Hotărârea nr. 499/2018

HCLS3 nr.499 din 30.10.2018MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 1 la contractul nr. 181912/05.09.2018 pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual încheiat între operatorii economici

Engie Servicii SRL și Distrigaz Sud Rețele SRL,

Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” și Sectorul 3 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 30.10.2018

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr.229311/CP/23.10.2018 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 227009/ 22.10.2018 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

 • -  Adresa nr. 227021 / 22.10.2018 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

A

In conformitate cu prevederile:

 • -  Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 3554/2017 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual;

 • -  Legii nr. 82/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011;

 • -  HCLS3 nr. 386/31,08.2018 privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual - calificarea profesională „Instalator instalații tehnico-sanitare și de gazeu- între societatea Distrigaz Sud Rețele SRL, societatea Engie Servicii SRL, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” și Sectorul 3 al Municipiului București;

 • -  HCGMB nr.396/2017 privind cooperarea între Municipiul București, sectoarele Municipiului București și Inspectoratul Școlar al Municipiului București în vederea inițierii, finanțării și derulării proiectului "Școala profesională Metropolitană în sistem dual din București".

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Raportul Comisiei de rezolvare a problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2), lit. j) și alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă încheierea actului adițional nr. 1 la contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual nr. 181912/05.09.2018, calificarea profesională „Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze”, încheiat între operatorii economici Engie Servicii SRL și Distrigaz Sud Rețele SRL, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” si Sectorul 3 al Municipiului ^București, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 al Municipiului București să semneze actul adițional, iar Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă -Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea să gestioneze derularea, monitorizarea și implementarea acestuia.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, precum și instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 3, vor lua măsurile de ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri.


SEMNEAZĂ

'i^TĂR SMIHĂITĂ

A T        *

NR. 499

DIN 30.10.2018

f\W ScV. Ac

’HCLSâMh. /3OJO,&0l^

Act adițional nr. 1 la

contract de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual nr. 181912/05.09.2018


CAPITOLUL I Părțile contractante2(0

1. Unitatea de învățământ Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”, cu sediul în sectorul 3, șos, MiHai


Prezentul act adițional se încheie între:


Bravu, nr. 428, municipiul București, telefon 021.321.76.99, fax 021.321.76.99, CUl’4420457, reprezentată legal prin Gabriela Lungu, având funcția de director,


 • 2. Sectorul 3 al Municipiului București, cu sediul în București, str Calea Dudești nr. 191, București, Sector 3, CUI 4420465, telefon 021.318.03.23 -28, fax 021.318.03.04, reprezentat legal prin Robert Sorin Negoiță, în calitate de Primar,

 • 3. Operatorul economic (partener de practică) DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL cu sediul în București, B-dul Mărășești, nr. 4-6, corp B, sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului București cu nr. J40 / 2728 / 2008, Cod de înregistrare Fiscală RO 23308833, telefon 021.301.20.00, fax 021.301.21.50, cont bancar IBAN RO21 BRDE 450S V398 7634 4500, deschis la BRD SMCC, reprezentat legal prin Dan Pantilie, în calitate de Director General,

 • 4. Operatorul economic (partener de practică) ENGIE SERVICII SRL, cu sediul în București, Str. Gramont, Nr. 38, Etaj 7, Sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului București cu nr. J40 / 7422 / 2009, Cod de înregistrare Fiscală RO 25724432, telefon , fax , cont bancar IBAN RO41 BRDE 450S V785 0619 4500, deschis la BRD SMCC, reprezentat legal prin Cristian Buzan, în calitate de Director General,

Prin semnarea prezentului act adițional părțile stabilesc de comun acord modificarea Anexei nr. 2.2. la contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual nr. 181912/05.09.2018, conform anexei la prezentul act adițional.

Celelalte prevederi ale contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual nr. 181912/05.09.2018 rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost încheiat la data de fiecare parte.

Sectorul 3 al Municipiului București

Reprezentant legal:

Funcția: Primar

Unitatea de învățământ: Colegiul Tehnic „Mihai

Bravu”

Reprezentant legal:

Funcția: Director

Operatorul economic: DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL

Reprezentant legal:

Funcția: Director General

Operatorul economic: ENGIE SERVICII SRL Reprezentant legal:

Funcția: Director General

în 4 exemplare, câte unul pentru


Sectorul 3 Municipiului București Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea Șef Serviciu,

Direcția Juridică Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu,

Direcția Economică Director Executiv


AVIZAT Direcția Juridică Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu, Georgeta Vișan

Anexa nr. 2.2. la Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual nr.........

Situația privind stimulentele, susținerea financiară și alte forme de sprijin acordate elevilor din învățământul dual de către operatorul economic ENGIE SERVICII SRL în anul școlar 2018 -2019

Nivelul 3 de calificare conform Cadrului național al calificărilor,

Calificarea profesională: INSTALATOR INSTALAȚII TEHNICO SANITARE SI DE GAZE Clasa a IX-a.

Se modifica cuantumul cheltuielilor de „Cazare cămin” de la 140 lei / luna per elev la 150 lei / luna per elev, „valoarea totala Cazare Cămin” ridicandu-se la 18,000 lei.

Se modifica cuantumul cheltuielilor de „Cheltuieli transport pre-urban București si retur” de la 140 lei / luna per elev la 150 lei / luna per elev, „valoarea totala Cazare Cămin” ridicandu-se la 12,000 Iei.

In consecința, Total valoare stimulente/ forme de sprijin ajunge la 354,900 lei.AVIZAT

Direcția Juridică Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu^ Georgeta Vișan1. Categorii de susțineri financiare, stimulente și alte formelor de sprijin acordate elevilor

Susținerea financiara/ Stimulentul/ Forma de sprijin acordată elevilor

Nr, de elevi alocat pentru încheierea contractelor de practică

Nr. de elevi pentru care se va acorda

Valoare/ele

v

(lei/elev)

Perioada pentru care se acordă (nr. de luni/zile)

Valoare a totală (=3*4*5

)(iei)

1

2

3

4

5

6

Bursă lunară

20

20

500 lei/lună

10 luni

100,000

Examinări de medicină a muncii și analize medicale obligatorii în vederea efectuării stagiului de pregătire practică (în funcție de domeniul de activitate)

20

20

100 lei /an

Anual

2,000

Asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practicii

20

20

200 lei

/ an

Anual

4,000

Echipament de lucru

20

20

X

Anual

142,900

Echipament de protecție

20

20

1000 lei/an

Anual

20,000

Transport la și de la locul de practică

20

20

181ei/zi

50 zile

18,000

Asigurarea unei mesei/zi

20

20

30 lei/zi

50 zile

30,000

Rechizite necesare pe perioada practicii

-

-

■ :

-

Premii pentru stimularea performanței

20

4

200 lei/luna

10 luni

8,000

Cazare cămin

20

12

150 lei

10 luni

18,000

Cheltuieli transport pre-urban București si retur

20

8

150 lei

10 luni

12,000

Total valoare stimulente/ forme de sprijin

SSi

354,900

Nota: Echipamentul de lucru nu are „Valoare/elev", ci doar „Valoare Totala” deoarece face referire la totalitatea cheltuielilor destinate asigurară activîtati practice a elevilor cu privire la dotări ale atelierului Operatorului Economic: materiale, consumabile, scule, etc..ROMÂNIA

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 1 la contractul nr. 181912/05.09.2018 pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual încheiat între operatorii economici ENGIE SERVICII S.R.L. și DISTRIGAZ SUD REȚELE S.R.L., Colegiul Tehnic „Mihai Bravu" și Sectorul 3 al Municipiului București

învățământul profesional în sistem dual este o formă de pregătire a absolvenților de gimnaziu prin implicarea directă a operatorilor economici în procesul de formare profesională, astfel încât, la finalul anilor de studiu, absolvenții vor avea asigurat un loc pe piața forței de muncă. A fost introdus în cadrul sistemului național de învățământ preuniversitar prin OUG nr. 94/2014 privind modificarea si completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației.

Conform „Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual" aprobată prin Ordinul nr. 3554 din 29 martie 2017 al Ministerului Educației Naționale, învățământul profesional dual poate fi organizat în unități de învățământ de stat, în baza unui contract de parteneriat care se încheie între unul sau mai mulți operatori economici sau asociație/consorțiu de operatori economici, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială de pe raza căreia se află unitatea școlară.

Astfel, ENGIE SERVICII S.R.L., DISTRIGAZ SUD REȚELE S.R.L., Colegiul Tehnic „Mihai Bravu" și Sectorul 3 al Municipiului București au semnat contractul de parteneriat nr. 181912/ 05.09.2018, aprobat prin HCLS3 386/31.08.2018, prin intermediul căruia și-au asumat drepturile și obligațiile pentru formarea profesională a unui număr de 60 de elevi prin învățământul profesional în sistem dual pentru calificarea profesională de „instalator instalații tehnîco-sanitare și de gaze".

Urmare unei decizii interne, operatorul economic a decis să mărească cuantumul cheltuielilor de „Cheltuieli transport pre-urban București și retur" și „valoarea totală Cazare Cămin" de la 140 lei / luna per elev la 150 lei / luna per elev, astfel, ENGIE SERVICII S.R.L. a solicitat încheierea unui act adițional la contractul de parteneriat nr. 181899/ 05.09.2018.

Ținând seama de cele prezentate precum și de raportul de specialitate nr. 227009/22.10.2018 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 prezentul

ROMÂNIA


DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL POLITICI, PROGRAME Șl GESTIONAREA RELAȚIILOR CU COMUNITATEA

TELEFON (aaț csf} 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL 5trategii@primarie3.ro

Calea Dud ești m. 191, sector 3,031084, București, www.pnmarie3.r0

Nr. 227009/22.10.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind încheierea actului adițional nr. 1 la contractul

nr. 181912/05.09.2018 pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între operatorii economici ENGIE SERVICII S.R.L. și DISTRIGAZ SUD REȚELE S.R.L., Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” și Sectorul 3 al Municipiului București

Prin OUG nr. 94/2014 privind modificarea si completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, în cadrul sistemului național de învățământ preuniversitar a fost introdus și sistemului dual, care are scopul de a asigura formarea de personal calificat conform cerințelor și necesităților agenților economici.

Potrivit „Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual“ aprobată prin Ordinul nr. 3554 din 29 martie 2017 al Ministerului Educației Naționale, învățământul profesional dual poate fi organizat în unități de învățământ de stat, în baza unui contract de parteneriat care se încheie între unul sau mai mulți operatori economici sau asociație/consorțiu de operatori economici, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială de pe raza căreia se află unitatea școlară.

Astfel, ENGIE SERVICII S.R.L., DISTRIGAZ SUD REȚELE S.R.L., Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” și Sectorul 3 al Municipiului București au semnat contractul de parteneriat nr. 181912/ 05.09.2018, aprobat prin HCLS3 386/31.08.2018, prin intermediul căruia și-au asumat drepturile și obligațiile pentru formarea profesională a unui număr de 60 de elevi prin învățământul profesional în sistem dual pentru calificarea profesională de „instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze*’.

Anexa nr. 2.2. la acest contract detaliază situația stimulentelor, susținerea financiară și celelalte forme de sprijin acordate elevilor de către operatorul economic , ENGIE SERVICII

S.R.L. în anul școlar 2018-2019.

Ca urmare a unei decizii interne, operatorul economic a decis să modifice cuantumul cheltuielilor de „Cheltuieli transport pre-urban Bucuresști și retur” și „valoarea totală Cazare Cămin” de la 140 lei / luna per elev la 150 lei / luna per elev.


DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL POLITICI, PROGRAME Șl GESTIONAREA RELAȚIILOR CU COMUNITATEA

Date fiind cele prezentate, pentru a putea fi operate modificările Ia Anexa nr. 2.2, este necesară încheierea unui act adițional, în conformitate cu prevederile Capitolului VIII, art. 13. (1) din contractul de parteneriat nr. 181912/ 05.09,2018. De asemenea, menționăm că prin încheierea acestui act adițional drepturile și obligațiile asumate de către Sectorul 3 al Municipiului București prin contractul nr. 181912/ 05.09.2018 nu vor suferi modificări. Astfel, anexăm prezentului raport modelul de act adițional ce se impune a fi aprobat de către Consiliul Local al Sectorului 3.DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL POLITICI, PROGRAME Șl GESTIONAREA RELAȚIILOR CU COMUNITATEA


•4W

ROMÂNIA

i yi b îui a j             împpeumA


TELEFON (004 Q21) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL strategii® pri marie3.r0

Calea Dud ești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0


Către,

Cabinet PrimarNr. 227021 7 22.10.2018


Ref. Ia: proiectul de hotărâre 181912/05.09.2018 pentru formarea profesl^nâ^a iHeyi economici ENGIE SERVICII S.R.L. și DIST Bravii” și Sectorul 3 al Municipiului București


adițional nr. 1 la contractul nr. in învățământul dual între operatorii EȚELE S.R.L., Colegiul Tehnic „Mihai


Prin prezenta vă înaintăm Raportul de Specialitate nr. 227009 /22.10.2018 al Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea și proiectul HCL S3 privind încheierea actului adițional nr. 1 la contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual - calificarea profesională „Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze“- între operatorii economici ENGIE SERVICII S.R.L. și DISTRIGAZ SUD REȚELE S.R.L., Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” și Sectorul 3 al Municipiului București.


întocmit

Expert, Mihai Boțea


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 1 la contractul nr. 181912/05.09.2018 pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual încheiat între operatorii economici ENGIE SERVICII S.R.L. și DISTRIGAZ SUD REȚELE S.R.L., Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” și Sectorul 3 al Municipiului București

-Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ...................., a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii

actului adițional nr. 1 la contractul nr. 181912/05.09.2018 pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual încheiat între operatorii economici ENGIE SERVICII S.R.L. și DISTRIGAZ SUD REȚELE S.R.L., Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” și Sectorul 3 al Municipiului București, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile ari. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind

administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii,


PREȘEDINTE, PÂUNICXÂDRIANAMEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONI O-CIPRI AN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN
RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 1 la contractul nr. 181912/05.09.2018 pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual încheiat între operatorii economici ENGIE SERVICII S.R.L. și DISTRIGAZ SUD REȚELE S.R.L., Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” și Sectorul 3 al Municipiului București

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de ........3.9*.k£'..Ă#A>P...., a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii

actului adițional nr. 1 la contractul nr. 181912/05.09.2018 pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual încheiat între operatorii economici ENGIE SERVICII S.R.L. și DISTRIGAZ SUD REȚELE S.R.L., Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” și Sectorul 3 al Municipiului București și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

DOBRE

MEMBRI:


FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEA INOCENȚIU IOAN

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA

MOLDOVEANU LUCIAN - IONEL
Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 1 la contractul nr. 181912/05.09.2018 pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual încheiat între operatorii economici ENGIE SERVICII S.R.L. și DISTRIGAZ SUD REȚELE S.R.L., Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” și Sectorul 3 al Municipiului București

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de....^..r..Z^.:.5^?..(^........, a analizat

proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 1 la contractul nr. 181912/05.09.2018 pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual încheiat între operatorii economici ENGIE SERVICII S.R.L. și DISTRIGAZ SUD REȚELE S.R.L., Colegiul Tehnic „Mihai Bravu" și Sectorul 3 al Municipiului București, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

SECRETAR, VASILIU MARIANAComisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 1 la contractul nr. 181912/05.09.2018 pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual încheiat între operatorii economici ENGIE SERVICII S.R.L. și DISTRIGAZ SUD REȚELE S.R.L., Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” și Sectorul 3 al Municipiului București

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media, întrunită în ședința din data de.....2-.?.           .............., a analizat proiectul de hotărâre

privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 1 la contractul nr. 181912/05.09.2018 pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual încheiat între operatorii economici ENGIE SERVICII S.R.L. și DISTRIGAZ SUD REȚELE S.R.L., Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” și Sectorul 3 al Municipiului București, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

MEMBRI:


PREȘEDINTE,

VOIC^J^Â IONUȚ

&


PELINARU CORNEL

TUDOR ELENA

MARINESCU IONELA

FLEANCU FLORIN

GALBENU MIRCEA-MIHAI

GALBENU ANA IULIA

FĂTU ADRIAN

MĂLUREANU LIVIU

PETRESCU ELENA