejmuire gard metalic bordurat

 • 2) Realizare canalizare cămin

 • 3) Realizare racord cămin

 • 4) Lucrări pe parte electrica (exclusiv racordarea la rețea)

 • 5) Lucrări de realizare rețea internet - supraveghere video - acces securizat

 • 6) Lucări de lăcatușerie

 • 7) Lucrări de întreținere (verificare/ aerisire) instalație sanitară - 208 calorifere

 • 8) Echipare băi (perdele de duș, suport perdea, etc) - camere

 • 9) Echipare completă bucătării - asamblare/fixare mobilier și accesorii, dotări

 • 10) Echiparea completă a spațiului locuibil din camera - asamblare /fixare mobilier și accesorii, inclusiv dotări

 • 11) Echipare spălătorii cu mașini de spălat

 • 12) Branșamente individuale la electricitate

în cadrul ședinței Consiliului de Administrație al Liceului Teoretic Decebal din data de 03.09.2018 s-a aprobat devizul final al investițiilor propuse de către Societatea A.D.P.B. S.A asupra Căminului C7 și solicită desemnarea unei comisii care să verifice în teren situația de fapt în vederea aprobării acestuia în Consiliul Local al Sectorului 3 București.

Dawîe                        suri ș.tducralr; <k Pomăda SsToraiM .5 M coMsjimwe cu              l.TkkJ          679/TO.t t-, fii sesșpd

hMepîirfiii atrsTipksr legMe. IMek pel fi           unor Trți jli --..4 vcvi („r-id Tgd jv?fifie.it. Vă șMeți «rn-iT drepWife pm-AaUe M

UE 679/2016, pnmr-4 ș-cnsă, scAisislfi și dataS fiTismisă pe adresa FrMifeA Sixw3.


m^ECpA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ OHUXTOR EXKimv ADJUNCT

SERViOUL ADM! NiSTRAHE UmTĂȚi DE ÎNVĂȚAmA^ Y Ș! ș?ELÂȚH CU UNî-TAȚ! Ll PE CULT

Prin Dispoziția nr, 4381/18.09.2018, s-a constituit Comisia pentru verificarea în teren a situației de fapt și de verificare a documentelor justificative pentru deducerea contravalorii investițiilor efectuate de către Societatea A.D.P.B S.A. asupra căminului C7 din cadrul Liceului Teoretic Decebal.

în urma verificării în teren a situației de fapt și a centralizării datelor, comisia desemnată a încheiat Procesul -Verbal nr. 221985/17.10.2018, stabilind valoarea devizului pentru lucrările de investiții în vederea reamenajării imobilului C7 din cadrul Liceului Teoretic Decebal, în valoare de 841.736,07 lei cu TVA.

Având în vedere prevederile art. 26 din Regulamentul - Cadru în vederea închirierii și utilizării temporare a spațiilor excedentare din unitățile de învățământ preuniversitar de stat aflate pe raza sectorului 3, aprobat prin Anexa nr. 1 la HCLS 3 nr, 116/2015 cu modificările și completările ulterioare, care menționează că:

 • (1) Orice investiții, modernizări sau îmbunătățiri aduse de locatar spațiului, pe perioada derulării contractului de închiriere, se pot executa doar cu aprobarea Consiliului de administrație, cu înștințarea Direcției învățământ și aprobarea Consiliului Local Sector 3, ulterior acestea fiind înregistrate în evidențele contabile ale unității de învățământ, intrând de drept în domeniul public local, contravaloarea investițiilor realizate de către locatar putând fi deduse din chirii.

 • (2) Contravaloarea investițiilor (consolidări sau orice alt tip de investiții) efectuate de locatar asupra spațiului închiriat va putea fi dedusă, cu aprobarea Consililui Local Sector 3, în urma verificării în teren a situației de fapt și in baza documentelor justificative, verificate și acceptate de către o comisie constituită prin dispoziția Primarului Sectorului 3.

 • (3) Pe perioada efectuării lucrărilor, până la data efectuării recepției acestora, perioadă care nu poate fi mai mare de 2 ani, locatarul este scutit de plata chiriei

 • (4) Locatarul are obligația de a încheia contracte de utilități cu operatori, precum și obligația de a executa branșament pentru spațiul închiriat.

Având în vedere cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale în vederea inițierii proiectului de hotărâre privind aprobarea investițiilor și deducerii contravalorii investițiilor efectuate de către Societatea A.D.P.B. S.A. asupra căminului C7 aparținând Liceului Teoretic Decebal, situat în Bd. Energeticienilor nr. 9 -11, sector3.PRIMĂRIA

SECTORULUI

BUCUREȘTI


• ' ♦ » * •* *

' V*. ? •


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL economic^primaneî.ro

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0


ROMANIA

’.SIS-ZOieiSÂR&AWIM iMPfiEUHĂ


Nr. 221985/17.10.2018

CONF/m

PROCES

cih.: h’cmios

Om....................... EDhlÂ<?0 ADRIANUrmare a DISPOZIȚIEI nr. 4381 din 18.09.2018 s-a constituit Comisia pentru verificarea în teren a situației de fapt și de verificare a documentelor justificative pentru deducerea contravalorii investițiilor efectuate de către S.C. Administrarea Domeniului Public București S.A. asupra Căminului C 7 din cadrul Liceului Teoretic Decebal, în următoarea componență:

Președinte - Șerban Gheorghe - Direcția Economică;

Membru - Alexandru Ion - Direcția Investiții Achiziții

Membru - Vasile Dan - Direcția învățământ Cultură;

Membru - Anca Jaqueline Tompa - Liceul Teoretic Decebal

Membru - Silvică Geantă - Liceul Teoretic Decebal

Pentru verificarea documentelor justificative privind deducerea contravalorii investițiilor efectuate de către S.C. Administrarea Domeniului Public București S.A. asupra Căminului C 7 din cadrul Liceului Teoretic Decebal, comisia a efectuat în data de 20.09.2018 o verificare în teren a situației de fapt.

în urma verificării în teren a situației de fapt a fost constatată existența faptica a următoarelor dotări/îmbunătățiri:

Nr. Crt.

Dotări/îmbunătățiri inventariate

U.M.

Cantitate

1

Contor individual

Buc

104

2

Tub flexibil hotă

Buc

101

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 670 2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor iegalc. Datele pol 11 dezvăluite unor terți în baza unui lentei legal justificai. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016. printro cerere scrisă, semnată si datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

3

Chiuvetă cu racorduri flexibile

Buc

101

4

Plita electrică

Buc

99

5

Baterie chiuvetă

Buc

101

6

Mobilier bucătărie (inclusiv blat)

Buc

101

7

Perdea duș (cu bară susținere + accesorii)

Buc

101

8

Duș (pară și furtun)

Buc

5

9

Pat

Buc

369

10

Canapea extensibilă

Buc

5

11

Saltea pat

Buc

368

12

Lenjerie pat

Buc

504

13

Pernă pat

Buc

361

14

Perdea (pe șină + accesorii)

Buc

106

15

Dulap

Buc

98

16

Masă

Buc

100

17

Mașină spălat rufe

Buc

4

Cu această ocazie au fost solicitate de la S.C. Administrarea Domeniului Public București S.A. documentele justificative pentru deducerea contravalorii investițiilor efectuate și anume:

 • -  Adresa nr 1923/03.09.2018;

 • -  Adresa nr 3562/31.08.2018;

 • -   Devize/situații centralizatoare pentru lucrările/dotările realizate la Căminul C7;

Copii facturi fiscale;

 • -   Contract de închiriere și acte adiționale aferente acestui contract.

în urma verificării documentelor justificative, pentru deducerea contravalorii investițiilor efectuate de către S.C. Administrarea Domeniului Public București S.A. asupra Căminului C 7 din cadrul Liceului Teoretic Decebal, au fost constatate următoarele:

-pentru devizul privind realizare racord cămin C7 - apa rece, valoarea investiție se va reduce cu suma de 41,62 lei reprezentând contravaloarea unui butuc ușă 40X40, rezultând o valoare totală a devizului de 2.951,45 lei.

-pentru devizul privind lucrări de realizare rețea intemet-supraveghere video - acces securizat cămin C7, valoarea investiție se va reduce cu suma de 901,90 lei reprezentând contravaloare materialelor de natura obiectelor de inventar utilizate (burghiu diferite dimensiuni), rezultând o valoare totală a devizului de 32.165,13 lei.

-pentru devizul privind echipare băi (perdele de duș, suport perdea, etc.) - camere cămin C7, valoarea investiție se va reduce cu suma de 53,58 lei reprezentând contravaloare materialelor de natura obiectelor de inventar utilizate (burghiu SDS, diferite dimensiuni), rezultând o valoare totală a devizului de 8.404,68 lei.

-pentru devizul privind echipare completă bucătării cămin C7 - asamblare/fîxare mobilier și accesorii, inclusiv dotări, valoarea investiție se va reduce cu suma de 32,98 lei reprezentând contravaloare clește reglabil cu falei, rezultând o valoare totală a devizului de 242.464,93 lei.

-pentru devizul privind echipare completă spațiu locuibil camere cămin C7 - asamblare/fîxare mobilier și accesorii, inclusiv dotări, valoarea investiție se va reduce cu suma de 2.214,67 lei reprezentând contravaloare materialelor de natura obiectelor de inventar utilizate, rezultând o valoare totală a devizului de 333.244,76 lei.

De asemenea, pentru justificarea tuturor consumurilor de materiale, manoperă, transport și utilaje s-a solicitat punctul de vedere al S.C. Administrarea Domeniului Public București S.A. care a oferit Clarificarea privind normele de timp și cantitățile utilizate în relizarea documentației aferente calculului valorii investiției realizate la Căminul 7 - Bd. Energeticienilor nr. 9 - 11, atașată prezentului Proces Verbal.

A

In consecință, devizul final pentru lucrări - dotări efectuate de către S.C. Administrarea Domeniului Public București S.A. asupra Căminului C 7 din cadrul Liceului Teoretic Decebal se prezintă astfel:

Nr.

Cit.

Denumire lucrări - dotări

Cantitate

U.M.

Valoare totală fără TVA

1

Realizare împrejmuire gard metalic bordurat

Cămin C 7

1

ANS C7

12.161,95

2

Realizare canalizare Cămin C7 și racordare

1

ANS C7

20.931,54

3

Realizare racord Cămin C7 - apă rece

1

ANS C7

2.951,45

4

Lucrări de electrică Cămin C7 (exclusiv racordare la rețea)

1

ANS C7

9.325,52

5

Lucrări de realizare rețea internet - supraveghere video - acces securizat Cămin C7

1

ANS C7

32.165,13

6

Lucrări de lăcătușerie Cămin C7

1

ANS C7

4.334,09

7

Lucrări de întreținere (verificare/aerisire instalație sanitară - calorifere Cămin C7

208

buc

1.716.08

8

Echipare băi (perdele de duș, suport perdea, etc.) -camere Cămin C7

101

CAM

8.404,68

9

Echipare completă bucătării Cămin C7 -asamblare/fixare mobilier și accesorii, inclusiv dotări

101

CAM

242.464,93

10

Echipare completă spațiul locuibil camere Cămin C7 - asamblare/fixare mobilier și accesorii, inclusiv dotări

1

ANS C7

333.244,76

11

Echipare spălătorii cu mașini de spălat - Cămin C7

4

buc

5.685,87

12

Branșamente individuale electricitate Cămin C7

1

ANS C7

33.955,24

TOTAL GENERAL INVESTIȚIE CĂMIN C7

Total fără TVA

707.341,24

TVA 19%

134.394,83

Total

841.736,07

în urma verificării și centralizării datelor, comisia a stabilit că valoarea devizului pentru lucrările de investiții în vederea reamenajării imobilului Cămin C 7 din cadrul Liceului Teoretic Decebal, înaintat de către S.C. Administrarea Domeniului Public București S.A. este de 841.736,07 lei.

Având în vedere cele de mai sus, s-a întocmit prezentul Proces Verbal în 3 exemplare, împreuna cu următoarele documente atașate:

 • -  Hotărârea nr. 486/12.10.2017 a Consiliului Local Sector 3;

 • -  Dispoziția nr. 4381/18.09.2018 de constituire a Comisia de verificare în teren a situației de fapt și de verificare a documentelor justificative pentru deducerea contravalorii investițiilor efectuate de către S.C. Administrarea Domeniului Public București S.A. asupra Căminului C 7 din cadrul Liceului Teoretic Decebal

 • -  Adresa nr 1923/03.09.2018;

 • -  Adresa nr 3562/31.08.2018;

 • -  Inventarul pe camere cu dotările/îmbunătățirile realizate la Căminul C7;

 • -   Clarificare privind normele de timp și cantitățile utilizate în realizarea documentației aferente calculului valorii investiției realizate de ADPB SA la Căminul C7

 • -   Devize/situații centralizatoare pentru lucrările/dotările realizate la Căminul C7;

 • -   Contract de închiriere și actele adiționale aferente acestui contract;

 • -   Copii facturi fiscale;


Președinte ~ Șerban Gheorghe - Direcția Economică

Membru - Alexandru Ion - Direcția Investiții Achiziții

Membru ^Vasile Dan - Direcția învățământ Cui

Membru - Anca Jaqueline Tompa - • Liceul Teoretic Decebal

Membru ~ Silvică Geantă - Liceul Teoretic Decebal


Nr. 1923 /03.09.2018

CĂTRE,

PRIMĂRIA SECTORULUI 3

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT

Ședința Consiliului de Administrație a Liceului Teoretic ”Decebal”, din data de 03.09.2018, a analizat Devizul final al investițiilor propuse spre aprobare la Căminul C7, realizat de Administrarea Domeniului Public București S.A.

Vă rugăm să desemnați o comisie care să verifice în teren situația de fapt, în vederea aprobării acestui Deviz și semnarea recepției finale .

Anexăm copie după Devizul prezentat de ADPB. SA și copie după procesul verbal al Consiliului de Administrație.

irector,

BibicaNr. pag......^ZZ.

' ■        Akx.^aA ?<xA ( (>) , ^^xKAaa

y K,2 <L^^VJX (      £"-Q y JbdL O^XAyQi (/V\>sL?~^

’ X A A. A (   2? ^) > O^X 1>C\ cXăX\X X CWJa/ax C 5? ).

(O-Wj< \xVvsjLX \ Xa-KaLXxa 3U<Jbd6<xk Xnvcx-

; ‘, x, î Aț\ <     \i>) ~)vy\^Vx K<Wi 9 « *> oQ .

A ? <aa-^A«^-«cAX-^x^haJA 7w*JA 9a «37? <« a za. «mj\> o< R-^).

5 s>-   %j^j^i-j^s. fa- \x <yt ’VL


jkj^    jyyv\ CX/Y^ rvy^ 7^7

Â^s. CtXXkMXK      "*~0<___

puk Xsx oJxL Vrx.   fi> vX kxX& ?

Aă xk. <


r>'uc^.Ajv/ x.o k=t- Lc u .'
>

A°< \MjX X rțjj <«kA/trA« Xxa^-^x/V~\. Xy« A^x-^S-',


pVxx-Qș <vvaA^Â>J\A, ’.

X «


'   k^^^-CXr^  5XÂ><X>(K


■ 0& |Ș>-\j'-    \ XaÂ, Ax/OdaJUx,


± ^r-VX/Z fXX^   K JjsjQJX^x Oy^,

»
.             __cVvbS-^; 3 3j?2 di? Mx i~U.c£^£^

fi A*-..........x^fVKo^fr-SKMjK. oxjcKmvj; ob- Zrz

l>*AtxX&\JlXV AXAZ^țxJkxx KXqJlNm.         Vl L\/\XM-w1A PJNkV

£jSSAYs^<V^S C ¥

t         ?7yyp< >£ckx^


k . O- v> cv3 *

________5^Xxj\>>^              \, 3 rs>xw^ ytȘjbvo <Xa^cKXak>-

c <ju -                   >- -    ^-"V ~

?hs-<3^ Vtx € <J>b ■ <* 2, * V ? vXXV) >£bo^_

^'Kx.              •__________'_____

___________|YM.^xKAfA- jțft. A><fr-^C . ^xl_ ^.Nfl-''1 ,k^ . VaX____Xxamxjv^c^ K?QlXv _____________________• i .

3c^ (MâAjp- <J&. 31. o8- .£o ifl t AM* & SA V (kKxxr> &X.          ,5, x Z)^xaV^ ? cU '.....L

4-x-cksA. VL Vj>g AJ^^~ÂkK.iM-- cfo- Cr y ko^ tA~^ rvzxXl C~ț~-        qA-^<2. rv\c^- <X/-OA~ cMauz?- ■ i

V-Ls^^V^A <&-      ^^jțxlksL <xx

yKs-tvrvVX «^vXVv^v > ■JV6-            ......-j

O- <XSCaVmc <X- jLVJttVjLAvVx. Ăxx-________.

3U>^ . A^V wX*^\a- CvwJja

_i


"tX>x> O- j5J^Cv\xXX3~ >1

rVru^Cv\Aj--KKs>^ •


__________^Am~JC KkN/yyxG3\&-} CA             tW\x

WU-^                  -

-fafrj/M-- fCX^oXjSe cKk- 2<xAX 1 Aax- XxoApv d^<>^<vv>ArxAx2s^1 X^xîAVV/>fefXAC ÂOAaIRaa^ țu^r^A^o^SLO-- IQlQjf^Xx s x

-------—JlMjv___kMAir>3x, 5 _>pA^?Ax cUul

■ ’-.Vp' ,l<vZ>.’ ’:v’’>'‘ '£ y

'; -““iTc'x <


>

#.


Qadpb

îSTEORETÎCWKtBĂL^


SX. ADPB S.A.LICEUL TEORETIC DECEBAL

BD ENERGETICIENILOR NR $-11, SECTOR 3, BU TEL/FAX 021.346.92.33

In atentia Doamnei Director - prof. COMAN SfBI

STI (ADPB) SA, cu sediul in Calea Vitan nr 154-158, sector 3, București, cui R010020943, Nr Inreg Reg Comerțului J40^601/1997, referitor la contractul de închiriere pentru căminul 7 nivel P+3, situat in Bd Energeticienilor nr 9-11, cu o -----... ” ------ - ------ * J- ------------

8,


Prin prezenta, subscrisa SC ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBL

>■


suprafața totala de 3.348 mp, in conformitate cu acceptul Consiliului de Administrație al institut ' dumneavoastră, in calitate de locator si autoritate contractanta, exprimat prin adresa nr 30^16.02.1: înregistrata la noi sub nr 631/16 02.18, cu privire la lucrările de investiții propuse de locatarul SC Administrarea Domeniului Public București (A.D.P.B.) SA in vederea reamenajarli imobilului sus menționat in scopul asigurării posibilităților de exploatare a spatiilor de cazare din incinta acestuia, va înaintadevizul final al Investițiilor propuse spre aprobare ta Căminul C7, structurate conform tabelului de mai jos:

DEVIZ FINAL LUCRARI-DOTARl CAMINC7BD ENERGETICIENILOR 9-11

DENUMIRE

CANTITATE

UM

VAL UNITARA FTVA

VAL TOTALA    |

FTVA         I

1. REALIZARE ÎMPREJMUIRE GARD METALIC BORDURAT CĂMIN C7

1

ANS.

C7

12,161.95

12,161.95

2. REALIZARE CANALIZARE CĂMIN C7 SI RACORDARE

1

ANS.

C7

20,931.54

20,931.54

3. REALIZARE RACORD CĂMIN C7 - APA RECE

1

ANS. C7

2,993.07

2,993.07

4. LUCRĂRI DE ELECTRICA CAMIN-C7 (EXCLUSIV RACORDARE LA REȚEA)

1

ANS. C7

9,325.52

9,325.52

5. LUCRĂRI DE REALIZARE REȚEA INTERNET-SUPRAVEGHERE VIDEO - ACCES SECURIZAT-CĂMIN C7

1

ANS.

C7

33,067.03

33,067.03

6. LUCRĂRI DE LACATUSERIE CĂMIN C7

1

ANS.

C7

4,334.09

4,334.09

7. LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE (VERIFICARE/AERISIRE) INSTALAȚIE SANITARA- 208 CALORIFERE CĂMIN C7

208

BUC

8.25

1,716.08

8. ECHIPARE BAI (PERDELE DE DUS, SUPORT PERDEA, ETC.) - CAMERE CĂMIN C7

101

CAM

83.75

8,458.26

9. ECHIPARE COMPLETA BUCĂTĂRII CĂMIN C7 - ASAMBLARE/FIXARE MOBILIER SI ACCESORII, INCLUSIV DOTĂRI

101

CAM

2,400.97

242,497.91

10. ECHIPARE COMPLETA SPAȚIU LOCUIBIL CAMERE CĂMIN C7 - ASAMBLARE/FIXARE MOBILIER SI ACCESORII, INCLUSIV DOTĂRI

1

ANS.

C7

335,459.43

335,459.43

11. ECHIPARE SPĂLĂTORII CU "MAȘINI DE SPALAT-CAM1N 07

4

BUC

1,421.47

5,685.87

12. BRANȘAMENTE INDIVIDUALE

ELECTRICITATE CĂMIN C7

1

ANS.

C7

33,955.24

33,955.24

TOTAL GENERAL INVESTIȚIE ADPB - CĂMIN C7 [LEI]

LEI TVAI

845,597.31
Având In vedere cele mai sus menționate va solicitam realizarea tuturor formalităților necesare in concordanta cu prevederile contractuale in vederea realizării recepției, in conformitate cu prevederile art. 22(2) din Contractul nr 298^2017 cu modificările din Actul Adițional nr 1:

Art 22(2) „Sumele reprezentând investita ale locatarului asupra spațiului închiriat, vor putea fi deduse, cu aprobarea Consiliului Local Sector 3, in urma verificării in teren a situației de fapt si in baza documentelor justificative verificate si acceptate de către o comisie constituita prin dispoziția Primarului Sectorului 3"

Astfel, va rugam sa inițiat! demersurile necesare pentru: obținerea acordului Consiliului Local al Sectorului 3, constituirea comisiei de recepție sl verificarea in teren pentru semnarea recepției.

Atașam prezentei, de asemenea, devizul/situatia centralizatoare pentru fiecare din cele 12 puncte din tabelul centralizator de mai sus si ne exprimam disponibilitatea cooptării in cadrul comisiei de recepție a lucrărilor a unui membru desemnat de instituția dumneavoastră.

Cu stima,

Director General,

Florentin CORBULEANU


întocmit Set Serviciu Tehnic

Constantin DragosDIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT

• •• « • : ■ *


l i

FtOMÂNIA

i si 82oi a i sărbătorim împreună


TELEFON (004021) 326 04 27 FAX (004 021) 3180304E-MAILinvatamant@primarie3.r0

Șoseaua Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.r0

z


în vederea supunerii spre propunerea de inițiere de către Primarul SectoNr. 225685/19.10.2018


1 Sgdțor 3, vă transmitem

r proiecte de hotărâre:


1) la proiectul de hotărâre privind apr acestora acordate elevilor din unitățile de învățămâ al Municipiului București în semestrul I al anului școlar 2018-2019


lui de burse și cuantumul 'rfersitar de stat din Sectorului 3


 • 2) la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la II. C.L.S. 3 nr. 3/11.01.2018 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 3 în Comisiile de evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar din rețeaua școlară a Sectorului 3 al Municipiului București

 • 3) la proiectul de hotărâre privind acordarea drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă (unități de învățământpreuniversitarparticular) pentru anul 2018

 • 4) la proiectul de hotărâre privind aprobarea investițiilor și deducerii contravalorii investițiilor efectuate de către societatea A.D.P.B. S.A. asupra căminului C7 aparținând Liceului Teoretic Decebal, situat în Bd. Energeticienilor nr. 9 -11, sector 3, București.

Anexat, vă transmitem documentele însoțitoare aferente: Rapoartele de specialitate

Proiectele expunerii de motive

Proiectele de hotărâre

Adrese, situații, tabele.


Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea investițiilor și deducerii contravalorii investițiilor efectuate de către Societatea A.D.P.B. S.A. asupra căminului C7 aparținând Liceului Teoretic Decebal

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ....................... ...., a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea investițiilor și deducerii contravalorii investițiilor efectuate de către Societatea A.D.P.B. S.A. asupra căminului C7 aparținând Liceului Teoretic Decebal, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii,


PREȘEDINTE,

PĂLNljGAĂDRIANA

MEMBRI:            Pi

RADU CONSTANTIN    1

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONTARU VALERICAComisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea investițiilor și deducerii contravalorii investițiilor efectuate de către Societatea A.D.P.B. S.A. asupra căminului C7 aparținând Liceului Teoretic Decebal

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de.............., a analizat

proiectul de hotărâre privind aprobarea investițiilor și deducerii contravalorii investițiilor efectuate de către Societatea A.D.P.B. S.A. asupra căminului C7 aparținând Liceului Teoretic Decebal, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

SECRETAR,ASILTU M -ARjEAJNA.


MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN