Hotărârea nr. 503/2018

HCLS3 nr.503 din 30.10.2018MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

w   A

TT/^OT Â TI A Ti T?

HO1ARARE privind modificarea art.4 și art5 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 342/27.07.2017 referitoare la remunerația președintelui și indemnizația membrilor Consiliului de Administrație al societății OPS3 Ordine si Protecție S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară, azi 30.10.2018

Având în vedere:

-Expunerea de motive nr. 229594/CP/23.10.2018 a Primarului Sectorului 3; “Raportul de specialitate nr. 228668/23.10.2018 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernantă Corporativă;

“Adresa nr. 599/22.10.2018 a societății OPS 3 Ordine și Protecție S3 SRL înregistrată cu nr. 227579/CP/22.10.2018;

“HCLS3 nr. 342/27.07.2017 privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație al societății OPS 3 Ordine si Protecție S 3 SRL;

“HCGMB nr.432/28.12.2016 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3, de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți având ca scop principal prestarea serviciilor de pază a. obiectivelor, bunurilor și valorilor aflate în administrarea Sectorului 3;

“Adresa nr.228671/23.10.2018 a Serviciului Control Intern- Compartiment Guvemanță Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

-Art. 14.3 din Actul Constitutiv al societății OPS. 3 Ordine și Protecție S3 SRL aprobat prin HCLS 3 nr.98/29.03.2017;

“Art. 37 alin. (1) și (2) din OUG 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

“ Art. 15 din Legea nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018;

“Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

-Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

~ Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L HCLS 3 nr. 342/27.07.2017 privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație al societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL, se modifică după cum urmează:

  • 1.   Art. 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art.4. Se aprobă remunerația președintelui Consiliului de Administrație al societății OPS 3 Ordine și Protecție S3 SRL în cuantum de 12,000 lei net/lună”.

  • 2.   Art. 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art.5. Remunerația lunară a membrilor Consiliului de Administrație al societății OPS3 Ordine și Protecție S3 S.R.L. este în cuantum de 15% din remunerația lunară a Președintelui Consiliului de Administrație. ”

ArtlI. Celelalte prevederi ale HCLS 3 nr. 342/27.07.2017, rămân

neschimbate.NR. 503

DIN 30.10.2018


SECTOR 3


CABINET PRIMAR


CABINET PRIMAR

N, 229^TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetpnmâr@primarie3.ro

Calea Dudeștt nr, 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.ro


ROMANIA


19IS-2CȘ8; SÂRsA’ORIM WfiEVi’-tÂ


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind modificarea art. 4 și 5 din

HCLS 3 nr. 342/27.07.2017 referitoare la remunerația președintelui și indemnizația membrilor Consiliului de Administrație al societății OPS3 Ordine și Protecție S3 SRL

Prin Hotărârea nr. 342/27.07.2017 , Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat numirea membrilor Consiliului de Administrație al societății OPS 3 Ordine și Protecție S 3 SRL, stabilind și remunerația Președintelui Consiliului de Administrație în cuantum de 8.000 lei net/lună și indemnizația pe ședință a membrilor Consiliului de Administrație în procent de 15% din remunerația lunară a Președintelui CA.

Solicitarea de majorare a remunerației președintelui CA de la 8.000 lei net/lună la 12.000 lei net/lună este argumentată prin faptul că: președintele consiliului de administrație nu are dreptul ia plata orelor suplimentare sau a orelor lucrate în zilele de sâmbătă și/sau duminica și de necesitatea prezenței acestuia la obiectivele pentru care se asigură paza și/sau la unitățile pentru care se asigură mentenanța.

La începutul activității, Societatea OPS3 Ordine și Protecție S 3 SRL a derulat un număr de 63 contracte de mentenanța cu un număr de 29 de angajați în august 2017, având în prezent un număr de 160 contracte de mentenanță, 71 contracte de pază și 260 angajați în septembrie 2018, ceea ce înseamnă fără nici o îndoiala o extindere clară a activității și a efortului depus, acesta reflectându-se și în rezultatele financiare ale societății, respectiv profitul contabil aferent semestrului I al anului 2018 în valoare de 293.921 lei.

întrucât majorarea justificată a remunerației președintelui CA ar conduce și la o creștere a indemnizațiilor pe ședință a membrilor CA, se propune ca aceștia să primească o remunerație lunară în cuantum de 15% din remunerația lunară a Președintelui Consiliului de Administrație și nu o remunerație pe ședință.

Ca urmare a celor prezentate și având în vedere raportul de specialitate al compartimentului Guvernanță Corporativă am inițiat proiectul de hotărîre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fî dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3,


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

TELEFON [004 021] 34040 n / 344 o? 11 FAX (004 021) 318 03 j7 E-MAIL cufftralhitern@primarie3.ro

Șos. Mihai Bravo nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.ro

Nr. 228668/23.10.2018


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea art. 4 și 5 din HCLS 3 nr. 342/27.07.2018

Societatea OPS3 - Ordine si Protecție S3 S.R.L. s-a înființat în temeiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr, 432/28.12.2016 și Consiliul Local Sector 3 prin Hotărârea nr. 98/29.03.2017.

Societatea OPS 3 Ordine si Protecție S3 S.R.L. persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr, 154-158 înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5480/19.04.2017, având CUI 37410026, reprezentată legal de președintele Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activități de protecție și gardă, cod CAEN 8010,

Având în vedere:

-Adresa nr. 599/22.10.2018 a societății OPS 3 Ordinje și Protecție S 3 SRL înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 227579/22.10.2018

-HCLS3 nr. 342/27.07.2017 privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație al societății OPS 3 Ordine și Protecție S 3 SRL;

în conformitate cu prevederile:

-Art. 14.3 din Actul Constitutiv al societății OPS3 Ordine și Protecție S3 S.R.L.: “Membrii Consiliului de Administrație pot primi o remunerație în condițiile art. 8 alin. 2 -8 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare

  • - Art. 37 alin. (1) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice: „Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4)„.

  • - Art. 37 alin. (2) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice: „Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, priutr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.”

  • - art. 15 din Legea nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018: ” Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 este de 4.162 lei” de aici rezultând că în cazul majorării remunerației membrilor consiliului de administrație aceasta se va încadra în limitele prevăzute de OUG. 109/2011.

  • - Art. 191. Alin. (1) din Legea 31/1990 a societăților: ”Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală.”

Solicitarea de majorare a remunerației președintelui este argumentată de:

“ Dezvoltarea societății: numărul de angajați a crescut de la 29 la 260, numărul de contracte de mentenață a crescut de la 63 la 160, s-au încheiat 71 de contracte de pază

  • -  Pentru semestrul I al anului 2018 profitul contabil aferent este in valoare de 293.921 lei

  • -  președintele Consiliului de Administrație nu are dreptul la plata orelor suplimentare sau lucrate în zilele de sâmbătă și/sau duminică

De asemenea, se solicită modificarea procedurii de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație al societății OPS 3 Ordine și Protecție S3 SRL prin plata lunară a 15% din remunerația lunară a Președintelui Consiliului de Administrație.

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și aprobare proiectul hotărârii având ca obiect modificarea HCLS 3 nr.342/27.07.2017 de numire a membrilor Consiliului de Administrație al societății OPS 3 Ordine și Protecție S 3 SRL prin majorarea remunerației lunare a Președintelui Consiliului de Administrație al societății în cuantum de 12.000 lei net/lună și modificarea procedurii de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație prin plata lunară a 15 % din remunerația lunară a Președintelui Consiliului de Administrație al societății.


Compartiment

Guvernanță Corporativă

Silviu Hondola


SECTOR 3

..


CABINET PRIMAR 22^5^ "22":72:2o^


Către

Consiliul Local al Sectorului 3 București

Si

dl.Robert Sorin Negoita, Primarul Sectorului 3 București

Sediul

Calea Dudesti nr.191, Sector 3, București

Referitor

Majorarea indemnizației Președintelui consiliului de Administrație al societății OPS3-Ordine si Protecție S3 SRL la 12.000 lei net/luna si modificarea procedurii de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație ai societății OPS3-Ordine si Protecție S3 SRL la plata lunara a 15% din remunerația lunara a Președintelui Consiliului de Administrație

Stimate domnule Primar

Stimatî membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, societatea OPS3-Ordine si Protecție S3 SRL, persoana juridica romana, cu sediul in Mun. București, sector 3, Calea Vitan 154-158, clădire ADMINISTRATIVA, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului București, sub nr. J40/5480/19.04.2017 avand CUI: R037410026 reprezentata lega! de domnul Bunescu Alexandru-Razvan in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București,avand in vedere calitatea Consiliului Local al Sectorului 3 de asociat al societății precum si in scopul pentru care a fost constituita societatea, înaintam prezenta:

SOLICITARE

DE MODIFICARE A HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 NR.342/ 27.07.2017

Prin prezenta solicitam modificarea articolelor 4 si 5 din HCL S3 Nr.342 din 27.07.2017 in speța, adoptarea unei Hotarari de Consiliu Local avand ca obiect majorarea indemnizației Președintelui Consiliului de Administrație al societății OPS3-Ordine si Protecție S3 SRL la 12.000 lei net /luna si modificarea procedurii de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație ai societății OPS3-Ordine si Protecție S3 SRL la plata lunara a 15% din remunerația lunara a Președintelui Consiliului de Administrație.

In baza hotărârii consiliului local sector 3, nr. 98/29.03.2017 a fost înființata societatea OPS3-Ordine si Protecție S3 SRL societate cu răspundere limitata avand ca obiect principal de activitate- activitati de protecție si garda, cod CAEN-8010.

in data de 27.07.2017 prin Hotararea Consiliului Local al sector 3, nr.342 a fost numit Consiliul de Administrație al societății precum si Președintele Consiliului de Administrație. Tot prin hotararea mai sus menționata a fost stabilita indemnizația Președintelui Consiliului de Adminstratie precum si remunerația membrilor Consiliului de Adminstratie.

Solicitarea de majorare a indemnizației președintelui este argumentata prin faptul ca:

Președintele consiliului de administrație nu are dreptul la plata orelor suplimentare sau a orelor lucrate în zilele de Sambata si/sau Duminica si de necesitatea prezentei acestuia la obiectivele pentru care se asigura paza si/sau la unitățile pentru care se asigura mentenanta. Societatea OPS3 a plecat împreuna cu Dl. Bunescu in funcția de președinte CA de la un număr de 63 contracte de mentenanta si un număr de 29 de angajați in August 2017 si a ajuns la un număr de 160 contracte de mentenanta , 71 contracte de paza si 260 angajați in Septembrie 2018 ceea ce înseamnă fara nici o îndoiala o extindere clara a activîtatii si a efortului depus, acesta reflectandu-se si in rezultatele financiare ale societății, respectiv profitul contabil aferent semestrului I al anului 2018 in valoare de 293.921 lei

Cadru Legal:

Art. 37 alin. 1 din Oug 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice: Remunerația membrilor consiliului de administrație după caz a consiliului de supraveghere este stabilita de adunarea generala a acționarilor in structura si limitele prevăzute la alin. 2 si alin. 4

Art. 8 alin. 4 din Oug 109/2011: Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație este formata dintr-o indemnizație fixa lunara care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului saîarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate înregistrat de regia autonoma, la nivel de clasa conform clasificatiei activîtatilor din economia naționala, comunicat de Institutul Național de Statistica anterior numirii, si dintr-o componenta variabilă. Componenta variabila va avea la baza indicatorii de performanta financiari și nefînanciari, negociati și aprobați de autoritatea publica tutelara, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3A1 alin. (5).

Art. 37 alin. 2 din Oug 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice: Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formata dintr-o indemnizație fixa lunara si o componenta variabila. Indemnizația fixa nu poate depăși de doua ori media pe ultimele 12 luni a câștigului saîarial mediu brut pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate înregistrat in societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activîtatilor din economia naționala, comunicata de Institutul National de statistica anterior numirii”

Art 15 din Legea nr 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018” Câștigul salaria! mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 este de 4.162 lei” de aici rezultând ca in cazul majorării indemnizației pe ședința a membrilor consiliului de administrație aceasta se va incadra in limitele prevăzute de OUG 109/2011

Având in vedere argumentarea stipulata mai sus si cadrul legal aferent va rugam sa aprobați modificarea contractului de mandat al președintelui consiliului de administrație cu remunerația de 12.000 lei net/luna si in același timp va rugam sa modificați procedura de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație ai societății OPS3-Ordine si Protecție S3 SRL prin plata lunara a 15% din remunerația lunara a Președintelui Consiliului de Administrație.O

ROMÂNIA

1918-2016! sărbătorim Împreuna


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

TELEFON (004 02 îj 340 40 H / 341 07 n FAX (004 021) 318 03 }7 E-MAIL control interne® primărie}, ro

Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.r0

Nr.228671 /23.10.2018

Către,

CABINET PRIMAR


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:


- Proiectul de hotărâre privind modificarea art. 4 și art. 5 din HCLS 3 nr. 342/27.07.2017 de numirea membrilor în Consiliul de Administrație al societății OPS 3 Ordine și Protecție S 3 SRL, însoțit de raportul de specialitate și de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 domnul Robert Sorin Negoiță

în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu ControlJntern,

Marta CeCompartiment

Guvernantă Corporativă

Silviu Hondola


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot ft dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exeioita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea art. 4 și art. 5 ale HCLS 3 nr. 342/27.07.2017 referitoare la remunerația președintelui și indemnizația membrilor Consiliului de Administrație al societății OPS3 Ordine și Protecție S3 SRL

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de

.........................., a analizat proiectul de hotărâre privind modificarea art. 4 și art. 5

ale HCLS 3 nr. 342/27.07.2017 referitoare la remunerația președintelui și indemnizația membrilor Consiliului de Administrație al societății OPS3 Ordine și Protecție S3 SRL, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de


MEMBRI:SECRETAR, HONTARU VALERICARADU CONSTANTIN


FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU


ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIANPOPESCU ROMEO


PETRESCU CRISTIANComisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea art. 4 și art. 5 ale HCLS 3 nr. 342/27.07.2017 referitoare la remunerația președintelui și indemnizația membrilor Consiliului de Administrație al societății OPS3 Ordine și Protecție S3 SRL

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de...............a analizat

proiectul de hotărâre privind modificarea art. 4 și art. 5 ale HCLS 3 nr. 342/27.07.2017 referitoare la remunerația președintelui și indemnizația membrilor Consiliului de Administrație al societății OPS3 Ordine și Protecție S3 SRL, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEF7WORABTL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

T>U I? CI7 nTMTTI?

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:         H

PELINARU CORNEL V

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

SECRETAR, VASILIU MARIANA