Hotărârea nr. 501/2018

HCLS3 nr.501 din 30.10.2018MUNICIPIUL BUCUREȘTI.

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor financiar tinerei Pîndaru Carmen-Iulia-Florentina în vederea acoperirii costurilor de participare la cursurile de vară ale Bolshoi Ballet Academy Summer Intensive Programs 2019 New York City

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr, 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 30.10.2018

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr.229229/CP/23.10.2018 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 101032/22.10.2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3;

 • -  Solicitare din partea Bolshoi Ballet Academy Summer Intensive, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 cu nr.100002/18.10.2018;

 • -  Cap.IV, secțiunea VI - pct.3 din HCLS 3 nr. 336/15.12.2016 privind aprobarea Metodologiei de acordare a unor beneficii sociale;

 • -  Adresa nr. 101039/22.10.2018 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, înregistrată cu nr.228877/CP/23.10.2018 ;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 11 lit. d) și art. 15 alin. (3) din Legea nr, 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art.2 alin (6) lit. a) și art. 51 alin. (1) din Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de învățământ, activități specifice, culturale, culte, sport și tineret;

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Raportul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media;

 • -  Amendamentul adus proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea unui ajutor financiar tinerei Pîndaru Carmen-Iulia-Florentina, ale cărei date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în valoare de 4960 $, plătibil în lei la cursul BNR din ziua efectuării plății, urmând a se adăuga cheltuielile privind prețul biletului de avion, costurile privind masa, transportul și banii de buzunar, în vederea acoperirii costurilor de participare la cursurile de vară ale Bolshoi Ballet Academy Summer Intensive Programs 2019 New York City, ce se vor aproba prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 3.

Art.2. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

NR. 501

DIN 30.10.2018

ANEXA la HCLS3 nr. 50l l 3OjO,£j0$

DATE DE IDENTIFICARE

PÎNDARU CARMEN-IULIA-FLORENTINA, CNP domiciliul în str..

născut la data de


în localitatea București,


și se legitimează cu CI seria nr.


, având


OnSwW ședință
a\o|

Jr > J ’.<-w j                  /***

±■7 o j     . z

SECTOR 3
CABINET PRIMAR

Br2W ■


CABINET PRIMARTELEFON {'S04 oai) 318 03 13 * 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL c.abinetpdmar^primarKj.ro

Calea Dudești nr. igi, sector 3, 0310X4, București, www.prim3ne3.ra


ROMÂNIA

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar tinerei Pîndaru Carmen-lulia-Florentina, în vederea acoperirii costurilor de participare la cursurile de vară ale Bolshoi Ballet Academy Summer Intensive Programs 2019 New York City

Prin Raportul de specialitate întocmit de Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, se solicită inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor financiar în valoare de 4960 $ pentru tânăra Pîndaru Carmen-lulia-Florentina, în vederea acoperirii costurilor de participare la cursurile de vară ale Bolshoi Ballet Academy Summer Intensive Programs 2019 New York City.

Tânăra Pîndaru Carmen-lulia-Florentina este în atenția și sub protecția instituției noastre din anul 2003, perioadă în care performanțele sale ca dansatoare și balerină s-au finalizat prin participări la diverse concursuri naționale.

La Concursul Internațional de Dans Clasic și Contemporan - Sibiu Dance Competition, care a avut loc în perioada 5 - 7 octombrie 2018, performanța tinerei Pîndaru Carmen-lulia-Florentina a fost remarcată de un membru al juriului, dl. Mikhail Tchoupakov. Acesta a recomandat-o pentru a fi acceptată la Bolshoi Ballet Academy Summer Intensive Programs 2019 NYC, Program în Statele Unite ale Americii, fără a mai participa la audiții, certificatul de acceptare fiind transmis prin e-mailul înregistrat cu nr. 100002/18.10.2018.

Costurile legate de participarea tinerei la aceste cursuri se ridică la suma de 4960 dolari, costuri ce includ viza în valoare de 160 dolari, taxa SEVIS de 200 de dolari (taxa de viză suplimentară) si taxa de participare de 4600 dolari, dintre care suma de 2300 dolari trebuie plătiți până la data de 15.12.2018, urmând a se adăuga ulterior cheltuielile privind prețul biletului de avion, costurile privind masa, transportul și banii de buzunar, așa cum reiese din scrisoarea de acceptare, atașată la dosar.

Ținând cont de prevederile cap. IV, Secțiunea VI, pct. 3 din Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 336/15.12.2016 privind aprobarea Metodologiei de acordare a unor beneficii sociale - care reglementează posibilitatea acordării unor ajutoare financiare individuale pentru participarea la manifestări cultural- sportive -precum și faptul că tânăra se află în sistemul de protecție și nu are venituri, considerăm că prin hotărârea de consiliu se poate acorda un ajutor financiar pentru a

participa la aceste cursuri.

Având în vedere cele prezentate, am aprobării Consiliului Local Sector 3.ntul proiect de hotărâre pe care îl supun


Datele dumneavoastră personale simt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679-2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


CQ N 2a I L I U L LOCA1. A L

SECTORULUI *< SVCU^EȘTl^JF


str. Parfumului, iir. 2-4 sector 3, Bucuruj ii WWW .dgaspc3.r0

telefon (004) 0^2 126 ioo fox (-04) 037? r/.fi iot e-mail cffice4ijci7.ispc3.ra


Direcția Generală De Asistență SocfALĂ și Protecția copilului

Operator or date cu caracter personal ns. 13389

----------------------:;^-^CȚȚiȚ7“Î^ĂLaLÎ ■

ASiSKNIĂ SOCIALA și

PSGTtCVIA CGPA.ULUi SEC tG’IU REGISTRATURA

WTERARE

.....H/aM

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre

privind acordarea unui ajutor financiar tinerei Pîndaru Carmen-Iulia-Florentina in vederea acoperirii costurilor de participare la cursurile de vară ale Bolshoi Ballet Academy Summer Intensive Programs 2019 New York City

Tânăra Pîndaru Carmen-Iulia-Florentina este în atenția și sub protecția instituției noastre -din anul 2003, perioadă în care performanțele sale ca dansatoare și balerină s-au finalizat prin participări la diverse concursuri naționale.

Pîndaru Carmen-Iulia-Florentina este născută la data de              în localitatea

București,          Aceasta este elevă în clasa a-X-a în cadrul Liceului de Coregrafie „Floria

Capsali”, benefîcind de măsură de protecție în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 din anul 2003. Prin Hotărârea nr. 791/04.11.2003, CPC Sector 3 a dispus plasamentul copilului la asistentul maternal profesionist Pîrvescu Maria. Ulterior, copilul a beneficiat de măsuri succesive de protecție, iar în prezent se află în plasament la Apartamentul “Dumbrava” din cadrul Centrului de îngrijire în Apartamente de Tip Familial, conform Sentinței Civile nr. 1026/17.07.2017 a Tribunalul București - Secția a V-a Civilă, drepturile și obligațiile părintești privind persoana și bunurile copilului fiind exercitate, respectiv, îndeplinite de către Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

Datorită performanțelor sale la olimpiadele naționale de dans, Pîndaru Carmen-Iulia-Florentina este în al doilea an consecutiv când primește bursă de performanță. Profesorii de la liceu au recomandat-o Școlii de balet „La Sylphide Ballet Academy”- București, unde a fost acceptată fără a plăti taxa de participare la curs.

La Concursul Internațional de Dans Clasic și Contemporan - Sibiu Dance Competition, care a avut loc în perioada 5-7 octombrie 2018, performanța tinerei Pîndaru Carmen-Iulia-

/*

Florentina a fost remarcată de un membru al juriului, dl. Mikhail Tchoupakov. Acesta a recomandat-o pentru a fi acceptată la Bolshoi Ballet Academy Summer Intensive Programs 2019 NYC, Program în Statele Unite ale America, fără a mai participa la audiții, certificatul de * acceptare fiind transmis prin e-mailul înregistrat la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 cu nr.100002/18.10.2018

Această recunoaștere și participarea tinerei ia cursurile de vară ale Bolshoi Ballet Academy la New York City constituie un pas important în dezvoltarea ei profesională, având șansa de a fi remarcată pe plan internațional.

Costurile legate de participarea tinerei la aceste cursuri se ridică la suma de 4960 dolari, costuri ce includ viza în valoare de 160 dolari, taxa SEVIS de 200 de dolari (taxa de viză suplimentară) si taxa de participare de 4600 dolari, dintre care suma de 2300 dolari trebuie plătiți până la data de 15.12.2018, urmând a se adăuga ulterior cheltuielile privind prețul biletului de avion, costurile privind masa, transportul și banii de buzunar, așa cum reiese din scrisoarea de acceptare, atașată la dosar.

Ținând cont de prevederile cap. VI pct. 3 din Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 336/15.12.2016 privind aprobarea Metodologiei de acordare a unor beneficii sociale - care reglementează posibilitatea acordării unor ajutoare financiare individuale pentru participarea la manifestări cultural- sportive -precum și faptul că tânăra se află în sistemul de protecție și nu are venituri, considerăm că prin hotărârea de consiliu se poate acorda un ajutor financiar pentru a participa la aceste cursuri.

Având în vedere cele prezentate, vă rugăm să aprobați acordarea unui ajutor financiar în valoare de 4960 $, plătibil în lei la cursul dolar- leu, din ziua plății, urmând a se adăuga ulterior cheltuielile privind prețul biletului de avion, costurile privind masa, transportul și banii de buzunar, pentru tânăra Pîndaru Carmen-Iulia-Florentina, ale cărei date de identificare sunt prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, in vederea acoperirii costurilor de participare la cursurile de vară ale Bolshoi Ballet Academy Summer Intensive Programs 2019 New York City.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 va duce la îndeplinire prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 3, dacă aceasta va fi adoptată.

DIRECȚIA ECONIOMICĂ

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

CARMEN OLARIU


DIRECȚIA JURIDICĂ DIRECTOR EXECUTIV. VASILE DOBRANICT^


DIRECȚIA PROTECȚIA DREPTURILOR COPILULUI

DIRECTOR EXlJdjTIV,

ALEXANDRU RKSCĂLIN

COHSI. ivt IOCAI/..

SECTORULUI


i J i H l: <. J i A V 11: M l- KAI .A LAs     I ST I-: H ) A SOC 1A I.A

șî Protecția copilului


Ol'tHAi (TI’ l.:-.?vi l < ■■; < ri-.H l-h..i ■'> A Al. MS. 13389


sir, Puri uimii ni. nr. 2-.I

ICCWr j, Bunii i wvi vi .<1 g a -j p i: 3. io-___REFERATprivind situația copilului Pîndaru Carmen-Iulia-Flor^^W^^^^?.^ iL, . Z                                         o i v!

Copilul Pîndaru Carmen-Iulia-Florentina, născut la data '          , beneficiază de o măsură de

protecție în cadrul DGASPC Sector 3 din anul 2003 când, prin Hotărârea nr, 791/04,11.2003, CPC Sector 3 a dispus plasamentul copilului la asistentul maternal profesionist Pîrvescu Maria. Ulterior, copilul a beneficiat de măsuri succesive de protecție, iar în prezent se află în plasament la Apartamentul “Dumbrava” din cadrul Centrului de îngrijire în Apartamente de Tip Familial, conform Sentinței Civile nr. 1026/17.07.2017 a Tribunalul București - Secția a V-a Civilă, drepturile și obligațiile părintești privind persoana și bunurile copilului fiind exercitate, respectiv îndeplinite de către Directorul General al DGASPC Sector 3.

Copilul Pîndaru Carmen-Iulia-Florentina urmează cursurile Liceului de Coregrafie „Floria Capsali” din clasa a V-a, în prezent fiind elevă în clasa a X-a. De-a lungul timpului s-a remarcat ca o bună dansatoare și balerină, a participat la diverse concursuri unde talentul ei a fost remarcat și apreciat prin premiile primite:

- în anul 2016, Carmen a participat la Olimpiada de Coregrafie, etapa națională, unde a primit mențiunea a Il-a; la Concursul Internațional de Dans “Marea Neagră”, în Constanța, a primit mențiune pentru categoria “children 12-13 ani” la specialitatea “dans clasic profesioniști” și a participat la cursurile Școlii de vară ”Bucharest Ballet Workshop”.

în anul 2017, la Olimpiada Națională de Dans de la Timișoara, Carmen a obținut locul III, iar la Olimpiada desfășurată la Palatul Copiilor a obținut locul II,

în anul 2018, la Olimpiada Națională de Coregrafie din Iași s-a clasat pe locul al II-lea; a participat la cursurile și work-shop-urile organizate în cadrul Festivalului Internațional Revolve Dance Festival 2018 în București și la Concursul Internațional de Dans Clasic și Contemporan - Sibiu Dance Competition.

Datorită performanțelor sale la olimpiadele naționale de dans, la liceu este al doilea an consecutiv când primește bursă de performanță. Profesorii de la liceu au recomandat-o Școlii de balet ”La Sylphide Ballet Academy”, unde a fost acceptată fără a plăti taxa de participare la curs.

La Concursul Internațional de Dans Clasic și Contemporan - Sibiu Dance Competition, care a avut loc în perioada 5-7 octombrie 2018, performanța lui Pîndaru Carmen-Iulia-Florentina a fost remarcată de un membru al juriului, dl. Mikhail Tchoupakov, care a recomandat-o pentru a fi acceptată la Bolshoi Ballet Academy Summer Intensive 2019 NYC Program în Statele Unite ale Americii, fără a mai participa la audiții, certificatul de acceptare fiind transmis prin e-mailul înregistrat cu nr, 100002/18.10.2018. Această recunoaștere și participarea lui Carmen la cursurile de vară ale Bolshoi Ballet Academy la New York City constituie un pas important în dezvoltarea ei profesională, având șansa de a fi remarcată pe plan internațional.

în acest sens, propunem efectuarea demersurilor în vederea aprobării de către Consiliul Local Sector 3 a finanțării participării copilului Pîndaru Carmen-Iulia-Florentina la programul Summer Intensive Program (Program Intensiv de Vară), organizat de Bolshoi Ballet Academy la New York City în perioada 24 iunie-02 august 2019, pentru început fiind necesară suma de 4960 dolari, reprezentând: taxa de participare la curs ~ 4600 dolari, (din care 2300 dolari trebuie plătiți până la data de 15.12.2018, așa cum reiese din scrisoarea de acceptare), viza 160 dolari, taxa SEVIS 200 dolari. La aceste cheltuieli se vor adăuga, atunci când vom cunoaște exact perioada de ședere a copilului în SUA, prețul biletului de avion dus-întors, precum și costurile privind masa, transportul local și banii de buzunar.                                                         }

Șef Serviciu Managemeyt^îe Gaz, Laura Oț$^iM/V / C^'7


Manager de caz, Ionica jPetrescu

+ i ' -


Director exCd&tiv DPDC, A Jexand W Răscălin


BOLSHOI BALLET ACADEMY

SUMMER INTENSIVE (NY & CT)

Presented bv the Russian ./American FoundationTHIS CERTTFIES THAT

CARMEN JU1 IA PINDARY


is awarded acceptance to


the Bolshoi Ballet Academy Summet Intensive 2019.*

For program details please visit w^ww.BolshoiB alleLAcademy.com

Presentcd by hîikhaîl Tchoupakov, Assistant Professor School ofDance at Vniversity tjfNorth Catolina School of the Arts Formerly of the Bolshoi Ballet


Txiafina Kovalyov,

Russian American Foundation

Session subject to availability


subiect: Fw: Welcome E-mail / Early Acceptance

De ia: Satf Satf (satf_sector3@yahoo.com)

Către: ionica_petrescu@yahoo.com


Dată: marți, 16 octombrie 2018, 09:10 EEST

Central de îngrijire in Apartamente de Tip Familial

Strada Onisifor Gbibu nr. 8, bloc 029, scara 4, apari. 42, parter, sector 3.

Telefon: 021/345.66.41   031/804,52.85

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de D.G.A.S.P.C. Sector 3 în conformitate cu art. 6 din Regulamentul UE 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016. printr-o cerere scrisă, semnată șt datată transmisă pe adresa D.G.A.S.P.C. Sector 3.

— Forwarded Message -----

From: Tatiana Dobretsova via CampSite <services@mail,campsite-maii.com>

To: ,satf_sector3@yahoo.com,’ <satf_sector3@yahoo.com>

Sent: Monday, October 15, 2018, 9:02:23 PM GMT+3

Subject: Welcome E-mail / Early Acceptance


Dear Carmen Juisa Pindary,

Based ori your performance at the Sibiu Dance Competition, it is my pleasure to inform you of your acceptance WITHOUT AN AUDITION to the Bolshoi Ballet Academy Summer Intensive 2019 NYC Program in the United States! Your hard work and taient was noted by Mikhaîl Tchoupakov, a judge at the Sibiu Dance Competition. Your Acceptance Certificate to our acclaimed programs in New York and Connecticut is attached.

Please refer to our website for aii Program details and costs,

We are confident that an opportunity to train with the Academy's teachers will play a significant role în developing your talent and furthering your progress. Kindly note, to reserve your space in the program a 50% TUITION deposit must be received by DEC. 15, 2019.

Should you have any questlons about the program or the next steps to accept this offer, please feel free to contact me.

Congratulations and we are looking forward to seeîng you next summer!

Sincerely,

Tatiana Dobretsova

Coordinating Director

Bolshoi Ballet Academy Summer Intensive


Direcția G^n^rală De Asistență Socială și Protecția copilului

GmAfOR PE D-ATIi GAMCHP PERSONAt N1Î. 1 3 JO

sir. Purfiinjukii. ru', 2~<«-

3. @<-;r,ureș-S.j

www.dgaspc3.ro


îelefbn (șso^.J 0372 12--S 100 fssx {004) 0372 r,î6 loî offi-cejghdgaspcî.ro

Către: PRIMĂRIA SECTORULUI 3

Domnului Primar, Robert Sorin Negoiță

Stimate Domnule Primar,

In conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare, vă rugăm să ne sprijiniți în introducerea pe ordinea de zi a Consiliului Local Sector 3 a unui proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar tinerei Pîndaru Carmen-Iulia-Florentina în vederea acoperirii costurilor de participare la cursurile de vară ale Bolshoi Ballet Academy Summer Intensive Programs 2019 New York City.

In acest sens, vă înaintăm proiectul de hotărâre la care facem referire mai sus și raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului

Sector 3.

Cu considerație,

Consilier Juridic,


LicăDirecția Juridică

Director Executiv,


Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar tinerei Pîndaru Carmen-Iulia-Florentina în vederea acoperirii costurilor de participare la cursurile de vară ale Bolshoi Ballet Academy Summer Intensive Programs 2019 New York City

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de .................... ........, a analizat proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar tinerei Pîndaru Carmen-Iulia-Florentina în vederea acoperirii costurilor de participare la cursurile de vară ale Bolshoi Ballet Academy Summer Intensive Programs 2019 New York City, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

PzAUNICĂAHRLANA

MEMBRI:              '

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRI AN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONȚARU VALERICA
Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar tinerei Pîndaru Carmen-Iulia-Florentina în vederea acoperirii costurilor de participare la cursurile de vară ale Bolshoi Ballet Academy Summer Intensive Programs 2019 New York City

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de ............., a analizat proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor

financiar tinerei Pîndaru Carmen-Iulia-Florentina în vederea acoperirii costurilor de participare la cursurile de vară ale Bolshoi Ballet Academy Summer Intensive Programs 2019 New York City, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,


DOBRE ALEXANDRU


MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEA INOCENȚIUIOAN

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IACOB CEZAR

ENÂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA

MOLDOVEANU LUCIAN - IONEL


Comisia de administrație publica locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar tinerei Pîndaru Carmen-Iulia-Florentina în vederea acoperirii costurilor de participare la cursurile de vară ale Bolshoi Ballet Academy Summer Intensive Programs 2019 New York City

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de.....1Â......., a analizat

proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar tinerei Pîndaru Carmen-Iulia-Florentina în vederea acoperirii costurilor de participare la cursurile de vară ale Bolshoi Ballet Academy Summer Intensive Programs 2019 New York City, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:           y

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN

SECRETAR,
Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar tinerei Pîndaru Carmen-Iulia-Florentina în vederea acoperirii costurilor de participare la cursurile de vară ale

Bolshoi Ballet Academy Sumaier Intensive Programs 2019 New York City

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media, întrunită în ședința din data de...J^./?L^.(.£.................., a analizat proiectul de hotărâre

privind acordarea unui ajutor financiar tinerei Pîndaru Carmen-Iulia-Florentina în vederea acoperirii costurilor de participare la cursurile de vară ale Bolshoi Ballet Academy Summer Intensive Programs 2019 New York City, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PR]

VOICUj

EȘEDINTE,

UW^ONUȚ

MEMBRI:        Z

PELINARU CORNEL


TUDOR ELENA

MARINESCU IONELA

FLEANCU FLORIN

GALBENU MIRCEA-MIHAI

GALBENU ANA IULIA

FĂTU ADRIAN

MĂLUREANU LIVIU

PETRESCU ELENA