Hotărârea nr. 500/2018

HCLS3 nr.500 din 30.10.2018MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind acordarea a nouă înlesniri la plată, în sensul eșalonării acestora

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința ordinară, azi 30.10.2018

5              9                                7

Având în vedere:
 • -  Expunerea de motive nr. 229255/CP/23.10.2018 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Referatele Comisiei de analiză a cererilor de acordare a eșalonării la plată;

 • -  Raportul de specialitate nr. 223604/18.10.2018 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

 • -  Adresa de înaintare nr. 223619/18.10.2018 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale,

A

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 20 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 185 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

 • -  HCLS 3 nr. 38/28.02.2017 privind aprobarea Metodologiei de acordare a înlesnirilor la plata obligațiilor fiscale și bugetare datorate bugetului local al Sectorului 3;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice si respectarea drepturilor cetățenilor;

1                     5            J.                                JT                                5                7

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. (1) Se aprobă acordarea de înlesniri la plata amenzilor, impozitului pe clădiri și impozitului pe terenul în folosință datorate de domnul Chiri ac Vasile, în sensul eșalonării plății sumei de 10.814,40 lei pe o perioadă de 36 de luni, conform Graficului de eșalonare prevăzut în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) Se aprobă acordarea de înlesniri la plata amenzilor datorate de domnul Stanciu Ionuț, în sensul eșalonării plății sumei de 3.828 lei pe o perioadă de 12 de luni, conform Graficului de eșalonare prevăzut în anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (3) Se aprobă acordarea de înlesniri la plata impozitului pe clădiri, a impozitului pe clădiri fără acte autentice de proprietate și a impozitului pe terenul intravilan datorate de domnul Tambac Ilie, în sensul eșalonării plății sumei de 5.985,10 lei pe o perioada de 12 de luni, conform Graficului de eșalonare prevăzut în anexa 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (4) Se aprobă acordarea de înlesniri la plata amenzilor datorate de domnul Constantin Adrian, în sensul eșalonării plății sumei de 11.450,01 lei pe o perioadă de 36 de luni, conform Graficului de eșalonare prevăzut în anexa 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (5) Se aprobă acordarea de înlesniri la plata amenzilor, impozitului pe clădiri și impozitului pe terenul intravilan datorate de doamna Abdulhameed Hanan, în sensul eșalonării plății sumei de 328.312,93 lei pe o perioadă de 60 de luni, conform Graficului de eșalonare prevăzut în anexa 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (6) Se aprobă acordarea de înlesniri la plata amenzilor, impozitului pe clădiri, impozitului pe terenul intravilan și impozitului pe mijloacele de transport datorate de domnul Ivan Gabriel Cristian, în sensul eșalonării plății sumei de 17.551,35 lei pe o perioadă de 36 de luni, conform Graficului de eșalonare prevăzut în anexa 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (7) Se aprobă acordarea de înlesniri la plata amenzilor datorate de domnul Popia Șerban, în sensul eșalonării plății sumei de 2.250 lei pe o perioadă de 12 de luni, conform Graficului de eșalonare prevăzut în anexa 7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (8) Se aprobă acordarea de înlesniri la plata amenzilor datorate de domnul Mutu Diomede, în sensul eșalonării plății sumei de 15.740 lei pe o perioadă de 48 de luni, conform Graficului de eșalonare prevăzut în anexa 8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (9) Se aprobă acordarea de înlesniri la plata amenzilor și impozitului pe mijloacele de transport datorate de domnul Arsenie Ionuț-Marcel, în sensul eșalonării plății sumei de 9.059,84 lei pe o perioadă de 24 de luni, conform Graficului de eșalonare prevăzut în anexa 9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prevederile art. 1 se aplică numai în situația în care beneficiarul înlesnirii acordate îndeplinește condițiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din anexa nr. 1 la HCLS 3 nr. 38/28.02.2017.’

Art.3. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 500

DIN 30.10.2018

CHIRIAC VASILE


Anexa4 ucisa


!

1

Grafic eșalonare

Accesorii calculate

Debit

curent

Termen de plata

Total de

plata a)+a1)+b) +c)+g)

Observații

h

Nr. ^ata

a) Debit principal

b)

Accesorii eșalonate

a1) Debit principal amenzi

C) 50% accesorii perioada eșalonare plata

d) 50% j diferența j accesorii amanata

e) Debitele aferente perioadei de eșalonare

-

.............1

5,13

1,33

293.94

0,92

0,92

0,00

15.11.2018

301,32

2

5,13

1,33

293,94

0,90

0,90

0,00

15.12.2018

301,30

o

5,13

1,33

293,94

0,87

0,87

0,00

15.01.2019

301,27

r

4

5,13

1,33

293,94

6,85

0,85

0.00

15.02.2019

301,25

1,33

293,94

0,82

0,82

0,00

15.03.2019

301,22

r

b

5,13

1,33

293,94

0,79

0,79

0.00

15.04.2019

301,19

7

5,13

1,33

293,94

0,77

0,77

0,00

15.05.2019

301,17

L

8

5,13

1,33

293,94

0,74

0,74

o.ob

15.06.2019

301,14

r

Q

5,13

1,33

293,94

0,72

0,72

0,00

15.07.2019

301,12

10

5,13

1,33

293,94

0.69

0,69

6,00

15.08.2019

301,09

.....11,

5.13

1,33

293,94

0.67

0.67

0,00

15.09.2019

301,07

12

5,Î3

1,33

293,94

0,64

0,64

0,00

15.10.2019

301,04

k

13

5,13

1.33

293,94

0,62

0,62

0,00

15.11.2019

301.02

14

5,13

1,33

293,94

6,59

0,59

0,00

15.12.2019

300,99

15

5.13

1,33

293.94

0,56

0.56

0,00

15.01.2020

300,96

16

1,33

293,94

0,54

0.54

0.00

15.02.2020

300.94

17

5.13

1,33

293,94

0,51

0,51

6.6?

15.03.2020

300,91

18

5,13

1,33

293,94

0,49

0,49

0,00

15.04.2020

300,89

J9I5.13

1,33

293,94

0.46

0,46

0,00

15.05.2020

300,86

20

5,13

1,33

293,94

0,44

0,44

0.00

15.06.2020

300,84

21

5,13

1,33

2.93,94

0,41

0,41

0,00

15.67.262b

300,81

22

5,13

1,33

293,94

0,38

0,38

o,o-o-

15.08.2020

300,78

?2

5,13

1,33

293,94

0,36

0,36

0,00

15.09.2020

300,76

24*

5,13

1,33

293,94

0,33

0,33

0,00

15,10,2020

300,73

25

5,13

1,33

293.94

0,31

0,31

0,00

15.11.2020

300,71

î

26

5,13

1,33

293,94

0,28

0.28

0,00

15.12.2020

300,68

"i

27

5,13

1,33

293,94

0,26

0,26

0,00

15.01.2021

300,66

2B

5,13

1,33

293,94

0,23

0,23

0,00

15.02.2021

300,63

L

29

”“’"7

5.M

1 33

293,94

0,21

0,21

0,00

15.03.2021

300,61

30

5,13

1,33

293,94

0,13

0,18

0,00

15.04.2021

300,58

■ 31

5,13

1,33

293,94

0,15

0,15

O.G-O

15.05.2021

300,55

L

32

5,13

1,33

293,94

0,13

0,13

o.oo

15.06.2021

300,53

33

5,131

o P i Cr

1,33

293,94

0,10

0,10

0,00

15.07.2021

300,50

3-4

1,33

293,94

0,08

0,08

0,00

15.08.2021

300,48

£

5,13

1,33

293,94

0,0-5

0,05

0.00

15.09.2021

300,45

.3S|

•\? j i w

1,33

293,94

0,03

0,03

0,00

15.10.2021

300,43

t

T 1

134,63

47,77

70.582,00

15.06

15,08

o.ooj

10.831,48mbleta Corina


STANCIU iONUT


Anex^ ^CC<35H. 5^/MO,^

r

Grafic eșalonare

Accesorii calculate

Debit curent

Termen de

plata

Total de plata a)+a1)+b)>

c)+e)

Observații

Rata

a) Debit

principe

b)

Accesorii eșalonate

a1) Debit principal amenzi

C) 50% accesorii perioada eșalonare plata

d) so%. diferența accesorii amaneta

e) Debitele aferente perioadei de eșalonare

-

-

-

1 1

0.00

0.00

319,00

0,00

0,00

0,00

15.11.2018

319,00

L™»

0,00

0,00

319,00

0,00

0,00

0.00

15.12.2018

319.00

t ■3

0,00

0,00

:     319,00

0,00

0,00

0,00

15.01.2019

319,00

I 4

0,00

0,00

319,00

0.00

0,00

0,00

15,02.2019

319,00

6,66

0,00

319,00

0,00

0.00

0,00

15.03.2019

319.00

Li

0,00

0,00

319,00

0,00

0,00

0,00

15.04.2019

319,00

7

o,66

0,00

319,00

0,00

0,00

0,00

15.05.2019

319,00

I 8

0,00

0,00

319,00

0,00

0,00

0,00

15.06.2019

319,00

| 9

0.00

0,00

319,00

0,00

0,00

0,00

15.07.2019

319,00

| 10

0.00

6.66

319,00

0,00

0,00

0,00

15.08.2019

319,00

11

o.ooi

0,00

319,00

0,00

0,00

0,00

15.09.2019

319,00

12

0,00

0,00

319,00

0,00

0,00

0,(X}

15.10.2019

319.00

LX..

0,00

0,00

3.828.00

0,00

0,00

0,00

3.828,00’

Director Genera?

1 Nr-

Grafic eșalonare

Accesorii calculate

Debit curent

Termen de piața

Total de

plata

a)+a1)+b) +c)*e)

Observații

| Rata

a) Debit principal

b)

Accesorii ■ eșalonate

c) 50% accesorii perioada eșalonare plata

d) 50% diferența accesorii amanata

e) Debitele

aferente perioadei de eșalonare

-

1

286,83

211.93

17,21

17.21

0,00

15.11.2018

515,97

2

286,83

211,93

15,78

15,78

0,00

1S.12.2018

514,53

3

286,83

211,93

14,34

14,34

0,00

15.01.2019

5'13,10

4

286,83

211,93

12,91

12,91

0,00

15,02.2019

511,67

5

286,83

211,93

11,47

11,47

0,00

15.03.2019

510.23"

286,83

211.93

10,04

10,04

0,00

15.04.2019

508,80

7

286,83

211.93

6,61

8,61

0,00

15.05.2019

507,36

8

286,83

211,93

7,17

7,17

0,00

15.06.2019

505,93

9

286,83

211,93

5,74

5,74

0,00

15.07.2019

504,50

10

286,83

211,93

4,30

4,30

0,00

15.08.2019

503,06

286.83

211,93

2,67

H   2,87

0,00

15.09.2019

501,63

12

286,83

211,93

1,43

1,43

0,00

15.10.2019

500,19

T

3.442,00

2.543,10

111,87

111,87

0,00

6.096,97

11       ■ J

Director Generai
CONSTANTIN ADRW.N
|

'

'<■ i:'Ob! Îl

1

;      C'ii.'riî9,'.X.,

TN      0,0;J

■■■0C‘

...........

o.cc

..........................:2;.^

A.

u,ca

.....................SN............

c.

'0 i”?

cc.o

OJA ș

..........:c

0.90

i .1 a ji}!

..............................


C.CCîDebiNC?

■ t'1! A ■A

■!! iOrtÂ'' i

-

-

‘.A

OC?

~'S1?Â5';¥

— —-1'OibOG

3O.G
ABDULHAMEED HANAN


ZV""----

A*Z xA

20 ifeW

\W.<52l"37

4.521.37

4.521,27.

4.52T37Ț


■45.08

4 c. 08

945XA

____     945,08 7x21X7?"945.05 4X27,371 'oFba4.521,37?  945,0?

4.521,3/7   945,03)

4X21,37|”    i>b),Q3~

4X?’x'7?”.......945.08'

* 945?) 945.01’ 945X8] 94?Cxt' 945,66] 945,081' 9?,08~

945X3 9-15X51 4.521,37;    945??’

21,37j     945.08''

945,08"

945,04

945,6 o

345,08

0-25,08

345,08

945,03

945.08

94-5,08 ’pTțqs 945,08


4.52'1,37 4.521.37 4A21A714X21,3 q 4.521.3? ?ppX3? 4,52 i.37 ' <521,37" --------


ApAsfr 4X21X7? 4.521X7? 4X21,37? i.b2i‘?r ■052177 . 4.521,37.....


4.521,37 452437 J 452’1,37"’ 4.521,371” Au%,37[~ ■O2 V7 ~ 4.521X7" ^232T3Z ’ 4.521,37 ” 4X21,371

A?.27 ~


Accesorii calculate


Debit curent.


Termen de plata


Total de

plata

a)+a 1 J+bJ'T'C )+©)


a1) Debil principal amenzi


c) 50%

accesorii perioada eșalonare plata


1,356,41


1.333,80


1.311,20

1.288,59

î.265,98;


5,43j  1,243,38

5,4? ”"1X20,77

5,43’  1.198,16

5}43   1.175.56

5,43?1,152,95

...........1.130,34

1.107,73 7.085,13'

1.062,52'


5.43


 • 5.43 _ 513?

5,43?

5,43? 1-039,91

 • 5.43   1.01 TXT

??]'?.....994.70*

ZJ? .....972,09


5,43


d) 50% diferența accesorii am anala


——

Debitele

| aferente

perioade | ide

esalonar


1.356,41 r^'qobr 1,333,801 1X11,2?

1.288,59

1.265,97

1.243,38!


 • 15.11.2018

 • 15.12.2018 "


0,00


15.01.2019


0,00 11.02.2019


15.03.2019

15.04.2019


1.220,77


1.175,56

1.152,95 Ti 30,34: 1.107,7?

1.085/p

1.062.52

1.039X1

1-017,31 ' 994,70

972X9


949,49)     949,49

926,88]     926,88'

904,27] ' 1^^0477

881,67]__________881,67:

859,06 f

836,45


859,06


1S.05.2019


15.06,2019

15.07.2019


15.08.2019


0,00 15.09.2019

0,001 15.10.2019

OXOj 15.11.2019

0,00p5?lT2019


0,00 15.01.2020


0.00 1 5.02.2020


0,001 15.03.2020

0,00

0,00


15.04.2020

15?05.2020"

15,06.2020

"15.O7.2O2O"’


15.08.2020


79174

768,63

746,03

723,425,43

5,43 ~

5,43?   700,81

678,21 '

655,60:

632m"

610,387

587,7?

565J7j

542,56“

519,96"

497,35)


5,43;

M3"


5,43


452,14

42A53j

406,92j

M?'


836,45

813,85~

791,24

768,63

746,03

723,42 700X1 ’


678,21

655,60632,99^

610,38"

587,78 ~ 565,ir] 542,561


15.09.2020

15.10.2020


0,00 15.11.2020

0X011.12.2020*' blooj'15.61.2027] 0,00715.02.2021

0,00" 15.03.2021 '

0,00 11.04.202?


0,00

O.OO'

0,00


15.05.2021

15.06.2021


15.07.2021


0,00;

0,00'

0,00

0,00

b,6o-497,35] cm 474?7A~~0m 452,14] ? 0,67 429,53]   "0,00

4013,92j~ b’OQ 384X2?”0-00


519,96


6.828,29-6?805,69 6.783,08 6760,47 6737,86 6715X6 6.692,65 6.670,04 6.647,44 6.624,83

6.602,22

6.579,62 6.557,01

6X34,40


6.511,80

6.489,19

6466,58'

6.443,98

6.421,37

6.398,76

6.376,16

6.353,55

6.330,94

6.308,34

6.285,73:

6.263,12*


6.240,51)

6.217,91


6.195.30


j 6.172,6a ~ 6.150,09 6.127,48’


15.08.2021

U09.202T


 • 15.10.2021

 • 15.11.2021

15,1X2021

15.01.2022


15.03.2022


15.04.2022

15.05.2022

15.06.2022


6.104,87

6.082,27 6.059,66. 6X37X56,014,45 5.991,84:

5.96 A 23

___


5.924.02


sloi???


5.878,81


5.856,20)r K

4.o21,37

945,08

5,43

361,71

361,71

0,00

15.07.2022

5.833,59

i

...: i

4.521,37

945,08

5,43

339,10

339,10

0,00

15.08.2022

5.810,98

i

M.

4.521,37

945,08

5,43

316.50

316,50

0,00

15.09.2022

5.788,38

L

4.521,37

945,03

5,43

293,89

293,89

0,00

: 15.10.2022

5,765,77

L

d.

4.521,37

945.03

5,43

271,28

271,28

0,00

15.11.2022

5743,16

1

sol

4.521,37

945,08

5,43

248,68

248,63

0,00

15.12.2022

5.720,56

51 i

4.521,37

945,08

5,43

226,07

226,07

0,00

15.01.2023

5.697,95

î

L

4.521,37

945,08

5,43

203,461

203,46

0,00

15.02.2023

5.675,34

r

s3t

4.521,37

945,08

5,43

180,85

180,85

0,00

15.03.2023

5.65274

5«d

4.521,37

945,03

5,43

158,25

158,25

0,00

15.04.2023

5.630,13

55 j

4.521,37

945,08

5,43

135,64

135,64

0,00

15.05.2023

5.607,52

r'

561

4.521,37

945,03

5,43

113,03

113,03

0,00

15.06.2023

5,584,92

r

4.

4.521,37

§45,08

5,43

90.43

90,43

0,00

15.07.2023

5.562.31

u-J.........J JL ■'..........’■■■

£

581

4.521,37

945,08

5.417

67,82

67,82

6,00

15.08.2023

5.539,70

M

4.521,37

945,08

5,43

45,21

45,21

0.06

15.09.2023

5.517,10

J!2L

4.521.37

945,08

5,43

22.61

22.61

0,00

15.10.2023

5.494,49

L

I 1

271.282,00

■ 66.704,93

326,00

41.370,51

41.370.51

0,00

369.683,44


Int

Lăcusteanu Nîca Corina
Debh

Termen de

TotA de pbia

”"""u................■......■•■• -,l-

■Observ^A

curent

pAta

a>al)+b)e c)*g)

-

'i/ iAA'Uie AceA


Ș

..................■........?........

557AA

’t.......

>■■ T-'î ?A

5 Vi


,z.


Anexa 7 ■MA HA. 600


POPIA ȘERBAN

Ac Rata

; Grafic esAcnare

Accesorii calculate

' Debit cweO

Termen de plata

i Total de plata a)'5-a1)+b)a c)-re)

Obstavat.fi

 Am

G

a1) DAR

: c) 50%-

d) d'ficci’R a ca a o". A

e) Debitele •AmarA-pmacdA

■■:■ a,a-o \ ,::o ■;

COmi ! e-mtccmo

Ș   An A

amannO

R? rmabmam

............!

ț .■, -.R'.'

f'.ca

.............W

0,(0

n.CO

15.AC/C

"07,(0


MUTI.J DiOMEDE
4

J...


0/X'

6,00


327.93

3,09;

227,9?

o.gq;

’/7 "' Es Ț

0,03’

EmZ.GAj
•■^7 r/>

.j.2. f .2,9;.

......££...„...................

0,09

££ t . O'k

2’;        0,03Ș

££.■

£/7, £

^'-1       £C£

££!

327,02


££92


0,00


0,00

0.0.3


327,92

327 £7

327.7?Termen de plata

Total de plata a)ea1)+b)ec

Observații

■■'CkA

$7 V ?i

>. Wi

“*          f *■

£‘O £■'■■-.■£./

bO ;. ■    •

... ,

£b£...

15.11.2013

xo.oâ

/

1b.12.2iJt1.'

327,92

i j£>/

t. .01.2019

...................££92

-.......

...

15.02.2019

327^

377,2

15.03.2219 I


Gr


j/(,7b '££92 327,92


327^2

327,92

32 £92

327,92 f

27732^


327,£


327,92


1         ;.....eL.

0,00

o.ooj

327,92

0,00

0.00

0,00

15.07.2022

327,92

o.ooj

327,92

0,00

0.0G

0,00

15.08.2022

327,92

0,09

aoo|

327,92

0,00

' 0,00

o.oo

15.09.2022

327,92

I         G

0,00

G.oo]

327,92

6,00

0,00

0,00

16.10.2022

327,92

1                   [ T |

0,00

0,G0|

13,740,00

0,00

0,(3)

0,00

15.740.00

Director Genera!

Hie Petre hîian-

V.

V.Lăcusteani


Iwletei Gotina
ARSENIE IONUȚ-MARCEL


Anexai                    J()


r i

Grafic eșalonare

...........

Accesorii calculate

Debit

curent

Termen de

plata

Total de

plata

a)+a1)+b)+

c)+e)

Observații

■ Nf.

Rata

1

a) Debă principal

b)

Accesorii eșalonate

a1) Debit principal amenzi

C) 50% accesorii perioada eșalonare plata

0) 50% diferența accesorii amanata

e) Debitele aferente perioadei de eșalonare

-

-

-

1 1

3,08

4,6$

363,36

1,07

1,07

0,00

15.11.2013

378,56

| 2

8,88

4,66

363,96

1,02

1,02

0.00

15.12.2018

378,51

I 3

8,83

4.68

363,96

0,98

0.98

6,00

15.01.2019

378,47

l:

3         4 :

8,88

4,66

363.96

6,93

0,93

6,66

: 15.02.2019

378,43

5

8.88

i        4,66

363,96

0,89

0,89

0,00

15.03.2019

378,38

6

8,88

4,66

363,96

0,84

0,84

6,o6

15.04.2019

- 3?8;341

7

8,88

4,66

363,96

0,80

0,30

0,00

15.05.2019

378.29

8

8,88

4,68

363,96

6,75

0,75

6,oo

15.06.2019

378,25

9

8,88

4,66

363,96

0,71

0,71

0,00

15.07.2019

378,2d]

10

8,88

4,66

363,96

0,67

0,67

0,00

15.08.2019

378,16

( 11

08

4,66

363,98

0,62

0,62

6.66

15.09.2019

378,11

i 12

a.es

4,66

363,96

0,58

0.58

6,oo

15,10.2019

378,07

[. 13l

8,88

4.m

363,96

0,53

6,53

0,00

15.11.2019

378,03

î 14-

8,8B

4,66

363,96

0,49

0,49

0,00

15.12.2019

377.98

1 îs

8,88

4,66

363,96

0.44

0.44

0,00

15.01.2020

377,94

Ljs

08

4,66

363,96

0.40

0,40

0,00

15.02.2020

377,89

17l

8,88

4,66

363,96

0,36

0,36

0,00

15.03.2020

377,85

LJ8]

8,88

4,66

363,96

0,31

0,31

0,00

15.04.2020

377,80

!     1<7

8,88

4,66

363,96

0,27

0,27

0,00

15.05.2020

377,76

”20

B,88

4.66

363,96

0,22

0,22

0,00

15.06.2020

377,72

! 21

8,88

4,66

363,96

0,18

6,18

0,06

15.07.2020

377,67

p?.

8,88

4,66

363,96

0,13

0,13

0,00

15.08.2020

377.63

kJâl

8,88

4,66

363,96

0,09

0,09

0,00

15.09.2020

377,58

21I

08

4.66

363.98

0,04

0,04

0,00

15.16.2020 '

377,54

T j

213,00

111,84

8.735,00

13,31

13 31

0,00

9.073,15r Întocmit

Lăcusteapu ^ieoleta CorinaP* A: ‘

SECTOR 9

fiff ra.tete.a ra <4

CABINET PRIMAR

A       ■

tei /pte

j ■ * « A z ■ X

te *                                  •••.. ir*.. -• .te

Nr ,

CASiNtr FteMAR

ROMÂNIA

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind acordarea a nouă înlesniri la plată, în sensul eșalonării acestora

Prin Hotărârea nr. 38/28.02.2017, Consiliul local al Sectorului 3 a aprobat Metodologia de acordare a înlesnirilor la plata obligațiilor fiscale și bugetare datorate bugetului local al sectorului 3, în temeiul prevederilor art. 185 alin. (1) lit. a} din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

în urma analizării de către Comisia de analiză a cererilor de acordare a eșalonării la plată, constituită la nivelul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale precum și a documentelor depuse de:

 • 1. Dl. Chiriac Vasile, pentru acordarea de înlesniri la plata amenzilor, impozitului pe clădiri șî impozitului pe terenul în folosință în sensul eșalonării plății sumei de 10.814,40 lei pe o perioadă de 36 de luni;

 • 2. Dl. Stanciu lonuț, pentru acordarea deînlesniri la plata amenzilor în sensul eșalonării plății sumei de 3.828 lei pe o perioadă de 12 luni;

 • 3. Dl. Tambac llie, pentru acordarea deînlesniri la plata impozitului pe clădiri, impozitului pe clădiri fără acte autentice de proprietate și a impozitului pe terenul intravilan în sensul eșalonării plății sumei de 5.985,10 lei pe o perioadă de 12 de luni;

 • 4. Dl. Constantin Adrian, pentru acordarea de înlesniri la plata amenzilor în sensul eșalonării plății sumei de 11.450,01 lei pe o perioadă de 36 de luni;

 • 5. D-nei Abdulhameed Hanan, pentru acordarea de înlesniri la plata amenzilor, impozitului pe clădiri și a impozitului pe terenul intravilan în sensul eșalonării plății sumei de 328.312,93 lei pe o perioadă de 60 de luni;

 • 6. Dl. Ivan Gabriel Cristian, pentru acordarea de înlesniri la plata amenzilor, impozitului pe clădiri, impozitului pe terenul intravilan și impozitului pe mijloacele de transport în sensul eșalonării plății sumei de 17.551,35 lei pe o perioadă de 36 de luni;

 • 7. Dl. Popia Șerban, pentru acordarea de înlesniri la plata amenzilor în sensul eșalonării plății sumei de 2.250 lei pe o perioadă de 12 de luni;

 • 8. Dl. Mutu Diomede, pentru acordarea de înlesniri la plata amenzilor în sensul eșalonării plății sumei de 15.740 lei pe o perioadă de 48 de luni;

 • 9. Dl. Arsenie lonuț-Marcel, pentru acordarea de înlesniri la plata amenzilor și impozitului pe mijloacele de transport în sensul eșalonării plății sumei de 9.059,84 lei pe o perioadă de 24 de luni, aceasta a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru acordarea de

înlesniri la plată a debitelor în sensul eșalonării acestora.

Ca urmare a celor prezentate 223604/18.10.2018 al Direcței Generale Im pe care îl supun dezbaterii și aprobării


și luând în considerare raportul de specialitate nr. i-^axe Locale, am inițiat prezentul proiect de hotărâre 'ca Dai Sectorului 3.


fiiteteVfirate jșțrsSMK >te teterte țtetera Șraș.raș.fiui 3 îi? ? tetefteteie ras teșșteratete taaiiaa iteteranfi 6tete)}a Hi       teteteifa

tertefiiter teste, f.tek pot 9 tetetete «te ten? ia hara rarat tete kgte Jteitera. Vă pate rarate teștetes: pravtete teaitewrad tete tetei te prâiEfia tete tetete teteste și tete Pairara# pa te-te Fritete SterateDIRECȚIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE


Sediul central Str. Sfania Vineri nr. 32 sector 3, 030205 București wwwxliti3.r0 telefon (004 021) 327 51 45 fax (004 O2i) 32751 46 email relatii@ditl3.r0

MMmI W lo/ioie


Punct de lucru : Str. S&nla Vineri nr.32, Sector 3, 030205 București telefon {004 021) 327 51 45 ;fax (004 021) 327 51 46


RAPORT DE SPECIALITATE

La solicitarea:

 • 1. D-lui. Chiriac Vasile privind aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale constând în amenzi, impozit pe clădiri și impozit pe terenul în folosință

Urmare a cererii înregistrată la instituția noastră sub nr. 198379/25.09.2018, dl. Chiriac Vasile solicită aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale restante, în cuantum total de 10.814,40 lei, conform Certificatului de atestare fiscală nr. 1843208/28.09.2018, constând în 10.766,63 lei debit principal și 47,77 lei accesorii.

Dl. Chiriac Vasile este înregistat în evidența fiscală a D.G.I.T.L. Sector 3 cu un imobil situate la adresa Str. ' ■ .                 .   . » /      " și un număr de 24 de

amenzi pentru care figurează cu debite aterente neachitate pe o perioadă cuprinsă între 24.02.2011 și până la data emiterii Certificatului de atestare fiscală nr. 1843208/28.09.2018.

Motivul neachitării obligațiilor fiscale pentru perioada antemenționată îl constituie faptul ca dl. Chiriac Vasile nu are venituri, fapt ce a condus la imposibilitatea achitării impozitelor în termenele stabilite de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal al României precum și în Legea 227/2015 privind Codul fiscal.

In aceste circumstanțe, dl. Chiriac Vasile, în data de 25.09.2018 depune la sediul instituției noastre Cererea de acordare a facilităților fiscale antemenționată, pentru sumele prevăzute în Certificatul de atestare fiscală nr. 1843208/28.09.2018. Dosarul depus a fost analizat de către Comisia de analiză a cererilor de acordare a eșalonării la plată, numită prin Decizia nr. 311/07.03.2017, care a stabilit că cererea și documentele depuse respectă prevederile metodologiei de acordare a eșalonării la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local al sectorului 3 și eșalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare, aprobate prin H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, precum și încadrarea cererii petentului în prevederile art, 3, pct. 3 din H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, care stabilește că perioada de eșalonare raportată la suma eșalonată este de 36 luni.

 • 2. D-lui. Stanciu Ionuț privind aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale constând în amenzi.

Urmare a cererii înregistrată la instituția noastră sub nr. 199964/26.09.2018, dl. Stanciu Ionuț solicită aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale restante, în cuantum total de 3.828 lei, conform Certificatului de atestare fiscală nr. 1843206/28.09.2018, constând în debit principal.DIRECȚIA GENERALA IMPOZITE Si TAXE LOCALE

Punct de lucru : Str. Sfânta Vineri nr.32, Sector 3,030205 București telefon (004 021) 327 51 45 ;fax (004 oat) 327 55 46

Dl. Stanciu Ionuț este înregistat în evidența fiscală a D.G.I.T.L. Sector 3 cu un număr de 18 amenzi pentru care figurează cu debite aferente neachitate pe o perioadă cuprinsă între 24.05.2011 și până la data emiterii Certificatului de atestare fiscală nr. 1843206/28.09.2018..

Motivul neachitării obligațiilor fiscale pentru perioada antemenționată îl constituie faptul ca dl. Stanciu Ionuț are venituri mici, fapt ce a condus la imposibilitatea achitării impozitelor în termenele stabilite de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal al României precum și în Legea 227/2015 privind Codul fiscal.

In aceste circumstanțe, dl. Stanciu Ionuț, în data de 26.09.2018 depune la sediul instituției noastre Cererea de acordare a facilităților fiscale antemenționată, pentru sumele prevăzute în Certificatul de atestare fiscală nr. 1843206/28.09.2018. Dosarul depus a fost analizat de către Comisia de analiză a cererilor de acordare a eșalonării la plată, numită prin Decizia nr. 311/07.03.2017, care a stabilit că cererea și documentele depuse respectă prevederile metodologiei de acordare a eșalonării la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local al sectorului 3 și eșalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare, aprobate prin H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, precum și încadrarea cererii petentului în prevederile art. 3, pct. 3 din H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, care stabilește că perioada de eșalonare raportată la suma eșalonată este de 12 luni.

 • 3. D-lui. Tambac Ilie privind aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale constând în impozit pe clădiri, impozit pe clădiri fără acte autentice de proprietate și impozit pe terenul intravilan.

Urmare a cererii înregistrată la instituția noastră sub nr. 203241/01.10.2018, dl. Tambac Ilie solicită aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale restante, în cuantum total de 5.985,10 lei, conform Certificatului de atestare fiscală nr. 1845026/05.10.2018, constând în 3.442 lei debit principal și 2.543,10 lei accesorii.

Dl. Tambac Ilie este înregistat în evidența fiscală a D.G.I.T.L. Sector 3 cu bun imobil situate la adresa Str.               pentru care figurează cu debite aferente neachitate pe o

perioadă cuprinsă între 31.03.2008 și până la data emiterii Certificatului de atestare fiscală nr. 1845026/05.10.2018..

Motivul neachitării obligațiilor fiscale pentru perioada antemenționată îl constituie faptul că dl. Tambac Ilie are venituri mici, fapt ce a condus la imposibilitatea achitării impozitelor în termenele stabilite de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal al României precum și în Legea 227/2015 privind Codul fiscal.

In aceste circumstanțe, dl. Tambac Ilie, în data de 01.10.2018 depune la sediul instituției noastre Cererea de acordare a facilităților fiscale antemenționată, pentru sumele prevăzute în Certificatul de atestare fiscală nr. 1845026/05.10.2018. Dosarul depus a fost analizat de către Comisia de analiză a cererilor de acordare a eșalonării la plată, numită prin Decizia nr. 311/07.03.2017, care a stabilit că cererea și documentele depuse respectă
DIRECȚIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE

Punct de lucru : Str. Sfanta Vineri nr.32, Sector 3, 030205 București telefon (004 021) 327 51 45 ; fax (004 021) 327 5146

prevederile metodologiei de acordare a eșalonării la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local al sectorului 3 și eșalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare, aprobate prin H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, precum și încadrarea cererii petentului în prevederile art 3, pct. 3 din H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, care stabilește că perioada de eșalonare raportată la suma eșalonată este de 12 luni.

 • 4. D-lui. Constantin Adrian privind aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale constând în amenzi.

Urmare a cererii înregistrată la instituția noastră sub nr. 207863/04.10.2018, dl. Constantin Adrian solicită aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale restante, în cuantum total de 11.450,01 lei, conform Certificatului de atestare fiscală nr. 1846441/11.10.2018, constând debit principal.

Dl. Constantin Adrian este înregistat în evidența fiscală a D.G.I.T.L. Sector 3 cu un imobil situate la adresa '         .                                  , un mijloc de transport și

un număr de 40 de amenzi pentru care figurează cu debite aferente neachitate pe o perioadă cuprinsă între 15.03.2006 și până la data emiterii Certificatului de atestare fiscală nr. 1846441/11.10.2018.

Motivul neachitării obligațiilor fiscale pentru perioada antemenționată îl constituie faptul ca dl. Constantin Adrian nu a avut venituri până în anul 2017, fapt ce a condus la imposibilitatea achitării impozitelor în termenele stabilite de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal al României precum și în Legea 227/2015 privind Codul fiscal.

In aceste circumstanțe, dl. Constantin Adrian, în data de 04.10.2018 depune la sediul instituției noastre Cererea de acordare a facilităților fiscale antemenționată, pentru sumele prevăzute în Certificatul de atestare fiscală nr. 1846441/11.10.2018. Dosarul depus a fost analizat de către Comisia de analiză a cererilor de acordare a eșalonării la plată, numită prin Decizia nr. 311/07.03.2017, care a stabilit că cererea și documentele depuse respectă prevederile metodologiei de acordare a eșalonării la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local al sectorului 3 și eșalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare, aprobate prin H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, precum și încadrarea cererii petentului în prevederile art. 3, pct. 3 din H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, care stabilește că perioada de eșalonare raportată la suma eșalonată este de 36 luni.

 • 5. D-nei. Abdulhameed Hanan privind aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale constând în amenzi, impozit pe clădiri și impozit pe terenul intravilan.

Urmare a cererii înregistrată la instituția noastră sub nr. 209949/08.10.2018, d-na. Abdulhameed Hanan solicită aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale restante, în cuantum total de 328.312,93 lei, conform Certificatului de atestare fiscală nr. 1846606/11.10.2018, constând în 271.608 lei debit principal și 56.704,93 lei accesorii.DIRECȚIA GENERALA iMPOZITE SI TAXE LOCALEPunct de lucru : Str. Sfanta Vineri nnja, Sector 3, 030205 București telefon (004 021) 327 51 45; fax {004 021) 327 5146

cu un imobil situate la adresa Str.


d o amendă pentru care


D-na. Abdulhameed Hartan este înregistată în evidența fiscală a D.G.I.T.L. Sector 3 figurează cu debite aferente neachitate pe o perioadă cuprinsă între 30.06.2016 și până la data emiterii Certificatului de atestare fiscală nr. 1846606/11.10.2018.

In luna ianuarie a anului 2018 inspectorii din cadrul Serviciului Inspecție Fiscală au constatat că d-na. Abdulhameed Hanan nu a depus în termenul legal Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri pentru imobilele cu destinație nerezidențială sau mixtă pentru imobilul aflat la adresa Str. 1 *    • .   ■ .<    ......   1 ~ acesta fiind înregistrat în

evidența fiscală ca având destinație rezidențială. In urma înregistrării acestui imobil ca având destinație nerezidențială s-au recalculat debitele aferente perioadei 01.01.2016-31.12.2018, acestea fiind la data emiterii Certificatului de atestare fiscală nr. 1846606/11.10.2018 în cuantum de 328.312,93 lei, din care 271.608 lei debit principal si 218.88 lei majorări.

In aceste circumstanțe, d-na. Abdulhameed Hanan, în data de 08.10.2018 depune la sediul instituției noastre Cererea de acordare a facilităților fiscale antemenționată, pentru sumele prevăzute în Certificatul de atestare fiscală nr. 1846606/11.10.2018. Dosarul depus a fost analizat de către Comisia de analiză a cererilor de acordare a eșalonării la plată, numită prin Decizia nr. 311/07.03.2017, care a stabilit că cererea și documentele depuse respectă prevederile metodologiei de acordare a eșalonării la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local al sectorului 3 și eșalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare, aprobate prin H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, precum și încadrarea cererii petentei în prevederile art. 3, pct. 3 din H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, care stabilește că perioada de eșalonare raportată la suma eșalonată este de 60 luni.

 • 6. D-lui. Ivan Gabriel Cristian privind aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale constând în amenzi, impozit pe clădiri, impozit pe terenul intravilan și impozit pe mijloacele de transport.

Urmare a cererii înregistrată la instituția noastră sub nr. 207219/04.10.2018, dl. Ivan Gabriel Cristian solicită aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale restante, în cuantum total de 17.551,35 lei, conform Certificatului de atestare fiscală nr. 1847111/15.10.2018, constând în 13.282,83 lei debit principal și 4.268.52 lei accesorii.

Dl. Ivan Gabriel Cristian este înregistat în evidența fiscală a D.G.I.T.L. Sector 3 cu un imobil situate la adresa Str. /   .  '            . un mijloc de transport și trei amenzi pentru

care figurează cu debite aferente neachitate pe o perioadă cuprinsă între 30.09.2013 și până la data emiterii Certificatului de atestare fiscală nr. 1847111/15.10.2018.

Motivul neachitării obligațiilor fiscale pentru perioada antemenționată îl constituie faptul ca dl. Ivan Gabriel Cristian are venituri mici, fapt ce a condus la imposibilitatea achitării impozitelor în termenele stabilite de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal al României precum și în Legea 227/2015 privind Codul fiscal.DIRECȚIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE

Punct de lucru : Str. Sfenla Vineri nr.32, Sector 3, 030205 București telefon (004 O2î) 327 51 45 ; fax (004 021} 327 5146

In aceste circumstanțe, dl. Ivan Gabriel Cristian, în data de 04.10.2018 depune la sediul instituției noastre Cererea de acordare a facilităților fiscale antemenționată, pentru sumele prevăzute în Certificatul de atestare fiscală nr. 1847111/15.10.2018. Dosarul depus a fost analizat de către Comisia de analiză a cererilor de acordare a eșalonării la plată, numită prin Decizia nr. 311/07.03.2017, care a stabilit că cererea și documentele depuse respectă prevederile metodologiei de acordare a eșalonării la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local al sectorului 3 și eșalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare, aprobate prin H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, precum și încadrarea cererii petentului în prevederile art. 3, pct. 3 din H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, care stabilește că perioada de eșalonare raportată la suma eșalonată este de 36 luni.

 • 7. D-lui. Popia Șerban privind aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale constând în amenzi.

Urmare a cererii înregistrată la instituția noastră sub nr. 217153/15.10.2018, dl. Popia Șerban solicită aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale restante, în cuantum total de 2.250 lei, conform Certificatului de atestare fiscală nr. 1874662/16.10.2018, constând în debit principal.

Dl. Popia Șerban este înregistat în evidența fiscală a D.G.I.T.L. Sector 3 cu doua amenzi pentru care figurează cu debite aferente neachitate pe o perioadă cuprinsă între 27.01.2018 și până la data emiterii Certificatului de atestare fiscală nr. 1847662/16.10.2018.

Motivul neachitării obligațiilor fiscale pentru perioada antemenționată îl constituie faptul ca dl. Popia Șerban are venituri mici, fapt ce a condus la imposibilitatea achitării impozitelor în termenele stabilite de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal al României precum și în Legea 227/2015 privind Codul fiscal.

In aceste circumstanțe, dl. Popia Șerban, în data de 15.10.2018 depune la sediul instituției noastre Cererea de acordare a facilităților fiscale antemenționată, pentru sumele prevăzute în Certificatul de atestare fiscală nr. 1847662/16.10.2018. Dosarul depus a fost analizat de către Comisia de analiză a cererilor de acordare a eșalonării la plată, numită prin Decizia nr. 311/07.03.2017, care a stabilit că cererea și documentele depuse respectă prevederile metodologiei de acordare a eșalonării la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local al sectorului 3 și eșalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare, aprobate prin H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, precum și încadrarea cererii petentului în prevederile art. 3, pct. 3 din H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, care stabilește că perioada de eșalonare raportată la suma eșalonată este de 12 luni.DIRECȚIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE

Punct de lucru : Str. Sfenta Vineri nr.jz, Sector 3, 030205 București telefon (004 021) 327 51 45 ; fax (004 021) 327 51 46

 • 8. D-Iui. Mu tu Diomede privind aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale constând în amenzi.

Urmare a cererii înregistrată la instituția noastră sub nr. 218986/16.10.2018, dl. Mutu Diomede solicită aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale restante, în cuantum total de 15.740 lei, conform Certificatului de atestare fiscală nr. 1848084/17.10.2018, constând în debit principal.

Dl. Mutu Diomede este înregistat în evidența fiscală a D.GJ.T.L. Sector 3 cu 75 amenzi pentru care figurează cu debite aferente neachitate pe o perioadă cuprinsă între 17,07.2004 și până la data emiterii Certificatului de atestare fiscală nr. 1848084/17.10.2018.

Motivul neachitării obligațiilor fiscale pentru perioada antemenționată îl constituie faptul ca dl. Mutu Diomede nu a avut venituri, fapt ce a condus la imposibilitatea achitării impozitelor în termenele stabilite de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal al României precum și în Legea 227/2015 privind Codul fiscal.

In aceste circumstanțe, dl. Mutu Diomede, în data de 16.10.2018 depune la sediul instituției noastre Cererea de acordare a facilităților fiscale antemenționată, pentru sumele prevăzute în Certificatul de atestare fiscală nr. 1848084/17.10.2018. Dosarul depus a fost analizat de către Comisia de analiză a cererilor de acordare a eșalonării la plată, numită prin Decizia nr. 311/07.03.2017, care a stabilit că cererea și documentele depuse respectă prevederile metodologiei de acordare a eșalonării la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local al sectorului 3 și eșalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare, aprobate prin H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, precum și încadrarea cererii potentului în prevederile art. 3, pct. 3 din H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, care stabilește că perioada de eșalonare raportată la suma eșalonată este de 48 luni.

 • 9. D-lui. Arsene Ionuș-Marcel privind aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale constând în amenzi și impozit pe mijloacele de transport.

Urmare a cererii înregistrată la instituția noastră sub nr. 220729/17.10.2018, dl. Arsene Ionuț-Marcel solicită aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale restante, în cuantum total de 9.059,84 lei, conform Certificatului de atestare fiscală nr. 1848100/17.10.2018, constând în 8.735 lei debit principal și 111,84 lei accesorii.

Dl. Arsene Ionuț-Marcel este înregistat în evidența fiscală a D.GJ.T.L. Sector 3 cu un mijloc de transport și 30 amenzi pentru care figurează cu debite aferente neachitate pe o perioadă cuprinsă între 04.10.2012 și până la data emiterii Certificatului de atestare fiscală nr. 1848100/17.10.2018.

Motivul neachitării obligațiilor fiscale pentru perioada antemenționată îl constituie faptul ca dl. Arsenie Ionuț-Marcel are venituri mici, fapt ce a condus la imposibilitatea achitării impozitelor în termenele stabilite de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal al României precum și în Legea 227/2015 privind Codul fiscal.


DIRECȚIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE

Sediul central Str. Sfanta Vineri nr. 32

sector 3, 030205 București                                    Punct de lucru : Str. Sfanta Vineri nr.32, Sector 3, 030205 București

WWWxliiJ3.r0                                          telefon {004 021) 32 7 51 45 ; fox (004 021) 327 51 46

telefon (004 ozt) 327 51 45 fox (004 021) 327 51 46

e-mall relatii@ditl3.ro

In aceste circumstanțe, dl. Arsenie Ionuț-MarceL în data de 17.10.2018 depune la sediul instituției noastre Cererea de acordare a facilităților fiscale antemenționată, pentru sumele prevăzute în Certificatul de atestare fiscală nr. 1848100/17.10.2018. Dosarul depus a fost analizat de către Comisia de analiză a cererilor de acordare a eșalonării la plată, numită prin Decizia nr. 311/07.03.2017, care a stabilit că cererea și documentele depuse respectă prevederile metodologiei de acordare a eșalonării la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local al sectorului 3 și eșalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare, aprobate prin H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, precum și încadrarea cererii petentului în prevederile art. 3, pct. 3 din H.C.L. S3 nr. 38/28,02.2017, care stabilește că perioada de eșalonare raportată la suma eșalonată este de 24 luni.

Legislația fiscală prevede la

 • - art. 185 alin. 1 din Legea nr. 207/2015, Codul de procedură fiscală, posibilitatea acordării de înlesniri la plata impozitelor și taxelor locale: “ La cererea temeinic justificată a contribuabilului, organul fiscal local poate acorda pentru obligațiile fiscale restante următoarele înlesniri la plată:

 • a) eșalonări și/sau amânări la plata obligațiilor fiscale, precum și a obligațiilor bugetare prevăzute la art. 184 alin. (1);

 • b) scutiri sau reduceri de majorări de întârziere. ”

 • - H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017 privind eșalonarea la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local al sectorului 3 și eșalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare, art. 1 : 44 Se aprobă procedura de eșalonare la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local al sectorului 3 și eșalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare, conformă Anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. ”

In vederea aplicării H.C.L. de acordare a înlesnirilor la plată, ținând cont de prevederile H.C.L. S. 3 nr. 38/28.02.2017 privind eșalonarea la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local al sectorului 3 și eșalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare, solicitantii au obligația îndeplinirii, în termen de 30 de zile de la data aprobării H.C.L. de acordare a înlesnirilor la plată, a următoarelor condiții:

 • 1)     achitarea obligațiilor de plată principale născute după data eliberării Certificatului de atestare fiscală, a majorărilor de întârziere aferente acestora precum și a majorărilor de întârziere aferente creanțelor bugetare cuprinse în Certificatul de atestare fiscală, calculate pana la data Hotărârii de eșalonare;

 • 2)     achitarea tuturor obligațiilor fiscale curente la termenele scadente stabilite de lege, născute în intervalul supus eșalonării, altele decât cele stabilite în Graficul de eșalonare;DIRECȚIA GENERALA IMPOZITE Si TAXE LOCALE

Punct de lucru : Str. Sfenla Vineri nr.32, Sector 3, 030205 București telefon {004 021) 327 51 45 ; fax (004 021) 327 51 46

 • 3) constituirea garanțiilor necesare aprobării înlesnirilor la plată, reprezentând echivalentul a doua rate medii stabilite prin graficul de eșalonare pentru care s-a acordat înlesnirea în termenii și condițiile stabilite prin Hotărârea de eșalonare, în condițiile și limitele prevăzute de Anexa la H.C.L. S. 3 nr. 38/28.02.2017, respectiv în 30 de zile de la data comunicării aprobării Hotărârii de Consiliu atâta timp cât acestea respectă dispozițiile legale în baza cărora au fost constituite, adică prevederile Codului de procedură fiscală și ale art. 9 pct. 10 din H.C.L. S. 3 nr. 38/28.02.2017.

Având în vedere cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept necesare adoptării de către Consiliul Local al Sectorului 3 a prezentei Hotărârii privind aprobarea acordării de înlesniri la plată .

DIRECȚIA GENERALA IMPOZITE Si TAXE LOCALE


cfc lucw ; Sîf. SC:îU V^wî . ..>.z. Sector3, djc.'.’a       i’vr

lî'Vfai           p; Sî .K

e-mast


telefon fj’-0 p;? jș „jr; fox            377   .|L

REFERAT "A"

Comisia de analiza a cererilor de acordare a eșalonării la plata, ca urmare a cererii depusă de dl. Chiriac Vasile CNP .       • înregistrată la organul fiscal sub nr, 198379/25.09,2018, precum și Certificatul de atestare

fiscală nr. 1843208/28.09,2018, am procedat la verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată, și am constatat următoarele;

Secțiunea A - Condiții de acordare a înlesnirilor la plată

|

Condiții de acordare a înlesnirilor Ia plată

Mor respe conc

iul de ctarc a iții lor

1       a) situația fiscală a contribuabilului corespunde cu realitatea

|x] Da

[]

Nu

b) sc află în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești

M

Da

H

Nu

c) are capacitate financiară de plată pe perioada de eșalonare

M

Da

[]

Nu

d) nu se află în procedura msolvcnței, conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvcnței, cu modificările și completările ulterioare

[x] Da

[]

Nu

c) nu se află în dizolvare potrivit, prevederilor legale în vigoare

[x]

Da

[]

Nu

0 nn s~a stabilit răspunderea în temeiul art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, și/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art, 27 și 28 din Codul de procedură fiscală. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția se consideră îndeplinită

1                                                                                                                         j

[]

Nu

g) au fost depuse documentele justificative necesare soluționării cererii

[x]

Da

U

Nu

h) cererea de acordare a eșalonărilor la plată nu conține obligațiile fiscale prevăzute la art. 3 alin. (2) din HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată

[x] Da

[]

Nu

i) cererea și documentele aferente nu prezintă nicio modificare față de | condițiile dc acordare a înlesnirilor la plată dintr-o cerere anterioară care a I                                    fost respinsă                                    |

[x]

Da

[]

Nu

WWW.tTt3.t0

tefofen T-C4fM:U ?<:’?’ <i'ț fox cm; T? M -T «-Ktsd

:<J ■       < ;

Nr. cit.

Denumirea obligației fiscale/bugetară

Obligația fiscală/bugetară

Total din care:

Obligație fiscală principală

Obligații fiscale accesorii

Majorări de întârziere

1

Amenzi

10.582.00

10.582.00

0.00

2

Impozit clădiri

224,41

177,63

46,78

..7

Impozit teren folosința

7,99

7,00

0,99

............ TotaJ general

10.814.40

10.766.63

47,77DIRECȚIA GENERALA IMPOZITE Sl TAXE LOCALE


Tcfti : S'f. StaoU V>n-®*i       Sec’*?! 3, o jQi M. Slk;m£;.U

telefon t&ț>4 Hic) 3^7 $t ..^ ; fox (Mcq ost) 327 51 46


De asemenea, anexăm la prezentul referat documentele doveditoare ale îndeplinirii/neîndepîinirii condițiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) din HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată.


LÂCUSTEANU NICOLETA CORIPi.cct ife lucru; Șu. SfcriU          r.5^., Sechjî 3..

•www.iiZ

dyrj                                  tetefbn         ^7 51 45 : fe; țm mp >5 514Ș

tx-kfon i'<-5 o,t:: p?

D Ț-3

REFERAT "A"

Comisia de analiza a cererilor de acordare a eșalonării la plata, ca urmare a cererii depusă de <11. Stancjii Ion ut CNP                 înregistrată Ia organul fiscal sub nr. 199964/26.09.2018, precum și Certificatul de atestare

fiscală nr. 1843206/28.09.2018, am procedat la verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată, și am constatat următoarele:

Secțiunea A. - Condiții de acordare a înlesnirilor la plată

|

Condiții de acordare a înlesnirilor la plată

fi

Modul de respectare a condițiilor

a) situația fiscală a contribuabilului corespunde cu realitatea

Lxj

Da

[.]

Nu

j b) sc află în dificultate generata de lipsa temporara de disponibilități

1                                     bănești

M

Da

[.] Nu

c) arc capacitate financiară de plată pe perioada dc eșalonare

[x] Da

[J

Nu

d) nu se află în procedura insolvenței, conform prevederilor Legii nr. j 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările |                                      ulterioare

M

Da

[J

Nu

e) nu se află în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare

[X] Da

[J

Nu

f) nu s-a stabilit răspunderea în temeiul art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, și/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art. 27 și 28 din Codul de procedură fiscală. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac. Iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția se consideră îndeplinită

[x] Da

[]

Nu

g) au fost depuse documentele justificative necesare soluționării cererii

M

Da

[]

Nu

| h) cererea de acordare a eșalonărilor Ia plată nu conține obligațiile fiscale prevăzute la an. 3 alin. (2) din HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind

|                reglementarea acordării eșalonărilor la plată

[x]

Da

U

Nu

| i) cererea și documentele aferente nu prezintă nicio modificare fața de

J condițiile dc acordare a înlesnirilor Ia plată dintr-o cerere anterioară care a :                                   fost respinsă

[x]

Da

[]

Nu

XAD. j •:.?•■ j DL'ăț-G:-;

i;r A. L,;\r4; .     SCnk V;i:sZ                             Bikurv:;?;

telefon {<k>4          s5 -X : te teM      3.".? 514a

k'Rfon .T<-ș            A

fex A<:i c-k jșt v 4S ft-mad ;<UL®-dh k-

Nr, crt.

Denumirea obligației

fiscale/bugctarâ

Obligația fiscală/bugetara

Total din care:

Obligație fiscală principală

Obligații fiscale accesorii

Majorări de întârziere

1

Amenzi

3.828,00

3.828,00

0.00

Total general

3.828,00

3.828,00

0,00

De asemenea, anexăm Ia prezentul referat documentele doveditoare ale indeplinîrii/neîndepiinirii condițiilor prevăzute la ari, 4 alin. (1) din HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată.


www.tijih.i-s>

tefotșn 7m șsws; ^.7^ .s;-:. h>:. te> cT w/T ,ș.Ș e-rnatl


ri.7ti ck lu'.tu . iî.s. ^Tsr.ș. Vk::Șșî        St-wi^r j; 7;-7i;X fiiKisr-Ki.)

telefon ;<X4 n?.p 777 5! 77; fe‘ feXM ste V~z 5' -0

REFERAT "A"

Comisia de analiza a cererilor de acordare a eșalonării la plata, ca urmare a cererii depusă de dl. Ta m bac Ilie CNF                 înregistrată la organul fiscal sub nr. 203241/01.10.2018, precum și Certificatul de atestare

Escală nr. 1 8d5026/05.10.2018, am procedat la verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de MCE Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată, și am constatat următoarele:

Secțiunea A - Condiții de acordare a înlesnirilor la plată

I..............

Condiții de acordare a înlesnirilor la plata

Modul de respectare a. condițiilor

a) situația fiscală a contribuabilului corespunde cu realitatea

IX!

Da

[1

Nu

b) se află în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești

IX!

Da

[1 Nu

c) are capacitate financiară de plată pe perioada de eșalonare

[x] Da

[]

Nu

d) nu se afla în procedura insolvenței, conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare

tXI

Da

[J Nu

c) nu se află în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare

[x] Da

[] Nu

f) nu s-a stabilii răspunderea în temeiul ari. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, și/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art. 27 și 28 din Codul de I      procedură fiscală. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit

1 răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția se consideră îndeplinită

[x] Da

[]

Nu

| g) au fost depuse documentele justificative necesare soluționării cererii

[x]

Da

L!

Nu

= h) cererea de acordare a eșalonărilor ia plată nu conține obligațiile fiscale :| prevăzute la ari. 3 alin. (2) din HCL Sector 3 nr. 3 8/28.02.2017 privind |                reglementarea acordării eșalonărilor la plată

[x] Da

[J

Nu

i) cererea și documentele aferente nu prezintă nîcio modificare față dc condițiile de acordare a înlesnirilor la plată dintr-o cerere- anterioară care a 1                                 fost respinsă

[x] Da

[]

Nu

WWw’.tîi^.fQ

EL'vi      p? ;i ,Ș;

fax A-..'.; C"j '-■/T A ^■rwaii


A: hi<r:i . Sî>,        Vif;s:H w.j.i, SeL^f J. t.^02.0^ Life-jȘ-tM:

felefan Of.-4 ■".’■') <47 <j 45 ; fax joas e;;‘A 47? 5144

Nr. crf.

Denumirea obligației

fiscale/bugetară

Obl igația fi scală/bugetară

Total, din care:

Obligație fiscala principală

Obligații fiscale accesorii

Majorări de întârziere

1

Impozit clădiri

1,6.30,83

863,00

767.83

2

Impozit clădiri (ară acte

3.983,96

2.322,00

1.661.96

3

Impozit teren intravilan

370,31

257.00

113.31

Total general

5.985,10

3.442,00

2.543,10

De asemenea, anexăm la prezentul referat documentele doveditoare ale îndcplinirii/ncîndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) din HCL Sector 3 nr. 38/28.02,2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată.


ifc; LiUu .

4

..<ț., fa"s             ■:

■<4           o -z

iX IC

C4 CAM 347 C -'C

e-siail

REFERAT "A"DîRfcC HA GENERALA IM PQZ.1TC 3! TAXE LOCALE


Comisia de analiza a cererilor de acordare a eșalonării la plata, ca urmare a cererii depusă de dL Constantin Adrian CNP '              înregistrata la organul fiscal sub nr, 207863/04.10,2018, precum și Certificatul de

atestare Escală nr, 1846441/11.10.2018. am procedai la verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de HCL Sector 3 nr. 38/28.02.201.7 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată, și am constatat următoarele: Secțiunea A - Condiții de acordare a înlesnirilor la plată

||

|

......................................

j                  Condiții de acordare a înlesnirilor la plată

I

Modul de respectare a condițiilor

|       a) situația fiscală a contribuabilului corespunde cu realitatea

[x]

Da

[ J

Nu

b) se află în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități j                                      bănești

[x] Da

11 Nu

c) arc capacitate financiară. de plată pe perioada de eșalonare

[x]

Da

[J

Nu

| d) nu se află în procedura insolvenței, conform prevederilor Legii nr.

|  85/2006 privind procedura insolvențti. cu modificările și completările

:                                      ulterioare

M

Da

H

Nu

l|      e) nu se află în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare

[x] Da

[]

Nu

f) nu s-a stabilii răspunderea în temeiul ari. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura însolvențeî, cu modificările și completările ulterioare, și/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor ari.. 27 și 28 din Codul de procedura fiscală. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția se consideră îndeplinită

K

Da

[]

Nu

g) au fost depuse documentele justificative necesare soluționării cererii

i h) cererea de acordare a eșalonărilor la plată nu conține obligațiile fiscale i prevăzute la art. 3 alin. (2) din HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind

1                reglementarea acordării eșalonărilor la plată

[x]

Da

[x] Da

[] Nu

[]

Nu

| i) cererea și documentele aferente nu prezintă nicio modificare față de condițiile de acordare a înlesnirilor la plată dintr-o cerere anterioară care a

■                                  fost respinsă

[x] Da

[]

Nu

Secțiunea B - Date de analiză

Lipsa temporara de disponibilități bănești a contribuabilului si capacitatea financiara de plata a acestuia pe perioada dc eșalonare.

Sedurnea C - Alte mențiuni: nu sunt.

Secțiunea D - Concluzii

Sc propune aprobarea eșalonării la plată pe o perioadă de 36 luni, pentru următoarele obligații fiscale/bugetare administrau? de Direcția Generala Impozite și Taxe Locale Sector 3:


J.CC                 &;.ș. V?K'.:;S >.                                                        iV*-.U -L ÎSC-îc 1 £î". £Gi'iL-. V A-.'lîl ȘSȘ. JȘ,. S’sirSi>; s,               ’ci,s.Ș JC? T■;

fet^fon f-c-u ««') pi"? p ; fax GS?) ,'U7 5< 46 fe'sfc'țț pe. ::’. oiT ?..;■■ 7 p „s-s

fc. M-c e:.- .A

e.-mșil fOAMp ”}

'Nr. ort.

Denumirea obligației fiscale/bugetară

Obligația fiscală/bugetară

Total din care:

Obligație fiscală principală

Obligații fiscale accesorii

Majorări de întârziere

1

Amenzi

11.450,01

11.450.01

0

Total general

11.450,01

11.450,01

0

De asemenea, anexăm la prezentul referat documentele doveditoare ale îndeplinirii/neîndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) din HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată.

?. ■.?          0;;;ț«țjji-                                                        f'i.i?s<,^ <J<.: Lz.Ck. ; L’f.           V/ii-Kț vt.yi,. Sei.KȘ'

sfwjify f?>                                                telefon nsi) ;z?   ..;j ; fax ț?KM) =7î ys ..j'î

teAfosn A <:-4 P7TA -*î

Ejk Axxț C.' v 5': -4Â

e-msil

< >    .        i'O

REFERAT !’A"

Comisia de analiza a cererilor de acordare a eșalonării la plata, ca urmare a cererii depusă de d~na. Abdulhameed Hanan CNP .                înregistrată la organul fiscal sub nr. 209949/08.10.2018, precum și Certificatul de

atestare fiscală nr. 1846606/11.10.2018, am procedat la verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de MCE Sector 3 nr. 38/28.02,2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată, și am constatat următoarele: Secțiunea A - Condiții de acordare a înlesnirilor la plată

1

Condiții de acordare a înlesnirilor la plată

Modul de respectare- a condițiilor

a) situația fiscala a contribuabilului coresptmde cu realitatea

[x]

Da

n

Nu

b) se află în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești

M

Da

(1 Nu

c) arc capacitate financiară, de plată pe perioada de eșalonare

[x]

Da

[]

Nu

d) nu se află în procedura insolvenței, conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare

[x]

Da

[]

Nu

e) iiu se alia în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare

M

Da

[J

Nu

f) nu s-a stabilii răspunderea în temeiul art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, și/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art. 27 și 28 din Codul de piocedură fiscală. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit

| răspunderea sunt definitive- în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția se consideră îndeplinită

[x] Da

[.1

Nu

g) au fost depuse documentele justificative necesare soluționării cererii

1X1

Da

XI

Nu

li} cererea de acordare a eșalonărilor la plată nu conține obligațiile fiscale prevăzute la art. 3 alin. (2) din HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată

IX

Da

[] Nu

i) cererea și documentele aferente nu prezintă nicio modificare față de condițiile do acordare a înlesnirilor la plată dintr-o cerere anterioară care a fost respinsă

[x] Da

[]

Nu 1

Secțiunea B - Date de analiză

Lipsa temporara de disponibilități bănești a contribuabilului si capacitatea financiara de plata a acestuia pe perioada de eșalonare.

Secțiunea C - Alte mențiuni: mi sunt.

Secțiunea D - Concluzii

Se propune aprobarea eșalonării la plată pe o perioadă de 60 luni, pentru următoarele obligații fiscale/bugetare administrate de Direcția Generala Impozite și Taxe [.ocale Sector 3:

ss’iîf.- 3.          JL.ctirss'i                                        iVrîC ita lucru: Jir. SLwsȚu VȘjvsi Sec^r 3,         8li

wvfW.di1r3.t-f>                                             tefefon {<>>4 ju? 51 A.: fsx O--M ,w~ T 4S

8;-c..;. OW ; /O 3^ -A

fA (CC.! C.?U ți?$; .O

e*maîî

rîArf.ATAiH.fC’

Nr. cit.

Denumirea obligației

fiscalc/bugetară

Obligația fîscală/bugetară

Total, din care;

Obligație fiscală principală

Obligații fiscale accesorii

Majorări de întârziere

1

Amenzi

326.00

326,00

0.00

2

Impozit clădiri

327.217,33

270.542.00

56.675.33

Impozit teren intravilan

769,60

740,00

29,60

Total general

328.312,93

271.608.00

56.704,93

De asemenea, anexăm ia prezentai referat documentele doveditoare ale îndeplinirii/ncîndcplinirii condițiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) din HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată.

;■ r ) T Rh'.

SECTORULUI

L. Li C U F L Ș O t

T;fr

l'b :<_t <k liKrsi ; Sîf.. S&s'

;U V             SeeîO!' ■?. cjoafemure;.!!

www.dilg.tft

O? 45: fgx pjG.ț ozî) 3"? p

triefrn kc/. '“ip < J:7 v

fax      «i;       A'î

email

REFERAT "A"

Comisia de analiza a cererilor de acordare a eșalonării la plata, ca urmare a cererii depusă de dl. Ivan Gabrîel Cristian CNP                 înregistrata la organul fiscal sub nr. 207219/04,10.2018, precum și Certificatul de

atestare fiscală nr. 1847111/15.10.2018. am procedat ta verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată, șî am constatat următoarele: Secțiunea A - Condiții de acordare a înlesnirilor la plată

1

Condiții de acordare a înlesnirilor la plată

Modul de respectare a condițiilor

a) situația fiscală a contribuabilului corespunde cu realitatea

M

Da

[]

Nu

b) se află în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești

M

Da

[J Nu

c) are capacitate financiară de plată pe perioada de eșalonare

[x] Da

[] Nu

d) nu se afiă în procedura insolvenței, conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare

[x] Da

[]

Nu

e) nu se află în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare

[x] Da

[] Nu

f) nu s~a stabilit răspunderea în temeiul ari. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, și/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art. 27 și 28 din Codul de procedură fiscală. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspundeiea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția |                          se consideră îndeplinită

[x] Da

n Nu

g) au fost depuse documentele justificative necesare soluționării cererii

[x]

Da

[J

Nu

h) cererea de acordare a eșalonărilor la plată nu conține obligațiile fiscale prevăzute la art. 3 alin. (2) din HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată

M

Da

[]

Nu

i) cererea și documentele aferente nu prezintă nicio modificare față de condițiile de acordare a înlesnirilor la plată dintr-o cerere anterioară care a |                                 fost respinsă

[x] Da

H

Nu

I:


www.dict3.rsj


f’îifi.’.t țis L .r ; , SP.. ‘J Vii-s'i                    <, y^y; y, i.»:..yr»:>

is'kfbn ?s>:;4 (Ui) 4J i fai*            527 5?


^■nsțiiî

Nr. cri.

1

Denumirea obligației fiscale/bugetară

Obligația fiscală/bugetara

Total, din care;

Obligație fiscală principală

Obligații fiscale accesorii

Majorări de întârziere

Amenzi

1.585,00

1.585,00

0.00

2

Impozit clădiri

162,90

123,00

39.90

3

Impozit teren intravilan

868,25

654,83

213.42

Impozit mijloace de transport

14.935,20

10.920,00

4.015,20

Total general

17,551,35

13,282,83

4.268,52


Dc. asemenea, anexSm la prezentul referat documentele doveditoare ale îndeplinirii/neîndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) din HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată.


COMISIA

MICU VALER.IU FLORIN


CRISTACHE IONCREANGĂ GABRIELCRISTIAN NICOLAE LEON

LĂCUSTEANU NICOLETA CORII

wwW.i?i^3.r&

v-mail


Punu <fe h^ru ; Sîr.       Vin^ sir.u, Se,::: 3, o;o2<A SucurtiL

telefon ;H04 ș.iî) -î-?7 5^ .șs ; fox (RC.4. 02?j 5.S.7 514$

REFERAT ”A”

Comisia de analiza a cererilor de acordare a eșalonării la plata, ca urmare a cererii depusă de dl, Popia Șerban CNP                . înregistrară. Ja organul fiscal sub nr. 217153/15.10.2018, precum și Certificatul de atestare

fiscală nr. 18-17662/16.10.2018, ani procedat la verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de HCL Sector 3 nr. 3 8/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată, și am constatat următoarele:

Secțiunea A - Condiții de acordare a înlesnirilor la plată

ir

r

1 ............. " .....

||                  Condiții de acordare a înlesnirilor la plată

Modul de respectare a condițiilor

II                                                                                                                                                                                    ...............................................

|       a) situația fiscală a contribuabilului corespunde cu realitatea

[x]

Da

n

Nu

b) se află în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești

M

Da

[]

Nu

c) are capacitate financiară de plată pe perioada de eșalonare

M

Da

[]

Nu

d) nu se află în procedura insolvențeî, conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvențeî., cu modificările și completările ulterioare

M

Da

H

Nu

e) nu se află în dizolvare potrivit, prevederilor legale în vigoare

[x] Da

[] Nu

f) nu s-a stabilit răspunderea în temeiul ari. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvențeî, cu modificările și completările ulterioare, șî/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art. 27 și 28 din Codul de procedură fiscală. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția se consideră îndeplinită

[x] Da

[]

Nu

g) au fost depuse documentele justificative necesare soluționării cererii

[x] Da

[]

Nu

j h) cererea de acordare a eșalonărilor la plată nu conține obligațiile fiscale prevăzute la art, 3 alin. (2) din HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată

[x] Da

[]

Nu

i) cererea și documentele aferente nu prezintă nicio modificare față de condițiile de acordare a înlesnirilor la plată dintr-o cerere anterioară care a fost respinsă

[X]

Da

[J

Nu

i-:                 5î-, ; kf ■:■■ U V : fi-:. ?.îj

wwv/.dhh.rc uki’fei kx-4 kkT       4?;


P v :4.t A: îw£t\.i; S«. £k>ny Va® > .rr.p..        3, t?3O2pș £ ucu 1 e>k

tdefofi fțX/4 mp 747   45 : fsx (004 mp 3.“:? 51 4Ș

e mai!

Nr. crt.

Denumirea obligației fiscale/bugetarâ

Obligația fiscală/bugetară

Total, din care:

Obligație fiscală principala

Obligații fiscale accesorii

Majorări de întârziere

1

Amenzi

2.250

2.250

0

Total general

’   2.250

2.250

0

De asemenea, anexăm !a prezentul referat documentele doveditoare ale îndepliniril/neîndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) din HCL Sector 3 nr, 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată.


L fH M X FU A

SECTORULUI

r •.'cur rș n

de iu.rJ . S:r„ SLiiU Vsssti       Stucn’ u

www.ditl3.r6

tehfon (S04 o-n) 347 ți 45 : fax 1'004 ofo 3?-7   4’

•fon      o.m

fi's' (C'“ j Ci”      r. -fo

e-rnad

REFERAT "A"

Comisia de analiza a cererilor de acordare a eșalonării la plata, ca urmare a cererii depusă de dl, Mutu Dioniede CNP                  înregistrata la organul fiscal sub nr, 218986/16.10,2018, precum și Certificatul de atestare

fiscală nr, 1848084/17.10.2018. am procedat la verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată, și am constatat următoarele:

Secțiunea A - Condiții de acordare a înlesnirilor la plată

| |

Condiții de acordare a înlesnirilor la plată

Modul de respectare a condițiilor

a) situația fiscală a contribuabilului corespunde cu realitatea

M

Da

[]

Nu

b) se află în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești

[x]

Da

[] Nu

c) arc capacitate financiara de plată pe perioada de eșalonare

[X]

Da

H Nu

d) nu se afiă în procedura insolvenței, conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare

M

Da

n Nu

e) nu se alia în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare

[x] Da

[J Nu

f) nu s-a stabilii răspunderea în temeiul art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. cu modificările și completările ulterioare, și/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art. 27 și 28 din Codul de procedura fiscală. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția se consideră îndeplinită

W

Da

[] Nu

g) au fost depuse documentele justificative necesare soluționării cererii

M

Da

LI Nu

h) cererea de acordare a eșalonărilor la plată nu conține obligațiile fiscale prevăzute la art. 3 alin. (2) din HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată

[x] Da

n

Nu

î) cererea și documentele aferente nu prezintă nicio modificare față de condițiile de acordare a înlesnirilor Ia plată dintr-o cerere anterioară care a fost respinsă

M

Da

H Nu

■■ — , L- «. ■■ :■■■    V.: ■                , lL- .'fi' J : .'.■: '           ■:-. ■■:.■ i > I. p -jî

'«■„fi>> j: n ««’îfi SiucirciAv                                             fi; , iit.               x.p.. Sesfix j, -««x fi-jcufxx

wwufeî^'                                        telefon ?'>s!       7 9 .fi; fax ^.4 021; 377 51 fi.

teftTx; '.XX fijfi xyp «ț5

Ox jCO.; C.fifi py fii .0

e-maU

■fi'.îPfififi-fi x

Nr. cit.

Denumirea obligației fiscale/bugetara

Obligația fiscală/bugetară

Total din care:

Obligație fiscala principală.

Obligații fiscale accesorii

Majorări de întârziere

3

Amenzi

15.740

15.740

0

Total general

15,740

15.740

0

De asemenea, anexam la prezentul referat documentele doveditoare ale îndeplinirii/netndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) din HOL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată.

fi -li ijX/XXfifi fi;-. «,<! Kt fi.fiiu ■«■■'■    r'.j. ;              fiCfifi fii-fifi-

Ififififi;; (fi Xxrxix xxcx’ îfi .fifififij.fifi;- j<x

SSKT7 Sji-UC) fkiCUfSgU

wwwr..cM’ț.ro

te'ffon R. 4 >!'   / 7; „

fisx c?’ i 3:75? Tî e-niail

l C S n:' I. :• ■ • C .... -jj "O


PivfiCL dc k^r:j ; Str. SLrT V;r-en ^.32, Secer j, QyiîG-;, &țXL;; & ii

telefon 7x24     3775) 45 : fax (<xm o:ij 327

REFERAT "A”

Comisia de analiza a cererilor de acordare a eșalonării la plata, ca urmare a cererii depusă de dl. Arsenic Ionuț Marcel CNP                  înregistrată la organul fiscal sub nr. 220729/17.10,10.2018, precum și Certificatul

de atestare Escală nr. 1848100/i 7.10.2018, am procedat Ia verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată, și am constatat următoarele: Secțiunea A - Condiții de acordare a înlesnirilor ia plată

I

|

Condiții de acordare a înlesnirilor la plata

Modul de respectare a condițiilor

a) situația fiscală a contribuabilului corespunde cu realitatea

M

Da

[] Nu

b) se află în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești

[x]

Da

[]

Nu

c) arc capacitate financiară de plată pe perioada de eșalonare

[x]

Da

[] Nu

d.) nu sc află în procedura insolvenței, conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura, insolvenței, cu modificările și completările ulterioare

M

Da

[.]

Nu

e) nu se află în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare

[x]

Da

[]

Nu

f) nu s-a stabilii răspunderea în temeiul ari. 138 din Legea nr, 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, șî/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art 27 și 28 din Codul de procedură fiscală. Prin excepție, dacă actele prin care s~a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative șl judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția |                          se consideră îndeplinită

[x]

Da

[J

Nu

| g) au fost depuse documentele justificative necesare soluționării cererii

[x]

Da

[.] Nu

h) cererea de acordare a eșalonărilor la plată nu conține obligațiile fiscale prevăzute Ia art, 3 alin. (2) din HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor Ia plată

w

Da

[]

Nu

I i) cererea și documentele aferente nu prezintă nici o modificare față de condițiile de acordare a înlesnirilor la plată dintr-o cerere anterioară care a j                                   fost respinsă

[x]

Da

[]

Nu

Secțiunea B - Date de analiză

Lipsa temporara de disponibilități bănești a contribuabilului si capacitatea financiara de plata a acestuia pe perioada de eșalonare.

Secțiunea C - z\he mențiuni: nu sunt.

Secțiunea D.....Concluzii

Se propune aprobarea eșalonării la plată pe o perioadă de 24 luni, pentru următoarele obligații fiscale/bugetare administrate de Direcția Generala Impozite și 'Laxe Locale Sector 3:

vs;;,.; Ij                 :■ rț-.'i.ij                                                        ’'ti-vA-i. ih.         : Vs.          V;f:î;yi ;■.,?.JJ„              fJJOîi/j- BiKui&t;

www.tliih.ra                                             teleft n           y.)   .r,; fax p ori: 3'~: 51 t6

fekfcn <?.s'Ț psF

hx E*~i ț"/; 5;’"'51 ,i$

tMnail

Nr. crt.

Denumirea obligației

fiscale/bugetară

Obligația fîscală/bugetară

Total, din care:

Obligație fiscală principală

Obligații fiscale accesorii

Majorări de întârziere

I

Amenzi

8.735,00

8.735,00

0,00

4

Impozit mijloace de transport

324,84

213,00

111,84

Total general

9,059,84

8.735,00

111,84

De asemenea, anexăm la prezentul referat documentele doveditoare ale îndcplinirii/neîndeplinirii condițiilor prevăzute la art, 4 alin. (1) din HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la piară.

SșriM țS-fsAV Sîv. SfiȘ'Uș

■<        \          >,

Weifen Ta,si sa??

fes:       ST s..;?7


19 llllo. 'Laie


Către:CABINET PRIMAR


CmCUA .


în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea dt inițiere, de către Primarul Sectorului 3, a proiectului de “Hotărâre privind aprobarea metodologiei dt acordare a înlesnirilor Ia plata obligațiilor fiscale și bugetare datorate bugetului local sector 3” pentru Chîriac Vasiie, Standa lonuț, Tanibae Hie, Constantin Adrian, Abdulbameed Hanan, Ivan Gabriel Cristian, Popia Șerban, Mutu Piomede si Arsenic Ionu| Marcel.

Anexat, va transmitem următoarele documente:

Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală Impozite și Taxe Locale; Proiectul expunerii de motive;

~ Proiectul de hotărâre și Anexele 1 și 2 ce fac parte integrantă din Proiect.


DIRECTComisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea a nouă înlesniri la plată, în sensul eșalonării acestora

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de .......................a analizat proiectul de hotărâre privind acordarea a nouă înlesniri

la plata, în sensul eșalonării acestora, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea a noua înlesniri la plată, în sensul eșalonării acestora

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de...............■> a analizat

proiectul de hotărâre privind acordarea a nouă înlesniri la plată, în sensul eșalonării acestora, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s~au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA IN0CENȚIU40AN