Hotărârea nr. 502/2018

HCLS3 nr. 502 din 30.10.2018MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL în vederea încheierii unui act adițional la contractul de închiriere spațiu, aprobat prin HCLS3 nr. 57/16.02.2018

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 30.10.2018

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 229335/CP/23.10.2018 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 227830/22.10.2018 al Serviciului Control Intern -Compartimentul Guvernantă Corporativă;

 • -  Adresa nr. 557/22.10.2018 a societății Internet și Tehnologie S3 SRL înregistrată cu nr. 226887/CP/22.10.2018;

 • -  Decizia nr.1706/18.10.2018 societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L;

 • -  Hotărârea nr. 548/17.10.2018 a Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL;

 • -  HCLS3 nr. 57/16.02.2018 privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL în vederea semnării unui contract de închiriere spațiu situat în București, Sector 3, Calea Vitan, nr. 242, și schimbarea sediului social;

 • -  HCGMB nr. 319/19.07.2017 privind împuternicirea Consiliului Local Sector 3 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți cu răspundere limitată având ca scop principal prestarea de servicii în Tehnologia Informațiilor;

 • -  Adresa nr. 227846/22.10.2018 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvemanță Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 12, pct. 12.1, lit. m) și o) din Actul Constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, aprobat prin HCLS nr. 355/25.08.2017, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 191 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin, (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările

ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL în vederea încheierii unui act adițional la contractul de închiriere spațiu birouri nr, 31/01,02.2018 încheiat cu societatea Administrare Active Sector 3 SRL, în scopul suplimentării spațiului închiriat cu un spațiu de depozitare de 22 mp, respectiv suplimentarea corespunzătoare a sumei achitată cu titlu de avans, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Societatea Internet și Tehnologie S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri,


QiTTvr'Mir â7a ^ftlTAR

S MIHĂIȚĂ

NR. 502

DIN 30.10.2018

CABINET PRIMAR


CARNET FORMAR


Nr.....


4'-

s * ■ ; w


at.if țâ <;i îi - jS FAX ta-M "-î-X ;;X fei ;A E-MXH..

Csta &trdi?iX i-< ș-x, secx^x opaXfe. ByunxșL. wvs:W:.prmîsw;xw

ROMÂNIA

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S 3 SRL în vederea încheierii unui act adițional la contractul de închiriere spațiu aprobat prin HCLS3 nr. 57/16.02.2018

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 319/19.07.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 355/25.08,2017 înființarea societății Internet și Tehnologie S3 SRL.

Societatea este înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale sub forma unei societăți cu răspundere limitată, cu obiect principal de activitate: Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul, Cod CAEN 6203, având asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3.

Pentru desfășurarea în condiții de eficiență a activităților specifice obiectului său de activitate, societatea Internet și Tehnologie S3 SRL își exprimă intenția de suplimentare a suprafeței spațiului închiriat prin contractul nr. 93/01.02.2018 cu un spațiu de 22 mp, destinat depozitării, respectiv de suplimentare a sumei achitată cu titlu de avans, prin încheierea unui act adițional la contractul de închiriere spațiu birouri situat în București, Sector 3, Calea Vitan nr. 242.

Ținând seama de cele menționate și având în vedere adresa nr. 557/22.10.2018 a Societății Internet și Tehnologie S3 SRL, înregistrată cu nr. 226887/CP/22.10.2018 și raportul de specialitate nr. 227830/22.10.2018 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Sector 3.


0'3 t) ps jJ’V'W i» s 3* iX p.33;<;n; Jfj jji.JsX piChiiiSStA l Rațî fc ia 5ci:?î iHiî > Vi 3 în v-,) n; Of io s i ii fe vy R egAi XiS • iS                           ii :fr39 XX i 6 î:i- SiWiX

.uXcpbnkii .XribiițșiXî fegafe Datsfe px              owor Xrți X feUii ivi-ws fesofe ișjpM jisfeificfe. VăpufeȘ gxoșirfe drept-sote jgîvlîXf feșyKifegrsfei

LX 67X.XX. pXXr-ij csîgîî ds-4.        X feb® ifgoonsă pa aAtwii ftRyfeXi      3.SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂTELEFON (004 021) 340 40 n / 341 0711 FAX (004 021) 318 03 3 7 E-MAIL controlir1tern@primarse3.ro

Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.ro


ROMÂNIA


i9ia 2018| sărbătorim Împreună


Nr. 227830/22.10.2018


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL în vederea încheierii unui act adițional la contractul de închiriere spațiu aprobat prin HCLS 3 nr. 57/16.02.2018

9                                                                                              Jt 3           Jl                   1

în temeiul împuternicirii exprese prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 319 din 19.07.2017 s~a înființat societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, constituită prin Hotărârea Consiliul Local Sector 3, nr. 355/25.08.2017. Societatea este înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale sub forma unei societăți cu răspundere limitată, reprezentată legal de doamna Arghir Cristina Elena este înregistrată ia Registrul Comerțului sub numărul J40/15452/2017, CUI 38189005, cu obiect principal de activitate: Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul, Cod CAEN 6203, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și asociat minoritar societatea SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L..

Prin HCLS 3 nr. 615/27.11.2017 a fost aprobată acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru demararea procedurilor de identificare a unei locații în vederea mutării sediilor și punctelor de lucru ale societăților Algorithm Residential S3 S.R.L., Algorithm Construcții S3 S.R.L., OPS3- Ordine și Protecție S3 S.R.L., SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L., Internet și Tehnologie S3 S.R.L., AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.

în urma tuturor demersurilor aferente acestor proceduri, a fost aprobată prin HCLS 3 nr. 682/28.12.2017 acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru încheierea unui contract de închiriere spații pentru birouri, în suprafață totală de 1600 mp, situat în Calea Vitan, nr. 242, parter și etaj 1.

La solicitarea înaintată de către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, Consiliul Local Sector 3 a aprobat prin HCLS3 nr 57/16.02.2018 acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al acesteia în vederea semnării unui contract de închiriere spațiu situat în București, Sector 3, Calea Vitan, nr. 242, parter, birou 1 , 2 și 6 și schimbarea sediului social, în prezent societatea desfașurându-și activitatea la această adresă.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3,SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

Respectivul contract (anexat) a fost încheiat pentru o suprafață totală de 200 mp și o perioadă de 10 ani, la un preț al chiriei lunare de 6.4 EURO/mp +TVA, cu obligația locatarului de a plăti în avans contravaloarea chiriei pe 12 luni.

Având în vedere:

 • - adresa societății Internet și Tehnologie S3 SRL nr. 557/22,10.2018, înregistrată cu nr. 226887/22.10.2018, prin care se solicită acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație, în vederea semnării unui act adițional la contractul nr 93/01.02.2018 (31/01.02.2018) de închiriere spațiu destinat birourilor, pentru suplimentarea cu un spațiu de depozitare de 22 mp, respectiv suplimentarea corepunzătoare a sumei achitată cu titlu de avans.

Ținând cont de prevederile:

 • - Art. 191 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art.12, pct 12.1, litera m) și litera o) : Adunarea Generală a Asociaților “ hotărăște asupra investițiilor importante ale Societății care depășesc 100.000 (una suta mii) euro plus TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget ”; "hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”

din Actul Constitutiv al Societății aprobat prin HCLS 3 nr. 355/25.08.2017.

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L în vederea încheierii unui act adițional la contractul de închiriere spațiu birouri aprobat prin HCLS3 nr. 57/16.02.2018, cu respectarea prevederilor legale incidente în vigoare.

Șef Serviciu


mtrol Intern,


îpareanu

întocmit,

Compartiment Guvemanța Corporativă,

Cornelia Pivniceru


INTERNET & TEHNOLOGIE SECTOR 3 CUI 38189005; Nr inreg, Reg. Com. J40/15452/2017 Web: offîce@ Its3.ro, www.its3.ro Calea Vitan, nr. 242, birou 1,2,6, Sect. 3, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

zi.


Nr,

Data.


Către        Consiliul Local al Sectorului 3 București

și

dl. Robert Sorin Negoîță, Primarul Sectorului 3 București

Sediul Calea Dudești nr. 191, sector 3, București

Referitor Acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL in vedere semnării unui act adtional la contractul de închiriere spațiu, aprobat prin HCLS3 57/16.02.2018

Stimate domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr 154-158, Clădire Administrativa, birou 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15452/2017, având CUI R038189005, reprezentată legal de dna. Arghir Cristina Elena, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise, precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, respectând prevederile

Art 12.1, lit m) din Actul Constitutiv, Adunarea Generala a Asociaților „hotărăște asupra invistitiilor importante ale Societății care depasesc 100.000 (una suta mii) EURO plus TVA pentru fiecare investiție, sau pentru toate investițiile in cursul unui an, daca astfelde investita nu au fost prevăzute in prealabil in buget;"

Art 12.1 lit o) din Actul Constitutiv, Adunarea Generala a Asociaților „hotărăște in orice alta problema importanta privind activitatea Societății;" înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei Hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL in vedere semnării unui act adițional la contractul de închiriere spațiu situat in București, Sector 3, Calea Vitan nr 242, aprobat prin HCLS3 nr 57/16.02.2018 cu privire la suplimentarea cu un spațiu de depozitare de 22 mp a suprafeței spațiului închiriat ce formează obiectul Contractului de închiriere nr. 93 din 01.02.2018, respectiv suplimentarea sumei achitată cu titlu de avans.

Prin HCLS3 nr 57/16.02.2018 Consiliul Local Sector 3 a aprobat închirierea de către SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL de la societatea SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL unui spațiu in suprafața totala de 200 mp, format din Camera 1 parter, Camera 2 parter, Camera 6 parter, situat in București, Calea Vitan nr. 242, sector 3 pentru o perioadă de 10 ani, la un preț al chiriei lunare in valoare de de 6,4 EURO/mp + TVA .

Pentru desfășurarea eficientă a activităților specifice obiectului de activitate INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL a solicitat societății SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL suplimentarea cu un


INTERNET & TEHNOLOGIE SECTOR 3 CUI 38189005; Nr inreg, Reg. Com, J40/15452/2017 Web: office@its3.ro, www.its3.ro Calea Vitan, nr. 242, birou 1,2,6, Sect. 3, București

spațiu de depozitare de 22 mp a suprafeței spațiului închiriat ce formează obiectul Contractului de închiriere nr. 93 din 01.02.2018, respectiv suplimentarea sumei achitată cu titlu de avans.

Pentru aceste considerente, solicităm promovarea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de emitere a unei hotărâri de consiliu local cu obiect acordarea unui mandat Președintelui GA. al societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL in vederea semnării unui act adițional la contractul de închiriere spațiu situat in București, Sector 3, Calea Vitan nr 242, aprobat prin HCLS3 nr 57/16.02.2018 cu privire la suplimentarea cu un spațiu de depozitare de 22 mp a suprafeței spațiului închiriat ce formează obiectul Contractului de închiriere nr. 93 din 01.02.2018, respectiv suplimentarea sumei achitată cu titlu de avans.

Contractul de închiriere este atașat prezentei adrese.

Cu considerație.INTERNET & TEHNOLOGIE 53

CUI RO38139005; Nr inreg. Reg. Com. J40/15452/2017 Tel. 073 I III 577, LUeb: office@ifs3.ro, iutuuj.its3.ro Colea Vifan, nr, 154-158, birou 4, Seci. 3, București

DECIZIE

Având în vedere,

 • a)  Hotărârea nr. 355/ 25.08.2017, a Consiliului Local Sector 3 al Municipiului București, privind înființarea societății Internet și Tehnologie S3 SRL

 • b)  Actul Constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, cu modificările și completările ulterioare

 • c)  O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

 • d)  Solicitarea trimisa către SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL nr. 444/ 21.08.2018 privind identificarea unui spațiu de depozitare pentru societatea Internet și Tehnologie S3 SRL

Consiliul de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, numit în funcție în baza Hotărârii nr. 692/28.12.2017, a Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

HOTĂRĂȘTE

Art1. Se aprobă suplimentarea spațiului de birouri din Calea Vitan nr. 242, parter, birou 1, 2, 6, Sector 3, cu 22m2 de magazie.

Art 2. Se acordă un mandat Președintelui Consiliului de Administrație, în vederea semnării unui act adițional la contractul de închiriere a spațiu in suprafața totala de 200 mp, parter, situat in București, Calea Vitan nr, 242, Sector 3, București, format din Camera 1, Camera 2 si Camera 6 pentru suplimentarea cu un spațiu de depozitare cu suprafața de 22 m2.

Art. 3. Președintele Consiliului de Administrație va supune spre aprobare Adunării Generale a Asociaților, mutarea sediului social și semnarea contractului de închiriere pentru noul sediu.

Președinte C.A.              

c ' Ț . Cristîna - Elena ARGHIR

Membri C.A.

Luiza - Florentina DINU

Petruț - Cosmin MATEI

Adrian - Marian COCOȘ

Emma - Elena - Mihaela POPA

/-} G <

■ ■■

Angela RADU

Anda - Ioana NEGOIȚĂ

44 '


Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București

C.U.I.: RO 37804020                  Reg. Corn: J40/9896/21.06.2017

email: salubritate.s3@yahoo.com      email: salubritates3.ruHOS@gmaiI.com

Către:


Internet & Tehnologie Sector 3Referitor: Acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Internet si Tehnologie S3

S.R.L. in vederea semnării unui act adițional la contractul de închiriere spațiu, aprobat prin decizia nr. 5/05.02.2018 si HCLS3 57/16.02.2018

DECIZIE

In urma solicitării societății SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL cu nr. 555/18.10.2018, înregistrata la sediul subscrisei cu nr. 1705/18.10.2018, SC SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL in calitate de Asociat minoritar respectând prevederile:

Art 12.1, lit. m) din Actul Constitutiv, Adunarea Generala a Asociaților „hotărăște asupra invistitiilor importante ale Societății care depasesc 100.000 (una suta mii) EURO plus TVA pentru fiecare investiție, sau pentru toate investițiile in cursul unui an, daca astfelde investiții nu au fost prevăzute in prealabil in buget; ”

Art 12.1 lit. o) din Actul Constitutiv, Adunarea Generala a Asociaților „hotărăște in orice alta problema importanta privind activitatea Societății; ”

Aproba acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL in vederea semnării unui act adițional la contractul de închiriere spațiu, aprobat prin decizia nr. 5/05.02.2018 si HCLS3 57/16.02.2018.

Cu considerație, dl. MihaiNitu în calitate de Președinte C.A. SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL


CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

spațiu birouri

Nr. Locator 33 / c'V-

Nr. Locatar,

Cap.l Părțile contractante:

 • 1.1 ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, cu sediul in Basarabia, nr. 256 6, Clădirea East City Tower, etaj 7, Nr. Reg. Comerțului J40/14752/2012, CUI 31012790 , cont IBAN R035UGBI0000022022893, deschis la banca Garanti Bank, reprezentata legal prin Dl. Sarbu Robert-Constantin in calitate de Președinte C.A., denumita pe tot parcursul contractului Locator,

Si

1.2. INTERNET & TEHNOLOGIE S3 SRL, cu sediul in Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, birou 4, Nr. Reg. Comerțului J40/15452/2017, CUI R038189005, cont IBAN R054UGBI0000022032645RON, deschis la Garanti Bank Unirii, reprezentata legal prin Dna. Arghir Cristina in calitate de Președinte C.A., denumita pe tot parcursul contractului Locatar

facandu-se referire ia semnatarii contractului drept Părțile,

au convenit încheierea prezentului contract, cu respectarea următoarelor clauze:

Cap.ll Obiectul contractului:

 • 2.1 Obiectul prezentului contract este constituit de cedarea folosinței temporare sub forma închirierii de către Locator către Locatar a unui spațiu in suprafața totala de 200 mp, parter, format din Camera 1 parter, Camera 2 parter, Camera 6 parter, situat in București, Calea Vitan nr. 242, sector 3, in schimbul unui preț denumit chirie.

 • 2.2 Spațiul are destinația de birouri pentru desfășurarea activității specifice Locatarului

 • 2.3 Locatarul poate realiza toate demersurile legale pentru a stabili la adresa menționată la art.

2.1, sediul social și/ sau punctul de lucru al acestuia.

Cap.111 Durata contractului:

 • 3.1 Părțile convin asupra încheierii acestui contract pe o perioada de 10 ani, de la data de semnării acestuia de către ambele părți, în condițiile prevăzute la art. 8.7 din prezentul contract.

 • 3.2 Orice modificare privind durata pentru care a fost încheiat prezentul contract se va putea face numai prin act adițional semnat de Părțile contractante, totodată Părțile convenind asupra

„ram faptului ca Sa momentul expirării duratei contractului nu va opera tacita relocatiune, in raport de prevederile art.1810 Cod civil.

 • 3.3 Daca Locatorul va aprecia posibila prelungirea contractului de închiriere si după data de expirare a prezentului contract, acesta va anunța in scris chiriașul cu 30 de zile înainte de aceasta data, pentru a închei a un act adițional ia prezentul contract, in scopul extinderii duratei.

 • 3.4 Predarea-primirea spațiului ce face obiectul închirierii va fi consemnata in procesul-verbal de predare-primire, încheiat la data predării de către Locator și primirii de către Locatar, dar nu mai târziu de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului contract.

 • 3.5 Procesul verbal de predare - primire a spațiului va face parte integrantă din prezentul contract

 • 3.6 Procesul verbal va conține minim următoarele date :

 • - starea actuală a spațiului închiriat, din punct de vedere funcționalități

 • - probleme tehnice identificate la fața locului

 • - indexul contoarelor de utilități (electricitate, gaz, apă etc.)

Cap.IV Prețul si plata chiriei:

 • 4.1 Prețul chiriei lunare va fi in valoare de de 6,4 EURO/mp + TVA, suma ce va fi plătită în baza facturii fiscale emise în lei, la cursul BNR din data emiterii acesteia,

 • 4.2 Pentru primul an de închiriere, respectiv după semnarea prezentului contract, Locatarul se obliga sa plateasca cu titlu de avans contravaloarea chiriei pe 12 luni, in cuantum de 15.360 euro + TVA. Suma va fi piatita in baza facturii fiscale emise în lei, la cursul BNR din data emiterii acesteia, în termen de 15 zile de la primirea ei de către Locatar. Chiria începe sa curgă din data semnării procesului verbal de predare-primire a spațiului.

 • 4.3 După primul an de închiriere, Locatorul va emite factura de chirie pe data de 5 ale lunii în curs, la cursul BNR din data emiterii acesteia.

 • 4.4 Plata chiriei se va face in contul Locatorului indicat in partea introductiva a prezentului contract, IBAN R035UGBI0000022022893, deschis la banca Garanti Bank Sucursala Unirii, in termen de 15 zile de la primirea facturii.

 • 4.5 (1) în cazul în care, din vina sa exclusivă, Locatorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, respectiv aceiea de a preda către Locatar și de a administra corespunzător spațiul care face obiectul prezentului contract, astfel încât acesta să asigure condițiile optime scopului pentru care este destinat prin închiriere, atunci Locatarul are dreptul de a deduce din valoarea contractului o penalitate de 0,06% pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

(2) în cazul în care, din vina sa exclusivă, Locatarul nu își onorează facturile în termenul stabilit, Locatorul are dreptul de a solicita penalitati contractuale de întârziere in cuantum de 0,06% pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor. Orice plata făcută de Locatar va fi folosita pentru stingerea debitelor in ordine cronologica a vechimii lor, indiferent de tipul debitului si de mențiunea indicata pe ordinul de plata

{3} Penalitățile nu pot depăși cuantumul debitului la care sunt calculate.

 • 4.6 La încheierea prezentului contract, suplimentar față de contravaloarea de la punctul 4.2, Locatarul înțelege sa achite Locatorului contravaloarea unei chirii lunare, cu titlu de garanție pentru respectarea obligațiilor contractuale, constituita la dispoziția Locatorului pentru acoperirea eventualelor pagube cauzate de către Locatar in urma folosinței imobilului ori pentru a acoperi obligații neachitate de către Locatar, fiind restituibila Locatarului ia încetarea contractului in situația in care nu au rezultat nici un fel de prejudicii si contravaloarea primei chirii. Contravaloarea titlului de garanție este în cuantum de 1.280 euro, fără TVA, facturată în lei, la cursul BNR din data emiterii facturii. Plata va fi efectuată în termen de 15 zile de la data primirii facturii de către Locatar.

 • 4.7 (1) Locatarului ii revine sarcina de a plăti contravaloarea utilităților pentru imobilul închiriat: electricitate, gaz metan, întreținere (apa, canalizare, etc.). Utilitățile se vor achita de către Locatar in termen de 15 zile de la primirea facturii, in baza avizului de plata întocmit pe baza facturilor furnizorilor de utilitati, Ea care vor fi anexate aceste facturi. In caz de neplata a facturilor de utilități in termen de 30 de zile de la primirea acestora, Locatorul poate întrerupe furnizarea de utilitati, după o notificare prealabila, fara a putea fi făcut răspunzător pentru eventualele daune.

(2) Refacturarea utilităților către Locatar, se va face pe baza facturii principale împărțită ia suprafața închiriată și raportat la numărul și puterea consumatorilor energetici.

Cap.V Drepturile si obligațiile Locatorului:

 • 5.1 Locatorul are următoarele drepturi si obligații:

 • 1)     sa predea spațiul închiriat in starea corespunzătoare scopuluî pentru care a fost închiriat.

 • 2)     sa controleze modul in care este folosita suprafața închiriata si sa ia toate masurile ce se impun in vederea unei bune întrețineri a spațiului închiriat;

 • 3)     sa asigure Locatarului libera si deplina folosința a acestuia pe toata durata contractului de închiriere;

 • 4)     sa achite taxele si impozitele aferente spațiului către autorîtatile competente

 • 5)     sa garanteze ca spațiul nominalizat in prezentul contract nu prezintă impedimente la închiriere

 • 6)     la expirarea prezentului contract sau la încetarea acestuia in orice mod, sa permită Locatorului sa preia toate bunurile proprii in condițiile in care acesta nu are debite restante fata de Locator

 • 7)     Sa înregistreze contractul la organele fiscale competente, conform Art. 1798 Cod Civil.

 • 8)     să asigure administrarea spațiului (cu intervenție imediată pentru situații de urgență), inclusiv sa execute in contul său lucrările de întreținere si reparații curente aferente construcției si instaiatiilor care fac obiectul închirierii

 • 9)     să asigure curățenia și produsele de curățenie aferente, pentru tot spațiul închinat, inclusiv spații comune și exterior, minim o dată pe zi, precum și gestiunea gunoiului (pubele/ container-e pentru colectare, ridicare etc.)

 • 10)    să încheie polițele de asigurare obligatorie/ facultativă pentru spațiul închiriat

Cap.VI Drepturile si obligațiile Locatarului:

 • 6.1 Locatarul are următoarele drepturi si obligații:

 • 1)     sa folosească spațiul închiriat, conform destinației stabilite la momentul încheierii contractului. Orice îmbunătățiri, modificări structurale sau funcționale aduse spațiului închiriat se vor face cu acordul Locatorului, exprimat in scris. îmbunătățirile structurale se vor face pe cheltuiala Locatarului si vor ramane parte integranta din spațiu, fara a se factura către Locator;

 • 2)     sa plateasca chiria ia termenul convenit;

 • 3)      la sfârșitul duratei de închiriere sa restituie spațiul închiriat in starea in care l-a primit, conform Procesului verbal în baza căruia l-a preluat;

 • 4)     sa suporte costul lucrărilor de reparații si remediere a daunelor sau prejudiciilor produse din culpa sa; in cazul neindeplinirii de către Locatar a acestei obligații, lucrările necesare vor fi efectuate de către Locator, costul acestora insa urmând a fi suportat de către Locatar;

 • 5)     sa respecte normele si instrucțiunile de protecția muncii, prevenirea si stingerea incendiilor in spațiul închiriat si in caile de acces către spațiul închiriat. în cazul în care, din culpa sa, Locatarul a provocat un incendiu, acesta va fi răspunzător pentru prejudiciile create in urma acestora.

 • 6)     Locatarul va lua toate masurile sa apere spațiul închiriat in raport de tulburări ale terților

 • 7)     sa asigure funcționarea in deplina siguranța a instaiatiilor. Locatarul are obligația sa-si asume responsabilitatea pentru orice accidente (de munca) datorate nerespectarîi normelor PM, PSI, etc. in spațiul închiriat si in caile comune de acces,

 • 8)     sa permită permanent accesul Locatorului in spațiul închiriat, pentru exercitarea oricăruia dintre drepturile rezervate acestuia (examinarea spațiului, acces la centralele termice si tablourile electrice);

 • 9)     sa constituie garanția care va fi transferata in contul Locatorului, acesta avand dreptul sa se folosească de aceasta suma chiar si in situația in care Locatarul întârzie plata chiriei si/sau utilităților cu mai mult de 25 de zile față de termenul stipulat la art. 4.4, respectiv art. 4.7. In acest caz, Locatorul este obligat sa completeze garanția după achitarea sumei restante din chirie sau utilitatî;

 • 10)    când părțile observa, la terminarea contractului, ca anumite prejudicii au fost cauzate spațiului închiriat, o persoana specializata va executa reparațiile necesare, iar Locatorul va retine contravaloarea acestor costuri din garanția oferita de Locatar. Garanția poate fl folosita si daca exista la sfârșitul perioadei contractuale anumite facturi de utilitati neplatite - inclusiv acele facturi ce sosesc după ieșirea din spațiu, insa aferente perioadei contractuale;

 • 11)    sa evacueze spațiul închiriat la data încetării duratei contractului, fara somație, punere in întârziere sau intervenția unei instanțe de judecata, in caz contrar urmând sa răspundă pentru daunele provocate Locatorului constituite de lipsirea acestuia de contravaloarea beneficiilor materiale rezultate din valorificarea spațiului care face obiectul prezentului contract

 • 12)    la data încetării valabilitatii prezentului contract sa radieze din evidentele Registrului Comerțului sau ale organelor fiscale spațiul închiriat declarat ca sediu social sau punct de lucru, Locatarul declarând in mod solemn faptul ca este de acord cu această radiere concomitent cu încetarea prezentului contract

 • 13)    Sa predea la momentul evacuării spațiului toate elementele menționate in procesul verbal de predare-primire încheiat la preluarea spațiului, in aceeași stare de funcționare in care le-a primit, in caz contrar obligandu-se la plata acestora.

Cap.VII Răspunderea contractuala:

 • 7.1 In caz de neplata a chiriei timp de 30 de zile in raport de data scadentei obligației de plata, Locatorul poate exercita prerogativa denunțării unilaterale a contractului, fara somație, punere in întârziere sau intervenția unei instanțe judecătorești, deci sub imperiul unui pact comisoriu de grad IV. Totodată, Locatorul va solicita Locatarului evacuarea spațiului închinat fara somație, punere in întârziere sau intereventia unei instanțe judecătorești, Locatarul exprimandu-si acordul in aceasta privința,

Cap.VIII încetarea contractului:

 • 8.1 Contractul de închiriere încetează de drept la data expirării termenului pentru care a fost încheiat, părțile convenind expres asupra faptului ca nu va opera tacita relocatiune ia data termenului reprezentând durata prezentului contract.

 • 8.2 Restituirea spațiului închiriat si respectiv evacuarea spațiului va fi realizata pe cale amiabila la momentul încetării contractului, in caz contrar urmând a opera dispozițiile art.1809 Cod civil.

 • 8.3 Locatorul deține prerogativa denunțării unilaterale înainte de expirarea duratei prezentului contract in temeiul unei notificări adresate Locatarului cu 90 de zile înainte de data preconizata a corespunde încetării efectelor contractului, prevederile art. 4.5. alin. {1) si 7.1 urmând a opera corespunzător. Aceasta clauza isi pierde valabilitatea in cazul neplății chiriei, conform Art, 7.1.

 • 8.4 Locatarul deține prerogativa denunțării unilaterale inainte de expirarea duratei prezentului contract in temeiul unei notificări adresate Locatorului cu 90 de zile inainte de data preconizata

a corespunde încetării efectelor contractului, prevederile art. 4.5. alin. (1) si 7.1 urmând a opera corespunzător.

 • 8.5 încetarea contractului cu acordul ambelor parti cu înștiințare înainte cu 90 de zile.

 • 8.6 Contractul poate ramane valabil daca Locatorul vinde sau transfera spațiu! unei alte persoane fizice sau juridice, numai cu acordul Locatarului.

 • 8.7 Prezentul contract intra in vigoare numai după susținerea si aprobarea acestuia in cadrul A.G.A., respectiv Consiliul local Sector 3 prin Hotarare de Consiliu Local al Sectorului 3 (in calitate de Asociat majoritar). In situația in care nu va fi aprobat, contractul se rezfliaza de plin drept, fara a fi necesar nici o notificare in prealabil, părțile fiind puse in situația anterioara.

Cap,IX Litigii:

 • 9.1 In caz de litigii rezultând din neinterpretarea corecta sau interpretarea cu rea-credinta a clauzelor prezentului contract, părțile cad de acord ca acestea sa fie soluționate pe cale amiabila prin invitație la conciliere directa,

 • 9.2 In situația in care calea amiabila nu duce la rezolvarea concreta a diferendului, atunci partea interesata se va adresa instanței competente de la locul imobilului

CAP. X FORȚA MAJORA

 • 10.1 Se considera forța majora, evenimentul imprevizibil si insurmontabil, independent de voința pârtilor, survenit ulterior încheierii contractului si care împiedica executarea acestuia.

 • 10.2 Forța majora dovedita prin acte eliberate de autoritatile competente este opozabila intre parti, precum si fata de tertl si exonerează de răspundere partea care o invoca pentru daune directe si indirecte.

 • 10.3 Partea care invoca apariția sau încheierea unui caz de forța majora trebuie sa anunțe cealalta parte in termen de 15 zile de la apariția acestuia, timp in care trebuie sa comunice si actele doveditoare, altfel se va face răspunzătoare pentru efectele cazului de forța majora si va suporta toate daunele provocate de acesta.

 • 10.4 In cazul in care forța majora si/sau efectele acesteia obliga la suspendarea executării prezentului contract pe o perioada mai mare de 30 zile, partite se vor întâlni intr-un termen de cel mult 10 zile pentru a conveni, fie asupra modului de executare in continuare a contractului, fie asupra condițiilor rezilierii acestuia.

CAP. XI DISPOZIȚII FINALE

 • 11.1 Orice modificare la prezentul contract se va face numai cu acordul ambelor parti si in mod expres, prin semnarea unui act adițional.

 • 11.2 Toate notificările legate de prezentul contract se vor face in scris, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, prin fax cu confirmare de primire sau prin posta electronica la adresele de email convenite intre parti, respectiv :

Pentru Locator; activesector3@gmail.com

Pentru Locatar: office@its3.ro

 • 11.3 In cazul in care o clauza sau o parte din prezentul contract este declarata nula, celelalte clauze isi vor produce efectul in continuare, pastrandu-si caracterul obligatoriu.

 • 11.4 Părțile se obliga sa nu dezvăluie sau sa utilizeze in mod necorespunzator informațiile de care au luat la cunoștința in timpul negocierii si a derulării contractului, in caz contrar, partea care incalca confidențialitatea va plăti celeilalte parti daune egale cu prejudiciul real creat.

 • 11.5 Prezentul contract se supune legilor romane in vigoare, iar nulitatea uneia dintre clauzele sale nu atrage după sine si nulitatea întregului contract.

 • 11.6 Reprezentanții pârtilor semnatare, declara si confirma ca au reprezentativitatea si abilitatea necesara semnării prezentului contract care nu contravine actelor constitutive ale entităților pe care le reprezintă ori vreunor dispoziții legale si/sau statutare sau vreunor înțelegeri anterioare.

 • 11.7 Prezentul contract s-a încheiat astazî,.£6............. in 2 {doua) exemplare

originale, semnate de reprezentanții autorizați ai pârtilor contractante, cate un exemplar pentru fiecare parte.

LOCATOR,


Administra


SARBU RQg


DIRECTOR ECONOMIC,

MOLDOVEAN^IONELA, Contabil •\
SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂTELEFON (G04 021) 340 4011 / 341 07 n FAX (004 021) 313 03 3? E-MAIL cont roi in tern® pniTiane3.r0

Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.pritnarie3.r0


ROMANIA


1918 2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Nr. 227846/22.10.2018

Către,CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

« Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL în vederea încheierii unui act adițional la contractul de închiriere spațiu aprobat prin HCLS3 nr. 57/16.02,2018, însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3, de raportul de specialitate și de adresa nr. 557/22.10.2018 a societății Internet și Tehnologie S3 SRL înregistrată cu nr. 226887/CP/22.10.2018.

în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern

Marta Cepă^eanu

Oîntocmit,

Cornelia Pivniceru

Compartiment Guvemanță Corporativă y

Datele dumneavoastm personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3,

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui

Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL în vederea încheierii unui act adițional la contractul de închiriere spațiu aprobat prin HCLS3 nr. 57/16.02.2018

& Comisia de studii, prognoze economico ~ sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ........................., a analizat proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat

președintelui Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL în vederea încheierii unui act adițional la contractul de închiriere spațiu aprobat prin HCLS3 nr. 57/16.02.2018, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANComisia de administrație publica locală, juridica, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL în vederea încheierii unui act adițional la contractul de închiriere spațiu aprobat prin HCLS3 nr. 57/16.02.2018

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de....^..\/.0...:.2cZS........., a analizat

proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL în vederea încheierii unui act adițional la contractul de închiriere spațiu aprobat prin HCLS3 nr. 57/16.02.2018, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:           [

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

SECRETAR, VASILIU MARIANAVOINEA INOCENȚIU-IOAN